Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00503 010143 17906802 na godz. na dobę w sumie
Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne. - ebook/pdf
Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne. - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 235
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Humanitas" Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64788-74-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia składa się z dziewięciu rozdziałów. Celem publikacji jest zwłaszcza uporządkowanie i pogłębienie wiedzy na temat negocjacji i mediacji, której elementy wielu pracowników socjalnych zapewne już intuicyjnie stosuje w praktyce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ANNA KALISZ ADAM ZIENKIEWICZPOLUBOWNEROZWIĄZYWANIEKONFLIKTÓWW POMOCY SPOŁECZNEJK Negocjacje i mediacje socjalnePOLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W POMOCY SPOŁECZNEJANNA KALISZ ADAM ZIENKIEWICZ Monogra(cid:31)a przedstawia nowatorskie, interdyscyplinarne i kompleksowe ujęcie niezwykle istotnej dla pomocy społecznej problematyki polubownego rozwią-zywania kon(cid:27)iktów. Książka jako pierwsza na polskim rynku wydawniczym stanowi bezpośrednie merytoryczne wsparcie pracowników socjalnych, zainteresowanych nową specjalizacją – mediatora socjalnego.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Katowicach – patronat nad publikacją Tematyka i treść publikacji podejmuje ważne i złożone zagadnienia, istotne dla praktyki oraz teorii prawa administracyjnego. Twórczy charakter pracy wyróżnia się w ujęciu zagadnienia rozwiązywania kon(cid:27)iktów w pomocy społecznej oraz re(cid:27)eksji teoretycznej ukazującej wagę i złożoność proble-matyki. Fakt ten należy zapisać na dobro Autorów. Na pozytywną ocenę naukowo-merytoryczną zasługują przyjęte przez Auto-rów rozległe, ale wyraźnie określone pole analizy naukowej prowadzonej przy zastoso-waniu dojrzałego warsztatu badawczego. Przyjęta przez Autorów treść i konstrukcja pracy świadczy o rozległej wiedzy i znajomości warstwy prawno-normatywnej, insty-tucjonalnej i funkcjonalnej. (…) analizowana problematyka ma ważne i doniosłe znaczenie. Należy podkreślić, iż podejście do zagadnień analizowanych w pracy jest oryginalne i wnosi do dyskusji nowe myśli i propozycje. Fragm. recenzji prof. dr hab. Lidii Zacharko POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W POMOCY SPOŁECZNEJ KOMUNIKACJA PSYCHOLOGIA KONFLIKTÓW NEGOCJACJE I MEDIACJE SOCJALNE Anna Kalisz Adam Zienkiewicz POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W POMOCY SPOŁECZNEJ KOMUNIKACJA PSYCHOLOGIA KONFLIKTÓW NEGOCJACJE I MEDIACJE SOCJALNE Słowo wstępne: Stanisław Nitecki Y DW A W N I C Z A ” S A T A N Y C I F O “ H U M IA N W Y Ż S Z A S Z K O Ł A H U M A N I TA S Sosnowiec 2015 Recenzent: prof. dr hab. Lidia Zacharko Redaktor Oficyny Wydawniczej „Humanitas”: Danuta Dziewięcka Projekt okładki: Bartłomiej Dudek Copyright by Oficyna Wydawnicza „Humanitas” ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec tel.: 32 363 12 25 e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pl dystrybucja@humanitas.edu.pl ISBN: 978-83-64788-74-1 Publikacja wydana w ramach realizacji zadania badawczego pt. „Rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej (poszerzanie obszaru mediacji)” – dotacja podmiotowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr 217908/E-713/S/2015 z dnia 19 lutego 2015 r.). Sosnowiec 2015 SPIS TREŚCI Słowo wstępne – prof. dr hab. Stanisław Nitecki .........................................................................7 Przedmowa (od Autorów) ............................................................................................................11 ROZDZIAŁ I. Pomoc społeczna w Polsce – modele polityki społecznej, zasady i regulacje prawne oraz zadania pracownika socjalnego ...............................................15 1.1. Pojęcie i krótki rys historyczny pomocy społecznej w Polsce ..........................................15 1.2. Aktualna regulacja prawna pomocy społecznej w Polsce .................................................18 1.3. Modele polityki i pomocy społecznej. Zasada subsydiarności ........................................23 1.4. Role i zadania pracownika socjalnego .................................................................................26 ROZDZIAŁ II. Konflikty i polubowne formy ich rozwiązywania .................................31 2.1. Pojęcie i podłoże konfliktu .................................................................................................... 31 2.2. Ogólna klasyfikacja konfliktów i rodzaje konfliktów w pomocy społecznej .................. 41 2.3. ADR – alternatywne (polubowne) formy rozwiązywanie konfliktów i sporów ............ 46 ROZDZIAŁ III. Komunikacyjne i psychologiczne aspekty konfliktu ........................... 55 3.1. Wprowadzenie do nauki o teorii komunikacji ................................................................... 55 3.2. Wieloaspektowość komunikacji ........................................................................................... 59 3.3. Efektywność komunikacji ..................................................................................................... 66 3.4. Dyskurs integracyjny – specyfika komunikacji w negocjacjach kooperacyjnych i mediacji ................................................................................................................................ 72 3.5. Psychologiczna transformacja personalna w ramach dyskursu integracyjnego ............ 76 ROZDZIAŁ IV. Negocjacje – zagadnienia ogólne .......................................................... 81 4.1. Istota negocjacji ...................................................................................................................... 81 4.2. Strategie i techniki negocjacyjne .......................................................................................... 87 4.3. Cele i kadrowanie w negocjacjach ....................................................................................... 94 4.4. Przygotowanie i etapy negocjacji ......................................................................................... 97 4.5. Impas w negocjacjach .......................................................................................................... 101 ROZDZIAŁ V.  Mediacja – zagadnienia uniwersalne ....................................................105 5.1. Pojęcie i cele mediacji .......................................................................................................... 105 5.2. Uniwersalne zasady mediacji .............................................................................................. 110  5.3. Polskie „Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora” ........................ 114 ROZDZIAŁ VI. Postępowanie mediacyjne – przebieg, rola mediatora, relacje stron .......127 6.1. Rola, zadania i wybór mediatora ........................................................................................ 127 6.2. Przebieg postępowania mediacyjnego ............................................................................... 133 6.3. Obawy stron przed rozwiązywaniem sporów na drodze mediacji ................................ 139 6.3.1. Obawy dotyczące postępowania mediacyjnego .................................................... 141 6.3.2. Obawy dotyczące osoby mediatora ......................................................................... 145 6.3.3. Obawy dotyczące samej strony (osobiste) lub strony przeciwnej ....................... 147 ROZDZIAŁ VII. Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego ..........151 7.1. Umowy w pomocy społecznej ............................................................................................ 151 7.2. Treść kontraktu socjalnego ................................................................................................. 154 7.3. Wzór kontraktu socjalnego ................................................................................................. 160 ROZDZIAŁ VIII. Zastosowanie mediacji w zawodzie pracownika socjalnego ...........173 8.1. Obszary mediacji w pomocy społecznej ........................................................................... 173 8.2. Przebieg mediacji socjalnej ................................................................................................. 175 8.3. Plan wychowawczy ............................................................................................................... 180 8.4. Korzyści płynące z mediacji w pracy socjalnej ................................................................. 183 8.5. Przeciwwskazania do mediacji ........................................................................................... 186 8.6. Mediacje socjalne a etyka pracy socjalnej ......................................................................... 189 ROZDZIAŁ IX. Prawne regulacje negocjacji i mediacji w Polsce ................................197 9.1. Zastosowanie negocjacji i mediacji w rozwiązywaniu sporów prawnych .................... 197 9.2. Negocjacje i mediacje w sprawach cywilnych .................................................................. 202 9.3. Mediacje w sprawach karnych i nieletnich ....................................................................... 207 9.4. Mediacje w zbiorowych sporach z zakresu prawa pracy ................................................. 216 LITERATURA ............................................................................................................................ 221 NOTY O AUTORACH ...................................................................................................231
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne.
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: