Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02187 033185 15588316 na godz. na dobę w sumie
Policja jako instytucja bezpieczeństwa publicznego. Perspektywa osób starszych - ebook/pdf
Policja jako instytucja bezpieczeństwa publicznego. Perspektywa osób starszych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 178
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3656-8274-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).
Sześć opracowań zawartych w niniejszym tomie składa się na narrację, której celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, jak osoby starsze postrzegają wypełnianie przez Policję zadania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Informacje o tym, jak wypełnianie zadań Policji jest oceniane, przyczyni się do tworzenia takiego wizerunku Policji, aby odpowiadał na zapotrzebowanie mieszkańców społeczności lokalnych. Badania empiryczne były prowadzone na terenie miast aglomeracji śląskiej w 2016 roku. Realizowali je studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe realizowanego w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Powierzenie roli ankieterów studentom było celowym zabiegiem, nastawionym na wzrost poziomu wiedzy i uwrażliwienie jej na specyficzne problemy w zakresie kształtowania podstaw bezpieczeństwa publicznego w miejscach zamieszkania widziane z perspektywy osób starszych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Bezpieczeństwo publiczne jest zjawiskiem złożonym, co nie pozwala na jego określenie na podstawie pojedynczej cechy. Bezpieczeństwo publiczne rozumiane jest jako ogół uwarunkowań, procedur oraz instytucji państwowych chroniących życie, zdrowie i  dobytek obywateli. Pojęcie to kojarzy się jednoznacznie ze spo- kojem, z porządkiem i ze zdolnością do szybkiego i zorganizowanego reagowania wobec wszelakich zagrożeń, w tym także i naruszeń prawa. Jego zapewnienie leży w rękach wielu organów publicznej administracji, zarówno rządowej, jak i samo- rządowej. Część z nich odgrywa podstawową rolę, bowiem stanowią one specjalnie powołane organy do realizacji zadań z dziedziny bezpieczeństwa oraz porządku pu- blicznego. Wartość publicznego bezpieczeństwa oraz porządku leży u fundamentów pań- stwa i  jest najstarszą dziedziną wykonawczych i  organizatorskich działań władz państwowych. Sprawy zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa oby- wateli swe odbicie znajdują nie tylko w podstawowych prawach mieszczących się w Konstytucji, ale również w treści norm z zakresu prawa cywilnego, karnego i ad- ministracyjnego. Publiczne bezpieczeństwo, niezależnie od tego w jaki sposób jest pojmowane i jak definiowane, stanowi społeczną wartość, która warunkuje prawi- dłowe funkcjonowanie państwowych instytucji i spokojne – bez obaw o zdrowie i życie tak swoje, jak również najbliższych – bytowanie mieszkańców. Społeczeństwo nie jest w stanie należycie się rozwijać bez zagwarantowanego publicznego bezpieczeństwa oraz bez odpowiedniego poziomu świadomości każde- go obywatela w kwestii jakości sprawowania tejże ochrony. Zabezpieczanie bezpie- czeństwa i porządku publicznego jest pierwszoplanowym zadaniem demokratycz- nego państwa. Poziom realizowanych w tym zakresie zadań determinuje możliwość nieskrępowanego rozwoju społecznego, a  subiektywne poczucie bezpieczeństwa publicznego jest jednym ze wskaźników świadczącym o jakości życia mieszkańców danej społeczności lokalnej. Zgodnie z obowiązującym prawem podstawową instytucją odpowiadającą za zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w miejscu zamieszkania jest Policja, która realizuje swoje ustawowe obowiązki poprzez (1) ochronę życia oraz zdrowia ludzi i mienia przed zamachami bezprawnymi, które te dobra naruszają, (2) ochronę po- rządku publicznego i bezpieczeństwa, w tym także zapewnienie spokoju w publicz- nych miejscach i w środkach transportu publicznego oraz publicznej komunikacji, w ruchu drogowym, a także na wodach, które przeznaczone są do powszechne- go korzystania, (3) inicjowanie i organizację działań zapobiegających popełnianiu 8 wykroczeń i przestępstw oraz kryminogennym zjawiskom, a także współdziałanie w tym zakresie z państwowymi i samorządowymi organami oraz społecznymi orga- nizacjami oraz (4) wykrywanie wykroczeń oraz przestępstw i ściganie ich sprawców. Najbardziej widoczne i kojarzone z sytuacjami zagrożeń dnia codziennego obo- wiązki Policji to służba patrolowo-interwencyjna. To właśnie z uwagi na największą widoczność funkcjonariusze patrolowo-interwencyjnej służby są pewnego rodzaju „wizytówką” tej instytucji i przyczyniają się do tworzenia wokół niej pozytywnej lub negatywnej atmosfery. Bardzo ważne jest zatem prawidłowe funkcjonowanie orga- nów Policji w społecznościach lokalnych, bowiem one właśnie kształtują przesłanki do formułowania opinii i przyczyniają się do tworzenia wizerunku instytucji. Rze- czą oczywistą wydaje się być, iż działania podejmowane przez Policję w demokra- tycznym państwie prawa uwzględniać powinny oczekiwania różnych grup obywa- teli. Publiczny porządek i pojęte szeroko bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania – jak wskazują badania sondażowe – to jedna z najbardziej pożądanych społecznie wartości. Szczególne znaczenie ma on dla osób starszych, które z racji wieku skaza- ne są na pewną stygmatyzację. Gwarancje dotyczące konieczności zapewnienia bezpieczeństwa przez państwo osobom starszym w miejscu zamieszkania wynikają z wielu przesłanek. Wśród nich jako najważniejsze należy wymienić demograficzne, prawne, polityczne, społecz- ne, ekonomiczne. Wydłużanie długości życia, zwłaszcza w krajach wysoko rozwi- niętych, rodzi konieczność zapewnienia przez państwo odpowiedniej jakości życia i opieki w okresie starości. Jak pokazują prognozy demograficzne, na całym świe- cie, a zwłaszcza w Europie, zachodzi zjawisko szybko postępującego starzenia się społeczeństw. Stwierdzona negatywna tendencja demograficzna dotyka także i Pol- ski. Kwestii starzenia się ludności Polski poświęca się ostatnio coraz więcej uwagi, bowiem jesteśmy krajem o dużej dynamice zmian demograficznych, co wymaga podejmowania kompleksowych działań przez decydentów zajmujących się plano- waniem społecznym, a co za tym idzie – prawidłowego identyfikowania obecnych i przyszłych potrzeb oraz poszukiwania możliwości efektywnego i sprawiedliwego społecznie systemu ich zaspokajania. Mimo że Polska jest jeszcze krajem demo- graficznie młodym, społeczeństwo polskie należy do grupy najszybciej starzejących się społeczeństw europejskich. Najnowsza prognoza ludności do 2050 r. opraco- wana przez GUS wskazuje, że do 2050 r. zmiany struktury ludności według wieku charakteryzować będzie przyspieszona kontynuacja procesu starzenia się popula- cji. Równocześnie w perspektywie najbliższych lat liczba ludności Polski będzie się zmniejszać systematycznie, a tempo tego spadku będzie coraz wyższe. Co istotne, zmiany te w znaczącym stopniu wpłyną na strukturę ludności, a dokładnie na uby- tek osób w wieku produkcyjnym, co oznacza, że zmienią się także proporcje między populacją przedprodukcyjną, produkcyjną i poprodukcyjną. Policja jako instytucja bezpieczeństwa publicznego 9 Postępująca demokratyzacja życia politycznego przyczynia się do tego, że w co- raz większym stopniu – z uwagi na wzrost liczebności grupy – osoby starsze stają się liczącą się siłą polityczną, a ich potrzeby znajdują odzwierciedlenie w zawartości kluczowych dokumentów strategicznych formułowanych na poziomie Unii Euro- pejskiej i państw członkowskich. Przyjęta przez UE – jako całość – oraz indywi- dualnie przez poszczególne kraje członkowskie, w tym Polskę, odpowiedzialność za poprawę społecznej i ekonomicznej sytuacji osób starszych jest konsekwencją konieczności respektowania w wewnętrznych regulacjach i podejmowanych dzia- łaniach zapisów prawa oraz pragmatyk w sprawie promocji praw osób starszych. Istotnym elementem tworzenia warunków sprzyjających dobrej jakości życia jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Wobec niewielkiego stopnia wspar- cia, na jakie mogą liczyć osoby starsze w innych osobach, coraz większą rolę w za- pewnieniu ich poczucia bezpieczeństwa odgrywają sprawnie działające wszystkie ogniwa ochrony państwa w  zakresie kształtowania bezpieczeństwa publicznego, w tym szczególnie Policja. Sześć opracowań zawartych w niniejszym tomie składa się na narrację, której celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, jak osoby starsze postrzega- ją wypełnianie przez Policję zadania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Informacje o tym, jak wypełnianie zadań Policji jest oce- niane, przyczyni się do tworzenia takiego wizerunku Policji, aby odpowiadał na zapotrzebowanie mieszkańców społeczności lokalnych. Badania empiryczne były prowadzone na terenie miast aglomeracji śląskiej w 2016 roku. Realizowali je stu- denci kierunku bezpieczeństwo narodowe realizowanego w Wyższej Szkole Huma- nitas w Sosnowcu. Powierzenie roli ankieterów studentom było celowym zabiegiem, nastawionym na wzrost poziomu wiedzy i uwrażliwienie jej na specyficzne proble- my w zakresie kształtowania podstaw bezpieczeństwa publicznego w miejscach za- mieszkania widziane z perspektywy osób starszych. Wstęp
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Policja jako instytucja bezpieczeństwa publicznego. Perspektywa osób starszych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: