Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00279 016789 20918720 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie administracyjne. Wydanie 5 - ebook/pdf
Postępowanie administracyjne. Wydanie 5 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 404
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9513-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Piąte wydanie podręcznika obejmuje stan prawny na 1.1.2018 r. W szczególności uwzględnia ono istotne zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dokonane ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która weszła w życie 1.6.2017 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wojciech Federczyk Michał Klimaszewski Bartosz Majchrzak Postępowanie administracyjne 5. wydanie PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Federczyk/Klimaszewski/Majchrzak • Postępowanie administracyjne W sprzedaży: Z. Kmieciak POLSKIE SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE – ZARYS SYSTEMU Podręczniki Prawnicze K. Kędziora OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, wyd. 5 Skrypty Becka PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE. PYTANIA. KAZUSY. TABLICE. TESTY Repetytoria Becka POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. PYTANIA. KAZUSY. TABLICE. TESTY Repetytoria Becka KPA, EgzAdmU, PostAdmU, wyd. 25 Edycja Sądowa Wojciech Federczyk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Michał Klimaszewski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Bartosz Majchrzak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Postępowanie administracyjne 5. wydanie uaktualnione i zmienione WYDAWNICTWO C. H.BECK WARSZAWA 2018 Poszczególne rozdziały przygotowali: Wojciech Federczyk: VII, IX–X, XIV, XIX, XXI Michał Klimaszewski: II–IV, XV-XVII, XX Bartosz Majchrzak: I, V–VI, VIII, XI–XIII, XVIII Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2018 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9512-8 ISBN e-book 978-83-255-9513-5 Spis treści Wykaz skrótów ........................................................................................................ XVII Wykaz literatury ...................................................................................................... XXI Przedmowa .............................................................................................................. XXIII Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych .............................. § 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego .................................................. § 2. Pojęcie normy prawa materialnego .......................................................... § 3. Pojęcie normy prawa procesowego ......................................................... § 4. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych ......................................... I. Procedura administracyjna w znaczeniu ścisłym ........................... II. Procedura administracyjna w znaczeniu szerokim ......................... § 5. Pojęcie normy prawa ustrojowego. System norm prawa administracyjnego ...................................................................................... Rozdział II. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego .................................................................................... § 6. Uchwalenie Kodeksu postępowania administracyjnego .......................... § 7. Rodzaje postępowań uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego ...................................................................................... I. Wprowadzenie ................................................................................... II. Charakterystyka postępowań ............................................................ 1. Postępowanie w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej ............................................... 1.1. Rodzaj organów ..................................................................... 1.2. Właściwość organów ............................................................. 1.3. Charakter sprawy ................................................................. 1.4. Forma rozstrzygnięcia ........................................................... 2. Postępowanie dotyczące rozstrzygania sporów o właściwość .... 3. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń .................. 4. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków ............................. 5. Postępowanie w sprawach nakładania lub wymierzania administracyjnych kar pieniężnych oraz udzielania ulg w wykonaniu tych kar .................................................................. 1 1 1 2 2 2 4 7 8 8 9 9 10 10 10 12 12 13 14 15 15 15 VI 6. Europejska współpraca administracyjna ...................................... § 8. Zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w innych postępowaniach .......................................................................................... § 9. Wyłączenia stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego ........ Rozdział III. Zasady ogólne postępowania administracyjnego ....................... § 10. Normatywny charakter zasad ogólnych ................................................... § 11. Systematyka zasad postępowania administracyjnego ............................. § 12. Zasada legalizmu ....................................................................................... § 13. Zasada prawdy obiektywnej ..................................................................... § 14. Zasada uwzględnienia interesu społecznego i słusznego interesu obywateli .................................................................................................... § 15. Zasada przyjaznej interpretacji prawa ...................................................... § 16. Zasada współpracy organów ..................................................................... § 17. Zasada zaufania, bezstronności proporcjonalności i równego traktowania w działaniu organu ................................................................ § 18. Zasada pewności prawa ............................................................................ § 19. Zasada udzielania informacji i pomocy prawnej .................................... § 20. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu ................................. § 21. Zasada przekonywania .............................................................................. § 22. Zasada wnikliwości i szybkości postępowania ....................................... § 23. Zasada ugodowości ................................................................................... § 24. Zasada pisemności ................................................................................... § 25. Zasada dwuinstancyjności postępowania ................................................. § 26. Zasada trwałości decyzji .......................................................................... § 27. Zasada sądowej kontroli decyzji .............................................................. Rozdział IV. Kompetencja szczególna organów administracji publicznej .... § 28. Właściwość organów ................................................................................. I. Pojęcie właściwości ......................................................................... II. Właściwość miejscowa .................................................................... III. Właściwość rzeczowa ....................................................................... IV. Właściwość instancyjna .................................................................... § 29. Rozpatrywanie sporów o właściwość ..................................................... § 30. Wyłączenie pracownika organu lub członka organu kolegialnego od udziału w postępowaniu ...................................................................... I. Cel wyłączenia .................................................................................. II. Przesłanki wyłączenia ...................................................................... III. Procedura i konsekwencje wyłączenia ............................................. § 31. Wyłączenie organu od udziału w postępowaniu ...................................... I. Cel wyłączenia .................................................................................. II. Przesłanki wyłączenia ....................................................................... III. Procedura i konsekwencje wyłączenia ............................................. 16 16 18 20 20 21 23 24 26 28 29 30 32 32 34 35 36 37 39 40 41 43 44 44 44 46 47 48 49 51 51 52 54 55 55 56 56 Spis treści Rozdział V. Strona postępowania administracyjnego ....................................... § 32. Uwagi ogólne ............................................................................................ § 33. Legitymacja procesowa ............................................................................. I. Pojęcie legitymacji procesowej ........................................................ II. Interes prawny ................................................................................... III. Koncepcje legitymacji procesowej ................................................... § 34. Zdolność administracyjnoprawna i jej konsekwencje procesowe ........... § 35. Zdolność administracyjnoprocesowa ........................................................ § 36. Przedstawicielstwo ustawowe w postępowaniu administracyjnym ......... § 37. Następstwo procesowe .............................................................................. § 38. Pełnomocnictwo procesowe ...................................................................... I. Zakres podmiotowy pełnomocnictwa ............................................... II. Forma ustanowienia pełnomocnika .................................................. III. Zakres uprawnień i skutki ustanowienia pełnomocnika .................. § 39. Wielość stron w postępowaniu administracyjnym ................................... I. Sytuacje wielości stron ..................................................................... II. Wielość stron w jednej sprawie administracyjnej ........................... III. Wielość stron w kilku sprawach administracyjnych rozstrzyganych w jednym postępowaniu ................................................................... Rozdział VI. Podmioty na prawach strony ........................................................ § 40. Katalog podmiotów na prawach strony ................................................... § 41. Pojęcie i pozycja procesowa organizacji społecznej ............................... § 42. Istota podmiotów na prawach strony ....................................................... § 43. Postaci inicjatywy procesowej organizacji społecznej, prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka ................... I. Żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego ...................... II. Włączenie się do udziału w postępowaniu administracyjnym ........ III. Wniesienie odwołania ...................................................................... IV. Żądanie weryfikacji decyzji w trybach nadzwyczajnych ................ V. Skarga na decyzję do sądu administracyjnego ............................... VII 60 60 61 61 62 63 65 67 69 72 73 73 74 76 78 78 78 79 81 81 82 84 85 85 86 88 89 90 Rozdział VII. Wszczęcie postępowania administracyjnego ............................. 94 94 § 44. Wszczęcie postępowania ........................................................................... 94 I. Sposoby wszczęcia postępowania .................................................... 95 II. Data wszczęcia postępowania ........................................................... 96 III. Forma prawna wszczęcia postępowania .......................................... 97 IV. Opłaty przy wszczęciu postępowania .............................................. 99 § 45. Podania ...................................................................................................... I. Forma podania ................................................................................... 99 II. Wadliwość podań .............................................................................. 101 III. Sposoby wnoszenia podań ................................................................ 102 Spis treści VIII IV. Niewłaściwe skierowanie podania .................................................... 104 § 46. Terminy załatwiania spraw ....................................................................... 105 I. Określenie długości terminów .......................................................... 105 II. Konsekwencje niedotrzymania terminu ........................................... 107 III. Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie lub przewlekłość postępowania ..................................................................................... 108 IV. Skarga na bezczynność do wojewódzkiego sądu administracyjnego 109 Rozdział VIII. Czynności techniczno-procesowe ............................................... 112 § 47. Istota i charakter prawny czynności techniczno-procesowych ................ 112 § 48. Doręczenia ................................................................................................. 113 I. Znaczenie doręczenia w postępowaniu administracyjnym .............. 113 II. Zasada oficjalności doręczeń ............................................................ 113 III. Przedmiot doręczeń ........................................................................... 114 IV. Zakres podmiotowy i środki doręczeń ............................................. 114 V. Miejsce doręczeń ............................................................................... 116 VI. Sposoby doręczeń ............................................................................. 117 1. Doręczenie właściwe (zwykłe) ..................................................... 117 2. Doręczenie zastępcze .................................................................... 118 3. Doręczenie zastępcze (subsydiarne) ............................................. 119 4. Doręczenie konkludentne ............................................................ 120 5. Doręczenie przez obwieszczenie .................................................. 120 6. Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej ..... 121 7. Doręczenie uproszczone ............................................................... 124 VII. Potwierdzenie doręczenia ................................................................. 124 § 49. Wezwania ................................................................................................... 125 I. Pojęcie wezwania .............................................................................. 125 II. Zakres podmiotowy i przedmiotowy wezwania .............................. 125 III. Zasada nieuciążliwości wezwania .................................................... 126 IV. Pomoc prawna ................................................................................... 127 V. Treść wezwania ................................................................................. 127 VI. Zwrot kosztów stawiennictwa na wezwanie .................................... 128 § 50. Terminy ...................................................................................................... 129 I. Rodzaje terminów ............................................................................. 129 II. Sposób obliczania terminów ............................................................. 130 III. Warunki zachowania terminu ........................................................... 131 IV. Przywrócenie terminu ....................................................................... 132 1. Zakres stosowania instytucji przywrócenia terminu ................... 132 2. Przesłanki przywrócenia terminu ................................................. 132 3. Rozstrzygnięcie w sprawie przywrócenia terminu ...................... 134 § 51. Protokoły, adnotacje i metryki .................................................................. 135 I. Znaczenie procesowe protokołu ....................................................... 135 II. Przedmiot protokołu .......................................................................... 135 Spis treści IX III. Treść protokołu ................................................................................. 136 IV. Przedmiot i treść adnotacji ............................................................... 137 V. Metryka sprawy ................................................................................. 138 § 52. Udostępnianie akt sprawy ......................................................................... 139 I. Uwagi ogólne .................................................................................... 139 II. Zakres udostępniania akt sprawy ..................................................... 139 III. Ograniczenie dostępu do akt sprawy ............................................... 140 IV. Forma odmowy udostępnienia akt sprawy ...................................... 141 Rozdział IX. Postępowanie dowodowe ............................................................... 144 § 53. Zasady postępowania dowodowego ......................................................... 144 § 54. Środki dowodowe ...................................................................................... 146 I. Dowód z dokumentu ......................................................................... 146 II. Dowód z zeznań świadków .............................................................. 148 III. Dowód z opinii biegłych .................................................................. 150 IV. Dowód z oględzin ............................................................................. 150 V. Pozostałe środki dowodowe ............................................................. 151 VI. Przesłuchanie strony ......................................................................... 151 § 55. Rozprawa ................................................................................................... 152 I. Zastosowanie rozprawy w postępowaniu administracyjnym .......... 152 II. Przygotowanie rozprawy ................................................................... 153 III. Przebieg rozprawy ............................................................................. 154 § 56. Uzyskanie stanowiska innego organu ....................................................... 155 Rozdział X. Mediacja ............................................................................................ 159 § 57. Wykorzystanie polubownego rozwiązywania sporów w sprawach administracyjnych ...................................................................................... 159 § 58. Możliwość przeprowadzenia mediacji ...................................................... 161 § 59. Mediator ..................................................................................................... 162 § 60. Przebieg mediacji ...................................................................................... 162 I. Inicjatywa i zawiadomienie stron ..................................................... 162 II. Wszczęcie mediacji ........................................................................... 163 III. Postępowanie mediacyjne ................................................................. 163 IV. Protokół mediacyjny ......................................................................... 164 V. Załatwienie sprawy przez organ ....................................................... 165 Rozdział XI. Przerwanie toku postępowania administracyjnego ................... 168 § 61. Zawieszenie postępowania ........................................................................ 168 I. Uwagi ogólne .................................................................................... 168 II. Podstawy zawieszenia postępowania ............................................... 169 1. Przesłanka śmierci strony ............................................................. 169 2. Przesłanka śmierci przedstawiciela ustawowego strony ............. 170 Spis treści X 3. Przesłanka utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych ..................... 170 4. Przesłanka wystąpienia zagadnienia wstępnego .......................... 170 5. Przesłanka w postaci wniosku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ............................................................................. 172 6. Przesłanki zawieszenia postępowania zależnego od woli strony ............................................................................................. 173 III. Skutki prawne zawieszenia postępowania ....................................... 173 1. Ogólne skutki zawieszenia postępowania .................................... 173 2. Szczególne skutki zawieszenia postępowania niezależnego od woli strony ............................................................................... 174 3. Szczególne skutki zawieszenia postępowania zależnego od woli strony ............................................................................... 176 IV. Podjęcie zawieszonego postępowania .............................................. 177 V. Forma załatwienia sprawy zawieszenia postępowania .................... 177 § 62. Umorzenie postępowania .......................................................................... 178 I. Uwagi ogólne .................................................................................... 178 II. Podstawy umorzenia postępowania .................................................. 179 1. Obiektywna bezprzedmiotowość postępowania .......................... 179 2. Subiektywna bezprzedmiotowość postępowania ......................... 181 III. Problem formy odmowy umorzenia postępowania ......................... 182 Rozdział XII. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym ............... 185 § 63. Decyzja administracyjna ........................................................................... 185 I. Pojęcie „decyzji administracyjnej” ................................................... 185 II. Domniemanie formy decyzji administracyjnej ................................ 189 III. Klasyfikacja decyzji administracyjnych ........................................... 190 1. Decyzje deklaratoryjne i konstytutywne ...................................... 190 2. Decyzje pozytywne i negatywne ................................................. 191 3. Decyzje nieostateczne, ostateczne i prawomocne ....................... 191 4. Decyzje związane i oparte na uznaniu administracyjnym ........ 192 5. Decyzje rozstrzygające sprawę co do istoty (merytoryczne) i w inny sposób kończące postępowanie w danej instancji (formalne) ...................................................................................... 193 6. Decyzje częściowe ........................................................................ 193 IV. Struktura treściowa decyzji administracyjnej .................................. 194 1. Oznaczenie organu administracji publicznej ............................... 194 2. Określenie daty wydania .............................................................. 194 3. Oznaczenie strony lub stron ......................................................... 194 4. Powołanie podstawy prawnej ....................................................... 195 5. Rozstrzygnięcie (osnowa) ............................................................. 195 6. Uzasadnienie faktyczne i prawne ................................................. 195 Spis treści XI 7. Pouczenie, czy i w jakim trybie służy od decyzji odwołanie, powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw lub skarga do sądu administracyjnego, oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania ...................................................................................... 197 8. Podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji ........................................................................................... 198 9. Inne składniki decyzji określone w przepisach szczególnych .... 199 V. Wprowadzenie decyzji do obrotu prawnego .................................... 200 VI. Koncepcja tzw. decyzji nieistniejącej (nie-aktu) ............................. 201 VII. Tryb rektyfikacji decyzji ................................................................... 202 1. Istota rektyfikacji decyzji ............................................................. 202 2. Uzupełnienie decyzji .................................................................... 203 3. Sprostowanie decyzji .................................................................... 204 4. Wykładnia decyzji ........................................................................ 206 § 64. Postanowienie administracyjne ................................................................. 207 I. Decyzja a typowe postanowienie ..................................................... 207 II. Pojęcie i podstawowe rodzaje postanowień ..................................... 208 III. Struktura treściowa postanowienia ................................................... 210 IV. Doręczanie i ogłaszanie postanowień .............................................. 211 V. Weryfikacja postanowień w trybach nadzwyczajnych ..................... 212 § 65. Ugoda administracyjna .............................................................................. 212 I. Istota ugody administracyjnej ........................................................... 212 II. Przesłanki dopuszczalności zawarcia ugody .................................... 213 III. Inicjatywa zawarcia ugody ............................................................... 214 IV. Skutki prawne wystąpienia przesłanek do zawarcia ugody ............ 214 V. Forma i struktura treści ugody ......................................................... 215 VI. Przesłanki zatwierdzenia ugody ....................................................... 215 VII. Forma zatwierdzenia i odmowy zatwierdzenia ugody .................... 216 VIII. Skutki prawne ugody ........................................................................ 217 IX. Zaskarżalność ugody i postanowienia o jej zatwierdzeniu (odmowie zatwierdzenia) .................................................................. 218 § 66. Milczące załatwienie sprawy .................................................................... 219 I. Pojęcie, zakres i konstrukcja prawna milczącego załatwienia sprawy ................................................................................................ 219 II. Kwestie szczegółowe dotyczące postępowania w sprawie załatwianej milcząco ......................................................................... 221 III. Weryfikacja milczącego załatwienia sprawy .................................... 222 Rozdział XIII. Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji ............................ 228 § 67. System weryfikacji rozstrzygnięć na drodze administracyjnej ................ 228 I. Elementy systemu weryfikacji rozstrzygnięć ................................... 228 II. Środki zaskarżenia i ich klasyfikacja ............................................... 228 Spis treści XII III. Środki nadzoru .................................................................................. 230 IV. Odwołalność rozstrzygnięcia ............................................................ 231 V. Zbieg trybów weryfikacji rozstrzygnięć na drodze administracyjnej ................................................................................ 232 § 68. Odwołania .................................................................................................. 233 I. Prawo odwołania ............................................................................... 233 II. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ....................................... 234 III. Podmiot uprawniony do wniesienia odwołania ............................... 235 IV. Organ właściwy do rozpatrzenia odwołania .................................... 236 V. Wymogi formalne odwołania ........................................................... 237 1. Forma i treść odwołania ............................................................... 237 2. Tryb wnoszenia odwołania ........................................................... 238 3. Termin do wniesienia odwołania ................................................. 238 VI. Wpływ odwołania na wykonalność decyzji ..................................... 239 VII. Postępowanie odwoławcze przed organem pierwszej instancji ...... 240 1. Zawiadomienie stron o wniesieniu odwołania ............................ 240 2. Samokontrola organu pierwszej instancji .................................... 240 3. Przekazanie odwołania organowi odwoławczemu ...................... 241 VIII. Postępowanie przed organem odwoławczym ................................... 242 1. Postępowanie wstępne przed organem odwoławczym ................ 242 2. Postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym ........ 244 3. Cofnięcie odwołania ..................................................................... 247 4. Decyzje organu odwoławczego .................................................... 248 4.1. Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję .............. 249 4.2. Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości albo w części i orzekająca w tym zakresie co do istoty sprawy ... 250 4.3. Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości albo w części i umarzająca w tym zakresie postępowanie w pierwszej instancji ................................................................ 251 4.4. Decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego ............ 252 4.5. Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji .......................................................... 252 4.6. Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję i zobowiązująca organ pierwszej instancji do wydania decyzji o określonej treści .......................................................................................... 254 5. Zakaz reformationis in peius ........................................................ 255 § 69. Zażalenie .................................................................................................... 258 I. Konstrukcja prawna zażalenia .......................................................... 258 II. Kwestia odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących odwołań ............................................................................................. 259 Spis treści XIII Rozdział XIV. Wznowienie postępowania administracyjnego ......................... 266 § 70. Charakter i funkcje wznowienia ............................................................... 266 § 71. Dopuszczalność wznowienia ..................................................................... 267 § 72. Podstawy wznowienia ............................................................................... 269 I. Fałszywość dowodów lub decyzja jako wynik przestępstwa ......... 269 II. Brak wyłączenia pracownika lub organu ......................................... 270 III. Brak udziału strony w postępowaniu ............................................... 271 IV. Wyjawienie nowych istotnych faktów lub dowodów ...................... 272 V. Brak stanowiska organu współdziałającego ..................................... 273 VI. Odmienne rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego .......................... 273 VII. Zmiana wcześniejszej decyzji lub orzeczenia .................................. 273 VIII. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ........................................... 274 IX. Naruszenie zasad równego traktowania ........................................... 274 § 73. Procedura wznowienia postępowania ....................................................... 275 I. Inicjatywa wszczęcia postępowania ................................................. 275 II. Właściwość organów ........................................................................ 276 III. Termin wniesienia żądania ............................................................... 277 IV. Wszczęcie postępowania ................................................................... 277 V. Ponowne rozpoznanie sprawy .......................................................... 278 VI. Wstrzymanie wykonalności decyzji ................................................. 278 VII. Rozstrzygnięcia po wznowieniu postępowania ................................ 279 Rozdział XV. Uchylenie, zmiana i wygaśnięcie decyzji .................................... 282 § 74. Cel postępowania ...................................................................................... 282 § 75. Uchylenie i zmiana decyzji ...................................................................... 283 I. Uchylenie i zmiana decyzji, na mocy której strona nie nabyła prawa ................................................................................................. 283 II. Uchylenie i zmiana decyzji, na mocy której strona nabyła prawo 286 III. Uchylenie i zmiana decyzji przez ministra lub wojewodę ............ 287 IV. Uchylenie i zmiana decyzji na mocy przepisów szczególnych ...... 288 V. Uchylenie decyzji ze względu na niewykonanie przez stronę wyznaczonych czynności w określonym terminie ........................... 289 § 76. Wygaśnięcie decyzji .................................................................................. 290 Rozdział XVI. Stwierdzenie nieważności decyzji .............................................. 293 § 77. Cel postępowania ...................................................................................... 293 § 78. Przesłanki nieważności ............................................................................. 295 I. Naruszenie przepisów o właściwości .............................................. 295 II. Brak podstawy prawnej lub rażące naruszenie prawa ..................... 296 III. Sprawa uprzednio rozstrzygnięta inną decyzją ostateczną albo sprawa, którą załatwiono milcząco .......................................... 299 IV. Skierowanie decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie .......... 300 V. Brak możliwości wykonania decyzji ................................................ 301 Spis treści XIV VI. Zagrożenie karą ................................................................................. 302 VII. Nieważność decyzji z mocy prawa .................................................. 302 § 79. Ograniczenia w stwierdzeniu nieważności decyzji ................................ 303 § 80. Przebieg postępowania .............................................................................. 305 Rozdział XVII. Postępowanie uproszczone ...................................................... 310 § 81. Zagadnienia wprowadzające ..................................................................... 310 § 82. Zakres stosowania i przebieg postępowania uproszczonego ................... 310 § 83. Rozstrzygnięcia w postępowaniu uproszczonym, środki zaskarżenia .... 312 Rozdział XVIII. Administracyjne kary pieniężne ............................................. 313 § 84. Zakres stosowania przepisów KPA o administracyjnych karach pieniężnych ................................................................................................ 313 § 85. Przesłanki miarkowania i odstąpienia od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej .......................................................................................... 314 § 86. Przedawnienie ukarania i egzekucji administracyjnej kary pieniężnej .. 316 § 87. Ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej .............................. 318 Rozdział XIX. Postępowania dodatkowe ........................................................... 320 § 88. Specyfika postępowań dodatkowych ........................................................ 320 § 89. Zaświadczenia ............................................................................................ 320 I. Charakter prawny zaświadczeń ........................................................ 320 II. Legitymacja do uzyskania zaświadczenia ........................................ 323 III. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń .......................... 324 IV. Opłaty za wydanie zaświadczenia .................................................... 325 V. Środki prawne w postępowaniu dotyczącym wydawania zaświadczeń ....................................................................................... 326 § 90. Skargi i wnioski ........................................................................................ 327 I. Skargi ................................................................................................. 330 1. Postępowanie w sprawach skarg .................................................. 331 2. Skargi w sprawach rozpatrywanych w postępowaniu administracyjnym ogólnym .......................................................... 333 II. Wnioski .............................................................................................. 334 1. Rozpatrywanie wniosków ............................................................. 334 Rozdział XX. Europejska współpraca administracyjna ................................... 337 § 91. Zagadnienia wprowadzające ..................................................................... 337 § 92. Zakres współpracy instytucjonalnej i tryb działania ............................... 338 Rozdział XXI. Sądownictwo administracyjne ................................................... 340 § 93. Zadania i organizacja sądów administracyjnych ...................................... 340 I. Funkcje sądownictwa administracyjnego ......................................... 340 Spis treści XV II. Ustrój i zadania sądów administracyjnych ...................................... 340 III. Zakres przedmiotowy kontroli sądowej ........................................... 342 § 94. Postępowanie przed sądami administracyjnymi ....................................... 344 I. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego ........................ 344 II. Strony i uczestnicy postępowania .................................................... 345 III. Pełnomocnicy procesowi .................................................................. 347 IV. Wniesienie skargi .............................................................................. 349 V. Odrzucenie skargi .............................................................................. 350 VI. Postępowanie wyjaśniające ............................................................... 350 VII. Zawieszenie postępowania ................................................................ 351 VIII. Umorzenie postępowania .................................................................. 353 § 95. Wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych .................................... 353 § 96. Postępowania szczególne .......................................................................... 356 I. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej ..................................................... 356 II. Mediacja ............................................................................................ 357 III. Postępowanie uproszczone ............................................................... 359 § 97. Środki odwoławcze ................................................................................... 360 I. Skarga kasacyjna ............................................................................... 360 II. Zażalenie ............................................................................................ 363 § 98. Wznowienie postępowania ........................................................................ 364 § 99. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia .................................................................................................. 366 Indeks rzeczowy ...................................................................................................... 373 Spis treści Wykaz skrótów 1. Akty prawne EgzAdmU ..................... ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admini- stracji (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.) KC .................................. Kodeks cywilny KK ................................. Kodeks karny KKS ............................... Kodeks karny skarbowy Konstytucja RP ............. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KPA ............................... Kodeks postępowania administracyjnego KPPUE .......................... Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z 14.12.2007 r. (Dz.Urz. UE C 326/2012, s. 391) KRO .............................. Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH ............................... Kodeks spółek handlowych OpłSkarbU .................... ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.) z 2017 r. poz. 201 ze zm.) z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) OrdPU ........................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. PrBud ............................ ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. PrPostSAdm .................. ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admi- nistracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) PrWod ............................ ustawa z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) RPOU ............................ ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 958) SamGminU ................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) z 2017 r. poz. 1889) SłCywU ......................... ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. Dz.U. SwobGospU .................. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168) ZmInfU ......................... ustawa z 12.2.2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działal- ności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 40, poz. 230) ZmKPAU ....................... ustawa z 3.12.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed są- dami administracyjnymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18 ze zm.) XVIII ZmKPAU2017 ............... ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) 2. Organy, instytucje i organizacje GUC .............................. Główny Urząd Ceł KRRiT ........................... Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji NFZ ............................... Narodowy Fundusz Zdrowia NSA ............................... Naczelny Sąd Administracyjny RIO ................................ regionalna izba obrachunkowa RM ................................ Rada Ministrów RP .................................. Rzeczpospolita RZGW ........................... Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej SKO ............................... samorządowe kolegium odwoławcze SN ................................. Sąd Najwyższy WSA .............................. Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Publikatory i czasopisma Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. .......................... Dziennik Urzędowy GAP ............................... Gospodarka i Administracja Państwowa MoP ............................... Monitor Prawniczy M.P. ............................... Monitor Polski ONSA ............................ Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSNC ............................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna ONSAiWSA .................. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódz- kich Sądów Administracyjnych i Ubezpieczeń Społecznych OSNAPiUS ................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy OSNCP .......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy OSNP ............................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy OSNPG ......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wydawnictwo Prokuratury Ge- neralnej OSP ............................... Orzecznictwo Sądów Polskich OTK .............................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A .......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A OwSS ............................ Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych Pal. ................................ Palestra PiP ................................. Państwo i Prawo PPP ................................ Przegląd Prawa Publicznego Prok. i Pr. ....................... Prokuratura i Prawo PS .................................. Przegląd Sądowy ST .................................. Samorząd Terytorialny Wok. .............................. Wokanda ZNSA ............................ Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego Wykaz skrótów XIX 4. Inne skróty ewid. .............................. ewidencyjny (-a) godz. .............................. godzina (-y) m.in. .............................. między innymi m.st. ............................... miasto stołeczne NIP ................................ Numer Identyfikacji Podatkowej niepubl. .......................... niepublikowany (-e) np. .................................. na przykład Nr .................................. numer (-y) pkt ................................. punkt (-y) pok. ................................ pokój post. ............................... postanowienie S.A. ............................... spółka akcyjna sprost. ............................ sprostowanie spółka z o.o. .................. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tekst jedn. ...................... tekst jednolity tj. ................................... to jest uchw. ............................. uchwała uchw. (7) ....................... uchwała w składzie 7 sędziów wyr. ................................ wyrok zd. .................................. zdanie zł .................................... złoty (-ch) Wykaz skrótów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie administracyjne. Wydanie 5
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: