Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00533 009056 8386166 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.Testy. Kazusy - ebook/pdf
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.Testy. Kazusy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 391
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2944-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ćwiczenia Becka – to seria stworzona dla studentów prawa, którzy pilnie przygotowują się do zajęć i zaliczeń oraz egzaminów. Podanie wiedzy w sposób prosty i przystępny stanowi podstawę do łatwego opanowania wiedzy. Zanim to nastąpi, student uzyska podstawy do zrozumienia trudniejszych zagadnień i polubi przedmiot.

Ćwiczenia Becka „Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne” podzielone są na dwie części:

część pierwsza – TESTY dotyczące m.in.:

część druga – KAZUSY z rozwiązaniami dotyczące m.in.:

Uzupełnieniem niniejszych Ćwiczeń są Plansze Becka „Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne”.

W wydaniu 2. zwiększono ilość pytań testowych oraz rozbudowano kazusy, aktualizując całość problematyki według stanu prawnego na dzień 1.5.2011 r. (z uwzględnieniem również zmian uchwalonych przed 1.5.2011 r., a wchodzących w życie po tej dacie).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ćwiczenia Becka Piotr Gołaszewski Postępowanie administracyjne i sądowo- administracyjne testy • kazusy 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Ćwiczenia Becka Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne W sprzedaży: B. Adamiak, J. Borkowski KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ, wyd. 11 Duże Komentarze Becka R. Kędziora KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Becka R. Kędziora KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. EDYCJA DRUGA KodeksSystem M. Wierzbowski (red.) POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE, PODATKOWE, EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, wyd. 13 Podręczniki Prawnicze Z. Kmieciak (red.) POLSKIE SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE Podręczniki Prawnicze P. Gołaszewski POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE, wyd. 2 Plansze Becka R. Kędziora OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, wyd. 2 Akademia Prawa PRAWO ADMINISTRACYJNE 2010 Teksty Ustaw Becka www.sklep.beck.pl Piotr Gołaszewski Postępowanie administracyjne i sądowo- administracyjne testy • kazusy 2. wydanie Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2011 Redakcja: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-2943-7 ISBN e-book 978-83-255-2944-4 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wykaz skrótów Podstawowa literatura Przedmowa Czêœæ A. Testy Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12 Test 13 Test 14 Test 15 Czêœæ B. Kazusy 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 100 110 120 130 140 Odpowiedzi do testu 1 Odpowiedzi do testu 2 Odpowiedzi do testu 3 Odpowiedzi do testu 4 Odpowiedzi do testu 5 Odpowiedzi do testu 6 Odpowiedzi do testu 7 Odpowiedzi do testu 8 Odpowiedzi do testu 9 Odpowiedzi do testu 10 Odpowiedzi do testu 11 Odpowiedzi do testu 12 Odpowiedzi do testu 13 Odpowiedzi do testu 14 Odpowiedzi do testu 15 Kazus 1. Dopuszczalnoœæ drogi ogólnego postêpowania administracyjnego (drogi administracyjnej sensu stricto) Kazus 2. W³aœciwoœæ organu administracji publicznej w ogólnym postêpowaniu administracyjnym (spór o w³aœciwoœæ) Kazus 3. Organizacja spo³eczna w ogólnym postêpowaniu administracyjnym (podmioty ogólnego postêpowania administracyjnego na prawach strony) oraz wszczêcie ogólnego postêpowania administracyjnego VII XI XVII 1 153 155 157 160 162 164 167 169 171 174 176 178 181 183 185 189 196 206 V Spis treœci Kazus 4. Wezwania (pomoc prawna), dorêczenia, postêpowanie dowodowe oraz zaskar¿anie postanowieñ w ogólnym postêpowaniu administracyjnym Kazus 5. Ugoda, protoko³y i adnotacje oraz wspó³dzia³anie organów adminis- stracji publicznej w ogólnym postêpowaniu administracyjnym Kazus 6. Decyzja administracyjna (forma za³atwienia sprawy przez organ administracji publicznej), zastêpstwo procesowe oraz niedopuszczalnoœæ odwo³ania w ogólnym postêpowaniu administracyjnym Kazus 7. Elementy decyzji wydawanych w ogólnym postêpowaniu administracyjnym, rektyfikacja decyzji oraz stosunek ogólnego postêpowania administracyjnego do postêpowania skargowego (na przyk³adzie odwo³ania) Kazus 8. Wniesienie odwo³ania po up³ywie terminu do zaskar¿enia decyzji, przywrócenie terminu oraz wymogi formalne podania (odwo³ania) w ogólnym postêpowaniu administracyjnym Kazus 9. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, wy³¹czenie pracownika organu administracji publicznej oraz wznowienie ogólnego postêpowania administracyjnego i udostêpnianie akt w tym postêpowaniu Kazus 10. Strona, nastêpstwo prawne oraz stwierdzenie niewa¿noœci decyzji w ogólnym postêpowaniu administracyjnym (zawieszenie i umorzenie tego postêpowania) Kazus 11. Terminy za³atwiania spraw w ogólnym postêpowaniu administracyjnym oraz wniesienie skargi do s¹du administracyjnego (na przyk³adzie nieterminowego za³atwienia sprawy lub przewlek³ego prowadzenia postêpowania przez organ administracji publicznej) Kazus 12. Skarga do s¹du administracyjnego na czynnoœci z zakresu administracji publicznej niebêd¹ce decyzjami lub postanowieniami wydanymi w postêpowaniu administracyj- nym (zaskar¿anie aktów organów jednostek samorz¹du terytorialnego i terenowych organów administracji rz¹dowej) Kazus 13. Strony i uczestnicy oraz za¿alenie w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym Kazus 14. Odrzucenie skargi wniesionej do s¹du administracyjnego oraz postêpowanie kasacyjne przed s¹dem administracyjnym (ujawnienie siê podstaw odrzucenia skargi na etapie postêpowania przed NSA) Kazus 15. Granice orzekania s¹dów administracyjnych, postêpowanie uproszczone przed WSA oraz niewa¿noœæ postêpowania s¹dowoadministracyjnego (na przyk³adzie sprzecznoœci z prawem sk³adu s¹du administracyjnego) i jego zwi¹zki z ogólnym postêpowaniem aministracyjnym Indeks rzeczowy VI 222 236 244 253 261 270 282 299 313 323 332 345 363 Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. Akty normatywne Wykaz skrótów EgzAdmU GospNierU KC Konstytucja RP KPA KPC OrdPU PrBud PrPostSAdm PrUSAdm ustawa z 17.6.1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Kodeks cywilny Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) Kodeks postêpowania administracyjnego Kodeks postêpowania cywilnego ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju s¹dów admini- stracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory Adm. Publ. AUW Dz.U. Dz.U. RP GAP Gd. SP GP Jur. KPPubl Administracja Publiczna Acta Universitatis Wratislaviensis Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (wydanie przedwojenne) Gospodarka – Administracja Pañstwowa Gdañskie Studia Prawnicze Gazeta Prawna Jurysta Kwartalnik Prawa Publicznego VII Wykaz skrótów MoP MoPod M.P. NP OMT ONSA ONSAiWSA OSN OSNAPiUS OSNC OSNCP OSNP OSP OSPiKA OSS OTK PB PiP PP PPA PPPubl Pr. Gosp. PS PUG RN RNGA RPEiS SI ST Wok. ZNSA ZNUG VIII Monitor Prawniczy Monitor Podatkowy Monitor Polski Nowe Prawo Organizacja – Metody – Technika Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego i Wo- jewódzkich S¹dów Administracyjnych Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Administracyj- na, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Pracy, Ubezpie- czeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych Orzecznictwo S¹dów Polskich Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿owych Orzecznictwo w Sprawach Samorz¹dowych Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego Prawo Bankowe Pañstwo i Prawo Problemy Praworz¹dnoœci Przegl¹d Prawa i Administracji Przegl¹d Prawa Publicznego Prawo Gospodarcze Przegl¹d S¹dowy Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Rada Narodowa Rada Narodowa – Gospodarka – Administracja Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Studia Iuridica Samorz¹d Terytorialny Wokanda Zeszyty Naukowe S¹downictwa Administracyjnego Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego 3. Inne skróty art. nast. niepubl. np. Nr NSA orz. pkt por. post. rozdz. s. SKO SN t. tekst jedn. tj. TK tzw. uchw. uchw. NSA (5) uchw. NSA (7) uchw. SN (7) ust. w zw. WSA wyd. wyr. wyr. NSA (7) z. zd. ze zm. zob. Wykaz skrótów artyku³ nastêpny (-a, -e) niepublikowane (-a, -y) na przyk³ad numer Naczelny S¹d Administracyjny orzeczenie punkt porównaj postanowienie rozdzia³ strona samorz¹dowe kolegium odwo³awcze S¹d Najwy¿szy tom tekst jednolity to jest Trybuna³ Konstytucyjny tak zwany (-a, -e) uchwa³a uchwa³a Naczelnego S¹du Administracyjnego w sk³a- dzie piêciu sêdziów uchwa³a Naczelnego S¹du Administracyjnego w sk³a- dzie siedmiu sêdziów uchwa³a S¹du Najwy¿szego w sk³adzie siedmiu sê- dziów ustêp w zwi¹zku wojewódzki s¹d administracyjny wydanie wyrok wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego w sk³a- dzie siedmiu sêdziów zeszyt zdanie ze zmianami zobacz IX Podstawowa literatura Podstawowa literatura 1. Podrêczniki Podstawowa literatura B. Adamiak, J. Borkowski, Postêpowanie administracyjne i s¹dowoadministracyjne, wyd. 8, Warszawa 2010. E. Bojanowski, Z. Cieœlak, J. Lang, Postêpowanie administracyjne i postêpowanie przed s¹dami administracyjnymi, pod red. J. Langa, wyd. 4, Warszawa 2010. K. Celiñska-Grzegorczyk, R. Hauser, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Postêpowania admini- stracyjne, s¹dowoadministracyjne i egzekucyjne, pod red. R. Hausera, Warszawa 2009. K. Chor¹¿y, W. Taras, A. Wróbel, Postêpowanie administracyjne, egzekucyjne i s¹do- woadministracyjne, wyd. 4, Warszawa 2009. W. Chróœcielewski, K. Defeciñska-Tomczak, Z. Kmieciak, A. Korzeniowska, A. Kubiak-Koz- ³owska, Polskie s¹downictwo administracyjne, pod red. Z. Kmieciaka, Warszawa 2006. W. Chróœcielewski, J.P. Tarno, Postêpowanie administracyjne i postêpowanie przed s¹dami administracyjnymi, wyd. 3, Warszawa 2009. W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postêpowanie administracyjne, pod red. Z. Cieœlaka, Warszawa 2010. E. Frankiewicz, M. Sieniuæ, M. Szewczyk, J.P. Tarno, J. Wyporska, S¹dowa kontrola admi- nistracji. Podrêcznik akademicki, pod red. J.P. Tarno, Warszawa 2006. J. M. Jaœkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postêpowanie s¹dowoadministracyjne, wyd. 4, Warszawa 2010. Jendroœka, Ogólne postêpowanie administracyjne i s¹dowoadministracyjne, Wroc³aw 2007. R. Kedziora, Ogólne postêpowanie administracyjne, wyd. 2, Warszawa 2010. E. Ochendowski, postêpowanie administracyjne – ogólne, egzekucyjne i s¹dowoadmi- nistracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruñ 2005. Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, wyd. 2, Warszawa 2008. R. Sawu³a, L. ¯ukowski, Postêpowanie administracyjne, Warszawa 2004. M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Postêpowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed s¹dami administracyjnymi, pod red. M. Wierzbowskiego, wyd. 13, Warszawa 2010. T. Woœ, H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admi- nistracyjnymi, pod red. T. Wosia, wyd. 4, Warszawa 2010. XI Podstawowa literatura 2. Komentarze B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 11, Warszawa 2011. S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyñski, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordyna- cja podatkowa. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2011. B. Dauter, B. Gruszczyñski, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2011. R. Hauser, Z. Leoñski, W. Pi¹tek, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Postêpowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, pod red. R. Hausera, A. Skoczylasa, wyd. 5, Warszawa 2011. D. Jankowiak, Ustawa o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, Wroc³aw 2007. Z. Janowicz, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999. M. Jaœkowska, A. Wróbel, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009. R. Kêdziora, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 3, Warsza- wa 2011. Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarze dla praktyków, pod red. A. Mudreckiego, Gdañsk 2008. Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, pod red. M. Wierzbowskiego, A. Wiktorowskiej, Warszawa 2011. G. £aszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postêpowania administracyjnego. Ko- mentarz. Tom I: Komentarz do art. 1–103. Tom II: Komentarz do art. 104–269, wyd. 3, Warszawa 2010. Ordynacja podatkowa. Komentarz, pod red. H. Dzwonkowskiego, wyd. 2, Warszawa 2008. Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, pod red. R. Hau- sera, M. Wierzbowskiego, Warszawa 2011. P. Przybysz, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 7, Warsza- wa 2010. P. Przybysz, Postêpowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, wyd. 5, Warsza- wa 2008. J.P. Tarno, Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2009. T. Woœ, H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admi- nistracyjnymi. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2011. 3. Inne opracowania B. Adamiak, Odwo³anie w polskim systemie postêpowania administracyjnego, AUW No 503, Prawo LXXXVIII, Wroc³aw 1980. B. Adamiak, Wadliwoœæ decyzji administracyjnej, Wroc³aw 1986. S. Babiarz, B. Dauter, M. Niezgódka-Medek, Koszty postêpowania w sprawach admini- stracyjnych i s¹dowoadministracyjnych, wyd. 2, Warszawa 2009. S. Babiarz, B. Dauter, Wzory pism w sprawach podatkowych, wyd. 3, Warszawa 2009. XII Podstawowa literatura J. Borkowski, Zmiana i uchylanie ostatecznych decyzji administracyjnych, Warszawa 1967. J. Borkowski, Decyzja administracyjna, £ódŸ–Zielona Góra 1998. K. Celiñska-Grzegorczyk, M. Grzymis³awska-Cybulska, A. Gill, D. M¹czyñski, M. Swora, A. Trela, Koszty i op³aty w postêpowaniach administracyjnych i postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym, pod red. A. Treli, M. Swory, Warszawa 2007. W. Chróœcielewski, Organ administracji publicznej w postêpowaniu administracyj- nym, Warszawa 2002. W. Czerwiñski, Udzia³ prokuratora w postêpowaniu administracyjnym, Toruñ 2009. B. Dauter, Zarys metodyki pracy sêdziego s¹du administracyjnego, wyd. 3, Warsza- wa 2011. B. Dauter, J. Drachal, M. Niezgódka-Medek, Wzory pism i orzeczeñ w postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi, wyd. 4, Warszawa 2009. A. S. Duda, Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2008. A. Gill, Sytuacja procesowa strony w ogólnym postêpowaniu administracyjnym i po- stêpowaniach wyj¹tkowych, Warszawa 2010. W. Grzeœkiewicz, Egzekucja administracyjna – teoria i praktyka z orzecznictwem s¹dowoadministracyjnym, Warszawa 2006. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, wyd. 2, Warszawa 2007. K. Jandy-Jendroœka, J. Jendorœka, System jurysdykcyjnego postêpowania administracyj- nego, [w:] System prawa administracyjnego, t. III, pod red. T. Rabskiej, J. £êtowskie- go, Ossolineum 1978. M. Jaœkowska, Zwi¹zanie decyzji administracyjnej ustaw¹, Toruñ 1998. T. Jêdrzejewski, M. Masternak, P. R¹czka, Administracyjne postêpowanie egzekucyjne, wyd. 3, Toruñ 2006. T. Kie³kowski, Sprawa administracyjna, Kraków 2004. W. Klonowiecki, Strona w postêpowaniu administracyjnym, Lublin 1938. Z. Kmieciak, Postêpowanie administracyjne w œwietle standardów europejskich, War- szawa 1997. Z. Kmieciak, Ogólne zasady prawa i postêpowania administracyjnego, Warszawa 2000. Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004. Z. Kmieciak, Postêpowanie administracyjne i s¹dowoadministracyjne a prawo euro- pejskie, Warszawa 2009. Z. Kmieciak, Odwo³ania w postêpowaniu administracyjnym, Warszawa 2010. Z. R. Kmiecik, Instytucja zaœwiadczenia w prawie administracyjnym, Lublin 2002. Z. R. Kmiecik, Strona jako podmiot oœwiadczeñ procesowych w postêpowaniu admi- nistracyjnym, Warszawa 2008. Z. R. Kmiecik, Postêpowanie administracyjne, postêpowanie egzekucyjne w admini- stracji i postêpowanie s¹dowoadministracyjne, wyd. 2, Warszawa 2011. H. Knysiak-Molczyk, Uprawnienia strony w postêpowaniu administracyjnym, Kra- ków 2004. H. Knysiak-Molczyk, Skarga kasacyjna w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym, wyd. 2, Warszawa 2010. XIII Podstawowa literatura H. Knysiak-Molczyk, A. Mudrecki, Czynnoœci procesowe zawodowego pe³nomocnika w sprawach administracyjnych i s¹dowoadministracyjnych, Warszawa 2011. Kodyfikacja postêpowania administracyjnego (na 50-lecie K.P.A.), pod red. J. Niczy- poruka, Lublin 2010. Koncepcja systemu prawa administracyjnego, pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2007. G. Krawiec, Wznowienie ogólnego postêpowania administracyjnego, Sosnowiec 2007 G. £aszczyca, Za¿alenie w ogólnym postêpowaniu administracyjnym, Kraków 2000. G. £aszczyca, Zawieszenie ogólnego postêpowania administracyjnego, Kraków 2005. G. £aszczyca, Rozprawa administracyjna w ogólnym postêpowaniu administracyj- nym, Warszawa 2008. G. £aszczyca, C. Martysz, A. Matan, Postêpowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003. G. £aszczyca, A. Matan, Dorêczenie w postêpowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym, Kraków 1998. G. £aszczyca, A. Matan, Umorzenie ogólnego postêpowania administracyjnego, Kra- ków 2002. A. Matan, Zastêpstwo procesowe w ogólnym postêpowaniu administracyjnym, Katowice 2001. R. Mikosz, G. Radecki, £. Strzêpek, Pisma stron w postêpowaniu przed s¹dami admini- stracyjnymi. Komentarz, orzecznictwo, wzory, Warszawa 2008. M. Mincer, Uznanie administracyjne, Toruñ 1983. E. Pierzcha³a, Œrodki prawne w postêpowaniu egzekucyjnym w administracji, War- szawa 2007. Postêpowanie administracyjne w Europie, pod red. Z. Kmieciaka, wyd. 2, Warszawa 2010. Pozycja samorz¹dowych kolegiów odwo³awczych w postêpowaniu administracyj- nym, pod red. Cz. Martysza, A. Matana, Kraków 2005. Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Orzecznictwo, pod red. B. Dautera, wyd. 2, Warszawa 2009. M. Romañska, Skutecznoœæ orzeczeñ s¹dów administracyjnych, Warszawa 2010. A. Skoczylas, Dzia³alnoœæ uchwa³odawcza Naczelnego S¹du Administracyjnego, Warszawa 2004. A. Skoczylas, Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o w³aœciwoœæ przez NSA, Warszawa 2008. A. Skóra, Wspó³uczestnictwo w postêpowaniu administracyjnym, Warszawa 2009. K. Sobieralski, Nadzwyczajne tryby postêpowania administracyjnego, Warszawa 2009. R. Suwaj, Wydawanie decyzji administracyjnych, Wroc³aw 2007. R. Suwaj, Judycjalizacja postêpowania administracyjnego, Warszawa 2009. System egzekucji administracyjnej, pod red. J. Niczyporuka, S. Fundowicza, J. Radwano- wicza, Warszawa–Lublin 2004. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), t. 1, System Prawa Administracyjnego, Warszawa 2009. XIV Podstawowa literatura R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), t. 6, System Prawa Administracyjnego, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), t. 9, System Prawa Administracyjnego, M.B. Wilbrandt-Gotowicz, Skarga kasacyjna w postêpowaniu s¹dowoadministracyj- Warszawa 2009. Warszawa 2009. nym, Toruñ 2005. M.B. Wilbrandt-Gotowicz, Instytucja pytañ prawnych w sprawach s¹dowoadmini- K. Ziemski, Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna dzia³ania admini- stracyjnych, Warszawa 2010. stracji, Poznañ 2005. J. Zimmermann, Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warszawa 1981. J. Zimmermann, Administracyjny tok instancji, Kraków 1986. J. Zimmermann, Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996. XV Przedmowa Oddaj¹c w rêce Czytelników pierwsze wydanie niniejszych Æwiczeñ wyrazi³em Przedmowa Przedmowa nadziejê, ¿e publikacja ta stanie siê po¿¹danym i u¿ytecznym, a tak¿e cennym instru- mentem pog³êbiania wiedzy z zakresu prawa procesowego administracyjnego. Na- dzieja ta towarzyszy mi nadal i z takim w³aœnie przekonaniem przygotowa³em dla Pañstwa drugie – rozszerzone i uzupe³nione – wydanie niniejszych Æwiczeñ. Okres od 2008 r., kiedy niniejsze Æwiczenia po raz pierwszy trafi³y w rêce Czytel- ników, charakteryzowa³ siê du¿¹ dynamik¹ zmian prawa procesowego administra- cyjnego. W drugim wydaniu uwzglêdniono wszystkie te nowelizacje dokonuj¹c nie- zbêdnych uzupe³nieñ i modyfikacji wed³ug stanu prawnego na dzieñ 1.5.2011 r. Uwzglêdniono ponadto zmiany uchwalone przed t¹ dat¹, które wejd¹ w ¿ycie w okresie póŸniejszym, tj. nowele wynikaj¹ce z ustawy z 20.1.2011 r. o odpowiedzial- noœci maj¹tkowej funkcjonariuszy publicznych za ra¿¹ce naruszenie prawa (Dz.U. Nr 34, poz. 173; wchodzi w ¿ycie 17.5.2011 r.), ustawy z 6.8.2010 r. o dowodach osobi- stych (Dz.U. Nr 167, poz. 1131; wchodzi w ¿ycie 1.7.2011 r.), ustawy z 25.3.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 76, poz. 409; wchodzi w ¿ycie 12.7.2011 r.), a tak¿e ustawy z 24.9.2010 r. o zmianie ustawy – Ordy- nacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³at- ników (Dz.U. Nr 197, poz. 1306; w czêœci wchodzi w ¿ycie 1.8.2011 r.). Tak jak przy pierwszym wydaniu niniejszych Æwiczeñ, tak i teraz przy drugiej edycji tej publikacji, niezmienne pozostaje za³o¿enie, zgodnie z którym opracowanie niniejsze ma w pierwszej kolejnoœci stworzyæ Czytelnikowi mo¿liwoœæ sprawnego ugruntowania oraz usystematyzowania zdobytych ju¿ wczeœniej wiadomoœci z za- kresu prawa o postêpowaniu administracyjnym i s¹dowoadministracyjnym. Pod- kreœlê, ¿e czyniê to zastrze¿enie z pe³n¹ œwiadomoœci¹ tego, i¿ w dzisiejszej dobie na- zbyt czêsto dochodzi do zjawiska pos³ugiwania siê przez m³odych adeptów prawa surogatami w³aœciwych Ÿróde³ wiedzy z tej dziedziny, przed czym chcia³bym ustrzec Czytelników niniejszych Æwiczeñ. Oznacza to tyle, ¿e oddawane w Pañstwa rêce opracowanie nie mo¿e zastêpowaæ podrêczników z zakresu procedury admini- stracyjnej, które niezmiennie stanowiæ maj¹ pierwotne Ÿród³o wiedzy na temat tej szerokiej, a zarazem skomplikowanej materii. Wychodz¹c od tego zasadniczego stwierdzenia chcê podkreœliæ, ¿e niniejsze Æwi- czenia powsta³y w³aœnie z myœl¹ o stworzeniu Czytelnikowi warunków do spraw- XVII Przedmowa dzenia, ugruntowania i usystematyzowania, a w efekcie – pog³êbienia – wiedzy z za- kresu prawa administracyjnego procesowego. Istotnym elementem, jaki towarzyszy³ pracom zarówno nad pierwszym, jak i drugim wydaniem tych Æwiczeñ, by³o tak¿e miejsce procedury administracyjnej w procesie kszta³cenia akademickiego, w szczególnoœci na studiach prawniczych. Jest to bowiem w ocenie Autora miejsce szczególne, gdy¿ s³uchacze stykaj¹c siê z prawem o postêpowaniu administracyjnym i s¹dowoadministracyjnym przewa¿- nie po raz pierwszy maj¹ kontakt z instytucjami procesowymi – o zasiêgu wykra- czaj¹cym daleko poza ramy procedury administracyjnej – które towarzyszyæ im bêd¹ odt¹d na co dzieñ w ca³ej ich prawniczej drodze. St¹d te¿ tak wa¿ne jest, aby pamiêtaj¹c o odrêbnych funkcjach i samoistnym charakterze procedury admini- stracyjnej, akcentowaæ zarazem jej zwi¹zki z ca³ym systemem prawno-proceso- wym, którego znajomoœæ powinna stanowiæ nieodzowny element wiedzy ka¿dego wspó³czesnego prawnika. To samo dotyczy równie¿ s³uchaczy wszelkich odmian studiów administracyjnych, którzy ze wzglêdu na wê¿szy, a jednoczeœnie bardziej szczegó³owy przedmiot kszta³cenia, powinni legitymowaæ siê pog³êbion¹ wiedz¹ z zakresu prawa procesowego administracyjnego. Na donios³¹ rolê, jak¹ procedura administracyjna odgrywa wspó³czeœnie zarów- no w procesie kszta³cenia na studiach prawniczych oraz administracyjnych, jak i w praktyce prawniczej, zwraca uwagê prof. Marek Wierzbowski w przedmowie do znamienitego podrêcznika pod jego redakcj¹1, jak równie¿ prof. Jacek Jagielski – zna- ny szerszemu gronu Czytelników przede wszystkim z doskona³ych opracowañ z za- kresu ustrojowego i materialnego prawa administracyjnego – w trakcie swoich wyk³adów, seminariów i konwersatoriów. G³osy tych wybitnych znawców prawa administracyjnego towarzyszy³y Autorowi nieprzerwanie w toku prac zarówno nad pierwszym, jak i drugim wydaniem niniejszych Æwiczeñ. Przy tej okazji chcia³bym ponownie podziêkowaæ Panom Profesorom za ca³okszta³t pracy, jak¹ wnieœli w moje dotychczasowe wykszta³cenie. Wychodz¹c z za³o¿enia o potrzebie szerokiego spojrzenia na problematykê pro- cedury administracyjnej, w drugim wydaniu niniejszych Æwiczeñ zaprezentowano – w sposób poszerzony wzglêdem pierwszej edycji tego opracowania – wszystkie te zagadnienia, które zdaj¹ siê byæ najistotniejsze z punktu widzenia nauczania prawa procesowego administracyjnego. Przygotowanie oddawanych w³aœnie w rêce Czytelnika Æwiczeñ, choæby ze wzglêdu na ich stosunkowo szerok¹ materiê, by³o zadaniem wymagaj¹cym, a przede wszystkim pracoch³onnym. Chcê w zwi¹zku z tym podziêkowaæ bliskim za udzielo- ne wsparcie i du¿¹ dozê cierpliwoœci oraz wyrozumia³oœci, jak¹ – nie bez poœwiêceñ i wyrzeczeñ – okazali Autorowi w trakcie prac nad przygotowaniem zarówno pierwszego, jak i drugiego wydania tych Æwiczeñ. 1 M. Wierzbowski, Przedmowa do trzynastego wydania, [w:] Postêpowanie administracyj- ne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed s¹dami administracyjnymi, red. M. Wierzbow- ski, Warszawa 2010. XVIII Przedmowa Chcê równie¿ podziêkowaæ mec. Lechowi ¯y¿ylewskiemu – mojemu patronowi w trakcie ukoñczonej aplikacji radcowskiej – za objêcie tego patronatu, a tak¿e za ca³y wk³ad, jaki wniós³ w moje dotychczasowe wykszta³cenie prawnicze, przede wszystkim to praktyczne, ale tak¿e – co chcia³bym z ca³¹ moc¹ podkreœliæ – teore- tyczne. Pragnê wreszcie podziêkowaæ Wydawnictwu C.H. Beck za podjêcie cennej inicja- tywy najpierw wydania, a nastêpnie wznowienia (w formie drugiej edycji) niniej- szych Æwiczeñ. Uzupe³nienie i poprawienie tej publikacji nie by³oby równie¿ mo¿liwe bez cen- nych uwag, jakie w okresie od 2008 r. przekazali Autorowi Czytelnicy. Bêdê zatem wdziêczny Czytelnikom za wszystkie dalsze uwagi dotycz¹ce treœci niniejszych Æwiczeñ, bowiem – tak samo, jak mia³o to miejsce dotychczas – spostrze¿enia te zo- stan¹ wykorzystane w toku prac nad przygotowaniem kolejnych wydañ prezento- wanego opracowania. ¯yczê Czytelnikom du¿o przyjemnoœci z nauki prawa procesowego administra- cyjnego, w czym – mam tak¹ nadziejê – pomo¿e rozszerzone i zaktualizowane drugie wydanie niniejszych Æwiczeñ. Jednoczeœnie pragnê zachêciæ wszystkich Czy- telników równie¿ do lektury drugiej edycji opracowania mojego autorstwa pt.: Postêpowanie administracyjne i s¹dowoadministracyjne, opublikowanego w serii Plansze Becka. Ksi¹¿ka ta stanowi uzupe³nienie niniejszych Æwiczeñ, wobec czego przedstawione w niej tablice i schematy tworz¹ integraln¹ ca³oœæ z testami i kazusa- mi zawartymi w oddawanych w Pañstwa rêce Æwiczeniach. Zainteresowanym Czy- telnikom polecam ponadto dwie pozycje, które ukaza³y siê ostatnio nak³adem Wy- dawnictwa C.H. Beck – Komentarz do Kodeksu postêpowania administracyjnego pod red. M. Wierzbowskiego i A. Wiktorowskiej oraz Komentarz do Prawa o postêpowa- niu przed s¹dami administracyjnymi pod red. R. Hausera i M. Wierzbowskiego. Warszawa, kwiecieñ 2011 r. Piotr Go³aszewski XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.Testy. Kazusy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: