Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00621 011717 20227512 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie administracyjne - ebook/pdf
Postępowanie administracyjne - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 342
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5071-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Podręcznik postępowanie administracyjne obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu procedur administracyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (postępowania jurysdykcyjnego ogólnego, w sprawie wydawania zaświadczeń, rozpatrywania skarg i wniosków) oraz postępowania sądowoadministracyjnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykłady Becka Wojciech Federczyk Michał Klimaszewski Bartosz Majchrzak Postępowanie administracyjne 3. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Postępowanie administracyjne W sprzedaży: M. Wierzbowski (red.) POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – OGÓLNE, PODATKOWE, EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, wyd. 15 Podręczniki Prawnicze M. Rojewski POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – OGÓLNE, PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI I EGZEKUCYJNE, wyd. 2 Kazusy Becka P. Gołaszewski POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE, wyd. 2 Plansze Becka P. Gołaszewski POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE. TESTY. KAZUSY, wyd. 2 Ćwiczenia Becka A. Suławko-Karetko, M. Rojewski KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. ORZECZNICTWO, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka R. Kędziora OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, wyd. 3 Akademia Prawa KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO wyd. 27 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Postępowanie administracyjne 3. wydanie dr Wojciech Federczyk dr Michał Klimaszewski dr Bartosz Majchrzak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2013 Wydawca: Aneta Flisek Poszczególne rozdziały opracowali: Wojciech Federczyk Michał Klimaszewski Bartosz Majchrzak VII, IX, XIII, XVI, XVII II–IV, XIV–XV I, V–VI, VIII, X–XII © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5070-7 ISBN e-book 978-83-255-5071-4 Spis treści Wykaz skrótów....................................................................................................................... . XVII Wykaz najważniejszej literatury......................................................................................... . XXI Przedmowa.............................................................................................................................. . XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych............................................ . §.1.. Rodzaje.norm.prawa.administracyjnego.............................................................. . . §.2.. Pojęcie.normy.prawa.materialnego....................................................................... . . §.3.. Pojęcie.normy.prawa.procesowego....................................................................... . . . §.4.. Pojęcie.i.rodzaje.procedur.administracyjnych...................................................... . I.. Procedura.administracyjna.w.znaczeniu.ścisłym...................................... . . . II.. Procedura.administracyjna.w.znaczeniu.szerokim................................... . . §.5.. Pojęcie.normy.prawa.ustrojowego..System.norm.prawa.administracyjnego.... . . Pytania................................................................................................................................. . Rozdział II. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego.................................................................................................................. . . §.6.. Uchwalenie.Kodeksu.postępowania.administracyjnego.................................... . §.7.. Rodzaje.postępowań.uregulowane.w.Kodeksie.postępowania.. . administracyjnego.................................................................................................... . I.. Wprowadzenie.................................................................................................. . II.. Charakterystyka.postępowań........................................................................ . . . 1..Postępowanie.w.sprawach.indywidualnych.rozstrzyganych.. w.drodze.decyzji.administracyjnej.......................................................... . 1.1.. Rodzaj.organów................................................................................... . 1.2.. Właściwość.organów........................................................................... .. 1.3.. Charakter.sprawy................................................................................ .. 1.4.. Forma.rozstrzygnięcia......................................................................... .. 2..Postępowanie.dotyczące.rozstrzygania.sporów.o.właściwość............. . 1 1 1 2 2 2 3 6 6 7 7 8 8 8 8 .9 10 10 11 12 V Spis treści 3..Postępowanie.w.sprawach.wydawania.zaświadczeń........................... . 4..Postępowanie.w.sprawach.skarg.i.wniosków........................................ . . §.8.. Zastosowanie.Kodeksu.postępowania.administracyjnego.w.innych. postępowaniach........................................................................................................ . . §.9.. Wyłączenia.stosowania.Kodeksu.postępowania.administracyjnego............... . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . Rozdział III. Zasady ogólne postępowania administracyjnego ................................... . §.10..Normatywny.charakter.zasad.ogólnych............................................................... . . §.11..Systematyka.zasad.postępowania.administracyjnego........................................ . . §.12..Zasada.legalizmu...................................................................................................... . . . §.13..Zasada.prawdy.obiektywnej.................................................................................. . §.14.. Zasada.uwzględnienia.interesu.społecznego.i.słusznego.interesu.obywateli... . . . §.15.. Zasada.prowadzenia.postępowania.w.sposób.budzący.zaufanie.do.władzy. publicznej................................................................................................................... . §.16..Zasada.udzielania.informacji.i.pomocy.prawnej................................................. . . §.17..Zasada.czynnego.udziału.strony.w.postępowaniu............................................. . . §.18..Zasada.przekonywania............................................................................................ . . §.19..Zasada.wnikliwości.i.szybkości.postępowania.................................................... . . §.20..Zasada.ugodowości.................................................................................................. . . §.21..Zasada.pisemności................................................................................................... . . §.22..Zasada.dwuinstancyjności.postępowania............................................................ . . §.23..Zasada.trwałości.decyzji.......................................................................................... . . . §.24..Zasada.sądowej.kontroli.decyzji............................................................................ . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . Rozdział IV. Kompetencja szczególna organów administracji publicznej................ . §.25..Właściwość.organów............................................................................................... . . . I.. Pojęcie.właściwości.......................................................................................... . II.. Właściwość.miejscowa.................................................................................... . . III.. Właściwość.rzeczowa...................................................................................... . . . IV.. Właściwość.instancyjna.................................................................................. . §.26..Rozpatrywanie.sporów.o.właściwość................................................................... . §.27..Wyłączenie.pracownika.organu.lub.członka.organu.kolegialnego.. . . od.udziału.w.postępowaniu................................................................................... . I.. Cel.wyłączenia.................................................................................................. . . II.. Przesłanki.wyłączenia..................................................................................... . . III.. Procedura.i.konsekwencje.wyłączenia......................................................... . . §.28..Wyłączenie.organu.od.udziału.w.postępowaniu................................................ . . I.. Cel.wyłączenia.................................................................................................. . II.. Przesłanki.wyłączenia..................................................................................... . . . III.. Procedura.i.konsekwencje.wyłączenia......................................................... . . 12 12 13 14 14 16 17 17 18 20 21 22 23 24 25 27 27 28 29 30 31 32 32 34 35 35 35 36 38 38 39 41 41 42 43 44 44 45 45 VI Spis treści . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . . Wzory.pism......................................................................................................................... . . . . . . Rozdział V. Strona postępowania administracyjnego.................................................... . §.29..Uwagi.ogólne............................................................................................................ . . §.30..Legitymacja.procesowa............................................................................................ . . I.. Pojęcie.legitymacji.procesowej....................................................................... . . . II.. Interes.prawny.................................................................................................. . . III.. Koncepcje.legitymacji.procesowej................................................................. . §.31..Zdolność.administracyjnoprawna.i.jej.konsekwencje.procesowe..................... . §.32..Zdolność.administracyjnoprocesowa.................................................................... . §.33..Przedstawicielstwo.ustawowe.w.postępowaniu.administracyjnym................ . §.34..Następstwo.procesowe............................................................................................ . §.35..Pełnomocnictwo.procesowe.................................................................................... . I.. Zakres.podmiotowy.pełnomocnictwa......................................................... . . . II.. Forma.ustanowienia.pełnomocnika............................................................. . . III.. Zakres.uprawnień.i.skutki.ustanowienia.pełnomocnika......................... . §.36..Wielość.stron.w.postępowaniu.administracyjnym............................................. . I.. Sytuacje.wielości.stron.................................................................................... . . . II.. Wielość.stron.w.jednej.sprawie.administracyjnej...................................... . III.. Wielość.stron.w.kilku.sprawach.administracyjnych.rozstrzyganych. . . w.jednym.postępowaniu................................................................................ . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . . Wzory.pism......................................................................................................................... .. Rozdział VI. Podmioty na prawach strony....................................................................... . . §.37..Katalog.podmiotów.na.prawach.strony................................................................ . §.38..Pojęcie.i.pozycja.procesowa.organizacji.społecznej............................................. . . §.39..Istota.podmiotów.na.prawach.strony................................................................... . . . §.40..Postaci.inicjatywy.procesowej.organizacji.społecznej,.prokuratora,.. . . . . . Rzecznika.Praw.Obywatelskich.i.Rzecznika.Praw.Dziecka.............................. . I.. Żądanie.wszczęcia.postępowania.administracyjnego.............................. . II.. Włączenie.się.do.udziału.w.postępowaniu.administracyjnym............... . III.. Wniesienie.odwołania..................................................................................... . IV.. Żądanie.weryfikacji.decyzji.w.trybach.nadzwyczajnych......................... . V.. Skarga.na.decyzję.do.sądu.administracyjnego........................................... . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . . Wzory.pism......................................................................................................................... . Rozdział VII. Wszczęcie postępowania administracyjnego.......................................... . . §.41..Wszczęcie.postępowania......................................................................................... . 46 47 49 51 51 52 52 52 54 55 57 59 61 62 62 63 64 66 66 66 67 68 69 70 71 71 72 73 74 74 76 76 77 79 80 81 82 83 83 VII Spis treści I.. Sposoby.wszczęcia.postępowania................................................................. . . II.. Data.wszczęcia.postępowania....................................................................... . . III.. Forma.prawna.wszczęcia.postępowania..................................................... . . . IV.. Opłaty.przy.wszczęciu.postępowania.......................................................... . §.42..Podania....................................................................................................................... . . I.. Forma.podania................................................................................................. . II.. Wadliwość.podań............................................................................................. . . . III.. Sposoby.wnoszenia.podań............................................................................. . . IV.. Niewłaściwe.skierowanie.podania................................................................ . §.43..Terminy.załatwiania.spraw..................................................................................... . . I.. Określenie.długości.terminów....................................................................... . II.. Konsekwencje.niedotrzymania.terminu...................................................... . . . III.. Zażalenie.na.niezałatwienie.sprawy.w.terminie.lub.przewlekłość. . . . postępowania.................................................................................................... . IV.. Skarga.na.bezczynność.do.wojewódzkiego.sądu.administracyjnego.... . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . . Wzory.pism......................................................................................................................... . Rozdział VIII. Czynności techniczno-procesowe............................................................ . §.44..Istota.i.charakter.prawny.czynności.techniczno-procesowych......................... . . §.45..Doręczenia................................................................................................................. . . . I.. Znaczenie.doręczenia.w.postępowaniu.administracyjnym..................... . II.. Zasada.oficjalności.doręczeń.......................................................................... . . III.. Przedmiot.doręczeń......................................................................................... . . IV.. Zakres.podmiotowy.i.środki.doręczeń........................................................ . . V.. Miejsce.doręczeń.............................................................................................. . . . VI.. Sposoby.doręczeń............................................................................................ . 1..Doręczenie.właściwe.(zwykłe).................................................................. . 2..Doręczenie.za.pomocą.środków.komunikacji.elektronicznej............... . 3..Doręczenie.zastępcze.................................................................................. . 4..Doręczenie.zastępcze.(subsydiarne)......................................................... . 5..Doręczenie.konkludentne.......................................................................... . 6..Doręczenie.przez.obwieszczenie.............................................................. . 7..Doręczenie.uproszczone............................................................................ . . VII.. Potwierdzenie.doręczenia.............................................................................. . §.46..Wezwania................................................................................................................... . . I.. Pojęcie.wezwania............................................................................................. . II.. Zakres.podmiotowy.i.przedmiotowy.wezwania....................................... . . III.. Zasada.nieuciążliwości.wezwania................................................................ . . IV.. Pomoc.prawna.................................................................................................. . . V.. Treść.wezwania................................................................................................ . . . VI.. Zwrot.kosztów.stawiennictwa.na.wezwanie.............................................. . . 83 84 85 85 87 87 89 90 91 92 92 94 94 95 96 97 98 99 99 100 100 100 100 101 102 103 103 103 105 106 107 107 107 108 109 109 109 109 110 111 111 VIII Spis treści . . . §.47..Terminy...................................................................................................................... . I.. Rodzaje.terminów............................................................................................ . . II.. Sposób.obliczania.terminów.......................................................................... . . III.. Warunki.zachowania.terminu....................................................................... . . . IV.. Przywrócenie.terminu.................................................................................... . 1..Zakres.stosowania.instytucji.przywrócenia.terminu............................. . 2..Przesłanki.przywrócenia.terminu............................................................. . 3..Rozstrzygnięcie.w.sprawie.przywrócenia.terminu............................... . §.48..Protokoły,.adnotacje.i.metryki................................................................................ . I.. Znaczenie.procesowe.protokołu................................................................... . . II.. Przedmiot.protokołu....................................................................................... . . III.. Treść.protokołu................................................................................................. . . . IV.. Przedmiot.i.treść.adnotacji............................................................................. . . V.. Metryka.sprawy............................................................................................... . §.49..Udostępnianie.akt.sprawy...................................................................................... . . I.. Uwagi.ogólne.................................................................................................... . II.. Zakres.udostępniania.akt.sprawy................................................................. . . III.. Ograniczenie.dostępu.do.akt.sprawy........................................................... . . . IV.. Forma.odmowy.udostępnienia.akt.sprawy................................................. . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . . Wzory.pism......................................................................................................................... . Rozdział IX. Postępowanie dowodowe............................................................................. . §.50..Zasady.postępowania.dowodowego..................................................................... . . §.51..Środki.dowodowe.................................................................................................... . . I.. Dowód.z.dokumentu....................................................................................... . . . II.. Dowód.z.zeznań.świadków........................................................................... . III.. Dowód.z.opinii.biegłych................................................................................. . . IV.. Dowód.z.oględzin............................................................................................ . . . V.. Pozostałe.środki.dowodowe........................................................................... . . VI.. Przesłuchanie.strony....................................................................................... . §.52..Rozprawa................................................................................................................... . I.. Zastosowanie.rozprawy.w.postępowaniu.administracyjnym................. . . . II.. Przygotowanie.rozprawy............................................................................... . . III.. Przebieg.rozprawy........................................................................................... . . §.53..Uzyskanie.stanowiska.innego.organu................................................................... . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . . Wzory.pism......................................................................................................................... . . Rozdział X. Przerwanie toku postępowania administracyjnego.................................. . . §.54..Zawieszenie.postępowania..................................................................................... . 112 112 113 114 114 114 115 116 117 117 118 118 119 120 120 120 121 122 122 122 124 125 127 127 128 128 130 131 132 132 132 133 133 134 134 135 137 139 140 141 141 IX Spis treści . . . I.. Uwagi.ogólne.................................................................................................... . II.. Podstawy.zawieszenia.postępowania.......................................................... . 1..Przesłanka.śmierci.strony.......................................................................... . 2..Przesłanka.śmierci.przedstawiciela.ustawowego.strony...................... . 3..Przesłanka.utraty.przez.stronę.lub.przez.jej.ustawowego.. przedstawiciela.zdolności.do.czynności.prawnych.............................. . 4..Przesłanka.wystąpienia.zagadnienia.wstępnego................................... . 5..Przesłanki.zawieszenia.postępowania.zależnego.od.woli.strony........ . III.. Skutki.prawne.zawieszenia.postępowania.................................................. . 1..Ogólne.skutki.zawieszenia.postępowania.............................................. . 2..Szczególne.skutki.zawieszenia.postępowania.niezależnego.. 141 141 142 142 143 143 145 145 145 od.woli.strony............................................................................................. . 146 3..Szczególne.skutki.zawieszenia.postępowania.zależnego.od.woli.. . strony............................................................................................................ . IV.. Podjęcie.zawieszonego.postępowania.......................................................... . . V.. Forma.załatwienia.sprawy.zawieszenia.postępowania............................ . . §.55..Umorzenie.postępowania....................................................................................... . . I.. Uwagi.ogólne.................................................................................................... . II.. Podstawy.umorzenia.postępowania............................................................. . . 1..Obiektywna.bezprzedmiotowość.postępowania................................... . 2..Subiektywna.bezprzedmiotowość.postępowania.................................. . III.. Problem.formy.odmowy.umorzenia.postępowania.................................. . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . . Wzory.pism......................................................................................................................... . . Rozdział XI. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym............................. . . §.56..Decyzja.administracyjna.......................................................................................... . . I.. Pojęcie.decyzji.administracyjnej.................................................................... . II.. Domniemanie.formy.decyzji.administracyjnej.......................................... . . III.. Klasyfikacja.decyzji.administracyjnych....................................................... . . 1..Decyzje.deklaratoryjne.i.konstytutywne................................................. . 2..Decyzje.pozytywne.i.negatywne.............................................................. . 3..Decyzje.nieostateczne,.ostateczne.i.prawomocne.................................. . 4..Decyzje.związane.i.oparte.na.uznaniu.administracyjnym................... . 5..Decyzje.rozstrzygające.sprawę.co.do.istoty.(merytoryczne).i.w.inny.. sposób.kończące.postępowanie.w.danej.instancji.(formalne)............. . 6..Decyzje.częściowe....................................................................................... . IV.. Struktura.treściowa.decyzji.administracyjnej............................................ . 1..Oznaczenie.organu.administracji.publicznej.......................................... . 2..Określenie.daty.wydania........................................................................... . 3..Oznaczenie.strony.lub.stron...................................................................... . 4..Powołanie.podstawy.prawnej................................................................... . . X 147 148 148 149 149 150 150 152 152 153 154 155 157 157 157 160 161 161 162 162 163 163 164 164 164 164 165 165 Spis treści 5..Rozstrzygnięcie.(osnowa).......................................................................... . 6..Uzasadnienie.faktyczne.i.prawne............................................................. . 7..Pouczenie,.czy.i.w.jakim.trybie.służy.od.decyzji.odwołanie,.. powództwo.do.sądu.powszechnego.lub.skarga.do.sądu. administracyjnego...................................................................................... . 8..Podpis.z.podaniem.imienia.i.nazwiska.oraz.stanowiska.. . . . . . służbowego.osoby.upoważnionej.do.wydania.decyzji......................... . 9..Inne.składniki.decyzji.określone.w.przepisach.szczególnych.............. . V.. Wprowadzenie.decyzji.do.obrotu.prawnego.............................................. . VI.. Koncepcja.tzw..decyzji.nieistniejącej.(nie-aktu).......................................... . VII.. Tryb.rektyfikacji.decyzji.................................................................................. . 1..Istota.rektyfikacji.decyzji............................................................................ . 2..Uzupełnienie.decyzji................................................................................... . 3..Sprostowanie.decyzji.................................................................................. . 4..Wykładnia.decyzji....................................................................................... . §.57..Postanowienie.administracyjne.............................................................................. . I.. Decyzja.a.typowe.postanowienie.................................................................. . . II.. Pojęcie.i.podstawowe.rodzaje.postanowień................................................ . . III.. Struktura.treściowa.postanowienia.............................................................. . . . IV.. Doręczanie.i.ogłaszanie.postanowień.......................................................... . . V.. Weryfikacja.postanowień.w.trybach.nadzwyczajnych............................. . §.58..Ugoda.administracyjna............................................................................................ . I.. Istota.ugody.administracyjnej....................................................................... . . . II.. Przesłanki.dopuszczalności.zawarcia.ugody.............................................. . III.. Inicjatywa.zawarcia.ugody............................................................................. . . IV.. Skutki.prawne.oświadczenia.stron.o.zamiarze.zawarcia.ugody............. . . . V.. Forma.i.struktura.treści.ugody...................................................................... . VI.. Przesłanki.zatwierdzenia.ugody................................................................... . . VII.. Forma.zatwierdzenia.i.odmowy.zatwierdzenia.ugody............................ . . . VIII.. Skutki.prawne.ugody...................................................................................... . . IX.. Zaskarżalność.ugody.i.postanowienia.o.jej.zatwierdzeniu. (odmowie.zatwierdzenia)............................................................................... . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . . Wzory.pism......................................................................................................................... . Rozdział XII. Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji............................................. . §.59..System.weryfikacji.rozstrzygnięć.na.drodze.administracyjnej.......................... . . . I.. Elementy.systemu.weryfikacji.rozstrzygnięć.............................................. . II.. Środki.zaskarżenia.i.ich.klasyfikacja............................................................ . . III.. Środki.nadzoru................................................................................................. . . IV.. Odwołalność.rozstrzygnięcia......................................................................... . . . V.. Zbieg.trybów.weryfikacji.rozstrzygnięć.na.drodze.administracyjnej.... . 165 165 167 167 168 169 170 171 171 171 173 174 175 175 176 178 178 179 179 179 180 181 181 181 182 182 183 184 185 186 187 192 192 192 192 194 194 195 XI Spis treści . . . §.60..Odwołania................................................................................................................. . . I.. Prawo.odwołania............................................................................................. . II.. Wniosek.o.ponowne.rozpatrzenie.sprawy.................................................. . . III.. Podmiot.uprawniony.do.wniesienia.odwołania......................................... . . . IV.. Organ.właściwy.do.rozpatrzenia.odwołania.............................................. . V.. Wymogi.formalne.odwołania........................................................................ . . 1..Forma.i.treść.odwołania............................................................................. . 2..Tryb.wnoszenia.odwołania........................................................................ . 3..Termin.do.wniesienia.odwołania.............................................................. . VI.. Wpływ.odwołania.na.wykonalność.decyzji................................................ . VII.. Postępowanie.odwoławcze.przed.organem.pierwszej.instancji.............. . 1..Zawiadomienie.stron.o.wniesieniu.odwołania....................................... . 2..Samokontrola.organu.pierwszej.instancji................................................ . 3..Przekazanie.odwołania.organowi.odwoławczemu............................... . VIII.. Postępowanie.przed.organem.odwoławczym............................................ . 1..Postępowanie.wstępne.przed.organem.odwoławczym........................ . 2..Postępowanie.wyjaśniające.przed.organem.odwoławczym................. . 3..Cofnięcie.odwołania................................................................................... . 4..Decyzje.organu.odwoławczego................................................................. . 4.1.. Decyzja.utrzymująca.w.mocy.zaskarżoną.decyzję......................... . 4.2.. Decyzja.uchylająca.zaskarżoną.decyzję.w.całości.albo.w.części. i.orzekająca.w.tym.zakresie.co.do.istoty.sprawy............................ . 4.3.. Decyzja.uchylająca.zaskarżoną.decyzję.w.całości.albo.w.części. . i.umarzająca.w.tym.zakresie.postępowanie.w.pierwszej.. instancji.................................................................................................. . 4.4.. Decyzja.o.umorzeniu.postępowania.odwoławczego..................... . 4.5.. Decyzja.uchylająca.zaskarżoną.decyzję.w.całości.i.przekazująca. sprawę.do.ponownego.rozpatrzenia.przez.organ.pierwszej.. instancji.................................................................................................. . 4.6.. Decyzja.uchylająca.zaskarżoną.decyzję.i.zobowiązująca.organ. . pierwszej.instancji.do.wydania.decyzji.o.określonej.treści........... . 5..Zakaz.reformationis in peius......................................................................... . §.61..Zażalenie.................................................................................................................... . . I.. Konstrukcja.prawna.zażalenia...................................................................... . II.. Kwestia.odpowiedniego.stosowania.przepisów.dotyczących.odwołań...... . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . . Wzory.pism......................................................................................................................... . Rozdział XIII. Wznowienie postępowania administracyjnego.................................... . §.62..Charakter.i.funkcje.wznowienia............................................................................ . . . §.63..Dopuszczalność.wznowienia.................................................................................. . XII 196 196 197 198 198 199 199 200 200 201 201 202 202 203 203 203 205 208 208 209 210 210 211 212 213 213 216 216 217 219 221 222 225 225 226 Spis treści . . §.64..Podstawy.wznowienia............................................................................................. . I.. Fałszywość.dowodów.lub.decyzja.jako.wynik.przestępstwa.................. . . II.. Brak.wyłączenia.pracownika.lub.organu.................................................... . . III.. Brak.udziału.strony.w.postępowaniu.......................................................... . . . IV.. Wyjawienie.nowych.istotnych.faktów.lub.dowodów................................ . V.. Brak.stanowiska.organu.współdziałającego................................................ . . VI.. Odmienne.rozstrzygnięcie.zagadnienia.wstępnego.................................. . . VII.. Zmiana.wcześniejszej.decyzji.lub.orzeczenia............................................. . . . VIII.. Orzeczenie.Trybunału.Konstytucyjnego..................................................... . . IX.. Naruszenie.zasad.równego.traktowania..................................................... . §.65..Procedura.wznowienia.postępowania.................................................................. . . I.. Inicjatywa.wszczęcia.postępowania............................................................. . II.. Właściwość.organów....................................................................................... . . III.. Termin.wniesienia.żądania............................................................................ . . IV.. Wszczęcie.postępowania................................................................................ . . . V.. Ponowne.rozpoznanie.sprawy...................................................................... . VI.. Wstrzymanie.wykonalności.decyzji............................................................. . . . VII.. Rozstrzygnięcia.po.wznowieniu.postępowania......................................... . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . . Wzory.pism......................................................................................................................... . Rozdział XIV. Uchylenie, zmiana i wygaśnięcie decyzji................................................ . . §.66..Cel.postępowania..................................................................................................... . §.67..Uchylenie.i.zmiana.decyzji..................................................................................... . . I.. Uchylenie.i.zmiana.decyzji,.na.mocy.której.strona.nie.nabyła.prawa.... . . II.. Uchylenie.i.zmiana.decyzji,.na.mocy.której.strona.nabyła.prawo........... . . . III.. Uchylenie.i.zmiana.decyzji.przez.ministra.lub.wojewodę........................ . IV.. Uchylenie.i.zmiana.decyzji.na.mocy.przepisów.szczególnych................ . . . V.. Uchylenie.decyzji.ze.względu.na.niewykonanie.przez.stronę.. wyznaczonych.czynności.w.określonym.terminie.................................... . . §.68..Wygaśnięcie.decyzji................................................................................................. . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . Rozdział XV. Stwierdzenie nieważności decyzji............................................................. . §.69..Cel.postępowania..................................................................................................... . . §.70..Przesłanki.nieważności............................................................................................ . . . I.. Naruszenie.przepisów.o.właściwości........................................................... . II.. Brak.podstawy.prawnej.lub.rażące.naruszenie.prawa.............................. . . III.. Sprawa.uprzednio.rozstrzygnięta.inną.decyzją.ostateczną...................... . . IV.. Skierowanie.decyzji.do.osoby.niebędącej.stroną.w.sprawie.................... . . . V.. Brak.możliwości.wykonania.decyzji............................................................. . 227 228 229 229 230 231 231 231 232 232 233 233 234 234 235 235 236 236 237 239 240 241 241 242 242 244 245 246 247 248 250 252 253 253 255 255 255 258 258 259 XIII Spis treści VI.. Zagrożenie.karą................................................................................................ . . . VII.. Nieważność.decyzji.z.mocy.prawa............................................................... . §.71..Ograniczenia.w.stwierdzeniu.nieważności.decyzji............................................. . . . §.72..Przebieg.postępowania............................................................................................ . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . . Wzory.pism......................................................................................................................... . Rozdział XVI. Postępowania uproszczone........................................................................ . §.73..Specyfika.postępowań.uproszczonych................................................................. . . §.74..Zaświadczenia........................................................................................................... . . . I.. Charakter.prawny.zaświadczeń.................................................................... . II.. Legitymacja.do.uzyskania.zaświadczenia................................................... . . III.. Postępowanie.w.sprawie.wydawania.zaświadczeń................................... . . IV.. Opłaty.za.wydanie.zaświadczenia............................................................... . . . V.. Środki.prawne.w.postępowaniu.dotyczącym.wydawania.. . zaświadczeń...................................................................................................... . §.75..Skargi.i.wnioski........................................................................................................ . I.. Skargi................................................................................................................. . . 1..Postępowanie.w.sprawach.skarg.............................................................. . 2..Skargi.w.sprawach.rozpatrywanych.w.postępowaniu. . administracyjnym.ogólnym...................................................................... . II.. Wnioski.............................................................................................................. . 1..Rozpatrywanie.wniosków......................................................................... . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . . Wzory.pism......................................................................................................................... . . Rozdział XVII. Sądownictwo administracyjne................................................................ . §.76..Zadania.i.organizacja.sądów.administracyjnych................................................. . . . I.. Funkcje.sądownictwa.administracyjnego................................................... . II.. Ustrój.i.zadania.sądów.administracyjnych.................................................. . . . III.. Zakres.przedmiotowy.kontroli.sądowej...................................................... . §.77..Postępowanie.przed.sądami.administracyjnymi................................................. . . I.. Skarga.do.wojewódzkiego.sądu.administracyjnego.................................. . II.. Strony.i.uczestnicy.postępowania................................................................. . . III.. Pełnomocnicy.procesowi................................................................................ . . IV.. Wniesienie.skargi............................................................................................. . . . V.. Odrzucenie.skargi............................................................................................ . VI.. Postępowanie.wyjaśniające............................................................................ . . VII.. Zawieszenie.postępowania............................................................................ . . . VIII.. Umorzenie.postępowania............................................................................... . 260 261 261 263 265 267 268 270 270 270 270 272 273 274 275 275 277 279 280 281 282 282 283 284 285 285 285 285 286 288 288 289 291 292 293 293 293 295 XIV Spis treści . . . . . §.78..Wyroki.wojewódzkich.sądów.administracyjnych............................................... . §.79..Postępowania.szczególne........................................................................................ . §.80..Środki.odwoławcze.................................................................................................. . . I.. Skarga.kasacyjna.............................................................................................. . . II.. Zażalenie........................................................................................................... . §.81..Wznowienie.postępowania..................................................................................... . §.82..Skarga.o.stwierdzenie.niezgodności.z.prawem.prawomocnego.. orzeczenia.................................................................................................................. . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . . Wzory.pism......................................................................................................................... . Indeks rzeczowy..................................................................................................................... . 295 297 298 298 300 300 302 303 304 305 311 XV Wykaz skrótów 1. Akty prawne . EgzAdmU........................ . ustawa.z.17.6.1966.r..o.postępowaniu.egzekucyjnym.w.admi- nistracji.(tekst.jedn..Dz.U..z.2012.r..poz..1015.ze.zm.) . KC..................................... . Kodeks.cywilny . KK..................................... . Kodeks.karny . KKS................................... . Kodeks.karny.skarbowy . Konstytucja.RP............... . Konstytucja. Rzeczypospolitej. Polskiej. z. 2.4.1997. r.. (Dz.U.. Nr.78,.poz..483.ze.zm..i.ze.sprost.) . KPA................................... . Kodeks.postępowania.administracyjnego . KPPUE............................. . .Karta.praw.podstawowych.Unii.Europejskiej.z.14.12.2007.r.. (Dz.Urz..UE.C.326/2012,.s..391) . KRO.................................. . Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy . KSH.................................. . Kodeks.spółek.handlowych . OpłSkarbU....................... . ustawa.z.16.11.2006.r..o.opłacie.skarbowej.(tekst.jedn..Dz.U.. z.2012.r..poz..1282.ze.zm.) . OrdPU.............................. . ustawa. z. 29.8.1997. r.. –. Ordynacja. podatkowa. (tekst. jedn.. Dz.U..z.2012.r..poz..749.ze.zm.) . PrBud............................... . ustawa. z. 7.7.1994. r.. –. Prawo. budowlane. (tekst. jedn.. Dz.U.. z.2010.r..Nr.243,.poz..1623.ze.zm.) . PrPostSAdm.................... . ustawa.z.30.8.2002.r..–.Prawo.o.postępowaniu.przed.sądami. administracyjnymi.(tekst.jedn..Dz.U..z.2012.r..poz..270.ze.zm.) . PrWod.............................. . ustawa.z.18.7.2001.r..–.Prawo.wodne.(tekst.jedn..Dz.U..z.2012.r.. poz..145.ze.zm.) . RPOU............................... . ustawa.z.15.7.1987.r..o.Rzeczniku.Praw.Obywatelskich.(tekst. . SamGminU...................... . ustawa.z.8.3.1990.r..o.samorządzie.gminnym.(tekst.jedn..Dz.U.. jedn..Dz.U..z.2001.r..Nr.14,.poz..147.ze.zm.) . SłCywU............................ . ustawa. z. 21.11.2008. r.. o. służbie. cywilnej. (Dz.U.. Nr. 227,. z.2001.r..Nr.142,.poz..1591.ze.zm.) . SwobGospU.................... . ustawa. z. 2.7.2004. r.. o. swobodzie. działalności. gospodarczej. (tekst.jedn..Dz.U..z.2010.r..Nr.220,.poz..1447.ze.zm.) poz..1505.ze.zm.) XVII Wykaz skrótów . ZmInfU............................ . ustawa.z.12.2.2010.r..o.zmianie.ustawy.o.informatyzacji.dzia- łalności.podmiotów.realizujących.zadania.publiczne.oraz.nie- których.innych.ustaw.(Dz.U..Nr.40,.poz..230) . ZmKPAU......................... . ustawa.z.3.12.2010.r..o.zmianie.ustawy.–.Kodeks.postępowa- nia.administracyjnego.oraz.ustawy.–.Prawo.o.postępowaniu. przed.sądami.administracyjnymi.(Dz.U..z.2011.r..Nr.6,.poz..18. ze.zm.). 2. Organy, instytucje i organizacje . GUC................................. . Główny.Urząd.Ceł . KRRiT............................... . Krajowa.Rada.Radiofonii.i.Telewizji . NFZ.................................. . Narodowy.Fundusz.Zdrowia . NSA.................................. . Naczelny.Sąd.Administracyjny . RIO................................... . regionalna.izba.obrachunkowa . RM.................................... . Rada.Ministrów . RP..................................... . Rzeczpospolita . RZGW.............................. . Regionalny.Zarząd.Gospodarki.Wodnej . SKO.................................. . samorządowe.kolegium.odwoławcze . SN..................................... . Sąd.Najwyższy . WSA................................. . Wojewódzki.Sąd.Administracyjny 3. Publikatory i czasopisma . Dz.U................................. . Dziennik.Ustaw . Dz.Urz.............................. . Dziennik.Urzędowy . GAP.................................. . Gospodarka.i.Administracja.Państwowa . MoP.................................. . Monitor.Prawniczy . M.P.................................... . Monitor.Polski. . ONSA............................... . Orzecznictwo.Naczelnego.Sądu.Administracyjnego . OSNC............................... . Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna . ONSAiWSA..................... . Orzecznictwo. Naczelnego. Sądu. Administracyjnego. i. Woje- . OSNAPiUS...................... . Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Administracyjna,.Pra- wódzkich.Sądów.Administracyjnych cy.i.Ubezpieczeń.Społecznych . OSNCP............................. . Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna.i.Pracy . OSNP................................ . Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Pracy . OSNPG............................ . Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego..Wydawnictwo.Prokuratu- ry.Generalnej . OSP................................... . Orzecznictwo.Sądów.Polskich . OTK.................................. . Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego . OTK-A.............................. . Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego.Seria.A. . OwSS................................ . Orzecznictwo.w.Sprawach.Samorządowych . Pal..................................... . Palestra . PiP..................................... . Państwo.i.Prawo . PPP................................... . Przegląd.Prawa.Publicznego . Prok..i.Pr.......................... . Prokuratura.i.Prawo . PS...................................... . Przegląd.Sądowy XVIII Wykaz skrótów . ST...................................... . Samorząd.Terytorialny . Wok.................................. . Wokanda . ZNSA............................... . Zeszyty.Naukowe.Sądownictwa.Administracyjnego ewid.................................. . ewidencyjny.(-a) 4. Inne skróty . . godz.................................. . godzina.(-y) . m.in.................................. . między.innymi . m.st................................... . miasto.stołeczne . NIP................................... . Numer.Identyfikacji.Podatkowej . niepubl............................. . niepublikowany.(-e) . np...................................... . na.przykład . Nr...................................... . numer.(-y) . pkt..................................... . punkt.(-y) . pok.................................... . pokój . post................................... . postanowienie. . S.A.................................... . spółka.akcyjna sprost................................ . sprostowanie . spółka.z.o.o..................... . spółka.z.ograniczoną.odpowiedzialnością . tekst.jedn......................... . tekst.jednolity . . tj........................................ . to.jest . uchw................................. . uchwała . uchw..(7).......................... . uchwała.w.składzie.7.sędziów . wyr.................................... . wyrok zd...................................... . zdanie . . zł....................................... . złoty.(-ch) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie administracyjne
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: