Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00279 015416 13843234 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy - ebook/pdf
Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 441
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8812-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: wrzesień 2016 r.

Repetytorium z prawa administracyjnego, zawiera pytania z odpowiedziami, kazusy z rozwiązaniami, tablice oraz testy.

Atutem książki jest uwzględnienie ostatnich nowelizacji z prawa administracyjnego dokonanych w 2016 r.

Nie czujesz się pewnie przed egzaminem? Czujesz, że masz braki i chcesz sprawdzić jakie? Działaj jak najszybciej!

Opracowanie przygotowali: dr Joanna Ablewicz, Piotr Gołaszewski, dr Michał Rojewski

dr Joanna Ablewicz, Piotr Gołaszewski, dr Michał Rojewski

 

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

pytania kazusy tablice testy REPETYTORIA BECKA Postępowanie administracyjne Polecamy w tej serii: POSTĘPOWANIE CYWILNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 5 PRAWO KARNE PRAWO KONSTYTUCYJNE PRAWO PRACY PRAWO RZECZOWE, wyd. 5 SPADKI I PRAWO RODZINNE ZOBOWIĄZANIA Postępowanie administracyjne pytania • kazusy • tablice • testy dr Joanna Ablewicz Piotr Gołaszewski dr Michał Rojewski WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Stan prawny: 1 października 2016 r. Wydawca: Aneta Flisek Poszczególne części opracowali: Pytania egzaminacyjne: dr Joanna Ablewicz Kazusy: dr Michał Rojewski Tablice: Piotr Gołaszewski Testy: www.testy-prawnicze.pl © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-8811-3 ISBN e-book 978-83-255-8812-0 Spis treści Wykaz skrótów ______________________________________________________ XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne_ ______________________________ Pytania 1–40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi________________ Pytania 41–84 Rozdział III. Postępowanie podatkowe_ _________________________________ Pytania 85–103 Rozdział IV. Postępowanie egzekucyjne w administracji_ __________________ Pytania 104–115 Część B. Kazusy Rozdział I. Postępowanie administracyjne ogólne _ _______________________ Kazus 1. Zakres obowiązywania KPA _ ____________________________________ Kazus 2. Wyłączenie stosowania KPA _____________________________________ Kazus 3. Zasada przekonywania _ ________________________________________ Kazus 4. Zasada szybkości postępowania _ _________________________________ Kazus 5. Zasada wysłuchania stron _ ______________________________________ Kazus 6. Właściwość organu ____________________________________________ Kazus 7. Właściwość miejscowa organu _ __________________________________ Kazus 8. Wyłączenie pracownika oraz organu _______________________________ Kazus 9. Wyłączenie członka organu kolegialnego _ __________________________ Kazus 10. Strona postępowania ___________________________________________ Kazus 11. Organizacja społeczna __________________________________________ Kazus 12. Udział organizacji społecznej w postępowaniu _______________________ Kazus 13. Pełnomocnictwo ______________________________________________ Kazus 14. Załatwianie spraw _____________________________________________ Kazus 15. Terminy na rozpoznanie wniosku _ ________________________________ Kazus 16. Doręczenia __________________________________________________ Kazus 17. Doręczenie zastępcze __________________________________________ 1 29 64 78 87 87 88 89 91 92 93 94 96 97 98 99 100 101 102 104 105 108 VI Spis treści Kazus 18. Terminy przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego _ ____ Kazus 19. Przywrócenie terminu __________________________________________ Kazus 20. Wszczęcie postępowania ________________________________________ Kazus 21. Podania wnoszone drogą elektroniczną _ ___________________________ Kazus 22. Sposób wnoszenia podania ______________________________________ Kazus 23. Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością ________________________ Kazus 24. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania _ __________________________ Kazus 25. Metryka sprawy _______________________________________________ Kazus 26. Protokoły i adnotacje ___________________________________________ Kazus 27. Wymagania formalne protokołu _ _________________________________ Kazus 28. Udostępnianie akt _____________________________________________ Kazus 29. Przeprowadzanie dowodów w sprawie ____________________________ Kazus 30. Przesłuchanie świadka __________________________________________ Kazus 31. Udział biegłego _ ______________________________________________ Kazus 32. Rozprawa administracyjna _______________________________________ Kazus 33. Nieusprawiedliwione stawiennictwo _______________________________ Kazus 34. Zawieszenie postępowania ______________________________________ Kazus 35. Elementy decyzji administracyjnej _________________________________ Kazus 36. Prostowanie pomyłek __________________________________________ Kazus 37. Postanowienia ________________________________________________ Kazus 38. Odwołania ___________________________________________________ Kazus 39. Wznowienie postępowania ______________________________________ Kazus 40. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy __________________________ Kazus 41. Upoważnienie pracowników przez organ administracji ________________ Kazus 42. Udział prokuratora _ ___________________________________________ Kazus 43. Wydawanie zaświadczeń ________________________________________ Kazus 44. Skargi _______________________________________________________ Kazus 45. Wnioski _ ____________________________________________________ Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi _______________ Kazus 46. Warunki złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego ______ Kazus 47. Zasada dwuinstancyjności _______________________________________ Kazus 48. Przesłanki formalne do powołania na sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego _____________________________________________ Kazus 49. Skład sądu _ __________________________________________________ Kazus 50. Wyłączenie sędziego od udziału w postępowaniu _ ___________________ Kazus 51. Procedura wyłączenia sędziego ___________________________________ Kazus 52. Postępowanie dyscyplinarne _____________________________________ Kazus 53. Pełnomocnictwo w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ______ Kazus 54. Postępowanie mediacyjne _______________________________________ Kazus 55. Skarga kasacyjna _______________________________________________ Kazus 56. Przymus adwokacko-radcowski przy skardze kasacyjnej _______________ Kazus 57. Koszty sądowe ________________________________________________ Kazus 58. Opłaty w postępowaniu przed sądami administracyjnymi _ _____________ Kazus 59. Wyznaczenie adwokata _________________________________________ Kazus 60. Referendarz sądowy _ __________________________________________ 110 111 112 113 115 116 117 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 136 137 138 139 140 142 143 143 144 146 147 149 150 151 152 154 156 157 159 159 160 161 Spis treści Rozdział III. Postępowanie egzekucyjne w administracji ___________________ Kazus 61. Wyłączenie przedmiotów z egzekucji ______________________________ Kazus 62. Zajęcie środków finansowych ____________________________________ Kazus 63. Zgoda wierzyciela na zwolnienie przedmiotu z egzekucji _ _____________ Kazus 64. Możliwość wszczęcia egzekucji ___________________________________ Kazus 65. Zasady postępowania egzekucyjnego i karnoskarbowego ______________ Kazus 66. Wyłączenie pracownika _________________________________________ Kazus 67. Elementy formalne tytułu wykonawczego _ _________________________ Kazus 68. Egzekucja prowadzona z majątku małżonków _______________________ Kazus 69. Obowiązki następcy prawnego dłużnika ____________________________ Kazus 70. Asysta przy czynnościach egzekucyjnych _ __________________________ Kazus 71. Obowiązek zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego ______________ Kazus 72. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego __________________________ Kazus 73. Warunki umorzenia postępowania _ _______________________________ Kazus 74. Zbieg egzekucji _ ______________________________________________ Kazus 75. Czas dokonywania egzekucji _____________________________________ Kazus 76. Skarga na czynności egzekucyjne __________________________________ Część C. Tablice Rozdział I. System procedury administracyjnej _ _________________________ Tablica 1. System procedury administracyjnej (cechy i podział ze względu na kryterium podmiotowe) _____________________________________ Tablica 2. Podział postępowania przed organami administrującymi ze względu na kryterium funkcjonalne ______________________________________ Tablica 3. Podział postępowania rozstrzygającego (orzekającego) przed organami administrującymi ze względu na kryterium przedmiotowe _____________ Tablica 4. Podział postępowania pomocniczego przed organami administrującymi ze względu na kryterium przedmiotowe ___________________________ Tablica 5. Podział postępowania egzekucyjnego (wykonawczego) przed organami administrującymi ze względu na kryterium przedmiotowe _____________ Tablica 6. Postępowanie przed sądami powszechnymi w systemie procedury administracyjnej (kryterium funkcjonalne i przedmiotowe) _ ___________ Tablica 7. Podział postępowania sądowoadministracyjnego ze względu na kryterium funkcjonalne oraz kryterium przedmiotowe ________________________ Rozdział II. Ogólne postępowanie administracyjne _______________________ Tablica 8. Funkcje prawa o ogólnym postępowaniu administracyjnym ____________ Tablica 9. Zakres obowiązywania ogólnego postępowania administracyjnego ______ Tablica 10. Stadialna budowa ogólnego postępowania administracyjnego _ _________ Tablica 11. Zasady ogólnego postępowania administracyjnego ___________________ Tablica 12. Podmioty i uczestnicy ogólnego postępowania administracyjnego _______ Tablica 13. Kompetencja procesowa organu administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym _________________________________ Tablica 14. Właściwość organów administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym _____________________________________________ Tablica 15. Spory o właściwość w ogólnym postępowaniu administracyjnym _ ______ VII 163 163 165 166 166 167 168 170 171 172 172 173 174 175 176 177 178 179 179 180 181 182 183 184 186 187 187 188 189 190 191 192 193 194 VIII Spis treści Tablica 16. Wyłączenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym ______________ Tablica 17. Strona ogólnego postępowania administracyjnego ___________________ Tablica 18. Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym _____ Tablica 19. Udział prokuratora (Rzecznika Praw Obywatelskich) w ogólnym postępowaniu administracyjnym _________________________________ Tablica 20. Czynności procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym _ ____ Tablica 21. Doręczenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym ______________ Tablica 22. Wezwania oraz pomoc prawna w ogólnym postępowaniu administracyjnym _____________________________________________ Tablica 23. Metryki, protokoły i adnotacje w ogólnym postępowaniu administracyjnym ___ Tablica 24. Jawność ogólnego postępowania administracyjnego (udostępnianie akt sprawy) __________________________________________________ Tablica 25. Terminy w ogólnym postępowaniu administracyjnym _________________ Tablica 26. Przywrócenie terminu w ogólnym postępowaniu administracyjnym _____ Tablica 27. Środki przeciwdziałania nieterminowości załatwiania spraw oraz przewlekłości proceduralnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym ___ Tablica 28. Wnoszenie podań w ogólnym postępowaniu administracyjnym _________ Tablica 29. Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego ________________ Tablica 30. Formy postępowania wyjaśniającego w ogólnym postępowaniu administracyjnym _____________________________________________ Tablica 31. Klasyfikacja środków dowodowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym _____________________________________________ Tablica 32. Zasady i przebieg postępowania dowodowego w ogólnym postępowaniu administracyjnym _________________________________ Tablica 33. Uprawdopodobnienie w ogólnym postępowaniu administracyjnym _ ____ Tablica 34. Domniemania w ogólnym postępowaniu administracyjnym ____________ Tablica 35. Zawieszenie ogólnego postępowania administracyjnego _ _____________ Tablica 36. Umorzenie ogólnego postępowania administracyjnego _______________ Tablica 37. Współdziałanie organów administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym _________________________________ Tablica 38. Formy załatwienia sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym __ Tablica 39. Rodzaje decyzji wydawanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym _ _ Tablica 40. Ostateczność i prawomocność decyzji wydawanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym _________________________________ Tablica 41. Rektyfikacja decyzji i postanowień w ogólnym postępowaniu administracyjnym _____________________________________________ Tablica 42. Rodzaje postanowień wydawanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym _____________________________________________ Tablica 43. Decyzje i postanowienia w ogólnym postępowaniu administracyjnym ____ Tablica 44. Ugoda w ogólnym postępowaniu administracyjnym __________________ Tablica 45. Wadliwość aktu administracyjnego (decyzji lub postanowienia) wydanego w ogólnym postępowaniu administracyjnym ________________________ Tablica 46. Środki weryfikacji decyzji lub postanowienia w ogólnym postępowaniu administracyjnym _____________________________________________ Tablica 47. Klasyfikacja środków zaskarżenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym _____________________________________________ Tablica 48. Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym___ 195 196 197 198 199 200 201 202 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 Spis treści Tablica 49. Rozstrzygnięcie organu odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym _____________________________________________ Tablica 50. Odwołania i zażalenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym ______ Tablica 51. Wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego ______________ Tablica 52. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym _____________________________________________ Tablica 53. Stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia) w ogólnym postępowaniu administracyjnym _________________________________ Tablica 54. Środki kontroli wykonania decyzji przez stronę przysługujące organowi administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym _____ Tablica 55. Opłaty i koszty w ogólnym postępowaniu administracyjnym ___________ Rozdział III. Postępowanie podatkowe __________________________________ Tablica 56. Różnice pomiędzy postępowaniem podatkowym a ogólnym postępowaniem administracyjnym ________________________________ Rozdział IV. Postępowanie sądowoadministracyjne _______________________ Tablica 57. Modele sądowej kontroli działalności administracji publicznej __________ Tablica 58. Ustrój i organizacja sądów administracyjnych _______________________ Tablica 59. Zakres kognicji sądów administracyjnych _ _________________________ Tablica 60. Podmioty i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego ________ Tablica 61. Właściwość sądów administracyjnych _____________________________ Tablica 62. Skład sądu administracyjnego ____________________________________ Tablica 63. Wyłączenie sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym ________ Tablica 64. Zdolność sądowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym __________ Tablica 65. Zdolność procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym _ ______ Tablica 66. Zdolność postulacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym _ _____ Tablica 67. Reprezentacja stron i uczestników w postępowaniu sądowoadministracyjnym _______________________________________ Tablica 68. Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu sądowoadministracyjnym ____ Tablica 69. Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym _______ Tablica 70. Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym ____________________ Tablica 71. Posiedzenia sądowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym ________ Tablica 72. Przywrócenie terminu w postępowaniu sądowoadministracyjnym _ _____ Tablica 73. Orzeczenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym _______________ Tablica 74. Zasady orzekania przez sądy administracyjne _______________________ Tablica 75. Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego __________________ Tablica 76. Przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego _ _________ Tablica 77. Wniesienie skargi do sądu administracyjnego _ ______________________ Tablica 78. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności zaskarżonej do sądu administracyjnego (ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym) ______________________________________ Tablica 79. Postępowanie mediacyjne przed WSA _ ___________________________ Tablica 80. Postępowanie uproszczone przed WSA ___________________________ Tablica 81. Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego ________________ Tablica 82. Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego _________________ Tablica 83. Rodzaje wyroków WSA ________________________________________ IX 229 230 231 232 233 234 235 236 236 251 251 252 254 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 X Spis treści Tablica 84. Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym _ _______ Tablica 85. Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym __________ Tablica 86. Przyczyny nieważności postępowania sądowoadministracyjnego _______ Tablica 87. Rozstrzygnięcia merytoryczne NSA w postępowaniu kasacyjnym ______ Tablica 88. Zażalenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym ________________ Tablica 89. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego _______________ Tablica 90. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego _ _____________________________ Tablica 91. Prawomocność, skuteczność i wykonalność orzeczeń wydawanych w postępowaniu sądowoadministracyjnym ________________________ Tablica 92. Uchwały NSA _______________________________________________ Tablica 93. Koszty postępowania sądowoadministracyjnego ____________________ Tablica 94. Zwolnienie od kosztów sądowych oraz prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym ______________________________________ Rozdział V. Postępowanie egzekucyjne w administracji _ __________________ Tablica 95. Zakres przedmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji _ __ Tablica 96. Podstawy egzekucji administracyjnej _____________________________ Tablica 97. Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego w administracji ____ Tablica 98. Właściwość organów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji ______________________________________________ Tablica 99. Środki egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji ____ Tablica 100. Rodzaje środków egzekucyjnych obowiązków o charakterze pieniężnym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji ___________ Tablica 101. Rodzaje środków egzekucyjnych obowiązków o charakterze niepieniężnym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji ________ Tablica 102. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji ________________ Tablica 103. Czynności postępowania egzekucyjnego w administracji _____________ Tablica 104. Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji ______________________________________________ Tablica 105. Środki zaskarżenia służące na drodze administracyjnej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji __________________________________ Tablica 106. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji _ _____________ Tablica 107. Ograniczenia w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego w administracji ______________________________________________ Rozdział VI. Administracyjne postępowania uproszczone _ ________________ Tablica 108. Postępowanie uproszczone w sprawach wydawania zaświadczeń ______ Tablica 109. Postępowanie uproszczone w sprawach skarg (postępowanie skargowe) __________________________________________________ Tablica 110. Postępowanie uproszczone w sprawach wniosków (postępowanie wnioskowe) ________________________________________________ 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 304 305 305 306 307 Część D. Testy Test 1 _ __________________________________ ___309_ Odpowiedzi_do_testu_1______ 416 Test 2__ __________________________________ ___367__ Odpowiedzi_do_testu_2______ 422 Test 3__ __________________________________ ___400__ Odpowiedzi_do_testu_3______ 425 Wykaz skrótów 1. Akty normatywne EgzAdmU _ ____ ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji GospNierU _____ ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.) z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) KC ___________ Kodeks cywilny Konstytucja RP __ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej KPA _ _________ Kodeks postępowania administracyjnego KPC __________ Kodeks postępowania cywilnego KRO __________ Kodeks rodzinny i opiekuńczy OrdPU _ _______ ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 1629) PrGeod ________ ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. PrPostSAdm ____ ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administra- PrUSAdm ______ ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst cyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 718) PrWod ________ ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1066) ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory AUW _ ________ Acta Universitatis Wratislaviensis Dz.U. _________ Dziennik Ustaw M.P. _ _________ Monitor Polski 3. Inne skróty art. _ __________ artykuł nast. _ _________ następny (-a, -e) niepubl. ________ niepublikowane (-a, -y) np. ___________ na przykład Nr ____________ numer NSA __________ Naczelny Sąd Administracyjny XII Wykaz skrótów orz. ___________ orzeczenie pkt____________ punkt por. ___________ porównaj red. ___________ redakcja rozdz. _________ rozdział s. _____________ strona SKO __________ Samorządowe Kolegium Odwoławcze SN _ __________ Sąd Najwyższy t. _____________ tom tabl. ___________ tablica (-e) tekst jedn. ______ tekst jednolity tj. _ ___________ to jest TK _ __________ Trybunał Konstytucyjny tzw. ___________ tak zwany (-a, -e) UOKiK ________ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ust. ___________ ustęp w zw. _ ________ w związku WSA __________ Wojewódzki Sąd Administracyjny wyd. __________ wydanie z. _____________ zeszyt zd. ____________ zdanie ze zm. _________ ze zmianami zob. ___________ zobacz Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne Pytanie 1. Jaki jest zakres obowiązywania KPA? Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych or- ganów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administra- cyjnych; 2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1; 3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek sa- morządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2; 4) w sprawach wydawania zaświadczeń; 5) w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do: 1) postępowania w sprawach karnych skarbowych; 2) spraw uregulowanych w OrdPodU, z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VIII; 3) spraw należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej; 4) postępowania w sprawach wynikających z: a) nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi, b) podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt a, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Postępowanie administracyjne, Repetytoria Becka Pytanie 1 2 Część A. Pytania egzaminacyjne Pytanie 2. Zdefiniuj organ administracji publicznej, organ jednostki samorzą- du terytorialnego, ministra. Organ administracji publicznej – rozumie się przez to ministrów, centralne or- gany administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej). Organy jednostek samorządu terytorialnego – rozumie się przez to organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, bur- mistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta mia- sta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwo- ławcze. Minister – rozumie się przez to Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów peł- niących funkcję ministra kierującego określonym działem administracji rządowej, ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej, przewodniczą- cych komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej podległych, podporządkowanych lub nadzorowa- nych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra, a także kierowników innych równorzędnych urzędów państwowych załatwiających sprawy, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 4. Pytanie 3. Wymień zasady ogólne postępowania administracyjnego. 1) zasada praworządności – organy administracji publicznej działają na podstawie Najważniejsze zasady to: przepisów prawa; 2) zasada prawdy obiektywnej – w toku postępowania organy administracji pu- blicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmu- ją wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny in- teres obywateli; 3) zasada pogłębiania zaufania – organy administracji publicznej prowadzą postę- powanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej; 4) zasada udzielania informacji – organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycz- nych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyja- śnień i wskazówek; Pytania 2–3 Postępowanie administracyjne, Repetytoria Becka Rozdział I. Postępowanie administracyjne 3 5) zasada wysłuchania stron – organy administracji publicznej obowiązane są za- pewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wy- daniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań; 6) zasada wyjaśniania zasadności przesłanek – organy administracji publicznej po- winny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy zała- twieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu; 7) zasada szybkości i prostoty postępowania – organy administracji publicznej po- winny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszy- mi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbie- rania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie; 8) zasada ugodowego załatwiania spraw – sprawy, w których uczestniczą strony o spornych interesach, mogą być załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed organem administracji publicznej (ugoda administracyjna). Organ administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w sprawie, powinien w tych przypadkach podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody; 9) zasada pisemności – sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z 17.2.2005 r. o in- formatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.), doręczanego środkami komunikacji elektronicz- nej. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes stro- ny, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji; 10) zasada dwuinstancyjności – postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne; 11) zasada trwałości decyzji – decyzje, od których nie służy odwołanie w admini- stracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są osta- teczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych. Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych ustawach. Pytanie 4. Wymień organy wyższego stopnia i organy naczelne. Organami wyższego stopnia w rozumieniu KPA są: 1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe ko- legia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej; 2) w stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie; Postępowanie administracyjne, Repetytoria Becka Pytanie 4 4 Część A. Pytania egzaminacyjne 3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 – odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością; 4) w stosunku do organów organizacji społecznych – odpowiednie organy wyższe- go stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością. Organami naczelnymi w rozumieniu KPA są: 1) w stosunku do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów odwoławczych, oraz or- ganów państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych – Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie; 2) w stosunku do organów państwowych innych niż określone w pkt 1 – odpowied- nie organy o ogólnokrajowym zasięgu działania; 3) w stosunku do organów organizacji społecznych – naczelne organy tych orga- nizacji, a w razie braku takiego organu – Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący zwierzchni nadzór nad ich działalnością. Pytanie 5. Przedstaw właściwość organów w postępowaniu administracyjnym. Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości: 1) rzeczowej (ustala się według przepisów o zakresie działania organu administracji publicznej); 2) miejscowej. Właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się: a) w sprawach dotyczących nieruchomości – według miejsca jej położenia, je- żeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się więk- sza część nieruchomości, b) w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy – według miejsca, w którym zakład pracy jest, był lub ma być prowadzony, c) w innych sprawach – według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju – według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron, jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu – według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany powyżej, sprawa należy do organu właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie po- wodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca – do organu właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie. Pytanie 5 Postępowanie administracyjne, Repetytoria Becka Rozdział I. Postępowanie administracyjne 5 Pytanie 6. Kto rozstrzyga spory o właściwość w postępowaniu administracyj- nym? Spory o właściwość rozstrzygają: 1) między organami jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 2–4 – wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu – sąd administracyjny; 2) między kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolonej tego sa- mego powiatu, działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty – starosta; 3) między organami administracji zespolonej w jednym województwie niewymie- nionymi w pkt 2 – wojewoda; 4) między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych wojewódz- twach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej – mini- ster właściwy do spraw administracji publicznej; 5) między wojewodami oraz organami administracji zespolonej w różnych woje- wództwach – minister właściwy do spraw administracji publicznej; 6) między wojewodą a organami administracji niezespolonej – minister właściwy do spraw administracji publicznej po porozumieniu z organem sprawującym nad- zór nad organem pozostającym w sporze z wojewodą; 7) między organami administracji publicznej innymi niż wymienione w pkt 1–4, 5 i 6 – wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu – minister właściwy do spraw administracji publicznej; 8) między organami administracji publicznej, gdy jednym z nich jest minister – Prezes Rady Ministrów. Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny. Z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić: 1) strona; 2) organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny organ administracji publicz- nej, pozostające w sporze; 3) minister właściwy do spraw administracji publicznej; 4) minister właściwy do spraw sprawiedliwości, Prokurator Generalny; 5) Rzecznik Praw Obywatelskich. Pytanie 7. Kiedy dochodzi do wyłączenia pracownika oraz organu w postępo- waniu administracyjnym? Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w po- stępowaniu w sprawie: 1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki; Postępowanie administracyjne, Repetytoria Becka Pytania 6–7 6 Część A. Pytania egzaminacyjne 2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia; 3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3; 5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji; 6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne; 7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzęd- ności służbowej. Z kolei organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia spra- wy dotyczącej interesów majątkowych: 1) jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach okreś- lonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3 KPA (art. 25 § 1 pkt 1 KPA); 2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3 KPA (art. 25 § 1 pkt 2KPA). W przypadku wyłączenia pracownika jego bezpośredni przełożony wyznacza in- nego pracownika do prowadzenia sprawy. W przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia: 1) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 1 KPA – organ wyższego stopnia nad organem załatwiającym sprawę; 2) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 2 KPA – organ wyższego stopnia nad organem, w którym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje sta- nowisko kierownicze. Organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny podległy sobie organ. W razie gdy osobą wymienioną w art. 25 § 1 pkt 2 KPA jest minister albo prezes samorządowego kolegium odwoławczego, organ właściwy do załatwie- nia sprawy wyznacza Prezes Rady Ministrów. Pytanie 8. Przedstaw pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowa- nie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowią- zek. Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron ocenia się według przepisów prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Osoby Pytanie 8 Postępowanie administracyjne, Repetytoria Becka Rozdział I. Postępowanie administracyjne 7 fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają przez swych ustawowych przedstawicieli. Strony niebędące osobami fizycznymi działają przez swych ustawowych lub statutowych przedstawicieli. W sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku po- stępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni. W spra- wach dotyczących spadków nieobjętych jako strony działają osoby sprawujące za- rząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku – kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej. Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żą- daniem: 1) wszczęcia postępowania; 2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Organizacja społeczna może brać udział w postępowaniu w imieniu i na rzecz pracownika delegowanego na terytorium RP lub z terytorium RP albo pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP lub z terytorium RP – za zgodą strony w imieniu i na rzecz której występuje w postępowaniu. Organ administracji publicz- nej, uznając żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udzia- łu w postępowaniu organizacji społecznej służy zażalenie. Organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach strony. Organ administracji publicznej, wszczynając postępowanie w sprawie dotyczącej innej osoby, zawiadamia o tym organizację społeczną, jeżeli uzna, że może ona być zainteresowana udziałem w tym postępowaniu ze względu na swoje cele statutowe, i gdy przemawia za tym interes społeczny. Organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu na pra- wach strony, może za zgodą organu administracji publicznej przedstawić temu or- ganowi swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu statutowego. Pytanie 9. Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym? Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czyn- ności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie do- kumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Postępowanie administracyjne, Repetytoria Becka Pytanie 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: