Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02111 039144 15653425 na godz. na dobę w sumie
Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych - ebook/pdf
Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 309
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3911-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

W dniu 16.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U. z 2012 r. poz. 121). Wprowadza ona 6-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie zasad prowadzonej przez jednostki ewidencji do nowych regulacji. Kierownicy jednostek muszą jednak wdrożyć nowe zasady ze skutkiem od 1.1.2012 r. Nowelizacja wprowadza nowe konta pozabilansowe do ewidencji operacji dotyczących budżetu w układzie zadaniowym oraz do wzajemnych rozliczeń. Uściśla oraz zmienia wykaz zdarzeń ujmowanych na poszczególnych kontach. Uaktualnia opisy niektórych kont. We wzorze sprawozdania finansowego dostosowano nazwy wierszy do ustawy o rachunkowości. Po wzorze rachunku zysków i strat oraz wzorze zestawienia zmian w funduszu dodano informacje uzupełniające.

W książce szczegółowo skomentowano funkcjonowanie wszystkich kont dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wraz z omówieniem najważniejszych zmian. Niniejsza publikacja zawiera również przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki ustalającego zasady (politykę) rachunkowości oraz wzór załącznika dotyczącego metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego. Wzorcowy opis funkcjonowania wszystkich kont zamieszczony w książce z pewnością pomoże księgowym w modyfikacji „starego” ZPK w celu dostosowania go do nowych wytycznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

okladka_3_Polityka_rachun:okladka_2_pozytek.qxd 12-02-22 13:58 Page 1 Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych W dniu 16.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U. z 2012 r. poz. 121). Wprowadza ona 6-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie zasad prowadzonej przez jednostki ewidencji do nowych regulacji. Kierownicy jednostek muszą jednak wdrożyć nowe zasady ze skutkiem od 1.1.2012 r. Nowelizacja wpro - wadza nowe konta pozabilansowe do ewidencji operacji dotyczących budżetu w układzie zadaniowym oraz do wzajemnych rozliczeń. Uściśla oraz zmienia wykaz zdarzeń ujmowanych na poszczególnych kontach. Uaktualnia opisy niektór ych kont. We wzorze sprawozdania finansowego dostosowano nazwy wierszy do ustawy o rachunkowości. Po wzorze rachunku zysków i strat oraz wzorze zestawienia zmian w funduszu dodano informacje uzupełniające. W książce szczegółowo skomentowano funkcjonowanie wszystkich kont dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wraz z omówie- niem najważniejszych zmian. Niniejsza publikacja zawiera również przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki ustalającego zasady (politykę) rachunko - wości oraz wzór załącznika dotyczącego metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego. Wzorcowy opis funkcjo - nowania wsz ystkich kont zamieszczony w książce z pewnością pomoże księgowym w modyfikacji „starego” ZPK w celu dostosowania go do nowych wytycznych. Wzór polityki rachunkowości w wersji Word znajduje się na stronie www.ekspertbudzetowy.pl Mieczysława Cellary – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Autorka jest doktorem nauk ekonomicznych. Posiada tytuł biegłego rewidenta. Pracuje w państwowej jednostce budżetowej. Współpracuje jako wykładowca ze Stowa - rzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział w Poznaniu oraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Autorka znana jest z licznych opracowań w zakresie podstaw rachunkowości, rachunkowości finan- sowej i budżetowej, rachunku kosztów, rachunkowości menedżerskiej oraz konso - lidacji sprawozdań finansowych. (cid:3) (cid:3) 2 1 0 2 i c ś o w o k n u h c a r a k y t i l o P y r a l l ł e C a w a s y z c e M i Mieczysława Cellary Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych Komentarz do zmian Plan kont dla budżetu JST Plan kont dla jednostek organizacyjnych Metody wyceny aktywów i pasywów w 2012 r. Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie planów kont zdrapka21:zdrapka17.qxd 12-02-20 14:32 Page 2 UWAGA! Naruszenie pola ze zdrapkà jest równoznaczne z zakupem ksià˝ki! Zakup ksià˝ki daje dost´p (po wpisaniu kodu ze zdrapki) do pakietu podstawowego portalu www.ekspertbudzetowy.pl na 1 miesiàc gratis. PolRach2012 Wydawnictwo C. H. Beck, Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: (22) 311 22 22; faks (22) 33 77 601 e-mail: bibredakcja@beck.pl www.beckinfobiznes.pl Mieczysława Cellar y Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych Polityka rachunkowości 2012 1. wydanie Stan prawny: luty 2012 r. Redakcja: Mirosław Typek Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-208 Warszawa tel.: 22 33 77 600 faks: 22 33 77 601 www.beckinfobiznes.pl Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3910-8 ISBN e-book 978-83-255-3911-5 Spis treści 1. Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości od 2012 r. – omówienie zmian ......................................................................................... 2. Dokumentacja rachunkowości w 2012 r. – przepisy przejściowe zapisane w nowym rozporządzeniu......................................................................................................................................................... 3. Składniki dokumentacji „Polityka rachunkowości”................................................................................ 4. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego ................................ 1..Środki.trwałe,.wartości.niematerialne.i prawne.oraz środki.trwałe.w budowie.......................... 2..Inwestycje.długoterminowe........................................................................................................................... 3..Inwestycje.krótkoterminowe.......................................................................................................................... 4..Rzeczowe.aktywa.obrotowe........................................................................................................................... 5..Należności.............................................................................................................................................................. 6..Zobowiązania.i rezerwy.na.zobowiązania................................................................................................. 7..Kapitały.(fundusze.własne).oraz.pozostałe.aktywa.i pasywa.............................................................. 8..Wzór.załącznika.dotyczącego.metod.wyceny.aktywów.i pasywów.w ciągu.roku.. i na.dzień.bilansowy.oraz.ustalania.wyniku.finansowego................................................................... 5. Zakładowy plan kont.............................................................................................................................................. 1..Wprowadzenie..................................................................................................................................................... 2..Wykaz.kont.księgi.głównej,.przyjęte.zasady.klasyfikacji.zdarzeń,.zasady.prowadzenia.. kont.ksiąg.pomocniczych.oraz.ich.powiązania.z kontami.księgi.głównej.dla.budżetów.. jednostek.samorządu.terytorialnego.......................................................................................................... 3..Wykaz.kont.księgi.głównej,.przyjęte.zasady.klasyfi.kacji.zdarzeń,.zasady.prowadzenia.. kont.ksiąg.pomocniczych.oraz.ich.powiązania.z kontami.księgi.głównej.dla.jednostek. budżetowych.i samorządowych.zakładów.budżetowych................................................................... . 3.1..Zespół.0.–.Aktywa.trwałe.................................................................................................... . 3.2..Środki.pieniężne.i rachunki.bankowe.(zespół.1)......................................................... . 3.3..Rozrachunki.i roszczenia.(zespół.2).................................................................................. . 3.4..Materiały.i towary.(zespół.3)............................................................................................... . 3.5..Koszty.według.rodzajów.i ich.rozliczenie.(zespół.4).................................................. . 3.6..Koszty.według.typów.działalności.i ich.rozliczenie.(zespół.5)............................... . 3.7..Produkty.(zespół.6)................................................................................................................ . 3.8..Przychody.i koszty.ich.uzyskania.(zespół.7).................................................................. . 3.9..Fundusze,.rezerwy.i wynik.finansowy.(zespół.8)........................................................ 3.10..Zasady.funkcjonowania.kont.pozabilansowych......................................................... 6. Wykaz ksiąg rachunkowych................................................................................................................................ 7. Opis systemu przetwarzania danych (systemu informatycznego).................................................. 1 13 17 23 23 28 31 33 36 38 39 40 49 49 51 76 79 96 116 149 160 172 178 183 200 213 223 225 III Spis treści 8. Akty prawne................................................................................................................................................................ 227 Rozporządzenie.Ministra.Finansów.w sprawie.szczególnych.zasad.rachunkowości.. oraz.planów.kont.dla.budżetu.państwa,.budżetów.jednostek.samorządu.terytorialnego,. jednostek.budżetowych,.samorządowych.zakładów.budżetowych,.państwowych.. funduszy.celowych.oraz.państwowych.jednostek.budżetowych.mających.siedzibę.. poza.granicami.Rzeczypospolitej.Polskiej.(Dz.U..Nr 128,.poz. 861).................................................. Załącznik.1..Plan.kont.dla.budżetu.państwa........................................................................... Załącznik.2..Plan.kont.dla.budżetów.jednostek.samorządu.terytorialnego............... Załącznik.3..Plan.kont.dla.jednostek.budżetowych.i samorządowych.zakładów. budżetowych............................................................................................................................. Załącznik.4..Plan.kont.dla.placówek.......................................................................................... 227 236 241 251 295 IV 1 Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości od 2012 r. – omówienie zmian W dniu 1.2.2012 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 19.1.2012 r., zmieniające rozporządzenie w  sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek bud­ żetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 22, poz. 121). Rozporządzenie to zmienia rozporządzenie Ministra Fi­ nansów z 5.7.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwo­ wych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które zostało opublikowane w Dz.U. Nr 128, poz. 861. Rozporządzenie zmieniające zostało wydane na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.; dalej: FinPublU), czyli celem rozporządzenia jest określenie szczególnych zasad rachunkowości oraz pla­ nów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypo­ spolitej Polskiej. Rozporządzenie to określa również elementy sprawozdania finansowego oraz zasady ich sporządzania i terminy przekazywania poszczególnym odbiorcom. Po­ wyższe wynika z art. 40 ust. 1 FinPublU, zgodnie z którym jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość na podstawie przepisów o  rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w FinPublU. 1 Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości od 2012 r… Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości od 2012 r. Nowe rozporządzenie wejdzie w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 16.2.2012  r., z  tym że do sprawozdań finansowych będzie miało zastosowanie po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający się w 2012 r. W § 3 rozporządzenia zmieniającego wprowadzony został 6­miesięczny okres przejścio­ wy na dostosowanie zasad prowadzonej przez jednostki ewidencji do zasad określonych przedmiotowym rozporządzeniem. Kierownicy jednostek muszą wdrożyć nowe zasady ze skutkiem od 1.1.2012 r. Wprowadzone zmiany mają zarówno charakter merytoryczny, jak i techniczny. Celem zmian wprowadzonych rozporządzeniem jest między innymi dostosowanie szczególnych zasad rachunkowości obowiązujących jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe do obowiązujących je przepisów systemowych. Przykładem jest stworzenie na podstawie art. 30 ustawy z 26.11.2010 r. o zmianie niektórych ustaw zwią­ zanych z  realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr  238, poz.  1578) – poprzez dodanie art. 11a do ustawy o finansach publicznych – możliwości dla państwowych jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w  ustawie z  7.9.1991  r. o  systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów uzyskiwanych między innymi ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej czy z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszo­ nych przez rodziców lub opiekunów. Innym przykładem dostosowania szczególnych zasad rachunkowości obowiązujących jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe do obowiązujących je przepisów systemowych, na podstawie ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.  654), jest wprowadzenie możliwości przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zarówno tych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, jak i ministrowie, centralne organy administracji rządowej albo wojewodowie, w spółki kapitałowe, co wiąże się z obejmowaniem przez organy założycielskie udziałów lub akcji w tych spółkach. Wprowadzone zmiany rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szcze­ gólnych zasad rachunkowości są również dalszym zbliżeniem rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych do rachunkowości jednostek biznesowych prowadzących ewidencję na podstawie ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.; dalej: RachU). Ważną zmianą jest powrót w jednostkach budżetowych do podziału przychodów i usta­ lania wyniku finansowego w układzie wynikającym z RachU, tj. z: – działalności operacyjnej, – pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, 2 Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości od 2012 r. … – operacji finansowych, – operacji nadzwyczajnych. Powyższe wynika przede wszystkim ze zmiany opisu konta 720 „Przychody z tytułu do­ chodów budżetowych”, na którym nie będą już ewidencjonowane wszystkie przychody, wpływające na konto dochodów budżetowych 130 „Rachunek bieżący jednostki”. Rozporządzenie porządkuje nazewnictwo stosowane w rozporządzeniu i ujednolica je ze słownikiem pojęć zdefiniowanym w RachU, a także dostosowuje zasady ewidencji do zasad wynikających z RachU. Zasady grupowania aktywów i pasywów w bilansie czy przychodów i kosztów, jak rów­ nież nazwy poszczególnych pozycji elementów sprawozdań finansowych zostały również bardziej zbliżone do elementów sprawozdań finansowych ustalonych w RachU. Zmiany w rozdziale 2 „Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostek” są następujące: – zmieniono treść § 4 pkt 2 rozporządzenia – po aktualizacji rozporządzenia państwo­ we jednostki budżetowe ujmują w księgach rachunkowych wydatki budżetu środków europejskich faktycznie (kasowo) zrealizowane lub zrealizowane przez BGK na pod­ stawie zleceń płatności w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem okresu przej­ ściowego określonego w odrębnych przepisach – zmiana polega na uwzględnieniu okresu przejściowego dla wydatków realizowanych w zakresie budżetu środków eu­ ropejskich; zgodnie z uzasadnieniem nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z  20.12.2010  r. w  sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. Nr 245, poz. 1637 ze zm.) w tym zakresie umożliwi rozliczenie w ciężar za­ kończonego roku budżetowego kwot zwracanych przez beneficjentów nie tylko wy­ przedzającego finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007–2013, za pośrednictwem właściwych dysponentów, ale także finansowania całej Wspólnej Polityki Rolnej; – w § 6 ust. 7 otrzymał brzmienie: „Zapasy wojenne podlegają inwentaryzacji według zasad określonych w odrębnych przepisach”; przed zmianą przepis ten miał następu­ jącą treść: „Dobra kultury i zapasy wojenne podlegają inwentaryzacji według zasad określonych w odrębnych przepisach”, czyli dobra kultury będą inwentaryzowane na ogólnych zasadach, gdyż w obecnym stanie prawnym nie obowiązują odrębne prze­ pisy dotyczące szczególnych zasad przeprowadzania inwentaryzacji dóbr kultury; – po § 9 dodano § 9a w brzmieniu: „Jednostki nie dokonują biernych rozliczeń między­ okresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.”; brak tej regulacji powodował kwestionowanie niedokonywania biernych rozliczeń w tym zakresie przez biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe jednostek samorządu terytorialne­ go, niemniej jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając sprawozdanie finan­ sowe, zobowiązane zostały poprzez dodanie ust. 4 w § 20 rozporządzenia do przed­ stawienia w  informacji uzupełniającej do tego sprawozdania danych o  wysokości 3 Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości od 2012 r… środków zabezpieczonych na świadczenia pracownicze w wieloletniej prognozie fi­ nansowej. Zmiany w rozdziale 4 „Plany kont” dotyczą: – brzmienia § 15 ust. 2 rozporządzenia – po aktualizacji ustalono, że w jednostkach zobowiązanych – na podstawie odrębnych przepisów – do planowania i sprawozdaw­ czości budżetowej w układzie zadaniowym ewidencja operacji dotyczących budżetu w układzie zadaniowym prowadzona jest z wykorzystaniem konta pozabilansowego planu kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych zawar­ tego w załączniku nr 3 do rozporządzenia. W tym celu zostało wskazane konto 990 „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym”, z tym że dodając po ust. 2 ust. 2a, dopuszczono prowadzenie ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym w inny sposób ustalony przez jednostkę, pod warunkiem że zapewni wykonanie obowiązków sprawozdawczych wynikających z  odrębnych przepisów. Możliwość prowadzenia ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym nie tylko na ustalonym koncie pozabilansowym została stworzona ze względu na jed­ nostki, które poniosły już nakłady na stworzenie rozbudowanych programów finan­ sowo­księgowych do prowadzenia ewidencji wydatków w układzie zadaniowym, aby mogły prowadzić tę ewidencję w  sposób ustalony we własnym zakresie. W  wersji rozporządzenia przed zmianą nie były ustalone konta do ewidencji budżetu zadanio­ wego, to jednostka w zakładowym planie kont powinna zapewnić ewidencję wykona­ nia budżetu w  układzie zadaniowym, a  jedynie Minister Finansów wskazywał, że operacje dotyczące wykonania budżetu w układzie zadaniowym mogą być ewiden­ cjonowane na kontach, na których są ujmowane operacje według podziałek klasyfi­ kacji budżetowej. Zmiany w rozdziale 5 „Sprawozdawczość finansowa” dotyczą: – treści § 17 ust. 7 – doprecyzowano zapisy w zakresie ewidencji środków pieniężnych państwowych funduszy celowych, mianowicie po zmianie zdarzenia dotyczące pań­ stwowego funduszu celowego ujmuje się w  księgach rachunkowych i  wykazuje w  sprawozdaniu finansowym jednostki obsługującej dysponenta tego funduszu; przed zmianą rozporządzenia zgodnie z § 17 ust. 7 zdarzenia dotyczące państwowego funduszu celowego powinny być ujmowane w księgach rachunkowych i wykazywane w sprawozdaniu finansowym jednostki będącej dysponentem tego funduszu; – dostosowania zapisów dotychczasowego §  19 rozporządzenia do obowiązujących przepisów prawnych, mianowicie określenie „dysponent główny” zastąpiono zwro­ tem „dysponent części budżetowej”: paragraf ten stanowi obecnie ust. 1, ze względu na dodanie do tego paragrafu ust. 2; – dodania ust. 2 w § 19 rozporządzenia, w którym ustalono, na czym w szczególności polegają wyłączenia wzajemnych rozliczeń w łącznych sprawozdaniach finansowych dysponentów budżetu państwa, a mianowicie dotyczą one: 1) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze, 4 Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości od 2012 r. … 2) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jed­ nostkami i placówkami podległymi dysponentom części budżetowej i dysponen­ tom środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz własnego sprawozdania fi­ nansowego odpowiedniego dysponenta środków budżetu państwa; – dodania ust. 3 w § 20 rozporządzenia, w którym ustalono, na czym w szczególności polegają wyłączenia wzajemnych rozliczeń w łącznych sprawozdaniach finansowych jednostki samorządu terytorialnego, a mianowicie dotyczą one: 1) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze, 2) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jed­ nostkami ujmowanymi w sprawozdaniu finansowym jednostki samorządu tery­ torialnego; – dodania ust. 4 w § 20 rozporządzenia, w którym zobowiązano jednostki samorządu terytorialnego w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego do przedstawiania w informacji uzupełniającej do tego sprawozdania danych o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w  wieloletniej prognozie finansowej jed­ nostki samorządu terytorialnego. W załączniku nr 3 do rozporządzenia „Plan kont dla jednostek budżetowych i samo- rządowych zakładów budżetowych” w części I. Wykaz kont w ust. 1. „Konta bilanso- we” zmiany polegają na: – dostosowaniu nazwy konta 072 w części I. Wykaz kont w ustępie 1. Konta bilansowe do nazwy znajdującej się w części II. Opis kont ust. 1. Konta bilansowe – po zmianie brzmienie konta jest następujące „Umorzenie pozostałych środków trwałych, warto­ ści niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”; – zmianie nazwy konta 080 „Środki trwałe w budowie” na konto 080 „Środki trwałe w  budowie (inwestycje)”, czyli dostosowaniu jej do treści ekonomicznej zgodnej z RachU; w rozumieniu RachU pojęcie „inwestycje” i definicja „środki trwałe w bu­ dowie” to odmienne kategorie ekonomiczne; mianowicie zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 RachU przez inwestycje rozumie się aktywa posiadane przez jednostkę w celu osią­ gnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych akty­ wów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które jednostka nie użytkuje, lecz je posiada w  celu osiągnięcia tych korzyści; natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 16 RachU przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego; zatem zmiana nazwy jest jak najbardziej słuszna; – dostosowaniu nazwy konta 132 „Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” do nowego zakresu ewidencji; po zmianie nazwa konta brzmi: „Rachunek dochodów jednostek budżetowych” a na tym koncie ujmuje się również 5 Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości od 2012 r… dochody na wydzielonych rachunkach w  oświatowych państwowych jednostkach budżetowych; – dostosowaniu nazwy konta 140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne” do nazewnictwa RachU; nowe brzmienie konta: 140 „Krótkoterminowe aktywa finansowe”, a także wykluczenie z nazwy konta innych środków pieniężnych; – dodaniu po koncie 240 – „Pozostałe rozrachunki” konta 245 „Wpływy do wyjaśnie­ nia”, które służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot. celów sporządzania sprawozdań łącznych, W załączniku nr 3 do rozporządzenia „Plan kont dla jednostek budżetowych i samo- rządowych zakładów budżetowych” w części I. Wykaz kont w ust. 2 Konta pozabilan- sowe zmiany polegają na dodaniu po koncie 975 „Wydatki strukturalne” poniższych kont: – 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – konto to dostarczy informacji do – 990 „Plan finansowy wydatków budżetowych w  układzie zadaniowym”  – celem – 992 „Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa” – konto do­ starczy informacji o  wysokości środków otrzymanych w  formie dofinansowania z budżetu państwa lub które dana jednostka otrzyma z budżetu państwa na projekty i programy z budżetu państwa. wprowadzenia tego konta jest ujednolicenie ewidencji budżetu zadaniowego, W załączniku nr 3 do rozporządzenia „Plan kont dla jednostek budżetowych i samo- rządowych zakładów budżetowych” w części II. Opis kont w ust. 1. Konta bilansowe zmiany polegają na: – dostosowaniu pojęć używanych w opisie konta 030 „Długoterminowe aktywa finan­ sowe” – do określeń stosowanych w RachU, np. użyto sformułowania, że konto to dotyczy długoterminowych aktywów finansowych, a nie jak było przed zmianą dłu­ gotrwałych; – dostosowaniu nazewnictwa w opisie konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwesty­ cje)” do nowej nazwy, czyli używa się sformułowania środki trwałe w budowie, a nie inwestycje; ponadto uściślono, że konto to służy do uzyskania efektów środków trwa­ łych, czyli wykreślono, że konto to służy do rozliczenia uzyskanych efektów inwesty­ cyjnych w postaci wartości niematerialnych i prawnych; – dodaniu do opisu konta 130 „Rachunek bieżący jednostki” zasady, że w przypadku wpływu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych urzędu, bezpośrednio na rachunek bankowy budżetu, saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów na stronę Wn konta 800, zatem wrócono w tym zakresie do księgowania, jakie było dopuszczone rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości z 28.7.2006 r.; – wykreśleniu z opisu konta 131 „Rachunek bieżący samorządowych zakładów budże­ towych” zapisu, że ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 131 powinna zapew­ nić podział środków pieniężnych według pozycji klasyfikacji planu finansowego; wy­ 6 Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości od 2012 r. … kreślono zatem krytykowany wymóg prowadzenia ewidencji analitycznej do konta 131, niemający uzasadnienia w samorządowych zakładach budżetowych, ze względu na opracowywanie planów finansowych memoriałowych, a nie kasowych; – uaktualnieniu opisu konta 132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych” ze względu na fakt, że na tym koncie po zmianie ujmuje się również dochody na wy­ dzielonych rachunkach oświatowych w  państwowych jednostkach budżetowych, a nie jak dotychczas tylko w samorządowych; ponadto z opisu tego konta wykreślono zapis: „Saldo konta 132 ulega likwidacji poprzez odprowadzenie środków pienięż­ nych pozostających na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w korespondencji z kon­ tem 222”; dodano natomiast zapis: „Saldo konta 132 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów”; zmiana tego zapisu jest słuszna, gdyż środki pozostające na tym koncie są odprowa­ dzane do 5 stycznia po danym roku budżetowym, czyli mogą występować na koncie 132 na 31 grudnia; – uściśleniu, że konto 139 „Inne rachunki bankowe” służy również do ewidencji opera­ cji na rachunkach pomocniczych; rachunki takie zostały przewidziane w  art.  196 ust. 1 pkt 5 FinPublU dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków fi­ nansowych, a  zasady funkcjonowania opisane zostały w  rozporządzeniu Ministra Finansów z 20.12.2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na ra­ chunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajo­ wych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o sta­ nach środków na tych rachunkach (Dz.U. Nr  249, poz.  1667 ze  zm.); ponadto wykreślono z katalogu obrotów prowadzonych na wyodrębnionych rachunkach ban­ kowych ujmowanych na koncie 139 akredytywę bankową, gdyż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nie funkcjonuje; – dostosowaniu nazewnictwa w opisie konta 140 „Krótkoterminowe aktywa finansowe” do nowej nazwy konta i określeń stosowanych w RachU, czyli używa się sformułowania krótkoterminowe aktywa finansowe, a nie krótkoterminowe papiery wartościowe; Do krótkoterminowych aktywów finansowych, mając na uwadze regulacje wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 18 RachU, zalicza się: aktywa finansowe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 24 RachU, a są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego bądź od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia albo te aktywa, które stanowią aktywa pieniężne. Do aktywów finansowych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 24 RachU należą: • aktywa pieniężne, • instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a  także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany in­ strumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach. 7 Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości od 2012 r… Przez aktywa pieniężne – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 25 RachU – rozumie się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pienięż­ nych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odset­ ki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby ra­ chunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej). – wprowadzeniu obowiązku prowadzenia analityki do konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” również według budżetów, których te należności dotyczą; ewidencja według różnych budżetów występuje np. w samorządowych jednostkach budżetowych, które ewidencjonują należności z tytułu administracji zleconej wobec budżetu państwa czy z  tytułu funduszu alimentacyjnego wobec budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, ponadto doprecyzowano, że na stronie Ma konta 221 ujmuje się również odpisy (zmniejszenia należności); – wykreśleniu z opisu konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” korespondencji tego konta z kontem 132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych” w zakresie dochodów budżetowych przelanych do budżetu; po zmianie na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu w korespondencji tylko z kontem 130 „Rachunek bieżący jednostki”; wynika to ze zmiany sposobu księgowania nad­ wyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową; w wyniku nowelizacji wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów jednostek budżeto­ wych prowadzących działalność oświatową ujmuje się w korespondencji z kontem 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”, a nie z kontem 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”; – usunięciu w opisie strony Wn konta 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” obo­ wiązku ujmowania na tym koncie przez samorządowe zakłady budżetowe operacji związanych z  przepływami środków europejskich, w  zakresie, w którym środki te stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego; – dodaniu opisu konta 245 „Wpływy do wyjaśnienia” – konto to służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot. Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szcze­ gólności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty. Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w  szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat. Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat; – wykluczeniu z opisu konta 550 „Koszty zarządu” możliwości przeniesienia kosztów zarządu do rozliczenia w  czasie, po zmianie na stronie Ma tego konta ujmuje się przeniesienie kosztów działalności zarządu na konto 490, a nie jak było przed noweli­ zacją na stronie Ma konta 550 ujmowało się przeniesienie kosztów działalności za­ rządu na konto 490 lub konto 640; – ustaleniu w opisie konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” nowych zasad funkcjonowania tego konta – ze zmienionego opisu wynika, że konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza 8 Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości od 2012 r. … się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu te­ rytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych. Przed zmianą konto 720 służyło do ewidencji wszystkich do­ chodów budżetowych, które w momencie wpływu na rachunek bankowy jednostki budżetowej stają się dochodami odpowiedniego budżetu. Zatem po zmianie przy­ chody finansowe w  jednostkach budżetowych będą ujmowane na koncie 750 „Przychody finansowe”, pozostałe przychody operacyjne na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne”, a zyski nadzwyczajne na koncie 770 „Zyski nadzwyczajne“, czyli na ogólnych zasadach wynikających z RachU; – doprecyzowaniu, że na koncie 740 „Dotacje i środki na inwestycje” ujmuje się rów­ nież środki pieniężne przeznaczone na inwestycje gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych pro­ wadzących działalność oświatową; środki te ewidencjonuje się na stronie Wn konta 740 „Dotacje i  środki na inwestycje” w  korespondencji z  kontem 800 lub 840; po uzupełnieniu konta 740 o powyższy zapis powrócono do zasad występujących przy dochodach własnych; – ustaleniu, że konto 750 „Przychody finansowe” służy do ewidencji przychodów fi­ nansowych, czyli nie ma już wyłączenia z ujmowania na koncie 750 przychodów fi­ nansowych, stanowiących dochody budżetowe; – uszczegółowieniu w opisie konta 751 „Koszty finansowe”, że na tym koncie ewiden­ cjonuje się odpisy aktualizujące wartość należności z  tytułu operacji finansowych; ponadto dostosowano słownictwo w opisie tego konta do zmienionego rozporządze­ nia, mianowicie zamiast określenia „inwestycje” użyto zwrotu „środki trwałe w bu­ dowie”; – rozszerzeniu zakresu operacji na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne” i do­ stosowaniu używanych pojęć do obowiązujących w normach prawnych, a mianowi­ cie: • użyto słownictwa w opisie konta 760 adekwatnego do zmienionego rozporządze­ nia i RachU, mianowicie zamiast określenia „inwestycje” użyto określenia „środki trwałe w budowie” czy aktywa obrotowe zamiast środki obrotowe, • uściślono, że na koncie 760 ujmuje się nieodpłatnie otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe (poprzed­ nio były wyszczególnione nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe), • dodano w opisie strony Ma konta 760 operację dotyczącą ujmowania równowar­ tości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerial­ nych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżeto­ wy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pienięż­ ne, w korespondencji ze stroną Wn konta 800, czyli dostosowano do regulacji ustalonych w RachU – w celu umożliwienia samorządowym zakładom budżeto­ wym ewidencji równoważenia odpisów amortyzacyjnych przychodami w przy­ padku otrzymania środków pieniężnych na sfinansowanie nabycia lub wytworze­ 9 Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości od 2012 r… nia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych bądź nieodpłatnego otrzymania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Kwoty te są wykazywane w rachunku zysków i strat w pozycji D. III „Inne przychody operacyjne”; – dostosowaniu nazewnictwa zastosowanego w  opisie konta 761 „Pozostałe koszty operacyjne” do RachU, tj. określenie „nieodpłatnie przekazane rzeczowe środki obro­ towe” zastąpiono zwrotem „nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe”; – dostosowaniu opisu konta 800 „Fundusz jednostki” do zmian wprowadzonych do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i przepisów systemo­ wych: 1. W opisie strony Wn konta 800 „Fundusz jednostki” zmieniono: a) zapis dotyczący przeksięgowania straty bilansowej roku ubiegłego, po zmianie treść tej operacji brzmi: „przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z  konta 860”; poprzednio: „przeksięgowanie, w  roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860”; zatem usunięto obowiązek przeksięgowania straty bilansowej roku ubiegłego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego; zmiana korzystna dla samorządowych jednostek organizacyjnych, w których po przyjęciu spra­ wozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem mogły wystąpić korekty, b) treść operacji nr 5 „wartość sprzedanych środków trwałych i inwestycji”, która po zmianie brzmi: „wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w  formie wkładu niepieniężnego (aportu) środków trwałych, wartości niematerialnych i  prawnych oraz środków trwałych w  budowie”, czyli rozszerzono zakres korespondencji z kontem 800 „Fundusz jednostki” o  składniki aktywów wniesione w  formie wkładu niepieniężnego (aportu), a ponadto zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych, jak również dostosowano nazewnictwo do RachU i zmienionego rozporządzenia, c) dodano operację nr 8 „równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłat­ nie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządo­ wy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne, w korespondencji ze stroną Ma konta 760”, czyli dostosowano zasady ewidencji do regulacji ustalonych w RachU; zmiana umożliwia samorządowym zakładom budżetowym równo­ ważenie odpisów amortyzacyjnych przychodami w  przypadku otrzymania środków pieniężnych na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub nieodpłatnego otrzymania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 2. W opisie strony Ma konta 800 „Fundusz jednostki” zmieniono: a) zapis dotyczący przeksięgowania zysku bilansowego roku ubiegłego, po zmia­ nie treść tej operacji brzmi: „przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubie­ 10 Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości od 2012 r. … głego z konta 860”; przed zmianą: „przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860”; zatem usunięto obowiązek przeksięgowania zysku bilansowego roku ubiegłego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego; zmiana ko­ rzystna dla samorządowych jednostek organizacyjnych, w których po przyję­ ciu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem mogły wystąpić korekty, b) treść operacji nr 7 „nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji” po zmianie brzmi: „nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości nie­ materialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie”, czyli rozszerzo­ no operację o wartości niematerialne i prawne, jak również dostosowano na­ zewnictwo do RachU i zmienionego rozporządzenia, operacja nr 9 otrzymała kolejny numer 10; c) dodano operację nr 9 „wartość objętych akcji i udziałów”, a dotychczasowa – uściśleniu zapisu dotyczącego treści operacji nr 3 na stronie Wn konta 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na in­ westycje”, mianowicie po zmianie treści operacja nr 3 otrzymała następujące brzmie­ nie: „równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie: środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”; przed zmianą treść operacji 3 brzmiała: „równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków bud­ żetu na finansowanie inwestycji”, czyli dostosowano zapis do sposobu stosowania tej operacji w praktyce, jak również użyto zwrotów spójnych z RachU; – rozszerzeniu ewidencji na koncie 820 – „Rozliczenie wyniku finansowego” o nad­ wyżkę dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową; po zmianie na stronie Wn konta 820 ujmuje się dokonane lub należne wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych oraz nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową; – zlikwidowaniu obowiązku przeksięgowania salda wyniku finansowego na fundusz pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, po zmianie zapis w opisie konta 860 „Wynik finansowy” w tym zakresie brzmi: „Saldo jest przenoszone w roku następnym na konto 800”; przed zmianą treść była następująca: „Saldo jest przenoszone w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, na konto 800”. W załączniku nr 3 do rozporządzenia „Plan kont dla jednostek budżetowych i samo- rządowych zakładów budżetowych” w części II. Opis kont w ust. 2. Konta pozabilan- sowe dokonano poniższych zmian: – doprecyzowano opis do konta 975 „Wydatki strukturalne” – w opisie konta 975 po zmianie ustalono, że konto służy do ewidencji wartości zrealizowanych wydatków strukturalnych w  jednostkach, w  których ewidencja wydatków strukturalnych nie jest uwzględniona w  ewidencji analitycznej prowadzonej do kont bilansowych. Ewidencja prowadzona jest według klasyfikacji wydatków strukturalnych w celu wy­ 11 Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości od 2012 r… kazania tych wydatków w  odpowiednim sprawozdaniu. Zatem w  opisie konta nie znalazła się już nieprecyzyjna informacja, co należy podawać na stronie Wn, a co na stronie Ma konta 975. Po zmianie ewidencja na tym koncie ma być tak prowadzona, żeby umożliwić sporządzenie sprawozdania z  wydatków strukturalnych, czyli jed­ nostki będą same decydowały w polityce rachunkowości o zasadach funkcjonowania konta 975 „Wydatki strukturalne”; – dodano opis do nowo wprowadzonego do rozporządzenia konta 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – konto to służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozda­ nia finansowego; – dodano opis do nowo wprowadzonego do rozporządzenia konta 990 „Plan finansowy wydatków budżetowych w  układzie zadaniowym”  – konto 990 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zadaniowym. Na stronie Wn konta 990 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz jego zmiany. Na stronie Ma konta 990 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz wartość planu niezrealizowa­ nego. Ewidencja szczegółowa do konta 990 powinna być prowadzona w  sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdania z wykonania wydatków w układzie zada­ niowym. Konto 990 nie wykazuje na koniec roku salda; – dodano opis do nowo wprowadzonego do rozporządzenia konta 992 „Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa” – konto 992 służy do ewidencji kwot ujętych w zapewnieniach finansowania lub dofinansowania wydatków, projek­ tów i  programów z  budżetu państwa. Na stronie Wn konta 992 ujmuje się kwoty udzielonego zapewnienia. Na stronie Ma konta 992 ujmuje się przeniesienie kwot wynikających z ww. zapewnienia na konto 980. 12 2 Dokumentacja rachunkowości w 2012 r. – przepisy przejściowe zapisane w nowym rozporządzeniu W oparciu o art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, ze zm.), zmieniającego art 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, od 1 stycznia 2011 r. przepisy ustawy o rachunkowości stosują również gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także: – państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe, – gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe, – państwowe fundusze celowe. Postanowienia w zakresie polityki rachunkowości zawiera art. 10 RachU. jednostek budżetowych, Dodatkowe ustalenia w zakresie planów kont dla: – budżetu państwa, – budżetów jednostek samorządu terytorialnego, – – samorządowych zakładów budżetowych, – państwowych funduszy celowych, – jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zostały ustalone w ustawie o finansach publicznych i rozporządzeniu w sprawie szcze­ gólnych zasad rachunkowości. Na podstawie art. 40 FinPublU jednostki sektora finansów publicznych prowadzą ra­ chunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określo­ nych w FinPublU. Plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu tery­ torialnego, zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny uwzględniać, że: – dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budże­ jednostek budżetowych, samorządowych tu, którego dotyczą, 13 Dokumentacja rachunkowości w 2012 r. – przepisy przejściowe zapisane w nowym rozporządzeniu datków, a w zakresie wydatków i kosztów – także zaangażowanie środków, – ujmuje się również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wy­ – odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na – wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dokonuje koniec każdego kwartału, się nie później niż na koniec kwartału. samorządu terytorialnego, Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, pań­ stwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających sie­ dzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczą: – ewidencji wykonania budżetu, – ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym, – ewidencji aktywów trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek – wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, – sporządzania sprawozdań finansowych oraz odbiorców tych sprawozdań. Od 31.7.2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 5.7.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jed­ nostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów bu­ dżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861). Rozporządzenie to miało zastosowanie do ewidencji zdarzeń od 2011 r., z wyjątkiem zda­ rzeń dotyczących wykonania budżetu środków europejskich, do których stosowało się to rozporządzenie w 2010 r. oraz przepisu § 15 ust. 2, który dotyczy dostosowania planu kont do ewidencji budżetu zadaniowego i obowiązuje od 1.1.2012 r. Ponadto 1.2.2012  r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 19.1.2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych fundu­ szy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza grani­ cami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 22, poz. 121). Zmiany omówiono w pierwszej części książki. W rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zasady tworzenia pla­ nu kont zostały uregulowane w § 14, 15 i 16. Zatem takie jednostki, jak: – budżet państwa, – jednostki samorządu terytorialnego, – jednostki budżetowe, – samorządowe zakłady budżetowe, – państwowe fundusze celowe, 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: