Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00256 011286 10766036 na godz. na dobę w sumie
Polska bibliografia penitencjarna Lata 1970-2009 - ebook/pdf
Polska bibliografia penitencjarna Lata 1970-2009 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 734
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2691-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Planowany termin wydania 16 maja 2011r.


 

Bibliografia dokumentuje dorobek nauki i praktyki w zakresie wykonywania kar i innych środków prawnokarnych reakcji na przestępstwo lub czyn zabroniony. Pozycja ta obejmuje łącznie 12114 pozycji, w tym 1611 książek i 10503 innych opracowań w postaci studiów, artykułów naukowych i publicystycznych, dokumentów oraz wypowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych publikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych, księgach pamiątkowych i jubileuszowych poświęconych wybitnym przedstawicielom nauki szeroko rozumianego prawa karnego, materiałach z konferencji naukowych, a także w tygodnikach społeczno-politycznych oraz dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Te ostatnie opracowania, zaliczane też do publicystyki prawniczej, przynoszą informacje o bieżących problemach funkcjonowania organów stosujących i wykonujących kary i środki karne, co może odzwierciedlać społeczne zainteresowanie problematyką penitencjarną.

Bibliografia adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Sięgać do niej mogą przedstawiciele nauki prawa karnego, a wśród nich przygotowujący rozprawy habilitacyjne i doktorskie, a także seminarzyści przygotowujący prace magisterskie i licencjackie. Odbiorcami bibliografii mogą też być z pewnością funkcjonariusze Służby Więziennej i pracownicy więziennictwa oraz kuratorzy sądowi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polska bibliografia penitencjarna Lata 1970–2009 Gertruda i Józef Koreccy Pod redakcj(cid:261) Stefana Lelentala Wydawnictwo C. H. Beck Polska bibliografia penitencjarna Lata 1970–2009 Polska bibliografia penitencjarna Lata 1970–2009 Gertruda i Józef Koreccy Pod redakcj(cid:261) prof. zw. dr. hab. Stefana Lelentala Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2011 Redaktor prowadzący: Natalia Adamczyk Projekt okładki: Robert Rogiński Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IGAWA Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2690-0 ISBN e-book 978-83-255-2691-7 Spis treści Wprowadzenie ................................................................................................................. VII Wykaz skrótów ................................................................................................................. XI Książki .............................................................................................................................. 1 Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych ................................................................ 99 Indeks przedmiotowy ....................................................................................................... 629 I. Zagadnienia wybrane ........................................................................................... 630 II. Postępowanie w sprawach nieletnich (zagadnienia odnoszące się wyłącznie do nieletnich) ....................................................................................................... 691 III. Publikacje odnoszące się do problemów i rozwiązań zagranicznych ...................... 696 IV. Hasła przedmiotowe (pomocnicze i uzupełniające) w ujęciu alfabetycznym ......... 700 V Wprowadzenie Wydanie w jednym tomie bibliograii dokumentującej dorobek nauki i praktyki w zakresie wykonywania kar i innych środków prawnokarnej reakcji na przestępstwo lub czyn zabronio- ny jest owocem systematycznej, trwającej ponad 20 lat pracy. Gertruda i Józef Koreccy podjęli tę pracę w 1991 r., a jej wyniki opublikowano w 22 rocznikach, z których każdy nosi tytuł „Pol- ska bibliograia penitencjarna (pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce)” i liczy od ponad 200 do ponad 300, a nawet 400 stron druku, a w sumie około 6000 stron. Wie- lotysięczną objętość stron druku bibliograii, o której mowa, tłumaczy podział każdego z wyda- nych roczników na dwie części. W części pierwszej („Kara pozbawienia wolności i środki karne wiążące się z pozbawieniem wolności”) zamieszczono informacje odnoszące się do: – kary pozbawienia wolności, – kary aresztu za wykroczenia, – tymczasowego aresztowania, – umieszczenia w zakładzie poprawczym, – stosowania leczniczych i nieleczniczych środków zabezpieczających, w tym także kiero- wania do ośrodków przystosowania społecznego i nadzoru ochronnego, przewidzianych w KKW z 1969 r., – środków probacyjnych, stosowanych przed lub po  odbyciu przez skazanego określonej części kary pozbawienia wolności, – pomocy postpenitencjarnej, – kary śmierci. W  części drugiej („Pozbawienie wolności przeciwników politycznych”) znalazły się nato- miast publikacje dotyczące głównie: – umieszczenia osób w ośrodkach internowania, – więzienia Polaków w  hitlerowskich obozach koncentracyjnych oraz obozach pracy, zwłaszcza w łagrach na terenie byłego Związku Radzieckiego, – pobytu w niewoli jeńców wojennych. Nie może więc ulegać wątpliwości, że tytuł „Polska bibliograia penitencjarna” traktować trze- ba jako w znacznym stopniu umowny, gdyż zakres przedmiotowy bibliograii nie odpowiada ani zakresowi „prawa penitencjarnego”, ani „prawa karnego wykonawczego”. Zwracaliśmy na to uwa- gę w recenzjach, postulując aby zakres tematyczny bibliograii ograniczyć do części I oraz przy- jąć zasadę, iż powinien on być zbliżony do zakresu regulacji przyjętej w KKW (por. S. Lelental, G. i J. Koreccy, Polska bibliograia penitencjarna (Pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce), Warszawa 1998, s. 285; Warszawa 1997, s. 357; Kalisz 1993, s. 228; Kalisz 1994, s. 222; Warszawa 1995, s. 261; Warszawa 1996, s. 255, 321; Warszawa 1997, s. 365; Warszawa 1998, s. 307; PiP 1999, Nr 4, s. 102–103 oraz recenzja rocznika 2006 (2007), Warszawa 2008, s. 409; PWP 2009, Nr 62–63, s. 227–230). Postulaty te zostały przyjęte i zrealizowane w możliwie realnym stopniu, a co więcej udało się przekonać Autorów bibliograii do kontynuowania prac nad VII Wprowadzenie nią i objąć jej zakresem lata 2007, 2008 i 2009, a po dokonaniu stosownych zmian redakcyjnych podjąć starania o jej opublikowanie w jednym tomie dostępnym dla szerokiego kręgu odbiorców. Dodajmy, że rocznik 2006 (2007) bibliograii jest jej rocznikiem ostatnim, a stwierdzić trzeba, iż zgromadzenie wszystkich z nich jest praktycznie niemożliwe. Pierwsza kwestia natury redakcyjnej, którą należało rozstrzygnąć w toku prac nad przygoto- waniem jednotomowego wydania bibliograii, dotyczyła jej tytułu. Precyzyjnie określony przez KKW z 1969 r. i 1997 r. przedmiot prawa karnego wykonawczego jako samodzielnej gałęzi pra- wa, wykreowany przez pierwszy z tych Kodeksów i pozostający w ścisłych relacjach z prawem karnym materialnym i  prawem postępowania karnego (prawo karne w  szerokim tego słowa znaczeniu) przemawiał za tytułem: „Prawo karne wykonawcze. Bibliograia (1970–2009)”. Uznano, że wprawdzie z formalnego punktu widzenia tytuł ten byłby bardziej odpowiedni niż „Polska bibliograia penitencjarna”, to jednak zdecydowano o zachowaniu tego ostatniego ty- tułu. Przemawiało za tym kilka argumentów, różnej zresztą natury, którym należało przyznać pierwszeństwo przed argumentem o charakterze formalnym. jedynym wyjątkiem W  okresie „przedkodeksowym” Wydawnictwo Prawnicze wydało dwie części „Pol- skiej bibliograii penitencjarnej”, z  których pierwsza obejmowała lata 1795–1962 (War- szawa 1963, s.  106), a  druga – lata 1963–1969 (Warszawa 1972, s.  141). Ten argument ma walor tak bardzo istotny, iż  pozwala stwierdzić, że  żadna z  innych nauk penalnych nie dysponuje bibliograią obejmującą publikacje z  okresu ponad 200 lat. Pozytywnym, aczkolwiek nie jest tutaj „Polska bibliograia kryminologiczna”, t. I  1970–1975 (Warszawa 1978, s.  222) opracowana przez Teresę Dukiet-Nagórską, Michała Kalitowskiego, Marka Jana Lubelskiego i Leona Tyszkiewicza, pod którego redakcją została przy- gotowana. Spośród 1433 publikacji opisanych w tej bibliograii, dość znaczna ich liczba dotyczy problematyki z  zakresu penitencjarystyki. Uznano bowiem, że  kryminologia rozumiana jako nauka, która w sposób możliwie wszechstronny bada jako zjawiska patologiczne i społeczne: przestępstwo, przestępczość, przestępcę oraz dobór i  funkcjonowanie środków walki z  prze- stępczością, ze  względu na  ostatni z  wymienionych przedmiotów badań kryminologicznych, wymaga również uwzględnienia problematyki penitencjarnej. Kryminologia jako nauka em- piryczna, podobnie jak nauki penitencjarne, które charakteryzuje pragmatyzm, konkretność sytuacji, liczenie się z realiami, tendencja do opierania się na faktach rzeczywistych, swoista empiria (por. J. Śliwowski, Kodeks karny wykonawczy. Wykonywanie kary pozbawienia wol- ności, Warszawa 1970, s. 41) pozostaje w ścisłych związkach z tymi naukami, przy czym jej wpływ na kształtowanie się i rozwój ustroju penitencjarnego znacznie wyprzedzał pojawienie się takich z tych nauk jak: psychologia penitencjarna, pedagogika penitencjarna, socjologia pe- nitencjarna, psychiatria penitencjarna, resocjalizacja penitencjarna oraz więzienioznawstwo (nauka o więziennictwie). W bibliograii poświęconej prawu karnemu wykonawczemu brak byłoby miejsca dla publi- kacji z zakresu pozanormatywnych nauk penitencjarnych oraz nauk kryminologicznych, obej- mujących: fenomenologię kryminalną, etiologie kryminalną, proilaktykę kryminologiczną, penologię i politykę kryminalną, a w jej ramach politykę penitencjarną lub politykę wykony- wania kar. Jak już wcześniej wspomniano, po uchwaleniu KKW z 1969 r., czego skutkiem było przecięcie sporów doktrynalnych na temat samodzielności gałęzi prawa, której przedmiotem jest wykonywanie ogółu kar i innych środków prawnokarnej reakcji na przestępstwo lub czyn zabroniony, jeszcze przez długi czas utrzymywało się i sporadycznie utrzymuje się nadal pojęcie prawa penitencjarnego (jako części prawa karnego wykonawczego), o bardzo zróżnicowanym ujmowaniu przedmiotu tej dyscypliny (por. S. Lelental, Wykład prawa karnego wykonawczego VIII Wprowadzenie z elementami polityki kryminalnej według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 1995 r. oraz projektu kodeksu karnego wykonawczego z 1995 r., Łódź 1996, s. 16–18). Tylko względami natury dydaktycznej można tłumaczyć fakt, że jeszcze przez kilkanaście lat po wejściu w życie KKW z 1969 r. wydawane były podręczniki i skrypty z prawa penitencjarnego, nie zaś z prawa karnego wykonawczego (por. J. Baia, Zasady prawa i polityki penitencjarnej, Warszawa 1988; H. Popławski, Prawo penitencjarne, Gdańsk 1984; J. Śliwiński, Prawo i polityka penitencjarna, Warszawa 1982; A. Tobis, Prawo penitencjarne i polityka penitencjarna, Poznań 1978; S. Wal- czak, Prawo penitencjarne. Zarys systemu, Warszawa 1972). Podział materii normatywnej na prawo penitencjarne i prawo karne wykonawcze nie znajduje uzasadnienia merytorycznego. Ograniczanie przedmiotu prawa penitencjarnego do problematyki wykonawczej prawa karne- go, wyrażające się eksponowaniem wykonywania kary pozbawienia wolności i poprzedzających jej orzeczenie (tymczasowe aresztowanie) albo stosowanych po jej wykonaniu środków o cha- rakterze izolacyjnym (środki zabezpieczające) sprzyja kształtowaniu w społeczeństwie przeko- nania, że w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości środki te są bardziej skuteczne niż kary i środki penalne nie związane z pozbawieniem wolności. Jest to doniosły problem teoretycz- nej i praktycznie realizowanej polityki kryminalnej, zwłaszcza brak jej stabilności wynikającej z przesłanek pozaracjonalnych, a opartych przede wszystkim na podstawach emocjonalnych i oportunistycznej kalkulacji politycznej. W  prezentowanej bibliograii znalazło się około 600 pozycji publikacji, których treść do- tyczy właśnie polityki kryminalnej (por. indeks przedmiotowy – hasła: sądowy wymiar kary, polityka karna, polityka kryminalna i polityka penitencjarna), które bez względu na to w jaki sposób określany jest jej przedmiot i zakres nie należy do nauk normatywnych, a więc nie mie- ści się w ramach prawa penitencjarnego lub prawa karnego wykonawczego (por. A. Krukowski, Wybrane zagadnienia nauki polityki kryminalnej, Warszawa 1991; S. Lelental, Podstawy nauki polityki kryminalnej. Studia z  zagadnień przestępstwa, odpowiedzialności i  kary, Warszawa 1967). W zakresie przedmiotu prawa penitencjarnego nie mieszczą się również bardzo liczne opracowania o  charakterze historycznym, prawnoporównawczym, dotyczące przestępczości, jej struktury w tym przestępczości zorganizowanej, wykonywania kary grzywny i kary pozba- wienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, środków karnych oraz postępowania w sprawach nieletnich. Z redakcyjnego punktu widzenia, tytuł każdej publikacji powinien być sformułowany zwięź- le, a jednocześnie informować o treści tej publikacji w sposób możliwie najbardziej adekwatny. Nawiązując do wcześniejszych uwag uznano, że „Polska bibliograia penitencjarna” (dalej: bi- bliograia) odpowiada tym zasadom najlepiej. Bibliograia obejmuje łącznie 12114 pozycji, w tym 1611 książek i 10503 innych opraco- wań w postaci studiów, artykułów naukowych i publicystycznych, dokumentów i wypowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego i  sądów apelacyjnych pub- likowanych w czasopismach i pracach zbiorowych, księgach pamiątkowych i jubileuszowych poświęconych wybitnym przedstawicielom nauki szeroko rozumianego prawa karnego, ma- teriałach z  konferencji naukowych, a  także w  tygodnikach społeczno-politycznych (np. „Po- lityka”) i  dziennikach o  zasięgu ogólnopolskim (np. „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”). Te  ostatnie opracowania, zaliczane do  publicystyki prawniczej, przynoszą informacje o  bie- żących problemach funkcjonowania organów stosujących i wykonujących kary i środki karne, co może odzwierciedlać społeczne zainteresowanie problematyką penitencjarną. Wśród tych tekstów nie brak opracowań problemowych, co  znajduje swój wyraz w  tym, że  opracowania te cytowane są w publikacjach naukowych. IX Wprowadzenie Zakwaliikowanie do bibliograii ponad 12 tysięcy różnego typu opracowań i dokumentów oznacza, że przeciętnie kwaliikacji takiej podlegało rocznie nieco ponad 300 pozycji. Wynika to z ilorazu liczby opracowań do liczby lat, w których opracowania te zostały opublikowane. Na- leży jednak zauważyć, że owa przeciętna liczba pozycji piśmiennictwa, kwaliikowanego do bi- bliograii ma ograniczoną wartość informacyjną, gdyż nie w pełni odzwierciedla dorobek nauki i stan praktyki w kolejnych, począwszy od roku 1970, a kończąc na roku 2009, następujących po sobie czterdziestu latach. Niewątpliwie natomiast wartość taką ma ogólna liczba publika- cji wykazanych w bibliograii. Wszystkie te publikacje odzwierciedlają dorobek polskiej nauki i praktyki penitencjarnej w okresie „pokodeksowym”. Podejmując inicjatywę wydania bibliograii i uczynienia z niej dzieła ogólnie dostępnego, to- warzyszyła nam między innymi myśl „ożywienia” licznych opracowań w niej uwzględnionych, które z różnych powodów nie traiły do obiegu naukowego. Dotyczy to w mniejszym stopniu książek i tzw. druków zwartych, a w zakresie nieporównanie szerszym, artykułów – publikowa- nych przez wydawnictwa lub czasopisma regionalne o niewielkim nakładzie. Często też, tytu- ły obu rodzajów tych publikacji, aczkolwiek usprawiedliwione (np. Acta..., Zeszyty Naukowe, Studia...), nie wskazują na opracowania, których treść uzasadnia ich kwaliikowanie do biblio- graii. Wykonanie tego zadania wymagało nie tylko odnalezienia tych publikacji, ale również ustalenia treści zawartych w nich opracowań. Z tego względu, począwszy od 1985 r. zarówno opracowania, o których mowa, a także wszystkie pozostałe były czytane przez autorów biblio- graii. Było to konieczne do sporządzenia indeksu przedmiotowego, który ma ułatwić odnale- zienie określonego hasła lub tematyki. Opracowanie haseł przedmiotowych w oparciu o analizę poszczególnych pozycji bibliograicznych powoduje, iż ten sam numer pozycji odnotowany jest często w kilku hasłach. Dodatkowym ułatwieniem w korzystaniu z bibliograii, obejmującej po- nad 12 tysięcy pozycji, jest uzupełnienie haseł podstawowych hasłami pomocniczymi – przed- stawionymi w porządku alfabetycznym. Bibliograia adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Najpewniej sięgać do niej będą przedstawiciele nauki prawa karnego, a  wśród nich przygotowujący rozprawy habilitacyjne i doktorskie, a także seminarzyści przygotowujący prace magisterskie i licencjackie. Odbiorcami bibliograii będą też z pewnością funkcjonariusze Służby Więziennej i pracownicy więzienni- ctwa oraz kuratorzy sądowi. X Wykaz skrótów Arch. Krym. ......... Archiwum Kryminologii AUL .................... Acta Universitatis Lodziensis AUL FI ................ Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica AUMCS ............... Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUNC .................. Acta Universitatis Nicolai Copernici AUW .................... Acta Universitatis Wratislaviensis AUW PPiA ........... Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji CPH .................... Czasopismo Prawno-Historyczne CzPKiNP ............. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych FP ....................... Forum Penitencjarne GP ...................... Gazeta Prawna GPen. .................. Gazeta Penitencjarna GPol. .................. Gazeta Polska GPr. .................... Gazeta Prawnicza GS ...................... Gazeta Sądowa GSP .................... Gdańskie Studia Prawnicze IBPS ................... Jur. ..................... Jurysta KP ....................... Kwartalnik Pedagogiczny NP ...................... Nowe Prawo Pal. ..................... Palestra PiP ...................... Państwo i Prawo PiŻ ...................... Prawo i Życie PnŚ ..................... Przestępczość na Świecie PPen. .................. Przegląd Penitencjarny PPiA ................... Przegląd Prawa i Administracji PPiK .................... Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny PPK ..................... Przegląd Prawa Karnego PPol. ................... Przegląd Policyjny Prob. Alk. ............ Problemy Alkoholizmu Instytut Badania Prawa Sądowego XI Wykaz skrótów Prob. Krym. ........ Problemy Kryminalistyki Prob. PK .............. Problemy Prawa Karnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Prob. Praw. ......... Problemy Praworządności Prob. Wym. Spr. .. Problemy Wymiaru Sprawiedliwości Prok. i Pr. ............ Prokuratura i Prawo Prz. Tyg. ............. Przegląd Tygodniowy PSejm. ................ Przegląd Sejmowy PWP ................... Przegląd Więziennictwa Polskiego RPEiS .................. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny SI ........................ Studia Iuridica SPE ..................... Studia Prawno-Ekonomiczne SKKiP ................. Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne Tyg. Pol. .............. Tygodnik Polski Tyg. Pow. ............ Tygodnik Powszechny Wok. ................... Wokanda WPP .................... Wojskowy Przegląd Prawniczy ZNASW .............. Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych ZNIBPS ............... Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego ZNUJ .................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZW ...................... Zagadnienia Wykroczeń ŻW ..................... Życie Warszawy XII KSiążKi 1. A. Abramski, Sądownictwo podczas konfederacji w  Polsce (1672–1793), Katowice 1986, s. 175 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Nr 824), 347.97/. 99(438):943.8.04/.06:323.31(438)]”16/17” 2. A. Abramski, J. Konieczny, Justycjariusze, hutmani, policjanci: z dziejów służb ochro- ny porządku w  Polsce, Katowice1988, s.  250[1], [24], tabl.: faks., fot., il., portr., 351.74+343.98](438)(091) 3. W. Adamiecki, Zabiłem człowieka, Warszawa 1977, s. 119[1], 884–3 4. K. Adamska, Ludzie obok – lesbijki i geje w Polsce, Toruń 1998, s. 203, 316.35.023.4- 055.3 5. Adekwatność polskiego systemu penitencjarnego i resocjalizacyjnego do współczesnych rozmiarów i rodzajów przestępczości, B. Urban (red.), Mysłowice 2007, s. 412 (Górno- śląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda) il., 343.85:376- 058.53:343.26-052](438)”1989/…”(06) 6. M. Afek, Związki polsko-włoskie w naukach prawnych (1764–1795): z dziejów huma- nitaryzacji prawa karnego w  Polsce, Warszawa 1995, s.  204[2], 2 il., 1 faks., 1 fot., portr., 343::001(438:509)”17” 7. Agresja i metody jej przeciwdziałania – odniesienia do praktyki edukacyjnej i działań prewencyjnych policji; materiały z konferencji zorganizowanej w Centrum Szkolenia Policji, Szczytno 1994, s. 67, 351.74:159.94](061.3) 8. Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne: praca zbiorowa, M. Binczycka-Anholzer (red.), Warszawa–Poznań 2001, s. 310[2], il., 159.94:316.47:616.89:613.86 9. Agresja i  przemoc a  zdrowie psychiczne: streszczenia prac z  III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Poznań–Kiekrz 27–28 czerwca 2002 r., M. Binczycka-Anholzer (red.), Poznań 2002, s. 95[4], tabl. kolor.: il., 159.94:316.47:616.89:613.86](061) 10. Agresja i  przemoc a  zdrowie psychiczne: streszczenia prac z  IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Poznań–Kiekrz 23–25 września 2003 r., M. Binczycka-Anhol- zer (oprac.), Poznań 2003, s. 168[6], tabl. kolor.: il., 159.94:316.47:616.89:613.86] (061) 11. Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne: streszczenia prac z V Międzynarodowej Kon- ferencji Naukowej, Poznań 9–10 grudnia 2004 r., M. Binczycka-Anholzer (red.), Poznań 2004, s. 176[10], tabl. kolor.: il., 159.94:316.47:616.89:613.86](061) 12. Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne: streszczenia prac z VI Międzynarodowej Kon- ferencji Naukowej, Poznań 7–8 grudnia 2006 r., M. Binczycka-Anholzer (red.), Poznań 2006, s. 140[9], tabl. kolor.: il., 159.94:316.47:616.89:613.86](06) 1 Książki 13. Agresja i  przemoc w  instytucjach wychowawczych, Z. Brańska, M. Szymański (red.), Kraków 1998, s. 398[1], rys., wykr. (Agresja i przemoc we współczesnym świecie; t. 2), 343.97-055.5:316.74:343.85](438)”1989/…”(061) 14. Agresja i  przemoc wśród dzieci i  młodzieży oraz w  instytucjach społeczno-opiekuń- czych, J. Kuźma, Z. Szarota (red.), Kraków 1998, s. 333, wykr. (Agresja i przemoc we współczesnym świecie, t. 1), 343.915:316.346.3-053.2:376.5](438)”1989/...”(061)] 15. Aids i prawo karne, A. Szwarc (red.), Poznań1996, s. 207[1], 343:616.9-056-008](061.3) 16. Aids problemem społecznym i wychowawczym, IV konferencja naukowa, Kraków 11– 12.05.1990 r., M. Doleżal (red.), Kraków 1990, (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Zeszyty Naukowe, Nr 62), 616.9–56-008(061.3) 17. Akceptacja w  warunkach więziennych, materiały VII Ogólnopolskiego Seminarium Świeckich Ewangelizatorów w  Więzieniach, Warszawa 12–13.04.1997  r., Warszawa 1997, s. 34, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Naczelny Kapelan Więziennictwa RP M. R. Akert, zob. E. Aronson, Psychologia społeczna 18. Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i  patologii społecznej, F. Kozaczuk (red.), M. Radochoński, Rzeszów 2000, s. 236, 316.346.3-053.5/.6:343.97:376.5.01 19. Aktualne problemy prawa karnego i  kryminologii, E. Pływaczewski (red.), Białystok 1998, s. 622, 343:343.9 20. Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii [3], E. Pływaczewski (red.), Białystok 2005, s. 455, 343.9 21. Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki, księga oiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi w 45. roku pracy naukowej i dydaktycznej, K. Inde- cki (red.), Łódź 2004, s. 537[2], k. tabl. 1 portr., rys., wykr., 343(438)(082.1) 22. Aktualne zagadnienia litewskiego i  polskiego prawa karnego, K. Indecki, S.  Lelental (red.), Łódź 2007, s. 285, 343(438:474.5) 23. Aktywność kulturalna w duszpasterstwie więziennym, materiały seminaryjne rekolek- cji kapłańskich i dorocznego spotkania kapelanów więziennych, Kule 27–30.10.1997 r., Warszawa 1997, s.  59, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Naczelny Kapelan Wię- ziennictwa RP 24. Aktywność ruchowa, edukacja i zdrowie w (kon)tekstach, M. Marcinkowski, M. Soko- łowski (red.), Poznań 2003, s. 310, fot., rys., tabl., wykr., 379.83/.85:796:613:355.1 25. Aktywność ruchowa ludzi w  różnym wieku, t. 10, cz. 1 i  2, D. Umiastowska (red.), Szczecin 2006, s. 346[1], il., 796:316.74](438)”1989/...” 26. Alfabet więzienny [pojęcia, terminy w ujęciu alfabetycznym], Warszawa 2008, s. 376, 272–44:316.64:343.26-052](438)”2001/...” 27. Analizy i  próby technik badawczych w  socjologii t. 3, Z. Gostkowski (red.), Wrocław 1970, s. 415, (Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Instytut Filozoii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk) 28. I. Andrejew, Podstawowe pojęcia nauki o  przestępstwie, Warszawa 1988, s.  282[2], 343.3/.7.001 29. I. Andrejew, Zagadnienia prawa karnego państw socjalistycznych, Warszawa 1971, s. 133, 343(4+5) 2 13–46 30. I. Andrejew, Zarys prawa karnego państw socjalistycznych, Warszawa 1974, s. 202[2], 343(4+5) 31. J. Andrzejczak, Spowiedź polskiego kata, Warszawa 1997, s.  159[1], rys., 343.81/.84:343.25:343.6.096](438)”1944/…”(047.53)], fragm. książki, Prz. Tyg. 1996, Nr 20, s. 6–7, fot. 32. J. Andrzejczak, Zawód – morderca, Lublin 1998, s. 72, 343.6(047.53) 33. Anonimowi alkoholicy wkraczają w  dojrzałość: krótka historia AA, Warszawa 1998, Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, XIV, s. 428[2], [19], tabl., fot., portr., 613.81:061.23](73)”19” 34. Antologia krasnostawskiego konkursu poezji więziennej 1994–2007, wydana na bazie dorobku Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Więziennej „Krasnystaw 1994–2007”, Lub- lin 2008, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, s. 232[12], tabl., il., 821.162.1– 1(082.2)(079) 35. J. Archer, „Dziennik więzienny”, „Dziennik więzienny II”; Dziennik więzienny III; t. 1–2, przeł. z ang. D. Sękalska, Warszawa 2003, s. 223[1]; Warszawa 2004, s. 277[1], [9], tabl., faks., il. (gł. kolor.); Warszawa 2006, s. 269[3], 821.111–3 36. J. Arcimowicz, Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, Warszawa 2001, s. 136, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, 351.941(438) 37. E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, przeł. z ang. J. Radzicki, przedm. do wyd. pol. A. Frą- czek, Warszawa 1978, s. 406[1] il., err. ; Warszawa 2009, s. 438[1], 159.9:316.6](075.8); 38. E. Aronson, M. R. Akert, T. Wilson, Psychologia społeczna: serce i umysł, Poznań 1997, s. 736, faks., fot., portr., rys., wykr., 159.9:316](075.8) 39. J. Atlas, Atlas kryminalny, Warszawa 1992, s.  239, faks., fot., portr., 343.3/.7(438)”1944/…” 40. Austriacki kodeks karny: ustawa związkowa z dnia 23 stycznia 1974 r. o czynach zagro- żonych karą sądową, przeł. z niem. H. Holder, Warszawa 1980, s. 163[1], err., 343(436) (094.4) 41. Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji, J. Świt- ka, M. Kuć, I. Niewiadomska (red.), Lublin 2004, s. 346, 376.5.01:343.81/.84:316.344- 058.56](061) 42. A. G. Avanesov, Podstawy prognozowania kryminologicznego, przeł. z ros. K. Osiński, Warszawa 1973, Departament Szkolenia i  Doskonalenia Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, s. 87[1], 343.9:343 .3/.7.001.18](075.8) 43. M. Azembski, Pod szafotem, Warszawa 1978, s.  390[2], [m.in. skazanie i  wykonanie kary śmierci na mordercy kobiet], 34.096(44)”18/19” 44. K. Badźmirowska-Masłowska, Młodociani sprawcy zabójstw w  Polsce, Kraków 2000, s. 259, 343.6:343.915:316.346.3-053.6](438) 45. J. Baia, Kodeks karny. System kar w kodeksie karnym PRL [Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej], Warszawa 1970, s. 37, Zrzeszenie Prawników Polskich, Zarząd Okręgu dla m. st. Warszawy, 343.8(438) 46. J. Baia, Zasady prawa i  polityki penitencjarnej, Warszawa 1988, s.  108, 343.8(438)”19”(075.8) 3 Książki 47. J. Baia, Zmiany w prawie karnym, ustawa z dnia 17 czerwca 1988 r., przepisy i komen- tarz, stan prawny na 31 marca 1989 r., Warszawa 1989, s. 87[1], 343.2/.7(438)”19” 48. M. Baigent,  R. Leigh, Inkwizycja, przeł. A. Dębiska, Warszawa 2002, s.  189[3], [16], tabl., il.; Warszawa 2003, s. 189[3], [16], tabl., il., 348.5:272 49. A. Bajkowski, Instrument klawiszowy, Kraków 1982, s. 302[2], 884–3 50. K. Balinska, Wpływ środowiska rodzinnego na  przestępczość nieletnich, Katowice 1986, s.  156, err, (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach, Nr  819), 301.185.14:159.922.7:343.915 51. A. Bałandynowicz, Probacja, resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2006, s. 296, il., 343.8(075.8) 52. A. Bałandynowicz, Probacja, wychowanie do wolności, współautor cz. II D. Hołub, Gro- dzisk Mazowiecki 1996, s. 202[1], 1 portr., 343.8(075.8) 53. A. Bałandynowicz, Zapobieganie przestępczości, studium prawno-porównawcze z za- kresu polityki kryminalnej, Warszawa 1998, s.  225[1], 343.85:343.53:316.6](48– 21)”1945/...” 54. B. Baran, A. Bielawiec, Osobowość nieletnich przebywających w placówkach resocjali- zacyjnych, Szczecin 1994, s. 117[1], rys. (Rozprawy i Studia/Uniwersytet Szczeciński, t. 160), 159.923:376.5(438)-053.6:343.815(438) 55. K. Baran, Z dziejów prawa karnego Anglii, między Renesansem a Oświeceniem XVI– XVIII w., Kraków 1996, s. 170[2], 343(41)”15/17” 56. B. Baranowski, Ludzie gościńca w  XVII–XVIII w., Łódź 1986, s.  252[4], rys., 943.8.04/.06:323.3(438)]”16/17” 57. B. Baranowski, O  hultajach, wiedźmach i  wszetecznicach, szkice z  obyczajów XVII i XVIII w., Łódź 1988, s. 255[1], rys., 943.8.04::008:392(438):398.3/.4(438):343.3/. 7(438)]”16/17” 58. Barbara (B. Guzek), Wróć do domu Ojca, Łódź 1998, s. 71[4], Ośrodek Odnowy w Du- chu Świętym, 24-058.56:25.242:231.3 59. A. Barczyk, Psychologia, psychiatria i prawo wobec podsądnych zaburzonych psychicz- nie, Mysłowice 2006, s. 165, (Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda), 616.89-08:340.6:342.726-056.34](438)”1944/…” 60. A. Barczyk, P. P. Barczyk, Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji, Kraków 1999, s. 139[1], 376.5.01(091)(075.8) 61. P. P. Barczyk, A. Stankowski, Pedagogika resocjalizacyjna, (przewodnik przeznaczony dla studentów III roku pedagogiki studiów dziennych i II roku studiów zaocznych), Ka- towice 1982, s. 29, (Uniwersytet Śląski), 378:372.837.65 P. P. Barczyk (współautor), zob. A. Barczyk, Wybrane zagadnienia 62. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1996, s. 654[2], mapy, 340.12(438)(091)(075:8) 63. Z. Bartkowicz, Efektywność resocjalizowania nieletnich w  zakładzie poprawczym i  wychowawczym, Lublin 1987, s.  210[2], tabl. [(Rozprawy Wydziału Pedagogiki i  Psychologii/Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Rozprawy Habilitacyjne 8], 376.5:343.815 4 47–82 64. Z. Bartkowicz, Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i  oiarom agresji w  zakła- dach resocjalizacyjnych, Lublin 1996, s. 220[1], rys. [(Rozprawy Wydziału Pedagogi- ki i Psychologii/Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Rozprawy Habilitacyjne 15], 159.94:615.85]-053.6:343.815:343.98 65. P. Bartula, Kara śmierci – powracający dylemat, Kraków 2007, s. 158[2], 193[1], Ośro- dek Myśli Politycznej, 343.25 66. K. Baschwitz, Czarownice, dzieje procesów o  czary, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa 1999, s. 418[2],[4], 399.4;34.096]”15/17” 67. J. Baszkiewicz, Powszechna historia państwa i prawa, t. 1. Starożytność i wieki średnie, Katowice 1974, s. 252 (Uniwersytet Śląski), 321+34](091) 68. S. Batawia, Wstęp do nauki o przestępcy. Zagadnienie skłonności przestępczych, prze- dm. Z. Ostrihanska, Wrocław 1984, s. 180[1] (Instytut Państwa i Prawa), 343.9:159.9 69. J. Bąbiński, Wielcy zbrodniarze stulecia, Tarnów 1994, s. 252[3], 343.6”18/19” 70. J. Bednarzak, Środki zapobiegawcze. Kodeks postępowania karnego Warszawa 1970, s. 51, Zrzeszenie Prawników Polskich. Zarząd Okręgu dla m. st. Warszawy, 343.1/.2(438) 71. J. Bednarzak Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o amnestii. Komentarz, Warszawa 1974, s. 76, 343.1/.2(438) 72. K. Bedyński, Duszpasterstwo [więzienne] w Polsce – zarys historyczny, Warszawa 1993, First Business College 73. K. Bedyński, Historia więziennictwa Polski Ludowej 1944–1956, Warszawa 1988, s. 287, Centralny Zarząd Zakładów Karnych, Wydział Polityczny i Szkolenia 74. S.  Benedyczak, K. Jędrzejak, B. Nowak, P. Szczepaniak, I. Urbańska, Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej, Kalisz 1994, s. 212[2], rys.; Kalisz 1995, s. 212, rys., Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, 343.8:376.5:159.9](075.8) 75. N. Benazzi, G. Franco, Inkwizytor, przesłuchania, procesy, współpraca L. Baroni, M. Pis- chetola, P. Pozzuolo, przeł. K. Janicka, G. Strzelczyk, Katowice 2005, s. 320, 821.131.1–3 76. M. Bereżnicki, Zakres i formy zbierania materiałów osobopoznawczych w procesie kar- nym, Warszawa 1970, s. 53 77. K. Berner, M. Petryk-Kozub, J. Sokołowska-Warzycka, Poradnik kuratora nieletnich, War- szawa 1977, s. 242[2], tabl., 347.61/.64:343.915](438):376 78. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, teksty jednolite z indeksem rzeczowym, wprowa- dzenie R. Zakrzewski, Warszawa 1995, s. 225, stan prawny maj 1995 r., rozdz. XXXIV, 342.951:351.74/.75](438)(094.4) 79. Bezpieczne państwo, nowe trendy w polityce karnej, J. Czabański (red.), Kraków 2005, s. 187[1], il., 1/.2(73+438) 80. Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo, J. Czapska, J. Widacki (red.), Lublin 1998, s. 526, 351.74/.75+343.9](4)(064) 81. J. Białecka, Czarny leksykon, Warszawa 1988, s. 334[2], 343.6.096”18/19” 82. J. Białocerkiewicz, Cudzoziemcy w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach wraz z przepisami wykonawczymi, komentarz, Toruń 1998, s. 404; Toruń 2001, s. 585[1], Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 34-054.6(438) 5 Książki 83. K. Biel, Przestępczość dziewcząt, rodzaje i uwarunkowania, Kraków 2008, s. 496, (Wyż- sza Szkoła Filozoiczno-Pedagogiczna Ignatianum), 376-058.53:159.923:316.6:316. 346.2:343.91-053.6]- 055.2(438)”2001/…” 84. A. Bielawiec, „Pojęcie własnego ja” a  plany życiowe nieletnich przestępców, Szczecin 1988, s.  226, rys., (Rozprawy i  Studia/Uniwersytet Szczeciński, t. 54), 343.915:159.922.7 85. A. Bielawiec, M. Krężel, Narkomania i  alkoholizowanie się młodzieży, Szczecin 1992, s. 211[1], tabl., 613.81+613.83:316.3]-053.6(438), A. Bielawiec (współautor), zob. B. Baran, Osobowość 86. E. Bielicki, Determinanty funkcjonowania podkultur przestępczych a proces resocjaliza- cji Bydgoszcz 1980, s. 191, il., tabl., 343/8/.9::301:159.9:376.5 87. E. Bielicki, Młodociani przestępcy, ich wartości i  orientacja wartościująca, Bydgoszcz 1991, s.  191[1], Bydgoskie Towarzystwo Naukowe (Prace Wydziału Nauk Humani- stycznych. Seria F, Nr 21); Bydgoszcz 1996, s. 237[4], 343.915(438):[316:75]-053.6; 343.915(438):[316.6:316.75]-053.6 88. E. Bielicki, Wpływ wartości na zachowania przestępcze jako przedmiot badań krymino- logii, Bydgoszcz 1996, s. 162, tabl., 343.3/.7:316.6:311.75](438):343.9 89. E. Bielicki, Wybrane problemy patologii przystosowania społecznego i  pedago- giki resocjalizacyjnej, Bydgoszcz 1983, s.  124; cz. 2, Bydgoszcz 1989, s.  105[3], 301+343+37.013.42+159.9](075.8) 90. E. Bielicki, Z problematyki resocjalizacyjnej, patologia społeczna, patologia indywidual- na, etiologia kryminalna, kara, Bydgoszcz 2005, s. 225[1], 376.5.01:343.9](075.8) 91. T. Bielska, Wybrane cechy osobowości sprawców zabójstw i innych przestępstw, mate- riały dydaktyczne, Szczytno 2003, s. 58, (Wyższa Szkoła Policji), 343.95(075.8) 92. E. Bieńkowska, Poradnik mediatora, Warszawa 1999, s. 104[1], 343(438) 93. E. Bieńkowska, Wiktymologia – koncepcje, kierunki badań, perspektywy, Wrocław– Warszawa–Kraków 1992, s. 145[1], Zakład Narodowy im. Ossolińskich 94. E. Bieńkowska, Wiktymologia – zarys wykładu, Warszawa 2000, s. 135[1], 343.988(07) 95. E. Bieńkowska, A. Walczak-Żochowska, Postępowanie w  sprawach nieletnich. Komen- tarz, Warszawa 2003, s. 375, stan prawny na luty 2003, XIII, 343.915(438) 96. L. Bierzanek,  R. Gałgański,  R. Kamiński, Wydarzenia nadzwyczajne zaistniałe pod- czas pełnienia służby w  konwojach i  pomieszczeniach przeznaczonych dla osób za- trzymanych w latach 1992–1997, Szczytno 1999, s. 36 (Wyższa Szkoła Policji), tabl., 351.74:656.1/.2](438)”1989/…” 97. T. Bilikiewicz, A. Bilikiewicz (red.), Psychiatria kliniczna, Warszawa 1988; T. 2, cz. 5–6, Warszawa 1989, s. 403[1], 1 faks., fot., portr., 1 wykr.; t. 3, cz. 7–9, Warszawa 1989, s. 374[1], 616.89(07) 98. A. Błachowski, Zapis pod kreską, Warszawa 1986, s. 182[2], 343.1/.7(438)”19”(047) 99. J. Błachut, Kobiety recydywistki w świetle badań kryminologicznych, Wrocław 1981, s. 245[1], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, tabl., 343.9-055.2 100. J. Błachut, Problemy związane z pomiarem przestępczości, Warszawa 2007, s. 335[1], stan prawny na 1 lutego 2007, il., 343.97(438)”2001/…” 6 83–117 101. J. Błachut, Sądowy wymiar kary wobec kobiet, Kraków 1988, s. 180, (Uniwersytet Ja- gielloński), tabl. (Rozprawy Habilitacyjne/Uniwersytet Jagielloński, Nr 138), 343.24- 055.2(438)”19” 102. Z. Błażejewski, Przestępczość nieletnich w  środowisku wiejskim, Szczecin 1994, s.  291, rys., wykr. (Rozprawy i  Studia/Uniwersytet Szczeciński, t. 164), 316.346.3- 053.6:343.915](438–22)”1944/…” 103. H. Boczek, M. Rutkiewicz, X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, Warszawa 1973, s.  14, Oddział Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w  Warszawie, il., portr., 943.8::323.2(438):343.8(438)](061.4)(084.1)”18/19” 104. K. Boczkowski, Homoseksualizm, Warszawa 1988, s. 214[1]; Warszawa 1992, s. 226[1], 616.89-008 105. K. Boczkowski, Homoseksualizm, Kraków 2003, s. 376, 613.88:316.6+159.91:392.6]- 055.3 106. Bogu dziękujcie, ducha nie gaście: czwarta pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny, 1–9 czerwca 1991 r., E. Czumakow, D. Sobkowicz (red.), Warszawa 1991, s. 383[9], fot., 1 mapa, portr., 25.262.13(438)”1989/…”A/Z 107. Ł. Bojarski, M. Płatek, Z  prawem na  ty [podręcznik], Kraków 1999, s.  313[1], rys., 34(438)+340.1(075.8) 108. M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe prawo karne z komentarzem, Wrocław 1988, s. 358, 343.2/.7(438)”19”(075.8) 109. M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe prawo karne: suplement do tomów I i II., War- szawa 2003, s. 102, XI, 343(438)(094.5.07 110. M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe przepisy prawne z komentarzem, Warszawa 1992, s. 384, stan prawny na 1 sierpnia 1992 r., 343.3/.7(438) 111. M. Bojarski, W. Radecki Przewodnik po  pozakodeksowym prawie karnym, Wrocław 1998, s. 667, prawnego stan prawny na 1 kwietnia 1999 r.; Wrocław 1999, s. 693, stan prawny na 1 lipca 1999 r.; Wrocław 1999, s. 964, 343.791 (438) Ł. Bojarski (współautor), zob. M. Płatek, Z prawem na ty 112. T. Bojarski, E. Skrętowicz, Ustawa o  postępowaniu w  sprawach nieletnich: komen- tarz, Warszawa 2007, s.  198[2], stan prawny na  3 października 2007  r., 343.91- 053.6:343.815](438)(094.5.072) J. Bolek, (współautor) zob. C. Czapliński, Adwokaci 113. K. Bonda, Polskie morderczynie, Warszawa 2008, s. 301[3], il. (w tym kolor.), 343.6- 055.2(438)”1989/…” 114. K. Bonda, B. Lach, Zbrodnia niedoskonała: największe zagadki kryminalne ostatnich lat rozwiązane przez polskiego proilera [m.in. problematyka badań psychologicznych i psychiatrycznych], Katowice 2009, s. 243[5], 343.6:159.923:343.95:343.13](438) 115. D. Bonhoefer, Modlitwy i wiersze więzienne, Kraków 2005, s. 47, 821.112.2–1 116. E. Borkowska-Bagieńska, Historia prawa sądowego, Warszawa 2006, s.  320, 343.14:347.91/.95](091)(075.8) 117. E. Borkowska-Bagieńska, Zbiór praw sądowych Andrzeja Zamojskiego, Poznań 1986, s. 355, (Prawo/UAM; Nr 124), 34(438)”17” 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polska bibliografia penitencjarna Lata 1970-2009
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: