Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00819 013455 17867743 na godz. na dobę w sumie
Porównanie regulacji MSSF z ustawą o rachunkowości  - ebook/pdf
Porównanie regulacji MSSF z ustawą o rachunkowości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 40
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-1952-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Porównanie regulacji MSSF z ustawą o rachunkowości to wyjątkowy przewodnik w pigułce porównujący polskie i międzynarodowe regulacje w zakresie rachunkowości. Zawiera nie tylko wykaz wraz z porównaniem regulacji MSR, KSR z ustawą o rachunkowości, ale także komentarz do zmian, które w tym zakresie weszły w życie od 1 stycznia 2013 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nowe Standardy Sprawozdawczości Porównanie regulacji MSSF z ustawą o rachunkowości Praktyczny wykaz przepisów W publikacji m.in.: 1. Wykaz MSR i MSSF obowiązujących w 2012 r. 2. Porównanie poszczególnych standardów do UoR i KSR. 3. Interpretacje do poszczególnych standardów. 4. Standardy i interpretacje obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. 5. W 2013 r. zmienią się zasady konsolidacji. 1ND01 Nowe Standardy Sprawozdawczości Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce publikację zawierającą wykaz róŜnic pomiędzy przepisami MSSF a ustawą o rachunkowości (dalej: UoR). Jest to tzw. wykaz w „pigułce”, który dostarcza ogólnych, jednak niezbędnych informacji w tym zakresie. Wykaz obejmuje standardy, które obowiązują w 2012 r., ale takŜe te, które zaczną obowiązywać lub zmienią się w 2013 r. Publikacja porównuje poszczególne MSR/MSSF do ustawy o rachunkowości, opisując kaŜdy z międzynarodowych standardów z odniesieniem do analogicznych regulacji w polskiej ustawie i Krajowych Standardach Rachunkowości (dalej: KSR). Warto zwrócić szczególną uwagę na róŜnice w regulacjach MSR/MSSF i UoR. Brak niektórych regulacji w ustawie o rachunkowości zezwala na stosowanie standardów, co jest szczególnie istotne dla jednostek, które nie stosują MSSF. Na zakończenie polecam równieŜ wykaz Interpretacji, wydawanych od 2002 r. wraz ze wskazaniem standardów, których dotyczą. śyczę miłej lektury! Lidia Pogodzińska redaktor prowadzący “Nowych Standardów Sprawozdawczości” 2 Nowe Standardy Sprawozdawczości Nowe Standardy Sprawozdawczości Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza 1. Wykaz MSR i MSSF obowiązujących w 2012 r. Numer standardu Pełna nazwa MSR 1 MSR 2 MSR 7 MSR 8 MSR 10 MSR 11 MSR 12 MSR 16 MSR 17 MSR 18 MSR 19 Miejsce na numer produktowy Miejsce na numer produktowy Miejsce na numer produktowy „Prezentacja finansowego” „Zapasy” „Rachunek pienięŜnych” sprawozdania przepływów „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” „Zdarzenia następujące po dniu bilansowym” „Umowy o usługę budowlaną” „Podatek dochodowy” „Rzeczowe aktywa trwałe” „Leasing” „Przychody” „Świadczenia pracownicze” 3 Nowe Standardy Sprawozdawczości MSR 20 MSR 21 MSR 23 MSR 24 MSR 26 MSR 27 MSR 28 MSR 29 MSR 31 MSR 32 MSR 33 MSR 34 MSR 36 rządowe oraz „Dotacje ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej” „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych” „Koszty zewnętrznego” finansowania „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” „Rachunkowość sprawozdawczość świadczeń emerytalnych” i programów „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” „Inwestycje w stowarzyszonych” jednostkach „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji” „Udziały przedsięwzięciach” we wspólnych „Instrumenty prezentacja” finansowe: „Zysk przypadający na akcję” jedną „Śródroczna finansowa” sprawozdawczość „Utrata wartości aktywów” 4 Nowe Standardy Sprawozdawczości MSR 37 MSR 38 MSR 39 MSR 40 MSR 41 MSSF 1 MSSF 2 MSSF 3 MSSF 4 MSSF 5 MSSF 6 MSSF 7 MSSF 8 „Rezerwy, warunkowe warunkowe” zobowiązania aktywa i „Wartości niematerialne” „Instrumenty ujmowanie i wycena” finansowe: „Nieruchomości inwestycyjne” „Rolnictwo” „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy” „Płatności w formie akcji” „Połączenia gospodarczych” jednostek „Umowy ubezpieczeniowe” „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy działalność zaniechana” oraz „Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych” „Instrumenty ujawnianie informacji” finansowe: „Segmenty operacyjne” 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Porównanie regulacji MSSF z ustawą o rachunkowości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: