Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00261 006528 18632106 na godz. na dobę w sumie
Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego - ebook/pdf
Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 88
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326965081 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego to zbiór 11 praktycznych komentarzy z licznymi wzorami i przykładami rozwiązań najczęściej pojawiających się w jednostkach finansów publicznych problemów z zakresu księgowo-płacowego, jak: urlopy rodzicielskie i wychowawcze, podróże służbowe, świadczenia dla pracowników, ekwiwalenty, dokumentacja ZUS i wiele innych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AGNIESZKA JEŻEWSKA Finansista, planista, główna księgowa, posiada certyfi kat podatkowy oraz certyfi kat księgowy Ministerstwa Finansów, wieloletni praktyk, prowadzi szko- lenia z zakresu rachunkowości budżetowej, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. BARBARA JAROSZ Główna księgowa jednostki sektora fi nansów publicznych, wieloletni praktyk, posiada certyfi kat księgowy Ministerstwa Finansów, stały współpracownik wydawnictw branżowych. IZABELA NOWACKA Ekonomista, specjalista prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków, autorka wielu artykułów z zakresu rozliczania wynagrodzeń, publikuje m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych”, „Monitorze rachunkowości budżetowej”. MARIA KUCHARSKA-FIAŁKOWSKA Audytor, specjalista ds. kadrowo-płacowych w jsfp, autor licznych publikacji i artykułów o tematyce kadrowo-płacowej. Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com 8 5 J O U Cena brutto 59,90 zł I I - P O R A D N K K S Ę G O W O P Ł A C O W Y 2 0 1 7 D L A J E D N O S T E K S E K T O R A P U B L I C Z N E G O Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego » Dodatki stażowe » Dokumentacja ZUS » Ekwiwalenty dla pracowników » Nagrody jubileuszowe » Nieodpłatne świadczenia dla pracowników » Podróże służbowe » Odprawy emerytalno-rentowe » Urlopy wychowawcze i rodzicielski B I B L I O T E K A J E D N O S T E K P U B L I C Z N Y C H UOJ58-Okladka.indd 1 UOJ58-Okladka.indd 1 01.06.2017 13:54:58 01.06.2017 13:54:58 Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego  Dodatki stażowe  Dokumentacja ZUS  Ekwiwalenty dla pracowników  Nagrody jubileuszowe  Podróże służbowe  Urlopy wychowawczy i rodzicielski UOJ58-Srodki.indd 1 UOJ58-Srodki.indd 1 01.06.2017 13:55:26 01.06.2017 13:55:26 Autorzy: Barbara Jarosz, Agnieszka Jeżewska, Maria Kucharska-Fiałkowska, Izabela Nowacka Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Marek Kwiatkowski Koordynator produkcji: Magdalena Huta Korekta: Anna Marecka Skład i łamanie: Raster Studio Druk: Miller Druk sp. z o.o. ISBN 978-83-269-6508-1 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Publikacja „Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszej publikacji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwali- fi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwią- zania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zasto- sowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOJ58-Srodki.indd 2 UOJ58-Srodki.indd 2 01.06.2017 13:55:31 01.06.2017 13:55:31 Spis treści Wstęp .......................................................................................................................................... Wykaz skrótów .......................................................................................................................... O czym należy pamiętać, wypłacając świadczenie urlopowe nauczycielom w 2017 roku ................................................................................................................................ Świadczenie proporcjonalne do okresu zatrudnienia ................................................. Kiedy niewypłacenie „jubileuszówki” może stanowić wykroczenie .............................. Prawo do dodatku za wieloletnią pracę ......................................................................... Wypłata dodatku za wieloletnią pracę ........................................................................... Komu i w jakiej wysokości przysługuje nagroda jubileuszowa ....................................... Wypłata nagrody jubileuszowej ....................................................................................... Ustalenie podstawy nagrody jubileuszowej .................................................................. Jak poprawnie wypłacić odprawę emerytalno-rentową .................................................... Nieodpłatne świadczenie nie zawsze jest przychodem pracownika ............................... Jak rozliczać pożyczki udzielone pracownikom z ZFŚS .................................................... Zaliczki na wydatki w związku z podróżą służbową .................................................. Zaliczki na wydatki związane z bieżącą działalnością ............................................... Ewidencja ekwiwalentów za używanie własnej odzieży ........................................... Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych ......................................... Ewidencja należności z tytułu niedoborów i szkód .................................................... Urlop rodzicielski ..................................................................................................................... Okres wykorzystania i podział urlopu na części .......................................................... „Odroczony” urlop rodzicielski ....................................................................................... Termin złożenia wniosku o urlop rodzicielski .............................................................. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą i proporcjonalne wydłużenie tego urlopu ........................................................................................................................... Praca na wydłużonej części urlopu rodzicielskiego ..................................................... Urlop wychowawczy ............................................................................................................... Okres, w którym urlop może być wykorzystany .......................................................... 5 6 7 7 9 10 10 15 17 18 23 26 32 33 33 34 35 35 37 37 38 38 38 39 40 40 3 UOJ58-Srodki.indd 3 UOJ58-Srodki.indd 3 01.06.2017 13:55:31 01.06.2017 13:55:31 Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego Dodatkowy urlop na dziecko niepełnosprawne ........................................................... Podział urlopu wychowawczego na części .................................................................... Termin złożenia wniosku ................................................................................................. Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji ZUS ..................................................... Dokumenty zgłoszeniowe ................................................................................................. Dokumenty rozliczeniowe ................................................................................................ Dokumenty płatnicze ........................................................................................................ Formy przechowywania dokumentacji .......................................................................... Ochrona danych ................................................................................................................. Obowiązki płatnika ........................................................................................................... Kontrola w zakresie ubezpieczeń .................................................................................... Sankcje prawne ................................................................................................................... Przedawnienie .................................................................................................................... Przerwanie biegu przedawnienia .................................................................................... Podróże służbowe i ich rozliczenie w jsfp ............................................................................ Podróż służbowa zleceniobiorcy ..................................................................................... Pojęcie podróży służbowej ................................................................................................ Zaliczka na poczet kosztów podróży służbowej ........................................................... Dieta w krajowej podróży służbowej .............................................................................. Dieta w zagranicznej podróży służbowej ...................................................................... Diety zagraniczne również za niepełne doby ............................................................... Czas podróży uzależniony od środka transportu ........................................................ Koszty przejazdów i dojazdów ....................................................................................... Indywidualne ulgi w środkach transportu .................................................................... Podróż w dni wolne od pracy .......................................................................................... Zwrot kosztów noclegów .................................................................................................. Bez potwierdzenia wydatku – zwrot 25 ...................................................................... Inne niezbędne wydatki .................................................................................................... Termin i sposób rozliczenia podróży krajowej ............................................................. Nowe paragrafy .................................................................................................................. Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” .................................................................. Paragraf 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” ........................................................... Kiedy jednostka musi wypłacać ekwiwalenty swoim pracownikom ............................. Ekwiwalent za pranie, konserwację i naprawę odzieży i obuwia .............................. Korzystanie ze służbowych telefonów .......................................................................... Kiedy powstaje przychód z tytułu korzystania z telefonów służbowych ............... Podnoszenie kwalifikacji zawodowych .......................................................................... Używanie prywatnego sprzętu w pracy ........................................................................ 41 41 41 42 42 43 43 43 44 44 45 47 48 48 52 52 53 53 55 56 57 57 58 59 59 60 61 61 62 64 65 66 78 78 80 80 84 87 4 UOJ58-Srodki.indd 4 UOJ58-Srodki.indd 4 01.06.2017 13:55:31 01.06.2017 13:55:31 Wstęp Publikacja „Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego” zawiera aktualne i praktyczne porady ekspertów dotyczące m.in.: - dodatku stażowego, - dokumentacji ZUS, - ekwiwalentów dla pracowników, - nagrody jubileuszowej, - nieodpłatnych świadczeń dla pracowników, - odprawy emerytalno-rentowej, - podróży służbowych, - świadczeń urlopowych nauczycieli, - urlopów wychowawczych i rodzicielskich. Publikacja zawiera 11 praktycznych komentarzy z licznymi przykładami i wzora- mi, które pomogą rozwiązać najczęściej pojawiające się problemy z zakresu obsługi księgowo-płacowej jednostek finansów publicznych. 5 UOJ58-Srodki.indd 5 UOJ58-Srodki.indd 5 01.06.2017 13:55:31 01.06.2017 13:55:31 Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego Wykaz skrótów – jednostka sektora finansów publicznych – ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 30 paździer- nika 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. nr 128, poz. 1418) – rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi za- trudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) – rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wy- miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.) – rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do- datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 416) – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami kor- pusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2010 r. nr 27, poz. 134 ze zm.) – rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.) – rozporządzenie prezesa rady ministrów z 29 stycznia 2016 r. w spra- wie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 125 ze zm.) – ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) – ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwo- wych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1511 ze zm.) – ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1345 ze zm.) jsfp KN kp r.n.j.n. r.p.s. r.s.u. r.w.n. r.w.p.a.r. r.w.p.s. r.w.s.c. u.p.s. u.p.u.p. u.s.c. ustawa o PIT – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz- ZFŚS nych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 UOJ58-Srodki.indd 6 UOJ58-Srodki.indd 6 01.06.2017 13:55:31 01.06.2017 13:55:31 O czym należy pamiętać, wypłacając świadczenie urlopowe nauczycielom w 2017 roku Do 31 sierpnia należy wypłacić świadczenie urlopowe nauczycielom. W 2017 roku wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela zatrudnionego przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1185,66 zł. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na okres krótszy niż rok szkolny oraz na część etatu kwota ta będzie proporcjonalna do okresu zatrudnienia i wymiaru czasu pracy w roku szkolnym 2016/2017. Sprawdź, kto ma prawo do świadczenia urlopowego i jak poprawnie obliczyć jego wysokość. Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli jest uzależniona od wyso- kości odpisu podstawowego na ZFŚS na pracowników niebędących nauczycielami. Na 2017 rok wysokość odpisu na ZFŚS ustala się na podstawie przeciętnego wyna- grodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 roku ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z przepisem art. 5f oraz art. 5 ust. 7 ustawy o ZFŚS. W związku z tym w 2017 roku wartość odpisu dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach wynosi 37,5 od kwoty 3.161,77 zł, czyli 1.185,66 zł. Tym samym nauczyciel, który przepracował cały rok szkolny 2016/2017 (tj. od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.) w pełnym wymiarze czasu pracy, otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości 1.185,66 zł. Świadczenie proporcjonalne do okresu zatrudnienia Świadczenie urlopowe wypłacane jest nauczycielom w wysokości proporcjo- nalnej do okresu zatrudnienia i wymiaru etatu w danym roku szkolnym. Jeżeli wymiar etatu ulegał zmianom w trakcie roku szkolnego, a nawet w trakcie miesiąca 7 UOJ58-Srodki.indd 7 UOJ58-Srodki.indd 7 01.06.2017 13:55:31 01.06.2017 13:55:31
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: