Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00267 005365 12766622 na godz. na dobę w sumie
Polityka pieniężna Polski. Orientacje i uwarunkowania - ebook/pdf
Polityka pieniężna Polski. Orientacje i uwarunkowania - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: DrukTur Język publikacji: polski
ISBN: 9788362644209 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W książce autorzy przedstawiają dwie zasadnicze orientacje polityki pieniężnej prowadzonej przez Bank Centralny: ekspansywną i restrykcyjną. Analizują i oceniają cele, zasady i instrumenty stosowane w polityce pieniężnej. Precyzują, jakie były efekty określonych orientacji polityki pieniężnej NBP w latach 1998–2008 w zakresie płynności rynku pieniężnego, wzrostu dochodu (produktu krajowego brutto) i zmiany ogólnego poziomu cen (inflacji).

W rozważaniach przedstawiono kwestię, na ile i w jakich warunkach instytucjonalnych i innych, związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, polityka pieniężna może być przydatna i skuteczna w stabilizowaniu ogólnego poziomu cen i pobudzaniu rozwoju gospodarki narodowej i szerszych ugrupowań, w szczególności jak może wpływać pozytywnie na kształtowanie się tempa i kierunków zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym osiąganie jak najwyższego poziomu zatrudnienia i życia społeczeństwa przy utrzymaniu stabilności finansowej państwa.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Romuald Poliński Janusz Biernat Polityka pieniężna Polski ORIENTACJE I UWARUNKOWANIA ALMAMER wydawnictwo Recenzenci naukowi prof. zw. dr hab. zdzisław Bombera prof. dr hab. Jerzy Telep RedakcJa i koRekTa Halina Bogusz PRoJekT okładki Tomasz Fabiański skład i łamanie igor Hermanowski © copyright by almameR szkoła wyższa, warszawa 2013 wszelkie prawa zastrzeżone. każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody wydawcy. almameR szkoła wyższa 01-201 warszawa, ul. wolska 43 www.wydawnictwo.almamer.pl isBn 978-83-62644-17-9 – dla wersji drukowanej isBn 978-83-62644-20-9 – dla wersji elektronicznej PdF dRuk i oPRawa zakład wydawniczy drukTur sp. z o.o. 01-201 warszawa, ul. wolska 43 tel. 22 321 85 03 www.druktur.pl zamówienia e-mail: wydawnictwo@druktur.pl tel. +48 22 321 85 03 Spis treści wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I orientacje polityki pieniężnej Polski w latach 1998–2008 . 5 9 Rozdział II mechanizmy transmisji polityki pieniężnej do gospodarki . 27 Rozdział III Polityka pieniężna Polski a równowaga wewnętrzna i ze- wnętrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Rozdział IV Polityka pieniężna i fiskalna Polski a konwergencja makro- ekonomiczna w unii europejskiej . . . . . . . . . 63 1. cele polityki makroekonomicznej unii europejskiej . 63 2. kryteria konwergencji makroekonomicznej w unii europejskiej . . . . . . . . . . . . . . 67 Rozdział V stabilność i rozwój Polski a rola unijnej bankowości central- nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 1. sztywność instytucjonalna Paktu stabilności i wzrostu i restrykcyjność polityki monetarnej . . . . . . 77 2. europejski system Banków centralnych . . . . . 82 3. status i funkcje nBP i RPP . . . . . . . . . 85 4 Spis treści zakończenie (wnioski) . . . . . . . . . . . . . 89 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 inne źródła . . . . . . . . . . . . . . . . 97 spis rysunków, tabel i wykresów . . . . . . . . . . 99 Rysunki . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 wykresy . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Wstęp orientacje i uwarunkowania polityki pieniężnej Polski, w szczegól- ności mechanizm transmisji jej celów, założeń i zaleceń do gospo- darki narodowej, oraz rola w tym kontekście czynników zewnętrz- nych związanych z członkostwem Polski w unii europejskiej to ważny i aktualny problem zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. dla jego rozstrzygnięcia poddano analizie i ocenie cele, zasady, proces decyzyjny i instrumenty polityki pieniężnej przyjęte i sto- sowane w latach 1998–2008, a przede wszystkim to, jak określone uwarunkowania i decyzje wpływały na podaż pieniądza, a w kon- sekwencji – na popyt, poziom cen, inwestycje, wzrost PkB i inne wskaźniki charakteryzujące sytuację makroekonomiczną Polski. chodzi tu m.in. o to, jak efekty polityki pieniężnej – płynności i dochodowy oraz zmiany cen – przenosiły się do gospodarki na- rodowej za pośrednictwem określonych kanałów transmisji. w Polsce w latach 1998–2008 zachodziły istotne zmiany w orientacji, uwarunkowaniach i efektywności polityki pieniężnej oraz całej polityki makroekonomicznej. na początku badanego okresu zmieniony został system kur- su walutowego z tak zwanego kierowanego płynnego na system kursu płynnego. od kwietnia 2000 r. kurs walut zagranicznych w złotych polskich kształtował się w zależności od charakteru i orientacji polityki pieniężnej (ekspansywna, restrykcyjna), jaką prowadził narodowy Bank Polski jako bank centralny. Polityka pieniężna przestała być zależna od polityki kursu walutowego, a przeciwnie – to polityka pieniężna po przejściu na płynny kurs walutowy wywiera istotny wpływ na kształtowanie się kursu walut zagranicznych w złotych. Pewną rolę odgrywa tu również polity- 6 Wstęp ka pieniężna prowadzona przez banki centralne partnerów zagra- nicznych Polski. Tak więc od początku badanego okresu warunki prowadzenia polityki pieniężnej w Polsce stały się podobne jak w przypadku dużych rynków pieniężnych (dolara amerykańskiego, euro, jena japońskiego, funta brytyjskiego i franka szwajcarskiego). Podobieństwo to wynika z trzech przesłanek. Po pierwsze, polityka pieniężna prowadzona jest przez władzę monetarną (bank centralny), a głównym celem strategicznym tej polityki jest utrzymanie stabilności cen i inflacji na niskim pozio- mie, przy czym to zmiany w orientacji polityki pieniężnej wpływa- ją na kursy walut zagranicznych w walucie krajowej. Po drugie, kursy walut zagranicznych (w walucie krajowej) są wielkością wypadkową zależną od polityki pieniężnej krajowego banku centralnego, europejskiego Banku centralnego i odpo- wiednich zagranicznych banków centralnych. Po trzecie, występuje duża mobilność kapitału, która wyraża się między innymi w dużych zmianach poziomu i struktury inwe- stycji portfelowych nawet przy niewielkich różnicach stóp procen- towych banków centralnych w kraju i za granicą. zbliżenie warunków prowadzenia polityki pieniężnej w Polsce do warunków na dużych rynkach pieniężnych polegało również na tym, że znacznemu ograniczeniu uległo stosowanie wielu ro- dzajów polityki: dziedzinowych, branżowych, sektorowych, które dawniej stanowiły instrumenty interwencjonizmu państwowego w gospodarce narodowej. Polityka przemysłowa, polityka rolna, polityka cenowa, polityka dochodowa czy też polityka tworzenia nowych miejsc pracy, a także polityka transportowa traciły na zna- czeniu ze względu na coraz mniejsze możliwości oddziaływania na podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe za pośredni- ctwem narzędzi finansowych niezwiązanych z polityką pieniężną banku centralnego i polityką fiskalną rządu. zwiększenie roli i znaczenia polityki pieniężnej wynikało również ze znacznego ograniczenia zakresu stosowania polityki handlowej. utworzenie przez unię europejską wspólnego rynku Wstęp 7 zwiększyło znaczenie konkurencji, co przejawiło się w szczegól- ności: – w ograniczeniu możliwości podwyższania cen krajowych ze względu na rozszerzoną konkurencję (obroty towarowe w obrębie 27 krajów odbywają się bez możliwości stosowa- nia polityki handlowej w tradycyjnym znaczeniu); we wzroście i decydującym znaczeniu w rozwoju eksportu i jego efektywności ekonomicznej szeroko pojętej atrakcyj- ności oferty handlowej (cechy użytkowe i parametry eks- ploatacyjne oferowanych wyrobów, marketing). – w rezultacie wzrosło znaczenie polityki pieniężnej w kształto- waniu procesów gospodarczych na szczeblu makro i mikro. Przeanalizowana została polityka pieniężna, jaką nBP prowa- dził w badanym okresie, oraz jej skutki w postaci efektów: płynno- ści, dochodowego i zmiany cen. mechanizm transmisji polityki pieniężnej scharakteryzowano w ujęciu modelowym i na przykładzie gospodarki polskiej1. Przedstawiono w rozważaniach kwestię, na ile i w jakich wa- runkach instytucjonalnych i innych związanych z członkostwem Polski w unii europejskiej polityka pieniężna może być przydatna i skuteczna w stabilizowaniu ogólnego poziomu cen i pobudzaniu rozwoju gospodarki narodowej i szerszych ugrupowań, wpływać pozytywnie na kształtowanie się tempa i kierunków zrównoważo- nego rozwoju gospodarczego w krótszym i dłuższym horyzontach czasowych, w tym na osiąganie jak najwyższego zatrudnienia i po- ziomu życia społeczeństwa, przy utrzymaniu stabilności finanso- wej państwa2.   analizę modelową polityki pieniężnej przedstawia: Frederic s. mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Harper collins Pub., 1992; tenże: Ekonomia pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Pwn, war- szawa 2002; R. Poliński, J. Biernat, „Transmisja polityki pieniężnej do gospo- darki w kontekście równowagi wewnętrznej i zewnętrznej”, „zeszyty naukowe” almameR szkoły wyższej w warszawie, nr 1 (67) 2013. 2 Vide: tezy na ten temat: R. Poliński, Prawidłowości transformacji systemów ekonomicznych, uniwersytet warszawski, warszawa 2003, s. 126–133. 8 Wstęp Głównym zagrożeniem dla stabilizacji makroekonomicznej i wzrostu nie jest inflacja, lecz masowe bezrobocie. w tym kon- tekście analizuje się i ocenia mandat europejskiej bankowości cen- tralnej, w tym europejskiego Banku centralnego i nBP, których zadania koncentrują się na zwalczaniu inflacji, a pośrednio na za- pewnieniu wzrostu gospodarczego i pełnego zatrudnienia. Polityka pieniężna i fiskalna Polski po 2008 r., w okresie kryzy- su zadłużenia (debt crisis) w unii Gospodarczo-walutowej (strefie euro), wymaga odrębnych badań, analiz i ocen ze względu na jego przyczyny, skalę, zasięg, specyfikę i skutki dla stabilności finanso- wej i wzrostu gospodarczego całej unii europejskiej. Rozdział I Orientacje polityki pieniężnej Polski w latach 1998–2008 Po przejściu Polski w kwietniu 2000 r. na system płynnego kursu walutowego orientacja polityki pieniężnej (restrykcyjna, ekspan- sywna) była determinowana przez dwie zasadnicze przesłanki: – – po pierwsze, potrzebę i konieczność realizowania podsta- wowego celu polityki pieniężnej, tj. utrzymywania inflacji na niskim poziomie w granicach bezpośredniego celu in- flacyjnego; po drugie, wobec wysokiego bezrobocia i spadku inwesty- cji w gospodarce narodowej na skutek wygaszania inflacji w latach 1999 i 2000, przez oczekiwanie na zastosowanie ekspansywnej polityki pieniężnej, o ile nie utrudniałoby to realizacji jej podstawowego celu, jakim jest utrzymanie w dłuższym okresie stabilności ogólnego poziomu cen. nBP zmieniał orientację polityki pieniężnej, posługując się swoistymi narzędziami, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasa- dy, że poluzowywanie polityki pieniężnej nie może podważać jej podstawowego celu. w polityce pieniężnej stosowano różne instrumenty odpo- wiednio do jej nastawienia – restrykcyjnego czy ekspansywnego. chodzi tu przede wszystkim o podstawowe stopy procentowe nBP: – – – – nominalną stopę procentową operacji otwartego rynku, stopę lombardową, stopę depozytową, redyskonto weksli, Rozdział I 10 – stopę rezerwy obowiązkowej od wkładów złotowych i walu- towych na każde żądanie (a vista) i terminowych. operacje otwartego rynku (open market operations) to zespół transakcji kupna i sprzedaży krótkoterminowych papierów wartoś- ciowych między bankiem centralnym a bankami komercyjnymi. operacje te są głównym instrumentem oddziaływania nBP na politykę pieniężną i płynność finansową banków komercyjnych. chodzi tu przede wszystkim o bony pieniężne nBP sprzedawane bankom komercyjnym3. stopa lombardowa dotyczy kredytu lom- bardowego, z zasady krótkoterminowego, oznaczającego pożycza- nie przez nBP bankom komercyjnym pod zastaw papierów dłuż- nych skarbu Państwa – bonów skarbowych i obligacji skarbowych. stopa depozytowa odnosi się do lokat (depozytów) terminowych banków komercyjnych w nBP. stopa redyskonta weksli dotyczy weksli wykupywanych przez nBP od banków komercyjnych. w tabeli 1 przedstawiono zmiany poziomu wyżej wymienio- nych stóp procentowych. nBP w latach 1998–2008 zmieniał także stan bonów pieniężnych zaabsorbowanych z rynku i średnioważo- ny zysk z kupionych bonów nBP w miarę zmiany stóp procento- wych. lata 2001–2004 to okres, w którym po ograniczeniu inflacji z lat 1998–2000 stosowano ekspansywną politykę pieniężną zwięk- szającą globalny popyt i globalny dochód (PkB). analizując dane o kształtowaniu się stóp procentowych za- mieszczone w tab. 1, można wyróżnić okresy polityki pieniężnej o różnej orientacji – ekspansywnej i restrykcyjnej, w zależności od kierunku zmian stóp procentowych. obniżanie stóp procen- towych odczytywane jest jako poluzowanie polityki pieniężnej, a podnoszenie stóp procentowych – jako zamiar jej zaostrzenia. okresy ekspansywnej i restrykcyjnej polityki pieniężnej przed- stawiono w tab. 2. 3 Bony pieniężne są krótkookresowymi zobowiązaniami nBP na okaziciela sprzedawanymi na przetargach z dyskontem.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polityka pieniężna Polski. Orientacje i uwarunkowania
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: