Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01185 015799 13840354 na godz. na dobę w sumie
Polityczność psychoanalizy. Freud – Lacan – Žižek - ebook/pdf
Polityczność psychoanalizy. Freud – Lacan – Žižek - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 492
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2380-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
„Autorom udało się zebrać teksty z bardzo różnych stron i podejść – ogólne i szczegółowe, historyczne i analityczne, interpretacyjne i spekulatywne – co daje wrażenie dobrej i rozległej mapy, dzięki której polski czytelnik będzie mógł sobie uświadomić, że teoria psychoanalityczna jest w istocie bardzo poręcznym narzędziem rozbioru zjawisk natury społecznej. I choć wielu z nas stosuje psychoanalizę w filozofii politycznej, to jednak ten tom ma charakter pod wieloma względami prekursorski: zbiera te rozproszone głosy w jedną całość, która właśnie z powodu swej wielowątkowości, staje się intelektualnie bardzo przekonująca”. (z recenzji Agaty Bielik-Robson)
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polityczność psychoanalizy Freud – Lacan – Žižek p s y c h o a n a l i z y P o l i t y c z n o ś ć F r e u d – L a c a n – Ž ž e k i Więcej o książce CENA 54 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-380-9 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO KATOWICE 2014 Polityczność psychoanalizy Freud – Lacan – Žižek Publikacja dofinansowana ze środków Funduszu na badania i prace rozwojowe dla młodych naukowców i doktorantów Wydziału Filolo- gicznego Uniwersytetu Śląskiego. nr 3286 Polityczność psychoanalizy Freud – Lacan – Žižek Pod redakcją Krzysztofa Kłosińskiego i Dawida Matuszka Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2014 Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent Agata Bielik-Robson S p i S t r e ś c i 9 Krzysztof Kłosiński, Dawid Matuszek Lacaniści i polityczność 17 41 77 I. ZAŁOŻENIA Mladen Dolar Freud i polityczność Paweł Dybel Rozterki podmiotu politycznego radykalnej lewicy, czyli Žižek pod bramą rewolucji Jan Sowa Wielość jako podmiot demokratycznych rewolucji. Kilka wniosków z psychoanalizy zbiorowego głosu 97 Bartosz Kuźniarz O mocy myślenia. Rozbiór psychopolityczny 115 Michał Rauszer Terapia polityczna. Psychoanaliza a projekty radykalnej krytyki społecznej 139 Andrzej Leder Figura ojca w polu podmiotowym Europy Zachodniej i postkomunistycznej II. INTERPRETACJE 149 Dawid Matuszek Rewolucja przez małe a 169 Jan Potkański Przeciw lacanowskiej prawicy 193 Przemysław Tacik Mesjańska (bez)nadzieja nowoczesności: Hegel, marksizm, psychoanaliza 219 Bartosz Wójcik Žižka powrót do Hegla 237 Agata Tymczyszyn, Mateusz Burzyk „Być albo nie być”? Problematyczność wolności w dyskursie psychoanalitycznym i politycznym 251 Dariusz Mężyk Psychoza jako ekstensywny wymiar ideologii III. UŻY TKI 265 Wiktor Marzec Psychoanaliza dyskursu? Wstępne uwagi o problemach z procedurą badawczą w „postpsychoanalitycznych” naukach społecznych 283 Grzegorz Czemiel Psychoanaliza polis. Przyczynek do badań nad przestrzennymi praktykami politycznymi 301 Agnieszka Doda-Wyszyńska Współuzależnienie w psychoanalizie? Psychoanaliza jako towar 313 Agata Sitko Koniec tradycyjnego podziału genderowego – posthumanizm a Freudowskie i Lacanowskie kategorie płci 333 Wojciech Śmieja Queerowanie Freuda, queerowanie Lacana? O queerowo‑psychoanalitycznych użytkach i nieużytkach 347 Tomasz Kaliściak (Bio)polityka płci na podstawie przypadku Schrebera IV. ZDERZENIA 361 Ondřej Krochmalný Estetyczny rodowód nieświadomości: Rancière i Freud 373 Maciej Nowak O polityczności zmysłowego ciała globalnego, czyli retroaktywne przerzuty przez cyfryzację 403 Krzysztof Grudnik Okultyzm, polityka, psychoanaliza 417 Łukasz Atowski Psychoanalityczny modus organizacji podmiotu 435 Michał Kłosiński Jeana Baudrillarda krytyka schizoanalizy 449 Anna Filipowicz Od deleuzjańskiego stawania-się-zwierzęciem do teologii politycznej bliźniego. Poetyckie gry z psychoanalizą w utworze Chodźcie do mnie wiewiórki Jarosława Marka Rymkiewicza 481 Indeks osobowy Krzysztof Kłosiński, Dawid Matuszek Uniwersytet Śląski Lacaniści i polityczność 1 W rozmowie z Derekiem Attridgem Jacques Derrida zauważył, że litera- tura jest przestrzenią, która „z zasady pozwala powiedzieć wszystko. […] zerwać z zakazami, wyrwać się, wyswobodzić, na każdym polu, gdzie prawo może zrzec się prawa”2. Podobnie jak literatura, psychoanaliza jest taką dziwną instytucją, która umożliwia każdemu powiedzenie wszystkiego w dowolny sposób. O czym nie można mówić, o tym trze- ba mówić – to jej zasadnicza teza. Psychoanaliza pozwala powiedzieć wszystko. Ale wszystko to za mało. Wszystko to fikcja, a przecież „swo- boda powiedzenia wszystkiego jest potężną bronią polityczną, taką jednak, którą można natychmiast zneutralizować pod postacią fikcji”3. Dlatego psychoanaliza dąży do konfrontacji z tym, co realne. Wierzy, że tylko na skutek traumatycznego spotkania z realnością podmiot zideologizowany może przekształcić się w podmiot upolityczniony, względnie suwerenny i faktycznie wolny. Bez tego spotkania nie ma mowy o żadnym prawdziwym akcie politycznym – psychoanaliza po- zwala rozpoznać jego źródła i konsekwencje. I pozwala działać. Psychoanaliza dokonuje radykalnego zerwania z płynącą z Oświecenia racjonalizacją polityczności jako sfery społecznej umowy czy społecz- nych negocjacji pomiędzy wolnymi podmiotami. 1 2 3 Praca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki realizo- wana w ramach projektu Męskość w literaturze i kulturze polskiej od xix wieku do współczesności. Projekt nr 2013/08/A/HS2/00058. J. Derrida, D. Attridge: Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Tłum. M. P. Mar- kowski. „Literatura na świecie” 1998, nr 11–12, s. 180. Ibidem, s. 182–183. 10 Krzysztof Kłosiński, Dawid Matuszek Jak powiada Mladen Dolar w artykule o polityczności u Freuda4, to, co społeczne, zapisuje psychoanaliza wewnątrz jednostki, tkwi ono więc tam niby w łupinie orzecha, otwierając możliwość „uniwersalnej i wszędo- bylskiej” obecności polityki w podmiocie. Skąd więc konkluzja, że polity- ka występuje rzadko, że nie jest prawdą slogan mówiący, że wszystko jest polityczne? Metaforyka, jaką posługuje się Dolar, chcąc uchwycić relacje polityki i psychoanalizy, jest przestrzenna. Polityka miałaby, wedle takiego opisu, zawierać się w pewnym „siedlisku” (site), w pewnym „miejscu” (lo- cus), w pewnej „przestrzeni” (space), wewnątrz podmiotu. A psychoanaliza miałaby owo miejsce „opisywać” w takim oto znaczeniu, w jakim mówimy o opisywaniu okręgu. Byt psychoanalizy byłby więc pograniczny, a jego stawką byłoby przekraczanie owej wyznaczanej przez siebie granicy, jeden krok za daleko a znajdowałaby się już poza sobą, wchodząc w obszar nieswój, rządzący się inną logiką. Tym, co oba obszary wiąże, jest więc zarazem to, co je rozdziela. Ale psychoanaliza się od takiego kroku powstrzymuje, jest to więc krok, którego zabraknie tam właśnie, gdzie powinno się go postawić. Bardzo ważne jest to, co mówi Dolar o Freudzie, o unikaniu prze- zeń upolitycznienia rozważań o społeczeństwie na korzyść mówienia o „grupie, masie, kulturze, cywilizacji” (s. 17). Co prowadzi do dwu- znaczności równoczesnego, nieoddzielnego mówienia o społecznym i politycznym. Jakby między obydwoma obszarami nie było szycia, szwu, lacanowskiego „przepikowania”. A to ono właśnie stanowi ów „krok za daleko”, przebicie ciągłości, zmianę, akt, „rdzeń” tego, co polityczne. Tym właśnie jest polityka (przytaczamy prawie dosłownie formuły Dolara): o jeden krok za daleko, rozwiązanie dwuznaczności, zapropo- nowanie więzi temu, co niezwiązane, zaangażowanie się z całą ufnością w zdarzenie, zamiana negatywnego uwarunkowania w pozytywny pro- jekt, ruch, partię, bój… A psychoanalityczne opisanie przestrzeni polityki, określenie samego rdzenia polityczności, tym się charakteryzuje, że nie jest opisem neutralnym, obiektywistycznym, ale właśnie domaga się tego jednego kroku za daleko, wzywa do polityki. Nigdy tego kroku, tego wkroczenia w siedlisko polityki nie robiąc („without ever quite stepping into this site itself”, s. 28). Pozostając w zawieszeniu między stabilizacją porządku instytucjonalnego („the best arrangement of the existing subjects and institutions”, s. 22), a ekscesem, subwersją, zdarzeniem… 4 M. Dolar: Freud and the Political. „Unbound: Harvard Journal of the Legal Left” 2008, Vol. 4:15. Przekład w niniejszym tomie. Lacaniści i polityczność 11 W książce mówiącej o związku Lacana z tym, co polityczne, Yannis Stavrakakis5 rozpisuje to samo napięcie między psychoanalizą a polityką na dwa rejestry: symbolicznego i realnego (le Réel). W symbolicznym świecie realnej polityki (the world of politics) mamy do czynienia z kon- strukcją społeczną, z próbą symbolizacji tego, co realne (le Réel), w ob- szarze polityczności (the political) nie tyle z realnym (le Réel) jako takim, ile z ekwiwalentem realnego, z jego „szczególną modalnością”, z jedną z form spotkania z realnym. Po jednej stronie mamy więc mechanizmy metaforyczno -metonimiczne, punkty przepikowania, którym oparcie dają fantazmatyczne ramy obiecujące spójność na poziomie wyobrażo- nego, obiecujące zakotwiczenie w rzeczywistości. Po drugiej cięcie, brak, jak mówi Stavrakakis, „konstytutywny brak”, tkwiący pośród naszych fantazmatycznych przedstawień społeczeństwa, który zagraża wszelkim symbolizacjom tego, co społeczne. Społeczno -polityczne jest zatem owym polem bezustannej gry („an unending circular play”, s. 74) między możliwością i niemożliwością, konstrukcją i destrukcją, przedstawie- niem i jego brakiem, artykulacją i przemieszczeniem, rzeczywistością i realnym. A polityczność (the political) stanowi moment, w którym ontologiczna niemożliwość realnego oddziałuje na rzeczywistość społeczno -polityczną, moment pierwotny, poprzedzający wszelkie próby i obietnice zasypania konstytutywnego braku. Spotkanie z real- nym jest bowiem możliwe za pośrednictwem plajty wszelkiej konstrukcji. W książce o Žižku i polityce Matthew Sharpe i Geoff Boucher6 kładą nacisk na konstytutywny charakter ideologicznych fantazmatów kształtujących, zdaniem ich bohatera, materię polityczności. Oznacza to, w najwyższym stopniu, rezygnację z racjonalizacji tego, co politycz- ne. Žižka teoria ideologii oparta na nauce Lacana podkreśla rolę, jaką odgrywają fantazmatyczne wierzenia podmiotów wspierające się na transgresyjnej rozkoszy towarzyszącej praktykowaniu ideologii. Świa- dome postawy owych podmiotów, ich artykułowane wprost ideały, wyrażające się poprzez signifiants -maîtres w rodzaju „demokracji”, „wol- ności”, „równości”, są podszyte takimi fantazjami, które przywiązują owe podmioty do różnych formacji politycznych zazwyczaj odległych od podobnych ideałów. Stąd dramatyczna alternatywa na końcu książki zarysowana w opisie dwóch opcji. „Od samego początku dokonane Y. Stavrakakis: Lacan and the Political. London – New York 1999. 5 6 M. Sharpe, G. Boucher: Žižek and Politics. A Critical Introduction. Edinburg 2010. 12 Krzysztof Kłosiński, Dawid Matuszek przez Žižka nowe ujęcie sposobu w jaki ideologia trzyma w uchwycie podmioty, kształtując ich najgłębsze fantazje, pozostawia mu dwie teoretyczne opcje” (s. 221). Pierwsza, pooświeceniowa, wytyczałaby cel działań politycznych jako przekształcenie społeczeństwa zmierzające do jego samookreślenia się czy też autonomii. Przypomina to, mówią nie bez ironii autorzy książki, optymistyczną wiarę wczesnego Freuda, że można za pośrednic- twem kuracji poprzez mowę (u Lacana symbolizacji) wyleczyć nerwice współczesnych, ukazując im, jak są podporządkowywani manipulują- cym nimi reżymom. Byłaby to zatem krytyka ideologii w klasycznym kształcie prowadząca do świata od ideologii wolnego, wolnego także od fantazmatów obrazujących „naszą” skradzioną przez Innego rozkosz. Druga opcja, świadoma irracjonalności zaangażowania politycznego, wiedzie ku niespodziewanie konserwatywnym, „reakcyjnym” wnioskom. „Biorąc pod uwagę, jak głębokie i nieświadome jest irracjonalne przy- wiązanie podmiotów do władzy, równym szaleństwem jest traktowanie nowych reżymów jako niewspierających się na owym irracjonalnym odwołaniu do namiętności, lęków i fantazji podmiotów” (s. 221). Zarazem przecież, podkreślają autorzy Žižek and Politics, zapośredni- czone przez Lacana odczytanie podmiotu kartezjańskiego pozwala pod warstwami „symbolicznych mandatów”, czyli ról społecznych, a potem „symbolicznych mylnych tożsamości” (tak można by przełożyć słowo misrecognition oznaczające „pomyłkę w rozpoznaniu tożsamości” cze- goś lub kogoś, w naszym wypadku w rozpoznaniu własnej tożsamości jako ofiary „okradzionej z rozkoszy” przez innych) uchwycić „pewną negatywność jako podstawę naszych postrzeżeń i aktów mowy” (s. 219). Jest nią podmiot jako pewna luka, rozstęp, szczelina (a gap) „w »sub- stancji« społecznej czy też językowej (by użyć terminu Heglowskiego) albo w »Innym« (by użyć terminu Lacanowskiego), posiadająca w swej zasadzie zdolność do wycofania się z – czy do »odcięcia się« od – naj- głębszych zobowiązań podtrzymywanych przez swojego Innego, przez nasze polityczne reżymy” (s. 219). I właśnie owa negatywność stanowiąca stopień zero podmiotu tworzy warunki możliwości dla przeciwstawionej polityce polityczności (the political). Jak pisze Marcus Pound w swoim (bardzo) krytycznym wprowadzeniu do myśli Žižka: „Negatywność stanowi moment kon- stytutywny dla aktu, bez jakiego ów akt nie może mieć miejsca. Oto, co znaczy odciąć się od fantazji: objąć ową negatywność, jaka wyjawia się poprzez destrukcję czyichś symbolicznych podstaw, tak aby można było Lacaniści i polityczność 13 działać [act] w sposób niewpisujący się w neurotyczne utożsamienia czy istniejącą ideologię” (s. 82)7. Czy nie znaleźliśmy się tu już o jeden krok za daleko? Czy nie prze- kroczyliśmy granicy dzielącej pole psychoanalityka od teologii politycz- nej? Trafiając w obszar sporów Žižka z Alain’em Badiou wokół świętego Pawła, czy jego dyskusji teologicznej z Johnem Milbankiem? W swojej recenzji z książki Pounda Rex Butler wskazuje na radykalne zerwanie tak rozumianej polityczności z polityką, do której z owego miejsca, z owego siedliska, z owej przestrzeni, jaką psychoanaliza opisuje, powstrzymując się wszak od jednego kroku za daleko, powrót jest niemożliwy. „Z po- wodu tego nihilizmu, tego nacisku na przemoc dla niej samej i realnego jako niepoznawalnego, Žižek pozostaje niezdolny do wzięcia pod uwagę jakiegokolwiek projektu politycznego, pozostaje utkwiony w powtarza- jącym się cyklu prawa i jego transgresji”8. Jak zaznaczyliśmy na początku, pierwsze przykazanie psychoanalizy brzmi: jesteś zobowiązany do mówienia wszystkiego. Jednak czy wszyst- kim i wobec wszystkich? Ostatecznie psychoanaliza zajmuje się głów- nie tym, co nie pasuje, podmiotem w podmiocie wykraczającym poza podmiot (J. Lacan9). Jej domeną są rozkład i dezintegracja, rozbijanie idealizacji i identyfikacji, odsłanianie fantazmatu, przywracanie pod- miotu jego pierwotnej pustce. Zatem czy tę podmiotową pustkę można wypełnić/przekształcić/spożytkować za pomocą politycznych środków? A może, jak sugeruje Szymon Wróbel, „dziś psychoanaliza jest nade wszystko kliniką polityki?”10, podczas gdy polityka przeobraziła się w rodzaj zbiorowej psychoanalizy? I koniec końców, czy można w ogóle mówić o polityczności psychoanalizy? Czy da się psychoanalizę prze- łożyć na formę politycznej aktywności, skoro w sferze polityki jest ona „przeciwko wszystkiemu, co jest za”11? Podobno bowiem psychoanaliza 7 M. Pound: Žižek: a (very) critical introduction (afterwords by Slavoj Žižek). Cambridge 2008. 8 R. Butler: [review of] Marcus Pound: Žižek: a (very) critical introduction. „Philoso- 9 phy in Review” XXX 2010, No. 4, s. 297. Forever Freud. Z Jacques’em Lacanem rozmawia Emilia Granzotto. Tłum. J. Kutyła. W: S. Žižek: Lacan. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa 2010, s. 189. 10 Sz. Wróbel: Lektury retroaktywne. Rodowody współczesnej myśli filozoficznej. 11 Kraków 2014, s. 24. Lacan a polityka. Rozmowa z Jacques’em Alainem Millerem. Tłum. J. Waga. „Res Publica Nowa” 2010, nr 4, s. 232. 14 Krzysztof Kłosiński, Dawid Matuszek „operacyjnie usuwa nadzieję”12, ale czy to naprawdę musi być jej ostatnie słowo? Niekoniecznie, o czym świadczą zebrane w tym tomie artykuły. Ich autorzy reprezentują różne orientacje (choć dominuje opcja lacanowska) i podejścia – historyczne i analityczne, interpretacyjne i spekulatywne, rekonstrukcyjne i dekonstrukcyjne – składające się na kompleksową mapę, dzięki której czytelnik przekona się, że praktykę psychoanali- tyczną można wyobrazić sobie inaczej niż tylko jako „szeroko zakro- jony projekt edukacji indywidualnej”13. Psychoanaliza i polityka do siebie przynależą, choć nigdy do końca się nie schodzą. „Bo nie jest prawdą, że wszystko jest polityczne. Wręcz przeciwnie – polityka to rzadkość. Stanowi towar zdecydowanie deficytowy, zresztą tak samo jak psychoanaliza”14. Ibidem, s. 240. Ibidem, s. 225. 12 13 14 M. Dolar, op. cit., s. 29. Indeks osobowy Abelove, Henry 334, 335 Abraham-Diefenbach, Magdalena 433 Achmatowa, Anna 475 Adamczak, Marcin 292 Adamiak, Elżbieta 205 Adorno, Theodor W. 206, 219, 226, 233–235, 394, 406, 407, 409, 414, 415, 416 Agamben, Giorgio 36, 79, 291, 354, 466 Ahmadinejad, Mahmoud 380 Akkerman, Abraham 288, 289 Aleksandrowicz, Jerzy 122 Allen, Woody 104, 384 Alsop, Rachel 315 Althusser, Louis 23, 24, 33, 42, 237, 249, 266, 286, 384 Amsterdamski, Piotr 77 Amsterdamski, Stefan 77 Araszkiewicz, Agata 347 Arendt, Hannah 182, 239, 241 Armstrong, David 391 Aron, Raymond 208 Arystoteles 30, 101, 197, 198, 199, 239, 288, 301, 347, 364, 365, 377, 379 Atatürk, Mustafa Kemal 95 Attritge, Derek 9 Augé, Marc 162, 163 August, Oktawian 228, 229 Augustyn z Hippony 104, 239, 408 Avineri, Shlomo 224, 225 Bacon, Francis 473 Badiou, Alain 13, 22, 38, 48, 78, 81, 82, 89, 90, 100, 109, 110, 125, 135, 137, 184, 216, 266, 295, 478 Badmington, Neil 325 Baker, Steve 459–463, 467, 473 Bakke, Monika 457 Balibar, Étienne 31, 50, 143, 144 Ballard, James Graham 436 Banasiak, Bogdan 135, 219, 341, 347, 461 Banksy 297 Barale, Michele Aina 334 Baran, Bogdan 176 Baranowski, Bohdan 115 Barańczak, Stanisław 31 Barthes, Roland 392, 394, 435, 443 Bartoszewicz, Hanna 238 Bataille, Georges 219, 247 Bator, Joanna 44, 152, 220 Baudelaire, Charles 289, 299, 300, 367, 388 Baudrillard, Jean 92, 293, 435–448 Bauman, Zygmunt 92 BAVO 284 Beaufret, Jean 387 Beaulieu, Alain 457, 460, 463, 470 Beck, Ulrich 95 Bednarek, Joanna 118, 119, 151, 181 Bell, David 324 Benhabib, Seyla 84 482 Indeks Benjamin, Walter 244, 283, 284, 287–289, 293, 294, 298, 375, 376, 387–389, 393, 478 Bensaïd, Daniel 302 Bergman, Ingmar 396 Berlin, Isaiah 238–240, 247 Bernal, Martin 83 Bersani, Leo 336, 341, 343, 344, 346 Besant, Annie 405, 416 Bielik-Robson, Agata 150, 162, 222, 245, 467, 469, 471, 472, 476, 478 Bieroń, Tomasz 77 Blake, William 389 Bloch, Ernst 163, 262 Bloom, Harold 171, 189, 219, 478 Bławatska, Helena 405 Bobako, Monika 177 Bobbio, Norberto 77 Bogart, Humphrey 384 Bohun, Michał 244 Bojadżijewa, Iwona 396 Bollas, Christopher 278 Borg, Eliza 349 Borowski, Mateusz 242, 338 Bouazizi, Mohamed 81 Bouchard, Donald 166 Boucher, Geoff 11 Bourdieu, Pierre 43, 328 Bracher, Mark 165, 166, 167 Braid, James 411 Braidotti, Rosi 314, 315, 323–325, 329–331, 463 Bravo, Paweł 77 Brown, Lori 466, 470 Brown, Wendy 302 Brunschvicg, Léon 103 Bullitt, William Christian 17 Buonarroti, Michelangelo 362, 369, 387 Burrows, Roger 329 Burton, Robert 251 Burzyńska, Anna 284 Bush, George W. 96 Butler, Judith 242–244, 313, 314, 337–340, 343 Butler, Rex 13 Cabet, Étienne 398 Caillois, Roger 283 Callas, Maria 395 Callon, Michel 117 Calvino, Italo 283 Cambell, Timothy 356 Cameron, David 93 Cameron, James 129 Canetti, Elias 349, 350, 357, 358 Cardoso, Rafael 317 Carrington, Hereward 413 Cavallaro, Dani 327 Certeau, Michel de 79 Cezar, Gajusz Juliusz 228, 229 Chalybäus, Heinrich Moritz 225 Charcot, Jean-Martin 412 Chertok, Léon 410, 412 Chevalier, Jacques 103 Chmielewski, Adam 49, 107 Chojek, Chris 445 Chojnacki, Antoni 378 Chtcheglov, Ivan 292, 293 Churchill, Winston 386 Cieśla, Stanisław 95 Cixous, Hélène 458 Clément, Catherine 334 Clinton, Bill 342 Clynes, Manfred E. 323, 324 Comay, Rebecca 162, 163 Corcoran, Steve 137 Cornell, Drucilla 84 Cornell, Sarah 458 Coulter, Gerry 447 Indeks 483 Cox, Christoph 453 Crabtree, Adam 411, 412 Critchley, Simon 177, 268, 269 Crockett, Clayton 222 Cropsey, Joseph 139 Crowley, Aleister 404, 414, 415 Curciu, Anna 83 Cyceron, Marek Tulliusz 139, 143 Czaja, Dariusz 460 Czarnacka, Agata 296 Czekanowicz, Anna 467 Da Vinci, Leonardo 337 Dahl, Robert A. 77 Dante, Alighieri 18 Darda-Staab, Renata 352 David, Miles 388 Davis, Creston 222 Dean, Tim 336 Debord, Guy 79 Dehnel, Piotr 145 Deleuze, Gilles 30, 87, 88, 122, 135, 175, 184, 185, 186, 187, 190, 219, 221, 222, 237, 333, 337, 349, 350, 417, 418, 420, 424–433, 435–442, 444, 449, 456–463, 466, 468, 473, 474 Derra, Aleksandra 315, 463 Derrida, Jacques 9, 42, 91, 202, 219, 226, 237, 244, 261, 266, 328 Descombes, Vincent 219 Dickens, Charles 342 Diken, Bülent 291, 292 Dixon, Steve 314, 327, 328, 330 Djurdjevic, Gordan 415 Dobrowolski, Robert 177 Doktór, Jan 235 Dolar, Mladen 9, 10, 14, 26, 85, 294, 295 Domańska, Ewa 391 Dominiak, Tomasz 177 Donato, Eugenio 298 Dor, Joel 239 Dowbor, Ladislau 99 Drenda, Katarzyna 414 Drzazgowska, Ewa 433 Durkheim, Émile 90 Dybel, Paweł 25, 44, 120, 152, 164, 220, 254, 313, 314, 320, 322, 348, 413, 454 Dylan, Bob 388 Dziurdzik-Kraśniewska, Grażyna 77 Eagleton, Terry 104, 105, 165 Eco, Umberto 122, 407–409, 414, 416 Edelman, Lee 341–343 Einstein, Albert 25 Eliot, Thomas Stearns 458, 460 Engelking, Ryszard 300 Engels, Fryderyk 70, 92, 128, 212, 213 Erazm z Rotterdamu 380 Erbel, Joanna 251 Eribon, Didier 333, 337, 344–346 Ernshow, Estera 409 Esposito, Roberto 356–358 Evola, Julius 416 Falski, Maciej 237 Featherstone, Mike 329 Feuerbach, Ludwig 90 Fichte, Johann Gottlieb 208, 383 Fink, Bruce 124, 150, 156, 169–174, 257, 261, 275 Fitzgerald, Ella 388 Fitzsimons, Annette 315 Flaubert, Gustave 377 Fliess, Wilhelm 18 Fonda, Jane 399 Forrester, John 162 Foucault, Michel 92, 98, 126, 166, 167, 195, 196, 219, 237, 248, 285, 302, 314, 335–337, 341, 343, 344, 346, 347, 348, 350–352, 354–356, 358, 363, 415, 420, 421, 441–448, 456 484 Indeks Franco, Francisco 406 Franus, Ewa 464 Fraser, Nancy 177 Freud, Alexander 18 Freud, Sigmund 9, 10, 12, 13, 17–21, 23–39, 74, 87, 105, 107, 113, 120, 121, 123, 129, 133, 137, 139, 141, 144, 145, 157–159, 164, 169, 175, 196, 207, 208, 210, 212, 214–216, 229, 237, 239, 241, 244, 251, 257, 261, 265, 266, 268, 274, 276, 278–280, 284, 287, 291, 295, 298, 305–307, 309, 313, 315–318, 321, 328, 329, 331, 333–337, 340, 341, 344–346, 348, 354, 356, 361, 362, 366–371, 405, 409–415, 417–427, 429, 430, 433, 449, 472, 478 Fukuyama, Francis 48, 77, 94 Gajda, Tomasz 307 Gallagher, Cormac 152, 158, 161, 165, 176, 183 Gane, Mike 442 Gaulle, Charles de 144 Gellner, Ernest 80, 334 Genesko, Gary 185 Ghandi, Mahatma 386 Gibson, Mel 155 Giddens, Anthony 92 Gitlin, Todd 391 Glasche, Georg 271 Glynos, Jason 268, 270, 271, 273, 274, 278, 279 Głuchowski, Piotr 158 Godyń, Mieczysław 241 Goethe, Johann Wolfgang von 244 Gombrowicz, Witold 343, 459, 465, 467, 472, 473 Gowin, Jarosław 142 Górny, Antoni 157 Grabowski, Janusz 228 Gramsci, Antonio 266 Granzotto, Emilia 13 Gray, Chris H. 323, 324 Grigg, Russell 130, 159, 164, 171 Grinberg, Daniel 77, 238 Grosz, Elizabeth 450 Grudnik, Krzysztof 409, 414, 415 Guattari, Félix 30, 87, 175, 185, 186, 187, 333, 337, 349, 350, 417, 418, 420, 424, 428–433, 435–441, 444, 449, 457–459, 461–463, 466 Guénoun, Solange 361 Gupta, R. K. 361 Gusin, Michał 177, 456 Gut, Przemysław 186, 187, 191 Guzmán, Abimael 62 Habermas, Jürgen 64, 84, 271 Hall, Radclyffe 340 Halperin, David M. 334 Hanegraaff, Wouter 406, 407 Haraway, Donna 324–327, 329, 464, 468 Hardt, Michael 78, 85, 90, 91, 116, 181, 184, 190, 293, 294 Hartwig, Julia 474 Harvey, David 294 Haussmann, Georges-Eugène 289 Hazan, Eric 301 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 12, 42, 62, 111, 126–129, 136, 151, 162, 172–176, 178– 180, 187, 190, 191, 193–209, 212, 213, 215– 217, 219–235, 239, 242, 303, 311, 366, 396 Heidegger, Martin 42, 111, 178, 233, 266, 387, 394, 465, 471 Heine, Heinrich 158 Hendrix, Jimi 388 Herbert, Zbigniew 97 Herer, Michał 349, 455 Herman, Jeanine 163 Herzog, Annabel 181 Hitchcock, Alfred 395 Hitler, Adolf 18, 60, 61, 406 Indeks 485 Hobbes, Thomas 79, 180–182, 191 Hocquenghem, Guy 337 Hölderlin, Friedrich 200 Holland, Samanta 329 Holton, James 139 Hołówka, Teresa 347 Homer 379 Honneth, Axel 177 Horkheimer, Max 206, 234, 235, 394 Horney, Karen 334 Horolest, Anna 301 Houellebecq, Michel 144, 145 Howarth, David 271, 273, 274, 278, 279 Huntington, Samuel 80 Hurley, Robert 350, 417 Huxley, Aldous 389 Ibn Ali, Zajn al-Abidin 93 Ionescu, Arleen 246 Irigaray, Luce 314, 347 Iwaszkiewicz, Jarosław 171 Jackson, Michael 41 Jameson, Fredric 91, 163, 286 Jan z Salisbury 285 Janda, Krystyna 399 Janet, Pierre 411, 412 Jankowicz, Grzegorz 362 Jankowska, Hanna 80 Jaruzelski, Wojciech 57 Jensen, Wilhelm 362, 367–369 Jezus Chrystus 72, 101, 102, 113, 114, 155, 230, 397, 398 Jęczmyk, Lech 149 Jędrzejewski, Sławomir 128 Jones, Ernest 334, 413 Joplin, Janis 388 Jørgensen, Marianne 278 Joughin, Martin 185 Joyce, James 155, 156, 183 Jung, Carl Gustav 108, 335, 412 Juranville, Alain 310 Juskowiak, Piotr 292, 293, 294, 296 Kaczmarczyk, Michał 356 Kaczyński, Jarosław 142 Kafka, Franz 108, 193, 289, 387, 396, 463, 473 Kaliściak, Tomasz 355 Kałuża, Anna 474, 475, 477, 478 Kania, Ewa 116 Kania, Ireneusz 284 Kant, Immanuel 62, 172, 173, 175, 185, 197, 199, 227, 230, 289, 363, 371, 379 Kartezjusz 185, 190, 203, 288, 329 Karyłowski, Tadeusz 18 Kasperski, Edward 378 Kellner, Douglas 443 Kelsen, Hans 33, 181 Kennedy, Barbara M. 324 Kennedy, John Fitzgerald 390, 393 Kęszycka, Helena 351 Kierkegaard, Søren 176, 200, 222, 254 Kilmer, Val 391 Kittel, Maja 382 Klein, Melanie 74 Klekot, Ewa 92 Kline, Nathan S. 323 Kłoczowski, Jan Andrzej 240 Kłosiński, Krzysztof 287 Koestler, Arthur 382 Kojève, Alexandre 172, 195, 219 Kolankiewicz, Leszek 454 Kołakowski, Leszek 186, 188 Kołbaniuk, Adam 181 Komendant, Tadeusz 155, 341, 347, 420 Konieczny, Jacek 104, 165 Konikowska, Magdalena 285 Kowaliszyn, Artur 410 486 Indeks Kowalów, Barbara 308 Kowalska, Magdalena 301, Kowalska, Małgorzata 219, 221, 224, 248, 387, 421 Kowalski, Marcin 158 Koziołek, Ryszard 156, 259 Krasuska, Karolina 313, 338 Kreisberg, Alina 283 Kristeva, Julia 163, 171, 472 Kropiwnicki, Maciej 92, 155, 229, 231, 234, 279, 297 Królak, Sławomir 436, 438 Krzemieniowa, Krystyna 244 Kubłaj-chan 283 Kuhn, Thomas S. 211 Kupś, Tomasz 172 Kutyła, Julian 13, 100, 131, 151, 161, 248, 297, 303, 453 Kuźniarz, Bartosz 156–158 Lacan, Jacques 11–13, 21, 23, 28, 32, 39, 41, 42, 45, 70–73, 85–89, 106, 109, 116, 119–125, 130, 133, 135–137, 139–144, 146, 150–152, 155, 156, 158, 159, 161–167, 169–173, 176, 177, 179, 180, 182–184, 187, 194–196, 202–204, 206, 207, 210–212, 216, 220, 221, 237–239, 243, 245–247, 249, 254–262, 265–270, 273, 274, 278–281, 284–289, 292–294, 296–299, 302–305, 307, 309, 310, 313, 315, 318–322, 328, 329, 331, 333, 335–339, 341, 344–346, 355, 370, 381, 383, 449, 454, 472, 476, 478, 479 Lachowska, Dorota 238 Laclau, Ernesto 65, 177, 266–271, 273, 274, 278–280 Landman, Adam 127, 129, 173, 228 Lane, Christopher 336 Lane, Helen R. 350, 417 Lang, Fritz 325, 330 Lanthimos, Giorgos 149, 150, 161 Lapping, Claudia 278, 279 Laurant, Jean-Pierre 406, 407 Laurent, Eric 308 Lauretis, Teresa de 340, 341 Le Bon, Gustave 33, 34 Le Corbussier (właśc. Charles-Édouard Jeanneret-Gris) 288 Le Guin, Ursula 124, 125 Lear, Jonathan 150 Leder, Andrzej 141, 160, 284, 296 Lefebvre, Henri 283, 294 Lefort, Claude 266 Legendre, Pierre 170 Legeżyńska, Anna 452 Lenin, Włodzimierz 42, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 62, 67, 69–71, 151, 248, 303 Lennon, John 388 Lennon, Kathleen 315 Lermontow, Michaił 475 Lerner, Daniel 95 Leroux, Pierre 396, 397 Leszczyński, Damian 420 Leśmian, Bolesław 450, 475 Leśniak, Kazimierz 197 Levinas, Emmanuel 221, 222 Lévi-Strauss, Claude 122, 347 Lévy, Robert 346 Lewis, Matthew Gregory 398 Lilla, Mark 110, Lion, Ferdinand 288 Lipset, Seymour 77 Locke, John 79 Lueger, Karl 18 Luhmann, Niklas 98, 180, 356, Lukács, György 386 Luksemburg, Róża 60 Luter, Marcin 203–206 Lyotard, Jean-François 93, 370, 371, 442 Indeks 487 Łukasiewicz, Małgorzata 109, 206, 289 MacCannell, Juliet Flower 284, 318, 319 Macey, David 137 Macksey, Richard 298 Madej, Wojciech 241 Madison, James 90, 91 Magnone, Lena 335 Majmurek, Jakub 82, 291 Mały Hans (właśc. Herbert Graf ) 298 Man, Paul de 383 Mandelsztam, Osip 475 Manent, Pierre 77 Manzarek, Ray 389, 391 Marchart, Oliver 266, 268 Marcuse, Herbert 19, 196 Margański, Janusz 110, 144, 436 Markowski, Michał Paweł 9, 284 Marks, Karol 23, 42, 46, 52, 70, 92–94, 103, 118, 124, 126–129, 131, 132, 136, 143, 157, 164, 165, 195, 196, 207, 208, 210–215, 217, 220, 234, 239, 310, 347 Marzec, Wiktor 269, 271 Mason, Liam 83 Massumi, Brian 457 Matuszek, Dawid 156, 168 Matuszewski, Krzysztof 135, 219, 341, 347 McNeil, Jean 425 McQueen, Sean 436 Méadel, Cécile 117 Mehlman, Jeffrey 164 Merleau-Ponty, Maurice 219 Mesmer, Franz Anton 410, 411, 412, 414 Miciński, Tadeusz 408 Miecznikow, Ilia 356 Mikurda, Kuba 82 Milbank, John 13 Miller, Jacques-Alain 13, 153, 159, 163, 261, 262, 292, 296, 304 Millett, Kate 347, 348 Milner, Jean-Claude 19 Miłobędzka, Krystyna 474 Minsky, Ron 315, 316, 319 Miszalski, Marian 77 Mizera, Janusz 233 Miziński, Jan 176, 204 Möbius, August Ferdinand 231, 233 Mokrosiński, Łukasz 150, 169, 257, 275 Mongin, Olivier 295 Monk, Thelonious 388 Morrison, Jim 388–391, 393 Mościcki, Paweł 100, 125, 297, 459, 465, 466, 467, 472, 473, 476, 477 Mouffe, Chantal 65, 251, 255, 268, 269, 271, 273, 278 Mozart, Wolfgang Amadeusz 452, 463 Mubarak, Husni 81 Multatuli (właśc. Eduard Douwes Dekker) 27 Murphy, Timothy S. 181 Mussolini, Benito 17, 406 Myszor, Wincenty 229 Myślicki, Ignacy 188 Nancy, Jean-Luc 266, 399 Nawratek, Krzysztof 290, 291, 296, 298, 299 Negri, Antonio 78, 82, 85, 89–91, 116, 181, 182, 184–186, 188, 190, 293, 294 Neu, Jerome 362 Newman, Saul 165 Nicholsen, Shierry Weber 219 Niederland, William G. 351 Niemczyk, Wiktor 204 Nietzsche, Friedrich 111, 178, 213, 289, 366, 404, 468, 469, 473, 474 Nobus, Dany 281 Norton, Edward 155 Norval, Aletta 271 488 Indeks Novalis (właśc. Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg) 367 Nowak, Maciej 391 Nowak, Piotr 139 Nowicki, Światosław Florian 198, 202, 209, 223, 231 O’Keeffe, Brian 163 Oberman, Heiko A. 205 Obrist, Hans-Ulrich 362, 365 Onfray, Michel 208 Orłowski, Hubert 244 Orwell, George 403–406, 409, 414, 416 Ostaszewska, Patrycja 308 Ostolski, Adam 468 Ostromęcka, Helena 211 Owen, Alex 405, 410, 415 Palahniuk, Chuck 149, 160 Parker, Ian 278 Pascal, Blaise 101, 102, 103 Pasi, Marco 406, 409 Paweł z Tarsu 13, 99, 100, 110, 203, 242, 305, 306, 397, 476 Pawlak, Krzysztof 39, 158, 254, 320 Pelagiusz 101, 104 Perrot, Alec Martyne 363 Petit, Philippe 163 Phillips, Louise 278 Picasso, Pablo 386 Pieniążek, Paweł 91, 125 Pijnenburg, Joyce 406 Pile, Steve 283–287 Piłat, Robert 239 Piotr Apostoł 102 Pius xii (właśc. Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli) 406 Platon 100–102, 110–112, 288, 310, 364, 376, 378, 380 Pletsch, Carl E. 278 Pluth, Ed 184 Płaza, Maciej 91 Płucienniczak, Piotr 255 Pol Pot 61, 62, 67 Polan, Dana 463 Polo, Marco 283 Popper, Karl 208 Potkański, Jan 166, 167, 171, 176 Potter, Jonathan 278 Pound, Marcus 12, 13 Pritchard, William H. 404 Prokopiuk, Jerzy 133, 316 Proust, Marcel 386 Przybylski, Ryszard 464 Przybyłowska, Maria 349 Pseudo-Longinos 386 Puységur, Amand-Marie-Jacques de Cha- stenet 411 Rabaté, Jean-Michel 336 Rabeharisoa, Vololona 117 Rancière, Jacques 35, 92, 131, 132, 136, 137, 297, 298, 301, 361–371, 373–379, 381, 396–401 Rank, Otto 334 Rasiński, Lotar 274, 279, 420 Ratajczak, Mikołaj 181, 184, 186 Reich, Wilhelm 19, 196, 412, 433 Reik, Theodor 426 Reinhard, Kenneth 476, 478 Reszke, Robert 20, 28, 141, 145, 159, 166, 214, 244, 249, 251, 284, 287, 348, 362, 367, 414, 417, 418, 422 Rewers, Ewa 286, 289, 290, 295 Ricœur, Paul 237 Rifkin, Jeremy 116, 118 Rockhill, Gabriel 297 Rogalski, Dariusz 348 Roggero, Giggi 83 Indeks 489 Rose, Julie 132 Rosenzweig, Franz 222 Rosiek, Stanisław 467 Rosiński, Tomasz 225 Roudinesco, Élisabeth 166, 249 Rousseau, Jean-Jacques 152, 181 Rozental, Mark 128 Ruppert, Peter 325 Rushdie, Salman 386, 395 Rymkiewicz, Jarosław Marek 449, 450–478 Sacher-Masoch, Leopold 187, 425 Sade, Donatien Alphonse François de 155 Sadger, Isidor 334 Salazar, António de Oliveira 406 Salecl, Renata 85 Salwa, Mateusz 354 Santner, Eric L. 350, 476, 478 Sartori, Giovanni 77 Sartre, Jean-Paul 219, 249 Sassen, Saskia 116 Sato, Yoshiyuki 237 Saussure, Ferdinand de 85, 144 Saussure, Raymond de 410, 412 Schiller, Friedrich 379 Schlegel, Friedrich 383 Schmitt, Carl 140, 171, 173, 181, 190, 255, 266 Schneider, Joseph 329 Schnitzler, Arthur 335 Schönberg, Arnold 222 Schopenhauer, Arthur 361, 366 Schreber, Daniel Gottlieb Moritz 350 Schreber, Daniel Gustav 351 Schreber, Daniel Paul 347–358 Schroeder, Jeanne Lorraine 173 Sebald, Winfried Georg 108, 109 Sedgwick, Eve Kosofsky 337 Seem, Mark 350, 417 Sellers, Susan 458 Sennett, Richard 285 Sharpe, Matthew 11 Sheridan, Alan 39, 120, 150, 279, 281, 321 Siemek, Marek Jan 224, 235, 383, 394 Sienkiewicz, Henryk 251–253, 255, 259, 260 Sikora, Tomasz 341 Sikorski, Janusz 244, 376, 387 Simmel, Georg 289 Skinner, Quentin 181 Sloterdijk, Peter 92, 99, 111–113, 144–146 Sławek, Tadeusz 251, 286, 287, 290, 291, 295, 467 Sofokles 242, 317 Soja, Edward 283, 294 Sokrates 111, 310 Sommers-Hall, Henry 221 Sosnowski, Maciej Adam 222, 233 Soudière, Martin de la 363 Sowa, Jan 77, 82, 92, 161, 363 Spacey, Kevin 155 Spielberg, Steven 159 Spinoza, Baruch 79, 181, 182, 185–188, 190, 191 Squires, Judith 324 Stalin, Józef 42, 60, 61, 68, 69, 386 Staroń, Andrzej 31 Starowieyski, Marek 229 Starr, Peter 164 Stavrakakis, Yannis 10, 164, 267–272, 274, 279, 280 Steiner, Jürg 84 Stevenson, Robert L. 342 Stiegler, Bernard 291 Stomma, Ludwik 115 Stone, Oliver 389–393 Strachey, James 316, 317 Strauss, Leo 139 Strawiński, Igor 386 Stroiński, Maciej 472 490 Indeks Sugiera, Małgorzata 242, 338 Swedlow, Wesley C. 171, 182, 184, 189, 270 Swyngedouw, Erik 295 Szabazi, Szalom 193 Szacki, Jerzy 112 Szadkowski, Krystian 161 Szekspir, William 241, 245, 247, 250 Szelewa, Barbara 234 Szkudlarek, Tomasz 177 Sztandar-Sztanderska, Karolina 43 Ściegienny, Andrzej 204 Ślusarski, Sergiusz 181 Świeściak, Alina 451, 467, 474, 475, 477, 478 Świetlicki, Marcin 237 Takemitsu, Toru 452, 453, 463, 477 Tanalska-Dulęba, Anna 238 Tarkowski, Andriej 216 Tausk, Victor 334 Tegnerowicz, Jolanta 116 Tischner, Józef 471 Tiutczew, Fiodor 475 Tomasz Apostoł 229 Tomasz z Akwinu 101 Torfing, Jacob 271 Trocki, Lew 60 Trznadel, Jacek 392 Turczyn, Anna 162 Turgieniew, Iwan 244 Turner, Bryan S. 445 Uniejski, Marek 414 Vanhanen, Tatu 77 Verhaeghe, Paul 281 Vernant, Jean-Pierre 112 Vico, Giambattista 379 Vidal, Gore 158 Virno, Paolo 78, 79 Waga, Jacek 13, 159, 262, 292 Warminski, Andrzej 383 Warner, Daniel 453 Waśkiewicz, Andrzej 181 Weber, Guido 353 Weber, Max 176, 203–205, 208, 276 Werfel, Franz 335 Wergiliusz (właśc. Publius Vergilius Maro) 18 Wetherell, Margaret 278 White, Hayden 390, 391 Wichrowski, Marek 77 Wilczyński, Grzegorz 122 Williams, Raymond 377, 378 Wirpsza, Witold 474 Wiśniewski, Mikołaj 139 Wittgenstein, Ludwik 266 Wittig, Monique 314 Wojda, Dorota 451, 459, 470, 471, 472, 478 Wolfe, Charles T. 185 Wollheim, Richard 362 Wolter (właśc. François-Marie Arouet) 300 Wołczek, Magdalena 453 Woodrow, Wilson 17 Woźniak, Monika 122 Woźniak-Łabieniec, Marzena 464 Wright, Elizabeth 320 Wróbel, Szymon 13 Yeats, William Butler 403–406, 414 Zakaria, Fareed 77 Zapatero, José Luis Rodríguez 93 Zedong, Mao 42, 386 Zieliński, Piotr 149 Ziółkowska, Anna 43 Znamierowski, Czesław 181 Zohn, Harry 388 Indeks 491 Zuckerberg, Mark 164 Zupančič, Alenka 139, 144, 146 Żeleński–Boy, Tadeusz 102, 103 Żwikiewicz, Wiktor 158 Żychliński, Arkadiusz 112 Žižek, Slavoj 11–13, 39, 40, 41–59, 61–64, 66–74, 82, 85, 89, 90, 106, 107, 109, 110, 131, 139, 144, 151, 152, 155, 157, 158, 160, 161, 184, 215, 216, 219–235, 248, 255, 294, 298, 302, 303, 321, 322, 327, 362, 374, 376, 381, 383–385, 393, 397 Redaktor Justyna Mroczkowska Zdjęcie na okładce „Zip 001” by david pacey / www.flickr.com Projekt okładki i łamanie Kamil Gorlicki Copyright © 2014 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-379-3 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-380-9 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 30,75. Ark. wyd. 27,0. Papier offset kl. III, 90 g. Cena 54 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o. o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Polityczność psychoanalizy Freud – Lacan – Žižek p s y c h o a n a l i z y P o l i t y c z n o ś ć F r e u d – L a c a n – Ž ž e k i Więcej o książce CENA 54 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-380-9 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO KATOWICE 2014
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polityczność psychoanalizy. Freud – Lacan – Žižek
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: