Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00182 004256 15178137 na godz. na dobę w sumie
Polski e-konsument - typologia, zachowania - książka
Polski e-konsument - typologia, zachowania - książka
Autor: , Liczba stron: 192
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3402-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

E-commerce w Polsce ma bardzo duże perspektywy rozwoju. Wynika to przede wszystkim ze zmian przyzwyczajeń klientów, dla których zakupy w sieci przestały być 'egzotyczną nowością', stając się jedną z opcji rozważanych przy zakupie niektórych produktów lub usług.

Świadome budowanie relacji z klientem staje się priorytetem dla przedsiębiorstw działających w sieci. Podstawą budowy trwałych relacji z klientem jest znajomość potrzeb, preferencji, motywów zachowań i decyzji e-konsumenta.

Wiedza na temat typów polskich e-konsumentów - ich cech i zachowań - ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstw, które tworzą koncepcję strategii marketingowej oraz poszukują kierunków rozwoju swoich produktów i marek.

Wyniki badań autorów pozwoliły stworzyć 'fotografię' e-konsumenta oraz jego 'koszyka zakupów'.

Jeśli jesteś przedstawicielem przedsiębiorstwa sprzedającego swoje produkty i usługi w internecie, książka ta dostarczy informacji, które pomogą Ci zorganizować sprzedaż, sformułować ofertę asortymentową, budować relacje z klientem.Partner wydania:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:  Spis treści  Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:  Katalog online  Bestsellery  Nowe książki  Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE:  Zamów informacje o nowościach  Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Polski e-konsument — typologia, zachowania Autorzy: Magdalena Jaciow, Robert Wolny ISBN: 978-83-246-3402-6 Format: 180×235, stron: 192 E-commerce w Polsce ma bardzo duże perspektywy rozwoju. Wynika to przede wszystkim ze zmian przyzwyczajeń klientów, dla których zakupy w sieci przestały być „egzotyczną nowością”, stając się jedną z opcji rozważanych przy zakupie niektórych produktów lub usług. Świadome budowanie relacji z klientem staje się priorytetem dla przedsiębiorstw działających w sieci. Podstawą budowy trwałych relacji z klientem jest znajomość potrzeb, preferencji, motywów zachowań i decyzji e-konsumenta. Wiedza na temat typów polskich e-konsumentów — ich cech i zachowań — ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstw, które tworzą koncepcję strategii marketingowej oraz poszukują kierunków rozwoju swoich produktów i marek. W książce znajdziesz odpowiedzi na pytania: • 1. KIM JEST e-konsument? Poznasz profil demograficzno-psychograficzny użytkowników internetu dokonujących zakupów w sieci. • 2. CO KUPUJE e-konsument? Dowiesz się, jaka jest struktura asortymentowa koszyka zakupów. • 3. DLACZEGO KUPUJE w internecie? Poznasz motywy dokonywania zakupów w sieci. • 4. JAK KUPUJE? Dowiesz się, w jaki sposób i z jakich źródeł e-konsumenci gromadzą informacje o ofercie, co determinuje wybór produktu bądź usługi, jak płacą za produkt, jak zamawiają i odbierają kupiony produkt. • 5. GDZIE KUPUJE? W sklepie internetowym czy na aukcji? Czym kieruje się, wybierając miejsce zakupu? Wyniki badań autorów pozwoliły stworzyć „fotografię” e-konsumenta oraz jego „koszyka zakupów”. Jeśli jesteś przedstawicielem przedsiębiorstwa sprzedającego swoje produkty i usługi w internecie, książka ta dostarczy informacji, które pomogą Ci zorganizować sprzedaż, sformułować ofertę asortymentową, budować relacje z klientem. Spis treħci Spis treħci Wprowadzenie .................................................................................... 5 Rozdziaã 1. Jak definiowaĄ polskiego e-konsumenta? — dylematy terminologiczne.............................................................. 9 1. E-konsument i jego zachowania nabywcze............................................................................. 10 2. Uwarunkowania zachowañ nabywczych e-konsumenta......................................................... 17 Rozdziaã 2. Jak badaĄ polskiego e-konsumenta? — dylematy metodologiczne .............................................................27 1. ½ródïa informacji o e-konsumencie........................................................................................ 28 2. Metody i techniki badania e-konsumenta .............................................................................. 40 3. Zaïoĝenia metodologiczne badania polskiego e-konsumenta ................................................ 48 Rozdziaã 3. Jaki jest polski e-konsument? — dylematy poznawcze ...................................................................57 1. Portret demograficzny, spoïeczno-zawodowy i ekonomiczny polskiego e-konsumenta ........ 58 2. Portret psychologiczny polskiego e-konsumenta.................................................................... 65 3. Czas wolny polskiego e-konsumenta...................................................................................... 78 4. Internet w ĝyciu polskiego e-konsumenta .............................................................................. 96 Rozdziaã 4. Jak kupuje polski e-konsument? — dylematy poznawcze ................................................................. 107 1. Struktura asortymentowa koszyka zakupów polskiego e-konsumenta ................................ 108 2. Motywy dokonywania zakupów w sieci................................................................................ 112 3. ½ródïa informacji o ofercie produktowej w sieci.................................................................. 116 4. Determinanty wyboru produktów ........................................................................................ 132 5. Miejsca i warunki zakupów w sieci....................................................................................... 144 Rozdziaã 5. Jak wykorzystaĄ wiedzē o polskim e-konsumencie? — dylematy aplikacyjne................................................................. 167 1. Typy polskiego e-konsumenta .............................................................................................. 167 2. Wytyczne do dziaïañ marketingowych w handlu elektronicznym ........................................ 178 Bibliografia ..................................................................................... 187 Jak kupuje polski e-konsument? R O Z D Z I A â 4 . Jak kupuje polski e-konsument? — dylematy poznawcze PieniÈdze szczÚĂcia nie dajÈ, dopiero zakupy! Jak pokazujÈ wyniki badañ, ta stara maksyma sprawdza siÚ do dziĂ. Chociaĝ wiÚkszoĂÊ badanych oszczÚdza pieniÈdze1, to jednak wielu lubi je wydawaÊ, a e-konsumenci bardzo chÚtnie w Internecie. Co kupujÈ e-konsumenci w sieci? Jak czÚsto e-konsumenci kupujÈ w sieci? Od kiedy kupujÈ w sieci? Ponad 90 badanych e-konsumentów w 2010 roku dokonaïo zakupów w Internecie. Zaku- pów online dokonywaïy zarówno kobiety, jak i mÚĝczyěni (z niewielkÈ przewagÈ mÚĝczyzn) oraz osoby do 24 lat, jak i powyĝej 25 lat (z przewagÈ mïodszych) — tabela 4.1. Tabela 4.1. Zakupy w Internecie w 2010 roku wedïug pïci i wieku e-konsumentów (w procentach) Respondenci wedãug Wyszczególnienie Ogóãem pãci wieku E-konsumenci, którzy dokonali zakupu online E-konsumenci, którzy nie dokonali zakupu online 94,5 5,5 93,3 6,7 95,7 4,3 93,7 6,3 95,0 5,0 kobiety mēijczyıni do 24 lat 25 i wiēcej Jak wynika z badañ, e-konsumenci majÈ dobrÈ pamiÚÊ, poniewaĝ tylko niewielu z nich nie pamiÚta, kiedy dokonaïo pierwszych zakupów przez Internet. Niemal co czwarty badany jest dojrzaïym nabywcÈ w sieci — zakupów online dokonuje juĝ od 5 – 10 lat. SÈ to czÚĂciej mÚĝczyěni oraz osoby do 24 lat. Niemal poïowa badanych deklaruje kupowanie w sieci od 2 do 5 lat. Tutaj z kolei przewaĝajÈ kobiety oraz osoby do 24 lat. Niemal co dziesiÈty badany pierwszych zakupów w Internecie dokonaï nie wczeĂniej niĝ w 2008 roku (a byïy to czÚĂciej kobiety), i niemal tyle sa- mo w 2009 i 2010 roku. Duĝy odsetek tzw. nowych konsumentów Ăwiadczy o wysokiej dynamice wzrostu sprzedaĝy w sieci. Swoich pierwszych zakupów w ostatnim roku dokonywaïy czÚĂciej osoby do 24. roku ĝycia. 1 Zobacz rozdziaï 3., pkt. 2. 108 POLSKI E-KONSUMENT — TYPOLOGIA, ZACHOWANIA Nie bÚdzie zaskoczeniem równieĝ fakt, ĝe bardziej doĂwiadczeni w kupowaniu w sieci sÈ mÚĝczyěni. Zdecydowanie czÚĂciej niĝ kobiety deklarowali, ĝe pierwszych zakupów online do- konali jeszcze w latach 90. (tabela 4.2). Tabela 4.2. Pierwsze zakupy zrealizowane przez Internet wedïug pïci i wieku e-konsumentów (w procentach) Wyszczególnienie Ogóãem pãci wieku Respondenci wedãug W ciĎgu ostatnich 6 miesiēcy ½ – 1 rok temu 1 – 2 lata temu 2 – 5 lat temu 5 – 10 lat temu Ponad 10 lat temu Nie pamiētam kobiety mēijczyıni do 24 lat 25 i wiēcej 8,1 3,6 8,5 45,6 27,9 2,4 3,9 8,0 4,0 9,9 48,6 24,1 1,5 3,9 8,1 3,1 7,1 42,7 31,7 3,3 4,0 10,0 3,5 10,8 48,1 22,5 1,4 3,7 6,9 3,6 7,2 44,1 31,2 3,0 4,1 BadajÈc zachowania nabywcze konsumentów w Internecie, nie sposób wyzbyÊ siÚ pokusy po- równañ czÚstotliwoĂci takich zakupów z zakupami tradycyjnymi. Czy sam fakt daty pierwszych zakupów w Internecie Ăwiadczy o swobodzie i wygodzie takich zakupów, a co za tym idzie o skïonnoĂci e-konsumentów do coraz czÚstszego kupowania w sieci? Zdecydowanie nie! Prawie ¾ e-konsumentów kupuje w sieci od co najmniej 2008 roku, ale niemal poïowa nie robi tego czÚĂciej niĝ kilka razy w roku. Trudno w tym miejscu o jednoznacznÈ ocenÚ i wniosek, ĝe skoro nie kupujÈ zbyt czÚsto, to sÈ to tylko zakupy sporadyczne (moĝe nawet przypadkowe), a wiÚc czÚĂciej muszÈ dokonywaÊ zakupów tradycyjnych. Problem ten jest bardziej zïoĝony, bo na czÚstotliwoĂÊ zakupów wpïywa na pewno przedmiot zakupu, a porównanie dokonywania zakupów w sposób tradycyjny oraz w Internecie bÚdzie omówione w dalszej czÚĂci rozdziaïu. Znaczna czÚĂÊ e-konsumentów dokonuje jednak zakupów w sieci czÚĂciej niĝ kilka razy w roku — niemal co piÈty raz w miesiÈcu, a co czwarty kilka razy w tygodniu. CzÚĂciej zakupów do- konujÈ mÚĝczyěni oraz e-konsumenci powyĝej 25. roku ĝycia (tabela 4.3). 1. Struktura asortymentowa koszyka zakupów polskiego e-konsumenta W Internecie moĝna kupiÊ wszystko, ale jakie produkty kupujÈ w Internecie e-konsumenci? Z badañ wynika, ĝe nie ma produktów, które jednoznacznie dominowaïyby w zakupach e-konsu- mentów. Niemal co dziesiÈty e-konsument deklarowaï, ĝe w zakupach, jakich dokonaï ostatnio, J a k k u p u j e p o l s k i e - k on s u m e n t ? 109 Tabela 4.3. CzÚstotliwoĂÊ zakupów w Internecie wedïug pïci i wieku e-konsumentów (w procentach) Respondenci wedãug Wyszczególnienie Ogóãem pãci wieku kobiety mēijczyıni do 24 lat 25 i wiēcej Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu Kilka razy w miesiĎcu Raz w miesiĎcu Kilka razy w roku Raz w roku Rzadziej niij raz w roku Tylko raz robiãam/robiãem zakupy przez Internet 1,2 2,3 28,0 17,8 45,0 2,3 2,0 1,5 1,6 2,5 27,3 15,3 45,8 2,5 2,7 2,4 0,7 2,1 28,7 20,3 44,1 2,1 1,3 0,6 0,8 1,4 23,7 20,4 46,4 2,9 2,3 2,2 1,4 2,9 30,6 16,2 44,1 1,9 1,8 1,1 znalazïy siÚ ksiÈĝki, odzieĝ lub usïugi turystyczne, ubezpieczeniowe, transportowe, w zakresie kultury, sportu i fotograficzne (rysunek 4.1). Rysunek 4.1. Produkty kupione w Internecie w 2010 roku (w procentach) 110 POLSKI E-KONSUMENT — TYPOLOGIA, ZACHOWANIA E-konsumenci kupili takĝe wiele produktów zwiÈzanych z gospodarstwem domowym (w tym AGD, RTV, artykuïy dla domu i ogrodu), do wïasnego uĝytku (kosmetyki, obuwie, biĝuteria, artykuïy dla zdrowia) oraz zwiÈzanych ze spÚdzaniem czasu wolnego (artykuïy hobbystyczne, gry komputerowe, artykuïy sportowe i turystyczne). Najmniej e-konsumentów deklarowaïo zakup ĝywnoĂci w Internecie. KsiÈĝki, odzieĝ, usïugi oraz artykuïy dla urody to produkty czÚĂciej kupowane w Internecie przez kobiety. MÚĝczyěni z kolei czÚĂciej w sieci kupowali sprzÚt, gry i akcesoria komputerowe, artykuïy motoryzacyjne, RTV i elektroniczne, telefony, sprzÚt fotograficzny oraz artykuïy sportowe i turystyczne. Starsi e-konsumenci w sieci czÚĂciej niĝ mïodsi kupujÈ odzieĝ, usïugi, sprzÚt AGD, RTV, sprzÚt fotograficzny, artykuïy dla domu oraz dla dzieci. Mïodsi chÚtniej niĝ starsi kupujÈ kosmetyki, obuwie, sprzÚt, gry i akcesoria komputerowe, telefony i artykuïy elek- troniczne (tabela 4.4). Tabela 4.4. Produkty kupione w Internecie w 2010 roku — podziaï wedïug pïci i wieku e-konsumentów (w procentach) Wyszczególnienie Respondenci wedãug pãci wieku kobiety mēijczyıni do 24 lat 25 i wiēcej KsiĎijki Odzieij Usãugi (turystyczne, ubezpieczeniowe, transportowe, w zakresie kultury, sportu, fotograficzne) Artykuãy dla urody Komputer i akcesoria Obuwie Artykuãy motoryzacyjne Artykuãy do domu AGD Artykuãy dla dzieci Artykuãy sportowe i turystyczne 14,8 15,5 11,2 11,0 4,1 5,4 2,1 5,6 4,4 4,8 2,5 8,6 6,1 7,6 3,2 9,8 7,0 7,8 3,5 3,8 3,4 4,8 11,7 9,4 8,7 8,3 9,1 6,8 3,6 3,2 2,1 1,5 5,1 11,7 11,5 9,8 6,3 5,6 5,9 5,9 5,4 5,4 5,6 2,8 Tabela 4.4. Produkty kupione w Internecie w 2010 roku — podziaï wedïug pïci i wieku e-konsumentów (w procentach) — ciÈg dalszy J a k k u p u j e p o l s k i e - k on s u m e n t ? 111 Wyszczególnienie Artykuãy elektroniczne Multimedia Telefony i akcesoria Artykuãy fotograficzne Gry komputerowe RTV i akcesoria Artykuãy do ogrodu Biijuteria i zegarki Artykuãy dla zdrowia Artykuãy hobbystyczne Artykuãy dla zwierzĎt Galanteria skórzana Art. ijywnoħciowe Respondenci wedãug pãci wieku kobiety mēijczyıni do 24 lat 25 i wiēcej 1,5 2,1 2,0 1,8 1,0 1,0 2,8 2,1 2,5 0,7 1,3 1,5 0,3 5,6 4,6 4,5 3,4 4,0 3,5 1,6 2,2 1,9 1,9 0,5 0,2 1,0 4,9 2,3 5,3 1,9 2,8 1,3 1,5 2,1 2,3 1,5 0,9 1,3 0,2 2,8 4,1 2,0 3,0 2,4 2,9 2,6 2,2 2,1 1,2 0,9 0,5 0,9 ¥rednia kwota wydana na jednorazowy zakup przez Internet w 2010 roku wynosiïa 472 zï. WiÚ- cej na zakupy wydali mÚĝczyěni (Ărednio 582 zï) niĝ kobiety (359 zï) oraz starsi e-konsumenci (561 zï) niĝ mïodsi (329 zï). Prawie co czwarty zakup w Internecie nie przewyĝszaï kwoty 50 zï. Kwota, jakÈ najczÚĂciej wydali e-konsumenci na jednorazowy zakup w Internecie, wynosiïa okoïo 200 zï (tabela 4.5). Siïa nabywcza e-konsumentów jest duĝa. Na jednorazowy zakup w 2010 roku e-konsumenci wydali w sumie ponad 570 000 zï, z czego mÚĝczyěni 357 000 zï, a kobiety 213 000 zï, e-kon- sumenci do 24 lat wydali 153 000 zï, a powyĝej 25 lat 417 000 zï. Kwota wydana przez e-kon- sumentów na ostatni zakup przez Internet nie Ăwiadczy o caïych wydatkach poniesionych 112 POLSKI E-KONSUMENT — TYPOLOGIA, ZACHOWANIA Tabela 4.5. Kwota wydana podczas ostatnich zakupów w Internecie wedïug pïci i wieku e-konsumentów Respondenci wedãug Wyszczególnienie Ogóãem pãci wieku kobiety mēijczyıni do 24 lat 25 i wiēcej w procentach Do 50 zã 51 – 150 zã 151 – 350 zã 351 zã i wiēcej w zã Ħrednia kwota Kwota wydawana najczēħciej Maksymalna kwota 25,3 27,5 22,3 24,9 472 200 13000 30,4 30,6 19,6 19,4 359 100 10000 20,4 24,4 24,9 30,3 582 200 13000 32,9 27,7 23,0 16,3 329 30 6148 20,6 27,3 21,8 30,3 561 100 13000 na zakupy w 2010 roku. BiorÈc pod uwagÚ zadeklarowanÈ czÚstotliwoĂÊ zakupów przez e-kon- sumentów, moĝna szacowaÊ, ĝe kwota wydana w caïym roku na zakupy w sieci wynosi co naj- mniej kilka milionów zïotych2. 2. Motywy dokonywania zakupów w sieci E-konsumenci lubiÈ robiÊ zakupy. Na czym im najbardziej zaleĝy podczas robienia zakupów innych niĝ codzienne zakupy spoĝywcze? SporzÈdzony na podstawie wyników badañ portret psychologiczny polskiego e-konsumenta wskazaï, iĝ konsumenci dokonujÈ wyborów w sposób racjonalny dla siebie. RacjonalnoĂÊ dziaïania polskich e-konsumentów przejawia siÚ w dÈĝeniu do zakupów tanich i dobrych jakoĂciowo. Te dwa motywy: „dobra cena” i „wysoka jakoĂÊ” kupowanych produktów niezmiennie „rywalizujÈ” ze sobÈ. Najbardziej zadowolony nabywca to taki, który ma poczucie, ĝe kupiï produkt wysokiej jakoĂci w dobrej (niskiej) cenie. Tym, na czym najbardziej zaleĝy co trzeciemu polskiemu e-konsumentowi podczas robienia zakupów innych niĝ codzienne zakupy spoĝywcze, jest oszczÚdzanie pieniÚdzy. Równieĝ co trzeci badany dÈĝy do kupowania produktów najwyĝszej jakoĂci. Dla co piÈtego badanego najwaĝniejsze jest poĂwiÚcenie na zakupy jak najmniej czasu. Przyjemne spÚdzenie czasu na zakupach najwaĝniejsze jest dla co piÚtnastego badanego (tabela 4.6). 2 Szerzej na temat wydatków polskich e-konsumentów (jednorazowe zakupy w Internecie oraz rocz- ne wydatki na zakupy w Internecie): R. Wolny, Dochody i wydatki polskich e-konsumentów–analiza porównwawcza, „Handel WewnÚtrzny”, 09 – 10/2011. J a k k u p u j e p o l s k i e - k on s u m e n t ? 113 Tabela 4.6. Czynniki najistotniejsze w procesie dokonywania zakupów wedïug pïci i wieku e-konsumentów (w procentach) Respondenci wedãug Wyszczególnienie Ogóãem pãci wieku kobiety mēijczyıni do 24 lat 25 i wiēcej OszczēdnoħĄ pieniēdzy Kupowanie produktów najwyijszej jakoħci Poħwiēcenie na zakupy jak najmniej czasu Przyjemne spēdzanie czasu Inne * 36,4 34,0 20,0 6,5 3,1 38,2 31,7 17,6 9,2 3,3 34,5 36,3 22,4 3,9 3,0 39,9 33,1 13,7 9,2 4,1 34,2 34,6 23,8 4,9 2,5 * Inne: kupowanie produktów wysokiej jakoħci w dobrej cenie, kupowanie produktów speãniajĎcych moje oczekiwania i zaspokajajĎcych moje potrzeby, poszukiwanie okazji (drogich, dobrych produktów w niskiej cenie). Kobietom bardziej niĝ mÚĝczyznom podczas zakupów zaleĝy na oszczÚdzaniu pieniÚdzy oraz czerpaniu przyjemnoĂci z zakupów. MÚĝczyěni bardziej nastawieni sÈ na kupowanie produktów najwyĝszej jakoĂci oraz poĂwiÚcanie na zakupy jak najmniejszej iloĂci czasu. Na oszczÚdzanie pieniÚdzy i przyjemne spÚdzanie czasu na zakupach czÚĂciej teĝ zwracajÈ uwagÚ mïodzi respondenci (do 24. roku ĝycia). Z kolei starsi (25 lat i wiÚcej) czÚĂciej dÈĝÈ do poszukiwania produktów najwyĝszej jakoĂci oraz zakupów, które nie zajmÈ im wiele czasu. Zakupy online majÈ swoje wady i zalety. Z reguïy niĝsza cena produktu nie jest dla wielu kon- sumentów wystarczajÈcÈ rekompensatÈ za koniecznoĂÊ oczekiwania na kupiony produkt nawet kilka dni. OszczÚdnoĂÊ kosztów nie jest juĝ tak oczywista, jeĂli do niĝszej ceny produktu dodamy koszty jego wysyïki. OszczÚdnoĂÊ czasu teĝ nie jest juĝ tak oczywista. Wprawdzie nie chodzimy po sklepach, pokonujÈc róĝne odlegïoĂci, ale teĝ nie otrzymujemy produktu w chwili dokonania wyboru (musimy na niego poczekaÊ). W Internecie mamy dostÚp do wielu informacji o pro- dukcie, w tym opinii innych uĝytkowników, ale tak naprawdÚ to nie moĝemy go sami oceniÊ, zobaczyÊ, jak wyglÈda, dotknÈÊ itp. (zdjÚcie nie zawsze nas przekonuje). NiemoĝnoĂÊ dotkniÚcia czy przymierzenia produktu (w przypadku odzieĝy) jest dla konsumentów duĝÈ uciÈĝliwoĂciÈ, która w wielu przypadkach prowadzi do zawarcia niefortunnych transakcji. O zaletach i wadach zakupów przez Internet wypowiedzieli siÚ takĝe polscy e-konsumenci. WzrastajÈca popularnoĂÊ zakupów w sieci wynika z wielu pozytywnych stron takich zakupów, skïaniajÈcych e-konsumentów do zakupów. Gïównym motywem zakupów przez Internet dla polskich e-konsumentów jest niĝsza cena oferowanych produktów oraz oszczÚdnoĂÊ czasu. Respondenci wskazywali równieĝ na duĝy wybór produktów w Internecie oraz moĝliwoĂÊ po- równywania produktów róĝnych producentów pod wzglÚdem ceny i parametrów technicznych (tabela 4.7). 114 POLSKI E-KONSUMENT — TYPOLOGIA, ZACHOWANIA Tabela 4.7. Motywy zakupów w Internecie wedïug pïci i wieku e-konsumentów (w procentach) Respondenci wedãug Wyszczególnienie Ogóãem pãci wieku kobiety mēijczyıni do 24 lat 25 i wiēcej Niijsza cena oferowanych produktów Oszczēdzam czas — jest szybciej Szeroka oferta towarowa — duijy wybór MoijliwoħĄ porównywania produktów róijnych producentów pod wzglēdem ceny i parametrów technicznych Wygoda dokonywania zakupu (nie muszē wychodziĄ z domu, pracy) Godziny otwarcia — moijliwoħĄ zakupu 24 godziny na dobē Zakupy sĎ przemyħlane, nie dziaãam pod wpãywem impulsu Dogodna forma pãatnoħci W ofercie znajdujē szczegóãowe informacje o produktach DostēpnoħĄ produktów, których nie ma w sklepach tradycyjnych Zakupy w sklepach internetowych sĎ w modzie (trendy) 59,6 52,2 47,0 46,4 25,2 23,9 15,4 9,6 4,7 0,7 0,4 58,5 48,6 43,7 47,7 28,3 25,8 14,5 10,5 4,0 0,7 0,2 60,7 55,9 50,2 45,0 22,1 21,9 16,3 8,6 5,3 0,7 0,6 57,7 51,1 49,3 46,4 23,3 22,7 19,6 11,7 3,1 1,0 0,6 60,8 52,9 45,5 46,4 26,3 24,6 12,9 8,2 5,6 0,6 0,2 Co czwarty badany wskazywaï na wygodÚ zakupów przez Internet (fakt, ĝe nie musi wychodziÊ z domu lub pracy) oraz brak ograniczeñ czasowych w otwarciu sklepów (moĝliwoĂÊ dokony- wania transakcji 24 godziny na dobÚ). Co szósty badany podkreĂlaï fakt, iĝ zakupy w Internecie sÈ bardziej przemyĂlane, nie kupuje siÚ pod wpïywem impulsu. Na wygodÚ dokonywania zakupów online zwiÈzanÈ z moĝliwoĂciÈ porównywania produktów, brakiem koniecznoĂci wychodzenia za domu, dostÚpnoĂciÈ produktów w sklepach 24 godziny na dobÚ, dogodnÈ formÈ pïatnoĂci czÚĂciej zwracaïy uwagÚ kobiety. MÚĝczyěni, dokonujÈc zakupów przez Internet, czÚĂciej niĝ kobiety kierujÈ siÚ oszczÚdnoĂciÈ czasu i pieniÚdzy, szerokÈ ofertÈ i szczegóïowymi informacjami o produkcie. Mïodzi e-konsumenci, dokonujÈc zakupów w sieci, czÚĂciej niĝ starsi kierujÈ siÚ duĝym wyborem towarów i dogodnÈ formÈ pïatnoĂci. CzÚĂciej teĝ oceniajÈ zakupy online jako bar- dziej przemyĂlane i mniej impulsywne. Dla starszych takie zakupy sÈ zdecydowanie bardziej wygodne, bo nie wiÈĝÈ siÚ z koniecznoĂciÈ wychodzenia z domu lub pracy. WadÈ zakupów w sieci, na którÈ zwracaïo uwagÚ najwiÚcej respondentów, jest ryzyko otrzy- mania towaru niezgodnego z zamówieniem. Poza tym zdaniem co trzeciego badanego ludzie obawiajÈ siÚ oszustw zwiÈzanych z pïatnoĂciami w Internecie. J a k k u p u j e p o l s k i e - k on s u m e n t ? 115 Z opiniÈ, ĝe z zakupami online wiÈĝe siÚ niebezpieczeñstwo utraty prywatnoĂci danych osobowych, zgadza siÚ co ósmy badany, czÚĂciej kobiety i ludzie mïodzi. Równieĝ kobiety i ludzie mïodzi czÚĂciej obawiajÈ siÚ oszustw zwiÈzanych z e-pïatnoĂciami. Na brak kontaktu ze sprzedawcÈ podczas zakupów online zwróciï uwagÚ co dziesiÈty badany. CzÚĂciej brak kontak- tu ze sprzedawcÈ postrzegany jest jako wada e-zakupów przez mÚĝczyzn oraz ludzi mïodych (do 24 lat). Z opiniÈ, iĝ zakupione w Internecie towary otrzymuje siÚ z opóěnieniem, zgadza siÚ jedynie 6 badanych, w tym zdecydowanie wiÚcej mÚĝczyzn i ludzi mïodych (tabela 4.8). Tabela 4.8. Opinie o zakupach w Internecie (w procentach) Wyszczególnienie Ogóãem pãci wieku kobiety mēijczyıni do 24 lat 25 i wiēcej Respondenci wedãug Istnieje ryzyko otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem Ludzie obawiajĎ siē oszustw zwiĎzanych z pãatnoħciami Zakupy w Internecie uniemoijliwiajĎ obejrzenie towaru Ludzie obawiajĎ siē o bezpieczeĝstwo danych osobowych Zakupy w Internecie uniemoijliwiajĎ bezpoħredni kontakt ze sprzedawcĎ Towary zakupione w Internecie otrzymuje siē z opóınieniem Nie ma zaufania do takiej formy robienia zakupów Zakupy w Internecie sĎ zbyt skomplikowane Nie zgadzam siē z powyijszymi opiniami 46,6 37,9 37,7 16,5 11,5 6,1 4,7 1,1 45,2 40,0 39,7 17,8 9,5 3,7 5,9 1,0 47,9 35,8 35,6 15,3 13,5 8,5 3,6 1,2 48,3 44,4 40,7 20,5 14,1 8,0 6,7 0,8 45,5 33,9 35,8 14,1 9,9 4,9 3,6 1,3 26,2 23,7 28,6 22,5 28,4 Niewielki jest teĝ odsetek badanych, którzy zgadzajÈ siÚ z opiniÈ, iĝ w spoïeczeñstwie nie ma zaufania do takiej formy robienia zakupów. Na brak zaufania do zakupów online czÚĂciej zwra- caïy uwagÚ kobiety oraz mïodsi respondenci (do 24 lat). Z ĝadnÈ z wyróĝnionych negatywnych opinii o zakupach w Internecie nie zgadza siÚ co czwarty badany. ¥wiadczy to o pozytywnej postawie badanych wobec zakupów w sieci. ZresztÈ trudno byïoby oczekiwaÊ zupeïnie negatywnego stosunku do zakupów online wĂród osób, które dokonujÈ takich zakupów czÚsto. Polscy e-konsumenci Ăwiadomi sÈ zarówno plusów, jak i minusów zakupów przez Internet. E-zakupy dla polskich e-konsumentów sÈ korzystniejsze w stosunku do zakupów tradycyjnych ze wzglÚdu na niĝszÈ cenÚ produktów w e-sklepach, wygodÚ zwiÈzanÈ z oszczÚdnoĂciÈ czasu 116 POLSKI E-KONSUMENT — TYPOLOGIA, ZACHOWANIA na zakupy, moĝliwoĂciÈ porównania produktów róĝnych producentów ze wzglÚdu na wybrane cechy i funkcje produktu oraz szerokÈ ofertÈ produktowÈ e-sklepów. E-zakupy sÈ równieĝ ry- zykowne, gïównie ze wzglÚdu na moĝliwoĂÊ otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem, oszustwa podczas dokonywania e-pïatnoĂci oraz brak moĝliwoĂci obejrzenia produktu w rze- czywistoĂci (rysunek 4.2). Rysunek 4.2. E-zakupy dla polskich e-konsumentów 3. İródãa informacji o ofercie produktowej w sieci3 Do zalet e-zakupów polscy e-konsumenci zaliczyli szerokÈ ofertÚ produktowÈ. Nabywca, majÈc szeroki wybór dostÚpnych w Internecie produktów i marek, przed dokonaniem zaku- pu poszukuje informacji o interesujÈcej go ofercie. Przedmiotem poszukiwanych informacji sÈ: ceny produktów, dane techniczne, dostÚpnoĂÊ w Internecie. E-nabywca poszukuje takĝe informacji o ofertach róĝnych producentów, oferowanych promocjach i nowoĂciach produkto- wych, sprawdza czas realizacji zamówienia oraz wiarygodnoĂÊ sprzedajÈcego. Bardzo czÚsto proces poszukiwania nie koñczy siÚ w chwili znalezienia potrzebnej informacji, zdecydowana wiÚkszoĂÊ klientów poszukuje tej samej informacji w wielu ěródïach i porównuje ze sobÈ. 3 W rozdziale przedstawiono jedynie ěródïa informacji o dobrach konsumpcyjnych. JeĂli czytelnik byïby zainteresowany tym, jakie ěródïa informacji wykorzystujÈ e-konsumenci przy zakupie usïug, odsyïamy do ksiÈĝki Produkty i marki w opinii e-konsumentów (B. Kolny, M. Kucia, A. Stolecka, Helion, Gliwice 2011). W ksiÈĝce tej przedstawiono wyniki badañ na temat zachowañ nabywczych e-konsumen- tów na rynku usïug (marki usïug, jakie kupujÈ, ěródïa informacji o usïugach, warunki zakupu usïug). J a k k u p u j e p o l s k i e - k on s u m e n t ? 117 Prawie wszyscy e-konsumenci poszukujÈ i porównujÈ informacje o cenach wybranych pro- duktów, wiÚkszoĂÊ teĝ porównuje informacje dotyczÈce danych technicznych produktów. Trzech na czterech internautów przed zakupem produktu w Internecie znajduje i porównuje opinie uĝytkowników produktu oraz oferty róĝnych producentów. Ҁ badanych znajduje i porównuje informacje o promocjach dotyczÈcych wybranych produktów oraz czasie realizacji zamówienia. Co drugi e-konsument znajduje i porównuje informacje o wiarygodnoĂci i renomie firmy, której produkty zamierza nabyÊ. Najrzadziej poszukiwane informacje dotyczÈ nowoĂci pro- duktowych oferowanych w Internecie (tabela 4.9). Tabela 4.9. Informacje, których respondenci poszukujÈ przed dokonaniem zakupu (w procentach) Wyszczególnienie Ceny produktów Dane techniczne produktów Opinie uijytkowników o produkcie Oferty producentów Promocje produktów Czas realizacji zamówienia Informacje o sprzedawcy (renoma, wiarygodnoħĄ) DostēpnoħĄ produktu w Internecie Nowoħci produktowe poszukiwane Informacje poszukiwane i porównywane nieposzukiwane 5,8 13,8 19,0 16,7 20,1 25,6 34,8 36,9 32,5 93,7 84,0 77,6 77,0 69,4 60,1 55,2 54,1 41,3 0,5 2,2 3,4 6,2 10,5 14,2 10,0 9,0 26,1 Kobiety czÚĂciej niĝ mÚĝczyěni porównujÈ oferty róĝnych producentów, promocje produktów i czas realizacji zamówienia. MÚĝczyzn bardziej interesujÈ informacje na temat danych technicz- nych produktów, czÚĂciej teĝ sprawdzajÈ wiarygodnoĂÊ i renomÚ sprzedawcy. Mïodzi e-konsumenci (do 24 lat) czÚĂciej niĝ starsi porównujÈ informacje o cenach produk- tów oraz opinie o produkcie wyraĝane przez innych uĝytkowników. Starsi czÚĂciej poszukujÈ informacji o promocjach dotyczÈcych produktów, dostÚpnoĂci produktu w Internecie, wiary- godnoĂci sprzedawcy, czasie realizacji zamówienia. CzÚĂciej teĝ interesujÈ siÚ nowoĂciami pro- duktowymi oferowanymi przez sprzedawców (tabela 4.10). Informacja o ofercie i warunkach jej nabycia dostÚpna moĝe byÊ w róĝnych ěródïach. Kon- sument poszukujÈcy informacji ma do dyspozycji ěródïa tradycyjne oraz internetowe. Do trady- cyjnych ěródeï informacji rynkowej zaliczyÊ moĝna: rodzinÚ i znajomych, sprzedawców w skle- pach tradycyjnych, gazetki sklepowe, opakowanie produktu oraz przekazy reklamowe (m.in. prasowe, telewizyjne). Do internetowych ěródeï informacji o produkcie naleĝÈ: strony interne- towe producentów i sprzedawców, reklamy w sieci, porównywarki cen, fora na portalach inter- netowych oraz fora branĝowe. 118 POLSKI E-KONSUMENT — TYPOLOGIA, ZACHOWANIA Tabela 4.10. Informacje poszukiwane i porównywane wedïug pïci i wieku e-konsumentów (w procentach) Wyszczególnienie Ceny produktów Dane techniczne produktów Oferty producentów Opinie uijytkowników o produkcie Promocje produktów Czas realizacji zamówienia DostēpnoħĄ produktu w Internecie Informacje o sprzedawcy (renoma, wiarygodnoħĄ) Nowoħci produktowe Respondenci wedãug pãci wieku kobiety mēijczyıni do 24 lat 25 i wiēcej 94,2 80,9 78,8 77,3 70,7 60,9 53,8 52,1 40,3 93,2 87,1 75,3 77,8 68,1 59,4 54,4 58,2 42,4 95,3 82,6 78,1 79,1 66,9 58,5 49,7 52,4 35,6 92,7 84,9 76,4 76,6 70,9 61,1 56,7 56,9 44,8 ¥rednio dwóch na piÚciu badanych e-konsumentów przed dokonaniem zakupu zasiÚga opinii innych uĝytkowników produktu, co trzeci korzysta z informacji zamieszczonych na stronach WWW producenta lub e-sklepu, porównywarek cenowych oraz u sprzedawców (w sklepach tra- dycyjnych). Co czwarty poszukuje informacji w reklamach zamieszczonych w Internecie. ¥rednio co piÈty poszukuje informacji na forach dyskusyjnych portali internetowych (np. gazeta.pl) oraz w gazetkach sklepowych. Reklama w telewizji jest ěródïem informacji Ărednio dla co siódmego, a reklama w prasie — Ărednio dla co dziesiÈtego e-konsumenta. ¥rednio co szósty internauta wykorzystuje fora branĝowe do poszukiwania informacji o interesujÈcym go produkcie. O tym, z jakich ěródeï informacji korzystajÈ internauci przed dokonaniem zakupu w sieci, decyduje rodzaj produktu, którego poszukujÈ. Do najczÚĂciej wykorzystywanych przez inter- nautów ěródeï informacji o ksiÈĝkach i multimediach naleĝÈ opinie innych oraz e-sklepy. Z informacji od sprzedawców w sklepach tradycyjnych, na stronach internetowych pro- ducenta oraz porównywarek cen najczÚĂciej korzystajÈ e-konsumenci poszukujÈcy artykuïów elektronicznych, RTV i foto. Nabywcy artykuïów motoryzacyjnych najczÚĂciej szukajÈ informacji na forach branĝowych oraz stronach producenta. Dla nabywcy artykuïów dzieciÚcych ěró- dïem informacji o produktach sÈ inni uĝytkownicy oraz reklama zamieszczona w Internecie. Najwaĝniejszym ěródïem informacji przy zakupie artykuïów AGD sÈ sprzedawcy oraz po- równywarki cenowe. Znajomi i inni uĝytkownicy sÈ najczÚĂciej wykorzystywanym ěródïem in- formacji o produkcie przy zakupie artykuïów sportowych i turystycznych. Dla nabywców odzieĝy i obuwia oraz artykuïów zwiÈzanych ze zdrowiem i urodÈ najwaĝniejszym ěródïem informacji jest rodzina i znajomi. KupujÈc artykuïy do domu i ogrodu, e-konsumenci najczÚ- Ăciej poszukujÈ informacji o tych produktach w gazetkach sklepowych oraz porównywarkach J a k k u p u j e p o l s k i e - k on s u m e n t ? 119 cenowych. NajczÚĂciej wykorzystywanym ěródïem informacji przy zakupie artykuïów ĝywno- Ăciowych sÈ znajomi, rodzina i inne osoby (tabela 4.11). Tabela 4.11. ½ródïa informacji o produktach (w procentach) Wyszczególnienie Informacje w e-sklepach Opinie innych Porównywarki cen Reklama w sieci Informacje na WWW producenta Fora na portalach internetowych, np. gazeta.pl Reklama w prasie Informacje od sprzedawców Fora branijowe Gazetki sklepowe Reklama w TV Kategoria produktu 1* 34,5 50,5 30,6 28,9 2 26,4 33,6 38,6 15,6 3 25,0 33,8 39,0 17,3 4 19,2 44,5 27,8 21,4 5 29,3 49,4 27,2 32,1 6 24,7 32,9 40,7 19,0 7 27,1 41,1 35,2 20,8 8 34,5 46,5 33,9 26,7 9 29,6 39,8 33,6 26,6 10 30,2 46,7 28,4 29,4 11 27,0 36,6 37,2 24,8 12 26,5 57,6 22,2 32,9 21,8 39,6 39,4 30,2 28,1 39,1 36,3 33,4 31,5 32,2 31,7 36,3 18,8 20,7 20,3 17,1 15,2 20,4 19,8 14,3 14,0 19,9 18,0 19,9 27,0 11,3 12,5 7,6 12,0 14,1 15,7 16,1 15,2 16,1 21,5 19,8 40,5 41,5 35,2 22,7 41,8 37,5 34,0 41,2 21,2 29,4 12,2 16,3 14,9 23,7 25,1 16,9 24,5 24,2 18,3 31,3 9,8 10,6 8,8 21,3 15,7 19,1 26,3 21,7 19,1 22,3 19,2 7.4 24,4 13,2 9,4 11,8 13,2 10,5 19,1 22,3 12,8 37,5 22,6 8,2 7,8 6,9 37,5 27,0 * 1. KsiĎijki i multimedia 2. Artykuãy elektroniczne 3. Artykuãy RTV i foto 4. Artykuãy motoryzacyjne 5. Artykuãy dzieciēce 6. Artykuãy AGD 7. Artykuãy sportowe i turystyczne 8. Odzieij i obuwie 9. Biijuteria i zegarki 10. Artykuãy dla zdrowia i urody 11. Artykuãy do domu i ogrodu 12. Artykuãy ijywnoħciowe PoszukujÈc informacji o artykuïach ĝywnoĂciowych, kobiety czÚĂciej niĝ mÚĝczyěni przeglÈ- dajÈ gazetki sklepowe, strony internetowe producentów ĝywnoĂci i e-sklepów, czÚĂciej teĝ przeglÈdajÈ fora na portalach internetowych. MÚĝczyěni z kolei czÚĂciej niĝ kobiety zasiÚgajÈ opinii innych o interesujÈcych ich produktach ĝywnoĂciowych, czÚĂciej oglÈdajÈ i analizujÈ infor- macje z reklam umieszczanych w sieci oraz odwiedzajÈ fora branĝowe dotyczÈce ĝywnoĂci. E-konsumenci w wieku 18 – 24 lata, poszukujÈc informacji o produktach ĝywnoĂciowych, czÚĂciej niĝ pozostali pytajÈ o opiniÚ rodzinÚ i znajomych, korzystajÈ z informacji przekazy- wanych w reklamach telewizyjnych i umieszczanych na opakowaniach produktów. Respon- denci powyĝej 25. roku ĝycia zdecydowanie czÚĂciej niĝ mïodsi siÚgajÈ do takich ěródeï in- formacji o produktach ĝywnoĂciowych, jak porównywarki cen, reklamy prasowe, sprzedawcy w punktach handlowych oraz upowszechnione wyniki testów eksperckich (tabela 4.12). 120 POLSKI E-KONSUMENT — TYPOLOGIA, ZACHOWANIA Tabela 4.12. ½ródïa informacji o artykuïach ĝywnoĂciowych wedïug pïci i wieku e-konsumentów (w procentach) Wyszczególnienie Ogóãem pãci wieku kobiety mēijczyıni do 24 lat 25 i wiēcej Respondenci wedãug Opinie innych Gazetki sklepowe Informacje na WWW producenta Reklama w sieci Opakowanie Reklama w TV Informacje w e-sklepach Porównywarki cen Fora na portalach internetowych Reklama w prasie Informacje od sprzedawców Fora branijowe Testy eksperckie 57,6 37,5 36,3 32,9 32,5 27,0 26,5 22,2 19,9 8,2 7,8 6,9 6,4 54,2 43,4 38,9 29,3 32,6 28,5 27,5 21,4 22,2 7,6 7,3 4,7 6,6 60,9 31,7 33,5 36,7 32,4 25,4 25,4 23,0 17,4 8,8 8,3 9,3 6,3 61,1 34,2 35,8 35,4 36,3 32,2 24,2 17,0 19,4 5,5 5,5 6,3 2,8 55,4 39,6 36,6 31,4 30,2 23,7 27,8 25,3 20,1 9,8 9,2 7,3 8,6 Kobiety czÚĂciej niĝ mÚĝczyěni poszukujÈ informacji o artykuïach do domu i ogrodu w gazet- kach sklepowych, mÚĝczyěni z kolei korzystajÈ z informacji umieszczanych na forach branĝowych, opakowaniach produktów oraz dostÚpnych testów eksperckich zwiÈzanych z uĝytkowaniem produktów w domu i ogrodzie. Nabywcy artykuïów do domu i ogrodu w wieku powyĝej 25 lat czÚĂciej niĝ mïodsi poszukujÈ in- formacji o interesujÈcych ich produktach, wykorzystujÈc porównywarki cen, opinie innych, strony internetowe producentów. ½ródïem informacji sÈ dla nich równieĝ sprzedawcy w sklepach trady- cyjnych oraz wyniki testów eksperckich. Internetowe ěródïa informacji o produktach dla domu i ogrodu (informacje w e-sklepach, reklamy internetowe, fora internetowe) czÚĂciej wykorzy- stujÈ mïodsi respondenci niĝ starsi (tabela 4.13). J a k k u p u j e p o l s k i e - k on s u m e n t ? 121 Tabela 4.13. ½ródïa informacji o artykuïach do domu i ogrodu wedïug pïci i wieku e-konsumentów (w procentach) Respondenci wedãug Wyszczególnienie Ogóãem pãci wieku kobiety mēijczyıni do 24 lat 25 i wiēcej Gazetki sklepowe Porównywarki cen Opinie innych Informacje na WWW producenta Informacje od sprzedawców Informacje w e-sklepach Reklama w sieci Reklama w TV Reklama w prasie Fora na portalach internetowych Fora branijowe Opakowanie Testy eksperckie 37,5 37,2 36,6 31,7 29,4 27,0 24,8 22,6 21,5 18,0 12,8 9,5 7,2 41,6 36,7 37,4 32,4 29,3 26,8 24,2 23,0 20,9 18,7 10,9 8,8 4,5 33,3 37,8 35,8 31,0 29,5 27,1 25,4 22,2 22,1 17,3 14,7 10,2 9,9 40,0 28,4 32,2 28,0 26,2 29,1 26,3 25,8 20,1 18,3 13,6 9,0 5,1 36,1 42,3 39,2 33,9 31,3 25,8 23,9 20,7 22,3 17,8 12,3 9,7 8,4 PoszukujÈc informacji o artykuïach sportowych i turystycznych, kobiety czÚĂciej niĝ mÚĝczyěni docierajÈ do sprzedawców w sklepach ze sprzÚtem sportowo-turystycznym i na strony interneto- we producentów sprzÚtu. CzÚĂciej teĝ przeglÈdajÈ gazetki sklepowe i analizujÈ informacje z re- klam prasowych. Z kolei mÚĝczyěni czÚĂciej wykorzystujÈ takie ěródïa informacji o artykuïach spor- towych i turystycznych, jak porównywarki cen, fora branĝowe oraz wyniki testów eksperckich. Producenci, sprzedawcy, reklamy telewizyjne oraz fora branĝowe sÈ ěródïami informacji o ar- tykuïach sportowych i turystycznych czÚĂciej wykorzystywanymi przez osoby mïode (do 24 lat). Natomiast opinie innych, porównywarki cenowe i gazetki sklepowe czÚĂciej wykorzystujÈ w pro- cesie poszukiwania informacji o produktach sportowych i turystycznych osoby po 25. roku ĝycia aniĝeli mïodsze (tabela 4.14). Podstawowym ěródïem informacji o artykuïach gospodarstwa domowego dla kobiet sÈ sprzedawcy i producenci sprzÚtu AGD, dla mÚĝczyzn — porównywarki cenowe. Poza tym kobiety czÚĂciej niĝ mÚĝczyěni pytajÈ o opinie innych uĝytkowników sprzÚtu, zarówno tych w swoim najbliĝszym otoczeniu (rodzina, znajomi), jak i dalszym (uczestnicy forów na portalach internetowych). Z kolei mÚĝczyěni czÚĂciej niĝ kobiety analizujÈ informacje udostÚpniane przez porównywarki cenowe, wyniki testów eksperckich oraz opinie ekspertów wyraĝane na forach branĝowych. 122 POLSKI E-KONSUMENT — TYPOLOGIA, ZACHOWANIA Tabela 4.14. ½ródïa informacji o artykuïach sportowych i turystycznych wedïug pïci i wieku e-konsumentów (w procentach) Wyszczególnienie Ogóãem pãci wieku kobiety mēijczyıni do 24 lat 25 i wiēcej Respondenci wedãug Opinie innych Informacje od sprzedawców Informacje na WWW producenta Porównywarki cen Informacje w e-sklepach Gazetki sklepowe Reklama w sieci Fora na portalach internetowych Reklama w TV Fora branijowe Testy eksperckie Reklama w prasie Opakowanie 41,1 37,5 36,3 35,2 27,1 22,3 20,8 19,8 19,2 19,1 18,3 15,7 7,7 40,8 42,6 38,2 33,9 26,5 24,1 19,7 20,9 19,6 16,1 13,4 16,3 6,2 41,3 32,3 34,3 36,5 27,6 20,5 21,9 18,8 18,9 22,0 23,2 15,2 9,2 38,2 39,0 36,9 27,6 29,3 20,7 20,0 19,4 21,7 21,4 18,3 15,5 6,8 42,8 36,5 35,9 39,8 25,7 23,3 21,2 20,1 17,7 17,6 18,3 15,9 8,2 Mïodzi e-konsumenci zdecydowanie czÚĂciej niĝ starsi informacji o sprzÚcie AGD szukajÈ w reklamach telewizyjnych, natomiast starsi zdecydowanie czÚĂciej wykorzystujÈ porównywarki cenowe, strony WWW producentów sprzÚtu oraz udostÚpnione wyniki testów eksperckich, czÚĂciej teĝ zasiÚgajÈ opinii innych uĝytkowników sprzÚtu (tabela 4.15). Tabela 4.15. ½ródïa informacji o artykuïach gospodarstwa domowego (AGD) wedïug pïci i wieku e-konsumentów (w procentach) Wyszczególnienie Ogóãem pãci wieku Respondenci wedãug Informacje od sprzedawców Porównywarki cen Informacje na WWW producenta Opinie innych Gazetki sklepowe Testy eksperckie Informacje w e-sklepach Reklama w TV Fora na portalach internetowych kobiety mēijczyıni do 24 lat 25 i wiēcej 41,8 40,7 39,1 32,9 26,3 26,3 24,7 21,7 20,4 48,0 39,3 41,3 35,4 27,4 18,5 25,5 22,3 23,4 35,5 42,1 37,0 30,3 25,1 34,2 23,9 21,0 17,4 41,6 35,8 35,4 26,5 26,7 20,2 27,8 26,9 18,6 41,9 43,6 41,3 36,6 26,0 30,0 22,9 18,5 21,4 J a k k u p u j e p o l s k i e - k on s u m e n t ? 123 Tabela 4.15. ½ródïa informacji o artykuïach gospodarstwa domowego (AGD) wedïug pïci i wieku e-konsumentów (w procentach) — ciÈg dalszy Wyszczególnienie Ogóãem pãci wieku Respondenci wedãug Fora branijowe Reklama w sieci Reklama w prasie Opakowanie kobiety mēijczyıni do 24 lat 25 i wiēcej 19,1 19,0 14,1 6,5 13,2 17,4 13,1 5,9 24,8 20,5 15,1 7,2 19,5 20,1 14,7 7,1 18,8 18,3 13,7 6,1 Najbardziej wiarygodnym ěródïem informacji o sprzÚcie RTV i foto dla kobiet sÈ sprzedawcy i producenci tego sprzÚtu, dla mÚĝczyzn testy prowadzone przez niezaleĝnych ekspertów. MÚĝ- czyěni teĝ zdecydowanie czÚĂciej niĝ kobiety poszukujÈ informacji o artykuïach RTV i foto na forach branĝowych. Podobnie jak w przypadku zakupu sprzÚtu AGD — ěródïem informacji o sprzÚcie RTV i foto dla mïodych e-konsumentów zdecydowanie czÚĂciej niĝ dla starszych sÈ reklamy telewizyjne, na- tomiast dla starszych zdecydowanie czÚĂciej — porównywarki cenowe, strony WWW producen- tów sprzÚtu oraz udostÚpnione wyniki testów eksperckich, czÚĂciej teĝ siÚgajÈ po opinie innych uĝytkowników sprzÚtu (wĂród rodziny i znajomych oraz na forach internetowych) — tabela 4.16. Tabela 4.16. ½ródïa informacji o artykuïach RTV i foto wedïug pïci i wieku e-konsumentów (w procentach) Wyszczególnienie Ogóãem pãci wieku Respondenci wedãug Informacje od sprzedawców Informacje na WWW producenta Porównywarki cen Opinie innych Testy eksperckie Informacje w e-sklepach kobiety mēijczyıni do 24 lat 25 i wiēcej 41,5 39,4 39,0 33,8 33,7 25,0 49,1 41,0 38,4 36,2 23,4 25,8 33,9 37,7 39,5 31,3 44,1 24,3 42,2 36,9 35,6 29,4 30,2 29,3 41,1 40,9 41,0 36,4 35,8 22,5 124 POLSKI E-KONSUMENT — TYPOLOGIA, ZACHOWANIA Tabela 4.16. ½ródïa informacji o artykuïach RTV i foto wedïug pïci i wieku e-konsumentów (w procentach) — ciÈg dalszy Wyszczególnienie Ogóãem pãci wieku Respondenci wedãug Fora branijowe Gazetki sklepowe Fora na portalach internetowych Reklama w TV Reklama w sieci Reklama w prasie Opakowanie kobiety mēijczyıni do 24 lat 25 i wiēcej 24,5 24,2 20,3 18,3 17,3 12,5 6,6 16,4 25,9 22,7 18,3 16,9 12,0 6,9 32,5 22,6 17,9 18,4 17,7 13,0 6,3 25,6 25,0 17,7 22,2 16,5 11,8 7,4 23,7 23,8 21,8 16,0 17,8 12,9 6,1 Przed dokonaniem zakupu artykuïów elektronicznych kobiety zdecydowanie czÚĂciej niĝ mÚĝczyěni poszukujÈ informacji u sprzedawców w sklepach tradycyjnych, na stronach inter- netowych producentów, na portalach internetowych i wĂród znajomych i rodziny. Z kolei mÚĝczyěni, podobnie jak przy zakupie innych sprzÚtów (RTV, foto, AGD), czerpiÈ informa- cje z testów prowadzonych przez niezaleĝnych ekspertów oraz opinii wyraĝanych przez eks- pertów na forach branĝowych. Sprzedawcy, producenci i eksperci to ěródïa informacji naj- czÚĂciej wykorzystywane przez e-konsumentów powyĝej 25. roku ĝycia (tabela 4.17). Tabela 4.17. ½ródïa informacji o artykuïach elektronicznych wedïug pïci i wieku e-konsumentów (w procentach) Wyszczególnienie Ogóãem pãci wieku kobiety mēijczyıni do 24 lat 25 i wiēcej Respondenci wedãug Informacje od sprzedawców Informacje na WWW producenta Porównywarki cen Testy eksperckie Opinie innych Informacje w e-sklepach Gazetki sklepowe Fora branijowe Fora na portalach internetowych Reklama w TV Reklama w sieci Reklama w prasie Opakowanie 40,5 39,6 38,6 33,9 33,6 26,4 25,1 23,7 20,7 16,9 15,6 11,3 6,9 47,0 41,3 37,8 22,4 36,6 27,9 26,4 15,9 23,6 18,0 15,2 11,2 6,8 34,0 37,9 39,4 45,5 30,7 25,0 23,7 31,5 17,8 15,9 16,0 11,3 6,9 39,6 38,2 34,1 30,2 31,8 28,9 25,6 24,6 19,5 20,2 14,4 10,6 8,0 41,0 40,5 41,3 36,2 34,7 24,9 24,8 23,2 21,4 14,9 16,3 11,7 6,2 J a k k u p u j e p o l s k i e - k on s u m e n t ? 125 W procesie zakupu odzieĝy i obuwia gïównym ěródïem informacji sÈ opinie innych. Poza tym kobiety czÚĂciej niĝ mÚĝczyěni gromadzÈ informacje udostÚpniane przez e-sklepy, gazetki sklepowe i reklamy. MÚĝczyěni czÚĂciej odwiedzajÈ fora branĝowe, aby uzyskaÊ interesujÈce ich informacje o odzieĝy lub obuwiu. Z kolei starsi e-konsumenci czÚĂciej proszÈ o informacje sprzedawców, czÚĂciej teĝ wykorzystujÈ porównywarki cenowe (tabela 4.18). Tabela 4.18. ½ródïa informacji o odzieĝy i obuwiu wedïug pïci i wieku e-konsumentów (w procentach) Wyszczególnienie Ogóãem pãci wieku kobiety mēijczyıni do 24 lat 25 i wiēcej Respondenci wedãug Opinie innych Informacje w e-sklepach Informacje od sprzedawców Porównywarki cen Informacje na WWW producenta Reklama w sieci Gazetki sklepowe Reklama w prasie Fora na portalach internetowych Reklama w TV Opakowanie Fora branijowe Testy eksperckie 46,5 34,5 34,0 33,9 33,4 26,7 24,4 16,1 14,3 13,2 13,1 7,4 6,1 49,7 36,3 33,1 33,2 33,0 27,2 26,1 16,4 14,3 11,2 13,5 4,0 4,0 43,4 32,6 34,9 34,6 33,8 25,7 22,8 15,8 14,3 15,2 12,6 10,9 8,2 47,1 35,4 29,4 29,6 34,8 26,3 22,9 16,5 14,4 16,7 14,1 7,8 3,6 46,2 33,9 36,8 36,5 32,5 27,0 25,4 15,9 14,3 11,1 12,4 7,2 7,6 Co drugi e-nabywca artykuïów dzieciÚcych zasiÚga opinii osób, które majÈ juĝ doĂwiadczenia w takich zakupach. Rodzina i znajomi sÈ najwaĝniejszym ěródïem informacji o produktach dla dzieci. WiÚcej kobiet niĝ mÚĝczyzn poszukuje informacji o artykuïach dla dzieci w gazetkach sklepowych oraz na stronach WWW e-sklepów i producentów takich produktów. MÚĝczyěni czÚĂciej przeglÈdajÈ prasÚ i reklamy w niej zawarte oraz odwiedzajÈ fora branĝowe zwiÈzane z artykuïami dla dzieci.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polski e-konsument - typologia, zachowania
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: