Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00260 006849 18968843 na godz. na dobę w sumie
Polskie i rosyjskie czasowniki jedzenia. Studium leksykalno-semantyczne - ebook/pdf
Polskie i rosyjskie czasowniki jedzenia. Studium leksykalno-semantyczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 480
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788322635209 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> rosyjski
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).

Rozprawa sytuuje się w nurcie badań leksykalno-semantycznych. Celem pracy jest konfrontatywny opis polskich i rosyjskich czasowników fizjologicznych domeny jedzenia. Czasowniki oznaczające czynność jedzenia (zarówno w polskiej, jak i w rosyjskiej lingwistyce) pozostają stosunkowo słabo rozpoznaną i najmniej opisaną klasą wyrazów. W danym opracowaniu podjęto próbę ich skompletowania oraz poddania analizie semantycznej z wykorzystaniem narzędzi wypracowanych na gruncie semantyki strukturalnej, kognitywnej oraz kulturowej. Analiza przebiega odpowiednio w trzech etapach. Przeprowadza się ją odrębnie dla każdej grupy materiałowej. Poszczególne odcinki badania podsumowuje się, wyciągając wnioski porównawcze. Struktura pracy, oprócz wstępu i zakończenia, obejmuje dwie podstawowe części: teoretyczną oraz materiałową, na które składają się kolejne rozdziały i podrozdziały. Rozdział pierwszy jest poświęcony omówieniu stanu badań nad czasownikami jedzenia. W rozdziale drugim nakreślono ramowy projekt ich opisu. Natomiast szczegółową charakterystykę wybranej klasy czasowników (rozpatrywanej w trzech głównych ujęciach) zawiera rozdział trzeci (analityczny). Rezultaty przeprowadzonych badań porównawczych zestawiono w załącznikach. Mogą one znaleźć zastosowanie w dydaktyce akademickiej: przy opracowywaniu pomocy naukowych dla osób uczących się języka polskiego i rosyjskiego jako obcego, przy tworzeniu słowników (jednojęzycznych i dwujęzycznych), a także w praktyce przekładowej.

 

Agnieszka Gasz, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zainteresowania badawcze: semantyka językoznawcza. [8.05.2018\

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polskie i rosyjskie czasowniki jedzenia Studium leksykalno ‑semantyczne Agnieszka Gasz Polskie i rosyjskie czasowniki jedzenia Studium leksykalno ‑semantyczne Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2019 Redaktor serii: Językoznawstwo Słowiańskie Henryk Fontański Recenzent Czesław Lachur Na okładce zamieszczono kopię obrazu Claude’a Moneta Das Abendessen znajdującego się w Muzeum Fundacji E.G. Bührlego w Zurichu Redaktor Małgorzata Pogłódek Projektant okładki Magdalena Starzyk Redaktor techniczny Barbara Arenhövel Korektor Gabriela Wilk Łamanie Alicja Załęcka Copyright © 2019 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3519-3 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3520-9 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 30,0. Ark. wyd. 33,0. Papier Munken Lynx 100 g Cena 54 zł (+ VAT) Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71-063 Szczecin Spis treści Wstęp Rozd ział pier wsz y Zarys problematyki badawczej Biologiczny i kulturowy wymiar jedzenia Uwagi wstępne Akt konsumpcji przez pryzmat komunikacji Uwagi końcowe Czasowniki jedzenia w perspektywie lingwistycznej Uwagi wstępne Prace teoretyczne i materiałowe Opracowania leksykograficzne Uwagi terminologiczne Uwagi końcowe Rozd ział d r ugi Projekt opisu czasowników jedzenia Czasowniki jedzenia jako przedmiot analizy językoznawczej Uwagi wstępne Metoda opisu czasowników jedzenia Szczegółowe problemy opisu czasowników jedzenia Źródła i zakres materiału Uwagi końcowe 7 11 11 11 24 31 32 32 35 56 77 82 83 83 83 85 87 90 92 Rozd ział t r zeci Charakterystyka polskich i rosyjskich czasowników jedzenia Uwagi wstępne Czasowniki jedzenia w modelu semantyki składnikowej i teorii pól leksykalnych Założenia metodologiczne Analiza składnikowa paradygmatyczna polskich czasowników jedzenia Analiza składnikowa paradygmatyczna rosyjskich czasowników jedzenia 93 93 93 93 96 138 6 Spis treści Wnioski porównawcze Analiza składnikowa syntagmatyczna polskich czasowników jedzenia Kontekst lewostronny Kontekst prawostronny Analiza składnikowa syntagmatyczna rosyjskich czasowników jedzenia Kontekst lewostronny Kontekst prawostronny Wnioski porównawcze Czasowniki jedzenia w modelu semantyki kognitywnej Założenia metodologiczne Semantyczno -kognitywny opis czasownika jeść Semantyczno -kognitywny opis czasownika есть Wnioski porównawcze Czasowniki jedzenia w modelu semantyki kulturowej Założenia metodologiczne Semantyczno -kulturowy opis czasownika jeść Semantyczno -kulturowy opis czasownika żreć Semantyczno -kulturowy opis czasownika есть Semantyczno -kulturowy opis czasownika жрать Wnioski porównawcze Semantyczno -kulturowy opis wybranych polskich ekspresywnych czasow‑ ników jedzenia Semantyczno -kulturowy opis wybranych rosyjskich ekspresywnych cza‑ sowników jedzenia Wnioski porównawcze Uwagi końcowe Zakończenie Załączniki Materiał źródłowy Bibliografia Wykaz polskich ekspresywnych czasowników jedzenia Wykaz rosyjskich ekspresywnych czasowników jedzenia Indeks nazw osobowych Summary Резюме 177 201 203 215 248 249 260 293 306 306 308 320 329 333 333 337 342 344 348 350 354 358 361 364 365 371 437 441 461 465 469 479 480 Wstęp Rozprawa ta jest poświęcona charakterystyce polskich i rosyjskich cza‑ sowników fizjologicznych odnoszących się do domeny jedzenia. Czasowniki jedzenia na mocy swej treści odsyłają do tej sfery czynności, które tradycyj‑ nie określa się mianem „prozaiczne”. Są to jednak czynności konieczne ze względu na to, że podtrzymują życie, umożliwiając zarazem wszelką inną aktywność człowieka, w tym językową. Język ludzki natomiast, jak to celnie ujął Ernst Cassirer, „potrafi wyrazić wszystko — sprawy najniższe i najwyż‑ sze”1. Jedzenie zalicza się naturalnie do dziedziny tych przyziemnych. W codziennej komunikacji o jedzeniu mówi się często, opisując związane z tym czynności przy użyciu różnorodnych środków formalnych, jakimi dys‑ ponuje język. W systemie leksykalnym języka polskiego i rosyjskiego funk‑ cjonuje dość duża grupa czasowników oznaczających jedzenie. Zasadniczy cel niniejszej pracy sprowadza się do podjęcia próby ich skompletowania. Wstęp‑ nie wobec tego zakładam, że czasowniki jedzenia tworzą osobny podsystem języka (pole semantyczne), w którym każda jednostka w sposób konieczny realizuje pewną możliwość przewidzianą dla niej w przestrzeni pojęciowej. Interesujące mnie leksemy wyrażają określone porcje treści (znaczenia). Będę się starała do nich dotrzeć, rozpatrując relacje między poszczególnymi cza‑ sownikami jedzenia, a także między nimi a jednostkami należącymi do in‑ nych pól w obrębie tego samego systemu językowego (odpowiednio: polskiego i rosyjskiego). Otrzymane rezultaty posłużą następnie jako podstawa porów‑ nania obu grup materiałowych w celu wykrycia najistotniejszych podobieństw i różnic systemowych, jakie się między nimi ujawniają. Podobieństwa i różnice w ujmowaniu rzeczywistości pozajęzykowej w po‑ równywanych językach można opisywać nie tylko przez ukazywanie różnych perspektyw oglądu świata ujawniających się w znaczeniach pojedynczych wyrazów, ale też za pośrednictwem wskazywania odmienności w rozbudowie 1 E. Cassirer: Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Przeł. A. Staniewska. War‑ szawa 1971, s. 261. 8 Wstęp i rozczłonkowaniu pól leksykalnych2. Celem analizy porównawczej z jednej strony będzie zatem dotarcie do struktury znaczeniowej polskich i rosyjskich czasowników jedzenia w wyniku ich dekompozycji na prostsze składniki se‑ mantyczne wraz z opisem wzajemnych relacji w omawianym polu, a z drugiej — rozpatrzenie mechanizmów wyłaniania się znaczeń metaforycznych bada‑ nych leksemów wraz z próbą rekonstrukcji utrwalonego w nich fragmentu językowego obrazu świata (czynności jedzenia). Na potrzeby analiz mate‑ riałowych zostaną w związku z tym wykorzystane metody wpisujące się za‑ równo w program strukturalistyczny (semantyka składnikowa oraz teoria pól leksykalnych), jak i metody kognitywne (teoria metafor pojęciowych, teoria schematów wyobrażeniowych, koncepcja JOS, elementy definicji kognityw‑ nej). Zastosowanie narzędzi badawczych wypracowanych w obrębie dwóch głównych (w gruncie rzeczy dopełniających się) paradygmatów lingwistycz‑ nych, czyli semantyki strukturalnej i kognitywnej, daje pewną szansę na spo‑ rządzenie możliwie pełnego opisu wybranej klasy czasowników przy całej jej swoistości. Za celowością zainicjowania kompleksowych badań w tym zakresie prze‑ mawia fakt, że zarówno w językoznawstwie polonistycznym, jak i rusycy‑ stycznym czasowniki jedzenia pozostają jak dotąd słabo rozpoznaną i naj‑ mniej opisaną klasą wyrazów, która z wyjątkiem nielicznych opracowań o charakterze cząstkowym nie doczekała się szczegółowego, a zarazem synte‑ tyzującego ujęcia. Jednocześnie stwierdza się wyraźny niedostatek opracowań poświęconych danej tematyce, rozpatrywanej w aspekcie konfrontatywnym. Wszystko to skłania do podjęcia się próby realizacji tego zadania. Jako że będzie to dopiero pierwszy tego typu eksperyment badawczy, zaproponowaną w pracy procedurę analizy konfrontatywnej wybranego wycinka leksykalne‑ go współczesnego języka polskiego i rosyjskiego należy traktować jako punkt wyjścia dalszych studiów nad czasownikami jedzenia. Struktura pracy, oprócz wstępu i zakończenia, obejmuje dwie zasadnicze części: teoretyczną oraz materiałową, na które składają się kolejne rozdziały i podrozdziały. W rozdziale pierwszym dokonuję zarysu problematyki ba‑ dawczej, rozpatrując akt jedzenia na dwóch podstawowych płaszczyznach. Z jednej strony jako czynność o charakterze pozajęzykowym ze szczególnym naciskiem na jej wymiar biologiczny i kulturowy. Z drugiej zaś strony rozwa‑ żam jedzenie w planie czysto językowym jako nazwę pewnej klasy czynnoś- ci. Na wstępie staram się w związku z tym osadzić omawianą funkcję życio‑ wą w szerszym kontekście — jako przedmiot badań wielu różnych (niekiedy dość odległych) dyscyplin naukowych, przede wszystkim: biologii i fizjologii, a także psychologii, socjologii, antropologii, etnografii, religioznawstwa czy 2 Zob. R. Tokarski: Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej. Lublin 2013, s. 78. Wstęp 9 filozofii. Przegląd kluczowych kwestii dotyczących istoty jedzenia i jego rozlicznych funkcji z punktu widzenia wskazanych obszarów badawczych w głównej mierze jest jednak prowadzony przez pryzmat komunikacji w jej odmianie kulturowej. Najpierw zatem koncentruję swoje rozważania wokół ważniejszych funkcji semiotycznych przypisywanych niektórym potrawom i samej czynności jedzenia oraz związanych z tym przesądów, jak również wokół spraw komunikacji niewerbalnej, a więc mowy ciała czy kodu „je‑ dzeniowych” konwenansów, a także wokół pewnych zagadnień związanych już z komunikacją werbalną, jak choćby „konsumpcyjna” etykieta językowa. W kolejnym podrozdziale skupiam się natomiast na sprawach lingwistycz‑ nych w ścisłym tego słowa znaczeniu, omawiając stan badań poświęconych czasownikom jedzenia. Na początku referuję dostępne prace teoretyczne i materiałowe dotyczące danej problematyki (zarówno rodzime, jak i obce — głównie rosyjskie). Następnie dokonuję przeglądu polskich i rosyjskich opracowań leksykograficznych, które rozpatruję pod kątem sposobu portreto‑ wania czasowników oznaczających jedzenie. Ostatni podrozdział zarysu za‑ gadnień badawczych przedstawia próbę zestawienia, a zarazem uporządkowa‑ nia terminologii językoznawczej stosowanej w odniesieniu do badanej klasy czasowników. Przeprowadzony rekonesans pozwolił na dokonanie wstępnych obserwacji na temat zebranego materiału leksykalnego i sformułowanie pew‑ nych ogólnych założeń jego opisu. Na tej podstawie w rozdziale drugim kreślę ramowy projekt charakterystyki polskich i rosyjskich czasowników jedzenia. Zakłada on zastosowanie w ich opisie metod analizy semantycznej z wy‑ korzystaniem narzędzi wypracowanych w ramach semantyki strukturalnej, kognitywnej i kulturowej. Analizie porównawczej wybranej klasy czasowni‑ ków został poświęcony rozdział trzeci (najbardziej obszerny) składający się z trzech podrozdziałów. Badanie przebiega odpowiednio w trzech etapach (odrębnie dla każdej grupy materiałowej, a poszczególne jego fragmenty za‑ mykają wnioski porównawcze). Ujęcie pierwsze odwzorowuje strukturę zna‑ czeniową polskich i rosyjskich czasowników jedzenia wyłanianą w drodze dekompozycji na prostsze składniki semantyczne (analiza składnikowa pa‑ radygmatyczna). Spośród czasowników pola jedzenia wyodrębniam następ‑ nie wyrażenia niesynonimiczne, grupując je w zbiory synonimów (synsety). W dalszej kolejności wykrywam podstawowe konteksty, w jakich występują czasowniki jedzenia (analiza składnikowa syntagmatyczna). Ujęcie zarysowa‑ ne w ramach drugiego podrozdziału ukazuje z kolei podstawowe mechanizmy wykształcania się znaczeń przenośnych na przykładzie centralnych czasowni‑ ków w polu jedzenia (subkategoryzacja leksykalna, metafory pojęciowe). Rzut trzeci natomiast odtwarza ważniejsze treści niedefinicyjne kojarzone z bazo‑ wymi czasownikami jedzenia oraz ich ekspresywnymi synonimami (konota‑ cje znaczeniowe). Obserwacja najczęstszych frazeologizmów oraz przysłów z tymi czasownikami, a także przegląd reprezentatywnych grup synonimów 10 Wstęp ekspresywnych umożliwiają zarazem dokonanie próby rekonstrukcji utrwalo‑ nego w ich znaczeniach językowego obrazu jedzenia. Wnioski wypływające z przeprowadzonych badań porównawczych podsumowano w zakończeniu, a ich rezultaty zestawiono w załącznikach. * * * Za wnikliwą lekturę pracy oraz cenne uwagi i pomocne wskazówki skła‑ dam serdeczne podziękowania Panu Profesorowi Czesławowi Lachurowi, któ‑ ry opiniował monografię do druku. Wykaz polskich ekspresywnych czasowników jedzenia am am-am chlać chlipać/chlipnąć chlupać chłeptać chorchnąć chrupać chrup-chrup ciamkać ciaprotać ciastkować ciućkać1 ciumkać2 cyckać1 cysiać ćkać ćmagać ćpać doczęstowywać dziabać2/dziabnąć2 dziamdziać dziobać2 dzióbać/dzióbnąć1 faszerować faszerować się fetować frygać/frygnąć/sfrygać futrować/sfutrować gadać gamlać gdukać jajczyć2 kąsać kęsać kitować kombinować/skombinować korytkować kotłować/wkotłować liznąć2 ładować ładować się łasować łasuchować łowić2 łykać2/łyknąć2 mamlać/mamleć/memłać miamlać/miamleć międlić mlaskać młócić/zmłócić/wmłócić mulić naćpać się1 nafaszerować się nagłodować się nałykać się napakować się napaść się napompować się7 napychać się/napchać się nassać się naszamać się 462 Wykaz polskich ekspresywnych czasowników jedzenia naszpikować się nawpieprzać się nawpierdalać się nawpierniczać się nawpychać się nawtrajać się nawtranażalać się nawtykać się nażerać się/nażreć się obskoczyć coś obżerać/obeżreć obżerać się/obeżreć się oćpać się ofutrować ojeść się opchnąć coś opędzlowywać1/opędzlować1 opierdolić opitolić opychać/opchać/opchnąć opychać się/opchać się oszamać owpierdalać się ożreć się pakować pakować się pałaszować/spałaszować/wpałaszo‑ wać papać papundać papuniać papusiać parchaczyć pączkować pchać pędzlować/opędzlować coś pochlapać pochlipać pochłeptać podjeść podżerać/podeżreć pojeść połknąć popikać coś poszamać coś powiosłować pozupczyć pożreć przegryzać/przegryźć przekąszać/przekąsić przekręcić przetrącić przeżreć przeżreć się przypiąć się pucować/opucować puniać rąbać/wrąbać schłapnąć coś siorbać skonsumować coś spożyć sprzątać/sprzątnąć szamać/wszamać szarpnąć coś trałować uchlać użreć wbijać/wbić wchłaniać wchromolić coś wchrzaniać/wchrzanić wciągać wcinać/wciąć wciskać/wcisnąć wczachnąć wdupiać wiosłować wkrochmalać wmulać wpeklać wpieprzać1/wpieprzyć1 wpierdalać/wpierdolić wpierniczać1/wpierniczyć1 wpiórczać wpirzać wprowadzać/wprowadzić coś wpychać/wepchnąć wpylać wrypać Wykaz polskich ekspresywnych czasowników jedzenia 463 wsuwać/wsunąć wtarabaniać/wtarabanić wtaraniać wtrajać/wtroić wtranżalać/wtranżolić wtrącić wtrążalać/wtrążalić wtrusiać wtryniać wtryntalać/wtryntolić wtrząchać/wtrząchnąć wtrząsnąć wyżerać/wyżreć zachrzaniać zaharatać się zajadać zajadać się zakąszać zaobroczyć się zaorać coś zapodawać2/zapodać2 zapudrować się zarzucić zażerać zażerać się zeżreć coś zmiatać/zmieść zupczyć zżerać/zeżreć żreć żryć Wykaz rosyjskich ekspresywnych czasowników jedzenia ам ам-ам бакланить берлять/поберлять вечерять виннипушить выжрать1 голодовать диетить диетничать домолотить досeрбать дохавать друшлать жамкать жрать/сожрать забомбить5 завинчивать/завинтить заглатывать/заглотить загрузиться загрызть3 зажевать зажрать закишковать закормить заправляться/заправиться заточить1 затронуть захавать захобачить захоботать захрумкать захрумтеть захрупать зачавкать2 испробовать итать кишкануть корзать кусать кусочничать2 куш-куш лопать/слопать лузгать лупить4 мести1/подмести метать молотить/смолачивать муслить/мусолить муслять наворочивать/навернуть нагужеваться наесть нажимать/нажать2 нажираться/нажраться накушаться налегать/налечь налопаться налупиться напереться2 напихаться напороться2 466 Wykaz rosyjskich ekspresywnych czasowników jedzenia нарубаться натрескаться нафигачить2 нафигачиться1 нахаваться наяривать3 нямкать ням-ням обжирать/обожрать обжираться/обожраться обсмоктать обсосать2-3 обтрескаться оголодать оголодить окормить оприходовать опробовать отожраться отталкиваться/оттолкнуться пережрать перекусить перехватить пичкать/напичкать побаловаться поберлять поглотать подзакусить подкрепить подкрепиться подмести подрубать подсосать подхарчиться подчистить подъесть поедать/поесть пожевать пожирать/пожрать поклевать покушать полакомиться полопать порешить3 порубать2 потрескать похавать похарчить похлeбывать похомячить похряпать почавкать почифанить пошрявкать поштефкать поштрявкать приесть прожирать/прожрать прохарчиться раскумарить рестoранить рубануть рубать рубить3 свинушить сглотать сeрбать сжираться скормить скусить смолачивать/смолотить смолоть1 сморить сожрать1 сусолить1 схамать схарчить схлебывать/схлебать схрумкать схрупать схряпать сшамать точить/заточить травануть1 травануться трескать/стрескать тяпнуть2 убирать/убрать уговаривать/уговорить ужалить Wykaz rosyjskich ekspresywnych czasowników jedzenia 467 ужраться укушаться улупить умести2 уминать/умять умолотить уничтожать/уничтожить уписывать/уписать уплетать/уплести употчевать упупить усиживать/усидеть ухомякать фундовать хавать/схавать хамать харчеваться харчиться хацнуть хлебать1 хмырить2 хомячить/схомячить храпать хрумать хруметь хрумкать2 хрумтеть хрупать хряпать/схряпать чавкать чифанить чмырить2 шавать шамать/пошамать шатать штевать щeлкать1 Indeks nazw osobowych Abramowa Jelena 47 Abramowiczówna Zofia 15, 451 Ackerman Diane 22, 30, 441 Adalberg Samuel 29, 91, 437 Adam 11 Adamowski Jan 27, 441 Akacka Elżbieta 32, 441 Akiszyna Ałła 26 Aleksiejenko Michaił 33, 454 Amberber Mengistu 79, 80, 441 Andrus Artur 21 Anusiewicz Janusz 37, 75, 81, 91, 357, 358, 437, 447 Apresjan Jurij 36, 71, 86, 202, 232, 294, 335, 370, 441 Arutiunowa Nina 88 Arystoteles 14, 15, 20, 441 Babcock Gove Philip 79, 453 Babienko Ludmiła 44, 67, 68, 74, 79, 90, 91 Bachtin Michaił 13, 32, 441 Bajor Michał 21 Balbus Stanisław 32, 441 Banyś Wiesław 52, 445 Bańko Mirosław 13, 17, 29, 30, 58, 61, 65, 73, 85, 90, 91, 309, 437, 438, 441 Baranow Oleg 71, 72, 90 Barthes Roland 16, 30, 441 Bartmiński Jerzy 37, 56, 314, 334, 335, 441, 446, 447, 452, 453 Bartnicka Barbara 75, 442 Batko Piotr 38, 442 Bąbel Agnieszka Magdalena 32, 442 Bednarczuk Leszek 52, 445 Bednarczyk Andrzej 13, 443 Bender Arnold E. 16, 442 Bębeniec Daria 307, 448 Bierwisch Manfred 442 Bilski Marek 28, 442 Bogacki Krzysztof 52, 445 Bogunia-Borowska Małgorzata 30, 453 Bogusławski Andrzej 27, 38, 52, 55, 56, 442 Borek Małgorzata 35, 51, 442, 444 Boryś Wiesław 12, 91, 337, 342, 442 Bóg 11 Brajerski Tadeusz 52, 442 Bralczyk Jerzy 32, 34, 336, 338, 442, 453 Brillat-Savarin Anthelme 11, 21, 442 Bronikowska Renata 442 Brückner Aleksander 338 Buchowski Michał 18, 448 Buchta Magdalena 30, 307, 308, 330, 443, 448, 451, 452 Buczyńska Hanna 18, 449 Burkhardt Hanna 62, 90, 437 Burzyński Jan 85, 437 Buttler Danuta 52, 94, 229, 442 Bywalec Czesław 17, 442 Camporesi Piero 17, 442 Caramitti Mario 76, 442 Cassirer Ernst 7, 83, 442 Cebo-Foniok Małgorzata 16, 443 470 Indeks nazw osobowych Cejmer Agnieszka 54, 442 Chantimirow Spartak 49, Chasanowa Dinara 90 Châtelet Noëlle 12 Chimik Wasilij 91 Chlebda Wojciech 33, 446, 454 Chmielewska Joanna 33, 443 Chmielowa Krystyna 22, 441 Chojak Jolanta 53, 443 Choroba Piotr 75, 91, 437 Chrząszcz Matylda 25, 443 Cichowicz Stanisław 25, 446 Cierpisz Małgorzata 308, 443 Cooper Jean C. 340, 350, 443 Cygal-Krupa Zofia 64, 443 Cygan Antoni 27, 446 Czapiga Artur 33, 452 Czapiga Zofia 33, 452, 444 Czelakowska Anna 53, 449 Czeszewski Maciej 75, 84, 85, 91, 358, 437 Dal Władimir 91 Dampz Magdalena 16, 443 Darwin Karol 15 Dąbrowska Anna 13, 28, 51, 80, 335, 443, 445, 452 Saussure Ferdinand de 94 Deptuła Bogusław 33, 443 Derwojedowa Magdalena 87, 95, 98, Descartes Rene 13, 443 Dionizos 12 Dmitrijew Dmitrij 320, 322 Dołgowa Jelena 48, 49, 52 Domogała Aleksandra 312, 443 Donghi Antonio 20, 443 Doroszewski Witold 309, 310, 437 Douglas Mary 17, 443 Drwięga Marek 13, 443 Dubisz Stanisław 85, 90, 181, 309, 438 Duś Magdalena 53, 449 Dziadosz Dorota 32, 50, 54, 55, 444, 448 Dziewanowska Dorota 34, 452 Dziurda Magdalena 75, 437 454 Edusa 12 Eichler Aleksandra 443 Eichler Anna E. 15, 453 Eliade Mircea 17, 443 Epikur 15 Evans Vyvyan 308, 314, 443 Ewa 11 Fal Wanda 335, 446 Falski Maciej 31, 447 Fasmer Maks 91 Fernandez-Armesto Felipe 16, 443 Flandrin Jean-Louis 16, 443 Fontański Henryk 54, 55, 444 Freudenberg Olga 17, 443 Frobenius Maximiliane 14, 443 Fromm Erich 20, 21, 30, 444 445 Gałecki Zygmunt 33, 444 Gasz Agnieszka 33, 50, 51, 54, 55, 363, 444, 445, 449, 450, 451 Gawęcka-Ajchel Beata 29, 445 Gawęcki Jan 16, 313, 445, 454 Gerhardt Cornelia 14, 443 Gertig Henryk 313, 445 Gębka-Wolak Małgorzata 54, 56, 444, Gicala Agnieszka 308, 443 Giczela-Pastwa Justyna 307, 448 Gieysztor Aleksander 12, 445 Głaz Adam 41, 307, 448, 453 Gołaszewska Maria 22, 445 Gonczarow Iwan 26 Gordon Fanny 21 Goreń Andrzej 32, 441 Goreń Anna 32, 441 Gottwald Franz-Theo 17, 446 Grabias Stanisław 75, 356, 437, 445 Greimas Algirdas J. 18, 448 Grębecka Aleksandra 76, 442 Gries Stefan Th. 450 Gripper Helmut 334 Grochowski Maciej 38, 52, 87, 88, 89, 94, 98, 230, 232, 365, 445 Gruszczyński Włodzimierz 34, 453 Grybosiowa Antonina 51, 80, 445 Indeks nazw osobowych 471 Grzegorczyk Anna 18, 448 Grzegorczykowa Renata 38, 41, 55, 56, 57, 58, 312, 445 Grzesiak Romuald 54, 446 Gugała Marta 38, 446 Guiraud Pierre 25, 446 Guze Joanna 21, 442 Hajduk Agnieszka 17, 22, 450 Hajduk Andrzej 20, 443 Handke Kwiryna 14, 446 Hénault-Sakhno Christine 46, 446 Hippokrates 15, 446 Hordy Mirosława 33, 454 Hryciuk Renata E. 16, 446 Hryniewiecki Lech 16, 454 Humboldt Wilhelm 333, 334 Iordanskaja Lidija 66, 278, 446 Iwaszkiewicz Maria 33, 446 Jabłońska-Hood Joanna 307, 448 Jackowicz Jan 16, 443 Janus Elżbieta 38, 453 Jarosińska Katarzyna 50, 80, 446 Jarząbek Krystyna 27, 28, 446 Jastrzębski Bartosz 21, 446 Jerofiejew Wiktor 28 Jesipienko Borys 76 Jewgieniewa Anastasja 320 Jeżewska-Zychowicz Marzena 11, 446 Jędrzejko Ewa 33, 38, 442, 446 Johnson Mark 308, 318, 327, 448 Jordanskaja Lidia 335, 446 Judow Aleksander 21 Kaczmarek Leon 75, 437 Kaczorowski Bartłomiej 23, 450 Kalisz Roman 308, 447 Kamałowa Ałła 36, 38, 39 Kamper-Warejko Joanna 54, 444, 445 Kano Hiroko 26 Kardela Henryk 307, 446, 448 Karolak Stanisław 317, 447 Kartezjusz 13 Karwatowska Małgorzata 23, 447 Kawalec Magdalena 15, 453 Kawka Maciej 65, 90, 437 Kempf Zdzisław 340, 343, 447 Kędziorek Anna 76, 442 Kiklewicz Aleksander 26, 447 Kildibekowa Tanzilia 72, 90 Kishon Ephraim 33, 447 Kisiel Marian 363, 448 Kita Małgorzata 64, 437 Klekot Ewa 17, 443 Klonder Andrzej 16, 447 Kolmer Lothar 17, 446 Komorowska Ewa 32, 444, 445, 448 Konarzewski Marek 15, 447 Kondratowicz Marat 76 Kondzioła-Pich Katarzyna 445 Kontny Tomasz 21 Kopaliński Władysław 62, 78, 340, 344, 347, 447 Korenowska Lesława 34, 452 Korowin Konstantin 21 Korżyk Krzysztof 41, 453 Kościuk Zbigniew 11, 451 Kotarba Agnieszka 330, 448 Kowalewska-Dąbrowska Jolanta 334, 447 450 Kowalewski Hubert 307, 448 Kowalski Piotr 13, 17, 25, 447, 449, Kozłowska Zofia 202, 441 Kozłowska-Ryś Anna 340, 443 Krawczyk Anna 37, 447 Krawczyk-Tyrpa Anna 37, 447 Kreja Bogusław 51, 447 Kremer Aleksander 77, 451 Kristeva Julia 31, 447 Krogulska Mirosława 26, 451 Krugliakowa Wiktoria 79, 80 Kryzia Władysław 38, 447 Krzanowska Agnieszka 50, 54, 55, 444 Krzeszowski Tomasz P. 308, 320, 340, 447, 448 Krzyżanowska Anna 35, 448 Krzyżanowski Julian 91, 437 Kubiński Wojciech 307, 308, 447, 448 Kubuś Puchatek 363 472 Indeks nazw osobowych Kulik Agnieszka 17, 22, 450 Kur-Kononowicz Jolanta 32, 448 Kuzniecow Siergiej 59, 90, 320 Kweselewicz Dmitrij 91 Kwiek-Osiowska Janina 52, 53, 448 Lachur Czesław 94, 208, 448 Lakoff George 308, 318, 327, 330, Langacker Roland W. 307, 312, 314, 334, 448 334, 448 Laskowski Roman 41, 312, 445 Latusek Arkadiusz 12, 21, 448, 453 Leach Edmund 18, 448 Lebda Renarda 12, 448 Leed Richard L. 66, 278, 446 Lemaître Nicole 22, 448 Leszczak Oleg 16, 26, 27, 34, 35, 448 Levin Beth 79, 80, 448 Lévi-Strauss Claude 15, 448 Ley Susanne 14, 443 Lis Hanna 16, 448 Lis Paweł 16, 448 Longman III Tremper 11, 451 Lubaś Władysław 75, 84, 91, 338, 438 Lubocha-Kruglik Jolanta 51, 53, 54, 55, 444, 448 Lyons John 95, 310, 448 Łaziński Marek 62, 90, 437 Łeńska-Bąk Katarzyna 17, 21, 22, 23, 27, 83, 441, 446, 448, 449, 450, 451 Łotman Jurij 30 Łozowski Przemysław 307, 448 Ługowska Jolanta 32, 449 Łukasiewicz Małgorzata 16, 451 Łukaszuk Elżbieta 33, 449 Łukaszuk Irena 32, 449 Maćkiewicz Jolanta 77, 449 Magfurowa Swietłana 42, 43, 44, 59, 78 Majakowski Włodzimierz 336 Majer Józef 77, 449 Majkiewicz Anna 53, 449 Majkowska Grażyna 34, 453 Makuchowska Marzena 34, 449 Malinowski Bronisław 18, 19, 449 Małysa Oksana 444 Mańczak Witold 53, 449 Mańczak-Wohlfeld Elżbieta 94, 449 Marciszewska Maria 33, 449 Marcjanik Małgorzata 14, 446 Marczukowa Margarita 21 Mariak Leonada 54, 55, 80, 449 Markiewicz Henryk 22, 452 Markowski Andrzej 63, 202, 441, 449 Markunas Antoni 437 Maroń Jerzy 16, 443 Martens Lydia 30, 453 Maslow Abraham 18, 20, 449 Masłowska Ewa 29, 449 Matusiak Anna B. 16, 453 Matwiejewa Tamara 44, 66, 79, 80, Mazur Teresa 449 Melosik Zbyszko 23, 449 Mędak Stanisław 65, 91, 437 Michałek Dorota Z. 17, 449 Mickiewicz Adam 336 Midas 12 Mielczuk Igor 335, 336, 446 Milne Alan Alexander 363 Miodunka Władysław 94, 97, 202, 355, 449 Mitrenga Barbara 33, 53, 449, 450 Modrzejewska Ewa 308, 447 Mokijenko Walerij 91 Morkowkin Walerij 71 Moroz Andrzej 54, 56, 444, 445 Mroczkowska Joanna 16, 446 Muras Jolanta 13, 448 Musierowicz Małgorzata 33, 55, 450 Næss Åshild 55, 79, 80, 450 Nagórko Alicja 62, 90, 437, 450 Newman John 32, 79, 84, 441, 450, 452, 453 Niewiadomska Iwona 17, 22, 450 Nikitina Tatiana 91 Nowak Paweł 83, 450 Nowak Tomasz 450, 451 Obuchowski Kazimierz 15, 450 Ochab Maria 16, 453 Indeks nazw osobowych 473 Ochrymowicz Anna 445 Ogrodnikowa Natalia 51, 450 Ogrodowska Barbara 25, 26, 450 Osińska-Boska Krystyna 16, 443 Ożegow Siergiej 320 Pabian Мarta 363, 450 Paciorek Antoni 15, 441 Paduczewa Jelena 38, 78, 86 Pajdzińska Anna 450 Pak Natalia 37 Paluch Adam 13, 450 Paperno Slava 66, 278, 446 Paperno Sława 66, 278, 446 Parandowski Jan 12, 450 Paweł, św. 354 Phillips Janet 61, 452 Piasecki Maciej 87, 95, 98, 454 Piela Agnieszka 51, 450 Pieter Józef 19, 450 Pietruszewska-Kobiela Grażyna 14, 444, 450 Pilch Jerzy 21 Piotr I 28 Piotrowicz Anna 49, 50, 451 Pisarek Walery 94, 451 Pisarkowa Krystyna 20, 446 Plutarch 14, 15, 451 Podhorodecka Joanna 308, 443 Podlaska Izabela 26, 451 Podracki Jerzy 53, 451 Polak Paulina 30, 453 Polański Edward 64, 90, 437, 451 Polański Kazimierz 55, 90, 208, 438, 443 Pomorski Adam 17, 443 Porzig Walter 95 Potina 12 Pottier Bernard 97 Przybora Jeremi 21 Przybylska Renata 314, 451 Przybył Elżbieta 22, 451 Przyklenk Joanna 50, 443, 446 Przymuszała Lidia 33, 52, 451 Ptaszyńska-Sadowska Elżbieta 17, 446 Pugaczowa Ałła 21 Puzynina Jadwiga 335, 452 Pytasz Marek 363, 448 Quinson Marie 22, 446 Rachwał Tadeusz 12, 17, 451 Radzicki Józef 18, 449 Regiewicz Adam 14, 51, 444, 450 Regner Leopold 15, 441 Rejter Artur 50, 446 Reszke Robert 17, 443 Rice Sally 450 Rieger Ewa 71, 451 Rieger Janusz 71, 451 Ritzer George 16, 451 Rodziewicz Barbara 339, 451 Rojek Tadeusz 29, 451 Romanowski Andrzej 22, 452 Rożniatowski Tadeusz 16, 442 Rumina 12 Ryken Leland 11, 451 Ryś Leszek 340, 443 Saciuk Robert 21, 444 Sajachowa Lena 90 Sapir Edward 30, 333, 334, 451 Sarach Szymon 451 Sawicki Wawrzyniec 33, 447 Sędziak Henryka 32, 441 Simmel Georg 16, 451 Siwek Paweł 14, 15, 441 Siwkowa Tatiana 44, 45, 46, 59, 79, Skarżyński Mirosław 53, 449 Skawiński Jacek 75, 81, 91, 357, 358, 80, 84 437 Skibińska Elżbieta 34, 451 Skobel Fryderyk 77, 449, 451 Skorupka Stanisław 60, 90, 438 Skorupska-Raczyńska Elżbieta 451 Skowronek Bogusław 24, 452 Skowronek Katarzyna 75, 84, 438 Skubalanka Teresa 75, 356, 437, 452 Skucińska Anna 330, 448 Smarzowski Wojciech 21 Sokrates 22 Sot Veronique 22, 448 474 Indeks nazw osobowych Stadnik Katarzyna 307, 448 Stalmaszczyk Piotr 307, 446 Staniewska Anna 7, 442 Starczuk Justyna 14, 452 Stasienko Anna 444 Stasiuk Andrzej 186, 439 Staszczak Zofia 452 Stawnicka Jadwiga 452 Stawowy Ludwik 16, 451 Stefanowitsch Anatol 450 Stegner Tadeusz 14, 453 Stomma Ludwik 33, 452 Straś Ewa 33, 452 Sulima Roch 16, 452 Szafrański Tadeusz 22, 448 Szanski Nikołaj 91 Szczerbowski Tadeusz 34, 452 Szpakowicz Stanisław 87, 95, 98, 454 Szpyra-Kozłowska Jolanta 23, 447 Szramko Ludmiła 48 Sztandara Magdalena 21, 27, 441, 446 Sztompka Piotr 30, 453 Szupryczyńska Maria 452 Szwedowa Natalia 90, 320 Szybowska Antonina 13, 452 Szymborska Wisława 228, 439 Szymoniuk Maja 13, 14, 452 Świętowid 12 Świrko Stanisław 437 452 Tabakowska Elżbieta 307, 308, 448, Talmy Leonard 315, 324 Tantal 12 Tarasowa Jelena 78 Taylor John R. 307, 314, 315, 318, 452 Termińska Kamilla 13, 55, 452 Teuteberg Hans J. 16, 452 Tichanow Paweł 75 Tiełuszkin Piotr 28 Timoszuk Mikołaj 452 Tokarski Ryszard 8, 41, 94, 178, 334, 335, 355, 365, 452, 453 Tokarz Emil 13, 446, 447, 452 Topolińska Zuzanna 317, 445, 447 Toussaint-Samat Maguelonne 16, 453 Trier Jost 95 Tuwim Irena 363 Tuwim Julian 63, 453 Ugniewska Joanna 17, 442 Ulicka Danuta 17, 443 Umińska-Plisenko Ewa 18, 448 Uryson Jelena 37, 39 Utiosow Leonid 21 Walter Harry 75 Warde Alan 30, 453 Wasilijew Leonid 73 Wawrzyńczyk Jan 427, 42 Weinsberg Adam 95, 310, 448 Weisgerber Johann L. 334 Wesoły Marian 15, 446 Whorf Benjamin L. 333, 334 Wiaziemski Władimir 28 Wieczorkiewicz Anna 13, 17, 24, 453 Wieleżyńska Ewa 16, 441 Wierzbicka Anna 30, 32, 38, 41, 83, 84, 453 Wierzchowska Magdalena 34, 453 Wilczek Wioletta 443 Wilhoit James C. 11, 451 Wilk Gabriela 33, 342, 363, 449, 450, 451 Winiarska Justyna 308, 443 Winnie-the-Pooh 363 Wiraszka Łukasz 307, 452 Witaszek-Samborska Małgorzata 32, 49, 50, 80, 451, 453 Witkiewicz Stanisław I. 21 Wrangham Richard 15, 453 Wróbel Henryk 41, 312, 445 Wsiewołodowa Maja 40 Wysocka Felicja 77, 453 Wysoczański Włodzimierz 339, 453 Zachoder Borys 363 Zalewski Piotr 21 Zamojski Adam 16, 453 Zaron Zofia 202, 454 Indeks nazw osobowych 475 Zawisławska Magdalena 87, 95, 98, 454 Zgółkowa Halina 37, 358, 437 Zięba Małgorzata 16, 443 Ziółkowska Beata 17, 450 Zołotowa Galina 40 Zwoliński Andrzej 12, 16, 22, 24, 454 Żarski Waldemar 34, 54, 454 Żelazko Kazimierz 454 Żeromski Stefan 75 Żmigrodzki Piotr 337, 454 Абрамова Елена Н. 47, 454 Акишина Алла А. 26, 28, 454 Александров Вадим А. Апресян Юрий Д. 36, 71, 370, 441 Арутюнова Нина Д. 88, 454, 457 Архангельская Эмма 50, 455 Бабенко Людмила Г. 45, 67, 69, 74, 360, 438, 458, 459 Баранов Анатолий Н. 327, 457 Баранов Олег С. 71, 438 Барт Ролан 25, 454 Беленко Елена В. 33, 454 Боброва Татьяна А. 344, 349, 460 Ботякова В.В. 370, 454 Буркова Полина П. 34, 454 Вайнштейн Ольга Б. 459 Вайс Даниэль 14, 56, 454, 456 Вальтер Харри 33, 75, 454, 455, 458 Ванкевич Оксана Г. 455 Василевич Александр П. 455 Васильев Леонид М. 36, 73, 438, 455 Васильева Ирина Э. 35, 455 Вечорек Диана 38, 455 Вильк Габриела 342, 455 Винни Пух 361, 363 Виноградов Виктор А. 456 Власова Ирина В. 25, 26, 458, 459 Воронцова Татьяна А. 50, 455 Вотякова Ирина А. 50, 455 Всеволодова Майя В. 40, 455 Высоцкий Владимир 273, 439 Вяземский Владимир 28, 455 Гасица Наталия А. 455 Гаш Агнешка 35, 50, 455 Гончаров Иван A. 26, 455 Горбова Елена В. 35, 455 Гордон Елена Я. 455 Григорьев Николай В. 28, 455 Григорьева Светлана А. 28, 455 Грушко Елена A. 12, 27, 455 Грушко Наталья Е. 34, 455 Гулова Зевар А. 33, 456 Даль Владимир И. 29, 438 Дементьева Ольга Ю. 40, 455 Демешкина Татьяна А. 34, 455 Джонсон Марк 327, 457 Дмитриев Дмитрий В. 322, 438 Добровольская Мария В. 17, 456 Долгова Елена Ю. 48, 456 Долешаль Урсула 14, 456 Донцова Дарья 33, 456 Дормидонтова Ольга А. 35, 456 Дуллиева Карина М. 33, 456 Дурова Елена Н. 436, 56 Евгеньева Анастасия П. 347, 438 Ерофеев Виктор 28, 456 Есипенко Борис Е. 76, 459 Жданова Ольга П. 456 Занадворова Анна В. 456 Зенкин Сергей Н. 25, 454 Злыднева Наталия В. 14, 459 Золотовa Галина А. 40, 456 Зуева Эльвира В. 456 Зых Aнна 456 476 Indeks nazw osobowych Иорданская Лидия Н. 456 Мокиенко Валерий М. 33, 65, 438, Кабакова Галина И. 456 Казыдуб Надежда H. 456 Калиущенко Владимир Д. Камалова Алла А. 35, 37, 38, 39, 456 Кано Хироко 26, 28, 454 Капкан Мария В. 457 Кассирер Эрнст 83, 457 Квеселевич Дмитрий И. 75, 84, 360, Кильдибекова Танзиля А. 72, 438, Кириленко Софья А. 17, 457 Китайгородская Маргарита В. 14, 361, 438 457 456, 457 Колесов Владимир В. 345, 348, 457 Колесова Дарья В. 345, 348, 457 Комарова Зоя И. 94, 457 Кондратович Марат А. 76, 459 Конычева Юлия Д. 32, 457 Крейдлин Григорий Е. 27, 28, 29, 455, 457 Круглякова Виктория А. 79, 457 Крысин Леонид П. 39, 78, 457, 459 Кубрякова Елена С. 36, 457 Кузнецов Сергей А. 37, 186, 438 Кузнецова Эра В. 457 Куренкова Татьяна Н. 457 Лакофф Джордж 327, 457 Латышева Т.Э. 370, 454 Леви-Строс Клод 17, 457 Лотман Юрий М. 30, 458 Магфурова Светлана О. 36, 42, 458 Макарова Ольга В. 33, 458 Маркина Ирина 50, 455 Марушкина Надежда С. 458 Матвеева Тамара В. 66, 438 Махлина Светлана Т. 24, 458 Маяковский Владимир 336, 458 Мед Наталья Г. 35, 455 Медведев Юрий M. 12, 455 Миролюбова Анастасия 16, 458 Миронова Ирина К. 458 454, 455 Монтанари Массимо 16, 458 Морковкин Валерий В. 71, 438 Морозова А.В. 327, 457 Неженцева Зинаида 33, 458 Никитина Татьяна Г. 37, 75, 359, 360, 361, 438 Новоженова Зоя 458 Oбъедало 12 Онипенко Надежда К. 40, 456 Oпивало 12 Падучева Елена В. 38, 78, 86, 94, 458 Пак Наталья С. 37, 458 Переверзева Светлана И. 29, 457 Погоcян Елена A. 30, 458 Полищук Николай С. 26, 458 Похлебкин Вильям В. 33, 458 Пучкова Елена О. 17, 457 Пьянкова Ксения В. 25, 458 Рахманова Людмила И. 257, 459 Розанова Нина Н. 14, 456, 457 Ромашко Сергей А. 83, 457 Рузин Игорь Г. 458 Саяхова Лена Г. 71, 438 Семенов Антон В. 344, 459 Сендровиц Елена М. 459 Сенкевич Василий И. 455 Серов Вадим 336, 459 Серр Мишель 459 Сивкова Татьяна Н. 45, 459 Сидорова Марина Ю. 40, 456 Сохань Ирина В. 14, 459 Стасюк Анджей 186, 439 Степанов Юрий С. 459 Сюткинa Ольга П. 16, 459 Тарасова Елена Н. 78, 459 Тиханов Павел Н. 75, 459 Токарчук Ольга 139, 157, 249, 439 Толстая Светлана М. 456 Indeks nazw osobowych 477 Толстой Никита И. 26, 459 Трубачeв Олег Н. 12, 459 Урысон Елена В. 37, 39, 459 Фасмер Макс 12, 30, 459 Федорова Людмила Л. 25, 457, 458 Филатова Наталия М. 33, 459 Фонтаньский Генрик 34, 459 Хантимиров Спартак М. 49, 459 Харитонов Александр А. 345, 348, 457 Хасанова Динара М. 71, 438 Химик Василий В. 75, 359, 360, 438 Химич Вера В. 32, 460 Чирич Ирина В. 460 Шанский Николай М. 344, 349, 460 Шведова Наталия Ю. 73, 438 Шрамко Людмила И. 48, 460 Шхумишхова Асият Р. 32, 460 Щур Георгий C. 94, 460 Эно-Сахно Кристин 46, 460 Ярцева Виктория Н. 457 Agnieszka Gasz Polish and Russian verbs of eating A lexical semantic study Su m mar y The following thesis belongs to the field of lexical-semantic studies. It aims at a con‑ frontative description of Polish and Russian verbs relating to the physiological domain of eating. Verbs denoting the function of eating (in both Polish and Russian linguistics) remain a relatively unexplored and least described lexical category. The present work attempts to identify these verbs and perform their semantic analysis using tools created on the grounds of structural, cognitive and cultural semantics. The analysis consists of three stages. It is performed separately for each subject group. Each research stage is summarised and comparative conclusions are presented. The first stage explicates the meaning structure of Polish and Russian eating verbs, exposed through their decomposition into simpler semantic components (a componential paradigmatic analy‑ sis). Next, out of the field of eating verbs, non-synonymous expressions are singled out, grouped into synsets (sets of synonyms). Then, the basic contexts of their occurrence are identified (a componential syntagmatic analysis). The second stage illustrates the funda‑ mental mechanisms of the occurrence of metaphorical meanings on the example of verbs central to the field of eating (a lexical subcategorization, conceptual metaphors). The third stage recreates the more important non-definitional content associated with the base verbs of eating and their expressive synonyms (semantic connotations). The observation of the most common idiomatic expressions, proverbs in which these verbs occur and a review of the representative groups of expressive synonyms have also allowed to make an attempt at reconstructing a fragment of linguistic image of eating reinforced by these synonyms. Apart from an introduction and conclusions the work includes two basic parts: theory and research which are further divided into chapters and subchapters. The first chapter is devoted to the discussion of the current state of research into verbs of eating. The second chapter presents a framework for their description. A detailed description of the selected class of verbs (analysed in three main approaches) is found in the third analytical chapter. Findings of the conducted comparative are presented in appendixes. They can be used in academic didactics in preparation of teaching and learning resources for learners of Russian or Polish as a foreign language, compiling monolingual or bilingual dictionaries as well as in translation. Агнешка Гаш Польские и русские глаголы еды Лексико ‑семантический очерк Резюме Настоящая монография выполнена в русле лексико -семантических исследований. Работа имеет целью проведение сравнительного анализа польских и русских физи‑ ологических глаголов еды. Как в польской, так и в русской лингвистике глаголы, обозначающие акт приема пищи, остаются относительно слабо изученным классом лексем. В рамках данного исследования предпринимается попытка классифицировать их, а затем подвергнуть семантическому анализу с помощью инструментария, выра‑ ботанного структурной, когнитивной и лингвокультурной семантикой. Исследование состоит из трех этапов. Анализ, проводимый на материале обоих языков отдельно, в каждой из соответствующих частей работы завершается подведе‑ нием сопоставительных итогов. Первый этап исследования заключается в отражении семантической структуры польских и русских глаголов еды, выявляемой методом лексической декомпозиции (парадигматические отношения). Далее в поле глаголов еды рассматриваются несинонимические выражения, объединенные в синсеты (груп‑ пы синонимов). Кроме того, компонентный анализ охватывает основное окружение (контекст), в котором выступают глаголы интересующего нас поля (синтагматические отношения). Второй аспект исследования показывает существенные механизмы обра‑ зования переносных значений на примере центральных глаголов в поле еды (лексиче‑ ская субкатегоризация, концептуальные метафоры). На третьем этапе анализа обна‑ руживаются важнейшие коннотативные компоненты значения базовых глаголов еды и их экспрессивных синонимов (системные коннотации). Наблюдение за чаще всего используемыми в речи фразеологизмами и пословицами с данными глаголами, а так‑ же анализ наиболее показательных групп экспрессивных синонимов позволили пред‑ принять попытку реконструкции фрагмента отраженной в них языковой картины еды. Структура предлагаемой работы, кроме введения и заключения, состоит из двух стержневых частей, теоретической и эмпирической, которые подразделяются на главы и подразделы. Первая глава посвящена обзору исследований в области глаголов еды. В главе второй представляется рамочный проект их анализа. Подробная характери‑ стика данного класса глаголов (рассматриваемых в трех основных аспектах) содер‑ жится в третьей главе (аналитической). Результаты проведенных сопоставительных исследований приводятся в приложении. Они могут найти применение в вузовской практике преподавания: при составлении научных пособий для обучения польскому и русскому языку как иностранному, в лексикографической практике при подготовке словарей различных типов (однoязычных и двуязычных), а также в практике перевода.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polskie i rosyjskie czasowniki jedzenia. Studium leksykalno-semantyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: