Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00424 006642 19983756 na godz. na dobę w sumie
Polsko-angielski słownik medyczny z wymową - ebook/pdf
Polsko-angielski słownik medyczny z wymową - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-01-18605-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słownik zawiera ok. 12 000 podstawowych terminów polskich z dziedziny medycyny (w tym stomatologii), a także z dziedzin z nią związanych, np. biologii, biochemii, biotechnologii, farmacji, wraz z ich odpowiednikami lub objaśnieniami w języku angielskim.
Podano transkrypcję fonetyczną odpowiedników angielskich.
Obok terminów fachowych zamieszczono również liczne zwroty i wyrażenia przydatne zwłaszcza w praktyce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Słownik zawiera ok. 12 000 podstawowych terminów polskich z dziedziny medycyny (w tym stomatologii), a także z dziedzin z nią związanych, np. biologii, biochemii, biotechnologii, farmacji, wraz z ich odpowiednikami lub objaśnieniami w języku angielskim. Podano transkrypcję fonetyczną odpowiedników angielskich. Obok terminów fachowych zamieszczono również liczne zwroty i wyrażenia przydatne zwłaszcza w praktyce. p o l s k o - a n g i e l s k i s ł o w n i k m e d y c z n y z w y m o w ą polsko- -angielski słownik medyczny z wymową pwn.pl (cid:127) 801 33 33 88 ksiegarnia.pwn.pl Wydawnictwo WNT Y N Z C Ę R D O P K N W O Ł S I I S Ł O W N K P O D R Ę C Z N Y ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Polsko-angielski medyczny grzb 19.indd All Pages 4/26/16 11:07 AM polsko- -angielski słownik medyczny z wymową ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 1 1_4 Polsko-angielski medyczny.indd 1 2016-04-24 22:08:37 3/24/16 11:30 AM ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 2 2016-04-24 22:08:37 1_4 Polsko-angielski medyczny.indd 3 polsko- -angielski słownik medyczny z wymową Wydawnictwo WNT ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 3 1_4 Polsko-angielski medyczny.indd 3 2016-04-24 22:08:37 3/24/16 11:30 AM Opracowała i zredagowała: Redakcja Encyklopedii, Słowników i Leksykonów WNT Transkrypcję fonetyczną opracował: dr Leszek Kajetan Biedrzycki Projekt okładki i stron tytułowych: Przemysław Spiechowski Wydawca: Jolanta Jedlińska Redaktor techniczny: Marta Jeczeń-Bańkowska Skład i łamanie: Ewa Eckhardt Współpraca reklamowa: reklama@pwn.pl Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki Copyright © by Wydawnictwo WNT Warszawa 2009 Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2016 ISBN 978-83-01-18605-0 Wydanie I – 1 dodruk Warszawa 2016 Wydawnictwo Naukowe PWN SA 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 tel. 22 69 54 321, faks 22 69 54 288 infolinia 801 33 33 88 e-mail: pwn@pwn.com.pl www.pwn.pl Druk i oprawa: OSDW Azymut Sp. z o.o. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 4 1_4 Polsko-angielski medyczny.indd 4 2016-04-24 22:08:38 3/24/16 11:30 AM Od redakcji Słownik zawiera ok. 12 000 podstawowych terminów pol- skich z dziedziny medycyny (w tym stomatologii), a także z dziedzin z nią powiązanych, takich jak np. biologia, bioche- mia, biotechnologia, farmacja, wraz z ich odpowiednikami lub objaśnieniami w języku angielskim. Podano transkrypcję fone- tyczną (wymowę) odpowiedników angielskich. Słownik został opracowany jako pomoc dla wszystkich, któ- rzy mają do czynienia z terminologią angielską z wyżej wymie- nionych dziedzin (używaną w pracy oraz spotykaną w podręcz- nikach, czasopismach, normach, katalogach, dokumentacji itp.), a w szczególności dla pracowników służby zdrowia wyjeżdżają- cych za granicę – i ten wzgląd praktyczny zadecydował o dobo- rze terminów. Niektóre terminy wielowyrazowe podano przy- kładowo dla zilustrowania sposobu tworzenia złożeń. Oprócz terminów fachowych zamieszczono również liczne zwroty i wyrażenia przydatne zwłaszcza w praktyce. W słowniku przy- jęto pisownię brytyjską, a w nielicznych przypadkach podano pisownię amerykańską, oznaczając ją symbolem US. Wyjściowe terminy polskie złożono czcionką pogrubioną i są one podane w układzie alfabetycznym; terminy złożone podano według kolejności alfabetycznej wyrazów składowych, a powtarzające się wyrazy zastąpiono znakiem ~. Charaktery- styczne wyrażenia zaczynające się od przymiotników są poda- ne z zachowaniem naturalnej dla języka kolejności wyrazów, np. zdrowa żywność; same przymiotniki podano z końców- kami rodzaju męskiego. W przypadkach gdy istnieją dwie jednoznaczne formy terminu, pełna i skrócona, człony terminu złożonego, które mogą być pominięte, podano w nawiasach okrągłych. 3/24/16 11:30 AM ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 5 5 2016-04-24 22:08:38 Od redakcji Objaśnienia lub dopowiedzenia po stronie angielskiej wy- różniono kursywą. Odpowiedniki będące synonimami są od- dzielone przecinkiem, odpowiedniki bliskoznaczne – średni- kiem. Wymowę podano w nawiasach kwadratowych. Odesła- nie zob. zastosowano tylko do synonimu występującego bezpo- średnio obok. Odpowiedniki dotyczące różnych znaczeń ter- minu polskiego oznaczono cyframi arabskimi. 6 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 6 2016-04-24 22:08:38 Skróty używane w słowniku – przymiotnik (adjective) – przysłówek (adverb) – anatomia (anatomy) adj adv anat. biochem. – biochemia (biochemistry) – biologia (biology) biol. – chemia (chemistry) chem. – rodzaj żeński (feminine) f – farmacja (pharmacy) farm. – fizjologia (physiology) fizjol – genetyka (genetics) genet. – jednostka miary (unit of measurement) jedn. – rodzaj męski (masculine) m – rodzaj nijaki (neuter) n pl – liczba mnoga (plural) radiol. – radiologia (radiology) sing US v zob. – liczba pojedyncza (singular) – termin amerykański (American usage) – czasownik (verb) – zobacz (see) ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 7 2016-04-24 22:08:38 Lista symboli fonetycznych 8 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 8 2016-04-24 22:08:38 Lista symboli fonetycznych SAMOGŁOSKI KRÓTKIE � e æ � � � � bit, bid bet, bed cat, bad cut, mud lot, God put, good, look Rupert, cupboard, the cutter i� �� �� �� u� DŁUGIE seat, seed, see heart, card, car port, board, caught, cord hurt, heard, first, fur Luke, mood, do DWUGŁOSKI e� a� �� a� �� �� e� �� bait, made, say light, lied, buy voice, boys, boy house, how gross, grows, no fears, fierce, dear scarce, scares, fair, care bourse, boors, poor ZWARTE SPÓŁGŁOSKI SZCZELINOWE p b t d k � pipe, pepper Bob, Bobby tot, totter dad, daddy cook, cooker gag, gagging f v � � s � z � fife, fifer voice, video thick, month, Athens this, breathe, weather sick, sister ship, fish zone, sizes jabot, measure, rouge ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 9 2016-04-24 22:08:38 Lista symboli fonetycznych SPÓŁGŁOSKI ZWARTO-SZCZELINOWE t� d� t� d� m n � church judge try dry NOSOWE mum nun, pens sing, singer BOCZNE l light, bell PÓŁSAMOGŁOSKI j w � h yes one, wet red head, home ( ) w nawiasie umieszczono głoski występujące fakultatywnie � przycisk główny � przycisk poboczny PRZYCISK /�s��d�(�)��/, /�b�z��b/, /�k��n�k/ /��e���pju�t�kl/, /�hi�m���da(�)�la�z�/ . przycisk poboczny /�eks.�e�/, /�tes(t).tju�b/ | potencjalna pauza i fraza /k�n� fa�nd t� �bed|(ba� �s�kn�s)/ bardzo ściśle łączący dany element z poprzednim przyciskiem grupowanie wyrazów (ułatwia klarowne wymó- wienie dłuższych sekwencji) 10 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 10 2016-04-24 22:08:39 A aberracja f aberration [�æb���e��n] ~ astygmatyczna astigmatic aberration [�æst���mæt�k �æb���e��n] ~ chromatyczna chromatic aberration [k����mæt�k �æb���e��n], chromatism [�k���m�t�z(�)m] ~ chromatydowa genet. chromatid aberration [�k���m�t�d �æb���e��n] ~ chromosomowa genet. chromosome aberration [�k���m�s��m �æb���e��n], chromosomal mutation [�k���m��s��ml mju��te��n] ~ sferyczna spherical aberration [�sfe��kl �æb���e��n] aberroskop m aberroscope [�æb���sk��p] abiogeneza f biol. abiogenesis [�e�ba��(�)�d�en�s�s], autogenesis [���t���d�en�s�s], spontaneous generation [sp�n�te�nj�s �d�en���e��n] abiogeniczny adj biol. abiogenic [�e�ba����d�en�k] abiogenny zob. abiogeniczny abiotrofia f biol. abiotrophy [�e�ba���t��f�] abiotyczny adj abiotic [�e�ba���t�k], abiotical [�e�ba���t�kl] ablucja f ablution [��blu��n] aborcja f abortion [��b���n] abrazja f abrasion [��b�e��n] abrewiacja f genet. abbreviation [��b�i�v��e��n] absces m abscess [�æbses] absencja f absenteeism [�æbs(�)n�ti��z(�)m]; absence [�æbs(�)ns] ~ chorobowa sickness absenteeism [�s�kn�s �æbs(�)n�ti��z(�)m]; sickness absence [�s�kn�s �æbs(�)ns] absorbować v absorb [�b�z��b] absorbowany adj absorbed [�b�z��bd] ~ przez skórę absorbed through skin [�b�z��bd ���u� �sk�n] absorpcja f absorption [�b�z��p�n] 11 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 11 2016-04-24 22:08:39 absorpcja cząsteczkowa ~ cząsteczkowa chem. molecular absorption [m��lekj�l�(�) �b�z��p�n] absorpcja cząsteczkowa ~ promieniowania radiation absorption [��e�d��e��n �b�z��p�n] ~ przez skórę percutaneous absorption [�p��kju��te�n��s �b�z��p�n], absorption through skin [�b�z��p�n ���u� �sk�n] ~ selektywna selective absorption [s��lekt�v �b�z��p�n] ~ światła absorbance [�b�z��b(�)ns], optical density [��pt�kl �dens�t�] ~ wilgoci moisture absorption [�m��st��(�) �b�z��p�n] ~ wody water absorption [�w��t�(�) �b�z��p�n] ~ wybiórcza selective absorption [s��lekt�v �b�z��p�n] abstynencja f abstinence [�æbst�n�ns] ~ alkoholowa temperance [�temp(�)�(�)ns], abstinence [�æbst�n�ns], teetotalism [�ti��t��t(�)l�z(�)m] abstynent m teetotaller [�ti��t��t(�)l�], total abstainer [�t��tl �b�ste�n�] Ac = aktyn chem. actinium [æk�t�n��m], Ac [�e��si�] acenol m farm. paracetamol [�pæ���si�t�m�l] acentryk m genet. acentric chromosome [e��sent��k �k���m�s��m] acetal m chem. acetal [�æs�t(æ)l] aceton m chem. acetone [�æs�t��n], propanone [�p���p�n��n] acetyl m chem. acetyl (group) [�æs�ta�l (���u�p)] acetylocholina f biochem. acetylcholine [�æs�ta�l�k��li�n] acetylocholinoesteraza f biochem. acetylcholinesterase [�æs�ta�l�k��li�n�est��e�s] acetylotransferaza f biochem. acetyltransferase [�æs�ta�l�t�ænsf��e�s] acetylowanie n chem. acetylation [��set��le��n] achromatopsja f achromatopsia [�æk��(�)m��t�ps��], achro- matopsy [�æk��(�)�mæt�ps�], monochromatism [�m�n�(�)�k���m�t�z(�)m] achromatyczny adj achromatic [�æk��(�)�mæt�k] achromia f achromia [��k���m��] acydofil m biol. acidophil(e) [��s�d�f�l], eosinophil [�i��(�)�s�n�f�l] acydofilny adj acidophilic [�æs�d���f�l�k], acidophilous [�æs��d�f�l�s] acykliczny adj chem. acyclic [e��sa�kl�k], aliphatic [�æl��fæt�k] acyl m chem. acyl (group) [�æs�l (���u�p)] ~ aktywny active acyl [�ækt�v �æs�l] 12 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 12 2016-04-24 22:08:39 adherencja immunologiczna acylotransferaza f biochem. acyltransferase [�æs�l�t�ænsf��e�z] adaptacja f adaptation [�ædæp�te��n] ~ biologiczna biological adaptation [�ba���l�d��kl �ædæp�te��n] ~ fenotypowa phenotype adaptation [�fi�n�(�)ta�p �ædæp�te��n], somatic adaptation [s�(�)�mæt�k �ædæp�te��n] ~ genotypowa genotype adaptation [�d�en�(�)ta�p �ædæp�te��n], spontaneous adaptation [sp�n�te�nj�s �ædæp�te��n] ~ główki (w czasie porodu) f(o)etal head moulding [�fi�tl �hed �m��ld��] ~ siatkówki retinal adaptation [��et�n�l �ædæp�te��n] adaptacyjny adj adaptive [��dæpt�v]; adaptable [��dæpt�bl] adaptometr m adaptometer [�ædæp�t�m�t�] adaptować v adapt [��dæpt], adjust [��d��st] addend m chem. ligand [�l��(�)nd] addycja f chem. addition [��d��n] adencja f toothlessness [�tu��l�sn�s] adenina f biochem. adenine [�æd�ni�n] adenoidy pl anat. adenoids [�æd�n��dz] adenotom m adenotome [�æd�n�t��m] adenotomia f adenotomy [�æd��n�t�m�] adenowirus m biol. adenovirus [�æd�n�(�)�va�(�)��s] adenozyna f biochem. adenosine [��den�(�)si�n] adenozynodifosforan m biochem. adenosine diphosphate [��den�(�)si�n da��f�sfe�t], ADP [�e� di� �pi�] adenozynomonofosforan m biochem. adenosine monophos- phate [��den�(�)si�n �m�n�(�)�f�sfe�t], AMP [�e� em �pi�] ~ cykliczny cyclic adenosine monophosphate [�sa�kl�k ��den�(�)si�n �m�n�(�)�f�sfe�t], cAMP [�si� e� em �pi�] adenozynotetrafosforan m biochem. adenosine tetraphosphate [��den�(�)si�n �tet���f�sfe�t] adenozynotrifosforan m biochem. adenosine triphosphate [��den�(�)si�n t�a��f�sfe�t], ATP [�e� ti� �pi�] adermina f biochem. adermin(e) [�æd�ma�n], pyridoxine [�p����d�ksi�n] ADH = adiuretyna biochem. vasopressin [�ve�z���p�es�n], antidi- uretic hormone [�ænt��da�j�(�)��et�k �h��m��n], ADH [�e� di� �e�t�] adherencja immunologiczna adherencja f biol. adherence [�d�h���(�)ns] ~ bierna passive adherence [�pæs�v �d�h���(�)ns] ~ immunologiczna immunologic adherence [��mj�n�(�)�l�d��k �d�h���(�)ns] 13 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 13 2016-04-24 22:08:39 adherencja odpornościowa ~ odpornościowa immune adherence [��mju�n �d�h���(�)ns] adhezja f adhesion [�d�hi��n] adherencja odpornościowa adhezyna f biol. adhesin [�d�hi�s�n] adipsia f adipsia [e��d�ps��] adiunkt m lecturer [�lekt�(�)��] adiuretyna f biochem. vasopressin [�ve�z���p�es�n], antidiuretic hormone [�ænt��da�j�(�)��et�k �h��m��n], ADH [�e� di� �e�t�] adiuwancyjność f biochem. adjuvancity [�æd���væns�t�] adiuwant m farm. adjuvant [�æd��v�nt] adonidyna f biochem. adonidin [��d�n�d�n] ADP = adenozynodifosforan biochem. adenosine diphosphate [��den�(�)si�n da��f�sfe�t], ADP [�e� di� �pi�] adrenalina f biochem. adrenalin(e) [��d�en�l�n], epinephrine [�ep��nef��n] adrenokortykotropina f biochem. (adreno)corticotrophin [(��d�i�n��)�k��t�k�(�)�t���f�n], adrenocorticotrophic hormone [��d�i�n���k��t�k�(�)�t��f�k �h��m��n], (adreno)corticotropin [(��d�i�n��)�k��t�k�(�)�t���p�n], adrenocorticotropic hormone [��d�i�n���k��t�k�(�)�t��p�k �h��m��n], ACTH [�e� si� ti� �e�t�] adrenosteron m biochem. adrenosterone [��d�i�n���st�����n] adriamycyna f biochem. adriamycin [�e�d����ma�s�n] adsorbować v adsorb [æd�z��b] ~ chemicznie chemisorb [�kem��s��b] adsorpcja f adsorption [æd�z��p�n] ~ chemiczna chemical adsorption [�kem�kl æd�z��p�n], chemi- sorption [�kem��s��p�n] adsorpcyjny adj adsorptive [æd�z��pt�v] adypinian m chem. adipate [�æd�pe�t] aeroby pl biol. aerobes [�e����bz], aerobic organisms [e�����b�k �����n�z(�)mz] aeroembolizm m aeroembolism [�e�����emb�l�z(�)m], air embo- lism [�e�(�) �emb�l�z(�)m] aerofobia f aerophoby [e����f�b�] aeroneuroza f aeroneurosis [�e����nj������s�s] aerozol m chem. aerosol [�e���s�l] ~ donosowy nasal spray [�ne�zl �sp�e�] afazja f aphasia [��fe�z��] aflatoksykoza f aflatoxicosis [��fle�t���t�ks��k��s�s], aflatoxin poisoning [�æfl��t�ks�n �p��z(�)n��] aflatoksyna f biochem. aflatoxin [�æfl��t�ks�n] afonia f aphonia [e��f��n��] 14 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 14 2016-04-24 22:08:40 agresywność afrazja f aphrasia [��f�e�z��] afrodyzjak m farm. aphrodisiac [�æf��(�)�d�z�æk] afta f aphtha [�æf��] (pl aphthae [�æf�i�]) aftalmometr m astigmatometer [��st��m��t�m�t�], astigmometer [�æst���m�m�t�] Ag = srebro chem. silver [�s�lv�], Ag [�e��d�i�] agar(-agar) m agar [�e����], agar-agar [�e���(�)�e���] agaropektyna f biochem. agaropectin [���æ����pekt�n] agaroza f biochem. agarose [�æ�����s] aglikon m biochem. aglycone [���la�k��n], aglucone [���lu�k��n] aglomeracja f agglomeration [���l�m���e��n] aglomerat m agglomerate [���l�m(�)��t] aglukon m biochem. aglucone [���lu�k��n], aglycone [���la�k��n] aglutynacja f agglutination [���lu�t��ne��n] aglutynat m agglutinate [���lu�t�n�t] aglutynina f biochem. agglutinin [���lu�t�n�n] aglutynofor m biochem. agglutinophore [���lu�t�n�f��] aglutynogen m biochem. agglutinogen [�æ�l��t�n�d��n] aglutynoskop m agglutinoscope [���lu�t�n�sk��p] aglutynować v agglutinate [���lu�t�ne�t], clump [�kl�mp] agnozja f agnosia [æ��n��z��] agon m biochem. prosthetic group [p��s��et�k ���u�p] agonalny adj agonal [�æ��nl] agonia f agony [�æ��n�] agonista m biochem. agonist [�æ��n�st] agonistyczny adj biochem. agonist [�æ��n�st] agorafobia f agoraphobia [�æ�(�)���f��b��] agrafia f agraphia [e����æf��], logographia [�l���(�)���æf��] agrafka f safety-pin [�se�ft� �p�n] agranulocyt m biol. agranular leucocyte [e����ænj�l� �l(j)u�k�(�)sa�t], agranulocyte [e����ænj�l�(�)sa�t], non-granular leucocyte [�n�n���ænj�l� �l(j)u�k�(�)sa�t] agranulocytoza f agranulocytosis [e����ænj�l�(�)sa��t�us�s], agranulocytopenia [e����ænj�l�(�)�sa�t�(�)�pi�n��] agregacja f aggregation [�æ�����e��n] ~ komórek biol. cell aggregation [�sel �æ�����e��n] agregat m biol. aggregate [�æ�����t] ~ komórkowy cell aggregate [�sel �æ�����t] agresja f aggression [����e�n] agresyny pl biol. aggressins [����es�nz] agresywność f aggressivity [�æ��e�s�v�t�] 15 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 15 2016-04-24 22:08:40 agresywny agresywny adj aggressive [����es�v] AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności) AIDS [�e�dz], Aids [�e�dz], acquired immune deficiency syndrome [��kwa(�)�d ��mju˘n d��f��ns� �s�nd���m] akademia f medyczna medical academy [�med�kl ��kæd�m�] akalkulia f acalculia [�e�kæl�kju�l��] akariocyty pl biol. akaryocytes [e��kæ���(�)sa�ts] akcelerator m chemiczny accelerator [�k�sel��e�t�], accelerant [�k�sel��(�)nt] akceleryna f accelerin [�k�sel���n], accelerator globulin [�k�sel��e�t� ��l�bj�l�n] akceptacja f acceptance [�k�sept(�)ns] akceptor m chem. acceptor [�k�sept�] ~ wolnych rodników free-radical acceptor [�f�i� ��æd�kl �k�sept�], scavenger [�skæv�nd��] akceptować v accept [�k�sept] akcja f action [�æk�n]; operation [��p(�)��e��n] ~ poszukiwawczo-ratunkowa search-and-rescue operation [�s��t� �n(d) ��eskju� ��p(�)��e��n] ~ ratunkowa rescue operation [��eskju� ��p(�)��e��n] akinezja f akinesia [�e�k��ni�z��], akinesis [�e�k��ni�s�s] aklimatyzacja f acclimatization [��kla�m�ta��ze��n], acclimation [�ækl��me��n] akomodacja f accommodation [��k�m��de��n] akomodacyjny adj accommodative [��k�m�de�t�v] akomodometr m accommodometer [��k�m��d�m�t�] akomodować v adjust [��d��st], adapt [��dæpt] akonityna f chem. aconitine [��k�n�ti�n] akrofobia f acrophobia [�æk����f��b��] akrydyna f chem. acridine [�æk��di�n] akrylan m chem. acrylate [�æk��le�t] akseroftol m biochem. axerophthol [æk�se��f��l], retinol [��et�n�l], vitamin A [�v�t�m�n �e�] akson m anat. (neur)axon [(�nj���)�æks�n], neurite [�nj���a�t] aktomiozyna f biochem. actomyosin [�ækt���ma(�)�(�)s�n] aktyn m chem. actinium [æk�t�n��m], Ac [�e��si�] aktyna f biochem. actin [�ækt�n] aktynofag m biol. actinophage [æk�t�n�(�)fe�d�] aktynomycyna f biochem. actinomycin [�ækt�n���ma�s�n] aktynoterapia f phototherapy [�f��t����e��p�], actinotherapy [�ækt�n����e��p�], light therapy [�la�t ��e��p�] 16 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 16 2016-04-24 22:08:40 Al aktywacja f chem. activation [�ækt��ve��n] ~ cząsteczki activation of molecule [�ækt��ve��n �v �m�l�kju�l] ~ enzymu enzyme activation [�enza�m �ækt��ve��n] ~ radiacyjna radiation-induced activation [��e�d��e��n �n�dju�st �ækt��ve��n] aktywator m chem. activator [�ækt�ve�t�], activating agent [�ækt�ve�t�� �e�d�(�)nt] ~ katalizatora catalyst promoter [�kæt(�)l�st p���m��t�] aktywina f farm. chloramine T [�kl���mi�n �ti�] aktywność f activity [æk�t�v�t�] ~ bioelektryczna bioelectric activity [�ba�����lekt��k æk�t�v�t�] ~ biologiczna biological activity [�ba���l�d��kl æk�t�v�t�] ~ chemiczna chemical activity [�kem�kl æk�t�v�t�] ~ enzymatyczna enzymatic activity [�enz��mæt�k æk�t�v�t�] ~ molekularna biochem. molecular activity [m��lekj�l�(�) æk�t�v�t�], turnover number [�t��n��v� �n�mb�] ~ nieprawidłowa abnormal activity [æb�n��ml æk�t�v�t�] ~ płciowa sexual activity [�sek���l æk�t�v�t�] ~ promieniotwórcza radioactivity [��e�d���æk�t�v�t�]; radioactive decay rate [��e�d����ækt�v d��ke� ��e�t], (radioactive) disintegra- tion rate [(��e�d����ækt�v) d�s��nt����e��n ��e�t] ~ właściwa specific activity [sp��s�f�k æk�t�v�t�] ~ zmniejszona hypoactivity [�ha�p��æk�t�v�t�] ~ zwiększona hyperactivity [�ha�p(�)�æk�t�v�t�] aktywny adj active [�ækt�v] aktywować v activate [�ækt�ve�t] aktywowanie n activation [�ækt��ve��n] ~ cieplne thermal activation [����ml �ækt��ve��n] ~ powtórne reactivation [��i�ækt��ve��n] aktywowany adj activated [�ækt�ve�t�d] akumulacja f accumulation [��kju�mj��le��n]; storage [�st����d�] akumulować v accumulate [��kju�mj�le�t]; store [�st��] akupunktura f acupuncture [�ækj�p��kt��] akustyczny adj acoustic [��ku�st�k] akustyka f acoustics [��ku�st�ks] akustykofobia f acousticophobia [��ku�st�k���f��b��] akuszerka f midwife [�m�dwa�f], accoucheuse [�æku�����z], female obstetrician [�fi�me�l ��bst��t���n] Al = glin chem. aluminium [�ælj��m�n��m], US aluminum [��lu�m�n�m], Al [�e��el] 17 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 17 2016-04-24 22:08:40 alanina alanina f chem. alanine [�æl�na�n] albinizm m biol. albinism [�ælb�n�z(�)m], albinoism [�ælb�n���z(�)m] ~ oczny ocular albinism [��kj�l�(�) �ælb�n�z(�)m] ~ częściowy leucism [�l(j)u�s�z(�)m] ~ skórny cutaneous albinism [kju��te�n��s �ælb�n�z(�)m] ~ uogólniony total albinism [�t��tl �ælb�n�z(�)m] albinos m biol. albino [æl�bi�n��] albinuria f albuminuria [�ælbj�m�n�j�����], proteinuria [�p���ti�n�j�����] albumina f biochem. albumin [�ælbj�m�n] ~ jaja egg white [�e� �wa�t], albumen [�ælbj�m�n] ~ ~ kurzego egg albumin [�e� �ælbj�m�n], ovalbumin [���v�ælbj�m�n] ~ mleka milk albumin [�m�lk �ælbj�m�n], lactalbumin [�lækt�ælbj�m�n] ~ serum wołu bovine albumin [�b��va�n �ælbj�m�n] ~ surowicy krwi zob. albumina surowicza ~ surowicza serum albumin [�s����m �ælbj�m�n], blood albumin [�bl�d �ælbj�m�n] albuminoidy pl biochem. albuminoids [æl�bju�m�n��dz], sclero- proteins [�skl������p���ti�nz] albuminometr m albuminometer [�ælbj�m��n�m�t�] albuminoza f biochem. albuminose [æl�bju�m�n��s], albumose [�ælbj�m��s] albuminuria f albuminuria [�ælbj�m�n�j�����], proteinuria [�p���ti�n�j�����] albumoskop m albumoscope [�ælbj�m�sk��p] albumoza f biochem. albuminose [æl�bju�m�n��s], albumose [�ælbj�m��s] aldehyd m chem. aldehyde [�æld�ha�d] ~ benzoesowy benzaldehyde [benz�æld�ha�d], benzoic aldehyde [ben�z���k �æld�ha�d] ~ glicerynowy glyceric aldehyde [�l��se��k �æld�ha�d] ~ mrówkowy formaldehyde [f���mæld�ha�d], methanal [�me��næl] ~ octowy acetaldehyde [�æs��tæld�ha�d], acetic aldehyde [��si�t�k �æld�ha�d], ethanal [�e��næl] aldoheksoza f chem. aldohexose [�æld���heks��s] aldoksym m chem. aldoxime [�æld�(�)ksi�m] aldol m chem. aldol [�æld�l] 18 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 18 2016-04-24 22:08:41 alkalizowanie aldolaza f fruktozodifosforanowa biochem. fructosediphos- phate aldolase [�f��kt���sed��f�sfe�t �æld��le�s], zymohexase [�za�m�(�)�hekse�s] aldosteron m biochem. aldosterone [æl�d�st����n] aldoza f biochem. aldose [�æld��s] aleksyna f biol. alexin [æ�leks�n] alergen m allergen [�æl�d�en] ~ pokarmowy food allergen [�fu�d �æl�d�en] ~ pyłkowy pollen allergen [�p�l�n �æl�d�en] alergia f allergy [�æl�d��] ~ bakteryjna bacterial allergy [bæk�t�����l �æl�d��] ~ grzybicza fungal allergy [�f���l �æl�d��] ~ kontaktowa contact allergy [�k�ntækt �æl�d��] ~ polekowa drug(-induced) allergy [�d���(�n�dju�st) �æl�d��] ~ skórna cutaneous allergy [kju��te�n��s �æl�d��], skin allergy [�sk�n �æl�d��] ~ stykowa contact allergy [�k�ntækt �æl�d��] alergiczny adj allergic [��l��d��k] alergizujący adj allergenic [�æl��d�en�k], allergy-inducing [�æl�d�� �n�dju�s��] alergolog m allergist [�æl�d��st] alergologia f allergology [�æl����l�d��] alergometria f allergometry [�æl����m�t��] alergoza f allergosis [�æl�����s�s] alfabet m genetyczny biol. genetic code [d���net�k �k��d] algezymetr m algesimeter [�æld���s�m�t�], algometer [æl���m�t�] alginian m biochem. alginate [�æld��ne�t] algometr m algometer [æl���m�t�], algesimeter [�æld���s�m�t�] alicykliczny adj chem. alicyclic [�æl��sa�kl�k] alicyna f farm. allicin [�æl�s�n] alifatyczny adj chem. aliphatic [�æl��fæt�k], acyclic [e��sa�kl�k] alimfocytoza f alymphocytosis [�e��l�mf�(�)sa��t��s�s] alizaryna f chem. alizarin(e) [��l�z���n] alkalia pl chem. alkali(e)s [�ælk(�)la�z] ~ mocne strong alkalies [�st��� �ælk(�)la�z] ~ żrące caustic alkalies [�k��st�k �ælk(�)la�z] alkaliczność f chem. alkalinity [�ælk(�)l��n�t�]; basicity [b��s�s�t�] alkaliczny adj chem. alkaline [�ælk(�)la�n] alkalipenia f alkalipenia [�ælk(�)l��pi�n��] alkalizować v chem. alkalize [�ælk(�)la�z], alkalify [æl�kæl�fa�] alkalizowanie n chem. alkalizing [�ælk(�)la�z��] 19 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 19 2016-04-24 22:08:41 alkaloid alkaloid m chem. alkaloid [�ælk(�)l��d] alkaloza f alkalosis [�ælk��l��s�s] alkan m chem. alkane [�ælke�n], paraffin (hydrocarbon) [�pæ��f�n (�ha�d����k��b�n)] alkil m chem. alkyl (group) [�ælk�l (��u�p)] alkilacja f chem. alkylation [�ælk��le��n] alkohol m chem. alcohol [�ælk�h�l] ~ absolutny absolute alcohol [�æbs�lu�t �ælk�h�l], anhydrous alcohol [æn�ha�d��s �ælk�h�l] ~ benzylowy benzyl alcohol [�benz�l �ælk�h�l] ~ bezwodny absolute alcohol [�æbs�lu�t �ælk�h�l], anhydrous alcohol [æn�ha�d��s �ælk�h�l] ~ butylowy butyl alcohol [�bju�ta�l �ælk�h�l], butanol [�bju�t�n�l] ~ cerylowy ceryl alcohol [�s��(�)l �ælk�h�l] ~ diwodorotlenowy dihydric alcohol [da��ha�d��k �ælk�h�l], diol [�da��l] ~ dwuwodorotlenowy zob. alkohol diwodorotlenowy ~ etylowy ethyl alcohol [�e��l �ælk�h�l], ethanol [�e��n�l] ~ ~ do celów przemysłowych industrial alcohol [�n�d�st���l �ælk�h�l] ~ ~ skażony denatured alcohol [�di��ne�t��d �ælk�h�l] ~ ~ ~ specjalnie specially denatured alcohol [�spe�(�)l� �di��ne�t��d �ælk�h�l], SDA [�es di� �e�] ~ izopropylowy isopropyl alcohol [�a�s��p��p�l �ælk�h�l] ~ jednowodorotlenowy monohydric alcohol [�m�n�(�)�ha�d��k �ælk�h�l] ~ melisylowy melissyl alcohol [m��l�s(�)l �ælk�h�l] ~ metylowy methyl alcohol [�mi��a�l �ælk�h�l], methanol [�me��n�l] ~ mirycylowy myricyl alcohol [m����s(�)l �ælk�h�l] ~ monowodorotlenowy monohydric alcohol [�m�n�(�)�ha�d��k �ælk�h�l] ~ n-propylowy n-propyl alcohol [�en�p��p(�)l �ælk�h�l] ~ salicylowy salicyl alcohol [�sæl�s(�)l �ælk�h�l] ~ skażony denatured alcohol [�di��ne�t��d �ælk�h�l] ~ trzeciorzędowy tertiary alcohol [�t���(�)�� �ælk�h�l] alkoholan m chem. alcoholate [�ælk��h�l�t], alkoxide [æl�k�ksa�d] alkoholik m alcoholic [�ælk��h�l�k] alkoholizm m alcoholism [�ælk�h�l�z(�)m] alkoholomierz m alcoholmeter [�ælk�h�lmi�t�], alcoholometer [�ælk�h��l�m�t�], alcoholimeter [�ælk�h��l�m�t�] 20 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 20 2016-04-24 22:08:41 amblioskop alkoholowy adj alcoholic [�ælk��h�l�k] allantoina f allantoin [�æl�nt�w�n] allel m genet. allele [��li�l], allelomorph [��li�l�(�)�m��f] ~ dominujący dominating allele [�d�m�ne�t�� ��li�l] ~ mutacyjny mutating allele [mju��te�t�� ��li�l], mutation-in- ducing allele [mju��te��n �n�dju�s�� ��li�l] ~ recesywny recessive allele [���ses�v ��li�l] allele pl wielokrotne genet. multiple alleles [�m�lt�pl ��li�lz] allelizm m genet. allelism [��li�l�z(�)m], allelomorphism [��li�l���m��f�z(�)m] allelogenia f genet. allelogeny [�æli��l�d�en�] allelomorf m genet. allelomorph [��li�l�(�)�m��f], allele [��li�l] allelomorfizm m genet. allelism [��li�l�z(�)m], allelomorphism [��li�l���m��f�z(�)m] allo- allo- [�æl�(�)-] allofeniczny adj genet. allophenic [�æl�(�)�fi�n�k] allomon m fizjol. allomone [�æl�(�)m��n] alloploid m genet. alloploid [�æl�(�)pl��d] allopoliploid m genet. allopolyploid [�æl�(�)�p�l�pl��d] alo- allo- [�æl�(�)-] aloantygen m biol. alloantigen [�æl���ænt�d��n] alogen m genet. allogene [�æl�(�)d�i�n] alogeniczny adj genet. allogeneic [�æl�(�)d���ni��k] alometryczny adj biol. allometric [�æl�(�)�met��k] alona f farm. aloe [�æl��] aloplastyka f alloplasty [�æl�(�)plæst�], allotransplantation [�æl�(�)�t�ænspl��n�te��n] alosom m genet. allosome [�æl�(�)s��m] alosteryczny adj biochem. allosteric [�æl�(�)�ste��k] alotropia f allotropy [��l�t��p�], allotropism [�æl�(�)�t��p�z(�)m] ~ dynamiczna dynamic allotropy [da��næm�k ��l�t��p�] alotropowy adj allotropic [�æl��t��p�k] ałun m chem. alum [�æl�m] Am = ameryk chem. americium [�æm����s��m], Am [�e��em] amalgamacja f amalgamation [��mæl���me��n] amalgamat m amalgam [��mæl��m] ~ dentystyczny dental amalgam [�dentl ��mæl��m] amalgamowanie n amalgamation [��mæl���me��n] ambiwalencja f ambivalence [æm�b�v(�)l�ns] ambiwalentny adj ambivalent [æm�b�v(�)l�nt] amblioskop m amblyoscope [�æmbl��sk��p] 21 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 21 2016-04-24 22:08:42 amboceptor amboceptor m biol. amboceptor [�æmb�(�)sept�] ambra f (szara) farm. ambergris [�æmb���i�s] ambulans m ambulance [�æmbj�l�ns], ambulance car [�æmbj�l�ns �k��] ambulatorium n first-aid room [�f��st �e�d ���m]; outpatient clinic [�a�t�pe��nt �kl�n�k]; ambulatory care centre [�æmbj��le�t(�)�� �ke� �sent�] ameba f am(o)eba [��mi�b�] (pl am(o)ebas [��mi�b�z] or am(o)ebae [��mi�bi�]) amebiaza f am(o)ebiasis [�æmi��ba(�)�s�s], am(o)ebiosis [�æmi�ba����s�s] amebioza f zob. amebiaza amebobójczy adj am(o)ebicide [��mi�b�sa�d], am(o)ebacide [��mi�b�sa�d], am(o)ebicidal [��mi�b��sa�dl] amebocyt m biol. am(o)ebocyte [��mi�b��sa�t] ameboza f am(o)ebiasis [�æmi��ba(�)�s�s], am(o)ebiosis [�æmi�ba����s�s] ameryk m chem. americium [�æm����s��m], Am [�e��em] ametropia f ametropia [�æm��t���p��] amfetamina f farm. amphetamine [æm�fet�mi�n] amfigonia f biol. amphigony [æm�f���n�] amfoteryczny adj chem. amphoteric [�æmf�(�)�te��k], ampholytic [�æmf�(�)�l�t�k] amid m chem. amide [�æma�d], acid amide [�æs�d �æma�d] ~ kwasu nikotynowego nicotinic acid amide [�n�k��t�n�k �æs�d �æma�d], nicotinamide [�n�k��t�n�ma�d], niaci- namide [�na(�)��s�n�ma�d], PP factor [�pi� �pi� �fækt�] ~ niacyny zob. amid kwasu nikotynowego amidaza f biochem. amidase [�æm�de�z] ~ penicyliny penicillin amidase [�pen��s�l�n �æm�de�z] amidopiryna f farm. amidopyrine [��mi�d���pa�(�)�i�n], pyrami- don [p���æm�d�n] amigdalaza f biochem. amygdalase [��m��d�le�s] amigdalina f biochem. amygdalin [��m��d�l�n] amina f chem. amine [�æmi�n] ~ aromatyczna aromatic amine [�æ��(�)�mæt�k �æmi�n] ~ czwartorzędowa quaternary amine [kw��t��n(�)�� �æmi�n] ~ drugorzędowa secondary amine [�sek(�)nd(�)�� �æmi�n] ~ pierwszorzędowa primary amine [�p�a�m(�)�� �æmi�n] ~ trzeciorzędowa tertiary amine [�t���(�)�� �æmi�n] aminoaldehyd m biochem. amino aldehyde [��mi�n�� �æld�ha�d] 22 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 22 2016-04-24 22:08:42 amputować aminokwas m biochem. amino acid [��mi�n�� �æs�d] ~ egzogenny essential amino acid [��sen�l ��mi�n�� �æs�d], exo- genous amino acid [�k�s�d��n�s ��mi�n�� �æs�d] ~ endogenny endogenous amino acid [�n�d�d��n�s ��mi�n�� �æs�d] ~ glikogenny glycogenic amino acid [��la�k�(�)�d�en�k ��mi�n�� �æs�d] ~ ketogenny ketogenic amino acid [�ki�t�(�)�d�en�k ��mi�n�� �æs�d] ~ niezbędny essential amino acid [��sen�l ��mi�n�� �æs�d], exo- genous amino acid [�k�s�d��n�s ��mi�n�� �æs�d] ~ ograniczający limiting amino acid [�l�m�t�� ��mi�n�� �æs�d] ~ podstawowy essential amino acid [��sen�l ��mi�n�� �æs�d], exogenous amino acid [�k�s�d��n�s ��mi�n�� �æs�d] aminopeptydaza f biochem. aminopeptidase [��mi�n�(�)�pept�de�s] aminopiryna f farm. aminopyrine [��mi�n�(�)�pa�(�)�i�n] aminotransferaza f biochem. transaminase [t�æns�æm�ne�s] aminowanie n chem. amination [�æm��ne��n] amitoza f biol. amitosis [�æm��t��s�s] amnezja f amnesia [æm�ni�z��] amniocenteza f amniocentesis [�æmn���sen�ti�s�s] amniografia f amniography [�æmn������f�] amniopunkcja f amniocentesis [�æmn���sen�ti�s�s] amnioskopia f amnioscopy [�æmn���sk�p�] amon m chem. ammonium (cation) [��m��n��m (�kæta��n)] amoniak m chem. ammonia [��m��n��] ~ ciekły liquid ammonia [�l�kw�d ��m��n��] ~ do użytku domowego household ammonia [�ha�sh��ld ��m��n��] ~ skroplony liquid ammonia [�l�kw�d ��m��n��] ~ wolny free ammonia [�f�i� ��m��n��] ~ związany fixed ammonia [�f�kst ��m��n��] amoniakoliazy pl biochem. ammonia-lyases [��m��n���la�e�s�s] amorficzny adj amorphous [��m��f�s] AMP = adenozynomonofosforan biochem. adenosine mono- phosphate [��den�(�)si�n �m�n�(�)�f�sfe�t], AMP [�e� em �pi�] ampicylina f farm. ampicillin [�æm�p�s�l�n] ampułka f amp(o)ule [�æmpu�l]; vial [�va�(�)l], phial [�fa(�)�l] amputacja f amputation [�æmpj��te��n] amputować v amputate [�æmpj�te�t] 23 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 23 2016-04-24 22:08:42 amputowany amputowany m amputee (patient after amputation) [�æmpj��ti�] amputowany adj amputated (limb) [�æmpj�te�t�d] amyl m chem. amyl (group) [�æm�l (���u�p)], pentyl (group) [�penta�l (���u�p)] amylaza f biochem. amylase [�æm�le�z], diastase [�da(�)�ste�s] ~ ślinowa salivary amylase [�sæl�v(�)�� �æm�le�z] amylodekstryna f chem. amylodextrin [�æm�l�(�)�dekst��n] amylopektyna f biochem. amylopectin [�æm�l�(�)�pekt�n] amyloza f chem. amylose [�æm�l��s] anabioza f biol. anabiosis [�æn�ba����s�s] anabolizm m biochem. anabolism [��næb�l�z(�)m] anaerobiont m względny biol. aerotolerant [�e���(�)�t�l��nt] anaerobionty pl biol. anaerobes [�æn����bz], anaerobic organ- isms [�æn�����b�k ����(�)n�z(�)mz] anaerobioza f biol. anaerobiosis [�æn����ba����s�s] anaeroby pl biol. anaerobes [�æn����bz], anaerobic organisms [�æn�����b�k ����(�)n�z(�)mz] anafaza f biol. anaphase [�æn�fe�z] anafilaksja f anaphylaxis [�æn�f��læks�s] ~ bierna passive anaphylaxis [�pæs�v �æn�f��læks�s] ~ czynna active anaphylaxis [�ækt�v �æn�f��læks�s] ~ narządowa anaphylactic shock [�æn�f��lækt�k ���k] anaforeza f fizchem. anaphoresis [�æn�f���i�s�s] anageneza f biol. anagenesis [�æn��d�en�s�s] analgezja f analgesia [�æn�l�d�i�z��] analityczny adj analytic(al) [�æn�l��t�k(l)] analityk m analyst [�æn�l�st] analiza f analysis [��næl�s�s] (pl analyses [��næl�si�z]) ~ adsorpcyjna adsorption analysis [æd�z��p�n ��næl�s�s] ~ aktywacyjna activation analysis [�ækt��ve��n ��næl�s�s] ~ bakteriologiczna bacteriological analysis [bæk�t������l�d��kl ��næl�s�s] ~ biochemiczna biochemical analysis [�ba��(�)�kem�kl ��næl�s�s] ~ całkowita chem. complete analysis [k�m�pli�t ��næl�s�s], total analysis [�t��tl ��næl�s�s] ~ chemiczna chemical analysis [�kem�kl ��næl�s�s] ~ chromatograficzna chem. chromatographic analysis [�k���m�t����æf�k ��næl�s�s] ~ elementarna chem. elemental analysis [�el��mentl ��næl�s�s], elementary analysis [�el��ment(�)�� ��næl�s�s] 24 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 24 2016-04-24 22:08:43 analiza spektrofotometryczna ~ epidemiologiczna epidemiological analysis [�ep��di�m���l�d��kl ��næl�s�s] ~ fotometryczna chem. photometric analysis [�f�t�(�)�met��k ��næl�s�s] ~ gazometryczna chem. gasometric analysis [��æs���met��k ��næl�s�s] ~ ilościowa chem. quantitative analysis [�kw�nt�t�t�v ��næl�s�s] ~ jakościowa chem. qualitative analysis [�kw�l�t�t�v ��næl�s�s] ~ kolorymetryczna chem. colorimetric analysis [�k�l����met��k ��næl�s�s] ~ krwi blood test [�bl�d �test] ~ miareczkowa chem. titrimetric analysis [�ta�t���met��k ��næl�s�s], titrimetry [ta��t��m�t��], volumetric analysis [�v�lj��met��k ��næl�s�s] ~ moczu urinalysis [�j�����næl�s�s], urine analysis [�j����n ��næl�s�s] ~ objętościowa chem. titrimetric analysis [�ta�t���met��k ��næl�s�s], titrimetry [ta��t��m�t��], volumetric analysis [�v�lj��met��k ��næl�s�s] ~ pierwiastkowa chem. elemental analysis [�el��mentl ��næl�s�s], elementary analysis [�el��ment(�)�� ��næl�s�s] ~ polarograficzna chem. polarographic analysis [p�(�)�læ��(�)���æf�k ��næl�s�s] ~ półilościowa chem. semi-quantitative analysis [�sem��kw�nt�t�t�v ��næl�s�s] ~ przez spalanie chem. combustion analysis [k�m�b�st�(�)n ��næl�s�s], flame photometry [�fle�m f�(�)�t�m�t��] ~ przez ultrawirowanie chem., biochem. ultracentrifugation analysis [��lt���sent��fj���e��n ��næl�s�s] ~ scyntygraficzna scintiscanning [�s�nt��skæn��], scanning [�skæn��] ~ sedymentacyjna 1. biochem. ultracentrifugation analysis [��lt���sent��fj���e��n ��næl�s�s] 2. chem. sedimentation analysis [�sed�men�te��n ��næl�s�s] ~ sekwencyjna biochem. sequential analysis [s��kwen�l ��næl�s�s] analiza spektrofotometryczna ~ spektralna chem. spectral analysis [�spekt�(�)l ��næl�s�s], spec- trochemical analysis [�spekt��(�)�kem�kl ��næl�s�s] ~ spektrofotometryczna chem. spectrophotometric analysis [�spekt��(�)�f��t�(�)�met��k ��næl�s�s] 25 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 25 2016-04-24 22:08:43 analiza spektroskopowa ~ spektroskopowa chem. spectroscopic analysis [�spekt���sk�p�k ��næl�s�s], spectroanalysis [�spekt�����næl�s�s] ~ treści żołądkowej gastric analysis [��æst��k ��næl�s�s] ~ wagowa chem. gravimetric analysis [���æv��met��k ��næl�s�s], gravimetry [��æ�v�m�t��] analiza spektroskopowa ~ widmowa chem. spectroanalysis [�spekt�����næl�s�s], spectro- scopic analysis [�spekt���sk�p�k ��næl�s�s] ~ zgryzu bite analysis [�ba�t ��næl�s�s], occlusal analysis [��klu�zl ��næl�s�s] analizator m analyser [�æn�la�z�], analyzer [�æn�la�z�] ~ aminokwasów biochem. amino acid analyzer [��mi�n�� �æs�d �æn�la�z�] ~ fal wave analyzer [�we�v �æn�la�z�] ~ scyntygraficzny scanning camera [�skæn�� �kæm(�)��], scinti- scanner [�s�nt��skæn�], scanner [�skæn�] analizować v analyse [�æn�la�z] analog m biol., chem. analog(ue) [�æn�l��] analogiczny adj analogous [��næl���s] anamneza f anamnesis [�æn�m�ni�s�s] (pl anamneses [�æn�m�ni�si�z]) anaplazja f anaplasia [�æn��ple�z��] anastomoza f anastomosis [�æn�st��m��s�s] anatoksyna f biochem. anatoxin [�æn��t�ks�n], toxoid [�t�ks��d] anatom m anatomist [��næt�m�st] anatomia f anatomy [��næt�m�] ~ człowieka human anatomy [�hju�m�n ��næt�m�] anatomiczny adj anatomic(al) [�æn��t�m�k(l)] anawenom n biochem. antivenin [�ænt��ven�n], antivenene [�ænt��veni�n] androgeny pl biochem. androgens [�ænd��(�)d��nz], testicular hormones [te�st�kj�l� �h��m��nz], male hormones [�me�l �h��m��nz] androgynia f androgynism [�ænd��(�)�d��n�z(�)m] andrologia f andrology [æn�d��l�d��] androsteron m biochem. androsterone [æn�d��st����n] anemia f an(a)emia [��ni�m��] anemiczny adj an(a)emic [��ni�m�k] anergia f biol. anergy [�æn�d��] anestetyk m farm. an(a)esthetic [�æn�s��et�k] anestezja f an(a)esthesia [�æn�s��i�z��] anestezjolog m an(a)esthesiologist [�æn�s��i�z���l�d��st] 26 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 26 2016-04-24 22:08:43 anseryna anestezjologia f an(a)esthesiology [�æn�s����z���l�d��] anestezyna f farm. benzocaine [�benz�(�)�ke�n] aneuploid m genet. aneuploid [�ænj�pl��d] aneuryna f biochem. aneurin(e) [��nj�(�)��n], thiamine [��a(�)�mi�n], vitamin B1 [�v�t�m�n �bi� �w�n] angina f angina [æn�d�a�n�], pharyngitis [�fæ��n�d�a�t�s] angioblast m biol. angioblast [�ænd���(�)�bl��st] angiochirurgia f angiosurgery [�ænd���(�)�s��d�(�)��], vascular surgery [�væskj�l� �s��d�(�)��] angiografia f angiography [�ænd�������f�] ~ płuc pneumoangiography [�nju�m���ænd�������f�] angiogram m angiogram [�ænd���(�)��æm] angiokardiografia f angiocardiography [�ænd���(�)�k��d������f�] angiologia f angiology [�ænd����l�d��] angioplastyka f angioplasty [�ænd���(�)plæst�] angiotensyna f biochem. angiotensin [�ænd���(�)�tens�n], hyper- tensin [�ha�p��tens�n] anhydraza f biochem. anhydrase [æn�ha�d�e�s] ~ węglanowa carbonic anhydrase [k���b�n�k æn�ha�d�e�s], car- bonate hydro-lyase [�k��b�ne�t �ha�d��(�)�la�e�s] anion m chem. anion [�æna��n] anionowy adj chem. anionic [�æna���n�k] anizocytoza f anisocytosis [�æna�s�(�)sa��t��s�s] (pl anisocytoses [�æna�s�(�)sa��t��si�z]) anizogameta f biol. anisogamete [�æna�s�(�)��æmi�t] anizogamia f biol. anisogamy [�æna��s���m�] anizometropia f anisometropia [�æna��s��m��t���p��] anoda f anode [�æn��d]; plate [�ple�t] anoksemia f anox(a)emia [�æn�k�si�m��] anoksja f anoxia [æn��ks��] anomalia f anomaly [��n�m�l�] ~ rozwojowa biol. malformation [�mælf���me��n]; developmental anomaly [d��vel�p�mentl ��n�m�l�] ~ strukturalna chem. structure anomaly [�st��kt��(�) ��n�m�l�] anomalny adj anomalous [��n�m�l�s] anomia f anomia [��n�m��], visual aphasia [�v����l ��fe�z��] anoreksja f anorexia [�æn���eks��] anormalność f abnormality [�æbn���mæl�t�] anormalny adj abnormal [æb�n��ml] anoskop m anoscope [�æn�sk��p] anseryna f biochem. anserine [�æns��a�n] 27 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 27 2016-04-24 22:08:43 antagonista antagonista m biochem. antagonist [æn�tæ�(�)n�st] antagonizm m biochem. antagonism [æn�tæ�(�)n�z(�)m] antidotum n farm. antidote [�ænt�d��t] antocyjany pl biochem. anthocyanins [�æn���sa(�)�n�nz] antropologia f anthropology [�æn����p�l�d��] ~ serologiczna seroanthropology [�s������æn����p�l�d��] antyaglutynina f biochem. antiagglutinin [�ænt�æ��lu�t�n�n] antyagresyny pl biol. antiagressins [�ænt�����es�nz] antyaktywator m biochem. antiactivator [�ænt��ækt�ve�t�] antyalergiczny adj antiallergic [�ænt���l��d��k], antiallergenic [�ænt���æl��d�en�k] antyarytmiczny adj antiarrhythmic [�ænt������m�k] antyastmatyczny adj antiasthmatic [�ænt�æs(�)�mæt�k] antybiogram m antibiogram [�ænt��ba��(�)��æm] antybiotyk m antibiotic [�ænt�ba���t�k] ~ nukleotydowy nucleotide antibiotic [�nju�kl��ta�d �ænt�ba���t�k] ~ o szerokim zakresie działania farm. broad-spectrum anti- biotic [�b���d �spekt��m �ænt�ba���t�k] ~ oligopeptydowy oligopeptide antibiotic [��l���(�)�pepta�d �ænt�ba���t�k] ~ peptydowo-nukleotydowy peptide-nucleotide antibiotic [�pepta�d �nju�kl��ta�d �ænt�ba���t�k] ~ peptydowy peptide antibiotic [�pepta�d �ænt�ba���t�k] ~ polienowy polyene antibiotic [�p�l�i�n �ænt�ba���t�k] ~ polieterowy polyether antibiotic [�p�l��i���(�) �ænt�ba���t�k] antybiotykogram m antibiogram [�ænt��ba��(�)��æm] antybiotykooporność f antibiotic resistance [�ænt�ba���t�k ���z�st(�)ns] antybiotykowrażliwość f antibiotic sensitivity [�ænt�ba���t�k �sens��t�v�t�] antybioza f antibiosis [�ænt�ba����s�s] antydepresyjny adj farm. antidepressive [�ænt�d��p�es�v] antyenzym m biochem. antienzyme [�ænt��enza�m] antyfebryna f farm. antifebrin [�ænt��fi�b��n] antyformina f farm. antiformin [�ænt��f��m�n] antygen m biol. antigen [�ænt�d��n] ~ autogeniczny autoantigen [���t���ænt�d��n], autogenous anti- gen [���t�d��n�s �ænt�d��n] ~ niepełnowartościowy incomplete antigen [��nk�m�pli�t �ænt�d��n], partial antigen [�p���l �ænt�d��n], hap- ten [�hæpt(�)n] 28 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 28 2016-04-24 22:08:44 antymetabolit ~ obcy foreign antigen [�f���n �ænt�d��n] ~ pełnowartościowy complete antigen [k�m�pli�t �ænt�d��n], immunogen [��mju�n�(�)d��n] ~ płodowy f(o)etal antigen [�fi�tl �ænt�d��n], f(o)etoprotein [�fi�t���p���ti�n] ~ powierzchniowy surface antigen [�s��f�s �ænt�d��n] ~ rdzeniowy core antigen [�k��(�) �ænt�d��n] ~ resztkowy incomplete antigen [��nk�m�pli�t �ænt�d��n], partial antigen [�p���l �ænt�d��n], hapten [�hæpt(�)n] ~ rozpuszczalny soluble antigen [�s�lj�bl �ænt�d��n] antygeny pl grup krwi blood group antigens [�bl�d ���u�p �ænt�d��nz] ~ narządowo swoiste organ-specific antigens [����(�)n sp��s�f�k �ænt�d��nz] ~ tkankowo swoiste tissue-specific antigens [�t��u� sp��s�f�k �ænt�d��nz] ~ zgodności tkankowej histocompatibility antigens [�h�st�k�m�pæt��b�l�t� �ænt�d��nz], HLA [�e�t� el �e�] antygenemia f biol. antigenemia [�ænt�d���ni�m��] antygenoterapia f antigenotherapy [�ænt��d�en�(�)��e��p�] antygenowość f biol. antigenicity [�ænt�d���n�s�t�] antyglobulina f biochem. antiglobulin [�ænt���l�bj�l�n] antyhemoliza f antih(a)emolysis [�ænt�hi��m�l�s�s] antyhistaminowy adj antihistamine [�ænt��h�st�m�n], antihista- minic [�ænt��h�st��m�n�k] antyhormon m antihormone [�ænt��h��m��n] antyinwazyny pl biochem. anti-invasins [�ænt��n�ve�s�nz] antykatoda f radiol. anticathode [�ænt��kæ���d], target [�t����t] antykoagulacja f biochem. anticoagulation [�ænt�k���æ�j��le��n] antykoagulacyjny adj farm. anticoagulative [�ænt�k���æ�j�l�t�v] antykoagulant m farm. anticoagulant [�ænt�k���æ�j�l�nt] antykodon m genet. anticodon [�ænt��k��d�n] ~ komplementarny complementary anticodon [�k�mpl��men(�)�� �ænt��k��d�n] antykomplementarny adj biol. anticomplementary [�ænt��k�mpl��ment(�)��] antykoncepcja f contraception [�k�nt���sep�n] antykoncepcyjny adj contraceptive [�k�nt���sept�v] antymetabolit m biochem. antimetabolite [�ænt�m��tæb(�)la�t] 29 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 29 2016-04-24 22:08:44 antymitotyczny antymitotyczny adj biochem. antimitotic [�ænt�ma��t�t�k] antymon m chem. antimony [�ænt�m�n�], stibium [�st�b��m], Sb [�es�bi�] antypiryna f farm. antipyrine [�ænt��pa�(�)��n], phenazon(e) [�fen�z��n] antyprzeciwciało n biol. antiantibody [�ænt��ænt��b�d�] antyseptyczny adj antiseptic [�ænt��sept�k] antyseptyk m antiseptic [�ænt��sept�k] antyseptyka f antisepsis [�ænt��seps�s] antyserum n biol. antiserum [�ænt��s����m] (pl antiserums [�ænt��s����mz] or antisera [�ænt��s����]) antystreptolizyna O f biochem. antistreptolysin O [�ænt��st�ept�(�)�la�s�n ���], ASO [�e� es ���] antysurowica f biol. antiserum [�ænt��s����m] (pl antiserums [�ænt��s����mz] or antisera [�ænt��s����]) antytoksyczny adj antitoxic [�ænt��t�ks�k] antytoksyna f biochem. antitoxin [�ænt��t�ks�n] ~ przeciw jadowi węży antivenin [�ænt��ven�n], antivenene [�ænt��veni�n] antytrombina f biochem. antithrombin [ænt�����mb�n] antyutleniacz m chem. antioxidant [�ænt���ks�d(�)nt] antywirus m biol. antivirus [�ænt��va�(�)��s] antywitamina f biochem. antivitamin [ænt��v�t�m�n] aorta f anat. aorta [e����t�] ~ brzuszna abdominal aorta [æb�d�m�nl e����t�] ~ piersiowa thoracic aorta [�����æs�k e����t�] ~ wstępująca ascending aorta [��send�� e����t�] ~ zstępująca descending aorta [d��send�� e����t�] aortografia f aortography [�e����t����f�] aparat m 1. apparatus [�æp���e�t�s], unit [�ju�n�t], device [d��va�s], instrument [��nst��m�nt], appliance [��pla��ns] 2. anat. system [�s�st�m] ~ ciśnieniowy chem. autoclave [���t�kle�v] ~ diagnostyczny apparatus for diagnostics [�æp(�)��e�t�s f� �da(�)���n�st�ks] ~ do dializy dialyzer [�da(�)�la�z�] ~ do elektronarkozy electronic an(a)esthesia apparatus [�elek�t��n�k �æn�s��i�z�� �æp(�)��e�t�s], electronarcosis apparatus [��lekt��(�)n���k��s�s �æp(�)��e�t�s] ~ do mierzenia ciśnienia tętniczego sphygmomanometer [�sf��m�(�)m��n�m�t�] 30 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 30 2016-04-24 22:08:44 aparat rentgenowski do zdjęć czaszki ~ do odsysania suction apparatus [�s�k�n �æp���e�t�s], suction unit [�s�k�n �ju�n�t], aspiration pump [�æsp���e��n �p�mp] ~ do sztucznego oddychania resuscitator [���s�s�te�t�] ~ do terapii elektrowstrząsowej electroshock apparatus [��lekt�����k �æp���e�t�s] ~ do znieczulania ogólnego an(a)esthetic machine [�æn�s��et�k m���i�n] ~ elektroencefalograficzny electroencephalographic unit [��lekt���en�sef(�)l�(�)���æf�k �ju�n�t], electroencephalograph [��lekt���en�sef(�)l�(�)����f] ~ elektrokardiograficzny electrocardiographic unit [��lekt��(�)�k��d��(�)���æf�k �ju�n�t], electrocardiograph [��lekt��(�)�k��d��(�)�����f] ~ elektromiograficzny electromyographic unit [��lekt��(�)�ma��(�)���æf�k �ju�n�t], electromyography [��lekt��(�)ma������f�] ~ Golgiego biol. Golgi apparatus [���ld�� �æp(�)��e�t�s] ~ łzowy anat. lacrimal apparatus [�læk��m(�)l �æp(�)��e�t�s] ~ medyczny medical apparatus [�med�kl æp(�)��e�t�s] ~ mitotyczny genet. nuclear spindle [�nju�kl�� �sp�ndl], mitotic spindle [ma��t�t�k �sp�ndl] ~ oddechowy breathing apparatus [�b�i���� æp(�)��e�t�s] ~ ~ o zamkniętym obiegu rebreather [�i��b�i���] ~ ~ tlenowy oxygen breathing apparatus [��ks�d��n �b�i���� �æp(�)��e�t�s] ~ ortodontyczny orthodontic apparatus [�����(�)�d�nt�k �æp(�)��e�t�s], orthodontic device [�����(�)�d�nt�k d��va�s] ~ przenośny portable apparatus [�p��t�bl �æp(�)��e�t�s] ~ ratowniczy indywidualny self-rescuer [�self ��eskju��] ~ rentgenowski radiol. X-ray apparatus [�eks.�e� �æp(�)��e�t�s], X-ray unit [�eks.�e� �ju�n�t], roentgen apparatus [���nt��n �æp(�)��e�t�s] ~ ~ dentystyczny X-ray dental unit [�eks.�e� �dentl �ju�n�t] ~ ~ do prześwietleń roentgenoscope [���nt��n�sk��p] ~ ~ do terapii głębokiej deep therapy X-ray unit [�di�p ��e��p� �eks.�e� �ju�n�t] ~ ~ do zdjęć radiographic unit [��e�d��(�)���æf�k �ju�n�t] ~ ~ ~ ~ czaszki head unit [�hed �ju�n�t], skull unit [�sk�l �ju�n�t] aparat rentgenowski do zdjęć czaszki 31 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik - medyczny.indd 31 2016-04-24 22:08:45 aparat rentgenowski do zdjęć warstwowych ~ ~ ~ ~ warstwowych laminograph [�læm�n�(�)����f], plani- graph [�plæn�����f], stratigraph [�st�æt�����f], tomograph [�t��m�����f] aparat rentgenowski do zdjęć warstwowych ~ ~ małoobrazkowy photofluorograph [�f��t���fl����(�)�����f], photo-roentgen unit [�f��t�� ���nt��n �ju�n�t], PR unit [�pi� ��� �ju�n�t] ~ ruchomy mobile apparatus [�m��ba�l �æp(�)��e�t�s] ~ scyntygraficzny radioisotope scanning unit [��e�d����a�s�t��p �skæn�� �ju�n�t], scintiscanner [�s�nt��skæn�], scanner [�skæn�], gamma camera [��æm� �kæm(�)��] ~ słuchowy hearing aid [�h����� �e�d], deaf aid [�def �e�d] ~ sterylizacyjny sterilizing unit [�ste�(�)la�z�� �ju�n�t], sterilizer [�ste�(�)la�z�] ~ tlenowy pneumo-oxygenator [�nju�m����ks�d��ne�t�] ~ ~ reanimacyjny resuscitator [���s�s�te�t�] ~ wirnikowy do destylacji cząsteczkowej centrifugal molecu- lar still [�sent���fju��(�)l m�(�)�lekj�l� �st�l] ~ wyciągowy extension apparatus [�k�sten�n �æp(�)��e�t�s], ex- tension equipment [�k�sten�n ��kw�pm�nt] ~ zastępujący serce i płuca heart-lung apparatus [�h��t�l�� �æp(�)��e�t�s] ~ żucia anat. masticatory system [�mæst�k�t(�)�� �s�st�m], stoma- tognathic system [�st��m�t�(�)�næ��k �s�st�m] aparatura f apparatus [�æp(�)��e�t�s] ~ oddechowa do narkozy an(a)esthesia-respiratory apparatus [�æn�s��i�z�� ���sp���t(�)�� �æp(�)��e�t�s] apatia f apathy [�æp���] apeks m anat. apex [�e�peks] apeksokardiogram m apexcardiogram [�e�peks�k��d��(�)��æm] apetyt m fizjol. appetite [�æp�ta�t] ~ nadmierny excessive appetite [�k�ses�v �æp�ta�t] aplanometr m applanation tonometer [�æple��ne��n t�(�)�n�m�t�] aplazja f aplasia [e��ple�z��] aplikator m (promieniotwórczy) radiol. applicator [�æpl�ke�t�] ~ radowy zewnętrzny radium pack [��e�d��m �pæk] apoenzym m biochem. apoenzyme [�æp���enza�m] apokrynowy adj apocrine [�æp�k��n] apomorfina f chem. apomorphine [�æp��m��fi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polsko-angielski słownik medyczny z wymową
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: