Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00602 003466 18665868 na godz. na dobę w sumie
Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu - ebook/pdf
Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 254
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3307-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Warunkiem efektywnej pracy z Excelem jest uporządkowanie danych i doprowadzenie ich do postaci, w której nadają się do właściwej obróbki. Taka konieczność zdarza się bardzo często przy importowaniu danych z zewnętrznych źródeł, ale także, gdy przychodzi analizować tabele zaprojektowane przez współpracowników. W wielu przypadkach porządkowanie danych czy przebudowa tabel wiąże się ze żmudnymi i czasochłonnymi operacjami. Niniejsza książka prezentuje szereg rozwiązań, jak np. makra, dzięki którym można sobie znacznie uprościć i skrócić te niewdzięczne zadania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu Uporządkowanie danych i doprowadzenie ich do postaci, w której nadają się do właściwej obróbki, to typowy problem wielu użytkowników Excela. Taka sytuacja zaistnieje przy importowaniu danych z zewnętrznych źródeł, ale także gdy trzeba analizować tabele zaprojektowane przez współpracow- ników. W wielu przypadkach porządkowanie danych czy przebudowa tabel wiąże się ze żmudnymi i czasochłonnymi operacjami. Niniejsza książka prezentuje wiele rozwiązań, które uproszczają te niewdzięczne zadania i ograniczają do minimum czas potrzebny na ich wykonanie. Również nadmiar danych bywa problemem. Jeżeli w ramach obszernego arkusza zastosuje się skomplikowane obliczenia tablicowe, Excel będzie przeliczać je przez dłuższy czas. Prędzej czy później długie wczytywanie wyników formuł stanie się uciążliwe. Książka pokazuje, jak podzielić dane w taki sposób, aby formuła operowała jedynie na niezbędnym zakresie komórek, a nie całej liście. Jeśli jednak korzystanie z filtrowania czy projektowanie tabel przestawnych trwa zbyt długo, z pomocą przychodzą także funkcje z kategorii bazy danych. Po określeniu kryterium przeszukają zakres komórek, który obejmuje lista, i błyskawicznie wyświetlą wartość, której w danej chwili po- trzebujesz. Użytkownicy poszukują w Excelu sposobów, które ułatwiłyby pracę, np. zamieniały liczby rzymskie na arabskie, zaznaczyły puste wiersze, automatyzowały seryjne wydruki czy kopiowały za jednym razem dany arkusz określoną liczbę razy. Niestety Excel nie oferuje poleceń umożliwiających wy- konanie każdego zadania. Dlatego w tej książce pokazujemy, jak napisać makra, które bezbłędnie wykonają czasochłonne zadania. Czytelnik pozna 20 makr, które nie mają swoich odpowiedników w poleceniach Excela. Ponadto autorzy wyjaśniają, gdzie przechowywać makra, jak je uruchamiać, a także jak dostosować opisane narzędzia do swoich potrzeb. P O R Z Ą D K O W A N I E D A N Y C H Z A P O M O C Ą M A K R I F O R M U Ł W E X C E L U Cena 99 zł ISBN 978-83-269-3307-3 UOR 09 Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu Autorzy Piotr Dynia, Mariusz Kowalski, Robert Kuźma Redaktor prowadzący Rafał Janus Wydawca Monika Kijok Opracowanie graficzne okładki Piotr Fedorczyk Opracowanie graficzne Zbigniew Korzański Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Korekta Zespół ISBN 978–83–269–3307-3 Nakład: 1000 egz. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: rjanus@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Skład i łamanie: Triograf Dariusz Kołacz Miller Druk Sp. z o. o., 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 82, tel.: 22 614 17 67 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 „Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w publikacji „Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w książce „Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu” lub w innych dostępntych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. 2 Czerwiec 2007 Wiedza i Praktyka SPIS TREŚCI Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych Wprowadzanie danych z ograniczeniami ....................................................................... 6 Inne zastosowania sprawdzania poprawności danych ............................................. 9 Organizacja i porządkowanie danych za pomocą makr Część I. Wprowadzenie ........................................................................................................ 14 Część II. Makra pomocne przy pracy z komórkami scalonymi ............................. 34 Część III. Makra pomocne przy zaznaczaniu określonych komórek ................... 73 Część IV. Inne pomocne makra ...................................................................................... 103 Przygotowanie danych do analizy z wykorzystaniem funkcji tekstowych Zestawienie dotyczące zatrudnienia ........................................................................... 120 Format zwróconych wyników ........................................................................................ 124 Uniwersalna formuła do wyodrębniania danych ................................................... 125 Zmiana układu tabeli z wykorzystaniem formuł Mało przejrzysty układ listy kontraktów .................................................................... 128 Tabela posortowana malejąco według wielkości kontraktów ........................... 131 Zmiana układu innych kategorii danych z zestawienia bazowego .................. 138 Szybsze obliczenia dzięki podziałowi tabeli na zakresy Arkusz wyjściowy – tygodniowa sprzedaż poszczególnych produktów ....... 142 Określenie obszarów działania formuły ..................................................................... 147 Rozszerzenie zakresu danych źródłowych ................................................................ 153 Dynamiczne sortowanie danych w Excelu Automatyczne sortowanie list o zmiennej zawartości ......................................... 156 Automatyczne generowanie posortowanej kopii tabeli Arkusz do autosortowania tabel .................................................................................... 168 Zmiana porządku sortowania ......................................................................................... 175 Ochrona przed powtórzeniami ...................................................................................... 177 Analiza długich list - funkcje bazy danych Wyszukiwanie z użyciem funkcji DB.POLE ................................................................ 180 Korespondencja seryjna w Offi ce 2010 na przykładach Spersonalizowane dokumenty seryjne .......................................................................188 Seryjne nadruki adresowe na kopertach .................................................................... 203 Automatyczna wysyłka wiadomości e-mail ..............................................................209 Automatyzacja seryjnych wydruków z wykorzystaniem makr Utworzenie tabeli seryjnej .............................................................................................. 220 Defi niowanie wszystkich wartości zmiennych ........................................................ 222 Dopasowywanie kodu makra ........................................................................................ 226 Ochrona wybranych zakresów komórek Blokowanie dostępu do komórek ................................................................................ 230 Usprawnienie częstego fi ltrowania za pomocą makr Samodzielne przygotowanie arkusza ......................................................................... 237 Wiedza i Praktyka Najlepsze wykresy do prezentacji biznesowych 3 WSTĘP Typowym wyzwaniem podczas pracy z Excelem jest uporządkowanie da- nych i doprowadzenie ich do postaci, w której nadają się do właściwej obróbki. Taka sytuacja zdarza się bardzo często przy importowaniu danych z zewnętrznych źródeł, ale także, gdy przychodzi analizować tabele zapro- jektowane przez współpracowników. W wielu przypadkach porządkowa- nie danych czy przebudowa tabel wiążą się ze żmudnymi i czasochłon- nymi operacjami. Niniejsza książka prezentuje wiele rozwiązań, dzięki którym uprościsz te niewdzięczne zadania i ograniczysz do minimum czas potrzebny na ich wykonanie. Użytkownicy poszukują w Excelu sposobów, które ułatwiłyby pracę, np. zamieniały liczby rzymskie na arabskie, zaznaczyły puste wiersze, auto- matyzowały seryjne wydruki czy kopiowały za jednym razem dany arkusz określoną liczbę razy. Niestety czasami czeka nas rozczarowanie, ponie- waż Excel nie oferuje takich poleceń i te operacje trzeba wykonać krok po kroku. Pochłania to czas i jest źródłem wielu błędów, np. użytkownik może zaznaczyć wiersz, w którym były ukryte ważne dane. Od teraz nie będziesz już tracić niepotrzebnie czasu i nerwów na takie zadania. W tej książce pokazujemy, jak napisać makra, które bezbłędnie wykonają żmudne zadania. Poznasz 20 makr, które nie mają swoich odpo- wiedników w poleceniach Excela i na pewno będziesz mieć okazję z nich skorzystać w pracy ze swoimi skoroszytami. Ponadto dowiesz się, gdzie przechowywać makra, jak je uruchamiać, a także jak dostosować opisane narzędzia do swoich potrzeb. 4 Wiedza i Praktyka Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych BB udujemy niekiedy w Excelu szablony zestawień, które później będą wypełniane przez innych użytkowników. Poza wpisaniem nagłów- ków kolumn/wierszy czy ustawieniem kolorystyki określamy również ograniczenia wprowadzanych liczb i dat. Ciekawym udoskonaleniem takich szablonów może być rzadko stosowane ograniczenie możliwości wprowadzania danych, w zależności od zawartości innych komórek – wcześniej wypełnionych. O tym, jak tworzyć takie szablony, przeczyta- my w tym haśle. Dowiemy się również: Excel udostępnia bardzo przyja- zne użytkownikowi narzędzie do kontrolowania danych wpisywanych do arkusza. Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych WPROWADZANIE DANYCH Z OGRANICZENIAMI Potrzeba blokowania komórek czy określania popraw- nych wpisów niekiedy pojawi się w wielu zadaniach. W celu uniknięcia błędów w skoroszytach Excela moż- na ograniczyć możliwość wpisywania danych w taki sposób, aby zostały spełnione określone warunki. Takie działania będą wymuszały wprowadzanie poprawnych danych. Przykładowo o odpowiednich wartościach wy- nikających z obliczeń lub mieszczących się w zadanych przedziałach czy w odpowiednich formatach (np. aby w kolumnach z datami czy kwotami uniemożliwić wpi- sywanie tekstu, a tam, gdzie dozwolone jest jego wpro- wadzanie, określić długość, np. powyżej 10 znaków). Jeżeli projektujemy szablon przeznaczony do rejestro- wania dokumentów potwierdzających transakcje sprze- daży (na przykład mający formę podobną do przedsta- wionego na rysunku 1), możemy ustawić mechanizm blokujący możliwość wprowadzenia nazwy firmy w przypadku wystawiania paragonu. Do ustawienia takiego ograniczenia wykorzystajmy narzędzie Spraw- dzanie poprawności. Aby to zrobić: 1. Zaznaczamy komórkę D2. 2. Z menu Dane wybieramy polecenie Sprawdzanie poprawności (w Excelu 2007/2010: uaktywniamy kartę Dane i w grupie poleceń Narzędzia danych wskazujemy Poprawność danych). Ograniczenie uzależnione od innej komórki 6 Wiedza i Praktyka Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych Rys. 1. Rejestr transakcji 3. Przechodzimy do zakładki Ustawienia i w polu Do- zwolone wybieramy Niestandardowe (rys. 2). 4. W polu Formuła wpisujemy: =(C2 ”Paragon”) Rys. 2. Ustawienia sprawdzania poprawności danych Wiedza i Praktyka Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu 7 Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych Komunikaty 5. Jeżeli chcemy, aby użytkownik był informowany o ograniczeniach tego pola, możemy zdefiniować komunikat, który będzie pojawiał się przy zaznacze- niu komórek objętych sprawdzaniem poprawności. W tym celu wybieramy zakładkę Komunikat wej- ściowy i wpisujemy odpowiedni tekst (rys. 3). Rys. 3. Ustawienia treści komunikatu Rys. 4. Ustawienia ostrzeżenia o błędzie 8 Wiedza i Praktyka Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych 6. Możemy również określić, jaki komunikat będzie wyświetlany w przypadku próby wpisania niedozwolonych danych. W tym celu klikamy za- kładkę Ostrzeżenie o błędzie i wpisujemy odpowia- dający nam komunikat (rys. 4). 7. Po zatwierdzeniu przedstawionych ustawień pojawiać się będą komunikaty przedstawione na rysunku 5. Rys. 5. Widok arkusza przy próbie wpisania niedozwolonej wartości 8. Zawartość komórki D2 skopiujmy do pozostałych w kolumnie D. INNE ZASTOSOWANIA SPRAWDZANIA POPRAWNOŚCI DANYCH W podobny sposób możemy wprowadzić inne ograni- czenia wprowadzania danych. Ograniczenie wprowadzanych liczb mieszczących się w wyznaczonym przedziale 1. W polu Dozwolone wybieramy Pełna liczba lub Dziesiętne. Wiedza i Praktyka Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu 9 Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych Rys. 6. Wybór warunków sprawdzania poprawności danych 2. W polu Dane klikamy wymagany typ ograniczenia. Aby na przykład wyznaczyć granicę górną i dolną, klikamy opcję pomiędzy. 3. Wprowadzamy minimalną, maksymalną lub okre- śloną wartość, która będzie dozwolona. Rys. 7. Wpisywane liczby będą musiały mieścić się w przedziale 10 Wiedza i Praktyka Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych Ograniczenie wprowadzanych danych do określo- nych na liście 1. W polu Dozwolone wybieramy Lista. 2. Klikamy pole Źródło. 3. Wpisujemy wartości listy rozdzielone średnikami lub zaznaczamy komórki w arkuszu, a następnie na- ciskamy klawisz Enter. Ograniczenie wprowadzanych danych do określo- nego przedziału czasowego 1. W polu Dozwolone wybieramy Data lub Godzina. 2. W polu Dane określamy typ ograniczenia. 3. Wprowadzamy początkową, końcową lub określoną datę albo godzinę, która będzie dozwolona. Ograniczenie długości wprowadzanego tekstu 1. W polu Dozwolone wybieramy Długość tekstu. 2. W polu Dane wybieramy typ ograniczenia. Aby ze- zwolić na stosowanie pewnej maksymalnej liczby znaków, klikamy opcję mniejsze niż lub równe. 3. Wprowadzamy minimalną, maksymalną lub okre- śloną długość tekstu. Zarówno w tych przypadkach, jak i w opisanych we wstępie również możemy określić odpowiednie komu- nikaty i ostrzeżenia. Rys. 8. Dozwolona długość tekstu Wiedza i Praktyka Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu 11 Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych Warto zapamiętać! Za pomocą narzędzia Sprawdzanie poprawności możemy łatwo wyeliminować błędy interpretacyjne czy literówki, często pojawiające się przy wprowa- dzaniu dużej partii danych. Dzięki zastosowaniu reguł poprawności mamy w zasadzie zagwarantowane poprawne wpisanie da- nych z równoczesnym przedstawieniem informacji na temat ograniczeń, które zostały wprowadzone do szablonu. 12 Wiedza i Praktyka Organizacja i porządkowanie danych za pomocą makr Organizacja i porządkowanie danyc za pomocą makr W iele razy poszukujemy w Excelu poleceń, które ułatwiłyby nam pra- cę, np. zaznaczyły puste wiersze czy skopiowały za jednym razem dany arkusz określoną liczbę razy. Niestety czasami czeka nas rozczaro- wanie, ponieważ program Excel nie ma takich poleceń. Jesteśmy zmusze- ni takie operacje wykonać krok po kroku, np. zaznaczać pojedyncze puste wiersze czy kilkanaście razy wykonywać tę samą operację kopiowania. Nie dość, że marnujemy czas na żmudne operacje, to jeszcze możemy popełnić błąd, np. zaznaczyć wiersz, w którym były ukryte ważne dane. Od teraz już nie będziemy tracić niepotrzebnie czasu i nerwów na takie zadania. W tym haśle sprawdzimy, jak napisać makra, które bezbłędnie wykonają takie operacje. Poznamy 20 makr, które nie mają swoich od- powiedników w poleceniach Excela i na pewno będziemy mieli okazję z nich skorzystać w pracy ze swoimi skoroszytami. Ponadto dowiemy się, gdzie przechowywać makra, jak je uruchamiać, a także jak dostosować opisane narzędzia do swoich potrzeb. Organizacja i porządkowanie danych za pomocą makr CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE JAK NAPISAĆ MAKRO Makra to kod programowania napisany w języku Visual Basic, który pozwala na rozszerzenie funkcjonalności Excela oraz na automatyzację zadań. Na następnych stronach przedstawimy podstawowe informacje o tym, jak pisać, modyfikować i uruchamiać makra. Aby napisać makro: 1. Otwieramy skoroszyt Excela, w którym chcemy wy- korzystywać makro, i wybieramy polecenie menu Narzędzia/Makro/Edytor Visual Basic (w Excelu 2007/2010: na karcie Deweloper, w grupie poleceń Kod klikamy Visual Basic), aby otworzyć Edytor Vi- sual Basic. W efekcie pojawi się okno Edytora widoczne na rysun- ku 1. Przed przystąpieniem do pisania kodu makr zalecane jest ustawienie dwóch pomocnych opcji. Wybieramy polecenie menu Tools/Option i w zakładce Editor za- znaczamy opcję Require Variable Declaration, a w polu Tab Width wpisujemy liczbę 2. Pierwsza z nich spowo- duje automatyczne wpisywanie instrukcji Option Expli- cit na początku każdego nowo tworzonego modułu kodu, co pozwoli uniknąć literówek. Druga zmniejsza wcięcie dla bloku instrukcji, dzięki czemu zmniejszy się szerokość kodu. Wprowadzone zmiany będą dotyczyć wszystkich sko- roszytów. Makra w tej publikacji są pisane przy zasto- sowaniu obu opcji. 14 Wiedza i Praktyka Organizacja i porządkowanie danych za pomocą makr Rys. 1. Okno Edytora Visual Basic Makra powinniśmy przechowywać w module standardowym, choć będą działać także, jeśli wpi- szemy je w każdym innym module. 2. Wybieramy polecenie menu Insert/Module, aby wstawić nowy moduł standardowy. Wiedza i Praktyka Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu 15 Organizacja i porządkowanie danych za pomocą makr Rys. 2. Zalecane ustawienia Edytora Visual Basic Rys. 3. Kod modułu standardowego po otwarciu 16 Wiedza i Praktyka Organizacja i porządkowanie danych za pomocą makr 3. Pojawi się okno kodu modułu widoczne na rysunku 3. W oknie kodu, pod instrukcją Option Explicit wpisuje- my przykładowy kod makra widoczny na rysunku 4. Rys. 4. Kod przykładowego makra Po wpisaniu pierwszej linii zostanie automatycz- nie wpisana ostatnia linia makra. Uzupełniamy więc pozostałe instrukcje. Przedstawione makro składa się z dwóch zmiennych o nazwach: nazwa i data, do których przypisywane są odpowiednio: nazwa użytkownika pakietu Office oraz aktualna data. Na końcu makra wyświetlana jest infor- macja o tym, kto i o której godzinie uruchomił makro. 4. Teraz możemy zamknąć okno Edytora Visual Basic lub wybrać polecenie menu File/Close and Return to Microsoft Excel. JAK UTWORZYĆ MAKRO W SKOROSZYCIE MAKR OSOBISTYCH W poprzednim rozdziale pokazaliśmy, jak napisać ma- kro wykorzystywane w skoroszycie, w którym zostało Wiedza i Praktyka Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu 17 Organizacja i porządkowanie danych za pomocą makr wstawione. W przypadku gdy chcemy używać tego sa- mego narzędzia w wielu plikach, to możemy umieścić je w skoroszycie makr osobistych. Zawsze ma on taką samą nazwę: Personal.xls (w Excelu 2007/2010: Perso- nal.xlsb) i przy uruchamianiu Excela jest zawsze otwie- rany, ale jako ukryty. Skoroszyt ten nie jest domyślnie dostępny w Excelu. Aby go utworzyć: 1. Wybieramy polecenie menu Narzędzia/Makro/Zare- jestruj nowe makro (w Excelu 2007/2010: na karcie Deweloper, w grupie poleceń Kod klikamy Zareje- struj makro). 2. W oknie Rejestrowanie makra, w polu Przechowuj makro w wybieramy Skoroszyt makr osobistych i na- ciskamy OK. Rys. 5. Rejestrowanie nowego makra w skoroszycie makr osobistych 3. Pojawi się pasek narzędzi Zatrzymaj rejestrowanie. Naciskamy na nim przycisk Zatrzymaj rejestrowa- nie (w Excelu 2007/2010: na karcie Deweloper, w grupie poleceń Kod wybieramy Zatrzymaj reje- strowanie). 18 Wiedza i Praktyka Organizacja i porządkowanie danych za pomocą makr 4. Otwieramy Edytor Visual Basic. W okienku Project – VBAProject, w drzewku projektów będzie widocz- ny skoroszyt Personal.xls (w Excelu 2007/2010: Personal.xlsb). Wskazujemy znak + po lewej stro- nie okna, aby rozwinąć projekt tego skoroszytu, a następnie klikamy dwukrotnie moduł Module1. Rys. 6. Okienko drzewka projektów VBA ze skoroszytem Personal.xls 5. Zostanie otwarte okno kodu modułu z zarejestrowa- nym makrem. Usuwamy widoczny kod i wpisujemy kod swojego makra. 6. Wybieramy polecenie menu File/Save Personal.xls (w Excelu 2007/2010: Save Personal.xlsb), a na- stępnie zamykamy Edytor Visual Basic. Jeśli będziemy chcieli utworzyć kolejne makro w skoroszycie makr osobistych, to postępujmy analogicznie, począwszy od kroku 4. Nie usuwaj- my kodu w kroku 5 i wpiszmy kolejne makra pod ostatnią linią. Pamiętajmy przy tym, że nie możemy w jednym module mieć dwóch tak samo nazwanych makr. Wiedza i Praktyka Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu 19 Organizacja i porządkowanie danych za pomocą makr JAK UTWORZYĆ DODATEK ZAWIERAJĄCY MAKRA Innym sposobem przechowywania makr wykorzysty- wanych przy wielu skoroszytach jest utworzenie dodat- ku z makrami. W tym celu: 1. Tworzymy nowy skoroszyt za pomocą polecenia Plik/Nowy (w Excelu 2007/2010: naciskamy Przy- cisk pakietu Office/Nowy, a następnie w oknie Nowy skoroszyt zaznaczamy Pusty skoroszyt i naciskamy przycisk Tworzymy). 2. Otwieramy Edytor Visual Basic i wybieramy pole- cenie menu Insert/Module, aby wstawić moduł stan- dardowy. 3. W oknie kodu, które się pojawi, wpisujemy kod swojego makra. 4. Zalecane jest założenie hasła ochrony projektu. Jeśli chcemy zabezpieczyć swój kod, to w oknie Edytora VB wybieramy polecenie menu Tools/VBAProject Properties, w zakładce Protection, w polu Password podajemy hasło ochrony projektu, w polu Confirm Password je potwierdzamy, a następnie naciskamy OK. 5. Zamykamy okno Edytora Visual Basic. W oknie Excela wybieramy polecenie menu Plik/Zapisz jako (w Excelu 2007/2010: wybieramy Przycisk pakie- tu Office/Zapisz jako/Inne formaty), w polu Nazwa pliku podajemy nazwę swojego dodatku, a poniżej w polu Zapisz jako typ wskazujemy Dodatek pro- gramu Excel (*.xla) [w Excelu 2007/2010: Dodatek programu Excel 97–2003 (*.xla) lub Dodatek pro- gramu Excel (*.xlam)]. Naciskamy przycisk Zapisz. 20 Wiedza i Praktyka Organizacja i porządkowanie danych za pomocą makr Dodatki zapisane w wersji Excel 2007 z rozszerze- niem *.xlam nie mogą być wykorzystane w star- szych wersjach arkusza kalkulacyjnego. Jeśli użyt- kownicy naszego dodatku będą używali różnych wersji Excela, to lepiej utworzyć dodatek w wersji 97–2003 z rozszerzeniem *.xla, który będzie mógł być wykorzystywany również w nowszych wersjach programu. Rys. 7. Zapisywanie pliku jako dodatku 6. Zamykamy wszystkie otwarte skoroszyty i aplikację Excela, a następnie ponownie otwieramy arkusz kal- kulacyjny. 7. Wybieramy polecenie menu Narzędzia/Dodatki (w Excelu 2007/2010: klikamy Przycisk pakietu Office i naciskamy przycisk Opcje programu Excel, Wiedza i Praktyka Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu 21 Organizacja i porządkowanie danych za pomocą makr przechodzimy do zakładki Dodatki, na dole wybie- ramy Dodatki programu Excel i klikamy przycisk Przechodzimy). 8. W oknie dialogowym Dodatki zaznaczamy pole obok swojego dodatku i wskazujemy OK. Rys. 8. Załadowanie dodatku Teraz we wszystkich otwartych skoroszytach będzie- my mogli wykorzystać makra zawarte w dodatku. Aby wyłączyć dodatek, przechodzimy do okna dialogowego Dodatki, obok swojego dodatku wyczyśćmy zaznacze- nie i naciskamy przycisk OK. JAK URUCHOMIĆ MAKRO Jeśli już zapisaliśmy kod makra w skoroszycie lub do- datku, to możemy uruchomić swoje narzędzie. 22 Wiedza i Praktyka Organizacja i porządkowanie danych za pomocą makr W tym celu: 1. Wybieramy polecenie menu Narzędzia/Makro/Ma- kra (w Excelu 2007/2010: na karcie Deweloper, w grupie poleceń Kod lub na karcie Widok, w grupie poleceń Makra klikamy Makra). 2. Pojawi się okno dialogowe Makro z listą dostępnych makr. Na liście wybieramy makro, które chcemy uruchomić, i naciskamy przycisk Uruchom. Rys. 9. Okno dialogowe służące do uruchamiania makr Makra umieszczone w dodatkach nie będą wi- doczne na liście makr w tym oknie, ale po wpisa- niu poprawnej nazwy takiego makra będą dostępne wszystkie przyciski po prawej stronie okna, ponie- waż nazwy makr zawartych w dodatkach są ukryte. Makro zostanie uruchomione. Kod makra przedstawio- ny na rysunku 4 ma za zadanie wyświetlać informacje Wiedza i Praktyka Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu 23 Organizacja i porządkowanie danych za pomocą makr o tym, kto i o której godzinie uruchomił to makro. Okno komunikatu wyświetlanego przez to makro jest przed- stawione na rysunku 10. Rys. 10. Okno komunikatu wyświetlane przez makro 3. Naciskamy przycisk OK, aby zamknąć okno komu- nikatu wyświetlanego przez makro. Uruchamianie makr w ten sposób jest dosyć skompli- kowane. W następnych rozdziałach przedstawimy Wam inne sposoby uruchamiania makr w prostszy sposób. Jeśli będziemy chcieli w przyszłości zmienić kod makra, to w oknie dialogowym Makro zaznaczamy jego nazwę i naciskamy przycisk Edycja. URUCHAMIANIE MAKR ZA POMOCĄ SKRÓTU KLAWIATUROWEGO Do swojego makra możemy przypisać skrót klawiaturo- wy. Dzięki temu swoje narzędzie Visual Basic będzie- my uruchamiali po wybraniu odpowiedniej kombinacji klawiszy na klawiaturze. 24 Wiedza i Praktyka
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Porządkowanie danych za pomocą makr i formuł w Excelu
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: