Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00352 008070 15707708 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 3 - ebook/pdf
Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 3 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 476
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8158-011-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!

Pytania

Kazusy

Tablice

Testy

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne Pytanie 1. Jaki jest zakres obowiązywania KPA? Kodeks postępowania administracyjnego normuje: 1) postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właści- wości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco; 2) postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmio- tami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do zała- twiania spraw określonych w pkt 1; 3) postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz mię- dzy organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2; 4) postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; 5) nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu; 6) tryb europejskiej współpracy administracyjnej. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do: 1) postępowania w sprawach karnych skarbowych; 2) spraw uregulowanych w OrdPodU, z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VIII; 3) spraw należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej; 4) postępowania w sprawach wynikających z: a) nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi, Postępowanie administracyjne, wyd. 3, Repetytoria Becka Pytanie 1 2 Część A. Pytania egzaminacyjne b) podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt a, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Pytanie 2. Zdefiniuj organ administracji publicznej, organ jednostki samorzą- du terytorialnego, ministra. Organ administracji publicznej – rozumie się przez to ministrów, centralne or- gany administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej). Organy jednostek samorządu terytorialnego – rozumie się przez to organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, bur- mistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta mia- sta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwo- ławcze. Minister – rozumie się przez to Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów peł- niących funkcję ministra kierującego określonym działem administracji rządowej, ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej, przewodniczą- cych komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej podległych, podporządkowanych lub nadzorowa- nych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra, a także kierowników innych równorzędnych urzędów państwowych załatwiających sprawy, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 4. Pytanie 3. Wymień zasady ogólne postępowania administracyjnego. Najważniejsze zasady to: przepisów prawa; 1) zasada praworządności – organy administracji publicznej działają na podstawie 2) zasada prawdy obiektywnej – w toku postępowania organy administracji pu- blicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmu- ją wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny in- teres obywateli; 3) zasada rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych – jeżeli przedmiotem postę- powania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ogranicze- nie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba Pytania 2–3 Postępowanie administracyjne, wyd. 3, Repetytoria Becka Rozdział I. Postępowanie administracyjne 3 że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ. Nie stosuje się powyższego, jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego oraz w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych; 4) zasada adekwatności, proporcjonalności – w toku postępowania organy admini- stracji publicznej współdziałają ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz sprawność postępowania, przy po- mocy środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy; 5) zasada pogłębiania zaufania – organy administracji publicznej prowadzą postę- powanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Organy te bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki roz- strzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym; 6) zasada udzielania informacji – organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycz- nych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyja- śnień i wskazówek; 7) zasada wysłuchania stron – organy administracji publicznej obowiązane są za- pewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wy- daniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań; 8) zasada wyjaśniania zasadności przesłanek – organy administracji publicznej po- winny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy zała- twieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu; 9) zasada szybkości i prostoty postępowania – organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie naj- prostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wy- magają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie; 10) zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych – organy administracji pu- blicznej w sprawach, których charakter na to pozwala, dążą do polubownego roz- strzygania kwestii spornych oraz ustalania praw i obowiązków będących przed- miotem postępowania w należących do ich właściwości sprawach, w szczegól- ności przez podejmowanie czynności skłaniających strony do zawarcia ugody, Postępowanie administracyjne, wyd. 3, Repetytoria Becka Pytanie 3 4 Część A. Pytania egzaminacyjne w sprawach, w których uczestniczą strony o spornych interesach oraz niezbęd- nych do przeprowadzenia mediacji. Organy administracji publicznej podejmują wszystkie uzasadnione na danym etapie postępowania czynności umożliwiające przeprowadzenie mediacji lub zawarcie ugody, a w szczególności udzielają wy- jaśnień o możliwościach i korzyściach polubownego załatwienia sprawy; 11) zasada pisemności – sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w for- mie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), doręczanego środkami komu- nikacji elektronicznej. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 usta- wy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) lub za pomocą innych środków łączności, gdy prze- mawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji; 12) zasada oceny działania urzędów – organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracow- ników tych urzędów; 13) zasada dwuinstancyjności – postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne; chyba że przepis szczególny stanowi inaczej; 14) zasada trwałości decyzji – decyzje, od których nie służy odwołanie w admini- stracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są osta- teczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych. Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych ustawach. Decyzje ostateczne, których nie można za- skarżyć do sądu, są prawomocne. Pytanie 4. Wymień organy wyższego stopnia i organy naczelne. Organami wyższego stopnia w rozumieniu KPA są w stosunku do: 1) organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoław- cze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej; 2) wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie; 3) organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 – odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku – organy pań- stwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością; Pytanie 4 Postępowanie administracyjne, wyd. 3, Repetytoria Becka Rozdział I. Postępowanie administracyjne 5 4) organów organizacji społecznych – odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością. Organami naczelnymi w rozumieniu KPA są w stosunku do: 1) organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów odwoławczych, oraz organów państwo- wych i samorządowych jednostek organizacyjnych – Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie; 2) organów państwowych innych niż określone w pkt 1 – odpowiednie organy o ogólnokrajowym zasięgu działania; 3) organów organizacji społecznych – naczelne organy tych organizacji, a w razie braku takiego organu – Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawu- jący zwierzchni nadzór nad ich działalnością. Pytanie 5. Przedstaw właściwość organów w postępowaniu administracyjnym. Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości: 1) rzeczowej (ustala się według przepisów o zakresie działania organu administracji publicznej); 2) miejscowej. Właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się w sprawach: 1) dotyczących nieruchomości – według miejsca jej położenia, jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie na- leży do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości; 2) dotyczących prowadzenia zakładu pracy – według miejsca, w którym zakład pra- cy jest, był lub ma być prowadzony; 3) innych – według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamiesz- kania w kraju – według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron, jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu – według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany powyżej, sprawa należy do organu właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie po- wodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca – do organu właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie. Postępowanie administracyjne, wyd. 3, Repetytoria Becka Pytanie 5 6 Część A. Pytania egzaminacyjne Pytanie 6. Kto rozstrzyga spory o właściwość w postępowaniu administracyj- nym? Spory o właściwość rozstrzygają między: 1) organami jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków okreś- lonych w pkt 2–4 – wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu – sąd administracyjny; 2) kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolonej tego samego po- wiatu, działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty – starosta; 3) organami administracji zespolonej w jednym województwie niewymienionymi w pkt 2 – wojewoda; 4) organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach w spra- wach należących do zadań z zakresu administracji rządowej – minister właściwy do spraw administracji publicznej; 5) wojewodami oraz organami administracji zespolonej w różnych województwach – minister właściwy do spraw administracji publicznej; 6) wojewodą a organami administracji niezespolonej – minister właściwy do spraw administracji publicznej po porozumieniu z organem sprawującym nadzór nad organem pozostającym w sporze z wojewodą; 7) organami administracji publicznej innymi niż wymienione w pkt 1–4, 5 i 6 – wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu – mi- nister właściwy do spraw administracji publicznej; 8) organami administracji publicznej, gdy jednym z nich jest minister – Prezes Rady Ministrów. Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny. Z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić: 1) strona; 2) organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny organ administracji publicz- nej, pozostające w sporze; 3) minister właściwy do spraw administracji publicznej; 4) minister właściwy do spraw sprawiedliwości, Prokurator Generalny; 5) Rzecznik Praw Obywatelskich. Pytanie 7. Kiedy dochodzi do wyłączenia pracownika oraz organu w postępo- waniu administracyjnym? Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w po- stępowaniu w sprawie: 1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki; Pytania 6–7 Postępowanie administracyjne, wyd. 3, Repetytoria Becka Rozdział I. Postępowanie administracyjne 7 2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia; 3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3; 5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji; 6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne; 7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzęd- ności służbowej. Z kolei organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia spra- wy dotyczącej interesów majątkowych: 1) jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach okreś- lonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3 KPA (art. 25 § 1 pkt 1 KPA); 2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3 KPA (art. 25 § 1 pkt 2 KPA). W przypadku wyłączenia pracownika jego bezpośredni przełożony wyznacza in- nego pracownika do prowadzenia sprawy. W przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia: 1) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 1 KPA – organ wyższego stopnia nad organem załatwiającym sprawę; 2) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 2 KPA – organ wyższego stopnia nad organem, w którym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje sta- nowisko kierownicze. Organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny podległy sobie organ. W razie gdy osobą wymienioną w art. 25 § 1 pkt 2 KPA jest minister albo prezes samorządowego kolegium odwoławczego, organ właściwy do załatwie- nia sprawy wyznacza Prezes Rady Ministrów. Pytanie 8. Przedstaw pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowa- nie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowią- zek. Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron ocenia się według przepisów prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają przez swych Postępowanie administracyjne, wyd. 3, Repetytoria Becka Pytanie 8 8 Część A. Pytania egzaminacyjne ustawowych przedstawicieli. Strony niebędące osobami fizycznymi działają przez swych ustawowych lub statutowych przedstawicieli. W sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku po- stępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni. W spra- wach dotyczących spadków nieobjętych jako strony działają osoby sprawujące za- rząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku – kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej. Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żą- daniem: 1) wszczęcia postępowania; 2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Organizacja społeczna może brać udział w postępowaniu w imieniu i na rzecz pracownika delegowanego na terytorium RP lub z terytorium RP albo pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP lub z terytorium RP – za zgodą strony w imieniu i na rzecz której występuje w postępowaniu. Organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej za uza- sadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu orga- nizacji do udziału w postępowaniu. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postę- powania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej służy zażalenie. Organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach strony. Organ administracji publicznej, wszczynając postępowanie w sprawie dotyczącej innej osoby, zawiadamia o tym organizację społeczną, jeżeli uzna, że może ona być zainteresowana udziałem w tym postępowaniu ze względu na swoje cele statutowe, i gdy przemawia za tym interes społeczny. Organizacja społeczna, która nie uczest- niczy w postępowaniu na prawach strony, może za zgodą organu administracji pu- blicznej przedstawić temu organowi swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu statutowego. Pytanie 9. Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym? Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czyn- ności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie do- kumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Pytanie 9 Postępowanie administracyjne, wyd. 3, Repetytoria Becka Rozdział I. Postępowanie administracyjne 9 Pytanie 10. Jakie są terminy załatwiania spraw w postępowaniu administra- cyjnym? Terminy załatwiania spraw: 1) bezzwłocznie – organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać spra- wy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszech- nie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. Ponadto niezwłocznie powinno nastąpić załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępo- wania (chociaż przepisy szczególne mogą określać inne terminy); 2) miesiąc – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powin- no nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca (chociaż przepisy szczególne mogą określać inne terminy); 3) 2 miesiące – załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (cho- ciaż przepisy szczególne mogą określać inne terminy); 4) 3 miesiące – załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym (chociaż przepi- sy szczególne mogą określać inne terminy). Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień z winy strony albo przyczyn nieza- leżnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji pu- blicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA (bezczyn- ność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępo- 2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. wanie; Postępowanie administracyjne, wyd. 3, Repetytoria Becka Pytanie 10 10 Część A. Pytania egzaminacyjne Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie orga- nowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego. Organ wyższego stopnia rozpatruje ponaglenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Po jego rozpatrzeniu wydaje postanowienie, w którym: 1) wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub prze- wlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości: a) zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone, b) zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości. Pracownik organu administracji publicznej podlega odpowiedzialności porząd- kowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub pro- wadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy. Pytanie 11. Omów doręczenia w postępowaniu administracyjnym. Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez opera- tora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w ro- zumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warun- ków: 1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzyn- kę podawczą organu administracji publicznej; 2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny; 3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny. Organ administracji publicznej może zwrócić się do strony lub innego uczestnika postępowania o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elek- tronicznego w innych, określonych przez organ kategoriach spraw indywidualnych załatwianych przez ten organ. Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezy- Pytanie 11 Postępowanie administracyjne, wyd. 3, Repetytoria Becka Rozdział I. Postępowanie administracyjne 11 gnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organ ad- ministracji publicznej doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego. W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot pu- bliczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności pod- miotów realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu. Artykułu 391 KPA nie stosuje się. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się peł- nomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron, pisma dorę- cza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego poby- tu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy za- mieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków ko- munikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń prze- znaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem dorę- czenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełno- mocnikiem. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obo- wiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adre- su, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. Pisma mogą być doręczane również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli prze- pisy szczególne nie stanowią inaczej. W razie niemożności doręczenia pisma w spo- sób określony powyżej, a także w razie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie. W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, do- rosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się od- dania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania. Postępowanie administracyjne, wyd. 3, Repetytoria Becka Pytanie 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 3
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: