Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00058 003476 18802041 na godz. na dobę w sumie
Portugalski w 1 miesiąc - ebook/pdf
Portugalski w 1 miesiąc - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 186
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7429-256-6 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kurs pozwala poznać gramatykę i podstawowe słownictwo przydatne w typowych sytuacjach życiowych albo szybko powtórzyć i uporządkować posiadane już wiadomości.

Oprócz zagadnień językowych, książka zawiera też liczne informacje i ciekawostki dotyczące kultury, tradycji i obyczaju w krajach danego obszaru językowego.

Każda lekcja składa się z dialogu, nowych słówek i zwrotów, omówienia jakiegoś zagadnienia gramatycznego oraz ćwiczeń – pisemnych i ustnych.

Na końcu e-booka zamieszczono krótką gramatykę oraz słowniczek. Każda lekcja składa się z dialogu, nowych słówek i zwrotów, omówienia jakiegoś zagadnienia gramatycznego oraz ćwiczeń pisemnych i ustnych.

Nagrania z udziałem native speakerów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

spis tresci port 27.9.06 13:14 Page 3 Witamy! Czy chcia∏byÊ szybko i z przyjemnoÊcià nauczyç si´ portugalskiego? Portugalski w 1 miesiąc: – stanowi szybkie i pewne wprowadzenie do j´zyka – jest zabawny i motywujàcy. Najpierw us∏yszysz zajmujàcà historyjk´. Nauczysz si´ przede wszystkim rozumieç portugalski j´zyk mówiony. Potem przyjdzie pora na najwa˝niejsze zagadnienia gramatyczne. Przeçwiczymy s∏ownictwo, jakiego mo˝esz potrzebowaç w Portugalii. Przy okazji dowiesz si´ wa˝nych rzeczy i ciekawostek o Portugalii oraz innych krajach, w których mówi si´ po portugalsku. Jak korzystać z kursu? Przeczytaj kilkakrotnie ka˝dà lekcj´; s∏uchaj wielokrotnie materia∏u nagranego na kasecie lub p∏ycie CD. Nawet jeÊli nie rozumiesz wszystkiego ze szczegó∏ami, nie prze- jmuj si´. Po pewnym czasie przejdê do kolejnej lekcji, a niejas- noÊci same si´ rozwiejà, gdy b´dziesz bardziej zaawansowany w nauce. Ucz si´ regularnie krótkimi etapami. Lepiej 15 minut dziennie, a nie 2 godziny raz w tygodniu! Struktura kursu Kurs sk∏ada si´ z 9 lekcji. Ka˝da lekcja obejmuje trzy cz´Êci (a, b, c). Po nich znajdziesz dodatkowe çwiczenia gramatyczne. Na koƒcu ksià˝ki znajduje si´ krótki przeglàd gramatyki, której si´ nauczy∏eÊ, s∏owniczek, a tak˝e t∏umaczenia dialogów oraz klucz do çwiczeƒ. Na kasecie/p∏ycie CD pojawia si´ zestaw podstawowego s∏ownictwa: „JesteÊ w podró˝y...”. Us∏yszysz s∏owo lub wyra˝enie najpierw po polsku, a potem po portugalsku. Nast´pnie pojawi si´ pauza, a w czasie jej trwania powinieneÊ g∏oÊno powtórzyç s∏ówko portugalskie. Na koƒcu ka˝dej lekcji znajdujà si´ dodatkowe çwiczenia wymowy. Teksty, wyra˝enia i çwiczenia, które sà w ksià˝ce oznaczone tym symbolem znajdujà si´ na kasecie/p∏ycie CD. tr˘s 3 spis tresci port 27.9.06 13:14 Page 4 Struktura lekcji: Dialog Przeczytaj wprowadzenie po polsku. Nast´pnie wys∏uchaj (co najm- niej dwukrotnie) dialogu, nie zaglàdajàc do tekstu. Potem wys∏uchaj go raz jeszcze, czytajàc jednoczeÊnie tekst. Lista s∏ówek Zaraz pod dialogiem wypisane sà nowe wyra˝enia i ich polskie t∏umaczenie. Na tej liÊcie nie ma s∏ówek i zwrotów, które pojawi∏y si´ ju˝ wczeÊniej. JeÊli nie pami´tasz, co znaczà, mo˝esz poszukaç ich w s∏owniczku na koƒcu ksià˝ki. Gramatyka Pod tym najwa˝niejszych zjawisk gramatycznych. oznaczeniem znajdziesz komentarz dotyczàcy „JesteÊ w podró˝y...” Rysunkiem ko∏a ratunkowego oznaczono s∏ownictwo, które mo˝e ci si´ przydaç do „prze˝ycia” w obcym kraju. Przeczytaj je z ksià˝ki ju˝ przy pierwszym s∏uchaniu nagrania. Potem mo˝esz je jeszcze przeçwiczyç, nie zaglàdajàc do ksià˝ki. Wymawiaj te s∏ówka g∏oÊno, to bardzo wa˝ne! åwiczenia Pod tym symbolem pojawiajà si´ çwiczenia, które pozwolà ci sprawdziç, czy dobrze zrozumia∏eÊ gramatyk´ i czy nauczy∏eÊ si´ nowych s∏ówek. Najlepiej rozwiàzywaç je pisemnie. Ciekawostki Pod rysunkiem przedstawiajàcym krajobraz znajdziesz informacje o kul- turze portugalskiej. Dobra rada: Przeczytaj i przes∏uchaj dialog. JeÊli masz trudnoÊci ze zrozumieniem, zajrzyj do koƒcowej cz´Êci ksià˝ki, gdzie znajdujà si´ t∏umaczenia. Powtarzaj g∏oÊno portugalskie zdania i zwroty. Wymowy najlepiej uczyç si´ w∏aÊnie w ten sposób. Mi∏ej nauki i powodzenia! 4 quatro spis tresci port 27.9.06 13:14 Page 5 Spis treści Litery w poszczególnych rozdzia∏ach odpowiadajà nast´pujàcym sekcjom: a: gramatyka b: podstawowe s∏ownictwo c: ciekawostki 1a Ciężka noc a. Rodzaj i liczba mnoga 8 2c Ach, ci mężczyźni! a. U˝ycie przyimka de 28 rzeczowników; rodzajnik nieokreÊlony ser; ir; voc˘, voc˘s b. Przedstawianie si´ c. Formy zwracania si´ do osób 1b Słodki głos 12 a. Rodzajnik okreÊlony; u˝ycie przyimków de i em z rodzajnikami; u˝ycie czasowników estar i ser b. Powitania i po˝egnania c. Telefonowanie 1c Do zobaczenia 16 a. Czas teraêniejszy; czaso- wniki zwrotne; przecze- nie; u˝ycie przyimka a z rodzajnikami b. Pytanie o nazwisko i pochodzenie c. Nazwiska Ćwiczenie wymowy 2a Ulica Mew a. Ter; vir; ter de; 19 20 przymiotnik; rzeczowniki rodzaju m´skiego zakoƒczo- ne na -a; liczebniki do 23 b. Podawanie godziny c. Portugalia 2b Zostaw Inês w spokoju! 24 a. Estar a; przeczenie; pedir, saber; liczebniki do 125 b. OkreÊlenia czasu c. Zakwaterowanie z ele/ela; zaimki dzier˝awcze; rodzajnik z imionami; rzeczowniki i przymiotniki zakoƒczone na -em, -r, -s, -z; tryb rozkazujàcy (forma „ty”) b. Wyra˝anie uczuç c. Parki narodowe i rezerwaty Ćwiczenie wymowy Ćwiczenia 31 32 3a Taksówka, szybko! 34 a. Dni tygodnia; liczebniki porzàdkowe do 10; liczebniki g∏ówne do 1000; rodzajnik z nazwami geograficznymi; dizer, fazer, querer b. Korzystanie z taksówki c. Podró˝owanie taksówkà 3b Wyścig z czasem 38 a. Tryb ∏àczàcy czasowników zakoƒczonych na -ar, -er, -ir; u˝ycie trybu ∏àczàcego; tryb rozkazujàcy (forma uprzejma); rzeczo- wniki i przymiotniki zakoƒczone na -l b. Na stacji benzynowej c. Samochodem po Portugalii 3c W dzisiejszych czasach wiele się zmieniło, ale… 42 a. Tryb ∏àczàcy czasowników dizer, fazer, ter, saber, chegar; tryb ∏àczàcy po cinco 5 spis tresci port 27.9.06 13:14 Page 6 czasownikach wyra˝ajàcych ˝yczenie i wyra˝eniach nieosobowych; zaimki osobowe w celowniku b. Wynajmowanie samochodu c. Nowoczesna Portugalia 5b Marynarz w Lizbonie 64 a. Dope∏nienie w postaci zaimka; ver, sentir b. W obcym mieÊcie c. Lizbona Ćwiczenie wymowy 45 5c Scena 68 4a „Funchal” 46 a. Zaimki wskazujàce, u˝ycie z przyimkami de, em, a; przys∏ówki miejsca; sair; odpowiadanie za pomocà s∏ówek sim i não; wyra˝enie é que b. Pytanie o drog´ c. Ârodki komunikacji 4b Za późno 50 a. Zdrobnienia; poder, recear, ser; ir + bezokolicznik (wyra˝anie wydarzeƒ z bliskiej przysz∏oÊci) b. Kupowanie biletów c. Portugalczycy 4c Inês – słynna... 54 a. Rzeczowniki i przymiotni- ki zakoƒczone na -ão; pôr; stopieƒ wy˝szy b. W kawiarni c. Bary i kawiarnie Ćwiczenie wymowy Ćwiczenia 5a Zawód: aktorka a. U˝ycie przyimka por 57 58 60 z rodzajnikami; zaimki nieokreÊlone; bezokolicznik odmienny b. Zawody c. Emigracja i mo˝liwoÊci pracy 6 seis a. Czas przesz∏y niedoko- nany; isto, isso, aquilo; tudo, todo; forma mocna zaimków b. Wynajmowanie pokoju c. Madera Ćwiczenie wymowy 71 6a Zapomnijmy o zmartwieniach… 72 a. Czas przesz∏y niedokonany czasowników ser, ter, vir, pôr, sair; czas przesz∏y w funkcji trybu warunko- wego; comigo, contigo…; stopniowanie przymiot- ników bom, mau b. Na targu c. Targi i bazary 6b Kuchnia portugalska 76 a. Jak u˝ywaç „si´”; czas przesz∏y dokonany; u˝ycie czasu przesz∏ego doko- nanego i niedokonanego b. Posi∏ki w restauracji c. Kuchnia z fantazjà 6c Przeczucie 82 a. Czas przesz∏y dokonany czasowników ser, ir, ter, estar, dizer; wyra˝enie é preciso b. Jak sp´dziç wieczór c. Fado Ćwiczenie wymowy 85 spis tresci port 27.9.06 13:14 Page 7 Ćwiczenia 7a Skąd wieje wiatr? 86 88 a. Kierunki Êwiata; imies∏ów; strona bierna; czas przesz∏y czasownika fazer b. Pogoda c. Azory 7b W gąszczu pytań 92 a. Zaimki pytajàce; imies∏owy nieregularne; czas zaprzesz∏y; u˝ycie przymiotników b. Miesiàce i pory roku c. Pla˝e Portugalii 7c Sok z marakui 96 a. Wyra˝enia mesmo, estar por b. K∏opoty ze zrozumieniem c. Brazylia Ćwiczenie wymowy 8a Czy o czymś nie zapomniałem..? a. Czas przesz∏y trybu 99 100 ∏àczàcego; poder; doer b. W razie choroby c. Opieka zdrowotna 8b Oryginalny upominek a. Przys∏ówek; simples; 104 nazwy kolorów b. W banku i na poczcie c. Rzemios∏o artystyczne 8c Trudny wybór 108 a. Czas przysz∏y trybu ∏àczàcego; u˝ycie zaimków dope∏nienia bli˝szego i dalszego b. Kupowanie odzie˝y c. Przyjaêni Portugalczycy Ćwiczenie wymowy 9a Wielki dzień 111 112 a. Czas przysz∏y; -íssimo b. Rozmowa o kraju i jego mieszkaƒcach c. Czas wolny 9b Przyjaciel w potrzebie a. Tworzenie czasowników 116 od rzeczowników i przymiotników; tryb warunkowy b. Stopnie pokrewieƒstwa c. Rodzina 9c Szczęśliwe zakończenie… 120 a. Czas przysz∏y i tryb warunkowy czasowników fazer, dizer, trazer; akcent w s∏ówkach zakoƒczonych na -r, -l b. Wynajmowanie domu letniskowego c. Marzenie o domu Ćwiczenie wymowy Ćwiczenia 123 124 Tłumaczenie dialogów i klucz do ćwiczeń 128 Lista terminów gramatycznych Gramatyka Słowniczek 146 147 172 sete 7 portugalski OK 27.9.06 13:17 Page 8 1a Ciężka noc Jest póêne przedpo∏udnie. Eduardo êle spa∏ tej nocy, gdy˝ dr´czy∏y go egzystencjalne pytania. Eduardo: Que dor de cabe˜a! Uma aspirina, depressa! Que horas são? Caramba, já onze! … tarde! Que sonhos estúpidos! Que perguntas esquisitas … Quem somos? Para onde vamos? … Quem sou eu? Eu, Eduardo? Um outro? Talvez nem um nem outro … 8 oito portugalski OK 27.9.06 13:17 Page 9 que dor de cabe˜a! co za ból g∏owy! co ból g∏owa que uma dor uma cabe˜a uma aspirina aspiryna depressa que horas szybko która jest godzina? são? uma hora são ser caramba! já onze é tarde godzina jest byç cholera! ju˝ jedenasta jest póêno sonhos estúpidos um sonho perguntas esquisitas g∏upie sny sen dziwne pytania uma pergunta pytanie quem somos? kim jesteÊmy? para onde vamos? dokàd idziemy? ir eu sou um outro talvez nem … nem … iÊç ja jestem ktoÊ inny byç mo˝e ani..., ani… Biedny Eduardo! Od rana ze strasznym bólem g∏owy! W takiej sytu- acji pomo˝e tylko jedno: uma aspirina – tabletka aspiryny. Bólu g∏owy nie przysporzy ci z pewnoÊcià gramatyka j´zyka portugal- skiego. Pojawiajà si´ w niej tylko dwa rodzaje, m´ski i ˝eƒski; rodzaj nijaki nie istnieje. Najcz´Êciej s∏ówko zakoƒczone na -a jest rodzaju ˝eƒskiego, tak jak na przyk∏ad aspirina. Natomiast s∏ówka rodzaju m´skiego sà najcz´Êciej zakoƒczone na -o. Wyst´pujà tak˝e dwa rodzaj- niki nieokreÊlone: um – dla rodzaju m´skiego i uma – dla rodzaju ˝eƒskiego: um sonho uma hora sen godzina Równie proste jest tworzenie liczby mnogiej: wystarczy dodaç koƒcówk´ -s: um sonho uma cabe˜a sen g∏owa sonhos cabe˜as sny g∏owy W j´zyku portugalskim liczby mnogiej utworzonej od rodzajników um i uma u˝ywa si´ rzadko. Mo˝na t´ form´ przet∏umaczyç jako „kilka“: uns sonhos umas perguntas kilka snów kilka pytaƒ Sny Eduardo sà pe∏ne pytaƒ: Quem sou eu? (Kim jestem?) czy Para onde vamos? (Dokàd idziemy?) Aby samemu formu∏owaç podobne pytania, trzeba nauczyç si´ pozosta∏ych form osobowych czasowników: nove 9 portugalski OK 27.9.06 13:17 Page 10 Czas teraêniejszy ser (byç) (eu) (tu) (ele/ela) (nós) (vós) (eles/elas) sou és é somos sois são jestem jesteÊ jest jesteÊmy jesteÊcie sà ir (iÊç) vou vais vai vamos ides vão id´ idziesz idzie idziemy idziecie idà Zaimki osobowe sà najcz´Êciej pomijane w zdaniu, podobnie jak to si´ dzieje w j´zyku polskim. Ich u˝ycie s∏u˝y tylko wzmocnieniu, podkreÊleniu, ˝e chodzi o t´, a nie innà osob´ gramatycznà: Sou Eduardo. Para onde vamos? Eu sou Eduardo, ele é João. Jestem Eduardo. Dokàd idziemy? Ja jestem Eduardo, a on jest João. Druga osoba liczby mnogiej (vós) jest u˝ywana tylko w j´zyku szczegól- nie uroczystym, a tak˝e w niektórych regionach Portugalii, dlatego na razie nie musimy si´ jej uczyç. Drugà osob´ liczby mnogiej zast´puje trzecia. W j´zyku potocznym Portugalczycy cz´sto u˝ywajà s∏ówka voc˘, które pierwotnie oznacza∏o „waszmoÊç“, ale we wspó∏czesnym j´zyku jest niczym innym, jak bardziej uprzejmym odpowiednikiem s∏ówka „ty“. W Brazylii u˝ywa si´ go po prostu zamiast formy „ty“. l. poj.: Voc˘ é portugu˘s? Czy jest pan Portugalczykiem? Czy jesteÊ Portugalczykiem? l. mn.: Voc˘s são portugueses? Czy sà panowie Portugalczykami? Czy jesteÊcie Portugalczykami? Jesteś w podróży… …i z pewnoÊcià b´dziesz chcia∏ przedstawiaç si´ nowo poznanym osobom: Eu sou a Maria, e voc˘? O meu nome é... E a senhora, quem é? Sou a Sandra Real. Sou, sim. Muito prazer! Igualmente. Ja jestem Maria, a ty? Nazywam si´.../Moje nazwisko to... A pani kim jest? Jestem Sandra Real. Tak, jestem. Bardzo mi mi∏o! Mnie równie˝. 10 dez portugalski OK 27.9.06 13:17 Page 11 A: Poniewa˝ poczàtki zazwyczaj sà trudne, zatem zaczniemy od bardzo prostego çwiczenia. Dopasuj do ka˝dego zaimka odpowiednià form´ osobowà czasownika ser oraz ir: és – somos – é – sou – são – vou – vão – vai – vais – vamos eu _________________ tu _________________ voc˘ _________________ _________________ ela _________________ nós eles _________________ eu _________________ tu _________________ voc˘ _________________ ela _________________ nós _________________ eles _________________ B: Przekszta∏ç podane zdania na liczb´ mnogà: 1. É uma aspirina. 2. É um sonho estúpido. 3. Quem sou eu? 4. Para onde vai? 5. Uma hora. 6. Sou portugu˘s. São aspirinas. _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ Formy zwracania si´ do osób: W krajach, w których u˝ywa si´ portugalskiego, powszechnie przyj´tym sposobem uprzejmego zwracania si´ do siebie jest u˝ycie s∏ówek a senhora (pani) oraz o senhor (pan). Dlatego te˝ najcz´Êciej b´dziemy pos∏ugiwaç si´ konstrukcjà a senhora lub o senhor + imi´. W podobny sposób mo˝na u˝ywaç s∏ówka a menina (panna) + imi´, gdy zwracamy si´ do osoby m∏odej. JeÊli przebywajàc w Portugalii lub Brazylii, chcemy zwróciç si´ do poznanej osoby bez zb´dnych formu∏, ale ciàgle jeszcze w sposób grzeczny, mo˝emy u˝yç s∏ówka voc˘. W∏aÊciwe „ty” (tu) jest zare- zerwowane do kontaktów z przyjació∏mi lub bliskimi znajomymi. Podawanie r´ki jest gestem przyj´tym mi´dzy m´˝czyznami, zaÊ kobiety i dzieci witajàc si´, ca∏ujà si´ dwukrotnie. onze 11 portugalski OK 27.9.06 13:17 Page 12 1b Słodki głos Dzwonek telefonu wyrywa Eduarda z rozmyÊlaƒ. W s∏uchawce odzywa si´ mi∏y, kobiecy g∏os, który wydaje si´ Eduardowi dziwnie znajomy. Czy to pomy∏ka? Czy Eduardo zdo∏a wciàgnàç jà do rozmowy? Eduardo: A mulher: Eduardo: A mulher: Eduardo: A mulher: Eduardo: A mulher: Eduardo: A mulher: Eduardo: Estou sim! Está? Bom dia. … o senhor… Olhe, quem sou … quem não sou … Desculpe. Deve ser engano. Espere! … que a voz da menina … É conhecida? Está lá? Estou num escritório. Há barulho. A menina é nova e morena, não é? Sou. E de olhos … Verdes! Estou enganado? Já agora, como se chama? 12 doze
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Portugalski w 1 miesiąc
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: