Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00430 005586 15692867 na godz. na dobę w sumie
Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne - ebook/pdf
Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 234
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64788-74-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> komunikacja międzyludzka
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
Monografia przedstawia nowatorskie, interdyscyplinarne i kompleksowe ujecie niezwykle istotnej dla pomocy społecznej problematyki polubownego rozwiązywania konfliktów.
Książka jako pierwsza na polskim rynku wydawniczym stanowi bezpośrednie merytoryczne wsparcie pracowników socjalnych, zainteresowanych nowa specjalizacja– mediatora socjalnego.
     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Katowicach – patronat nad publikacja

   Tematyka i treść publikacji podejmuje ważne i złożone zagadnienia, istotne dla praktyki oraz teorii prawa administracyjnego.Twórczy charakter pracy wyróżnia się w ujęciu zagadnienia rozwiązywania konfliktów w pomocy społecznej oraz refleksji teoretycznej ukazującej wagę i złożoność problematyki.Fakt ten należy zapisać na dobro Autorów.
   Na pozytywną ocenę naukowo-merytoryczna zasługują przyjęte przez Autorów rozległe, ale wyraźnie określone pole analizy naukowej prowadzonej przy zastosowaniu dojrzałego warsztatu badawczego. Przyjęta przez Autorów treść i konstrukcja pracy świadczy o rozległej wiedzy i znajomości warstwy prawno-normatywnej, instytucjonalnej i funkcjonalnej.
(…) analizowana problematyka ma ważne i doniosłe znaczenie. Należy podkreślić,iż podejście do zagadnień analizowanych w pracy jest oryginalne i wnosi do dyskusji nowe myśli i propozycje.
       Fragm. recenzji prof. dr hab. Lidii Zacharko
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

dr hab. Stanisław Nitecki prof. UO Słowo wstępne Kształt oraz zakres zadań administracji publicznej ulega ciągłym zmianom, które implikują niezbędność szukania nowych form działania, przy wykorzystaniu których państwo i działające w jego imieniu organy będą zaspokajały potrzeby oby- wateli. W literaturze prawa administracyjnego zwraca się uwagę na to, że w badaniu prawa administracyjnego i instytucji tworzących to prawo zwrócić uwagę należy, iż dotychczasowe obszary referencyjne, takie jak: prawo budowlane, komunalne, poli- cyjne czy urzędnicze, nie odgrywają już tak dominującej roli, a obok nich pojawiły się nowe, wśród których obok prawa administracyjnego środowiska wymienia się prawo socjalne1. Zjawisko dostrzeżone w niemieckiej nauce prawa administracyjne- go posiada swoje odbicie w sytuacji występującej w naszym systemie prawnym. Do- strzec należy, iż w okresie ostatnich 25 lat w polskim systemie prawnym nastąpił roz- wój unormowań prawnych zaliczanych do prawa socjalnego2, względnie do szeroko rozumianej pomocy społecznej3. U progu transformacji ustrojowej unormowania te obecne były w systemie prawnym, jednakże zajmowały w nim peryferyjną pozycję i nie stanowiły przedmiotu szerszego zainteresowania, a sama administracja realizu- jąca te zadania była skromna i z punktu widzenia państwa nie odgrywała istotniej- szej roli. Sytuacja ta uległa zmianie, ponieważ od momentu rozpoczęcia przemian ustrojowych do chwili obecnej problematyka wchodząca w skład prawa socjalnego była stałym elementem działalności ustawodawczej, a poszczególne ustawy zaliczane do tego prawa były wielokrotnie nowelizowane. Rozbudowa systemu normatywne- go wymusiła rozrost administracji zajmującej się prawem socjalnym. Powstała cał- kowicie nowa administracja zajmująca się zatrudnieniem, jak również stworzono od postaw administrację pomocy społecznej. Zauważalne jest zjawisko polegające na tym, że organy, które pierwotnie miały zajmować się wyłącznie sprawami wąsko rozumianej pomocy społecznej, z biegiem lat obarczane były nowymi zadaniami, zaliczanymi do szeroko rozumianej pomocy społecznej, czyli takimi jak świadczenia rodzinne, piecza zastępcza, pomoc uprawnionym do alimentów, czy dodatki miesz- kaniowe i stypendia szkolne. Rozrost zadań realizowanych przez administrację zajmującą się sprawami so- cjalnymi powoduje, że administracja zobligowana jest do wykorzystywania licznych 1 E. Schmidt-Assmann, Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku, Warszawa 2011, s. 142. 2 Na temat pojęcia „prawo socjalne” zob. S. Nitecki, Przemiany prawa socjalnego w Polsce w okresie III RP (referat na konferencję „25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych w III Rzeczypospolitej”, Opole 2014. 3 Na temat szerokiego rozumienia pomocy społecznej zob. S. Nitecki, Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008, s. 33-34. 8 prawnych form działania pozwalających sprostać tym zadaniom. W tym zakresie istotną rolę odgrywa akt administracyjny, ponieważ przy jego wykorzystaniu przy- znawane są określone świadczenia bądź nakładane obowiązki, jednakże obok tej prawnej formy działania w omawianej sferze ujawniają się inne prawne formy, przy wykorzystaniu których administracja stara się zaspokajać potrzeby osób i  rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji i wymagających wsparcia. Dostrzec należy, iż obowiązujące unormowania w szerszym zakresie wykorzystują instrumenty cywil- noprawne w realizacji określonych świadczeń, czego przykładem są takie świadczenia jak umowa na ekonomiczne usamodzielnienie (art. 43 ustawy o pomocy społecznej) czy dofinansowanie osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą4. Obok szerszego wykorzystywania cywilnoprawnych form działania administra- cja, realizując stojące przed nią zadania z zakresu prawa socjalnego, wykorzystuje liczne nowe prawne formy działania, takie jak: wywiad środowiskowy, kontrakt so- cjalny, indywidualny plan działania, indywidualny program wychodzenia z bezdom- ności, które zawierają w sobie element współdziałania adresata działań administracji z pracownikiem administracji i organem administracji przez tego pracownika repre- zentowanym. Wyposażanie organów administracji publicznej w instrumenty o cha- rakterze niewładczym świadczy o tym, że państwo i administracja publiczna dzia- łająca w imieniu i na rachunek tegoż państwa, jest w stanie realizować stojące przed nią zadania nie tylko przy wykorzystaniu instrumentów o charakterze władczym, ale w oparciu o  formy niewładcze. Wyposażanie administracji publicznej w formy niewładcze stanowi o sile państwa, ponieważ jest ono w stanie realizować stojące przed nim zadania bez konieczności odwoływania się do instrumentów władczych i środków przymusu. W sferze prawa socjalnego dostrzegalne jest jeszcze jedno zja- wisko, które sprowadza się do wyodrębniania pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań o charakterze merytorycznym i takich, którzy ukierunkowani są na prowadzenie postępowań administracyjnych i przyznawanie świadczeń. W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej są pracownikami, którzy wykonują merytoryczną pracę czy to z rodziną naturalną dziecka, czy też z rodziną zastępczą bądź rodzinnym do- mem dziecka. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach pomocy społecznej wyodrębnić pracowników socjalnych ukierunkowanych na pracę z osobą lub rodzi- ną, oraz na takich, którzy odpowiedzialni będą za udzielanie świadczeń. Pomoc społeczna jest tą sferą działania administracji publicznej, w ramach któ- rej wykorzystywane są nowe prawne formy współpracy i współdziałania z podmio- tami zewnętrznymi, czyli z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Istota tych form sprowadza się do tego, że nie posiadają one charakteru władczego, lecz skupiają się na elementach współdziałania i współpracy. Poza tym 4 Zob. art. 13 ustawy z dnia 27. 08. 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.). Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz 9 pracownicy socjalni pełnią funkcje, które odbiegają od tradycyjnej roli urzędnika, ponieważ starają się wspólnie z osobami i rodzinami wymagającymi wsparcia stwo- rzyć mechanizmy, przy wykorzystaniu których będą w stanie wyprowadzić te osoby i rodziny z trudnej sytuacji życiowej. W ramach tych działań wykorzystują instru- menty charakterystyczne dla takich form rozstrzygania sporów jak mediacja. Od- bywa się ona w odmiennym ujęciu i realizuje inne cele, jednakże jest interesującą prawną formą działania administracji publicznej. Mając na uwadze powyższe stwierdzenia, przychodzi mi z przyjemnością zapre- zentować unikalną pozycję w polskiej bibliografii prawniczej, która poświęcona jest polubownemu rozwiązywaniu konfliktów w pomocy społecznej. Unikalność opra- cowania wynika z tego, że omawia ono problematykę, która do tej pory była omijana w opracowaniach, ewentualnie pewne problemy były jedynie incydentalnie poru- szane. Prezentowana praca jest autorstwa dwojga znakomitych znawców problema- tyki mediacji, którzy legitymują się licznymi opracowaniami z tego zakresu. W tym opracowaniu podjęli się niezmiernie trudnego zadania, a mianowicie wykorzystania mediacji w ramach pomocy społecznej jako nowej kształtującej się prawnej formy działania. Z uwagi na fakt, że jest to pierwsze tego typu opracowanie, uwagę swoją skupili na pomocy społecznej ujmowanej w ujęciu wąskim, a zatem na unormowa- niach zamieszczonych w ustawie o pomocy społecznej, jednakże przy wykorzystaniu szerokiego ujęcia tego pojęcia otwierają się nowe horyzonty badawcze i z pewnością staną się one przedmiotem dalszych badań. Prezentowane opracowanie składa się z dziewięciu rozdziałów, w których auto- rzy przybliżyli problematykę mediacji i  praktycznego jej wykorzystania na gruncie pomocy społecznej. Rozważania swoje rozpoczęli od prezentacji zagadnień związa- nych z przybliżeniem istoty pomocy społecznej, a zatem zakreślenia tła poruszanej problematyki. W dalszej kolejności uwagę swoją skupili na zagadnieniach związanych z  pojęciem konfliktu i  jego podłożem oraz sposobem rozwiązywania. Kontynuacją tych rozważań stały się komunikacyjne i psychologiczne aspekty konfliktu. Nad wyraz często przyczyną konfliktu są zaburzenia w komunikacji między osobami, zwłaszcza wówczas, gdy poszczególne osoby przekazują informacje, które nie są właściwie odbie- rane przez adresatów, względnie w procesie dekodowania otrzymywanych sygnałów dochodzi do ich zniekształcenia lub przeinaczenia, co w konsekwencji doprowadza do jego nieprawidłowego odczytania i powstania konfliktu. Kolejne części prezento- wanego opracowania poświęcone zostały negocjacjom i uwarunkowaniom formalno- prawnym ich przeprowadzania. Zaprezentowane rozważania doprowadziły autorów do tej części opracowania, która poświęcona została już bezpośrednio mediacji. Po prezentacji celów i zasad mediacji przybliżyli standardy jej prowadzenia, a następnie rolę mediatora w tym procesie, jak również sam przebieg postępowania mediacyjne- go, z uwzględnieniem występujących barier utrudniających prawidłowy jej przebieg. Następna część prezentowanego opracowania poświęcona została wykorzystaniu in- stytucji mediacji na gruncie pomocy społecznej. W ramach prowadzonych rozważań Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej 10 uwagę skupiono na umowach w pomocy społecznej, a w szczególności na kontrakcie socjalnym jako tym instrumencie, w ramach którego uzewnętrznia się wykorzysta- nie mediacji w pomocy społecznej. Kontrakt socjalny zawierany jest przez pracow- nika socjalnego, zatem dostrzec należy nową jego rolę. Dotychczas pracownik socjal- ny utożsamiany był z osobą, która przeprowadza wywiad środowiskowy i w istotny sposób wpływa na wysokość przyznawanych świadczeń, natomiast w prezentowanej pracy wyodrębniono nową jego funkcję, a mianowicie funkcję mediatora, przy czym odbiega ona od tradycyjnego czy klasycznego ujęcia tego pojęcia, wprowadzając nowe spojrzenie na zadania wykonywane przez pracownika socjalnego i jego miejsce w sys- temie pomocy społecznej. Zauważyć należy, że takie ujęcie występuje już na gruncie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej5, ponieważ tu koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, względnie asystent rodziny, współpracuje z rodziną za- stępczą, z prowadzącym rodzinny dom dziecka bądź z rodziną naturalną dziecka i nie jest odpowiedzialny za przyznawane świadczenia. Ostatnia część prezentowanej pracy poświęcona została prawnym regulacjom dotyczących negocjacji i mediacji w Polsce. Znaczenie niniejszej publikacji wzrasta, gdy uwzględni się uwarunkowania, w jakich przychodzi pracownikom socjalnym rozwiązywać trudne sytuacje życiowe osób i rodzin. Mając na uwadze pozytywne doświadczenia wynikające z pracy wy- konywanej przez asystenta rodziny czy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, można postulować, aby w rozwoju zawodu pracownika socjalnego podjęto działania zmierzające do formalnego wyodrębnienia zadań przez niego realizowanych, które będą ukierunkowane na rozwiązywanie trudnej sytuacji życiowej, kiedy będzie on pełnił funkcję mediatora w relacjach z urzędnikami odpowiedzialnymi za przyzna- wanie świadczeń. Prezentowana praca jest pierwszym teoretycznym opracowaniem w tym kierunku zmierzającym i między innymi w tym tkwi jego siła i znaczenie. 5 Ustawa z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.). Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: