Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00854 020685 17747911 na godz. na dobę w sumie
Pomiędzy reformami. Edukacja początkowa w polskich reformach oświatowych w latach 1932–1961 - ebook/pdf
Pomiędzy reformami. Edukacja początkowa w polskich reformach oświatowych w latach 1932–1961 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9682-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-23%), audiobook).
W pracy zawarta została analiza reform programowo-strukturalnych wprowadzanych w Polsce na pierwszym szczeblu kształcenia w szkole podstawowej w latach 1932–1961, przy czym ciężar badań koncentruje się głównie na założeniach reform, w mniejszym zaś stopniu na rzeczywistych zmianach w systemie edukacji, jakie zaszły pod ich wpływem. Ponieważ etap edukacji początkowej rozpoczyna organizowany przez szkołę proces wszechstronnego rozwoju uczniów, zadania nauczania początkowego rozpatrywane są tutaj w ścisłym związku z zadaniami szkoły podstawowej jako szkoły ogólnokształcącej. Wśród kryteriów analizowania kolejnych reform znalazły się: źródła, uwarunkowania i ogólne założenia reformy, miejsce edukacji początkowej w strukturze systemu oświatowego, cele i zadania tej edukacji w świetle założeń reformy, a także treści i programy nauczania dopuszczone do użytku na szczeblu edukacji początkowej wraz z metodami nauczania, formami organizacyjnymi pracy oraz środkami dydaktycznymi zalecanymi przez autorów programów i opracowań metodycznych. Zakres chronologiczny pracy zamyka się w latach 1932–1961, jednak dla określenia kontekstu i pełniejszego zobrazowania opisywanych reform oraz wskazania na ewolucyjny charakter zmian konieczne było odwołanie do przeszłości, pokazujące zasadnicze tendencje, które poprzedzały pierwszą charakteryzowaną w pracy reformę. 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dorota Radzikowska – Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 RECENZENT Krystyna Baranowicz REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Bogusław Pielat SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI czartart.com: Magdalena Muszyńska, Izabela Surdykowska-Jurek Zdjęcia wykorzystane na okładce: Fotolia ©Masson © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.06873.15.0.M Ark. wyd. 10,0; ark. druk. 9,375 ISBN 978-83-7969-681-9 e-ISBN 978-83-7969-682-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia @uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 Spis treści Wprowadzenie ...................................................................................................................... 7 Rozdział 1. Budowanie idei edukacji początkowej w Polsce międzywojennej ................... 21 1.1. Pierwsze rozwiązania systemowe w zakresie edukacji początkowej w Polsce ............ 21 1.2. Próby ustrukturyzowania edukacji początkowej w pierwszych reformach Polski międzywojennej ............................................................................................................ 33 1.3. Edukacja początkowa w założeniach reformy z 1932 r. ............................................... 46 Rozdział 2. Próby reformowania edukacji początkowej w pierwszych latach powojennych ........ 57 2.1. Prace nad reformą organizacyjno-programową w latach 1944–1948 ........................... 57 2.2. Tendencje centralistyczne w szkolnictwie polskim w latach 1949–1956 ..................... 67 2.3. Pierwsze powojenne programy nauczania dla klas I–IV .............................................. 72 Rozdział 3. Miejsce edukacji początkowej w reformie oświatowej roku 1961 ...................... 93 3.1. Geneza i główne założenia reformy oświatowej roku 1961 ......................................... 93 3.2. Metodyczne podstawy nauczania początkowego w aspekcie założeń reformy ........... 99 3.3. Nowe programy nauczania dla klas I–IV ...................................................................... 125 W miejsce zakończenia. Dylematy reform edukacyjnych w kontekście zmian politycznych i społecznych ................................................................................................................................ 133 Bibliografia .................................................................................................................................. 137 Wprowadzenie Edukacja wczesnoszkolna, określana w przeszłości mianem nauczania ele- mentarnego, później początkowego, zawsze stanowiła najniższy szczebel kształ- cenia ogólnego. Jest to etap niezwykle ważny, traktowany jako swoisty fundament, na którym opiera się całe dalsze kształcenie i wychowanie. Edukacja wczesno- szkolna wyznacza kierunek działań pedagogicznych oraz warunkuje dalsze losy i karierę szkolną uczniów. Od tego pierwszego okresu pobytu dziecka w szkole zależy często cała jego przyszłość, jego stosunek do grupy społecznej, wartości i wreszcie stosunek do siebie samego. Cechą charakterystyczną edukacji początkowej jest akcentowanie jej prope- deutycznego charakteru. Ta przygotowawcza praca ma wszechstronnie aktywizo- wać ucznia, ciągle dostarczać mu okazji do różnorodnych działań, by w wyniku ich realizacji osiągnąć optymalny stopień jego ogólnego rozwoju, potrzebny do systematycznej nauki na wyższych szczeblach kształcenia. Jednak, jak zauważył Ryszard Więckowski, „wprowadzający” charakter edukacji wczesnoszkolnej nie sprowadza się w istocie rzeczy wyłącznie lub prawie wyłącznie do przygotowania dziecka do dalszego kształ- cenia na szczeblach wyższych, ale ma na względzie nade wszystko poznanie przez dziecko, w toku własnej aktywności, sposobów czy technik pracy umysłowej. To pozwoli oczywiście zdobywać dziecku wiedzę na szczeblach wyższych, ale nie jest to nadrzędną wartością eduka- cji wczesnoszkolnej wynikającą ze zjawiska propedeutyczności1. O odrębności, czy mówiąc inaczej – swoistości edukacji wczesnoszkolnej, decydują określone preferencje w pracy z dzieckiem sześcio- dziesięcioletnim. Praca pedagogiczna na tym etapie musi uwzględniać specyficzne właściwości rozwojowe dziecka w młodszym wieku szkolnym, sprowadzające się w istocie do tego, że podstawą pojęć i wyobrażeń dziecka o świecie jest jego własna aktywność 1 R. Więckowski, Swoistość edukacji wczesnoszkolnej, jej istota, podstawowe problemy, [w:] S. Palka (red.), Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej, Katowice 1994, s. 74. 8 i działalność. Dzieci w tym wieku poruszają się na „terenie” konkretu, obserwacji i eksperymentowania, skupiają swoją uwagę głównie na tym, co je zaciekawia. Świat, który je otacza, poznają w całości. Ważne jest przy tym, że gotowość do nauki i zdolność do uczenia się poszczególnych dzieci są bardzo zróżnicowane. Na każdym etapie edukacji rozwój dzieci jest wartością nadrzędną. Jednak o ile w warunkach nauczania systematycznego rozwój jest stymulowany przez proces zdobywania mniej lub więcej usystematyzowanej wiedzy, o tyle w przy- padku edukacji wczesnoszkolnej rozwój ten jest uwarunkowany praktyczną dzia- łalnością dzieci. Edukacja na szczeblu początkowym jest podstawą dalszego efektywnego kształcenia, głównym ogniwem w zorganizowanym systemie oświaty, stymu- lującym właściwy rozwój dziecka. Stąd zagadnienia związane z przyjęciem jej właściwej koncepcji i organizacji bardzo często pojawiają się w rozmaitych pra- cach badawczych. Dlatego również potrzeba ciągłej modernizacji edukacji po- czątkowej, tak by mogła ona w optymalny sposób pełnić swoje funkcje, znajduje odzwierciedlenie w kolejnych postulatach reform oświatowych. Reformy oświaty są zjawiskiem obecnym w procesie edukacyjnym od wieków i z pewnością pozostaną jego trwałym elementem. Mają one swoje źródło w projek- tach reform, które opierają się na wcześniej określonych założeniach i przewidywa- nych konsekwencjach dla systemu oświatowego. Zbiór takich założeń i wynikają- cych z nich konsekwencji składa się na paradygmat reform oświatowych2. Podejmując rozważania nad problematyką reform edukacji początkowej, należy w pierwszej kolejności dokonać wyjaśnienia samego terminu „reforma”, gdyż w literaturze spotkać można różne jego interpretacje. Szczególne trudności występują w odróżnieniu od pojęcia „reforma” zbliżonego do niego terminu „in- nowacja”. Słownik języka polskiego PWN definiuje reformę jako zmianę w jakimś systemie nie oznaczającą radykalnego i jakościowego przekształcenia tego systemu, zwłaszcza zmianę społeczno-ekonomiczną lub polityczną nie naruszającą podstaw istniejącego ustroju; ulepszenie czegoś; wprowadzenie zmian i ulepszeń3, innowację zaś jako wprowadzenie czegoś nowego; rzecz nowo wprowadzoną; nowość, nowatorstwo, reformę4. Definicje te wskazują na tendencję do synonimicznego traktowania obu oma- wianych terminów, zwłaszcza w ujęciu pedagogicznym. 2 J. Gnitecki, Metodologiczne problemy konstruowania i weryfikacji programów kształcenia, [w:] H. Kosętka, J. Kuźma (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia zintegrowanego, Kraków 2000, s. 15. 3 Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1981, s. 33. 4 Tamże, s. 792. 9 Odnosząc przedstawione pojęcia do problematyki oświatowej, Wincenty Okoń w Nowym słowniku pedagogicznym podaje, że reforma szkolna to zmiana ustroju, treści i organizacji całego systemu szkolnictwa lub nie- których jego części, spowodowana przez przeobrażenia życia społeczno-gospodarczego kra- ju i konieczność dostosowania do nich działalności szkolnictwa, jak również przez postęp nauk pedagogicznych. Reforma szkolna jest przedsięwzięciem złożonym, wymaga nie tyle doraźnych decyzji, ile wieloletnich przygotowań, które m.in. obejmują opracowanie długo- terminowych prognoz, przygotowanie i poddanie pod szeroką dyskusję projektów reformy szkolnictwa, zatwierdzenie ich przez powołane do tego władze, opracowanie programów i podręczników, przygotowanie bazy lokalowo-wyposażeniowej i przede wszystkim dokształ- cenie oraz wykształcenie nauczycieli tak, aby z przekonaniem i odpowiednim przygotowa- niem przystępowali do realizacji założeń reformy5. Reformą w tym ujęciu jest więc każda zmiana całości lub elementów syste- mu szkolnictwa, wywołana koniecznością dostosowania go do aktualnych wyma- gań życia społeczno-gospodarczego oraz osiągnięć nauki. Definicja ta podkreśla złożoność i wieloaspektowość procesów reformatorskich. Wskazuje również na konieczność odpowiedniego ich przygotowania. Przez innowację pedagogiczną W. Okoń rozumie natomiast zmianę struktury systemu szkolnego (dydaktycznego, wychowawczego) jako całości lub struk- tury ważnych jego składników – w celu wprowadzenia ulepszeń o charakterze wymiernym. Mówiąc o zmianie mamy na myśli zmiany ulepszające system, a więc bądź pracę nauczycieli (jej metody i środki) i uczniów, bądź warunki materialno-społeczne pracy szkolnej. Wyrażenie zmiana struktury oznacza, iż innowacja pedagogiczna dotyczy zmiany nie tylko w obrębie poszczególnych składników systemu, lecz przede wszystkim zmiany wzajemnych związków pomiędzy składnikami systemu6. Precyzyjne dookreślenie elementów różnicujących obydwa terminy jest nie- zwykle trudne. Używane są one w tak różnorodnych kontekstach politycznych, społecznych i pedagogicznych, że trudno jest jednoznacznie stwierdzić, co do- kładnie oznaczają. Aby uściślić rozumienie kluczowego dla tej pracy pojęcia „re- forma” należy postawić pytanie: „co jeszcze nie jest, a co już jest reformą edu- kacji?” Próby odpowiedzi na tak sformułowane pytanie podjęli się J. W. Guthrie oraz J. E. Koppich. Swoje rozważania zaczynają od stwierdzenia, że w przeciwieństwie do więk- szości podejmowanych w sferze edukacji zmian, które mają charakter „drobnych kroków”, reformy prowadzą do zmian zasadniczych w szkolnictwie. Jednak w jaki sposób – zapytują cytowani autorzy – na podstawie jakich kryteriów możemy uznać, że dana zmiana ma charakter zasadniczy lub go nie ma? Odpowiadając na to pytanie, J. W. Guthrie i J. E. Koppich sformułowali cztery takie kryteria, przy 5 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996, s. 239. 6 Tamże, s. 101. 10 czym ich osią jest zmiana bardzo szeroko rozumianej struktury stosunków władzy (odmienna „dystrybucja” władzy w sferze edukacji). Z reformą mamy więc do czynienia wówczas, gdy – zdaniem autorów – wystąpi jeden z trzech czynników: – po pierwsze, określone instytucje społeczne, względnie grupy, uzyskują (nie posiadane wcześniej) prawa dostępu do środków materialnych, do określo- nych form aktywności społecznej lub do podejmowania decyzji; – po drugie, określone instytucje społeczne bądź grupy tracą w całości lub częś- ciowo (posiadane wcześniej) prawa dostępu do środków, aktywności czy decyzji; – po trzecie, określone instytucje społeczne lub grupy zmuszone są do podej- mowania albo zaniechania pewnych działań7. W swoich dalszych rozważaniach wspomniani autorzy zadają szereg klu- czowych dla zrozumienia istoty reformy edukacyjnej pytań: czy zmiana, która jest tylko „proponowana”, a nie zostaje wprowadzona w życie, nadal może być uznana za reformę?; jak potraktować reformę, która co prawda jest zrealizowa- na, ale w praktyce zyskuje zupełnie inne – od oczekiwanego przez inicjatorów – znaczenie?; jak długo zmiana powinna „funkcjonować” w praktyce, aby została uznana za reformę oraz aby założony „główny” rezultat został urzeczywistniony? Odpowiadając na te pytania J. W. Guthrie i J. E. Koppich wykluczają wszystkie te propozycje, które „nie stały się rzeczywistością”, choć nie zakładają jednocześ- nie, że zmiana musi przynieść stały lub nawet trwający przez dłuższy czas efekt8. Dopóki proponowane zmiany nie są więc choćby częściowo zrealizowane, nie mogą zostać uznane za „reformy”, mimo że mogą wpływać w istotny sposób na charakter i specyfikę kolejnych prób zmian. W swojej pracy przyjmuję, iż reforma to „usankcjonowane prawnie zmiany w układach, systemach i instytucjach oświatowych”9. Definicja ta, ze względu na wymienienie tylko jednego, ale niepodważalnego warunku zaistnienia zmian re- formatorskich, pozwala na pogodzenie stanowisk różnych pedagogów, uwzględ- niających w swych definicjach różnorodne elementy. Jest to definicja bardzo po- jemna znaczeniowo, co wyznacza wysoki stopień jej uniwersalizacji. Podstawę pojęcia „reforma” stanowi kategoria zmiany. Każda innowacja, myślenie innowacyjne – jest myśleniem w kategorii zmiany. Zmiana w reflek- sjach nad szkołą jest zjawiskiem dość powszechnym, a – nawet – nieodzownym. Każde bowiem zapytanie o koncepcję edukacji, o nowe metody, techniki, podej- ścia, pomysły – oznacza myśl o potrzebie zmiany. To zmiana decyduje o istocie 7 J. W. Guthrie, J. E. Koppich, Ready, A.I.M., Reform: Building a Model of Education Reform and “High Politics”, [w:] H. Beare, W. Lowe Boyd (eds), Restructuring Schools. An International Perspective on the Movement to Transform the Control and Performance of Schools, Washington 1993, za: M. Cylkowska-Nowak, Współczesne trendy w zakresie reform edukacji na świecie, [w:] R. Leppert (red.), Edukacja w świecie współczesnym, Kraków 2000, s. 337. 8 Tamże, s. 338–339. 9 A. M. de Tchorzewski, Uwarunkowania i kreatorzy reform edukacyjnych, [w:] A. Karpińska (red.), Edukacja w dialogu i reformie, Białystok 2002, s. 88. 11 i sensie każdej reformy, w tym reformy edukacyjnej. Zmiana jako podstawowa kategoria analizowania wszystkich procesów pedagogicznych jest powszechnie stosowana w naukach o wychowaniu, dzięki czemu można lepiej poznać prawa i mechanizmy, które nimi kierują, w celu osiągania założonych celów. Aby lepiej zrozumieć termin „reforma”, należy zastanowić się najpierw nad istotą zmiany – jaki jest jej sens, źródła i skutki. Procesy zmian – ujmując najprościej – mogą realizować się na dwóch poziomach: jednostek, małych grup społecznych oraz wielkich grup społecznych, takich jak społeczeństwo globalne czy naród10. Jednostka dostrzega przede wszystkim zmiany dokonujące się na najniższym poziomie, te, które zachodzą w jej codziennym życiu indywidualnym i rodzin- nym. Aby zauważyć zmiany w mikroskali, należy spojrzeć na nie z odpowiedniej perspektywy czasowej (perspektywa długiego trwania czy też perspektywa pro- cesu historycznego). Występująca w tych procesach zmiana niesie bardziej lub mniej gwałtowne przekształcenie istniejącej struktury społecznej, określa rów- nież kierunek i trend przemian. Andrzej Radziewicz-Winnicki dzieli zmiany społeczne – w sposób nieodbie- gający od dotychczasowych rozważań – na „zmiany przebiegające w ramach sy- stemu” oraz „zmianę systemu jako całości”. Wynika to z samej definicji zmiany, w której według niego występują zarówno przeobrażenia przypadkowe i drobne, pozornie nieistotne, zachodzące w postawach jednostek, mniej ważne dla egzystencji grupy w wielu obszarach jej życia zbio- rowego, jak również zmiany trwałe, te szczególnie istotne, przekształcające radykalnie do- tychczasowe funkcje jednostek, grup społecznych w danej strukturze11. Warto zauważyć, że zmiana przenika życie szkolne nie tylko w wyniku sa- mej zmiany struktur, ale również, a może przede wszystkim, poprzez świadomość podmiotów społecznego działania. Bez zmiany świadomości nowe struktury wypełniają się starą treścią. Zmiana struktur bez zmiany świadomości prowadzi do powstawania sfery pozoru, do konstruowania bytów funk- cjonujących w nierozpoznany i nieprzewidziany sposób12. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie zmiany muszą nie tylko dobrze znać jej właściwości, ale również liczyć się z oporem wynikającym z niezrozumienia lub 10 J. Chłopecki, Ciągłość, zmiana i powrót. Szkice z socjologii wychowania, Rzeszów 1997, s. 38. 11 A. Radziewicz-Winnicki, Uczestnictwo w kulturze społeczności lokalnych (próba eksplikacji zmian psychospołecznych), [w:] T. Frąckowiak (red.), Koncepcje pedagogiki społecznej, Poznań 1996, s. 117–118. 12 T. Szkudlarek, Radykalna krytyka, pragmatyczna zmiana, [w:] Z. Kwieciński (red.), Alter- natywy myślenia o/dla edukacji, Warszawa 2000, s. 288. 12 braku poczucia potrzeby zmiany. Taki naturalny opór, bardziej lub mniej świado- my, wobec tego co nowe, narzucone, nieznane pojawia się w przypadku admini- stracyjnego stylu wprowadzania zmian. Zmiana następuje dzięki nowej wiedzy, ale sama tylko nowa wiedza nie wystarczy, żeby zmia- na mogła zajść. Ludzie muszą uznać potrzebę zmiany, a przyjdzie im to łatwiej, jeśli dowiedzą się, na czym zmiana polega i co przynosi13. Tym łatwiej uznajemy też zmiany, im bardziej wydają się nam zgodne z oso- bistym systemem wartości. Zmiana nie może być „zadawana” przez teorię i de- kretowana przez jakkolwiek pomyślaną ideologię. „Dążenie do zmiany realności edukacji musi uwzględniać zmianę świadomości jej podmiotów dokonującą się na skutek i w trakcie aktywnego działania na rzecz zmiany”14. Analiza zmian współtworzących dzieje oświaty pozwala ujmować rzeczywi- stość edukacyjną jako proces o charakterze raczej ewolucyjnym, w którym doko- nuje się konfrontacja świata teorii z jednej strony, z drugiej zaś – świata realnych zachowań ludzkich. Zmiana jest wówczas najczęściej utożsamiana z konkretną strategią wprowadzania reform. Proces urzeczywistniania reform oświatowych jest niezwykle złożony, stąd analizy tego zjawiska dokonywane są zazwyczaj na wielu poziomach: zmian upodmiotowienia w zakresie podejmowania decyzji, zmian sposobów rozdziału środków materialnych, zmian obowiązujących przepisów i wreszcie przemian w sferze aksjologicznej15. Każda reforma musi być przygotowana pod względem koncepcyjnym, kadrowym, infrastrukturalnym, organizacyj- nym i finansowym. Podkreślić należy, że reforma oświaty nie stanowi procesu, który przebiega w linearny sposób. Nie ma też na nią gotowej recepty. Jest to zwykle długotrwały proces, który wymaga konceptualnego przygotowania, realizacji i oceny wyni- ków. Pewne drobne komponenty systemu edukacji można zreformować szybko, nawet w ciągu roku, poprzez doraźne przekształcenia czy zmianę organizacji ja- kiegoś elementu. Tadeusz Pilch uważa jednak, że takich operacji nie można utoż- samiać z reformą. Prawdziwe zmiany następują powoli, pociągają za sobą inne, tworzą nowe zadania, wywołują określone skutki16. Zbyt szybkie wprowadzanie zmian jest nie tylko nieskuteczne, ale także destabilizuje funkcjonowanie oświaty jako całości. Andrzej Bogaj twierdzi, że reforma systemu edukacji powinna być oparta na „określonej drodze postępowania”: od pewnych założeń naczelnych, wyjściowych, 13 A. C. Orstein, F. P. Hunkins, Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, Warszawa 1998, s. 292. 14 T. Szkudlarek, Radykalna…, s. 288. 15 M. Cylkowska-Nowak, Współczesne…, s. 341–343. 16 T. Pilch, Spory o szkołę, Warszawa 1999, s. 120. poprzez zakładane efekty do strategii i warunków osiągania celów reform. Jego zdaniem kolejne etapy reformy to: 13 1. Diagnoza stanu wyjściowego (określenie podstawowych dysfunkcji) systemu edukacji i jego poszczególnych elementów oraz oczekiwań społecznych co do jego zmiany. 2. Założenia naczelne (filozofia zmiany). 3. Określenie czynników, procesów i warunków determinujących charakter i kierunek reformy. 4. Zakładane efekty planowanych zmian. 5. Założenia programowo-organizacyjne reformy. 6. Strategia i warunki reform17. Reformy oświatowe są zazwyczaj egzemplifikacją lub pochodną szerszych przemian politycznych i społeczno-ekonomicznych w państwie. Mówiąc inaczej: reformy edukacyjne są zwykle odpowiedzią systemu politycznego na występujący w społe- czeństwie brak równowagi, a okres poprzedzający próby reform cechuje się pewną społeczną dysharmonią18. Historia wielu krajów pokazuje, że naturalną konsekwencją wielkich przemian politycznych są reformy oświatowe. W sytuacji załamania się po- wszechnie akceptowanego systemu wartości podejmowane są najczęściej zmiany w edukacji. Należy zauważyć, że okres destabilizacji jako moment inicjowania reform oświatowych jest znaczący także w krajach o ogólnie sta- bilnym ustroju politycznym. Przyczyną utraty równowagi systemu może być zła koniunktura gospodarcza, kryzys ekonomiczny lub zmiana rządu powodu- jąca wzrost preferencji dla odmiennych wartości w stosunku do dotychczas obowiązujących. Reforma systemu edukacji jest zawsze trudnym wyzwaniem, ale i szansą postępu. Działania reformatorskie, niezależnie od ich kontekstu i zakresu, pro- wadzone są niezmiennie z nadzieją na pozytywną zmianę. A że nie zawsze te nadzieje udaje się urzeczywistnić, podejmuje się kolejne modyfikacje. W ten spo- sób nieskuteczność reform staje się siłą napędową permanentnego reformowania edukacji. Można by określić to zjawisko jako historyczne prawo samoodtwarzających i samonapędzają- cych się niepowodzeń reformatorskich. Równocześnie jednak reformy edukacyjne przynosiły, obok niepowodzeń, jakieś konkretne rezultaty pozytywne, tylko zazwyczaj niewspółmiernie małe w stosunku do wybujałej wiary w ich skuteczność19. 17 A. Bogaj, Reforma kształcenia ogólnego – rzeczywistość i perspektywy, [w:] I. Wojnar, A. Bogaj, J. Kubin, Strategie…, s. 131. 18 A. Cudowska, Konteksty współczesnych przemian oświatowych, [w:] E. Malewska, B. Śli- werski (red.), Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, Kraków 2002, s. 369. 19 A. Smołalski, Ogólne cele reform edukacyjnych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2000, nr 3, s. 34. 14 Iwonna Michalska pisze: Śledząc zmagania, przygotowania i przebieg prac służących reformowaniu oświaty zauważyć można, iż w zasadzie przyświecał im zawsze jeden cel: dostosowanie edukacji do nowego stanu osiągnięć w zakresie wiedzy ogólnej, dorobku nauk pedagogicznych i psychologicz- nych, jak również warunków zmieniającego się życia. Przyjmowane w różnych okresach […] rozwiązania miały charakter albo globalny, polegający na niemal całkowitej przebudowie ist- niejącego systemu szkolnego i podstaw przedmiotowo-programowych, albo wybiórczy, spro- wadzający się do dokonania przekształceń w pewnym, ograniczonym zakresie20. Jednak dotychczasowe rozważania pokazują, że zapewnienie powodzenia działań reformatorskich jest zadaniem niezwykle trudnym, a nawet – jak dowodzi historia oświaty – często wręcz niemożliwym do zrealizowania. Juan Carlos Tede- sco, dyrektor Międzynarodowego Biura Edukacji, oceniając reformy edukacyjne w kilku ostatnich dekadach stwierdził: „W oświacie próbowano już wszystkiego, ale zawsze z umiarkowanymi rezultatami”21. Dlaczego więc tak trudno jest zrefor- mować system oświatowy? Co wywołuje permanentne niezadowolenie z efektów reform, przyczyniając się jednocześnie do postulowania kolejnych? I wreszcie, z czego wynika tak częste podejmowanie prób reformowania oświaty? Czesław Banach zaś dodaje: Czyżby szkoła i system edukacji był z natury swej trudno reformowalny czy może warunki realizacji, w tym przygotowanie nauczycieli, nie odpowiadały celom programowym i organi- zacyjnym reformy?22 Być może jedną z przyczyn utrwalania się inercji systemów oświatowych jest fakt, że wiele zjawisk, które zachodzą w edukacji, naprawdę od niej nie zależy. Jej działalność wpisuje się bowiem w kontekst polityczny, gospodarczy i społeczno- -kulturowy funkcjonowania społeczeństwa jako całości. Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi również w bardzo bogatej i różnie konstru- owanej liście warunków koniecznych, jakie należy spełnić przystępując do refor- mowania systemu oświatowego. Reformowanie systemu edukacji jest działalnością nastawioną na rozwiązywanie problemów i wyzwań, skomplikowaną, długofalową, kosztowną i odpowiedzialną. Przeprowadzenie reformy szkolnictwa na dużą skalę jest zadaniem trudnym i złożonym. Należy tu bowiem brać pod uwagę nie tylko kwestie infrastruktury, ale również istotne odniesienia do psychologii czy też odpo- wiednie rozłożenie w czasie. Jakościowa reforma szkolnictwa powinna być zawsze rzetelnie opracowana, właściwie wdrażana oraz prawidłowo rejestrowana. 20 I. Michalska, Wstęp, [w:] I. Michalska, G. Michalski (red.), Reformy edukacyjne w Polsce. Tradycje i współczesność, Skierniewice 2001, s. 5. 21 J. C. Tedesco, Oświata: kierunki reform, „Społeczeństwo Otwarte” 1994, nr 5, s. 33. 22 Cz. Banach, Cienie i blaski polskiej edukacji w XX wieku, „Przegląd Historyczno-Oświato- wy” 2001 nr 1–2, s. 5. 15 Ponadto wiele reform pedagogicznych na świecie nie powiodło się, gdyż u ich podstaw funkcjonował niewłaściwy obraz szkół i procesu innowacyjne- go. Reformatorzy zbyt często nie doceniali stopnia złożoności instytucji szkoły i czasu potrzebnego na wprowadzenie zmian oraz rangi i roli nauczyciela. Wszak powodzenie reform oświatowych, szczególnie reform dotyczących jednocześnie struktury systemu i programów kształcenia, w znacznej mierze zależy też od akto- rów edukacyjnej sceny, od ich postaw i przekonania do konieczności i możliwości przeprowadzenia zmian, a nie tylko od polityków i odgórnych dyrektyw. „Inno- wacja, jak każde postępowanie optymalizacyjne w praktyce szkolnej, uzależniona jest przede wszystkim od kompetencji nauczycieli”23. Zdaniem J. Delorsa – przewodniczącego Międzynarodowej Komisji ds. Edu- kacji XXI wieku – powodzenie reformy edukacyjnej w dużej mierze jest zależne od jej głównych uczestników, którymi są: – społeczność lokalna, tj. rodzice, uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół; – władze publiczne; – społeczność międzynarodowa24. Niestety, autorzy raportu UNESCO Edukacja: jest w niej ukryty skarb stwier- dzają, że decyzje o reformach są najczęściej podejmowane w ogniwach centralnych z pominięciem rze- czowej konsultacji z różnymi podmiotami i ewaluacji rezultatów25, [choć] tylko stały dialog ze wszystkimi partiami politycznymi, stowarzyszeniami zawodowymi i przedsiębiorstwami może zapewnić stabilność i trwałość procesu edukacyjnego26. Szukając warunków koniecznych do powodzenia reformy, niektórzy badacze, zwłaszcza specjaliści w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu, socjologii czy nauk społecznych i pedagogicznych, wyróżniają zmienne, od których zależy suk- ces w reformowaniu oświaty. I tak Torsten Husén, współautor szwedzkiej reformy szkolnej z lat sześćdziesiątych, edukacyjny ekspert UNESCO, opracował listę re- guł reformowania oświaty, którą uznano za drogowskaz i jednocześnie kryterium oceny zabiegów podejmowanych w celu unowocześnienia systemów szkolnych. Pierwsza, spośród sformułowanych przez Huséna, reguła reformowania oświaty, nakazuje zadać pytanie, czy reforma jest integralnym składnikiem szerszego programu społeczno-gospodarczej i kultural- nej przebudowy kraju, czy jest przez te reformy uwarunkowana i sama stanowi jeden z warun- ków ich powodzenia i skuteczności?27 23 W. Leżańska, Kształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego w Polsce, Łódź 1998, s. 175. 24 Edukacja: jest w niej ukryty skarb, raport dla UNESCO, J. Delors (red.), tłum. W. Rabczuk, Warszawa 1998, s. 151. 25 Tamże, s. 166–167. 26 Tamże, s.169. 27 Cz. Kupisiewicz, Reforma szkolna MEN z 1998 roku na tle porównawczym, [w:] I. Wojnar, A. Bogaj, J. Kubin (red.), Strategie…, s. 30. 16 Druga reguła wymaga dokładnego przygotowania reformy pod względem koncepcyjnym, organizacyjnym, finansowym i kadrowym oraz pozyskania dla niej przychylności społeczeństwa, w tym przychylności nauczycieli, ponieważ – jak twierdzi Husén – bez społecznego poparcia żadna reforma szkolna nie może się udać. Zgodnie z trzecią regułą reformowania edukacji środki konieczne do pod- jęcia skutecznego przeprowadzenia reformy, w tym środki finansowe, kadrowe i infrastrukturę, należy przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem. Czwarta reguła Huséna pokazuje, że o powodzeniu reformy w dużym stop- niu decyduje harmonijna współpraca centralnych i lokalnych władz oświatowych z nauczycielami i rodzicami uczniów, którzy powinni uznać realizowany projekt przebudowy „za własny”. Reguła piąta głosi, iż racjonalne przygotowanie i przeprowadzenie reformy szkolnej wymaga wsparcia ze strony badań pedagogicznych, socjologicznych, psychologicznych oraz – co istotne – zgodności z rachunkiem ekonomicznym. Według szóstej reguły przywoływanej przez cytowanego wyżej pedagoga, koncepcja reformy powinna mieć charakter całościowy, tzn. obejmować progra- my, organizację, środki i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej, łącznie ze strukturą szkolnictwa, a oprócz tego wariantowy i perspektywiczny28. Zaprezentowane powyżej reguły reformowania edukacji zyskały sobie w światowej pedagogice powszechne uznanie. Z kolei Cz. Banach podkreśla, że przy podejmowaniu decyzji o kształcie re- formy edukacji należy uwzględnić różne jej uwarunkowania, do których należą następujące czynniki: 1) naukowe – jako wyznaczające kanony i treści programowe, umiejętności i postawy, 2) społeczno-kulturowe, wraz ze zjawiskiem przejmowania obowiązków edukacyjnych przez inne organizacje i instytucje edukacji równoległej, wspoma- gające i rywalizujące ze szkołą, 3) demograficzne, 4) materialno-ekonomiczne, dotyczące obliczeń kosztów i korzyści reformy, a także dostosowywania systemu edukacji do rynku pracy i polityki zatrudnienia, 5) historyczno-narodowe oraz stan świadomości społecznej i edukacyjnej, 6) ustrojowo-polityczne, z których wynikają ideały i wzory wychowawcze w państwie, ne i wdrażane reformy, 7) zewnętrzne, zagraniczne doświadczenia polityki edukacyjnej, projektowa- 8) określenie roli i odpowiedzialności państwa w dziedzinie edukacji, 28 T. Husén, Strategy and Rules for Educational Reforms, „Interchange” 1988, No 3–4 (Ontario) za: Cz. Kupisiewicz, Reforma szkolna MEN z 1998 roku na tle porównawczym, [w:] I. Wojnar, A. Bo- gaj, J. Kubin (red.), Strategie…, s. 30–37. 17 9) organizacja i stan badań naukowych, niezbędnych do efektywnego progra- mowania i realizacji polityki edukacyjnej, 10) wspomaganie procesów edukacji szkolnej i akademickiej przez masowe środki komunikacji społecznej, a także przeciwdziałanie ich postawom antyedu- kacyjnym29. Istotny wpływ na powodzenie reformy ma również wybór strategii jej wprowadzania. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nawet najlepsze założenia i intencje mogą zostać zaprzepaszczone na skutek złej czy wadliwej strategii wprowadzania reform oświatowych. Kreatorzy reform oświatowych chcą zmieniać bardzo skomplikowane układy społeczne. Dlatego prognozy skutków proponowanych reform są bardzo trudne do sformułowania z określonym stopniem pewności. Każdemu przewidywaniu skut- ków reformy można z pewnym prawdopodobieństwem przeciwstawić przewidy- wania odmienne. Skutki reform ujawniają się w pełni dopiero po wielu latach od zakończenia reformy, a przecież już samo wprowadzenie reformy może trwać kilka lat. Stąd także wynikają postawy utożsamiające reformy oświatowe z podróżami w nieznane: nigdy nie wiadomo, co z danej reformy po latach wyniknie30. Tym cen- niejsze staje się więc rejestrowanie przeszłych doświadczeń reformatorskich, po- zwalające na łatwiejsze antycypowanie efektów kolejnych podejmowanych zmian. Bardzo ważne jest, by tworząc koncepcje reform oświatowych, projektując „nową przyszłość”, brać pod uwagę dotychczasowy dorobek edukacyjny, a nawet szerzej, kulturowy. Jak podkreśla Wiesława Leżańska Nowość nie może polegać na całkowitym zerwaniu ciągłości – lecz na osadzeniu przyszłej szkoły na innych fundamentach niż obecne, ale jednocześnie na fundamentach zbudowanych przynajmniej w części z elementów, które wybieramy z naszego dziedzictwa i które chcemy zachować. Projektując nawet najbardziej utopijne koncepcje nie możemy zapominać o tym, czego uczy nas historia. Zabezpieczy nas to przed popełnianiem starych błędów, a może stać się cenną inspiracją nowego31. Zacytowana powyżej myśl stała się inspiracją niniejszej rozprawy, która sta- nowi analizę reform programowo-strukturalnych wprowadzanych w Polsce na pierwszym szczeblu kształcenia w szkole podstawowej w latach 1932–1961. Ro- zumiejąc reformę jako usankcjonowane prawnie zmiany w układach, systemach i instytucjach oświatowych, uwagę badawczą skupiono na tych działaniach refor- matorskich, które wyszły poza fazę projektowania i poprzez odpowiednie akty prawne (ustawy uchwalone przez sejm) zostały wcielone w życie. Głównym celem stawianym sobie w pracy jest zatem przedstawienie polskiej edukacji początkowej w kolejnych reformach oświatowych przeprowadzanych 29 Cz. Banach, Reforma systemu edukacji w Polsce – wyzwania, szanse, zagrożenia, [w:] I. Wojnar, A. Bogaj, J. Kubin (red.), Strategie…, s. 49–50. 30 J. Szczepański, Społeczne…, s. 139–140. 31 W. Leżańska, Kształcenie nauczycieli…, s. 194. 18 w Polsce w latach 1932–1961, przy czym ciężar badań koncentruje się głównie na założeniach reform, w mniejszym zaś stopniu na rzeczywistych zmianach w sy- stemie edukacji, jakie zaszły pod ich wpływem. Ponieważ etap edukacji począt- kowej rozpoczyna organizowany przez szkołę proces wszechstronnego rozwo- ju uczniów, zadania nauczania początkowego rozpatrywane są tutaj „w ścisłym związku z zadaniami szkoły podstawowej jako szkoły ogólnokształcącej…”32 Wśród kryteriów, jakimi posłużono się do analizowania kolejnych reform, znalazły się: źródła, uwarunkowania i ogólne założenia reformy, miejsce edukacji początkowej w strukturze systemu oświatowego, cele i zadania edukacji począt- kowej w świetle założeń reformy, a także treści i programy nauczania dopusz- czone do użytku na szczeblu edukacji początkowej wraz z metodami nauczania, formami organizacyjnymi pracy oraz środkami dydaktycznymi zalecanymi przez autorów programów i opracowań metodycznych. Zdaję sobie sprawę, że lata 1932–1961 nie stanowią jednolitego okresu histo- rycznego. Jednak wybór takiego przedziału czasowego podyktowany jest faktem, iż w tym okresie w Polsce zaszły znaczące zmiany w zakresie funkcjonowania i struktury systemu oświatowego, w tym także ideałów, celów, treści kształcenia oraz organizacji edukacji początkowej, przy czym ujawnione wówczas tendencje zmian znalazły swoje odzwierciedlenie w działaniach reformatorskich podejmo- wanych w kolejnych latach. W tym okresie ukształtowany został pewien model edukacji początkowej. Stała się ona niejako suwerennym, posiadającym odrębne cechy etapem kształcenia, przygotowującym dzieci do kształcenia na szczeblach wyższych. Dodać należy, że dla określenia kontekstu i pełniejszego zobrazowania opisy- wanych reform oraz wskazania na ewolucyjny charakter zmian konieczne były od- wołania do przeszłości, przypomnienie faktów i osób, a także przedstawienie zasad- niczych tendencji, które poprzedzały pierwszą charakteryzowaną w pracy reformę. Mimo że w tytule pracy pojawia się termin „reforma oświatowa”, to niniejsze opracowanie ogranicza się do prezentacji zagadnień związanych jedynie z syste- mem szkolnym, a właściwie z jego wycinkiem – edukacją początkową, pomija- jąc obszerny opis pozostałych elementów szeroko rozumianego systemu oświaty i wychowania (czyli m.in. systemu kształcenia i wychowania pozaszkolnego czy instytucji pośrednio uczestniczących w procesach kształcenia i wychowania, ta- kich jak rodzina, placówki kulturalne itp.). Zauważyć jednak należy, iż chcąc za- prezentować ewolucję edukacji wczesnoszkolnej w Polsce nie można zaniechać choćby tylko ogólnej charakterystyki kluczowych założeń reform dotyczących całego systemu oświatowego. Wyjaśnienia wymaga również drugi człon tytułu opracowania, czyli „edukacja początkowa”. Jest to termin, który w pracy występuje wymiennie z określeniami: 32 T. Wróbel, Ogólne podstawy nauczania początkowego, [w:] T. Wróbel (red.), Praca nauczy- ciela w klasach I–IV, Warszawa 1974, s. 9. 19 „edukacja elementarna”, „nauczanie początkowe” oraz z terminem „edukacja wczesnoszkolna”. Pojęcie „edukacja elementarna” ma, spośród wyżej wymienionych nazw, najdłuższą historię. Przez wiele lat edukacja elementarna spełniała – jako jedyny szczebel kształcenia dla większości ludzi – funkcje zupełnie inne niż propedeu- tyczne. Miała dawać całkowite, choć bardzo skromne, przygotowanie do życia. Przemianowanie szkolnictwa elementarnego na szkolnictwo powszechne na- stąpiło w roku 1919, kiedy to, w okresie silnego rewolucyjnego wrzenia w Polsce, pojawiły się decyzje o dość postępowym charakterze. Wśród nich najistotniejszy był Dekret o obowiązku szkolnym naczelnika państwa z dnia 7 lutego 1919 r. 33. W miarę stopniowego rozszerzania się zasięgu oddziaływania szkoły po- wszechnej akceptację zyskał termin „nauczanie początkowe” dla określenia pierwszego, najpierw czteroletniego, później trzyletniego etapu kształcenia, za- chowującego odrębny, niejako suwerenny charakter. Termin „nauczanie począt- kowe” traktowany jest w pracy jako synonimiczny z określeniem „edukacja po- czątkowa”. W literaturze z zakresu reform oświatowych znane są liczne prace zarówno pedagogiczne, prezentujące teorie reform edukacyjnych, jak i historyczne, kon- centrujące się na założeniach i efektach reform oświatowych przeprowadzanych na przestrzeni lat 1932–1961 w Polsce na różnych szczeblach edukacji. Zagadnie- nie reform do jakich doszło w latach 1932–1961 w polskim systemie szkolnym, bez wyszczególniania jakiegokolwiek z etapów kształcenia, przedstawiały m.in. opracowania: Karola Poznańskiego (red.), Oświata, szkolnictwo i wychowanie w latach II Rzeczypospolitej (1991), Stanisława Mauersberga, Reforma szkol- nictwa w Polsce w latach 1944–1948 (1974), Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego (red.), Reformy edukacyjne w Polsce. Tradycje i współczesność (2001), Wojciecha Pomykało, Kształtowanie ideału wychowawczego w PRL w la- tach 1944–1976 (1977) czy Klemensa Trzebiatowskiego, Organizacja szkolni- ctwa w Polsce Ludowej (1972). Poza pracami dotyczącymi systemu szkolnego jako całości, pojawiły się również takie, które charakteryzowały bardziej szczegółowo sytuację jedy- nie szkoły ogólnokształcącej (podstawowej) w różnych okresach, ogólnie bądź z nastawieniem na konkretne zagadnienie. Dodać należy, że przez długi czas problematyka edukacji początkowej nie była wyodrębniona z całokształtu zagad- nień związanych ze szkołą powszechną czy podstawową. Do nich należą pra- ce: Wandy Garbowskiej, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1932–1939 (1976), Bolesława Potyrały, Szkoła podstawowa w Polsce 1944–1984 (1987), Mieczysława Pęcherskiego, Szkoła ogólnokształcąca w Polsce Ludowej (1970) oraz Bogdana Suchodolskiego (red.), Szkoła podstawowa w społeczeństwie so- cjalistycznym (1963). 33 DzU Min.WRiOP, 1919, nr 2, poz. 2, Dekret o obowiązku szkolnym z dn. 7 lutego 1919 r. 20 W odniesieniu do organizacji nauczania początkowego w omawianym okre- sie opublikowanych zostało wiele prac, spośród których za najistotniejsze można uznać: Nauczanie początkowe. Psychologia – dydaktyka – praktyka Feliksa Kor- niszewskiego i Janiny oraz Antoniego Maćkowiaków (1938), Metodykę pierw- szych lat nauczania pod red. Antoniego Maćkowiaka i Stefana Wołoszyna (1960), a także trzytomową Metodykę nauczania początkowego pod red. Zofii Cydzik i Tadeusza Wróbla (1961). Jakkolwiek w literaturze historycznej i pedagogicznej istnieje wiele prac z zakresu reform oraz edukacji wczesnoszkolnej, to obszar zagadnień poświęco- nych historycznym aspektom reform w kontekście edukacji początkowej wydaje się mało zbadany. Stąd też interesujące powinno okazać się zgłębienie tego prob- lemu w niniejszym opracowaniu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pomiędzy reformami. Edukacja początkowa w polskich reformach oświatowych w latach 1932–1961
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: