Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00559 010008 9538087 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie administracyjne. Wydanie 4 - ebook/pdf
Postępowanie administracyjne. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 351
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7352-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik postępowanie administracyjne obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu procedur administracyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (postępowania jurysdykcyjnego ogólnego, w sprawie wydawania zaświadczeń, rozpatrywania skarg i wniosków) oraz postępowania sądowoadministracyjnego.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykłady Becka Wojciech Federczyk Michał Klimaszewski Bartosz Majchrzak Postępowanie administracyjne 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Postępowanie administracyjne W sprzedaży: M. Wierzbowski (red.) POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – OGÓLNE, PODATKOWE, EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, wyd. 16 Podręczniki Prawnicze M. Rojewski POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – OGÓLNE, PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI I EGZEKUCYJNE, wyd. 2 Kazusy Becka P. Gołaszewski POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE, wyd. 2 Plansze Becka P. Gołaszewski POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE. TESTY. KAZUSY, wyd. 2 Ćwiczenia Becka A. Suławko-Karetko, M. Rojewski KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. ORZECZNICTWO, wyd. 3 Zbiory Orzecznictwa Becka R. Kędziora OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, wyd. 3 Akademia Prawa KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO wyd. 29 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Postępowanie administracyjne 4. wydanie dr Wojciech Federczyk dr Michał Klimaszewski dr Bartosz Majchrzak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydawnictwo C.H.BECK Warszawa 2015 Wydawca: Aneta Flisek Poszczególne rozdziały opracowali: Wojciech Federczyk Michał Klimaszewski Bartosz Majchrzak VII, IX, XIII, XVI, XVII II–IV, XIV–XV I, V–VI, VIII, X–XII © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7351-5 ISBN e-book 978-83-255-7352-2 Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................................................... . XVII Wykaz najważniejszej literatury ........................................................................................ . XXI Przedmowa ............................................................................................................................. . XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych ........................................... . §. 1.. Rodzaje.norm.prawa.administracyjnego............................................................ . §. 2.. Pojęcie.normy.prawa.materialnego...................................................................... . §. 3.. Pojęcie.normy.prawa.procesowego...................................................................... . §. 4.. Pojęcie.i.rodzaje.procedur.administracyjnych.................................................... . I.. Procedura.administracyjna.w.znaczeniu.ścisłym...................................... . II.. Procedura.administracyjna.w.znaczeniu.szerokim................................... . . . §. 5.. Pojęcie.normy.prawa.ustrojowego..System.norm.prawa.. administracyjnego.................................................................................................. . Pytania................................................................................................................................ . Rozdział II. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego ... . §. 6.. Uchwalenie.Kodeksu.postępowania.administracyjnego.................................. . §. 7.. Rodzaje.postępowań.uregulowane.w.Kodeksie.postępowania. administracyjnego.................................................................................................. . I.. Wprowadzenie.................................................................................................. . II.. Charakterystyka.postępowań........................................................................ . . . 1..Postępowanie.w.sprawach.indywidualnych.rozstrzyganych.. w.drodze.decyzji.administracyjnej.......................................................... . 1.1.. Rodzaj.organów................................................................................... . 1.2.. Właściwość.organów........................................................................... . 1.3.. Charakter.sprawy................................................................................ . 1.4.. Forma.rozstrzygnięcia......................................................................... . 2..Postępowanie.dotyczące.rozstrzygania.sporów.o.właściwość............. . 1 1 2 2 2 2 3 6 6 7 7 8 8 8 8 9 10 10 11 12 V Spis treści 3..Postępowanie.w.sprawach.wydawania.zaświadczeń........................... . 4..Postępowanie.w.sprawach.skarg.i.wniosków........................................ . §. 8.. Zastosowanie.Kodeksu.postępowania.administracyjnego.w.innych. postępowaniach...................................................................................................... . §. 9.. Wyłączenia.stosowania.Kodeksu.postępowania.administracyjnego.............. . Kazusy................................................................................................................................. . Pytania................................................................................................................................ . Rozdział III. Zasady ogólne postępowania administracyjnego ................................... . §. 10..Normatywny.charakter.zasad.ogólnych............................................................. . §. 11..Systematyka.zasad.postępowania.administracyjnego...................................... . §. 12..Zasada.legalizmu.................................................................................................... . §. 13..Zasada.prawdy.obiektywnej................................................................................. . §. 14..Zasada.uwzględnienia.interesu.społecznego.i.słusznego.interesu.. obywateli.................................................................................................................. . §. 15..Zasada.prowadzenia.postępowania.w.sposób.budzący.zaufanie.do.. władzy.publicznej................................................................................................... . §. 16..Zasada.udzielania.informacji.i.pomocy.prawnej............................................... . §. 17..Zasada.czynnego.udziału.strony.w.postępowaniu........................................... . §. 18..Zasada.przekonywania.......................................................................................... . §. 19..Zasada.wnikliwości.i.szybkości.postępowania.................................................. . §. 20..Zasada.ugodowości................................................................................................ . §. 21..Zasada.pisemności................................................................................................. . §. 22..Zasada.dwuinstancyjności.postępowania.......................................................... . §. 23..Zasada.trwałości.decyzji........................................................................................ . §. 24..Zasada.sądowej.kontroli.decyzji.......................................................................... . Kazusy................................................................................................................................. . Pytania................................................................................................................................ . Rozdział IV. Kompetencja szczególna organów administracji publicznej ............... . §. 25..Właściwość.organów.............................................................................................. . I.. Pojęcie.właściwości.......................................................................................... . II.. Właściwość.miejscowa.................................................................................... . III.. Właściwość.rzeczowa...................................................................................... . IV.. Właściwość.instancyjna.................................................................................. . §. 26..Rozpatrywanie.sporów.o.właściwość................................................................. . §. 27..Wyłączenie.pracownika.organu.lub.członka.organu.kolegialnego.. . . . . od.udziału.w.postępowaniu................................................................................. . I.. Cel.wyłączenia.................................................................................................. . II.. Przesłanki.wyłączenia..................................................................................... . III.. Procedura.i.konsekwencje.wyłączenia......................................................... . §. 28..Wyłączenie.organu.od.udziału.w.postępowaniu.............................................. . I.. Cel.wyłączenia.................................................................................................. . . . . . 12 12 13 14 14 16 17 17 18 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 33 35 37 37 37 38 40 40 41 43 43 44 45 46 46 VI Spis treści . . . . . II.. Przesłanki.wyłączenia..................................................................................... . III.. Procedura.i.konsekwencje.wyłączenia......................................................... . Kazusy................................................................................................................................. . Pytania................................................................................................................................ . Wzory.pism........................................................................................................................ . Rozdział V. Strona postępowania administracyjnego ................................................... . §. 29..Uwagi.ogólne.......................................................................................................... . §. 30..Legitymacja.procesowa.......................................................................................... . I.. Pojęcie.legitymacji.procesowej....................................................................... . II.. Interes.prawny.................................................................................................. . III.. Koncepcje.legitymacji.procesowej................................................................. . §. 31..Zdolność.administracyjnoprawna.i.jej.konsekwencje.procesowe................... . §. 32..Zdolność.administracyjnoprocesowa.................................................................. . §. 33..Przedstawicielstwo.ustawowe.w.postępowaniu.administracyjnym.............. . §. 34..Następstwo.procesowe.......................................................................................... . §. 35..Pełnomocnictwo.procesowe.................................................................................. . I.. Zakres.podmiotowy.pełnomocnictwa......................................................... . II.. Forma.ustanowienia.pełnomocnika............................................................. . III.. Zakres.uprawnień.i.skutki.ustanowienia.pełnomocnika......................... . §. 36..Wielość.stron.w.postępowaniu.administracyjnym........................................... . I.. Sytuacje.wielości.stron.................................................................................... . II.. Wielość.stron.w.jednej.sprawie.administracyjnej...................................... . III.. Wielość.stron.w.kilku.sprawach.administracyjnych.rozstrzyganych. . . . . . . w.jednym.postępowaniu................................................................................ . Kazusy................................................................................................................................. . Pytania................................................................................................................................ . Wzory.pism........................................................................................................................ . Rozdział VI. Podmioty na prawach strony ...................................................................... . §. 37..Katalog.podmiotów.na.prawach.strony.............................................................. . §. 38..Pojęcie.i.pozycja.procesowa.organizacji.społecznej........................................... . §. 39..Istota.podmiotów.na.prawach.strony.................................................................. . §. 40..Postaci.inicjatywy.procesowej.organizacji.społecznej,.prokuratora,.. . . . . . Rzecznika.Praw.Obywatelskich.i.Rzecznika.Praw.Dziecka............................. . I.. Żądanie.wszczęcia.postępowania.administracyjnego.............................. . II.. Włączenie.się.do.udziału.w.postępowaniu.administracyjnym............... . III.. Wniesienie.odwołania..................................................................................... . IV.. Żądanie.weryfikacji.decyzji.w.trybach.nadzwyczajnych......................... . V.. Skarga.na.decyzję.do.sądu.administracyjnego........................................... . Kazusy................................................................................................................................. . Pytania................................................................................................................................ . Wzory.pism........................................................................................................................ . 47 47 48 49 51 53 53 54 54 54 56 57 59 61 63 64 64 65 66 68 68 68 69 70 72 73 74 74 75 76 78 78 79 80 81 82 84 84 86 VII Spis treści . . . . Rozdział VII. Wszczęcie postępowania administracyjnego ......................................... . §. 41..Wszczęcie.postępowania....................................................................................... . I.. Sposoby.wszczęcia.postępowania................................................................. . II.. Data.wszczęcia.postępowania....................................................................... . III.. Forma.prawna.wszczęcia.postępowania..................................................... . IV.. Opłaty.przy.wszczęciu.postępowania.......................................................... . §. 42..Podania..................................................................................................................... . I.. Forma.podania................................................................................................. . II.. Wadliwość.podań............................................................................................. . III.. Sposoby.wnoszenia.podań............................................................................. . IV.. Niewłaściwe.skierowanie.podania................................................................ . §. 43..Terminy.załatwiania.spraw................................................................................... . I.. Określenie.długości.terminów....................................................................... . II.. Konsekwencje.niedotrzymania.terminu...................................................... . III.. Zażalenie.na.niezałatwienie.sprawy.w.terminie.lub.przewlekłość. . . . . . . . . . . . . . . postępowania.................................................................................................... . IV.. Skarga.na.bezczynność.do.wojewódzkiego.sądu.administracyjnego.... . Kazusy................................................................................................................................. . Pytania................................................................................................................................ . Wzory.pism........................................................................................................................ . Rozdział VIII. Czynności techniczno-procesowe ........................................................... . §. 44..Istota.i.charakter.prawny.czynności.techniczno-procesowych....................... . §. 45..Doręczenia............................................................................................................... . I.. Znaczenie.doręczenia.w.postępowaniu.administracyjnym..................... . II.. Zasada.oficjalności.doręczeń.......................................................................... . III.. Przedmiot.doręczeń......................................................................................... . IV.. Zakres.podmiotowy.i.środki.doręczeń........................................................ . V.. Miejsce.doręczeń.............................................................................................. . VI.. Sposoby.doręczeń............................................................................................ . 1..Doręczenie.właściwe.(zwykłe).................................................................. . 2..Doręczenie.zastępcze.................................................................................. . 3..Doręczenie.zastępcze.(subsydiarne)......................................................... . 4..Doręczenie.konkludentne.......................................................................... . 5..Doręczenie.przez.obwieszczenie.............................................................. . 6..Doręczenie.za.pomocą.środków.komunikacji.elektronicznej............... . 7..Doręczenie.uproszczone............................................................................ . VII.. Potwierdzenie.doręczenia.............................................................................. . §. 46..Wezwania................................................................................................................. . I.. Pojęcie.wezwania............................................................................................. . II.. Zakres.podmiotowy.i.przedmiotowy.wezwania....................................... . III.. Zasada.nieuciążliwości.wezwania................................................................ . IV.. Pomoc.prawna.................................................................................................. . . . . . . 87 87 87 88 89 90 91 91 93 94 95 97 97 98 99 100 100 101 103 104 104 105 105 105 106 106 107 108 108 108 110 111 111 111 113 114 115 115 115 116 116 VIII Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . V.. Treść.wezwania................................................................................................ . VI.. Zwrot.kosztów.stawiennictwa.na.wezwanie.............................................. . §. 47..Terminy.................................................................................................................... . I.. Rodzaje.terminów............................................................................................ . II.. Sposób.obliczania.terminów.......................................................................... . III.. Warunki.zachowania.terminu....................................................................... . IV.. Przywrócenie.terminu.................................................................................... . 1..Zakres.stosowania.instytucji.przywrócenia.terminu............................. . 2..Przesłanki.przywrócenia.terminu............................................................. . 3..Rozstrzygnięcie.w.sprawie.przywrócenia.terminu............................... . §. 48..Protokoły,.adnotacje.i.metryki.............................................................................. . I.. Znaczenie.procesowe.protokołu................................................................... . II.. Przedmiot.protokołu....................................................................................... . III.. Treść.protokołu................................................................................................. . IV.. Przedmiot.i.treść.adnotacji............................................................................. . V.. Metryka.sprawy............................................................................................... . §. 49..Udostępnianie.akt.sprawy.................................................................................... . I.. Uwagi.ogólne.................................................................................................... . II.. Zakres.udostępniania.akt.sprawy................................................................. . III.. Ograniczenie.dostępu.do.akt.sprawy........................................................... . IV.. Forma.odmowy.udostępnienia.akt.sprawy................................................. . Kazusy................................................................................................................................. . Pytania................................................................................................................................ . Wzory.pism........................................................................................................................ . Rozdział IX. Postępowanie dowodowe ............................................................................ . §. 50..Zasady.postępowania.dowodowego................................................................... . §. 51..Środki.dowodowe................................................................................................... . I.. Dowód.z.dokumentu....................................................................................... . II.. Dowód.z.zeznań.świadków........................................................................... . III.. Dowód.z.opinii.biegłych................................................................................. . IV.. Dowód.z.oględzin............................................................................................ . V.. Pozostałe.środki.dowodowe........................................................................... . VI.. Przesłuchanie.strony....................................................................................... . §. 52..Rozprawa................................................................................................................. . I.. Zastosowanie.rozprawy.w.postępowaniu.administracyjnym................. . II.. Przygotowanie.rozprawy............................................................................... . III.. Przebieg.rozprawy........................................................................................... . §. 53..Uzyskanie.stanowiska.innego.organu................................................................. . Kazusy................................................................................................................................. . Pytania................................................................................................................................ . Wzory.pism........................................................................................................................ . . . . . . . . . . 117 117 118 118 119 120 120 120 121 122 123 123 124 124 125 126 126 126 127 128 128 128 130 132 134 134 135 135 137 138 139 139 139 140 140 141 141 142 144 146 147 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie administracyjne. Wydanie 4
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: