Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02129 036730 15650433 na godz. na dobę w sumie
Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - ebook/pdf
Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 352
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326960468 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka „Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” jest to publikacja narzędziowa, która została przygotowana na podstawie uregulowań zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem wielu przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, uwzględniających specyfikę działalności jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, jak również innych przepisów mających zastosowanie w określonych częściach w odniesieniu do tych jednostek. Jest to niezbędna pozycja w biblioteczce każdej księgowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Elżbieta Gaździk Specjalista od rachunkowości budżetowej, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-fi nansowych, główny księgowy samorządowej jednostki budżetowej. W samorządowej jednostce budżetowej pracuje od 1989 r. - przez cały okres zatrudnienia miała do czy- nienia z zagadnieniami związanymi ze sferą fi nansów publicz- nych w szerokim tego słowa znaczeniu. Zajmowała się kosztory- sowaniem inwestycji, ich rozliczaniem, udzielaniem zamówień publicznych, prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Ewa Ostapowicz Ekonomistka, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Absol- wentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i ra- chunkowości jednostek sektora fi nansów publicznych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z rachunkowością i fi nansami. 2 5 J O U Cena brutto 147,00 zł E l ż b i e t a G a ź d z i k , E w a O s t a p o w i c z P O L I T Y K A R A C H U N K O W O Ś C I 2 0 1 7 Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ AKTUALNE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH UOJ52-Okladka.indd 1 UOJ52-Okladka.indd 1 08.02.2017 18:01:09 08.02.2017 18:01:09 Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz, Barbara Jarosz Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.* * Na podstawie rozporządzenia ministra fi nansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 289 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 24). Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. UOJ52 Srodki.indb 1 UOJ52 Srodki.indb 1 08.02.2017 17:59:52 08.02.2017 17:59:52 2 Autorzy: Elżbieta Gaździk Ewa Ostapowicz Barbara Jarosz Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Marek Kwiatkowski Koordynator produkcji: Magdalena Huta Korekta: Anna Marecka Skład, łamanie: Raster Studio Druk: MillerDruk, ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa ISBN 978-83-269-6046-8 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Publikacja „Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i  samorządowych zakładów budżetowych” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszej publikacji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Polityka rachunkowości 2017 z komen- tarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodat- kowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Informacje o prenumeracie: Tel: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl UOJ52 Srodki.indb 2 UOJ52 Srodki.indb 2 08.02.2017 17:59:54 08.02.2017 17:59:54 3 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................................. 7 Rozdział I. Wprowadzenie do polityki rachunkowości ....................................................................... 11 Rozdział II. Polityka rachunkowości dla jednostek budżetowych ................................................... 19 19 21 21 22 23 23 26 36 40 40 50 51 51 51 54 55 1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości ........................................... 2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych .............................................................................. 2.1. Podstawa prawna .............................................................................................................. 2.2. Charakterystyka jednostki ............................................................................................... 2.3. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych ................................................................... 2.4. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych ................................... 2.5. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych ................................................................. 2.6. Zasady i terminy inwentaryzacji składników majątkowych ....................................... 3. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku fi nansowego .......................... 3.1. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostce ................................ 3.2. Sposób ustalania wyniku fi nansowego ........................................................................... 4. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych ............................................................................. 4.1. Zakładowy plan kont ........................................................................................................ 4.2. Wykaz kont księgi głównej .............................................................................................. 4.3. Zasady klasyfi kacji operacji gospodarczych ................................................................. 4.4. Wykaz kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej ....... 5. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych ............................................................ 5.1. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe i ich ochrona ...................... 5.2. Przechowywanie zbiorów i dokumentów ...................................................................... 5.3. Udostępnianie danych i dokumentów ........................................................................... 60 60 64 65 Rozdział III. Polityka rachunkowości dla samorządowych zakładów budżetowych .................... 67 67 69 1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości ........................................... 2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych ............................................................................. UOJ52 Srodki.indb 3 UOJ52 Srodki.indb 3 08.02.2017 17:59:54 08.02.2017 17:59:54 4 Spis treści 2.1. Podstawa prawna .............................................................................................................. 2.2. Charakterystyka jednostki ............................................................................................... 2.3. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych ................................................................... 2.4. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych ................................... 2.5. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych ................................................................. 2.6. Zasady i terminy inwentaryzacji składników majątkowych ....................................... 3. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku fi nansowego .......................... 3.1. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostce ................................ 3.2. Sposób ustalania wyniku fi nansowego ........................................................................... 4. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych ............................................................................. 4.1. Zakładowy Plan Kont ....................................................................................................... 4.2. Wykaz kont księgi głównej .............................................................................................. 4.3. Zasady klasyfi kacji operacji gospodarczych występujących w... ................................ 4.4. Wykaz kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej ................................................................................................. 5. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach 69 70 71 71 73 81 85 85 95 96 96 97 98 99 danych oraz ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych .............................................................. 103 5.1. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe i ich ochrona ...................... 103 5.2. Przechowywanie zbiorów ................................................................................................ 107 5.3. Udostępnianie danych i dokumentów ........................................................................... 108 Rozdział IV. Komentarz do planu kont .................................................................................................. 109 1. Konta bilansowe .......................................................................................................................... 109 1.2. Zespół 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe” ........................................................ 138 1.3. Zespół 2 „Rozrachunki i rozliczenia” ............................................................................. 175 1.4. Zespół 3. „Materiały i towary” ........................................................................................ 211 1.5. Zespół 4. „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” ................................................. 218 1.6 Zespół 5. „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie” .................................. 234 1.7. Zespół 6. „Produkty” ........................................................................................................ 239 1.8. Zespół 7. „Przychody, dochody i koszty” ...................................................................... 244 1.9. Zespół 8. „Fundusze, rezerwy i wynik fi nansowy” ....................................................... 258 2. Konta pozabilansowe .................................................................................................................. 272 2.1. Płatności ze środków europejskich ................................................................................. 274 2.2. Wydatki strukturalne ........................................................................................................ 275 2.3. Plany fi nansowe ................................................................................................................. 279 2.4. Zaangażowanie środków i wydatków ............................................................................. 283 Rozdział V. Plan kont w przykładach ...................................................................................................... 291 1. Ewidencja dochodów z tytułu najmu w jednostkach budżetowych – przypadek wystawienia faktury obejmującej okres przekraczający rok obrachunkowy ..................... 291 2. Ewidencja księgowa odsetek naliczonych w fakturze za usługi telekomunikacyjne ..................................................................................................................... 293 3. Ewidencja nadpłaty składek ZUS w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych ............................................................................................................ 294 UOJ52 Srodki.indb 4 UOJ52 Srodki.indb 4 08.02.2017 17:59:54 08.02.2017 17:59:54 Spis treści 5 4. Ewidencja pierwszego wyposażenia w jednostkach budżetowych ...................................... 295 5. Ewidencja sprzedaży lub likwidacji środka trwałego w księgach jednostek budżetowych .............................................................................................................................. 297 6. Ewidencja szkody wyrządzonej przez pracownika ............................................................... 298 7. Przyjęcie do ksiąg rachunkowych składników majątkowych rok później niż faktycznie przyjęto je do używania ................................................................................... 299 8. Wadium i zabezpieczenie w księgach rachunkowych jednostek budżetowych ................ 300 9. Ewidencja mylnego obciążenia przez bank............................................................................ 301 10. Ewidencja dotacji przedmiotowej w samorządowym zakładzie budżetowym ................. 301 11. Ewidencja nakładów inwestycyjnych w jednostce budżetowej ........................................... 302 12. Ewidencja spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w jednostkach budżetowych .................................................................................................... 303 13. Ewidencja kar naliczonych wykonawcy z tytułu nieterminowej realizacji umowy w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych ......................... 304 14. Ewidencja grzywny wraz z kosztami egzekucji w jednostkach budżetowych ................... 305 15. Ewidencja kosztu szkolenia wyjazdowego pracownika w jednostkach budżetowych ............................................................................................................................. 305 16. Ewidencja wynagrodzeń wraz z pochodnymi w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych ............................................................................ 306 17. Ewidencja odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za zniszczenie mienia jednostki w wyniku pożaru ......................................................................................... 308 18. Ubezpieczenia majątkowe w rozliczeniach międzyokresowych kosztów w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych ................................................... 309 19. Ewidencja rezerw na przyszłe zobowiązania w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych ........................................................................... 310 20. Ewidencja zobowiązań zastępczo uregulowanych przez pracownika jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego ....................................................... 311 21. Ewidencja księgowa pobranych przez pracowników zaliczek i ich rozliczenie................. 312 22. Błędy w ustaleniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ........................... 313 23. Darowizna w księgach rachunkowych jednostki budżetowej ............................................. 314 24. Sumy na zlecenia w księgach państwowej jednostki budżetowej ........................................ 315 25. Ewidencja dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfi nansowanych w budżetowej jednostce prowadzącej działalność oświatową ............................................................................................................... 315 26. Ewidencja zdarzeń związanych z kradzieżą środka trwałego .............................................. 317 27. Ewidencja czeku gotówkowego ............................................................................................... 318 28. Ewidencja niedoboru ujawnionego w wyniku inwentaryzacji ............................................ 318 29. Ewidencja inwestycji w samorządowych zakładach budżetowych z przychodów własnych ............................................................................................................ 320 30. Ewidencja inwestycji w samorządowych zakładach budżetowych z dotacji celowej ....... 321 31. Ujawnienie fałszywych znaków pieniężnych w ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych .................................................... 322 32. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych w jednostce budżetowej i zakładzie budżetowym .......................................................................................................... 323 UOJ52 Srodki.indb 5 UOJ52 Srodki.indb 5 08.02.2017 17:59:54 08.02.2017 17:59:54 6 Spis treści 33. Ewidencja wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków ................................................................................................................. 325 34. Ewidencja odpisów aktualizujących należności w jednostce budżetowej .......................... 326 35. Ewidencja odsetek w samorządowym zakładzie budżetowym – ujęcie bilansowo-podatkowe .............................................................................................................. 327 36. Modernizacja budynku w księgach rachunkowych jednostki ............................................. 330 37. Wymiana podłogi – remont a ulepszenie w księgach rachunkowych zakładu budżetowego ................................................................................................................ 332 38. Odłączenie części składowej środka trwałego – wpływ na wartość początkową i umorzenie ........................................................................................................... 333 39. Ewidencja nieruchomości przekazanej w trwały zarząd ...................................................... 334 40. Ewidencja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.............................................................................................................. 335 41. Ewidencja opłat leasingowych w jednostce budżetowej (leasing fi nansowy) .................... 336 42. Zakup części składowej środka trwałego a zwiększenie jego wartości początkowej ........................................................................................................ 337 43. Ewidencja umorzenia pożyczki udzielonej pracownikowi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ............................................................................................... 338 44. Aktualizacja oprogramowania komputerowego a skutki amortyzacji w księgach rachunkowych ........................................................................................................ 339 45. Amortyzacja nieużywanego środka trwałego ........................................................................ 342 46. Wpływy sum niewiadomego pochodzenia na rachunek bieżący jednostki (subkonto dochodów) lub rachunek dochodów jednostek budżetowych (oświatowych) ............................................................................................................................ 344 47. Ewidencja opłat z tytułu gospodarowania odpadami ........................................................... 345 Wykaz aktów prawnych ............................................................................................................................. 347 UOJ52 Srodki.indb 6 UOJ52 Srodki.indb 6 08.02.2017 17:59:54 08.02.2017 17:59:54 WSTĘP Oddajemy w Państwa ręce siódme wydanie książki „Polityka rachunkowości z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakła- dów budżetowych”. Opracowanie to analogicznie do poprzedniego wydania zostało przygotowane na podstawie uregulowań zawartych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), z uwzględnieniem wielu przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, uwzględniających specyfi kę działalności jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, jak również innych przepisów mających zastosowanie w okre- ślonych częściach w odniesieniu do tych jednostek. Głównym celem niniejszego opracowania jest pomoc dla kierowników jednostek w przygotowaniu dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady rachunkowości, jak również pomoc dla służb fi nansowo-księgowych w zakresie rozwiązań ewiden- cyjnych, które są częstokroć odmienne od rozwiązań ewidencyjnych występujących w podmiotach spoza sfery jednostek sektora fi nansów publicznych. Jednostki powinny jednak pamiętać, że zaproponowane w opracowaniu rozwiązania co do zakresu formy, jak też treści dokumentacji dotyczącej przyjętych zasad rachunkowości oraz co do rozwiązań ewidencyjnych są propozycją do ewentualnego wykorzystania i nie mają one obligatoryjnego charakteru. Siódme wydanie książki, tak jak poprzednie, składa się z kilku części. Rozdział pierwszy zawiera wprowadzenie do polityki rachunkowości, w którym określono ogólne wskazówki, co ma być przedmiotem jej treści oraz jakich zasad jednostka powinna obligatoryjnie przestrzegać przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Rozdział drugi zawiera propozycję/wzór dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w państwowych lub samorządowych jednostkach budżetowych, a w rozdziale trzecim UOJ52 Srodki.indb 7 UOJ52 Srodki.indb 7 08.02.2017 17:59:54 08.02.2017 17:59:54 8 Polityka rachunkowości przedstawiono taką propozycję/wzór dokumentacji dla samorządowych zakładów budżetowych. Rozdział czwarty opisuje zasady funkcjonowania poszczególnych kont, jak również przedstawia: • ich treść ekonomiczną, • zasady prowadzenia ewidencji analitycznej, • zasady ewidencji na poszczególnych kontach ze wskazaniem konta przeciwstawnego, • przyporządkowanie klasyfi kacji budżetowej do poszczególnych kont kosztowych, • sposób wyceny oraz rodzaje dowodów księgowych będących podstawą zapisów księgowych, • charakterystykę sald poszczególnych kont. Rozdział piąty prezentuje praktyczne rozwiązania w ewidencji księgowej operacji występujących w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Przedstawiono tu kilka sposobów dekretowania dla operacji typowych, jak i niety- powych, które stwarzają najwięcej trudności w ich zaksięgowaniu. Rozdział szósty to wykaz aktów prawnych powołanych w niniejszym opracowaniu. Przekazywane do Państwa rąk opracowanie uwzględnia wszystkie wprowadzone w ostatnim okresie zmiany do ustawy o rachunkowości, ustawy o fi nansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności liczne zmiany wprowadzone do rozporządzenia ministra fi nansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.) obowiązującego już na przestrzeni kilku lat, w tym uwzgledniające ostatnie zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra fi nansów z 29 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie cytowane powyżej (Dz.U. z 2017 r. poz. 24). Reasumując, zarówno jednostki budżetowe, jak i samorządowe zakłady budżetowe powinny pamiętać, że ustalane przez nie zasady rachunkowości po raz pierwszy, jak też każde ich kolejne aktualizacje wynikające ze zmian przepisów, specyfi ki działal- ności jednostki, rozszerzenia lub zaprzestania części jej działalności – muszą zapew- niać możliwość sporządzania sprawozdań fi nansowych, sprawozdań budżetowych oraz innych określonych odrębnymi przepisami (§ 15 rozporządzenia). Oznacza to, że przy ich ustalaniu, a zwłaszcza przy konstruowaniu planu kont należy pamiętać o podstawowych zasadach, z których wynika, że: • konta wskazane w planach kont trzeba traktować jako standardową liczbę kont, która może być ograniczona jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych niewystępujących w jednostce lub placówce albo uzupełniona o konta zgodne co do treści ekonomicznej, w tym również przy wykorzystaniu symboli kont, które nie mają zastosowania w jednostce,  UOJ52 Srodki.indb 8 UOJ52 Srodki.indb 8 08.02.2017 17:59:54 08.02.2017 17:59:54
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: