Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00203 003805 18767764 na godz. na dobę w sumie
Polsko-angielski słownik informatyczny z wymową - ebook/pdf
Polsko-angielski słownik informatyczny z wymową - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-01-18590-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słownik zawiera ok. 12 000 polskich terminów z zakresu informatyki, a także z dziedzin z nią powiązanych, takich jak telekomunikacja, elektronika, automatyka. Podano w nim także transkrypcję fonetyczną (wymowę) wszystkich odpowiedników angielskich.
Słownik został opracowany dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy w tłumaczeniu tekstów informatycznych – uczniów, nauczycieli, techników, inżynierów.
W słowniku przyjęto pisownię brytyjską, a w nielicznych
przypadkach podano pisownię i wymowę amerykańską,
oznaczając je symbolem US.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

polsko- -angielski słownik informatyczny z wymową p o l s k o - a n g i e l s k i s ł o w n i k i n f o r m a t y c z n y z w y m o w ą Wydawnictwo WNT I S Ł O W N K P O D R Ę C Z N Y z zakresu informatyki, a także z dziedzin z nią powiązanych, takich jak telekomunikacja, elektronika, automatyka. Podano w nim także transkrypcję fonetyczną (wymowę) wszystkich odpowiedników angielskich. Słownik został opracowany dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy w tłumaczeniu tekstów informatycznych – uczniów, nauczycieli, techników, inżynierów. W słowniku przyjęto pisownię brytyjską, a w nielicznych przypadkach podano pisownię i wymowę amerykańską, oznaczając je symbolem US. Słownik zawiera ok. 12 000 polskich terminów Y N Z C Ę R D O P K N W O Ł S I ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Polsko-angielski informatyczny grzb 20.indd All Pages 4/13/16 8:44 AM polsko- -angielski słownik informatyczny z wymową ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 1 1_4 Polsko-angielski informatyczny.indd 1 2016-04-06 22:13:40 3/11/16 9:42 PM ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 2 2016-04-06 22:13:40 1_4 Polsko-angielski informatyczny.indd 3 polsko- -angielski słownik informatyczny z wymową Wydawnictwo WNT ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 3 1_4 Polsko-angielski informatyczny.indd 3 2016-04-06 22:13:40 3/11/16 9:42 PM Opracowała i zredagowała: Redakcja Encyklopedii, Słowników i Leksykonów WNT Transkrypcję fonetyczną opracowali: Kevin Marston, dr Leszek Kajetan Biedrzycki oraz Teresa Jaworska, Joanna Sztencel, Monika Barańska Redaktor techniczny: Marta Jeczeń-Bańkowska Skład i łamanie: Ewa Eckhardt Projekt okładki i stron tytułowych: Przemysław Spiechowski Wydawca: Łukasz Łopuszański Współpraca reklamowa: reklama@pwn.pl Copyright © by Wydawnictwo WNT Warszawa 2007 Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2016 ISBN 978-83-01-18590-9 Wydanie I – 1 dodruk (PWN) Warszawa 2016 Wydawnictwo Naukowe PWN SA 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 tel. 22 69 54 321, faks 22 69 54 288 infolinia 801 33 33 88 e-mail: pwn@pwn.com.pl www.pwn.pl Druk i oprawa: OSDW Azymut Sp. z o.o. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 4 1_4 Polsko-angielski informatyczny.indd 4 2016-04-06 22:13:40 3/11/16 9:42 PM Od redakcji Słownik zawiera ok. 12 000 podstawowych terminów z za- kresu informatyki, a także z dziedzin z nią powiązanych, takich jak telekomunikacja, elektronika, automatyka. Podano tran- skrypcję fonetyczną (wymowę) wszystkich odpowiedników angielskich. Słownik został opracowany jako pomoc dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy w tłumaczeniu tekstów informa- tycznych – uczniów, nauczycieli, techników, inżynierów, tłu- maczy. W słowniku przyjęto pisownię brytyjską, a w nie- licznych przypadkach podano pisownię i wymowę amerykań- ską, oznaczając je symbolem US. Terminy wyjściowe podane są czcionką pogrubioną w kolej- ności alfabetycznej, zaś terminy złożone według kolejności alfabetycznej wyrazów składowych; powtarzające się wyrazy zastąpiono znakiem ~. Charakterystyczne wyrażenia zaczynają- ce się od przymiotników są podane z zachowaniem naturalnej dla języka kolejności wyrazów, np. małe litery; same przymiot- niki podano z końcówkami rodzaju męskiego. W przypadkach, gdy istnieją dwie jednoznaczne formy terminu, pełna i skró- cona, człony terminu złożonego, które mogą być pominięte, podano w nawiasach okrągłych. Objaśnienia lub dopowiedzenia wyróżniono pismem po- chyłym (kursywą). Wymowę terminów angielskich podano w nawiasach kwadratowych. Odpowiedniki będące synoni- mami są oddzielone przecinkiem, odpowiedniki bliskoznaczne – średnikiem. Odesłanie zob. zastosowano tylko do synonimu występującego bezpośrednio obok. Jeśli odpowiedniki dotyczą różnych znaczeń terminu angielskiego, to są oznaczone cyfra- mi arabskimi. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 3/11/16 9:42 PM Slownik.indd 5 5 2016-04-06 22:13:40 Od redakcji 6 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 6 2016-04-06 22:13:40 Skróty używane w słowniku rodzaj żeński (feminine) rodzaj męski (masculine) rodzaj nijaki (neuter) liczba mnoga (plural) termin amerykański (American usage) czasownik (verb) zobacz (see) adj – przymiotnik (adjective) adv – przysłówek (adverb) f – m – n – pl – US – v – zob. – ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 7 2016-04-06 22:13:40 Od redakcji 8 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 8 2016-04-06 22:13:41 Lista symboli fonetycznych i� �� �� u� �� a� �� e� �� a� �� e� �� bean, see barn, car born, thought soon, tool burn, bird buy, lie boy, voice bay, rain no, show now, mouth beer, ear bear, parent poor, cure sit,very ship, sure � e pet, dead æ cat, bad � cut, rough � pot, lock � put, look � another, teacher � � measure, decision t� chain, structure d� Jane, age � � � v very, move w win, when � � think, bath they, smooth long, sing akcent główny akcent poboczny 9 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 9 2016-04-06 22:13:41 Od redakcji 10 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 10 2016-04-06 22:13:41 A abonent m subscriber [s�b�skra�b�], user [�ju�z�]/ ~ wywołujący calling subscriber [�k��l�� s�b�skra�b�], caller [�k��l�] ~ wywoływany zob. abonent żądany ~ żądany called subscriber [�k��ld s�b�skra�b�] aborcja f abortion [��b���n] absorpcja f cyfr digit absorption [�d�d��t ��bz��p�n] abstrakcja f abstraction [æb�stræk�n] ~ danych data abstraction [�de�t� �b�stræk�n] abstrakt m abstract [�æbstrækt] a/c = analogowo-cyfrowy analog(ue)-to-digital [�æn�l�g t� �d�d��tl], a/d [�e� �di�] adapter m adapter [��dæpt�] ~ asynchroniczny złącza komunikacyjnego asynchronous communications interface adapter [e��s��kr�n�s k��mju�n��ke��nz ��nt�fe�s ��dæpt�], ACIA [�e� si� a� �e�] ~ interfejsu transmisji communications interface adapter [k��mju�n��ke��nz ��nt�fe�s ��dæpt�], CIA [�si� a� �e�] ~ ~ urządzenia zewnętrznego peripheral interface adapter [p��r�f�r�l ��nt�fe�s ��dæpt�], PIA [�pi� a� �e�] ~ monitora monochromatycznego monochrome display adap- ter [�m�n�kr��m d��sple� ��dæpt�], MDA [�em di� �e�] ~ sieci LAN local area network adapter [�l��kl �e�r�� �netw��k ��dæpt�], LAN adapter [�læn ��dæpt�] ~ sieciowy network adapter [�netw��k ��dæpt�] ~ urządzenia device adapter [d��va�s ��dæpt�] administrator m administrator [�d�m�n�stre�t�], administrative operator [�d�m�n�stre�t�v ��p�re�t�] ~ bazy danych database administrator [�de�t�be�s �d�m�n�stre�t�] 11 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 11 2016-04-06 22:13:41 administrator danych ~ danych data administrator [�de�t� �d�m�n�stre�t�] ~ sieci network administrator [�netw��k �d�m�n�stre�t�], net- work manager [�netw��k �mæn�d��] ~ ~ WWW webmaster [�webm��st�] administrator danych ~ systemu system administrator [�s�st�m �d�m�n�stre�t�] adres m address [��dres] ~ argumentu argument address [���gj�m�nt ��dres], operand address [��p�rænd ��dres] ~ bazowy base address [�be�s ��dres] ~ bezpośredni direct address [d��rekt ��dres] ~ bezwzględny absolute address [�æbs�lu�t ��dres], machine address [m���i�n ��dres] ~ docelowy destination address [�dest��ne��n ��dres] ~ dolny low address [�l�� ��dres] ~ dostępu access address [�ækses ��dres] ~ efektywny effective address [��fekt�v ��dres] ~ ethernetowy Ethernet address [�i���net ��dres] ~ fizyczny physical address [�f�z�kl ��dres] ~ generowany generated address [�d�en�re�t�d ��dres] ~ grupowy multicast address [�m�lt�k��st ��dres] ~ indeksowany indexed address [��ndekst ��dres] ~ internetowy Internet address [��nt�net ��dres] ~ jednostkowy unicast address [�ju�n�k��st ��dres] ~ kolejny sequence address [�si�kw�ns ��dres] ~ komórki (pamięci) cell address [�sel ��dres] ~ komputerowy machine address [m���i�n ��dres], absolute address [�æbs�lu�t ��dres] ~ końcowy end address [�end ��dres] ~ linearny zob. adres liniowy ~ liniowy linear address [�l�n��r ��dres] ~ logiczny logical address [�l�d��kl ��dres] ~ maszynowy machine address [m���i�n ��dres], absolute ad- dress [�æbs�lu�t ��dres] ~ miejsca pamięci storage address [�st��r�d� ��dres] ~ mnemoniczny mnemonic address [ni��m�n�k ��dres] ~ nadawcy source address [�s��s ��dres] ~ nadsieci supernet address [�sju�p�net ��dres] ~ odbiorcy destination address [�dest��ne��n ��dres] ~ odniesienia reference address [�refr�ns ��dres] ~ pamięci memory address [�memr� ��dres] ~ ~ wirtualnej virtual memory address [�v��t�u�l �memr� ��dres] 12 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 12 2016-04-06 22:13:41 adres urządzenia ~ pętli zwrotnej loopback address [�lu�pbæk ��dres] ~ początkowy initial address [��n��l ��dres], presumptive ad- dress [pr��z�mpt�v ��dres], base address [�be�s ��dres], address constant [��dres �k�nst�nt] ~ poczty elektronicznej electronic mail address [�elek�tr�n�k �me�l ��dres] ~ podsieci subnet address [�s�bnet ��dres] ~ podstawowy base address [�be�s ��dres], initial address [��n��l ��dres], presumptive address [pr��z�mpt�v ��dres], address constant [��dres �k�nst�nt] ~ pola cell address [�sel ��dres] ~ pośredni indirect address [�nd��rekt ��dres], multilevel ad- dress [�m�lt��levl ��dres] ~ powrotny return address [r��t��n ��dres] ~ poziomu pierwszego first-level address [�f��st �levl ��dres] ~ ~ zerowego zero-level address [�z��r�� �levl ��dres], immedi- ate address [��mi�d��t ��dres] ~ protokołowy protocol address [�pr��t�k�l ��dres] ~ przekazania transfer address [�trænsf��r ��dres] ~ przeznaczenia destination address [�dest��ne��n ��dres] ~ punktu końcowego endpoint address [�endp��nt ��dres] ~ pusty null address [�n�l ��dres] ~ rozgłaszania broadcast address [�br��dk��st ��dres] ~ ~ ograniczonego limited broadcast address [�l�m�t�d �br��dk��st ��dres] ~ ~ w sieci lokalnej local network broadcast address [�l��kl �netw��k �br��dk��st ��dres] ~ rozkazu instruction address [�n�str�k�n ��dres] ~ rzeczywisty absolute address [�æbs�lu�t ��dres], machine address [m���i�n ��dres] ~ sekwencyjny sequence address [�si�kw�ns ��dres] ~ sieciowy network address [�netw��k ��dres] ~ skoku jump address [�d��mp ��dres] ~ skrzynki pocztowej mailbox address [�me�lb�ks ��dres] ~ sprzętowy hardware address [�h��dwe�r ��dres] ~ stały fixed address [�f�kst ��dres] ~ symboliczny symbolic address [s�m�b�l�k ��dres] ~ ścieżki track address [�træk ��dres] adres urządzenia ~ transportowy transport address [�trænsp��t ��dres] ~ urządzenia device address [d��va�s ��dres] 13 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 13 2016-04-06 22:13:42 adres urządzenia logicznego ~ ~ logicznego logical device address [�l�d��kl d��va�s ��dres], LDA [�el di� �e�] adres urządzenia logicznego ~ uzupełniający offset address [��fset ��dres] ~ w sieci Ethernet Ethernet address [�i���net ��dres] ~ ~ ~ Internet Internet address [��nt�net ��dres] ~ ~ ~ WWW Web address [�web ��dres], web address [�web ��dres] ~ wejścia-wyjścia input/output address [��np�t �a�tp�t ��dres] ~ wektorowy vector address [�vekt�r ��dres] ~ wirtualny virtual address [�v��t�u�l ��dres] ~ wprowadzania loading address [�l��d�� ��dres] ~ WWW Web address [�web ��dres], web address [�web ��dres] ~ wyrównywania offset address [��fset ��dres] ~ wywołania call address [�k��l ��dres] ~ względny relative address [�rel�t�v ��dres] ~ zerowy null address [�n�l ��dres] adresat m addressee [�ædres�i�] adresować v address [��dres] adresowalność f addressability [��dres��b�l�t�] adresowanie n addressing [��dres��] ~ bazowe base addressing [�be�s ��dres��] ~ bez klas classless addressing [�kl��sl�s ��dres��] ~ bezpośrednie direct addressing [d��rekt ��dres��] ~ bezwzględne absolute addressing [�æbs�lu�t ��dres��] ~ hierarchiczne hierarchical addressing [ha���r��k�kl ��dres��] ~ indeksowe indexed addressing [��ndekst ��dres��] ~ ~ pośrednie indirect index addressing [�nd��rekt ��ndeks ��dres��] ~ jednolite pamięci i wejścia-wyjścia memory-mapped input/output addressing [�memr� �mæpt ��np�t �a�tp�t ��dres��] ~ jednopoziomowe one-level addressing [�w�n �levl ��dres��] ~ literalne literal addressing [�l�t�r�l ��dres��] ~ natychmiastowe immediate addressing [��mi�d��t ��dres��] ~ niejawne implied addressing [�m�pla�d ��dres��], implicit addressing [�m�pl�s�t ��dres��] ~ otwarte open addressing [���p�n ��dres��] ~ pamięci memory addressing [�memr� ��dres��], storage ad- dressing [�st��r�d� ��dres��] ~ ~ zmienne floating storage addressing [�fl��t�� �st��r�d� ��dres��] ~ pliku file addressing [�fa�l ��dres��] 14 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 14 2016-04-06 22:13:42 agregować ~ pośrednie indirect addressing [�nd��rekt ��dres��] ~ ~ rejestrowe register indirect addressing [�red��st�r �nd��rekt ��dres��] ~ pozycji kursora współrzędnymi x i y X-Y cursor addressing [�eks �wa� �k��s�r ��dres��] ~ pozycyjne positional addressing [p��z���nl ��dres��] ~ proste immediate addressing [��mi�d��t ��dres��] ~ ~ niejawne implied immediate addressing [�m�pla�d ��mi�d��t ��dres��] ~ rachunkowe calculated addressing [�kælkj�le�t�d ��dres��] ~ rejestrowe register addressing [�red��st�r ��dres��] ~ rozdzielne pamięci i wejścia-wyjścia standard input/output addressing [�stænd�d ��np�t �a�tp�t ��dres��] ~ rozszerzone extended addressing [�k�stend�d ��dres��], aug- mented addressing [��g�ment�d ��dres��] ~ skrócone abbreviated addressing [��bri�v�e�t�d ��dres��] ~ stałopozycyjne fixed-position addressing [�f�kst p��z��n ��dres��] ~ stronicowe page addressing [�pe�d� ��dres��] ~ symboliczne symbolic addressing [s�m�b�l�k ��dres��] ~ wielopoziomowe multilevel addressing [�m�lt�levl ��dres��] ~ wyprzedzające o jeden one-ahead addressing [�w�n ��hed ��dres��] ~ względne relative addressing [�rel�t�v ��dres��] ~ z klasami classful addressing [�kl��sf�l ��dres��] ~ z mieszaniem hash addressing [�hæ� ��dres��] ~ z podsieciami subnet addressing [�s�bnet ��dres��] ~ z przemieszczaniem hash addressing [�hæ� ��dres��] ~ z uwzględnieniem nadsieci supernet addressing [�su�p�net ��dres��] ~ ~ ~ podsieci subnet addressing [�s�bnet ��dres��] ~ za pomocą wskaźników pointer addressing [�p��nt�r ��dres��] ~ ze stałą długością adresu fixed-length addressing [�f�kst �le�� ��dres��] agenda f agenda [��d�end�] agent m (program) agent [�e�d��nt] agregacja f aggregation [�ægr��ge��n] agregat m aggregate [�ægr�g�t] ~ danych data aggregate [�de�t� �ægr�g�t] agregować v aggregate [�ægr�ge�t] 15 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 15 2016-04-06 22:13:42 akapit akapit m 1. indention [�n�den�n] 2. paragraph [�pær�gr��f] akcelerator m accelerator [�k�sel�re�t�] akceptować v accept [�k�sept] akcesoria npl accessories [�k�ses�r�z] akcesorium n (w grafice komputerowej) desk accessory [�desk �k�ses�r�] akcja f action [�æk�n] ~ atomowa atomic action [��t�m�k �æk�n] aksjomat m axiom [�æks��m], postulate [�p�stj�l�t] ~ domknięcia dziedziny domain closure axiom [d���me�n �kl����r �æks��m] ~ wyłączności nazw unique name axiom [ju��ni�k �ne�m �æks��m] ~ zupełności axiom of completeness [�æks��m �v k�m�pli�tn�s] aktualizacja f update [��pde�t] ~ danych data updating [�de�t� �p�de�t��] ~ pliku file updating [�fa�l �p�de�t��] ~ tras routing update [�ru�t�� ��pde�t] aktualizować v update [�p�de�t], bring up to date [�br�� �p t� �de�t] aktualny adj up-to-date [��p t� �de�t]; present [�preznt]; current [�k�r�nt] aktywacja f activation [�ækt��ve��n] aktywny adj active [�ækt�v] aktywowanie n activation [�ækt��ve��n] ~ powtórne reactivation [�ri�ækt��ve��n] akumulator m accumulator (register) [��kju�mj�le�t� (�red��st�)] akumulować v accumulate [��kju�mj�le�t]; store [st��] alfabet m alphabet [�ælf�bet] alfanumeryczny adj alphanumeric [�ælf�nju��mer�k], alphameric [�ælf��mer�k] alfaskop m alphanumeric display [�ælf�nju��mer�k d��sple�] algebra f Boole a Boolean algebra [�bu�l��n �æld��br�] ~ logiki algebra of logic [�æld��br� �v �l�d��k] ~ schematów circuit algebra [�s��k�t �æld��br�] ~ sieci przełączających switching algebra [�sw�t��� �æld��br�] algorytm m algorithm [�ælg�r���m], algorism [�ælg�r�z�m] ~ drzewa rozpinającego rozproszony distributed spanning tree [d��str�bju�t�d �spæn�� �tri�] ~ egoistyczny selfish scheduling algorithm [�self�� ��edju�l�� �ælg�r���m] 16 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 16 2016-04-06 22:13:43 alternatywa ~ (kompresji) Lempel-Ziv Lempel-Ziv (compression) algo- rithm [�lemp�l �z�v (k�m�pre�n) �ælg�r���m] ~ przeszukiwania dwudzielnego binary search algorithm [�ba�n�r� �s��t� �ælg�r���m] ~ ~ dychotomicznego zob. algorytm przeszukiwania dwu- dzielnego ~ regulacji control algorithm [k�n�tr��l �ælg�r���m] ~ retransmisji z adaptacją adaptive retransmission algorithm [��dæpt�v �ri�trænz�m��n �ælg�r���m] ~ równoległy parallel algorithm [�pær�lel �ælg�r���m] ~ szyfrowania danych międzynarodowy international data encryption algorithm [��nt��næ��nl �de�t� �n�kr�p�n �ælg�r���m], IDEA [�a� di� i� �e�] ~ trasowania routing algorithm [�ru�t�� �ælg�r���m] ~ wyboru drogi zob. algorytm trasowania ~ wykorzystania pamięci podręcznej caching algorithm [�kæ��� �ælg�r���m] ~ z mieszaniem hash algorithm [�hæ� �ælg�r���m] ~ ~ ~ zabezpieczony secure hash algorithm [s��kj�� �hæ� �ælg�r���m], SHA [�es e�t� �e�] ~ znajdowania najkrótszej ścieżki shortest path algorithm [����t�st �p��� �ælg�r���m] algorytmiczny adj algorithmic [�ælg��r��m�k] algorytmizacja f algorithmization [�ælg�r��m��ze��n] alias m (nazwa, pseudonim) alias [�e�l��s] ~ pocztowy mail alias [�me�l �e�l��s] alokacja f allocation [�æl��ke��n] ~ dynamiczna dynamic allocation [da��næm�k æl��ke��n] ~ pamięci memory allocation [�memr� æl��ke��n], storage alloca- tion [�st��r�d� æl��ke��n] ~ ~ dynamiczna dynamic memory allocation [da��næm�k �memr� æl��ke��n], dynamic storage allocation [da��næm�k �st��r�d� æl��ke��n] ~ pliku file allocation [�fa�l æl��ke��n] ~ wstępna preallocation [�pri�æl��ke��n] ~ zasobów resource allocation [r��z��s æl��ke��n] alokator m allocator [�æl�ke�t�] alokować v allocate [�æl�ke�t] alternator m OR element [���r �el�m�nt] alternatywa f logical sum [�l�d��kl �s�m], (inclusive-)OR opera- tion [(�n�klu�s�v) ���r �p�r�e��n], disjunction [d�s�d���k�n] 17 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 17 2016-04-06 22:13:43 analityk analityk m analyst [�æn�l�st] analiza f analysis [��næl�s�s] (pl analyses [��næl�s��z]) ~ błędów error analysis [�er�r ��næl�s�s] ~ czułości sensitivity analysis [�sens��t�v�t� ��næl�s�s] ~ dokumentacyjna abstract [�æbstrækt] ~ ~ wykonana automatycznie auto-abstract [���t��æbstrækt], automatic abstract [���t��mæt�k �æbstrækt], machine abstract [m���i�n �æbstrækt] ~ dynamiczna dynamic analysis [da��næm�k ��næl�s�s] ~ Fouriera Fourier analysis [�f�ri�e� ��næl�s�s] ~ grafu uszkodzeń fault tree analysis [�f��lt �tri� ��næl�s�s], FTA [�ef ti� �e�] ~ klasy obiektów object class analysis [��bd�ekt �kl��s ��næl�s�s] ~ konturowa contour analysis [�k�nt��r ��næl�s�s] ~ kosztów cost analysis [�k�st ��næl�s�s] ~ ~ i korzyści cost and benefit analysis [�k�st �nd �ben�f�t ��næl�s�s] ~ kryptograficzna cryptanalysis [�kr�pt��næl�s�s] ~ leksykalna lexical analysis [�leks�kl ��næl�s�s] ~ maszynowa auto-abstract [���t��æbstrækt], automatic abstract [���t��mæt�k �æbstrækt], machine abstract [m���i�n �æbstrækt] ~ matematyczna mathematical analysis [mæ��mæt�kl ��næl�s�s]; (advanced) calculus [(�d�v��nst) �kælkj�l�s] ~ numeryczna numerical analysis [nju��mer�kl ��næl�s�s] ~ obiektowa object analysis [��bd�ekt ��næl�s�s] ~ obrazów scene analysis [�si�n ��næl�s�s] ~ plików file analysis [�fa�l ��næl�s�s] ~ ruchu traffic analysis [�træf�k ��næl�s�s] ~ sieciowa network analysis [�netw��k ��næl�s�s] ~ składniowa syntax analysis [�s�ntæks ��næl�s�s], parsing [�p��s��] ~ stanów logicznych logic analysis [�l�d��k ��næl�s�s] ~ systemowa systems analysis [�s�st�mz ��næl�s�s] ~ treści automatyczna auto-abstract [���t��æbstrækt], automatic abstract [���t��mæt�k �æbstrækt], machine abstract [m���i�n �æbstrækt] ~ ~ ukrytych cryptanalysis [�kr�pt��næl�s�s] ~ uszkodzeń cyfrowa digital fault analysis [�d�d��tl �f��lt ��næl�s�s], DFA [�di� ef �e�] ~ w dziedzinie czasu time-domain analysis [�ta�m d���me�n ��næl�s�s] 18 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 18 2016-04-06 22:13:43 aparat abonencki ~ ~ ~ częstotliwości frequency-domain analysis [�fri�kw�ns� d���me�n ��næl�s�s] ~ wariantowa what-if analysis [w�t��f ��næl�s�s] ~ wrażliwości sensitivity analysis [sens��t�v�t� ��næl�s�s] ~ wymagań requirements analysis [r��kwa��m�nts ��næl�s�s] analizator m analyser [�æn�la�z�], US analyzer [�æn�la�z�r] ~ impulsów pulse analyser [�p�ls �æn�la�z�] ~ krzywych curve analyser [�k��v �æn�la�z�] ~ leksykalny lexical analyser [�leks�kl �æn�la�z�] ~ mowy speech analyser [�spi�t� �æn�la�z�] ~ równań matematycznych equation solver [��kwe��n �s�lv�] ~ ~ różniczkowych differential analyser [�d�f�ren�l �æn�la�z�] ~ ~ ~ cyfrowy digital differential analyser [�d�d��tl �d�f�ren�l �æn�la�z�], DDA [�di� di� �e�] ~ różnicowy differential analyser [�d�f�ren�l �æn�la�z�] ~ sieci network analyser [�netw��k �æn�la�z�] ~ składni syntax analyser [�s�ntæks �æn�la�z�], parser [�p��s�] ~ stanów logicznych logic state analyser [�l�d��k �ste�t �æn�la�z�], logic analyser [�l�d��k �æn�la�z�], logic probe [�l�d��k �pr��b] ~ ~ przejściowych transient analyser [�trænz��nt �æn�la�z�] ~ sygnałów cyfrowy digital signal analyser [�d�d��tl �s�gnl �æn�la�z�] ~ wielomianów algebraicznych equation solver [��kwe��n �s�lv�] analog m analog(ue) [�æn�l�g] analogiczny adj analogous [��næl�g�s] analogowo-cyfrowy adj analog(ue)-to-digital [�æn�l�g t� �d�d��tl], a/d [�e� �di�] analogowy adj analog(ue) [�æn�l�g] animacja f animation [�æn��me��n] ~ komputerowa computer animation [k�m�pju�t�r æn��me��n] animowanie n animation [�æn��me��n] anonimowy adj anonymous [��n�n�m�s] antycypować v look ahead [�l�k ��hed] anulować v cancel [�kænsl]; nullify [�n�l�fa�]; annul [��n�l]; delete [d��li�t] anulowanie n cancellation [kæns��le��n]; nullification [�n�l�f��ke��n]; annulment [��n�lm�nt] aparat m abonencki subscriber s set [s�b�skra�b�z �set], subset [�s�bset] aparat abonencki 19 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 19 2016-04-06 22:13:44 aparat faksymilowy ~ faksymilowy facsimile (machine) [fæk�s�m�l� (m���i�n)], fax (machine) [�fæks (m���i�n)] aparat faksymilowy ~ fotograficzny cyfrowy digital camera [�d�d��tl �kæmr�] ~ odbiorczy taśmowy tape machine [�te�p m���i�n], ticker [�t�k�] ~ telekopiowy facsimile (machine) [fæk�s�m�l� (m���i�n)], fax (machine) [�fæks (m���i�n)] ~ wyszukujący search engine [�s��t� �end��n] APD = automatyczne przetwarzanie danych automatic data processing [��t��mæt�k �de�t� �pr��ses��], ADP [�e� di� �pi�] aplet m (program) applet [�æplet] aplikacja f application [�æpl��ke��n] ~ czołowa front-end application [�fr�nt �end æpl��ke��n] ~ drugoplanowa background application [�bækgra�nd æpl��ke��n] ~ pierwszoplanowa foreground application [�f��gra�nd æpl��ke��n] ~ sieciowa network application [�netw��k æpl��ke��n] ~ wsadowa batch application [�bæt� æpl��ke��n] aplikacje fpl kooperacyjne groupware [�gru�pwe�] aproksymacja f approximation [��pr�ks��me��n] arbiter m arbiter [���b�t�] ~ magistrali bus arbiter [�b�s ���b�t�] arbitraż m arbitration [���b��tre��n] ARC = automatyczna regulacja częstotliwości automatic fre- quency control [��t��mæt�k �fri�kw�ns� k�n�tr��l], AFC [�e� ef �si�] architektura f architecture [���k�tekt��] ~ dokumentu (elektronicznego) document architecture [�d�kj�m�nt ���k�tekt��] ~ ~ ~ otwarta open document architecture [���p�n �d�kj�m�nt ���k�tekt��] ~ dwuwarstwowa two-layer architecture [�tu� �le��r ���k�tekt��] ~ komputera computer architecture [k�m�pju�t�r ���k�tekt��] ~ mikrokanału micro-channel architecture [�ma�kr�� �t�ænl ���k�tekt��], MCA [�em si� �e�] ~ obiektów rozproszonych distributed objects architecture [d��str�bju�t�d ��bd�ekts ���k�tekt��] ~ otwarta open architecture [���p�n ���k�tekt��] ~ rozbudowywalna zob. architektura otwarta ~ rozszerzona extended architecture [�k�stend�d ���k�tekt��] 20 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 20 2016-04-06 22:13:44 arkusz rachunkowy ~ ~ płyty CD-ROM CD-ROM extended architecture [�si� di� �r�m �k�stend�d ���k�tekt��], CD-ROM XA [�si� di� �r�m eks �e�] ~ ruterów podstawowych core architecture [�k��r ���k�tekt��] ~ segmentowa bit-sliced architecture [�b�t �sla�st ���k�tekt��] ~ sieci network architecture [�netw��k ���k�tekt��] ~ ~ systemowa systems network architecture [�s�st�mz �netw��k ���k�tekt��], SNA [�es en �e�] ~ sprzętu odporna na błędy fault tolerant system architecture [�f��lt �t�l�r�nt �s�st�m ���k�tekt��], FTSA [�ef ti� es �e�] ~ standardu przemysłowego rozszerzona extended industry standard architecture [�k�stend�d ��nd�str� �stænd�d ���k�tekt��], EISA [�i� a� es �e� ] ~ systemów otwartych open systems architecture [���p�n �s�st�mz ���k�tekt��] ~ ~ rozproszonych distributed systems architecture [d��str�bju�t�d �s�st�mz ���k�tekt��], DSA [�di� es �e�] ~ trójwarstwowa three-layer architecture [��ri� �le��r ���k�tekt��] ~ wieloprocesorowa multiprocessor architecture [�m�lt��pr��ses�r ���k�tekt��] ~ wielowarstwowa multilayer architecture [�m�lt��le��r ���k�tekt��] ~ wirtualna virtual architecture [�v��t�u�l ���k�tekt��] ~ zarządzania obiektami object management architecture [��bd�ekt �mæn�d�m�nt ���k�tekt��], OMA [��� em �e�] archiwowanie n archiving [���ka�v��]; backup [�bæk�p] ~ pliku file backup [�fa�l �bæk�p] ~ przyrostowe increment archiving [��nkr�m�nt ���ka�v��] archiwum n archive(s) [���ka�v(z)] ~ samoodtwarzające self-extracting archive [�self �k�strækt�� ���ka�v] argument m argument [���gj�m�nt], operand [��p�rænd] ~ bezpośredni direct operand [d��rekt ��p�rænd] ~ ślepy dummy argument [�d�m� ���gj�m�nt] ~ wynikowy destination operand [�dest��ne��n ��p�rænd] ~ źródłowy source operand [�s��s ��p�rænd] arkusz m sheet [��i�t] arkusz rachunkowy ~ drukarski signature [�s�gn�t��] ~ elektroniczny zob. arkusz kalkulacyjny ~ kalkulacyjny spreadsheet [�spred�i�t], worksheet [�w��k�i�t] ~ rachunkowy zob. arkusz kalkulacyjny 21 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 21 2016-04-06 22:13:44 ARW ARW = automatyczna regulacja wzmocnienia automatic gain control [��t��mæt�k �ge�n k�n�tr��l], AGC [�e� d�i� �si�] arytmetyczno-logiczny adj arithmetic-logic [�ær���met�k �l�d��k] arytmetyczny adj arithmetic(al) [�ær���met�k(l)] arytmetyka f arithmetic [��r��m�t�k] ~ binarna binary arithmetic [�ba�n�r� ��r��m�t�k] ~ dużej precyzji long-word arithmetic [�l��� �w��d ��r��m�t�k] ~ dwójkowa binary arithmetic [�ba�n�r� ��r��m�t�k] ~ heksadecymalna hexadecimal arithmetic [�heks��des�ml ��r��m�t�k] ~ ósemkowa octal arithmetic [��ktl ��r��m�t�k] ~ podwójnej precyzji double-precision arithmetic [�d�bl pr��s��n ��r��m�t�k] ~ resztowa residue arithmetic [�rez�dju� ��r��m�t�k] ~ stałopozycyjna fixed-point arithmetic [�f�kst �p��nt ��r��m�t�k] ~ stałoprzecinkowa zob. arytmetyka stałopozycyjna ~ szesnastkowa hexadecimal arithmetic [�heks��des�ml ��r��m�t�k] ~ wielokrotnej precyzji multi-precision arithmetic [�m�lt� pr��s��n ��r��m�t�k] ~ zmiennopozycyjna floating-point arithmetic [�fl��t�� �p��nt ��r��m�t�k] ~ zmiennoprzecinkowa zob. arytmetyka zmiennopozycyjna arytmometr m 1. arithmetic-logic unit [�ær���met�k �l�d��k �ju�n�t], ALU [�e� el �ju�], arithmetical unit [�ær���met�kl �ju�n�t] 2. arithmometer [�ær���m�m�t�], calculator [�kælkj�le�t�], desk calculator [�desk �kælkj�le�t�] ~ komputera computing unit [k�m�pju�t�� �ju�n�t] asemblacja f assembly [��sembl�] ~ warunkowa conditional assembly [k�n�d���nl ��sembl�] asembler m assembler [��sembl�], assembly program [��sembl� �pr��græm] ~ skrośny cross assembler [�kr�s ��sembl�] asemblowanie n assembling [��sembl��] asercja f assertion [��s���n] asesor m assessor [��ses�] askryptor m non-descriptor [�n�n d��skr�pt�], forbidden term [f��b�dn �t��m] asynchroniczny adj asynchronous [e��s��kr�n�s] atestacja f (oprogramowania) validation [væl��de��n] ~ taśmy tape certification [�te�p s��t�f��ke��n] 22 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 22 2016-04-06 22:13:45 autoryzować atrament m ink [���k] ~ magnetyczny magnetic ink [mæg�net�k ���k] atrybut m attribute [�ætr�bju�t] ~ (elementu) danych data attribute [�de�t� �ætr�bju�t] ~ encji entity attribute [�ent�t� �ætr�bju�t] ~ podstawowy prime attribute [�pra�m �ætr�bju�t] ~ złożony composite attribute [�k�mp�z�t �ætr�bju�t] audiowizualny adj audiovisual [���d����v����l] autogeniczny adj autogenous [���t�d��n�s]; self-generated [�self �d�en�re�t�d] autoinkrementacja f autoincrementing [���t����nkr�m�nt��] autokod m autocode [���t��k��d] automat m automaton [���t�m�t�n] (pl automatons [���t�m�t�nz] or automata [���t�m�t�]) ~ bez pamięci automaton without memory [���t�m�t�n w���a�t �memr�] ~ deterministyczny deterministic automaton [d�t��m��n�st�k ���t�m�t�n] ~ dyskretny discrete automaton [d��skri�t ���t�m�t�n], discrete machine [d��skri�t m���i�n] ~ nieskończony infinite automaton [��nf�n�t ���t�m�t�n] ~ probabilistyczny probabilistic automaton [�pr�b�b�l��st�k ���t�m�t�n] ~ skończony finite automaton [�fa�na�t ���t�m�t�n], finite-state machine [�fa�na�t �ste�t m�����n] ~ ze skończoną liczbą stanów zob. automat skończony ~ z pamięcią automaton with memory [���t�m�t�n �w�� �memr�] ~ zgłoszeniowy answering machine [���ns�r�� m���i�n], answer- phone [���ns�f��n] automatyczna sekretarka f zob. automat zgłoszeniowy automatyczny adj automatic [���t��mæt�k], self-acting [�self �ækt��] automatyzacja f automation [���t��me��n], automatizaton [���t�mæt��ze��n] ~ biblioteki library automation [�la�br�r� ��t��me��n] ~ prac biurowych office automation [��f�s ��t��me��n] automatyzować v automate [���t�me�t] autonomia f autonomy [���t�n�m�] autonomiczny adj autonomous [���t�n�m�s] autoryzacja f authorization [�����ra��ze��n] autoryzować v authorize [�����ra�z] 23 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 23 2016-04-06 22:13:45 autowzywak autowzywak m automatic calling unit [��t��mæt�k �k��l�� �ju�n�t], ACU [�e� si� �ju�] awaria f failure [�fe�lj�] ~ głowicy head crash [�hed �kræ�] ~ sprzętu equipment failure [��kw�pm�nt �fe�lj�] ~ systemu system crash [�s�st�m �kræ�] ~ ~ miękka soft crash [�s�ft �kræ�] ~ ~ twarda hard crash [�h��d �kræ�] ~ zasilania power failure [�pa�� �fe�lj�] awaryjny adj emergency [��m��d��ns�] awatar m avatar [�æv�t��] 24 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 24 2016-04-06 22:13:45 B B = bajt byte [�ba�t], B [�bi�] badania npl operacyjne operations research [��p�r�e��nz r��s��t�], operational research [��p�r�e���nl r��s��t�], opsearch [��ps��t�] bajt m byte [�ba�t], B [�bi�] ~ błędu error byte [�er� �ba�t] ~ informacyjny information byte [�nf��me��n �ba�t] ~ kontroli cyklicznej cyclic check byte [�sa�kl�k �t�ek �ba�t] ~ kontrolny check byte [�t�ek �ba�t] ~ podpisu signature byte [�s�gn�t�� �ba�t] ~ stanu status byte [�ste�t�s �ba�t] ~ wartości odczytanej sense byte [�sens �ba�t] bajtowy adj serial-by-byte [�s��r��l ba� �ba�t] bajty mpl na cal bytes per inch [�ba�ts p��r ��nt�], Bpi [�bi� pi� �a�] ~ na centymetr bytes per centimetre [�ba�ts p�� �sent�mi�t�], Bpcm [�bi� pi� si� �em] ~ na sekundę bytes per second [�ba�ts p�� �sek�nd], Bps [�bi� pi� �es] bank m danych data bank [�de�t� �bæ�k] ~ terminologiczny term bank [�t��m �bæ�k] bardziej znaczący adj high-order [�ha� ���d�] barwa f colour [�k�l�], US color [�k�l�r] ~ nasycona saturated colour [�sæt��re�t�d �k�l�] barwy fpl podstawowe primary colours [�pra�mr� �k�l�z], pri- maries [�pra�mr�z] baza f danych database [�de�t�be�s] ~ ~ dzielona shared database [��e�d �de�t�be�s] ~ ~ hierarchiczna hierarchical database [ha��r��k�k�l �de�t�be�s], tree-structure database [�tri� �str�kt�� �de�t�be�s] ~ ~ interakcyjna on-line database [��nla�n �de�t�be�s] 25 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 25 2016-04-06 22:13:46 baza danych klienta ~ ~ klienta customer database [�k�st�m� �de�t�be�s] ~ ~ o strukturze drzewiastej tree-structure database [�tri� �str�kt�� �de�t�be�s], hierarchical database [ha��r��k�k�l �de�t�be�s] baza danych klienta ~ ~ obiektowa object-oriented database [��bd�ekt ���r�ent�d �de�t�be�s] ~ ~ relacyjna relational database [r��le���nl �de�t�be�s] ~ ~ rozproszona distributed database [d��str�bju�t�d �de�t�be�s] ~ ~ sieciowa network database [�netw��k �de�t�be�s] ~ ~ typu klient/serwer client/server database [�kla��nt �s��v� �de�t�be�s] ~ ~ wielodostępna multiuser database [�m�lt��ju�z� �de�t�be�s] ~ ~ wspólna shared database [��e�d �de�t�be�s] ~ ~ zintegrowana integrated database [��nt�gre�t�d �de�t�be�s] ~ informacji zarządzania management information base [�mæn�d�m�nt �nf��me��n �be�s], MIB [�em a� �bi�] ~ wiedzy knowledge base [�n�l�d� �be�s] bazowy adj basic [�be�s�k] bd = bod baud [�b��d], bd [�bi� �di�], unit pulse [�ju�n�t �p�ls]: 1 bd = 1 bit/s bez błędów (program) bug-free [�b�g �fri�] bez etykiety unlabelled [��n�le�bld] bez kontroli parzystości no parity [�n�� �pær�t�] bez napięcia dead [�ded] bez nazwy unnamed [��n�ne�md] bez obudowy unencapsulated [��n�n�kæpsj�le�t�d] bez powrotu do odniesienia non-return-to-reference [�n�n r��t��n t� �refr�ns] bez powrotu do zera non-return-to-zero [�n�n r��t��n t� �z��r��], NRZ [�en �� �zed] bez przeplotu non-interlace [�n�n ��nt�le�s], NI [�en �a�] bez zniekształceń distortion-free [d��st���n �fri�] bezadresowy adj zero-address [�z��r�� ��dres] bezbłędny adj error-free [�er� �fri�]; faultless [�f��ltl�s] bezpieczeństwo n safety [�se�ft�]; security [s��kj��r�t�] ~ informacji information security [�nf��me��n s��kj��r�t�] ~ w sieci network security [�netw��k s��kj��r�t�] bezpieczny adj safe [�se�f] bezpołączeniowy adj connectionless [k��nek�nl�s] bezpośredni adj direct [d��rekt]; immediate [��mi�d��t] bezprawny adj illegal [��li�gl] 26 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 26 2016-04-06 22:13:46 binaryzacja bezprzewodowy adj wireless [�wa��l�s] bezrdzeniowy adj coreless [�k��l�s] bezstratny adj lossless [�l�sl�s] bezwarunkowy adj unconditional [�nk�n�d���nl] bezwzględny adj absolute [�æbs��lu�t] bęben m drum [�dr�m] ~ czcionkowy type drum [�ta�p �dr�m] ~ magnetyczny magnetic drum [mæg�net�k �dr�m] bękart m widow [�w�d��] biaks m biax [�ba�æks] biblioteka f library [�la�br�r�] ~ dołączalna dynamicznie dynamic link library [da��næm�k �l��k �la�br�r�], DLL [�di� el �el] ~ dostępu bezpośredniego direct-access library [d��rekt �ækses �la�br�r�] ~ makrodefinicji macrodefinition library [�mækr��def��n��n �la�br�r�] ~ makroinstrukcji macrolibrary [�mækr���la�br�r�] ~ modułów module library [�m�dju�l �la�br�r�] ~ oprogramowania software library [�s�ftwe� �la�br�r�] ~ ~ systemowego lokalna local system library [�l��kl �s�st�m �la�br�r�] ~ podprogramów standardowych subroutine library [�s�bru�ti�n �la�br�r�] ~ programów program library [�pr��græm �la�br�r�] ~ ~ wejścia-wyjścia input/output library [��np�t �a�tp�t �la�br�r�] ~ przemieszczalna relocatable library [�ri�l���ke�t�bl �la�br�r�] ~ użytkownika private library [�pra�v�t �la�br�r�] ~ wykonawcza run-time library [�r�nta�m �la�br�r�] bibliotekarz m librarian program [la��bre�r��n �pr��græm], library maintenance program [�la�br�r� �me�nt�n�ns �pr��græm] bieg m programu program run(ning) [�pr��græm �r�n(��)] biegunowość f polarity [p��lær�t�] biegunowy adj polar [�p��l�] bierny adj passive [�pæs�v] bieżący adj current [�k�r�nt]; present [�preznt] binarny adj binary [�ba�n�r�], dyadic [da��æd�k] binaryzacja f decimal-to-binary conversion [�des�ml t� �ba�n�r� k�n�v���n] 27 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 27 2016-04-06 22:13:46 binaryzować binaryzować v binarize [�ba�n�ra�z] bionika f bionics [ba���n�ks] bit m 1. bit [�b�t], b [�bi�] 2. bit [�b�t], binary digit [�ba�n�r� �d�d��t], b [�bi�] ~ flagowy flag bit [�flæg �b�t] ~ fragmentacji fragment bit [�frægm�nt �b�t] ~ informacyjny information bit [�nf��me��n �b�t] ~ kontroli nadmiarowości redundancy check bit [r��d�nd�ns� �t�ek �b�t] ~ ~ ~ pionowej vertical redundancy check bit [�v��t�kl r��d�nd�ns� �t�ek �b�t] ~ ~ parzystości parity check bit [�pær�t� �t�ek �b�t] ~ kontrolny check bit [�t�ek �b�t] ~ ~ nadmiaru redundancy check bit [r��d�nd�ns� �t�ek �b�t] ~ końca pakietu end-of-packet bit [�end �v �pæk�t �b�t] ~ mniej znaczący low-order bit [�l�� ���d� �b�t], low-significant bit [�l�� s�g�n�f�k�nt �b�t] ~ nadmiarowości redundancy bit [r��d�nd�ns� �b�t] ~ najbardziej znaczący most significant bit [�m��st s�g�n�f�k�nt �b�t], MSB [�em es �bi�] ~ najmniej znaczący least significant bit [�li�st s�g�n�f�k�nt �b�t], LSB [�el es �bi�] ~ nieparzystości odd parity bit [��d �pær�t� �b�t] ~ o wartości 0 off-bit [��f �b�t] ~ ~ ~ 1 on-bit [��n �b�t] ~ ochrony security bit [s��kj��r�t� �b�t] ~ odniesienia reference bit [�refr�ns �b�t] ~ opuszczony dropped bit [�dr�pt �b�t] ~ parzystości even parity bit [�i�vn �pær�t� �b�t]; parity bit [�pær�t� �b�t] ~ ~ pamięci memory parity bit [�memr� �pær�t� �b�t] ~ pomocniczy service bit [�s��v�s �b�t] ~ ramki framing bit [�fre�m�� �b�t] ~ rozpoczęcia transmisji start bit [�st��t �b�t] ~ sprawdzający check bit [�t�ek �b�t] ~ stanu status bit [�ste�t�s �b�t] ~ startowy start bit [�st��t �b�t] ~ strefowy zone bit [�z��n �b�t] ~ wskaźnikowy qualifying bit [�kw�l�fa��� �b�t] ~ wykorzystania use bit [�ju�s �b�t] ~ zakończenia transmisji stop bit [�st�p �b�t] 28 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 28 2016-04-06 22:13:47 blok współpracy z klawiaturą ~ zgodności tag [�tæg] ~ znaczący significant bit [s�g�n�f�k�nt �b�t] ~ znacznika flag bit [�flæg �b�t] ~ znaku sign bit [�sa�n �b�t] bitowy adj serial-by-bit [�s��r��l ba� �b�t] bity mpl na cal bits per inch [�b�ts p��r ��nt�], bpi [�bi� pi� �a�] ~ na centymetr bits per centimetre [�b�ts p�� �sent�mi�t�], bpcm [�bi� pi� si� �em] ~ na milimetr bits per millimetre [�b�ts p�� �m�l�mi�t�], bpm [�bi� pi� �em] ~ na sekundę bits per second [�b�ts p�� �sek�nd], bps [�bi� pi� �es], b/s [�bi� �es] ~ równowartościowe isobits [�a�s�(�)�b�ts] biuletyn m informacyjny elektroniczny bulletin-board service [�b�l�t�n �b��d �s��v�s], bulletin-board system [�b�l�t�n �b��d �s�st�m], BBS [�bi� bi� �es] biuro n napraw fault clearing service [�f��lt �kl��r�� �s��v�s] blok m block [�bl�k] ~ danych data block [�de�t� �bl�k] ~ funkcjonalny functional block [�f��k��nl �bl�k] ~ informacyjny information block [�nf��me��n �bl�k] ~ klawiszy keypad [�ki�pæd] ~ kontroli pliku file control block [�fa�l k�n�tr��l �bl�k] ~ kontrolny control block [k�n�tr��l �bl�k] ~ logiczny logical block [�l�d��kl �bl�k] ~ ładowania wstępnego bootstrap block [�bu�tstræp �bl�k] ~ modyfikacji indexing unit [��ndeks�� �ju�n�t] ~ operacyjny operational unit [��p�r�e���nl �ju�n�t] ~ pamięci memory block [�memr� �bl�k], storage block [�st��r�d� �bl�k] ~ ~ górnej upper memory block [��p� �memr� �bl�k], UMB [�ju� em �bi�] ~ separatora unit separator [�ju�n�t �sep�re�t�], US [�ju� �es] ~ słów block of words [�bl�k �v �w��dz] ~ sterujący control unit [k�n�tr��l �ju�n�t], CU [�si� �ju�] ~ uszkodzony bad block [�bæd �bl�k] ~ wejścia entry block [�entr� �bl�k] ~ wejściowy input block [��np�t �bl�k] ~ wspólny common block [�k�m�n �bl�k] ~ współpracy z klawiaturą keyboard interface block [�ki�b��d ��nt�fe�s �bl�k] blok współpracy z klawiaturą 29 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 29 2016-04-06 22:13:47 blok wybierający wartości maksymalne ~ wybierający wartości maksymalne auctioneering unit [��k���n��r�� �ju�n�t] blok wybierający wartości maksymalne ~ wyjściowy output block [�a�tp�t �bl�k] blokada f lock [�l�k] ~ dostępu do danych data interlock [�de�t� ��nt�l�k] ~ ~ do pamięci memory lockout [�memr� �l�ka�t] ~ klawiatury keyboard lockout [�ki�b��d �l�ka�t] ~ stała lock-up [�l�k�p] ~ systemu system deadlock [�s�st�m �dedl�k] ~ zapisu write lock [�ra�t �l�k] blokować v lock [�l�k] blokowanie n 1. blocking [�bl�k��] 2. locking [�l�k��] ~ rekordu record locking [�rek��d �l�k��] ~ zapisu zob. blokowanie rekordu błąd m error [�er�]; bug [�b�g] ~ bezwzględny absolute error [�æbs�lu�t �er�] ~ braku missing error [�m�s�� �er�] ~ całkowity total error [�t��tl �er�] ~ danych data error [�de�t� �er�] ~ dopuszczalny admissible error [�d�m�s�bl �er�], permissible error [p��m�s�bl �er�] ~ drukarski misprint [�m�spr�nt], printer’s error [�pr�nt�z �er�] ~ dynamiczny dynamic error [da��næm�k �er�] ~ grupowy (przy transmisji danych) trunk group error [�tr��k �gru�p �er�] ~ identyfikacji fontów font identification conflict [�f�nt a��dent�f��ke��n �k�nfl�kt] ~ istotny severe error [s��v��r �er�] ~ kolejności sequence error [�si�kw�ns �er�] ~ komputera machine error [m���i�n �er�] ~ krytyczny fatal error [�fe�tl �er�] ~ kwantowania quantising error [�kw�nta�z�� �er�] ~ ładowania loading error [�l��d�� �er�] ~ metodyczny error of method [�er�r �v �me��d] ~ modelu model error [�m�dl �er�] ~ naprawialny recoverable error [r��k�v�r�bl �er�] ~ nie powtarzający się soft error [�s�ft �er�] ~ nienaprawialny non-recoverable error [�n�n r��k�v�r�bl �er�] ~ nieobciążony unbiased error [�n�ba��st �er�] ~ niewykryty undetected error [��nd��tekt�d �er�] 30 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 30 2016-04-06 22:13:48 błąd w programie ~ obcięcia truncation error [tr���ke��n �er�] ~ obliczeń computational error [k�mpj��te���nl �er�] ~ obróbki danych data handling error [�de�t� �hændl�� �er�] ~ odczytu reading error [�ri�d�� �er�]; misread [�m�sri�d] ~ odpowiedzi reply error [r��pla� �er�] ~ odziedziczony inherited error [�n�her�t�d �er�] ~ okresowy periodic error [p��r���d�k �er�] ~ operatora operator error [��p�re�t�r �er�] ~ oprogramowania software error [�s�ftwe�r �er�] ~ oznaczony determinate error [di��t��m�n�t �er�] ~ parzystości parity error [�pær�t� �er�] ~ pełzania zera drift error [�dr�ft �er�] ~ porządku sequence error [�si�kw�ns �er�] ~ propagowany inherited error [�n�her�t�d �er�] ~ przekłamania (pojedynczego) bitu single bit error [�s��gl �b�t �er�] ~ przestawienia cyfr transposition error [�trænsp��z��n �er�] ~ przewidywany expected error [�k�spekt�d �er�] ~ przypadkowy accidental error [�æks��dentl �er�], incidental error [��ns��dentl �er�], random error [�rænd�m �er�] ~ semantyczny semantic error [s��mænt�k �er�] ~ składniowy syntax error [�s�ntæks �er�] ~ skumulowany accumulated error [��kju�mj�le�t�d �er�] ~ sortowania missort [�m�ss��t] ~ spowodowany skośnym zapisem bitów na taśmie skew error [�skju� �er�] ~ sprzętowy hardware error [�h��dwe�r �er�] ~ stały constant error [�k�nst�nt �er�], fixed error [�f�kst �er�], hard error [�h��d �er�] ~ strony page fault [�pe�d� �f��lt] ~ sumacyjny accumulated error [��kju�mj�le�t�d �er�] ~ synchronizacji ramki framing error [�fre�m�� �er�] ~ syntaktyczny syntax error [�s�ntæks �er�] ~ systematyczny bias [�ba��s] ~ transmisji transmission error [trænz�m��n �er�] ~ trwały permanent error [�p��m�n�nt �er�] ~ utrzymywania śladu tracking error [�træk�� �er�] ~ w danych data error [�de�t� �er�] ~ w podążaniu za śladem tracking error [�træk�� �er�] ~ (w pracy) drukarki printer error [pr�nt� �er�] ~ w programie bug [�b�g] błąd w programie 31 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 31 2016-04-06 22:13:48 błąd wprowadzania ~ wprowadzania loading error [�l��d�� �er�] ~ wykonania execution error [eks��kju��n �er�], run-time error [�r�nta�m �er�] błąd wprowadzania ~ względny relative error [�rel�t�v �er�] ~ zabezpieczenia ogólny general protection fault [�d�en�r�l pr��tek�n �f��lt], GPF [�d�i� pi� �ef] ~ zaokrąglenia rounding error [�ra�nd�� �er�], round-off error [�ra�nd�f �er�] ~ zapisu write error [�ra�t �er�] ~ zrównoważony balanced error [�bæl�nst �er�] błędnie datować v misdate [m�s�de�t] błędnie interpretować v misinterpret [�m�s�n�t��pr�t] błędnie obliczać v miscalculate [m�s�kælkj�le�t]; miscount [m�s�ka�nt] błędnie skierować v misdirect [�m�sd��rekt] błędny adj erroneous [��r��n��s]; incorrect [��nk��rekt] błyskać v flash [�flæ�]; gleam [�gli�m] bod m baud [�b��d], bd [�bi� �di�], unit pulse [�ju�n�t �p�ls]: 1 bd = 1 bit/s bok m side [�sa�d] brak m informacji null [�n�l], NUL [�n�l] ~ ostrości (obrazu) low-definition [�l�� def��n��n] ~ pamięci (komunikat) out of memory [�a�t �v �memr�] ~ papieru (komunikat) out of paper [�a�t �v �pe�p�] ~ strony page fault [�pe�d� �f��lt] ~ sygnału no signal [�n�� �s�gnl] ~ ~ wyjściowego zero output [�z��r�� �a�tp�t] brakujący adj missing [�m�s��] brama f gateway [�ge�twe�]; port [�p��t] ~ internetowa Internet gateway [��nt�net �ge�twe�] ~ pocztowa mail gateway [�me�l �ge�twe�] ~ warstwy aplikacji application layer gateway [�æpl��ke��n �le�� �ge�twe�] ~ wewnętrzna interior gateway [�n�t��r�� �ge�twe�] ~ wyznaczona designated gateway [�dez�gne�t�d �ge�twe�] bramka f gate [�ge�t] ~ blokująca inhibitory gate [�n�h�b�t�r� �ge�t] ~ dopasowania equality gate [��kw�l�t� �ge�t], equivalence gate [��kw�v�l�ns �ge�t] ~ I AND gate [�ænd �ge�t] ~ iloczynu logicznego zob. bramka I 32 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 32 2016-04-06 22:13:48 buster ~ logiczna logical gate [�l�d��kl �ge�t], switching gate [�sw�t��� �ge�t] ~ LUB OR gate [��� �ge�t] ~ NIE NOT gate [�n�t �ge�t] ~ NIE-I NOT-AND gate [�n�t �ænd �ge�t], NAND gate [�nænd �ge�t] ~ NIE-LUB NOT-OR gate [�n�t ��� �ge�t], NOR gate [�n�� �ge�t] ~ pływająca floating gate [�fl��t�� �ge�t] ~ podstawowa core gateway [�k�� �ge�twe�] ~ podwójna dual gate [�dju��l �ge�t] ~ przeniesienia carry gate [�kær� �ge�t] ~ szumowa noise gate [�n��z �ge�t] ~ trójstanowa three-state gate [��ri� �ste�t �ge�t] ~ wyjściowa out-gate [�a�t �ge�t] bramkować v strobe [�str��b] bramkowanie n gating [�ge�t��]; strobing [�str��b��] ~ impulsów pulse strobing [�p�ls �str��b��] brzmieć v sound [�sa�nd] BSC = bezpośrednie sterowanie cyfrowe direct digital control [d��rekt �d�d��tl k�n�tr��l], DDC [�di� di� �si�] bufor m buffer [�b�f�], buffer memory [�b�f� �memr�], buffer storage [�b�f� �st��r�d�] ~ cykliczny circular buffer [�s��kj�l� �b�f�] ~ danych data buffer [�de�t� �b�f�] ~ dyskowy disk cache [�d�sk �kæ�], disk buffer [�d�sk �b�f�] ~ formatowy format buffer [�f��mæt �b�f�] ~ kołowy circular buffer [�s��kj�l� �b�f�] ~ pamięci memory cache [�memr� �kæ�] ~ ramki frame buffer [�fre�m �b�f�] ~ sieci network buffer [�netw��k �b�f�] ~ w pamięci RAM RAM cache [�ræm �kæ�] ~ wejścia input buffer [��np�t �b�f�] ~ ~-wyjścia input/output buffer [��np�t �a�tp�t �b�f�] ~ zatrzaskowy wielofunkcyjny multimode latch buffer [�m�lt��m��d �læt� �b�f�] ~ zewnętrzny peripheral buffer [p��r�f�r�l �b�f�] buforowanie n buffering [�b�f�r��] ~ komunikatów message buffering [�mes�d� �b�f�r��] ~ urządzenia wyjściowego spooling [�spu�l��] buster m booster [�bu�st�] 33 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 33 2016-04-06 22:13:49 C c/a = cyfrowo-analogowy digital-to-analog(ue) [�d�d��tl t� �æn�l�g], d/a [�di� �e�] cale mpl na sekundę inches per second [��nt��z p�� �sek�nd], ips [�a� pi� �es] całkować v integrate [��nt�gre�t] całkowicie zautomatyzowany adj fully automatic [�f�l� ���t��mæt�k] całkowitoliczbowy adj integral [��nt�gr�l] całkowity adj complete [k�m�pli�t]; total [�t��tl]; overall [���v�r��l]; entire [�n�ta��]; integral [��nt�gr�l] cecha f tag [�tæg] centrala f (telefoniczna) exchange [�ks�t�e�nd�] ~ abonencka private branch exchange [�pra�v�t �br��nt� �ks�t�e�nd�], PBX [�pi� bi� �eks] ~ automatyczna automatic exchange [���t��mæt�k �ks�t�e�nd�] ~ ~ elektroniczna electronic automatic exchange [elek�tr�n�k ��t��mæt�k �ks�t�e�nd�] ~ miejscowa local exchange [�l��kl �ks�t�e�nd�] ~ międzynarodowa international exchange [�nt��næ��nl �ks�t�e�nd�] ~ okręgowa district exchange [�d�str�kt �ks�t�e�nd�] ~ pełnosatelitowa full satellite exchange [�f�l �sæt�la�t �ks�t�e�nd�] ~ półautomatyczna semiautomatic exchange [�sem���t��mæt�k �ks�t�e�nd�] ~ półsatelitowa discriminating satellite exchange [d��skr�m�ne�t�� �sæt�la�t �ks�t�e�nd�] ~ publiczna public exchange [�p�bl�k �ks�t�e�nd�] ~ rejonowa sector exchange [�sekt�r �ks�t�e�nd�] 34 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 34 2016-04-06 22:13:49 ciąg bitów ~ satelitowa satellite exchange [�sæt�la�t �ks�t�e�nd�] ~ telefoniczna telephone exchange [�tel�f��n �ks�t�e�nd�], dial exchange [�da��l �ks�t�e�nd�] ~ ~ cyfrowa digital telephone exchange [�d�d��tl �tel�f��n �ks�t�e�nd�] ~ ~ skomputeryzowana computerized branch exchange [k�m�pju�t�ra�zd �br��nt� �ks�t�e�nd�], CBX [�si� bi� �eks] centrowanie n centring [�sent�r��], alignment [��la�nm�nt] centrum n działalności osobistej personal activity centre [�p��s�nl æk�t�v�t� �sent�], PAC [�pæk] ~ elektronicznego przetwarzania danych electronic data- -processing centre [elek�tr�n�k �de�t� �pr��ses�� �sent�], EDP centre [�i� di� �pi� �sent�] ~ informacyjne sieciowe network information centre [�netw��k �nf��me��n �sent�] ~ komunikacyjne communication centre [k��mju�n��ke��n �sent�] ~ obliczeniowe computation centre [�k�mpj��te��n �sent�], computer centre [k�m�pju�t� �sent�] charakterystyka f amplitudowa attenuation diagram [��tenj��e��n �da��græm] ~ czasowa transient performance [�trænz��nt p��f��m�ns], tran- sient response [�trænz��nt r��sp�ns] ~ częstotliwościowa frequency characteristic [�fri�kw�ns� kær�kt��r�st�k]; frequency response [�fri�kw�ns� r��sp�ns] ~ problemu problem description [�pr�bl�m d��skr�p�n] ~ programu profile [�pr��fa�l] ~ tłumienia attenuation diagram [��tenj��e��n �da��græm] chwila f instant [��nst�nt], moment [�m��m�nt] ~ początkowa initial instant [��n��l ��nst�nt] ~ znamienna specific instant [sp��s�f�k ��nst�nt] chwilowy adj instantaneous [��nst�n�te�n��s] chybić v miss [�m�s] chybienie n bliskie near miss [�n�� �m�s] ciało n programu body of the program [�b�d� �v �� �pr��græm] ciasteczko n cookie [�k�k�] ciąg m 1. sequence [�si�kw�ns] 2. train [�tre�n], series [�s��ri�z]; string [�str��], chain [�t�e�n] ~ bajtów byte string [�ba�t �str��] ~ binarny binary sequence [�ba�n�r� �si�kw�ns] ~ bitów bit string [�b�t �str��] ciąg bitów 35 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik.indd 35 2016-04-06 22:13:50 ciąg Fibonacciego ~ Fibonacciego Fibonacci sequence [�f�b��n��t�� �si�kw�ns] ~ identyfikacji systemu identification burst [a��dent�f��ke��n �b��st] ciąg Fibonacciego ~ impulsów pulse string [�p�ls �str��]; pulse train [�p�ls �tre�n] ~ kodowy code combination [�k��d k�mb��ne��n] ~ kontrolny ramki frame check sequence [�fre�m �t�ek �si�kw�ns] ~ krawędzi grafu sequence of edges [�si�kw�ns �v �ed��z] ~ kropek polymarker [�p�l�m��k�] ~ liczbowy numeric string [nju��mer�k �str��], sequence of num- bers [�si�kw�ns �v �n�mb�z] ~ rekurencyjny recursive sequence [r��k��s�v �si�kw�ns] ~ wstępny preamble [pr��æmbl] ~ zakończenia postamble [p��st�æmbl] ~ znaków character string [�kær�kt� �str��] ciągły adj continuous [k�n�t�nju�s] cofacz m backspace (key) [�bækspe�s (�ki�)], BS [�bi� �es] cudzysłów m quotation marks [kw���te��n �m��ks], quotes [�kw��ts], inverted commas [�n�v��
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polsko-angielski słownik informatyczny z wymową
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: