Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00370 007596 9514131 na godz. na dobę w sumie
Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym - ebook/pdf
Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 790
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5268-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Autorom niniejszego podręcznika przyświecały trzy motywy. Motyw pierwszy to chęć opracowania dzieła, które łączyłoby krajowe ujęcie prawa konstytucyjnego z komparatystycznym. Motyw drugi to pragnienie, by instytucje ustrojowe przedstawić nie tylko w aspekcie normatywnym, ale zaprezentować je również w kontekście doktrynalnym. I motyw trzeci to intencja, by podręcznik nie miał charakteru czysto dydaktycznego, lecz służył także magistrantom, a nawet doktorantom.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykłady Becka Ryszard M. Małajny (red.) Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym Polecamy inne nasze publikacje: B. Banaszak PRAWO KONSTYTUCYJNE, wyd. 6 Studia Prawnicze B. Szmulik SKARGA KONSTYTUCYJNA. POLSKI MODEL NA TLE PORÓWNAWCZYM Monografi e Prawnicze P. Sarnecki PRAWO KONSTYTUCYJNE, wyd. 8 Podręczniki Prawnicze M. Granat, M. Zubik PRAWO KONSTYTUCYJNE. ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH Edycja Sądowa www.ksiegarnia.beck.pl Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym Redaktor Prof. zw. dr hab. Ryszard M. Małajny Autorzy dr Artur Biłgorajski, dr Michał Bożek, dr Anna Chorążewska, dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ. dr hab. Anna Łabno, prof. zw. dr hab. Ryszard M. Małajny Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2013 Wydawca: Aneta Flisek Poszczególne rozdziały opracowali: II, XV, XVII VIII, XI–XII, XIV IX–X, XVI V–VII XIII I, III–IV i wstęp Artur Biłgorajski Michał Bożek Anna Chorążewska Mariusz Jagielski Anna Łabno Ryszard M. Małajny © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5267-1 ISBN e-book 978-83-255-5268-8 Spis treści Wykaz skrótów....................................................................................................................... . XXIII Wstęp........................................................................................................................................ .XXVII . . Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.......................................................................... . §.1.. Państwo...................................................................................................................... . . . I.. Pojęcie.państwa................................................................................................ . II.. Funkcje.państwa.............................................................................................. . . III.. Typy.państwa................................................................................................... . . . IV.. Formy.państwa................................................................................................. . §.2.. Konstytucjonalizm.................................................................................................... . I.. Pojęcie.konstytucjonalizmu........................................................................... . . . II.. Idee.konstytucjonalizmu................................................................................ . §.3.. Prawo.konstytucyjne................................................................................................ . . I.. Pojęcie.prawa.konstytucyjnego..................................................................... . II.. Przedmiot.prawa.konstytucyjnego............................................................... . . . III.. Metody.badawcze............................................................................................ . §.4.. Podmioty.władzy.państwa...................................................................................... . . I.. Organy.państwa............................................................................................... . II.. Obywatele.......................................................................................................... . . III.. Partie.polityczne............................................................................................... . . IV.. Związki.wyznaniowe...................................................................................... . . . V.. Związki.zawodowe.......................................................................................... . . VI.. Organizacje.społeczne.i.grupy.interesu....................................................... . §.5.. Polskie.konstytucje.XX.w......................................................................................... . I.. Konstytucje.II.Rzeczypospolitej.................................................................... . . . II.. Konstytucja.PRL............................................................................................... . III.. Mała.Konstytucja.z.1992.r............................................................................... . . . IV.. Konstytucja.z.1997.r......................................................................................... . . . 1 1 1 2 3 4 5 5 8 8 8 10 11 12 12 12 13 16 17 17 19 19 21 22 23 V Spis treści . . . . Rozdział II. Źródła prawa .................................................................................................... . §.6.. Prawo.......................................................................................................................... . . . I.. Pojęcie.prawa.................................................................................................... . . II.. Pojęcie.porządku.prawnego.i.systemu.prawnego...................................... . §.7.. Źródła.prawa............................................................................................................. . . I.. Pojęcie.źródeł.prawa........................................................................................ . II.. System.źródeł.prawa........................................................................................ . . . III.. Pluralizm.systemów.źródeł.prawa................................................................ . . IV.. Hierarchia.w.pluralistycznym.systemie.źródeł.prawa.............................. . §.8.. Ustawa.zasadnicza................................................................................................... . . I.. Konstytucja.RP.a.prawo.europejskie............................................................ . . II.. Ustawa.o.zmianie.Konstytucji....................................................................... . . III.. Powszechne.zasady.prawa.międzynarodowego........................................ . §.9.. Umowy.międzynarodowe...................................................................................... . . I.. Pojęcie.umowy.międzynarodowej................................................................ . II.. Zwyczajowe.normy.prawa.międzynarodowego......................................... . . . III.. Prawo.Unii.Europejskiej................................................................................. . §.10..Ustawa........................................................................................................................ . . I.. Pojęcie.ustawy.................................................................................................. . II.. Wyłączność.ustawy.......................................................................................... . . . III.. Rodzaje.ustaw................................................................................................... . §.11..Rozporządzenie.z.mocą.ustawy............................................................................. . . I.. Pojęcie.rozporządzenia.z.mocą.ustawy........................................................ . . II.. Rozporządzenie.z.mocą.ustawy.w.świetle.Konstytucji.RP...................... . §.12..Rozporządzenie........................................................................................................ . . I.. Rozporządzenie.a.ustawa............................................................................... . II.. Podstawa.rozporządzenia.............................................................................. . . . III.. Szczegółowość.rozporządzenia..................................................................... . . IV.. Kontrola.rozporządzeń................................................................................... . §.13..Akty.prawa.miejscowego........................................................................................ . . I.. Cechy.konstytutywne..................................................................................... . . II.. Rodzaje.aktów.prawa.miejscowego.............................................................. . §.14..Inne.źródła.prawa..................................................................................................... . . I.. Jednostronne.akty.RP...................................................................................... . II.. Precedensy........................................................................................................ . . III.. Konwenanse...................................................................................................... . . IV.. Prawo.zwyczajowe........................................................................................... . . V.. Orzecznictwo.sądowe..................................................................................... . . . VI.. Nauka.prawa..................................................................................................... . Rozdział III. Konstytucja ..................................................................................................... . §.15..Definicja.i.terminologia........................................................................................... . . . I.. Etymologia.i.znaczenia.terminu.„konstytucja”.......................................... . II.. Definicja.konstytucji........................................................................................ . . . . . . 25 26 26 30 31 31 32 38 43 46 46 51 52 53 53 56 57 60 60 63 69 73 73 74 76 76 78 79 81 82 82 83 84 84 84 85 86 86 87 89 89 89 91 VI Spis treści . . . . . . . . . . . §.16..Geneza.konstytucji................................................................................................... . I.. Uwagi.wstępne................................................................................................. . . II.. Tło.społeczno-ekonomiczne........................................................................... . . . III.. Tło.ideologiczne............................................................................................... . §.17..Tworzenie.konstytucji.............................................................................................. . I.. Sposoby.tworzenia.konstytucji...................................................................... . . . II.. Optymalny.tryb.tworzenia.konstytucji....................................................... . §.18..Zmiana.konstytucji................................................................................................... . . I.. Tło....................................................................................................................... . II.. Rodzaje.zmian.konstytucji............................................................................. . . III.. Zmiana.Konstytucji.RP................................................................................... . . IV.. Prawa.fundamentalne..................................................................................... . . . V.. Częstotliwość.zmian.konstytucji................................................................... . . VI.. Wejście.w.życie.konstytucji............................................................................ . §.19..Forma.i.systematyka.konstytucji............................................................................ . . I.. Forma.konstytucji............................................................................................ . II.. Systematyka.ogólna.konstytucji.................................................................... . . . III.. Systematyka.szczegółowa.konstytucji.......................................................... . §.20..Treść.konstytucji....................................................................................................... . . I.. Ewolucja.zakresu.przedmiotowego.konstytucji......................................... . II.. Czynniki.określające.treść.konstytucji......................................................... . . . III.. Optymalny.katalog.materii.konstytucyjnych............................................. . §.21..Wstępy.do.konstytucji............................................................................................. . . I.. Cele.preambuł................................................................................................... . . II.. Charakter.prawny............................................................................................ . §.22..Zasady.i.normy.konstytucji.................................................................................... . I.. Zasady.konstytucji........................................................................................... . . . II.. Normy.konstytucji........................................................................................... . 1..Normy.pisane.i.niepisane.......................................................................... . 2..Normy.formalne.i.materialne.................................................................... . . III.. Hierarchia.norm.konstytucyjnych................................................................ . §.23..Funkcje.konstytucji................................................................................................... . I.. Podstawowa.triada.......................................................................................... . . . II.. Funkcja.statyczna.i.dynamiczna................................................................... . §.24..Gwarancje.i.wykładnia.konstytucji........................................................................ . I.. Gwarancje.konstytucji..................................................................................... . . II.. Wykładnia.konstytucji.................................................................................... . . . III.. Konstytucja.a.inne.systemy.normatywne................................................... . §.25..Stosowanie.konstytucji............................................................................................ . I.. Stosowanie.sensu stricto et sensu largo............................................................ . . II.. Stosowanie.bezpośrednie.i.pośrednie.......................................................... . . . III.. Sądowe.stosowanie.konstytucji..................................................................... . §.26..Rodzaje.konstytucji.................................................................................................. . 94 94 95 96 99 99 101 102 102 103 105 106 108 109 110 110 110 111 112 112 113 115 117 117 118 119 119 120 121 121 123 124 124 125 126 126 126 128 129 129 129 130 131 VII Spis treści . . I.. Konstytucja.formalna.i.materialna............................................................... . . . II.. Idealizm.prawniczy.w.pojmowaniu.oddziaływania.konstytucji............ . §.27..Koncepcje.konstytucji.............................................................................................. . . I.. Konstytucja.bilans.czy.program?.................................................................. . II.. Konstytucja.państwa.czy.społeczeństwa?................................................... . . . III.. Inne.koncepcje.................................................................................................. . §.28..Ocena.Konstytucji.III.RP.......................................................................................... . . I.. Tło....................................................................................................................... . II.. Kryteria.dobrej.konstytucji............................................................................ . . . . . Rozdział IV. Zasady ustroju państwa................................................................................. . §.29..Ustrój.państwa,.jego.instytucje.i.zasady............................................................... . . . I.. Pojęcie.ustroju.państwa.................................................................................. . II.. Pojęcie.instytucji.ustrojowych....................................................................... . . . III.. Pojęcie.zasad.ustroju.państwa....................................................................... . §.30..Zasada.godności.jednostki...................................................................................... . . I.. Geneza............................................................................................................... . . II.. Pojęcie.godności.jednostki.............................................................................. . §.31..Zasada.suwerenności............................................................................................... . . I.. Geneza............................................................................................................... . II.. Pojęcie.suwerenności....................................................................................... . . . III.. Podmioty.suwerenności.................................................................................. . §.32..Zasada.reprezentacji................................................................................................ . . I.. Geneza............................................................................................................... . II.. Doktryna.klasyczna......................................................................................... . . III.. Doktryna.współczesna.................................................................................... . . . IV.. Podsumowanie................................................................................................. . §.33..Zasada.państwa.prawa............................................................................................ . . I.. Geneza............................................................................................................... . II.. Definicja............................................................................................................. . . III.. Aspekt.formalny.............................................................................................. . . . IV.. Aspekt.materialny............................................................................................ . . V.. Trójjedyna.„zasada.zasad”............................................................................. . §.34..Zasada.podziału.władzy.państwowej................................................................... . . I.. Geneza............................................................................................................... . II.. Pojęcie.podziału.władzy................................................................................. . . III.. Interpretacje.podziału.władzy....................................................................... . . IV.. Równowaga.organów...................................................................................... . . . V.. Rygorystyczna.a.liberalna.wersja.rozdziału............................................... . VI.. Koncepcja.rdzenia.kompetencji..................................................................... . . . VII.. Podział.władzy.a.suwerenność.i.demokracja.............................................. . §.35..Zasada.państwa.świeckiego.................................................................................... . . I.. Geneza............................................................................................................... . . . . 131 133 134 134 136 137 139 139 139 141 142 142 143 143 145 145 147 148 148 149 152 153 153 155 157 159 160 160 163 165 168 170 171 171 174 177 178 180 182 185 187 187 VIII Spis treści II.. Pojęcie.państwa.świeckiego........................................................................... . . III.. Idea.neutralności.światopoglądowej.państwa............................................ . . . IV.. Specyfika.polska............................................................................................... . §.36..Inne.zasady................................................................................................................ . . . . Rozdział V. Status prawny jednostki................................................................................. . §.37..Uniwersalizm.czy.indywidualizm?....................................................................... . . I.. Ujęcie.uniwersalistyczne................................................................................ . . . II.. Ujęcie.indywidualistyczne............................................................................. . §.38..Geneza.i.rozwój.ideologii.praw.człowieka........................................................... . I.. Starożytność...................................................................................................... . . II.. Średniowiecze................................................................................................... . . . III.. Renesans............................................................................................................ . IV.. Wiek.XVII.......................................................................................................... . . V.. Oświecenie........................................................................................................ . . . VI.. Wiek.XIX.i.pierwsza.połowa.XX.................................................................... . . VII.. Okres.po.1945.r................................................................................................. . §.39..Terminologia.z.dziedziny.praw.człowieka........................................................... . I.. Pojęcie.praw.człowieka................................................................................... . . 1..Prawa.człowieka.w.wymiarze.etycznym................................................ . 2..Prawa.człowieka.w.wymiarze.normatywnym....................................... . 2.1.. Wąskie.i.szerokie.ujęcie.praw.człowieka......................................... . 2.2.. Prawa.człowieka.a.prawa.obywatela................................................ . 3..Prawa.człowieka.w.wymiarze.procesowym........................................... . II.. Wolność.–.prawo.–.obowiązek....................................................................... . III.. Klasyfikacja.praw.człowieka.......................................................................... . 1..Prawa.naturalne,.polityczne.i.cywilne..................................................... . 2..Prawa.cywilne.i.publiczne......................................................................... . 3..Prawa.wolnościowe.i.obywatelskie.......................................................... . 4..Prawa.wolnościowe.i.równościowe.......................................................... . 5..Prawa.tradycyjne.i.socjalne........................................................................ . 6.. Prawa.osobiste,.polityczne.oraz.ekonomiczne,.społeczne.i.kulturalne.... . 7..Prawa.podstawowe.i.pozostałe................................................................. . 8..Podział.na.generacje.praw.człowieka....................................................... . §.40..Konstytucyjna.regulacja.praw.człowieka............................................................. . I.. Konstytucyjne.funkcje.praw.człowieka....................................................... . . II.. Podstawowe.zasady.regulacji........................................................................ . . 1..Zasada.godności.......................................................................................... . 2..Zasada.wolności.......................................................................................... . 3..Zasada.proporcjonalności.......................................................................... . 4..Zasada.równości.......................................................................................... . 5..Wolność.a.równość...................................................................................... . 6..Zasady.dotyczące.obywatelstwa............................................................... . . . . 190 192 196 203 205 205 206 206 207 207 209 210 210 211 211 212 213 213 213 214 214 215 216 216 219 219 220 220 220 220 221 221 222 222 222 223 223 224 225 226 228 230 IX Spis treści . . . . III.. Podmioty.praw.człowieka.............................................................................. . 1..Obywatele.a.nie.obywatele........................................................................ . 2..Preferencje.................................................................................................... . 3..Prawa.człowieka.a.osoby.prawne............................................................. . IV.. Adresaci.praw.człowieka................................................................................ . V.. Prawa.podmiotowe.a.normy.programowe.................................................. . VI.. Granice.ochrony............................................................................................... . 1..Zasada.proporcjonalności.......................................................................... . 2..Zasada.państwa.demokratycznego.......................................................... . 3..Koncepcja.istoty.wolności.i.praw............................................................. . 4..Zasada.wyłączności.ustawy...................................................................... . §.41..Środki.ochrony.praw.człowieka............................................................................. . . I.. Prawo.do.sądu.................................................................................................. . II.. Prawo.do.wynagrodzenia.szkody................................................................. . . III.. Prawo.do.skargi.konstytucyjnej.................................................................... . . . IV.. Prawo.do.skargi.do.ETPC............................................................................... . V.. Prawo.do.wystąpienia.do.RPO...................................................................... . . . VI.. Inne.środki.ochrony........................................................................................ . §.42..Konstytucyjne.obowiązki.jednostki....................................................................... . . I.. Funkcje.obowiązków.jednostki..................................................................... . II.. Reglamentacja.w.Konstytucji.RP................................................................... . . . . . . Rozdział VI. Prawo wyborcze ............................................................................................. . . §.43..Pojęcia.podstawowe................................................................................................. . . I.. Wybory.............................................................................................................. . II.. Prawo.wyborcze............................................................................................... . . . III.. System.wyborczy............................................................................................. . §.44..Funkcje.wyborów..................................................................................................... . §.45..Zasady.prawa.wyborczego..................................................................................... . . I.. Uwagi.wstępne................................................................................................. . II.. Zasada.powszechności.wyborów.................................................................. . . 1..Przesłanki.posiadania.praw.wyborczych................................................ . 2..Zagadnienie.niegodności.wyborczej........................................................ . 3..Domicyl......................................................................................................... . 4..Cenzusy.zawodowe.................................................................................... . 5..Realizacja.zasady.powszechności.wyborów........................................... . III.. Zasada.równości.wyborów............................................................................ . . IV.. Zasada.bezpośredniości.wyborów................................................................ . . V.. Zasada.tajności.głosowania............................................................................ . . . VI.. Zasada.wolności.wyborów............................................................................. . §.46..System.wyborczy...................................................................................................... . . I.. Uwagi.wstępne................................................................................................. . II.. Systemy.większościowe.................................................................................. . . . 232 232 234 235 237 239 241 242 242 243 243 244 244 245 245 246 247 247 248 248 249 251 251 251 253 254 255 256 256 257 259 261 262 263 264 264 267 269 270 272 272 272 X Spis treści . 1..System.większości.względnej.................................................................... . 2..System.większości.bezwzględnej............................................................. . III.. System.proporcjonalny................................................................................... . 1..Warianty.systemu.proporcjonalnego....................................................... . 1.1.. Metoda.d’Hondta.................................................................................. . 1.2.. Metoda.Sainte-Laguë............................................................................ . 1.3.. Metoda.Hare-Niemeyera....................................................................... . 2..Inne.możliwości.wpływania.na.wynik.wyborów.................................. . . IV.. Systemy.mieszane............................................................................................ . §.47..Organizacja.wyborów.............................................................................................. . I.. Organy.wyborcze............................................................................................. . . . II.. Okręgi.wyborcze.............................................................................................. . III.. Obwody.głosowania........................................................................................ . . IV.. Rejestry.i.spisy.wyborców.............................................................................. . . V.. Uzupełnianie.spisów.wyborców................................................................... . . . VI.. Ułatwienia.dla.osób.niepełnosprawnych.i.starszych................................ . VII.. Ułatwienia.dla.osób.przebywających.zagranicą......................................... . . VIII.. Komitety.wyborcze.......................................................................................... . . . IX.. Finansowanie.wyborów.................................................................................. . §.48..Przebieg.wyborów.................................................................................................... . I.. Zarządzanie.wyborów.................................................................................... . . II.. Zgłaszanie.kandydatów.................................................................................. . . III.. Kampania.wyborcza........................................................................................ . . . IV.. Cisza.wyborcza................................................................................................ . V.. Głosowanie........................................................................................................ . . VI.. Ustalenie.wyników.głosowania.i.wyborów................................................ . . VII.. Weryfikacja.ważności.wyborów.................................................................... . . . VIII.. Finansowe.rozliczenie.wyborów.i.subwencja.partyjna............................ . IX.. Uzupełnianie.składu.organów.przedstawicielskich.................................. . . . . Rozdział VII. Referendum................................................................................................... . . §.49..Instytucje.demokracji.bezpośredniej..................................................................... . I.. Uwagi.wstępne................................................................................................. . . II.. Referendum.jako.instytucja.demokracji.bezpośredniej............................ . . . III.. Szczególne.typy.referendum.......................................................................... . 1..Recall.............................................................................................................. . 2..Weto.ludowe................................................................................................ . IV.. Referendum.na.tle.innych.instytucji.demokracji.bezpośredniej............. . 1..Zgromadzenie.ludowe............................................................................... . 2..Inicjatywa.ludowa....................................................................................... . 3..Konsultacje.ludowe..................................................................................... . §.50..Konstytucyjna.regulacja.i.podział.referendów.................................................... . . I.. Referendum.a.konstytucja.............................................................................. . . . 273 274 275 276 276 277 278 279 280 282 282 285 286 287 287 289 290 291 293 295 295 296 298 300 300 301 303 305 307 309 309 309 310 312 312 312 313 313 313 314 314 314 XI Spis treści . . . . II.. Sposób.określenia.materii.referendalnych................................................... . III.. Rodzaje.referendum........................................................................................ . 1..Kryterium.zasięgu.terytorialnego............................................................. . 2..Kryterium.wymagalności........................................................................... . 3..Kryterium.mocy.wiążącej.......................................................................... . 4..Kryterium.momentu.przeprowadzenia................................................... . 5..Kryterium.przedmiotowe.......................................................................... . §.51..Referendum.w.tradycji.polskiej.............................................................................. . . I.. Do.1989.r............................................................................................................ . II.. Lata.1989–1997.................................................................................................. . . . III.. Po.1997.r............................................................................................................. . §.52..Prawna.regulacja.instytucji.referendum.w.Polsce............................................... . . I.. Prawo.referendalne.a.prawo.wyborcze........................................................ . II.. Przepisy.wspólne.dotyczące.referendum.................................................... . . 1..Prawo.uczestnictwa.................................................................................... . 2..Termin.przeprowadzenia........................................................................... . 3..Organizacja.referendum............................................................................. . 4..Kampania.referendalna.............................................................................. . 5..Finansowanie.referendum......................................................................... . 6..Głosowanie................................................................................................... . 7..Ustalanie.wyników..................................................................................... . 8..Ważność.referendum.................................................................................. . III.. Referendum.w.sprawach.o.szczególnym.znaczeniu.dla.państwa........... . 1..Charakter.prawny....................................................................................... . 2..Przedmiot.referendum............................................................................... . 3..Podmioty.uprawnione.do.zarządzenia.referendum.............................. . 4..Wynik.i.skutek.referendum....................................................................... . IV.. Referendum.w.sprawie.ratyfikacji.umowy.międzynarodowej................ . V.. Referendum.zatwierdzające.zmianę.Konstytucji.RP................................. . VI.. Referendum.lokalne......................................................................................... . . . . . . Rozdział VIII. Systemy rządów.......................................................................................... . §.53..Kwestie.terminologiczne......................................................................................... . . . I.. Pojęcie.i.rodzaje.organów.państwa............................................................... . II.. Pojęcie.systemu.rządów.i.ich.rodzaje............................................................ . . §.54..System.prezydencjalny............................................................................................ . . I.. Zasada.podziału.władzy................................................................................ . II.. System.hamulców.ustrojowych..................................................................... . . . III.. Monizm.egzekutywy...................................................................................... . §.55..System.parlamentarny............................................................................................. . . I.. Geneza............................................................................................................... . II.. Racjonalizacja.systemu.parlamentarnego.................................................... . . . III.. Dualizm.egzekutywy...................................................................................... . . XII 315 316 316 317 317 318 318 318 318 319 320 321 321 321 321 322 322 323 324 324 324 325 325 325 326 326 327 329 330 331 333 334 334 335 336 336 337 341 343 343 346 348 Spis treści . . . IV.. Odpowiedzialność.parlamentarna.gabinetu............................................... . . . V.. Wpływ.egzekutywy.na.działalność.legislatywy........................................ . §.56..System.dyrektorialny............................................................................................... . I.. Geneza.i.pojęcie................................................................................................ . . . II.. Względna.supremacja.legislatywy................................................................ . III.. Monistyczny.i.kolegialny.charakter.egzekutywy...................................... . . . IV.. Podporządkowanie.egzekutywy.legislatywie............................................ . §.57..System.semiprezydencjalny.................................................................................... . . I.. Pojęcie................................................................................................................. . II.. Wybór.prezydenta.w.głosowaniu.powszechnym...................................... . . III.. Arbitraż.polityczny.prezydenta..................................................................... . . . IV.. Podwójna.odpowiedzialność.rządu.............................................................. . §.58..System.rządów.w.Konstytucji.RP.z.1997.r............................................................ . I.. Geneza............................................................................................................... . . . II.. Cechy.................................................................................................................. . . . Rozdział IX. Parlament......................................................................................................... . §.59..Geneza.parlamentu.................................................................................................. . . §.60..Struktura.parlamentu.............................................................................................. . . . I.. Mono.czy.multi?............................................................................................... . II.. Monokameralizm............................................................................................. . . 1..Finlandia....................................................................................................... . 2..Dania............................................................................................................. . 3..Estonia........................................................................................................... . III.. Bikameralizm.................................................................................................... . IV.. Bikameralizm.w.państwach.unitarnych...................................................... . 1..Wielka.Brytania........................................................................................... . 2..Włochy.......................................................................................................... . 3..Francja........................................................................................................... . 4..Polska............................................................................................................ . V.. Bikameralizm.w.państwach.federalnych..................................................... . 1..Stany.Zjednoczone...................................................................................... . 2..Niemcy.......................................................................................................... . 3..Rosja.............................................................................................................. . VI.. Instytucja.wspólnych.posiedzeń.izb.bikameralnej.legislatywy.............. . . §.61..Funkcja.ustawodawcza.parlamentu...................................................................... . I.. Katalog.funkcji.legislatywy........................................................................... . . II.. Inicjatywa.ustawodawcza.............................................................................. . . . III.. Inicjatywa.ludowa............................................................................................ . IV.. Postępowanie.w.parlamencie......................................................................... . . V.. Rozpatrywanie.projektu.ustawy.przez.Sejm.............................................. . . VI.. Zgłaszanie.poprawek...................................................................................... . . . VII.. Rola.komisji.sejmowych.................................................................................. . . . 349 351 354 354 357 357 359 361 361 362 363 365 367 367 368 375 376 376 376 377 377 378 379 380 382 382 383 386 388 388 389 392 394 397 399 399 400 403 404 405 406 408 XIII Spis treści . . . 410 VIII.. Rola.Senatu........................................................................................................ . 412 IX.. Rola.prezydenta................................................................................................ . 416 X.. Tryby.szczególne.............................................................................................. . 417 1..Projekty.pilne............................................................................................... . 417 2..Projekty.ustawy.budżetowej..................................................................... . 418 3..Zmiana.konstytucji...................................................................................... . 420 4..Umowy.międzynarodowe......................................................................... . 420 5..Inne.materie................................................................................................. . 421 XI.. Funkcja.prawodawcza.parlamentu.w.kontekście.członkostwa.w.UE.... . . 424 . XII.. Lobbing.w.procesie.stanowienia.prawa....................................................... . 424 §.62..Funkcja.kontrolna.parlamentu............................................................................... . 424 . I.. Znaczenie.funkcji.kontrolnej.legislatywy................................................... . 426 II.. Kontrola.plenarna.Sejmu................................................................................ . . 428 III.. Kontrola.komisji.sejmowych.......................................................................... . . 430 IV.. Indywidualne.instrumenty.kontroli............................................................. . . 431 . V.. Uprawnienia.kontrolne.Senatu...................................................................... . 432 §.63..Funkcja.kreacyjna.parlamentu............................................................................... . 433 §.64..Zasada.autonomii.parlamentarnej......................................................................... . 433 . I.. Polska................................................................................................................. . 434 . II.. Francja................................................................................................................ . 436 §.65..Kadencja.parlamentu............................................................................................... . 436 . I.. Pojęcie.i.długość............................................................................................... . 437 II.. Przedłużanie.i.skracanie.kadencji................................................................. . . 439 . III.. Zasada.dyskontynuacji................................................................................... . 441 §.66..Tryb.pracy.parlamentu............................................................................................ . . 441 I.. Tryb.sesyjny.lub.permanentny...................................................................... . II.. Posiedzenia.izby............................................................................................... . 442 . 443 III.. Głosowanie........................................................................................................ . . 443 . IV.. Obrady............................................................................................................... . §.67..Organizacja.parlamentu.......................................................................................... . 444 I.. Tło.porównawcze............................................................................................. . 444 . 445 II.. Parlament.RP.................................................................................................... . . 445 1..Marszałek.Sejmu.(Senatu).......................................................................... . 2..Prezydium.Sejmu.(Senatu)........................................................................ . 448 449 3..Konwent.Seniorów...................................................................................... . 449 4..Sekretarze.izby............................................................................................. . 449 5..Komisje.parlamentarne.............................................................................. . 6..Kluby.i.koła.poselskie.(senatorskie)......................................................... . 452 452 §.68..Status.prawny.deputowanego................................................................................ . 452 . I.. Pojęcie.mandatu.przedstawicielskiego......................................................... . 453 II.. Mandat.imperatywny...................................................................................... . . . III.. Mandat.wolny................................................................................................... . 455 . . . . . . . XIV Spis treści . . . . IV.. Czas.trwania,.nabycie.i.objęcie.mandatu..................................................... . V.. Wygaśnięcie.mandatu..................................................................................... . VI.. Incompatibilitas................................................................................................... . VII.. Uprawnienia.deputowanych.......................................................................... . 1..Immunitet.parlamentarny.......................................................................... . 2..Przywilej.nietykalności.deputowanego................................................... . 3..Inne.prawa.deputowanego........................................................................ . 4..Obowiązki.deputowanego......................................................................... . 5..Odpowiedzialność.deputowanego........................................................... . Rozdział X. Prezydent RP..................................................................................................... . §.69..Modele.ustrojowe.głowy.państwa.w.systemie.parlamentarnym..................... . . . I.. Uwagi.wprowadzające.................................................................................... . II.. Model.reprezentacyjny.................................................................................... . . III.. Model.reglamentacyjny.................................................................................. . . . IV.. III.Rzeczpospolita............................................................................................ . §.70..Charakter.prawny,.funkcje.i.zadania.Prezydenta.RP.......................................... . I.. Pojęcia................................................................................................................ . . II.. Funkcja.najwyższego.reprezentanta.państwa............................................ . . . III.. Funkcja.gwaranta.ciągłości.władzy.państwowej....................................... . . IV.. Funkcja.arbitra.................................................................................................. . §.71..Podział.zadań.dualistycznej.egzekutywy............................................................. . I.. Polityka.zagraniczna....................................................................................... . . . II.. Polityka.wewnętrzna....................................................................................... . §.72..Kompetencje.Prezydenta......................................................................................... . I.. Kompetencje.związane.z.rządem.................................................................. . . 1..Formowanie,.dymisjonowanie.i.zmiany.w.składzie.............................. . 2..Wpływanie.na.kształt.polityki.................................................................. . 3..Bezpieczeństwo.państwa............................................................................ . II.. Kompetencje.związane.z.parlamentem........................................................ . 1..Kompetencje.organizacyjne....................................................................... . 2..Kompetencje.inicjatywne........................................................................... . 3..Kompetencje.hamujące............................................................................... . III.. Kompetencje.związane.z.sądownictwem.................................................... . 1..Kompetencje.organizacyjno-kontrolne.................................................... . 2..Kompetencje.inicjujące............................................................................... . 3..Kompetencje.władcze................................................................................. . §.73..Akty.urzędowe.i.prerogatywy.Prezydenta.......................................................... . I.. Akty.urzędowe................................................................................................. . . II.. Prerogatywy sensu stricto................................................................................ . . III.. Prerogatywy.sensu largo.................................................................................. . . §.74..Tryb.wyboru.i.odpowiedzialność.Prezydenta..................................................... . I.. Tryb.wyboru.i.kadencja.................................................................................. . . . II.. Odpowiedzialność.Prezydenta...................................................................... . . . . . . . . 456 456 457 460 460 462 463 464 465 467 467 467 468 470 473 475 475 475 477 478 480 480 482 483 483 483 484 485 487 487 487 488 491 491 492 493 494 494 495 496 497 497 499 XV Spis treści . . . . Rozdział XI. Rada Ministrów.............................................................................................. . §.75..Modele.egzekutywy................................................................................................. . . . I.. Egzekutywa.monokratyczna.......................................................................... . . II.. Egzekutywa.dualistyczna............................................................................... . . III.. Egzekutywa.departamentalna....................................................................... . §.76..Rząd.w.systemie.parlamentarnym........................................................................ . . I.. Pojęcie.rządu..................................................................................................... . II.. Struktura.formalna.......................................................................................... . . III.. Struktura.polityczna........................................................................................ . . . IV.. Funkcje............................................................................................................... . §.77..Funkcje.ustrojowe.Rady.Ministrów....................................................................... . . I.. Funkcja.kierownictwa.politycznego............................................................. . II.. Funkcja.koordynacyjna................................................................................... . . . III.. Funkcja.wykonawcza...................................................................................... . §.78..Kompetencje.Rady.Ministrów................................................................................ . . I.. Służące.realizacji.funkcji.kierownictwa.politycznego............................... . II.. Służące.realizacji.funkcji.koordynacyjnej.................................................... . . . III.. Służące.realizacji.funkcji.wykonawczej....................................................... . §.79..Powoływanie.Rady.Ministrów............................................................................... . . I.. Uwagi.wprowadzające.................................................................................... . II.. Dymisja.Rady.Ministrów................................................................................ . . III.. Podstawowy.wariant.powoływania.Rady.Ministrów............................... . . . IV.. Rezerwowe.warianty.powoływania.Rady.Ministrów............................... . §.80..Zmiany.w.składzie.Rady.Ministrów..................................................................... . §.81..Skład.Rady.Ministrów............................................................................................. . . I.. Uwagi.wprowadzające.................................................................................... . II.. Prezes.Rady.Ministrów................................................................................... . . III.. Wiceprezes.Rady.Ministrów.......................................................................... . . . IV.. Ministrowie....................................................................................................... . §.82..Struktura.Rady.Ministrów...................................................................................... . . I.. Stały.Komitet.Rady.Ministrów...................................................................... . II.. Rada.Legislacyjna............................................................................................ . . . III.. Kancelaria.Prezesa.Rady.Ministrów............................................................. . §.83..Tryb.pracy.Rady.Ministrów.................................................................................... . §.84..Odpowiedzialność.Rady.Ministrów...................................................................... . . I.. Pojęcie.i.rodzaje.odpowiedzialności............................................................. . II.. Solidarna.odpowiedzialność.parlamentarna.............................................. . . 1..Wotum.nieufności....................................................................................... . 2..Odmowa.udzielenia.wotum.zaufania...................................................... . 3..Absolutorium............................................................................................... . III.. Indywidualna.odpowiedzialność.parlamentarna...................................... . IV.. Odpowiedzialność.konstytucyjna................................................................ . . . . . . . . 501 502 502 503 505 505 505 507 511 512 513 513 514 514 514 514 515 517 519 519 519 521 524 525 526 526 527 530 531 533 533 534 535 536 538 538 539 540 541 543 544 545 XVI Spis treści . . . Rozdział XII. Sądy i prokuratura........................................................................................ . §.85..Pojęcie.wymiaru.sprawiedliwości.......................................................................... . . I.. Wymiar.sprawiedliwości.na.tle.prawnych.sfer.działania.państwa......... . . . II.. Wymiar.sprawiedliwości.w.Konstytucji.RP................................................ . §.86..Zasady.organizacji.i.funkcjonowania.sądów....................................................... . I.. Uwagi.wprowadzające.................................................................................... . . II.. Zasada.niezależności.sądów.......................................................................... . . III.. Zasada.jednolitości.sądów.............................................................................. . . . IV.. Zasada.wieloinstancyjności.postępowania.sądowego.............................. . V.. Zasada.udziału.obywateli.............................................................................. . . VI.. Zasada.prawa.do.sądu..................................................................................... . . . VII.. Zasada.prawa.do.obrony................................................................................. . . VIII.. Zasada.jawności............................................................................................... . §.87..Struktura.sądów.w.Polsce....................................................................................... . I.. Sąd.Najwyższy................................................................................................. . . . II.. Sądy.powszechne............................................................................................. . 1..Struktura.sądów.......................................................................................... . 2..Organy.sądów.............................................................................................. . III.. Sądy.administracyjne...................................................................................... . 1..Geneza.i.ewolucja........................................................................................ . 2..Zadania......................................................................................................... . 3..Struktura.sądów.......................................................................................... . 4..Organy.sądów.............................................................................................. . . IV.. Sądy.wojskowe.................................................................................................. . §.88..Krajowa.Rada.Sądownictwa................................................................................... . I.. Geneza.i.charakter.prawny............................................................................ . . . II.. Zadania.i.kompetencje.................................................................................... . . III.. Skład.i.organizacja........................................................................................... . §.89..Status.prawny.sędziów............................................................................................ . I.. Niezawisłość.sędziowska................................................................................ . . . II.. Gwarancje.niezawisłości................................................................................. . 1..Gwarancje.formalne.................................................................................... . 2..Gwarancje.materialne................................................................................. . §.90..Prokuratura.RP......................................................................................................... . . I.. Ewolucja.prokuratury.w.Polsce..................................................................... . II.. Zadania.i.kompetencje.prokuratury............................................................. . . III.. Jednostki.organizacyjne.prokuratury.......................................................... . . IV.. Hierarchia.......................................................................................................... . . . V.. Wymogi.wobec.kandydatów.na.prokuratorów.......................................... . VI.. Niezależność.prokuratorska........................................................................... . . . . . Rozdział XIII. Trybunał Konstytucyjny............................................................................ . . §.91..Ochrona.konstytucji.–.kontrola.konstytucyjności.prawa................................... . 547 547 547 549 552 552 552 554 554 555 558 559 560 561 561 565 565 567 570 570 572 572 573 574 576 576 578 579 580 580 581 581 585 586 586 589 590 592 594 595 597 597 XVII Spis treści . I.. Uwagi.wprowadzające.................................................................................... . . II.. Początki.kontroli.konstytucyjności.prawa.–.Anglia.i.USA....................... . . III.. Europa................................................................................................................ . . IV.. Rozwój.kontroli.konstytucyjności.w.Polsce................................................ . . V.. Podstawowe.rodzaje.kontroli......................................................................... . . §.92..Funkcje.Trybunału.Konstytucyjnego..................................................................... . . I.. Założenia.i.klasyfikacja................................................................................... . II.. Kontrola.norm.................................................................................................. . . 1..Uwagi.wprowadzające............................................................................... . 2..Wzorce.kontroli........................................................................................... . 3..Kryteria.i.tryby.kontroli............................................................................. . 4..Poziomy.kontroli......................................................................................... . 4.1.. Kontrola.ustaw..................................................................................... . 4.2.. Kontrola.umów.międzynarodowych............................................... . 4.3.. Kontrola.aktów.podustawowych...............
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: