Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00280 009487 17295017 na godz. na dobę w sumie
Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych - ebook/pdf
Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326960475 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych to wyjątkowy przewodnik wraz z komentarzem, który zawiera wzorcowe rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości, dostosowane do specyfiki organizacji pozarządowych, zawiera aktualne zasady i przepisy na styczeń 2017 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Katarzyna Trzpioła Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wie- loletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. d r K a t a r z y n a T r z p i o ł a P O L I T Y K A R A C H U N K O W O Ś C I N G O 2 0 1 7 3 5 J O U Cena brutto 99,00 zł dr Katarzyna Trzpioła Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ AKTUALNE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH UOJ53 polityka rachunkowości 2017 NGO.indd 1 14.02.2017 09:16:18 dr Katarzyna Trzpioła Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych Stan prawny na 1 stycznia 2017 r. Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. UOJ53 Srodki.indb 1 UOJ53 Srodki.indb 1 06.03.2017 10:00:24 06.03.2017 10:00:24 2 Autor: dr Katarzyna Trzpioła Wydawca: Katarzyna Bednarska Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Zespół Skład, łamanie: Raster Studio Druk: MillerDruk, ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa ISBN 978-83-269-6047-5 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Publikacja „Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszej publikacji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji porady i interpre- tacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi c- jalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Informacje o prenumeracie: Tel: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl UOJ53 Srodki.indb 2 UOJ53 Srodki.indb 2 06.03.2017 10:00:26 06.03.2017 10:00:26 Spis treści Wykaz skrótów............................................................................................................................................. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. Wstęp ............................................................................................................................................................. 1. Zakres zagadnień przyjętych w niniejszym dokumencie .................................................. 2. Księgi rachunkowe ................................................................................................................. 2.1. Miejsce, czas oraz technika prowadzenia ksiąg rachunkowych ............................. 2.2. Podstawa zapisów w księgach rachunkowych i korekta błędów ............................. 2.3. Dowody księgowe ......................................................................................................... Cechy dowodu księgowego ............................................................................ Kontrola dowodów księgowych ..................................................................... Dekretacja dowodów księgowych ................................................................. 3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości ....................................... 3.1. Nadrzędne zasady rachunkowości .............................................................................. 3.1.1. Zasada rzetelnego obrazu (wiarygodności) ................................................. 3.1.2. Zasada przewagi treści nad formą .................................................................. 3.1.3. Zasada ciągłości ................................................................................................ 3.1.4. Zasada memoriału ............................................................................................ 3.1.5. Zasada współmierności .................................................................................. 3.1.6. Zasada kontynuacji działania .......................................................................... 3.1.7. Zasada ostrożności .......................................................................................... 3.1.8. Zasada istotności ............................................................................................. 3.1.9. Zasada podwójnego zapisu .............................................................................. 3.2.0. Zasada kompletności i chronologii zapisów ................................................. 3.2.1. Błąd wpływający na jakość sprawozdania fi nansowego .............................. 4. Sprawozdanie fi nansowe ........................................................................................................ 5. Opis stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów ..................................................... 6. Zasady ochrony i archiwizowania dokumentacji systemu rachunkowości .................... 6.1. System przetwarzania danych .................................................................................... 6.2. Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych .......................................................... 6.3. Ochrona danych wprowadzonych do programu fi nansowo-księgowego .............. 6.4. Czas przechowywania dokumentacji ......................................................................... 7 9 12 13 13 14 15 15 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 23 23 24 25 28 UOJ53 Srodki.indb 3 UOJ53 Srodki.indb 3 06.03.2017 10:00:26 06.03.2017 10:00:26 4 Spis treści 7. Metody inwentaryzacji ........................................................................................................... 7.1. Spis z natury ................................................................................................................... 7.2. Potwierdzenie sald ........................................................................................................ 7.3. Metoda weryfi kacji ....................................................................................................... 8. Termin i częstotliwość inwentaryzacji ................................................................................. 28 29 30 30 31 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 0 ............................................................................ 33 34 37 38 39 43 44 46 46 48 48 49 53 56 56 58 58 1. Konto 01 „Środki trwałe” ....................................................................................................... 1.1. Wycena środków trwałych ........................................................................................... 1.2. Koszt wytworzenia środka trwałego ........................................................................... 1.3. Obniżenie wartości środków trwałych ...................................................................... 2. Konto 02 „Wartości niematerialne i prawne” ...................................................................... 2.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych .................................................................. 2.2. Wartość fi rmy jednostki .............................................................................................. 2.3. Inne wartości niematerialne i prawne ....................................................................... 3. Konto 03 „Długoterminowe aktywa fi nansowe” ................................................................ 3.1. Długoterminowe aktywa fi nansowe .......................................................................... 3.2. Wycena inwestycji długoterminowych ...................................................................... 3.3. Konto 03-5 „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa fi nansowe” ............... 4. Konto 04 „Inwestycje w nieruchomości i prawa” i inne .................................................... 4.1. Inwestycje – nieruchomości ........................................................................................ 4.2. Inwestycje – wartości niematerialne i prawne .......................................................... 4.3. Inne inwestycje długoterminowe ................................................................................ 5. Konto 07 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa” ...................................................... 6. Konto 08 „Środki trwałe w budowie”................................................................................... 7. Konto 09-0 „Obce środki trwałe” ......................................................................................... 8. Konto 09-1 „Środki trwałe w likwidacji” ............................................................................. 62 66 71 73 Rozdział 2. Ogólna charakterystyka kont zespołu 1 ............................................................................ 75 78 80 81 84 86 87 89 90 95 1. Konto 10 „Kasa” ...................................................................................................................... 2. Konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe” – zasady ogólne................................................ 3. Konto 13-0 „Rachunek bieżący” ........................................................................................... 4. Konto 13-1 „Rachunek walutowy” ....................................................................................... 5. Konto 13-4 „Kredyty bankowe” ........................................................................................... 6. Konto 13-5 „Inne rachunki bankowe” ................................................................................. 7. Konto 13-9 „Środki pieniężne w drodze” ............................................................................ 8. Konto 14 „Krótkoterminowe aktywa fi nansowe” ............................................................... 9. Konto 14-5 „Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa fi nansowe” ....................... Rozdział 3. Ogólna charakterystyka kont zespołu 2 ............................................................................ 97 1. Wycena należności i zobowiązań ......................................................................................... 101 2. Konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami” ................................................................................ 103 3. Konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” ............................................................................... 106 4. Konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” ........................................................................ 108 UOJ53 Srodki.indb 4 UOJ53 Srodki.indb 4 06.03.2017 10:00:26 06.03.2017 10:00:26 Spis treści 5 5. Roczna korekta VAT ............................................................................................................... 112 6. Konto 22-0 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT” .................................... 113 7. Konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie” ................................................................... 114 8. Konto 22-2 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”.................. 116 9. Konta 22-3 „Rozrachunki publicznoprawne z urzędem skarbowym” i 22-4 „Rozrachunki publicznoprawne z urzędem miasta lub gminy” ............................ 120 10. Konto 22-6 „Rozrachunki publicznoprawne z ZUS” ........................................................ 122 11. Konto 22-7 „Rozrachunki publicznoprawne z PFRON” .................................................. 123 12. Konto 23-0 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” ............................................................. 124 13. Konto 23-4 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami i zleceniobiorcami” ..................... 127 14. Konto 24 „Pozostałe rozrachunki” ....................................................................................... 128 15. Konto 24-1 „Rozliczenie niedoborów i nadwyżek” ............................................................ 129 16. Konto 24-5 „Rozrachunki między oddziałami” ................................................................. 132 17. Konto 24-6 „Należności dochodzone na drodze sądowej” ............................................... 134 18. Konto 24-9 „Pozostałe rozrachunki” ...................................................................................... 136 19. Konto 28 „Odpisy aktualizujące wartość należności” ........................................................ 139 20. Konto 29-0 „Należności warunkowe” .................................................................................. 141 21. Konto 29-1 „Zobowiązania warunkowe” ............................................................................ 142 Rozdział 4. Ogólna charakterystyka kont zespołu 3 ............................................................................ 143 1. Konto 30 „Rozliczenie zakupu” ............................................................................................ 146 2. Konto 31 „Materiały i opakowania” ..................................................................................... 148 3. Konto 33 „Towary” ................................................................................................................. 151 4. Konto 34 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów” ........................... 153 Rozdział 5. Ogólna charakterystyka kont zespołu 4 ............................................................................ 157 1. Konto 40-0 „Amortyzacja” .................................................................................................... 161 2. Konto 40-1 „Zużycie materiałów i energii” ......................................................................... 162 3. Konto 40-2 „Usługi obce” ...................................................................................................... 164 4. Konto 40-3 „Podatki i opłaty” ............................................................................................... 165 5. Konto 40-4 „Wynagrodzenia” ................................................................................................ 166 6. Konto 40-5 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” .............................................. 168 7. Konto 40-9 „Pozostałe koszty rodzajowe” ........................................................................... 169 8. Konto 49 „Rozliczenie kosztów” ........................................................................................... 170 Rozdział 6. Ogólna charakterystyka kont zespołu 5 ............................................................................ 175 1. Konto 50 „Koszty działalności statutowej”, w tym konto 501 „Koszty działalności statutowej – nieodpłatnej” i konto 502 „Koszty działalności statutowej – odpłatnej” ..... 178 2. Konto 51 „Koszty działalności gospodarczej” ..................................................................... 181 3. Konto 52 „Koszty wydziałowe” ............................................................................................. 182 4. Konto 54 „Koszty sprzedaży” ................................................................................................ 184 5. Konto 55 „Koszty zarządu (ogólnoadministracyjne, administracyjne, ogólnego zarządu)” ................................................................................................................. 186 6. Konto 58 „Rozliczenie kosztów działalności” ..................................................................... 187 UOJ53 Srodki.indb 5 UOJ53 Srodki.indb 5 06.03.2017 10:00:26 06.03.2017 10:00:26 Spis treści 6 Rozdział 7. Ogólna charakterystyka kont zespołu 6 ............................................................................ 189 1. Produkty gotowe ..................................................................................................................... 190 2. Uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości ............................................................... 191 3. Konto 60 „Produkty gotowe i półprodukty” ....................................................................... 194 4. Konto 62 „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów” .............................................. 199 5. Konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” ............................................................ 203 5. Konto 65 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”............................................................ 207 Rozdział 8. Ogólna charakterystyka kont zespołu 7 ............................................................................ 209 1. Konta 70-0 „Przychody z działalności statutowej odpłatnej” i 71-0 „Przychody z działalności nieodpłatnej”, 72-0 „Przychody ze sprzedaży produktów w ramach działalności gospodarczej” .................................................................................. 212 2. Konto 70-1 „Koszt sprzedanych produktów – działalność odpłatna”, konto 71-1 „Koszt sprzedanych produktów – działalność nieodpłatna”, konto 72-1 „Koszt sprzedanych produktów – działalność gospodarcza” ........................................................ 215 3. Konto 73-0 „Sprzedaż towarów” ........................................................................................... 217 6. Konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” ..................... 218 7. Konto 74-0 „Inne przychody określone statutem”, w tym konta 74-1 „Przychody z 1 ”, 74-2 „Przychody ze składek”, 74-3 „Przychody ze zbiórek publicznych” ............. 219 8. Konto 75-0 „Przychody fi nansowe” ..................................................................................... 220 9. Konto 75-1 „Koszty fi nansowe” ............................................................................................ 223 10. Konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne” .................................................................. 225 11. Konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne” .......................................................................... 230 12. Konto 79-0 „Obroty wewnętrzne” ........................................................................................ 236 13. Konto 79-1 „Koszty obrotów wewnętrznych” ..................................................................... 237 Rozdział 9. Ogólna charakterystyka kont zespołu 8 ............................................................................ 239 1. Konto 80 „Fundusz statutowy” ............................................................................................. 240 2. Konto 802 „Kapitał (fundusz) rezerwowy” ......................................................................... 241 3. Konto 803 „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny” ....................................................... 242 4. Konto 82 „Rozliczenie wyniku fi nansowego” ..................................................................... 244 5. Konto 83 „Rezerwy” ............................................................................................................... 245 6. Konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” ..................................................... 247 7. Konto 85 „Fundusze specjalne” ............................................................................................ 249 8. Konto 86 „Wynik fi nansowy” ................................................................................................ 252 9. Konto 87 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku fi nansowego”............................................................................................................................ 256 Załącznik nr 1. Wzór sprawozdania fi nansowego według załącznika nr 6 do UoR ..................... 257 Załącznik nr 2. Wzór sprawozdania fi nansowego według załącznika nr 1 do UoR ..................... 261 Wykaz aktów prawnych ............................................................................................................................. 279 UOJ53 Srodki.indb 6 UOJ53 Srodki.indb 6 06.03.2017 10:00:26 06.03.2017 10:00:26 WYKAZ SKRÓTÓW art. – artykuł BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych FP – Fundusz Pracy kc – kodeks cywilny kp – kodeks pracy KSR – Krajowy Standard Rachunkowości KŚT – Klasyfi kacja Środków Trwałych MSR – międzynarodowe standardy rachunkowości NBP – Narodowy Bank Polski NSA – Naczelny Sąd Administracyjny OPP – organizacja pożytku publicznego PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RMB – rozliczenia międzyokresowe bierne RMK – rozliczenia międzyokresowe kosztów udpp – ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie UE – Unia Europejska uor – ustawa o rachunkowości updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fi zycznych updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych uptu – ustawa o podatku od towarów i usług usdg – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej VAT – podatek od towarów i usług WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WNIP – wartości niematerialne i prawne WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WSA – wojewódzki sąd administracyjny ZFRON – zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ZFŚP – zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych ZFŚS – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZPK – zakładowy plan kont ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych UOJ53 Srodki.indb 7 UOJ53 Srodki.indb 7 06.03.2017 10:00:26 06.03.2017 10:00:26 UOJ53 Srodki.indb 8 UOJ53 Srodki.indb 8 06.03.2017 10:00:26 06.03.2017 10:00:26 WSTĘP W publikacji zawarto najważniejsze wskazówki związane z elementem dokumen- tacji polityki rachunkowości, którym jest zakładowy plan kont. Opracowanie to może być przydatne zwłaszcza przy przygotowywaniu, wdrażaniu, aktualizowaniu oraz sprawdzaniu poprawności stosowanych w poszczególnych jednostkach rozwiązań w zakresie całości lub określonych fragmentów zakładowego planu kont. W opracowaniu – poza typowymi tematami, które są regulowane w zasadach polityki rachunkowości – zostały zamieszczone stosowne komentarze objaśniające sposób dokonywania zapisów w obrębie poszczególnych kont. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych wszystkie jednostki są zobowiązane prze- strzegać zasad określonych w ustawie o rachunkowości (dalej: uor) oraz w innych obowiązujących je przepisach prawa. W konkretnej organizacji bezpośrednią podstawą prowadzenia rachunkowości nie może być jedynie uor, lecz akt prawny, którego przepisy są wprost do tej jednostki adresowane. W szczególności są to następujące regulacje: • ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), • ustawa z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 21), • ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 40), • statuty jednostek. Ma to szczególne znaczenie w kontekście wymogów związanych z wyodrębnianiem działalności statutowej – odpłatnej i nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe. UOJ53 Srodki.indb 9 UOJ53 Srodki.indb 9 06.03.2017 10:00:26 06.03.2017 10:00:26
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: