Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00515 008403 10741709 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie celne. Prawo celne krajowe i wspólnotowe z komentarzem - ebook/pdf
Postępowanie celne. Prawo celne krajowe i wspólnotowe z komentarzem - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 752
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-1948-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Opracowanie jest komentarzem do Wspólnotowego Kodeksu Celnego, krajowego Prawa celnego i Ordynacji podatkowej. Przybliżone zostały w nim poszczególne instytucje prawa celnego oraz zasady stosowania procedur administracyjnych. Zwrócono też szczególną uwagę na sytuacje, które mają lub mogą mieć wymiar fi nansowy dla osób realizujących te normy w praktyce. Publikacja kierowana jest do: doradców podatkowych publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wynikające z ustawy o doradztwie podatkowym, poszerzające kompetencje doradców podatkowych w sprawach celnych funkcjonariuszy Służby Celnej i Straży Granicznej pracowników urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej pracowników wymiaru sprawiedliwości osób kierujących i zarządzających przedsiębiorstwami agentów celnych, adwokatów, radców prawnych, księgowych studentów prawa administracyjnego i ekonomii
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jerzy Chuderski Krzysztof Chuderski Postępowanie celne Prawo celne krajowe i wspólnotowe z komentarzem Warszawa 2010 Wydawca: Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący: Joanna Cybulska Opracowanie redakcyjne: JustLuk Sk³ad, ³amanie: JustLuk © Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010 ISBN: 978-83-264-0155-8 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. (22) 535 80 00, (22) 535 82 00 31-156 Kraków, ul. Zacisze 7 tel. (12) 630 46 00 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl Księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści 5 Spis treści Wykaz skrótów.................................................................................................................... 13 Wprowadzenie..................................................................................................................... 17 Rozdział 1 Prawo celne........................................................................................................................25 . 1.1.. Charakterystyka.krajowego.prawa.celnego.......................................................25 . 1.1.1.. Charakterystyka.ustawy.o.Służbie.Celnej.............................................36 . 1.2.. Historia.i.charakterystyka.wspólnotowego.prawa.celnego............................39 1.2.1.. . Idea.powstania.Wspólnotowego.Kodeksu.Celnego............................41 1.2.2.. Systematyka.Wspólnotowego.Kodeksu.Celnego................................42 . 1.2.3.. Podstawowe.definicje.Wspólnotowego.Kodeksu.Celnego................43 . . 1.2.4.. Środki.zaskarżenia.zawarte.we.Wspólnotowym.Kodeksie.Celnym....44 1.2.5.. Przepisy.prawa.procesowego.zawarte.we.Wspólnotowym. . Kodeksie.Celnym......................................................................................44 . 1.3.. Prawo.celne.materialne.........................................................................................46 . 1.4.. Stosowanie.prawa.wspólnotowego.w.prawie.wewnętrznym........................48 1.4.1.. Właściwość.organów.celnych.................................................................50 . . 1.4.2.. Zasada.odpowiedzialności.państwa.za.szkody.wyrządzone. naruszeniem.prawa.wspólnotowego.....................................................61 1.4.3.. Pytania.prejudycjalne...............................................................................62 1.4.4.. Kompetencje.podmiotów.realizujących.prawo.krajowe. i.prawo.wspólnotowe...............................................................................65 1.4.5.. Normy.prawa.wspólnotowego...............................................................69 . . . Rozdział 2 Postępowanie w sprawach celnych...............................................................................73 . 2.1.. Uregulowania.ogólne............................................................................................73 . 2.2.. Zasady.ogólne.........................................................................................................77 . 2.2.1.. Zasada.praworządności...........................................................................80 2.2.2.. Zasada.zaufania.do.organów.państwa..................................................82 . 2.2.3.. Zasada.udzielania.informacji.prawnej.stronom.postępowania.........83 . 2.2.4.. Zasada.prawdy.obiektywnej...................................................................84 . 2.2.5.. Zasada.czynnego.udziału.stron.w.postępowaniu...............................87 . . 2.2.6.. Zasada.przekonywania............................................................................89 2.2.7.. Zasada.szybkości.i.prostoty.postępowania..........................................90 . 2.2.8.. Zasada.pisemności....................................................................................92 . 2.2.9.. Zasada.dwuinstancyjności.......................................................................93 . . 2.2.10.. Zasada.trwałości.decyzji.ostatecznych..................................................95 Spis treści 6 . . . . . . 2.2.11.. Zasada.jawności.postępowania..............................................................97 2.2.12.. Zasada.powszechności.ceł.i.opłat.celnych............................................98 2.2.13.. Zasada.swobody.obrotu.towarowego.z.zagranicą..............................99 2.2.14.. Zasada.jedności.i.równości.traktowania.towarów............................100 2.2.15.. Zasada.równego.traktowania.podmiotów.dokonujących. obrotu.towarowego.z.zagranicą...........................................................100 2.2.16.. Zasada.równego.i.nieograniczonego.dostępu.do.informacji. w.zakresie.obrotu.z.zagranicą...............................................................101 . 2.3.. Wyłączenie.pracownika.organu.celnego.oraz.wyłączenie.organu.. celnego...................................................................................................................102 . 2.4.. Postępowanie.audytowe.i.urzędowe.sprawdzenie........................................104 Rozdział 3 Podmioty postępowania celnego i właściwość organów celnych.........................106 . 3.1.. Podmioty.postępowania.celnego.–.organy.celne............................................106 . 3.2.. Podmioty.postępowania.celnego.–.pozostałe.podmioty...............................110 3.2.1.. Strona........................................................................................................110 . . 3.2.2.. Przedstawiciel..........................................................................................115 3.2.3.. Agencja.celna,.agent.celny.....................................................................118 . 3.2.4.. Przedstawiciel.bezpośredni.i.pośredni................................................119 . 3.2.5.. Pełnomocnik............................................................................................120 . . 3.2.6.. Udział.adwokata,.radcy.prawnego.i.doradcy.podatkowego...........122 3.2.7.. . Inne.podmioty.postępowania...............................................................124 3.2.8.. Określenie.strony.w.procedurze.dopuszczenia.do.obrotu...............125 . 3.2.9.. Określenie.strony.w.wyniku.nielegalnego.wprowadzenia.towaru.....126 . . 3.2.10.. Określenie.strony.w.wyniku.usunięcia.towaru.spod.dozoru. celnego......................................................................................................127 3.2.11.. Określenie.strony.w.przypadku.niewykonania.obowiązku............129 3.2.12.. Określenie.strony.w.przypadku.zużycia.lub.użycia.towaru...........129 3.2.13.. Określenie.stron.w.procedurze.tranzytu.............................................130 3.2.14.. Określenie.stron.w.procedurze.składu.celnego.................................133 3.2.15.. Określenie.stron.w.procedurze.uszlachetnienia.czynnego. i.uszlachetnienia.biernego.....................................................................136 3.2.16.. Określenie.stron.w.procedurze.przetwarzania.pod.kontrolą.celną.....137 . 3.2.17.. Określenie.strony.w.procedurze.odprawy.czasowej.........................137 . . 3.2.18.. Określenie.stron.w.procedurze.wywozu............................................139 . 3.3.. Prokurator.i.rzecznik.praw.obywatelskich......................................................141 . 3.4.. Kurator...................................................................................................................142 . . . . . Rozdział 4 Załatwianie spraw...........................................................................................................144 Rozdział 5 Doręczenia........................................................................................................................149 . 5.1.. Doręczanie.pism...................................................................................................150 . 5.2.. Adresaci.pism.......................................................................................................153 . 5.3.. Zawiadomienie.o.zmianie.adresu.....................................................................155 . 5.4.. Pełnomocnik.do.spraw.doręczeń.......................................................................156 . 5.5.. Miejsce.doręczenia.pism.....................................................................................159 . 5.6.. Doręczenie.zastępcze...........................................................................................162 . 5.7.. Potwierdzenie.odbioru.pism..............................................................................168 . 5.8.. Odmowa.przyjęcia.pism.....................................................................................169 . 5.9.. Doręczenie.pisma.kuratorowi............................................................................169 . 5.10..Perspektywy.doręczania.pism...........................................................................170 7 Spis treści Rozdział 6 Wezwania.........................................................................................................................171 . 6.1.. Wezwanie.do.stawienia.się.................................................................................171 . 6.2.. Sankcja.za.niestawiennictwo..............................................................................172 . 6.3.. Cel.wezwania........................................................................................................174 . 6.4.. Ograniczenie.terytorialne.stawiennictwa.........................................................174 . 6.5.. Pomoc.prawna......................................................................................................175 . 6.6.. Wyjątki.dotyczące.stawiennictwa.....................................................................178 . 6.7.. Elementy.wezwania.............................................................................................179 Rozdział 7 Terminy.............................................................................................................................182 . 7.1.. Przywrócenie.terminu.........................................................................................184 . 7.2.. Protokoły.i.adnotacje...........................................................................................188 . 7.3.. Udostępnianie.akt................................................................................................190 Rozdział 8 Wszczęcie postępowania celnego................................................................................192 . 8.1.. Przesłanki.wszczęcia.postępowania.celnego...................................................197 8.1.1.. Skutki.naruszenia.przesłanek.wszczęcia.postępowania.celnego....200 . 8.1.1.1.. Wspólna.Taryfa.Celna.i.klasyfikacja.taryfowa.towarów....201 . 8.1.1.2.. Pochodzenie.towarów...........................................................208 . 8.1.1.3.. Preferencje.celne.–.kontyngenty.taryfowe..........................212 . . 8.1.1.4.. Pozwolenia.i.pozostałe.środki.ochrony.rynku..................231 8.1.1.5.. Preferencyjne.pochodzenie.towarów..................................233 . 8.1.1.6.. Niepreferencyjne.pochodzenie.towarów............................236 . . 8.1.1.7.. Wiążąca.informacja.o.pochodzeniu.towaru.. . . . . . . . . . . . . oraz.wiążąca.informacja.taryfowa.......................................238 8.1.1.8.. Wartość.celna.towarów.........................................................240 8.1.1.9.. Wprowadzanie.i.przedstawianie.towarów........................247 8.1.1.10.. Czasowe.składowanie.towarów..........................................253 8.1.1.11.. Wyprowadzanie.towarów.ze.wspólnotowego. obszaru.celnego......................................................................256 8.1.1.12.. Objęcie.towarów.procedurą.celną.......................................256 8.1.1.13.. Dopuszczenie.towaru.do.wolnego.obrotu.........................262 8.1.1.14.. Tranzyt.zewnętrzny...............................................................271 8.1.1.15.. Tranzyt.wewnętrzny..............................................................276 8.1.1.16.. Procedura.składu.celnego.....................................................277 8.1.1.17.. Procedura.uszlachetniania.czynnego..................................283 8.1.1.18.. Przetwarzanie.pod.kontrolą.................................................286 8.1.1.19.. Odprawa.czasowa..................................................................288 Spis treści 8 . . . . . . . . . 8.1.1.20.. Uszlachetnianie.bierne..........................................................291 8.1.1.21.. Procedura.wywozu................................................................295 8.1.1.22.. Inne.przeznaczenie.celne......................................................297 8.1.1.23.. Zwolnienia.celne....................................................................301 8.1.1.24.. Towary.powracające..............................................................302 8.1.1.25.. Produkty.rybołówstwa.morskiego.i.inne.produkty. wydobyte.z.morza..................................................................304 8.1.1.26.. Powstanie.długu.celnego......................................................304 . 8.1.1.27.. Odsetki.wyrównawcze..........................................................308 . 8.1.1.28.. Zabezpieczenie.długu.celnego.............................................311 . 8.1.1.29.. Pokrycie.długu.celnego.........................................................316 . 8.1.1.30.. Wygaśnięcie.długu.celnego..................................................320 . . 8.1.1.31.. Zwrot.i.umorzenie.należności.celnych...............................326 . 8.2.. Inicjatywa.wszczęcia.postępowania.celnego.przez.stronę............................328 . 8.3.. Wszczęcie.postępowania.celnego.z.urzędu.....................................................331 . 8.4.. Data.wszczęcia.postępowania.celnego.............................................................334 . 8.5.. Forma.wszczęcia.postępowania........................................................................339 . 8.6.. Dowody.................................................................................................................343 8.6.1.. Dowód.w.postępowaniu.celnym..........................................................346 . 8.6.2.. Dowody.z.deklaracji,.informacji.oraz.innych.dokumentów............352 . 8.6.3.. Dowody.pozyskiwane.z.informacji.instytucji.finansowych.............359 . . 8.6.4.. Zakres.i.sposób.zbierania.oraz.rozpatrywania.dowodów...............363 8.6.5.. Termin.do.przedstawienia.dowodu.....................................................371 . 8.6.6.. Uprawnienia.strony.do.udziału.w.czynnościach.dowodowych.....372 . 8.6.7.. Ocena.dowodów.....................................................................................377 . 8.6.8.. Uznanie.okoliczności.za.udowodnioną...............................................380 . . 8.6.9.. Księga.jako.dowód.w.postępowaniu...................................................382 8.6.10.. Dowód.z.dokumentów.urzędowych...................................................386 . 8.6.11.. Świadkowie..............................................................................................392 . 8.6.12.. Powołanie.biegłego.................................................................................394 . . 8.6.13.. Dowód.z.oględzin...................................................................................399 8.6.14.. Przesłuchanie.stron.................................................................................401 . . 8.6.15.. Prawo.strony.do.wypowiedzenia.się.przed.wydaniem.decyzji......403 Rozdział 9 Zawieszenie postępowania...........................................................................................406 . 9.1.. Obligatoryjne.zawieszenie.postępowania........................................................408 9.1.1.. Zawieszenie.postępowania.w.razie.śmierci.strony...........................410 . . 9.1.2.. Uzależnienie.kontynuowania.postępowania.celnego.od. rozstrzygnięcia.zagadnienia.wstępnego.............................................410 9.1.3.. Zawieszenie.postępowania.w.razie.śmierci.przedstawiciela. ustawowego.strony.................................................................................412 9.1.4.. Zawieszenie.postępowania.w.przypadku.utraty.zdolności.do. czynności.prawnych...............................................................................413 9.1.5.. Zawieszenie.postępowania.w.sprawie.dotyczącej. odpowiedzialności.osoby.trzeciej.........................................................413 . 9.2.. Fakultatywne.zawieszenie.postępowania........................................................414 . 9.3.. Podjęcie.zawieszonego.postępowania..............................................................416 Rozdział 10 Decyzja..............................................................................................................................419 .10.1.. Rodzaje.decyzji.materialnoprawnych.i.decyzji.procesowych. Spis treści 9 . . . . . . . . . . . . . . . . wydawanych.przez.organy.celne......................................................................424 10.1.1.. Przesłanki.wydania.decyzji.ustalającej.wysokość.zobowiązań.....427 10.1.2.. Przesłanki.do.wydania.decyzji.o.zaniechaniu.ustalenia. zobowiązania.........................................................................................427 10.1.3.. Przesłanki.wydania.decyzji.o.zabezpieczeniu.długu.celnego. na.majątku.podatnika..........................................................................428 10.1.4.. Przesłanki.wydania.decyzji.o.odroczeniu.terminu.płatności. lub.o.rozłożeniu.na.raty.długu.celnego.............................................433 10.1.5.. Przesłanki.wydania.decyzji.o.odmowie.potrącenia.. wierzytelności.......................................................................................436 10.1.6.. Przesłanki.wydania.decyzji.o.umorzeniu.długu.celnego...............437 10.1.7.. Przesłanki.wydania.decyzji.stwierdzającej.powstanie.nadpłaty..439 10.1.8.. Przesłanki.wydania.decyzji.o.odpowiedzialności. podatkowej.osoby.trzeciej...................................................................440 10.1.9.. Przesłanki.wydania.decyzji.dotyczącej.dopuszczenia. towaru.do.obrotu..................................................................................442 10.1.10.. Przesłanki.wydania.decyzji.dotyczącej.uregulowania. sytuacji.prawnej.towaru......................................................................444 10.1.11.. Przesłanki.wydania.decyzji.dotyczącej.długu.celnego. w.przywozie.w.przypadku.dopuszczenia.do.obrotu.towaru. podlegającego.należnościom.celnym.przywozowym.....................445 10.1.11.1..Przesłanki. wydania. decyzji. dotyczącej. długu. celnego.w.przywozie.w.przypadku.objęcia.towaru. procedurą. odprawy. czasowej. z. częściowym. zwolnieniem.z.należności.celnych....................................446 10.1.11.2..Przesłanki. wydania. decyzji. dotyczącej. długu. celnego. w. przywozie. w. przypadku. nielegalnego. wprowadzenia.na.obszar.celny.Wspólnoty.towaru. podlegającego.należnościom.celnym.przywozowym...446 10.1.11.3.. Przesłanki. wydania. decyzji. dotyczącej. długu. celnego. w. przywozie. w. przypadku. nielegalnego. wprowadzenia. na. obszar. celny. Wspólnoty. towaru. podlegającego.należnościom.celnym.przywozowym. i.znajdującego.się.w.wolnym.obszarze.celnym.lub. w.składzie.wolnocłowym......................................................... 450 10.1.11.4..Przesłanki. wydania. decyzji. ustalającej. wysokość. długu.celnego.w.przywozie.w.przypadku.usunięcia. spod. dozoru. celnego. towaru. podlegającego. należnościom.celnym.przywozowym..............................452 10.1.11.5..Przesłanki. wydania. decyzji. dotyczącej. długu. celnego.w.przywozie.w.przypadku.niewykonania. jednego.z.obowiązków.wynikających.z.czasowego. składowania.towaru.podlegającego.należnościom. celnym. przywozowym. stosowania. procedury.celnej,.którą.towar.został.objęty....................456 lub. ze. Spis treści 10 . . 10.1.11.6.. Przesłanki.wydania.decyzji.dotyczącej.długu.celnego. w.przywozie.w.przypadku.niedopełnienia.jednego. z. warunków. wymaganych. do. objęcia. towaru. procedurą. lub. do. zastosowania. obniżonych. bądź. zerowych.stawek.należności.celnych.przywozowych. ze.względu.na.przeznaczenie.towaru..................................458 10.1.11.7..Przesłanki. wydania. decyzji. dotyczącej. długu. celnego. w. przywozie. w. wyniku. zużycia. lub. użycia. towaru. podlegającego. należnościom. celnym. przywozowym. w. wolnym. obszarze. celnym. na. warunkach. innych. niż. przewidziane. w.obowiązujących.przepisach...........................................459 . 10.1.11.8.. Przesłanki.wydania.decyzji.dotyczącej.długu.celnego. w.przywozie.w.wyniku.wystawienia.dokumentów. niezbędnych. do. zastosowania. w. państwie. trzecim. preferencji. taryfowych,. o. ile. umowy. zawarte. między.Wspólnotą.a.niektórymi.państwami.trzecimi. przewidują. możliwość. zastosowania. w. przywozie. do.tych.państw.preferencji.taryfowych.dla.towarów. pochodzących.ze.Wspólnoty..................................................461 .10.2.. Decyzja.w.sprawie.pozostawienia.podania.bez.rozpatrzenia......................462 .10.3.. Decyzja.o.umorzeniu.postępowania.................................................................463 .10.4.. Decyzja.o.uzupełnieniu.lub.sprostowaniu.decyzji.........................................466 .10.5.. Decyzja.zmieniająca.poprzednią.decyzję.tego.samego.organu....................467 .10.6.. Decyzja. organu. pierwszej. instancji. zmieniająca. jego. pierwotną. decyzję.na.skutek.postanowienia….organu.drugiej.instancji.o.zwrocie. sprawy. do. pierwszej. instancji,. celem. zmiany. decyzji. wymiarowej. wydanej.na.podstawie.błędnego.ustalenia.lub.określenia.podstawy. długu.celnego.lub.podstawy.opodatkowania.................................................468 .10.7.. Decyzja.rozstrzygająca.sprawę.merytorycznie.w.postępowaniu. odwoławczym.lub.przekazująca….sprawę.do.ponownego.rozpoznania......472 .10.8.. Decyzja.odmawiająca.wznowienia.postępowania..........................................476 .10.9.. Decyzja.kończąca.wznowione.postępowanie.celne........................................481 .10.10..Decyzja.odmawiająca.wszczęcia.postępowania.w.sprawie.nieważności. decyzji.wymiarowej….w.zakresie.długu.celnego.i.(lub).podatku......................483 .10.11..Decyzja.uchylająca.lub.zmieniająca.decyzję.ostateczną.................................487 .10.12..Decyzja.uchylająca.decyzję.wydaną.pod.warunkiem.dopełnienia.przez. stronę.określonej.czynności,.w.przypadku.gdy.strona.jej.nie.dopełniła.........489 .10.13..Decyzja.odmawiająca.wszczęcia.postępowania.w.sprawie.uchylenia. lub.zmiany.decyzji.ostatecznej...........................................................................490 .10.14..Decyzja.stwierdzająca.wygaśnięcie.decyzji.....................................................490 .10.15..Decyzja.orzekająca.o.odszkodowaniu.dla.strony,.która.poniosła.stratę. na.skutek.wydania.decyzji….przez.organ.celny,.uchylonej.następnie.na. skutek.wznowienia.postępowania.lub.stwierdzenia.nieważności.decyzji.....491 .10.16..Decyzja.odmawiająca.przyznania.stronie.odszkodowania...........................493 .10.17..Decyzja.umarzająca.na.wniosek.strony.w.całości.lub.w.części.koszty. postępowania….w.przypadku.stwierdzenia.niemożności.poniesienia. ich.przez.stronę....................................................................................................493 Spis treści .10.18..Decyzje. wydawane. przez. organy. celne. na. mocy. przepisów. rozporządzenia. Komisji. (EWG)…. nr. 2454/93. ustanawiającego. przepisy. wykonawcze. do. rozporządzenia. Rady. (EWG). nr. 2913/92. ustanawiającego.Wspólnotowy.Kodeks.Celny...............................................497 10.18.1..Decyzje.dotyczące.zwrotu.lub.umorzenia.należności.celnych.......497 10.18.2..Treść.decyzji.wydanej.przez.organy.celne.........................................503 10.18.3..Forma.decyzji.........................................................................................508 10.18.4..Związanie.organu.celnego.wydaną.decyzją......................................509 10.18.5..Uzupełnienie.lub.sprostowanie.decyzji.............................................511 . . . . . 11 Rozdział 11 Postanowienia..................................................................................................................514 .11.1.. Rodzaje.postanowień...........................................................................................515 .11.2.. Składniki.postanowienia.....................................................................................518 Rozdział 12 Kontrola rozstrzygnięć...................................................................................................521 .12.1.. Odwołania.............................................................................................................522 12.1.1.. Treść.odwołania......................................................................................525 . . 12.1.2.. Rola.organu.pierwszej.instancji.w.procesie.postępowania. odwoławczego.........................................................................................527 12.1.2.1.. Wstrzymanie.wykonania.decyzji.po.wniesieniu. odwołania................................................................................529 12.1.2.2.. Wstrzymanie.wykonania.decyzji.z.mocy.prawa...............532 12.1.2.3.. Uchylenie.decyzji.przez.organ.pierwszej.instancji...........533 12.1.2.4.. Przekazanie.sprawy.wraz.z.odwołaniem...........................534 12.1.2.5.. Niedopuszczalność.odwołania............................................535 12.1.2.6.. Postępowanie.uzupełniające................................................536 12.1.2.7.. Zwrot.sprawy.celem.podwyższenia.wymiaru..................538 12.1.2.8.. Cofnięcie.odwołania..............................................................540 12.1.2.9.. Decyzje.organu.odwoławczego...........................................541 12.1.2.10..Zakaz.wydawania.decyzji.na.niekorzyść.strony...............545 12.1.3.. Zażalenia..................................................................................................547 . . . . . . . . . . . Rozdział 13 Wznowienie postępowania...........................................................................................549 .13.1.. Fałszywe.dowody................................................................................................551 .13.2.. Wydanie.decyzji.w.wyniku.przestępstwa.......................................................552 .13.3.. Decyzja.wydana.przez.pracownika.lub.organ,.który.podlega.wyłączeniu....553 .13.4.. Brak.udziału.strony.w.postępowaniu...............................................................554 .13.5.. Ujawnienie.nowych.okoliczności......................................................................554 .13.6.. Podjęcie.decyzji.bez.stanowiska.organu...........................................................555 .13.7.. Wpływ.uchylenia.decyzji.lub.orzeczenia.na.tryb.postępowania.................556 .13.8.. Wpływ.orzeczenia.Trybunału.Konstytucyjnego.............................................556 .13.9.. Inicjatywa.wznowienia.postępowania.............................................................557 .13.10..Forma.rozstrzygnięć.w.przypadku.wznowienia.postępowania..................557 .13.11..Właściwość.organu.w.sprawie.wznowienia.postępowania..........................561 .13.12..Rodzaje.decyzji.wydanych.po.ponownym.rozpoznaniu.sprawy................562 Spis treści 12 .13.13..Wstrzymanie.wykonania.decyzji.po.ponownym.rozpoznaniu.sprawy......563 Rozdział 14 Stwierdzenie nieważności decyzji...............................................................................564 .14.1.. Naruszenie.przepisów.o.właściwości...............................................................565 .14.2.. Wydanie.decyzji.bez.podstawy.prawnej..........................................................565 .14.3.. Decyzja.wydana.z.rażącym.naruszeniem.prawa............................................566 .14.4.. Sprawa.rozstrzygnięta.inną.decyzją.ostateczną..............................................569 .14.5.. Decyzja.skierowana.do.osoby.niebędącej.stroną.postępowania..................569 .14.6.. Trwała.niewykonalność.decyzji.ostatecznej....................................................570 .14.7.. Decyzja.zawierająca.wadę.powodującą.jej.nieważność.................................570 .14.8.. Decyzja,.wykonanie.której.wywołałoby.czyn.zagrożony.karą.....................570 .14.9.. Odmowa.stwierdzenia.nieważności.decyzji....................................................571 .14.10..Właściwość.organu.do.stwierdzenia.nieważności.decyzji............................573 .14.11..Wstrzymanie.wykonania.decyzji.......................................................................573 Rozdział 15 Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej.................................................................575 .15.1.. Decyzja.z.zastrzeżeniem.dopełnienia.określonej.czynności..........................578 .15.2.. Odmowa.wszczęcia.postępowania...................................................................579 Rozdział 16 Wygaśnięcie decyzji.......................................................................................................581 Rozdział 17 Koszty postępowania.....................................................................................................584 Rozdział 18 Kary porządkowe............................................................................................................589 Wyroki sądowe cytowane w treści książki.................................................................. 591 Podstawowe pojęcia z zakresu teorii prawa i prawa administracyjnego................. 671 Podstawowe wiadomości z zakresu prawa w postępowaniu administracyjnym.678 Vademecum celne............................................................................................................. 695 Bibliografia......................................................................................................................... 747 Wykaz skrótów 13 Wykaz skrótów Akty prAwne ADF/M. ADS/Z. ATA. Biul..Skarb.. CCC. CCT. CEFTA. CITES. CLECAT. CN. DEV. Dor..Pod.. D.V.1. Dz..Urz..MF. EA. ECR. EFTA. ETS. EUR. EWG. FAO. FCFS. FIATA. FTA. FTA. FTA. –. dodatkowe.cło.za.mąkę –. dodatkowe.cło.za.cukier –. Agreement.on.Temporary.Admission.–.Porozumienie.w.spra- wie.odprawy.czasowej –. Biuletyn.Skarbowy.Ministerstwa.Finansów –. Customs.Cooperation.Council.–.Rada.Współpracy.Celnej –. Wspólna.Taryfa.Celna –. Central.European.Free.Trade.Agreement.–.Środkowoeuropej- ska.Umowa.o.Wolnym.Handlu –. konwencja.waszyngtońska –. Comiteé.de.Liaison.Europeen.des.Commissionaires.et.Auxilia- ires.des.Transportes.–.Europejski.Komitet.Łącznikowy.Stowa- rzyszeń.Spedycyjnych –. Combined.Nomenclature.–.Nomenklatura.Scalona –. Developing.Countries.–.kraje.rozwijające.się –. Doradztwo.Podatkowe –. Declaration.of.Value.–.formularz.deklaracji.wartości.celnej –. Dziennik.Urzędowy.Ministerstwa.Finansów –. komponenty.rolne –. European.Court.Report –. European.Free.Trade.Association.–.Europejskie.Stowarzysze- nie.Wolnego.Handlu –. Europejski.Trybunał.Sprawiedliwości,.obecnie.Trybunał.Spra- wiedliwości.Unii.Europejskiej –. świadectwo.przewozowe.oraz.świadectwo.pochodzenia.towaru –. European.Economic.Community.–.Europejska.Wspólnota.Go- spodarcza –. Food. and. Agriculture. Organization. of. the. United. Nations. –. Organizacja.Narodów.Zjednoczonych.do.Spraw.Wyżywienia. i.Rolnictwa –. zasada.rozdziału.kontyngentów.(„kto.pierwszy”) –. Federation. Internationale. des. Associations. de. Transitaires. et.Assimiles.–.Międzynarodowa.Federacja.Stowarzyszeń.Spe- dycyjnych –. Free.Trade.Agreement.–.Porozumienie.o.Strefie.Wolnego.Handlu –. Free.Trade.Area.–.Strefa.Wolnego.Handlu –. Free.Trade.Association.–.Stowarzyszenie.Wolnego.Handlu Wykaz skrótów 14 GATT. GSP. HS. INTRASTAT. IRU. JAE. k.c.. k.k.. k.k.s.. –. General. Agreement. on. Tariffs. and. Trade. –. Układ. ogólny. w.sprawie.taryf.celnych.i.handlu –. Generalised.System.of.Preferences.–.Powszechny.System.Prefe- rencji.Celnych –. Zharmonizowany.System.Oznaczania.i.Kodowania.Towarów –. System.statystyki.obrotów.towarowych.pomiędzy.państwami. członkowskimi.Unii.Europejskiej.(rozporządzenie.Ministra.Fi- nansów.z.dnia.21.kwietnia.2004.r..w.sprawie.zgłoszeń.INTRA- STAT,.Dz..U..Nr.89.poz..846.z.późn..zm.) –. The. International. Road. Transport. Union. –. Międzynarodowa. Unia.Transportu.Drogowego –. Jednolity. akt. europejski. (Dz..U.. z. 2004.r.. Nr. 90,. poz.. 864/5. –. ustawa. z. dnia. 23.kwietnia. 1964.r.. –. Kodeks. cywilny. (Dz..U.. –. ustawa.z.dnia.6.czerwca.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz..U..Nr.88,. z.późn..zm.) Nr.16,.poz..93.z.późn..zm.) poz..553.z.późn..zm.) –. ustawa. z. dnia. 10.września. 1999.r.. –. Kodeks. karny. skarbowy. (tekst.jedn.:.Dz..U..z.2007.r..Nr.111,.poz..765.z.późn..zm.) KNU. Konstytucja.RP. –. Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.dnia.2.kwietnia.1997.r.. –. Klauzula.Największego.Uprzywilejowania k.p.a.. k.p.c.. k.p.k.. LDC. M..Pod.. NSA. OECD. ONSA. ONZ. o.p.. OPP. ORINS. OSNAPiUS. OSNC. OSNCP. OSNP. OSP. PCN. (Dz..U..Nr.78,.poz..483.z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.14.czerwca.1960.r..–.Kodeks.postępowania.ad- ministracyjnego.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2000.r..Nr.98,.poz..1071. z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.17.listopada.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cy- wilnego.(Dz..U..Nr.43,.poz..296.z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.6.czerwca.1997.r..–.Kodeks.postępowania.karne- go.(Dz..U..Nr.89,.poz..555.z.późn..zm.) –. The.Least.Developed.Countries.–.kraje.najsłabiej.rozwinięte –. Monitor.Podatkowy –. Naczelny.Sąd.Administracyjny –. Organization. for. Economic. Cooperation. and. Development. –. Organizacja.ds..Współpracy.Gospodarczej.i.Rozwoju –. Orzecznictwo.Naczelnego.Sądu.Administracyjnego –. Organizacja.Narodów.Zjednoczonych –. ustawa.z.dnia.29.sierpnia.1997.r..–.Ordynacja.podatkowa.(tekst. jedn.:.Dz..U..z.2005.r..Nr.8,.poz..60.z.późn..zm.) –. Orzecznictwo.podatkowe..Przegląd –. Ogólne.Reguły.Interpretacji.Nomenklatury.Scalonej –. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego..Izba.Administracyjna,.Pracy. i.Ubezpieczeń.Społecznych –. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego..Izba.Cywilna –. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izby.Cywilnej,.Pracy.i.Ubez- pieczeń.Społecznych –. Orzecznictwo. Sądu. Najwyższego.. Izba. Pracy,. Ubezpieczeń. Społecznych.i.Spraw.Publicznych –. Orzecznictwo.Sądów.Polskich –. Polska.Nomenklatura.Scalona Wykaz skrótów 15 PiP. POP. PP. pr..cel.. Pr..Gosp.. Prz..Pod.. p.w.WKC. –. Państwo.i.Prawo –. Przegląd.Orzecznictwa.Podatkowego –. Prawo.i.Podatki –. ustawa. z. dnia. 19.marca. 2004.r.. –. Prawo. celne. (Dz..U.. Nr. 68,. poz..622.z.późn..zm.) –. Prawo.Gospodarcze –. Przegląd.Podatkowy –. rozporządzenie.Komisji.(EWG).nr.2454/93/EWG.z.dnia.2.lip- ca.1993.r..ustanawiające.przepisy.w.celu.wykonania.rozporzą- dzenia.Rady.(EWG).nr.2913/92.ustanawiającego.Wspólnotowy. Kodeks.Celny.(Dz..Urz..WE.L.253.z.11.10.1993,.s..1) –. Rada.Ministrów RM. rozporządzenie. –. rozporządzenie.Rady.(EWG).nr.918/83.z.dnia.28.marca.1983.r.. ustanawiające.wspólnotowy.system.zwolnień.celnych.(Dz..Urz.. nr.918/83 WE.L.105.z.23.04.1983,.s..1;.Dz..Urz..UE.Polskie.wydanie.spe- cjalne,.rozdz..2,.t..1,.s..419) rozporządzenie. –. rozporządzenie.Rady.(EWG).nr.2658/87.z.dnia.23.lipca.1987.r.. w.sprawie.nomenklatury.taryfowej.i.statystycznej.oraz.w.spra- nr.2658/87 wie.Wspólnej.Taryfy.Celnej.(Dz..Urz..WE.L.256.z.07.09.1987,. s..1;.Dz..Urz..UE.Polskie.wydanie.specjalne,.rozdz..2,.t..2,.s..382) rozporządzenie. –. rozporządzenie.Komisji.(WE).nr.800/1999.z.dnia.15.kwietnia. 1999.r.. ustanawiające. wspólne. szczegółowe. zasady. stosowa- nr.800/1999 nia. systemu. refundacji. wywozowych. do. produktów. rolnych. (Dz..Urz..WE.L.102.z.17.04.1999,.s..11;.Dz..Urz..UE.Polskie.wy- danie.specjalne,.rozdz..3,.t..25,.s..129) r.s.o.t.p.. r.s.w.f.. r.s.w.w.. RWC. SA. SAD. Sam..Teryt.. SN. SPI. TARIC. TAXUD. TEWEA. TEWWiS. –. rozporządzenie.Ministra.Finansów.w.sprawie.odraczania.terminu. płatności.należności.celnych.(Dz..U..Nr.87,.poz..824.z.późn..zm.) –. rozporządzenie. Ministra. Finansów. z. dnia. 22.grudnia. 2004.r.. w.sprawie.wzorów.formularzy.stosowanych.w.sprawach.cel- nych.(Dz..U..Nr.283,.poz..2824.z.późn..zm.) –. rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.20.listopada.2004.r.. w.sprawie.warunków.wykonywania.czynności.kontroli.celnej. (Dz..U..Nr.255,.poz..2559.z.późn..zm.) –. Rada.Współpracy.Celnej –. Sąd.Administracyjny –. Single.Administrative.Document.–.jednolity.dokument.admi- nistracyjny –. Samorząd.Terytorialny –. Sąd.Najwyższy –. Sąd.Pierwszej.Instancji –. Tariff.Integre.des.Communautes.Europeennes.–.Integrated.Ta- riff.of.the.European.Communities.–.Zintegrowana.Taryfa.Cel- na.Wspólnot.Europejskich.–.użytkowa.taryfa.celna.UE –. Taxation.and.Customs.Union.Directorate.General.–.Dyrekcja. Komisji.UE.ds..Unii.Celnej.i.Podatków.Pośrednich –. Traktat.ustanawiający.Europejską.Wspólnotę.Energii.Atomo- wej.(Dz..U..z.2004.r..Nr.90,.poz..864/3.z.późn..zm.) –. Traktat. ustanawiający. Europejską. Wspólnotę. Węgla. i. Stali. (Dz..Urz..WE.L.227.z.07.09.1996,.s..3) Wykaz skrótów 16 TFUE. TIR. traktat.nicejski. –. Traktat.o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej.(Dz..Urz..UE.C.83. z.30.03.2010,.s..47) –. L’.Union.Internationale.des.Transports.Routiers.–.Międzynaro- dowa.Unia.Transportu.Drogowego traktat.lizboński. –. Traktat. z. Lizbony. zmieniający. Traktat. o. Unii. Europejskiej. i. Traktat. ustanawiający. Wspólnotę. Europejską,. sporządzony. w. Lizbonie. dnia. 13.grudnia. 2007.r.. (Dz..U.. z. 2009.r.. Nr. 203,. poz..1569) –. Traktat.z.Nicei.zmieniający.Traktat.o.Unii.Europejskiej,.Trak- taty.ustanawiające.Wspólnoty.Europejskie.i.niektóre.związane. z.nimi.akty.(Dz..U..z.2004.r.,.Nr.90,.poz..864/32.z.późn..zm.) –. Traktat.ustanawiający.Wspólnotę.Europejską.(Dz..U..z.2004.r.. Nr.90,.poz..864/2.z.późn..zm.). –. ustawa.z.dnia.5.lipca.1996.r..o.doradztwie.podatkowym.(tekst. jedn.:.Dz..U..z.2008.r..Nr.73,.poz..443.z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.29.lipca.1992.r..o.grach.i.zakładach.wzajemnych. (tekst.jedn.:.Dz..U..z.2004.r..Nr.4,.poz..27.z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.6.grudnia.2008.r..o.podatku.akcyzowym.(Dz..U.. z.2009.r..Nr.3,.poz..11) –. ustawa. z. dnia. 17.czerwca. 1966.r.. o. postępowaniu. egzeku- cyjnym. w. administracji. (tekst. jedn.:. Dz..U.. z. 2005.r.. Nr. 229,. poz..1954.z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.11.marca.2004.r..o.podatku.od.towarów.i.usług. (Dz..U..Nr.54,.poz..535.z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.19.marca.2004.r..–.Przepisy.wprowadzające.usta- wę.–.Prawo.celne.(Dz..U..Nr.68,.poz..623.z.późn..zm.) –. ustawa. z. dnia. 27.sierpnia. 2009.r.. o. Służbie. Celnej. (Dz..U.. Nr.168,.poz..1323.z.późn..zm.) –. Value.Added.Tax.–.podatek.od.towarów.i.usług –. World.Customs.Organization.–.Światowa.Organizacja.Celna. –. Common.Customs.Tariff.–.Wspólna.Taryfa.Celna –. Wspólnota.Europejska –. World.Health.Organization.–.Światowa.Organizacja.Zdrowia –. Wiążąca.Informacja.o.Pochodzeniu.Towarów –. Wiążąca.Informacja.Taryfowa –. rozporządzenie.Rady.(EWG).nr.2913/92.z.dnia.12.październi- ka.1992.r..ustanawiające.Wspólnotowy.Kodeks.Celny.(Dz..Urz.. WE.L.302.z.19.10.1992,.s..1;.Dz..Urz..UE.Polskie.wydanie.spe- cjalne,.rozdz..2,.t..4,.s..307) –. wspólna.polityka.rolna –. Wojewódzki.Sąd.Administracyjny –. World.Trade.Organization.–.Światowa.Organizacja.Handlu TWE. u.d.p.. u.g.z.w.. u.p.a.. u.p.e.a.. u.p.t.u.. p.w.pr.cel.. u.s.c.. VAT. WCO. CCT. WE. WHO. WIP. WIT. WKC. WPR. WSA. WTO. Wprowadzenie 17 Wprowadzenie ) Przewidywane.i.planowane.wprowadzenie.w.najbliższym.czasie.zmian. do.ustawy.o.doradztwie.podatkowym,.które.w.końcu.pozwolą.doradcom.po- datkowym. na. występowanie. przed. sądami. administracyjnymi. w. sprawach. dotyczących.ceł,.spowodowały.potrzebę.przybliżenia.ich.ogółowi.tej.materii.. Przy.okazji.autorzy.komentarza.uznali,.że.warto.przygotować.podręcznik,.któ- ry.oprócz.pełnienia.funkcji.wynikającej.z.jego.tytułu.dodatkowo.będzie.zawie- rał.wiele.innych.wiadomości.z.zakresu.prawa.celnego,.a.przynajmniej.będzie. prezentował.minimalną.wiedzę.na.temat.poszczególnych.instytucji.prawa.cel- nego.i.z.tego.tytułu.będzie.przydatny.nie.tylko.doradcom.podatkowym,.ale. również.innym.osobom,.które.zajmują.się.w.praktyce.stosowaniem.prawa.cel- nego.materialnego.i.proceduralnego. Wyrażamy. przekonanie,. że. przygotowaliśmy. podręcznik,. który. będzie. pomocny.również.funkcjonariuszom.celnym,.pracownikom.urzędów.skarbo- wych.i.organom.kontroli.skarbowej,.a.także.będzie.wykorzystywany.przez.ad- wokatów.i.radców.prawnych. Z. uwagi. na. obszar. opracowania. komentarz. ten. będzie. użyteczny. dla. przedsiębiorców,. pracowników. wymiaru. sprawiedliwości,. agentów. celnych. i. wielu. innych. podmiotów,. które. w. swojej. pracy. zawodowej. mają. potrzebę. poznania.wiedzy.zawartej.w.tym.podręczniku.i.korzystania.z.niej,.bowiem. zakresem.wykracza.on.poza.ramy.Wspólnotowego.Kodeksu.Celnego.(rozpo- rządzenie.Rady.(EWG).nr.2913/92.z.dnia.12.października.1992.r..ustanawiające. Wspólnotowy.Kodeks.Celny,.Dz..Urz..WE.L.302.z.19.10.1992,.s..1;.Dz..Urz..UE. Polskie.wydanie.specjalne,.rozdz..2,.t..4,.s..307). Przede.wszystkim.jednak.wyrażamy.przekonanie,.że.będzie.on.przydat- ny.i.niezbędny.dla.tych,.którzy.chcą.od.podstaw.poznać.problematykę.prawa. celnego,.jego.instytucje.i.stosowanie.a.więc.zwłaszcza.studentom.prawa,.eko- nomii.i.zarządzania. W.komentarzu.obok.wyjaśnienia.poszczególnych.instytucji.wspólnoto- wego.i.krajowego.prawa.celnego.krótko.omówiliśmy.kształtowanie.się.inte- gracji.europejskiej,.przedstawiliśmy.podstawowe.pojęcia.stosowane.w.prawie. celnym.oraz.zaprezentowaliśmy.słownik.celny. Podręcznik.niniejszy.nie.omawia.poszczególnych.instytucji.i.problematy- ki.w.sposób.wynikający.z.systematyki.stosowanej.w.WKC.ani.w.jakichkolwiek. innych.przepisach. 18 Wprowadzenie Systematyka. opracowania. wynika. z. kilkudziesięcioletniego. doświad- czenia.autorów.zdobytego.w.trakcie.stosowania.norm.prawa.celnego.w.toku. praktyki.związanej.z.prowadzeniem.postępowań.celnych,.reprezentowaniem. podmiotów.w.kontaktach.z.organami.celnymi.oraz.przed.sądami.administra- cyjnymi. Istotne. z. punktu. widzenia. poszczególnych. omawianych. w. niniejszym. podręczniku. instytucji. orzecznictwo. sądowoadministracyjne. oraz. sądowni- ctwo.wspólnotowe.zostało.cytowane.w.treści.poszczególnych.rozdziałów,.na- tomiast.niektóre.rozdziały.zakończono.przykładowymi.aktualnymi.wyrokami. NSA.oraz.WSA,.których.wskazanie.autorzy.uznali.za.celowe.i.zasadne..Wy- roki.te.zawierają.samą.sentencję.i.nie.są.omawiane.w.treści.komentarza,.bo- wiem.wystarczające,.naszym.zdaniem,.jest.w.tych.przypadkach.uzasadnienie. zawarte.w.ich.treści..Wszystkie.wyroki.cytowane.w.niniejszym.podręczniku. powtórzone.zostały.w.odrębnym.rozdziale.usytuowanym.bezpośrednio.po.za- kończeniu.jego.merytorycznej.części. Kierując. się. własnym. doświadczeniem,. po. każdym. rozdziale. pozosta- wiliśmy.miejsce.na.notatki,.bowiem.zmieniające.się.przepisy,.wielość.różnych. interpretacji.prawa.oraz.wyroków.sądowych.krajowych.i.Europejskiego.Try- bunału.Sprawiedliwości.(ETS.–.obecnie.Trybunał.Sprawiedliwości.Unii.Euro- pejskiej).powodują,.że.korzystający.z.tego.rodzaju.komentarzy.będą.mieli.tym. sposobem.wystarczającą.ilość.miejsca.na.wprowadzanie.własnych.zapisków,. dopisków,.komentarzy.itp. Europejskie.prawo.wspólnotowe,.w.szczególności.zaś.Traktat.ustanawia- jący.Europejską.Wspólnotę.Gospodarczą.(EWG).z.roku.1957.(traktat.rzymski). zmieniony Traktatem. z. Lizbony. zmieniającym. Traktat. o. Unii. Europejskiej. i.Traktat.ustanawiający.Wspólnotę.Europejską,.sporządzonym.w.Lizbonie.dnia. 13.grudnia.2007.r..(Dz..U..z.2009.r..Nr.203,.poz..1569),.który.zmienił.także.tytuł. na.Traktat.o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej,.stanowi.istotne.źródło.obowią- zującego.europejskiego.prawa.celnego. Jednym. z. najważniejszych. zadań. Wspólnoty. było. utworzenie. „wspól- nego.rynku”,.który.miał.doprowadzić.do.usunięcia.wszelkich.barier.w.han- dlu. wewnątrzwspólnotowym. i. do. połączenia. rynków. krajowych. umawia- jących.się.stron.w.jednolity.rynek.możliwie.najbardziej.zbliżony.do.rynku. wewnętrznego. Pojęcie.rynku.wewnętrznego.zarówno.do.TWE,.jak.i.po.obecnych.zmia- nach. do. TFUE. wprowadził. Jednolity. akt. europejski. (Dz..U.. z. 2004.r.. Nr. 90,. poz..864/5.z.późn..zm.). Z.art..14.ust..2.TWE.(obecnie.art..26.TFUE).wynika,.że.przez.pojęcie.rynku. wewnętrznego.należy.rozumieć.obszar.bez.wewnętrznych.granic,.na.którym. zapewniony.jest.swobodny.przepływ.towarów,.osób,.usług.i.kapitału..Dopre- cyzowanie.tego.pojęcia.miało.do.tej.pory.swoje.miejsce.w.art..23–30.TWE,.zaś. obecnie.uregulowane.zostało.w.art..28–32.i.34–36.TFUE,.stanowiąc,.że.swobodę. wolnego.obrotu.towarowego.ma.zapewnić.unia.celna. Przez. pojęcie. unii. celnej. należy. rozumieć. połączenie. dwóch. lub. więcej. suwerennych.państw,.których.terytoria.państwowe.stają.się.jednym.obszarem. celnym. 19 Wprowadzenie Artykuł.23.ust..1.TWE.oraz.obecne.art..28.i.29.TFUE.stanowią,.że.pod- stawowym.zadaniem.unii.celnej.jest.zniesienie.wszystkich.ceł.przywozowych. i.wywozowych.pomiędzy.państwami.członkowskimi.oraz.wprowadzenie.za- kazu.pobierania.opłat.o.podobnym.charakterze.i.stworzenie.Wspólnej.Taryfy. Celnej. w. stosunku. do. państw. trzecich.. Przepis. ten. stanowi,. że. na. obszarze. państw.członkowskich.zagwarantowany.zostanie.swobodny.przepływ.towa- rów,.które.są.produkowane.w.tych.krajach.i.znajdują.się.w.wolnym.obrocie. Aby. umożliwić. funkcjonowanie. wspólnego. rynku,. musiało. nastąpić. dostosowanie. krajowego. prawa. celnego. państw. członkowskich. przez. wpro- wadzenie.jednolitego.i.ogólnego.prawa.obowiązującego.we.wszystkich.pań- stwach.członkowskich.Wspólnoty. W.preambule.do.WKC.wyartykułowane.zostały.główne.idee.odzwiercied- lające.intencje.zarówno.Wspólnoty,.podmiotów.gospodarczych.Wspólnoty,.jak. i.wspólnotowych.władz.celnych,.które.urzeczywistnione.zostały.w.przepisach. tego.kodeksu,.stanowiąc,.że.kodeks.ten.zawiera.obowiązujące.przepisy.prawa. celnego,. które. oparte. zostały. na. założeniach. rynku. wewnętrznego,. a. zawarte. w.nim.reguły.i.procedury.ogólne.zapewniają.stosowanie.środków.taryfowych. i.innych.środków.ustanowionych.na.poziomie.Wspólnoty.w.ramach.wymiany. towarowej.pomiędzy.Wspólnotą.a.państwami.trzecimi,.łącznie.ze.środkami.poli- tyki.rolnej.i.polityki.handlowej,.z.uwzględnieniem.wymogów.wspólnej.polityki. Chociaż. w. preambule. zostało. wyraźnie. podkreślone,. że. WKC. jest. sto- sowany.z.poszanowaniem.dla.przepisów.szczególnych.przyjętych.w.innych. dziedzinach,.takich.jak.prawo.rolne,.prawo.statystyczne,.polityka.handlowa. czy.też.polityka.zasobów.własnych,.to.jednak.w.celu.zapewnienia.równowa- gi.pomiędzy.potrzebami.władz.celnych.oraz.prawami.podmiotów.gospodar- czych,.mając.na.uwadze.zapewnienie.prawidłowego.stosowania.prawa.z.jed- nej. strony,. z. drugiej. zaś. sprawiedliwego. traktowania. podmiotów,. należało. stworzyć.organom.państw.członkowskich.możliwość.kontroli,.a.podmiotom. zapewnić.prawo.do.odwołania.się.od.decyzji.wydawanych.przez.organy.celne. Należy. znieść. lub. przynajmniej. ograniczyć. do. minimum. formalności. i.kontrolę.celną.poprzez.ustanowienie.procedur.wspólnotowych.określających. reguły.jednolitego.stosowania.WKC,.a.wydając.przepisy.wykonawcze,.należy. zwrócić.uwagę.na.zapobieganie.nadużyciom.lub.nieprawidłowościom.mogą- cym.przynieść.uszczerbek.budżetowi.Wspólnot.Europejskich. Wszystkie. akty. prawne. we. Wspólnocie. wydawane. są. w. wielu. językach. i.wszystkie.wersje.językowe.mają.charakter.wiążący.oraz.w.równym.stopniu. obowiązujący..Wspólnotowy.Kodeks.Celny.oraz.przepisy.wykonawcze.wyda- ne.zostały.we.wszystkich.językach.urzędowych.obowiązujących.w.państwach. Wspólnoty..Ta.wielojęzyczność.wspólnotowego.prawa.celnego.powoduje,.że.po- między.poszczególnymi.jego.wersjami.językowymi.zachodzą.rozbieżności,.któ- re.niekiedy.mają.decydujące.znaczenie.dla.delimitacji.zakresu.znaczeniowego. poszczególnych.słów..Te.różnice.mają.istotny.wpływ.na.wykładnię.wspólnoto- wego.prawa.celnego.dokonywaną.przez.ETS.i.uzasadniają.stosowanie.w.tym.za- kresie.przede.wszystkim.wykładni.językowej,.polegającej.na.porównaniu.treści. norm.w.różnych.wersjach.językowych,.a.dopiero.w.dalszej.kolejności.uzasadnia- ją.stosowanie.wykładni.celowościowej.oraz.wykładni.funkcjonalnej. Wprowadzenie 20 Wraz.z.przystąpieniem.Polski.do.Wspólnoty.pojawił.się.problem.wy- kładni. wspólnotowego. prawa. celnego. zarówno. przez. polskie. sądy,. jak. i.przez.organy.administracji..Problem.ten.w.szczególności.dotyczył.opóź- nionej.publikacji.oficjalnej.wersji.WKC.i.przepisów.wykonawczych..W.rze- czywistości.krajowe.sądy.bardzo.różnie.rozstrzygały.o.obowiązywaniu.nie- publikowanych. oficjalnie. w. języku. polskim. norm. prawa. wspólnotowego.. Wreszcie.powszechnie.akceptowane.stało.się.stanowisko.WSA.w.Gdańsku. zawarte,.w.wyroku.z.dnia.24.maja.2006.r.,.III.SA/Gd.45/06,.OSP.2007,.z..5,. poz..59,.który.stwierdził,.że.od.dnia.przystąpienia.(do.Wspólnoty).państwa. członkowskie.są.związane.postanowieniami.traktatów.założycielskich.oraz. aktów.przyjętych.przez.instytucje.Wspólnoty.i.Europejski.Bank.Centralny. przed.dniem.przystąpienia,.przy.czym.postanowienia.te.są.stosowane.w.no- wych.państwach.członkowskich.zgodnie.z.warunkami.określonymi.w.tych. traktatach.i.w.WKC..Przepisy.wspólnotowego.prawa.celnego.zezwalają.na. stosowanie.przepisów.krajowych.w.zakresie.prawa.proceduralnego.i.prawa. karnego,.tym.bardziej.że.WKC.poza.szczątkowo.uregulowanymi.sprawa- mi.dotyczącymi.decyzji.i.odwołań.nie.zajmuje.się.kwestiami.postępowań. wynikającymi.z.przepisów.prawa.administracyjnego..Zatem.do.realizacji. norm.wspólnotowego.prawa.celnego.na.obszarze.Polski.i.przez.polskie.or- gany,.w.tym.również,.a.może.przede.wszystkim,.przez.organy.celne,.zasto- sowanie.będą.miały.przepisy:.ustawy.z.dnia.29.sierpnia.1997.r..–.Ordynacja. podatkowa.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2005.r..Nr.8,.poz..60.z.późn..zm.),..ustawy. z.dnia.14.czerwca.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego.(tekst. jedn.:.Dz..U..z.2000.r..Nr.98,.poz..1071.z.późn..zm.),.a.w.przypadku.narusze- nia.jego.norm.–.ustawy.z.dnia.10.września.1999.r..–.Kodeks.karny.skarbo- wy.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2007.r..Nr.111,.poz..765.z.późn..zm.),.ustawy.z.dnia. 6.czerwca.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz..U..Nr.88,.poz..553.z.późn..zm.),.usta- wy.z.dnia.6.czerwca.1997.r..–.Kodeks.postępowania.karnego.(Dz..U..Nr.89,. poz.. 555. z. późn..zm.),. w. mniejszym. zaś. stopniu. ustawy. z. dnia. 23.kwiet- nia.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz..U..Nr.16,.poz..93.z.późn..zm.).i.ustawy. z.dnia.17.listopada.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilnego.(Dz..U..Nr.43,. poz..296.z.późn..zm.). . . W.WKC.można.wyróżnić.dwa.rodzaje.postępowań: –. postępowanie. celne. w. szerokim. tego. słowa. znaczeniu,. dotyczące. procedur.polegających.na.nadaniu.towarom.odpowiedniego.dla.nich. przeznaczenia.celnego,.z.uwzględnieniem.procedur.celnych.określo- nych.w.przepisach.prawa.celnego; –. postępowanie. sensu stricto,. typowe. postępowanie. administracyjne,. rozpoczynające. się. wszczęciem. postępowania. w. sprawach. celnych,. a.kończące.się.decyzją.wydaną.przez.organy.celne. Ten.pierwszy.rodzaj.postępowań.w.zakresie.prawa.proceduralnego.i.pra- wa.materialnego.w.istocie.w.całości.realizowany.jest.na.podstawie.przepisów. prawa.celnego,.drugi.zaś.rodzaj.postępowań.realizowany.jest.w.zakresie.pra- wa.materialnego.–.według.przepisów.WKC,.zaś.w.zakresie.prawa.procedural- nego.–.na.podstawie.WKC,.krajowego.prawa.celnego.i.według.norm.krajowych. wyrażonych.w.o.p..oraz.k.p.a. Wprowadzenie 21 Opracowanie.niniejsze.odnosi.się.do.sytuacji.faktycznych.i.ich.następstw. prawnych.oraz.skutków.mających.w.istocie.wymiar.finansowy,.z.tego.też.po- wodu.jego.przedmiotem.jest.analiza.przepisów.WKC.i.o.p.,.pozwalająca.na.od- powiednie.zastosowanie.regulacji.obu.aktów.prawnych.w.sytuacji.powodują- cej.naruszenie.norm.wspólnotowego.prawa.celnego. Ponieważ. opracowanie. niniejsze. adresowane. jest. do. osób. zajmujących. się.realizacją.szeroko.pojętego.prawa.celnego,.a.więc.funkcjonariuszy.celnych,. funkcjonariuszy.Straży.Granicznej,.pracowników.wymiaru.sprawiedliwości,. ale.również.do.osób.kierujących.i.zarządzających.przedsiębiorstwami.zajmują- cymi.się.wymianą.towarową.z.krajami.trzecimi.oraz.osób.je.reprezentujących. –. agentów. celnych,. doradców. podatkowych,. adwokatów,. radców. prawnych. i. księgowych,. z. tego. też. powodu. staraliśmy. się. przybliżyć. poszczególne. in- stytucje.prawa.celnego.i.prawa.proceduralnego.tak,.by.podręcznik.ten.mógł. stanowić.pomoc.dla.każdej.z.wymienionych.powyżej.osób.w.postępowaniu. z.trudną.dziedziną,.jaką.jest.w.istocie.prawo.celne,.bez.względu.na.status.za- wodowy.i.doświadczenie.tych.osób. Świadomi.jesteśmy.niedoskonałości.tego.opracowania..Ponadto.świadomi. jesteśmy.tego,.że.z.uwagi.na.ciągłe.zmiany.dokonywane.w.o.p..i.przewidywane. rewolucyjne.zmiany.we.wspólnotowym.prawie.celnym,.a.także.wyrokowanie. przez.krajowe.sądy.administracyjne.oraz.sądownictwo.europejskie.(ETS),.pub- likacja.ta.będzie.musiała.być.w.przyszłości.odpowiednio.korygowana,.a.zatem. winna.być.wznawiana..Przesłanki.te.pozwalają.nam.zwrócić.się.do.czytelni- ków.o.życzliwe.informacje.co.do.kierunków.przyszłych.opracowań.oraz.o.in- formacje.o.zauważonych.ewentualnych.błędach.merytorycznych. Autorzy. niniejszego. komentarza. zwracają. również. uwagę. na. to,. że. za- równo.prawo.celne.wspólnotowe.w.wymiarze.globalnym.jest.niedoskonałe,. jak.również.niedoskonałe.jest.prawo.celne.krajowe.oraz.postanowienia.doty- czące.podatków.od.towarów.i.usług.powstających.przy.stosowaniu.procedury. dopuszczenia.do.obrotu.oraz.w.trakcie.stosowania.innych.procedur.celnych. i.w.związku.z.tym.postulują.zmiany.w.prawie.celnym.wspólnotowym,.zmiany. we.wspólnotowym.prawie.podatkowym.oraz.zmiany.w.przepisach.Światowej. Organizacji.Handlu.(WTO). Na.podstawie.analiz.przeprowadzonych.na.potrzeby.niniejszego.opraco- wania.autorzy.doszli.do.przekonania,.że.luki.w.stosowaniu.przepisów.podat- kowych.w.związku.z.wprowadzaniem.na.rynek.wspólnotowy.towarów.z.kra- jów.trzecich.powodują,.iż.pozostawienie.towarów.importowanych.bez.żadnej. kontroli.i.dozoru.po.tym,.jak.zostaną.dopuszczone.do.obrotu,.ale.w.sytuacji,. gdy.nie.został.jeszcze.od.tych.towarów.uiszczony.lub.pobrany.podatek.VAT,. powoduje.ogromne.straty.dla.Skarbu.Państwa,.gdyż.w.istocie.podatek.ten.czę- sto.nie.jest.w.ogóle.wykazywany.i.odprowadzany. Problem. ten. w. szczególności. widzimy. w. odniesieniu. do. cudzoziemców. prowadzących.w.Polsce.małe.przedsiębiorstwa.handlowe.(hurtowe.i.detaliczne). Autorzy.wielokrotnie.do.tej.pory.zwracali.uwagę.na.tę.kwestię,.jednak. pozostało.to.bez.żadnej.reakcji.ze.strony.organów.państwa,.a.przecież.należa- łoby.doprowadzić.do.drobnych.tylko.zmian.w.przepisach.prawa.podatkowego,. które. polegałyby. na. tym,. że. towar. będący. przedmiotem. importu,. nawet. po. jego.dopuszczeniu.do.obrotu,.pozostaje.nadal.towarem.celnym.tak.długo,.jak. długo.ciążą.na.tym.towarze.jakiekolwiek.i.w.jakimkolwiek.kraju.wspólnoto- wym.obowiązki.fiskalne. W.przekonaniu.autorów.problemy.te.dotyczą.wszystkich.państw.człon- kowskich,. a. straty. wynikłe. z. tego. powodu. dla. każdego. z. nich. są. ogromne,. np..w.Polsce.mogą.sięgać.od.kilku.do.kilkunastu.miliardów.złotych.w.skali. roku..Oznacza.to,.że.jeżeli.towar.dopuszczony.został.do.obrotu,.ale.dalej.ciąży. na.tym.towarze.obowiązek.podatkowy.lub.jakikolwiek.inny.obowiązek.fiskal- ny,.to.towar.ten.powinien.być.objęty.procedurą.celną.tranzytu.zewnętrznego. stosowaną.zgodnie.z.przepisami.art..91.i.92.WKC. Niezależnie.od.tego,.w.obecnym.stanie.prawnym.w.celu.objęcia.towarów. importowanych.jakąkolwiek.procedurą.celną,.w.szczególności.procedurą.do- puszczenia.do.obrotu,.do.zgłoszenia.celnego.należy.dołączyć.cały.plik.załącz- ników,. począwszy. od. deklaracji. wartości. celnej,. przez. fakturę,. certyfikat. ja- kości,.świadectwo.pochodzenia,.dokumenty.transportowe.i.wiele.innych..Ten. plik.dokumentów.dołączanych.do.zgłoszenia.celnego.wcale.nie.powoduje.tego,. że.wartość.celna.zgłaszanych.towarów.nie.będzie.przedmiotem.manipulacji. W.praktyce.bowiem.mamy.zazwyczaj.do.czynienia.z.zaniżaniem.warto- ści.celnej.towarów. Wprowadzenie 22 Według. analiz. dokonanych. przez. autorów. niniejszego. podręcznika,. to. zaniżanie.wartości.celnej.towarów.bardzo.często.osiąga.nawet.pułap.90 .fak- tycznej.wartości.celnej. Z.tego.powodu.skarby.państw.wspólnotowych.ponoszą.olbrzymie.straty,. bowiem.cło.pobierane.jest.w.zaniżonej.wysokości. Zapobiec.temu.procederowi.można.by.było.w.ten.sposób,.że.załącznikiem. do.zgłoszenia.celnego.mógłby.być.oryginał.zgłoszenia.celnego.z.kraju.wywozu. towaru..Dodatkowo.dokument.taki.zastąpiłby.niemalże.wszystkie.inne.stoso- wane.do.tej.pory.dokumenty,.a.już.na.pewno.zastąpiłby.fakturę,.świadectwo. pochodzenia.oraz.wszelkie.certyfikaty. Wyrażamy. przekonanie,. że. zmiany. w. tym. zakresie,. chociaż. dotyczą. zmian.na.szczeblu.WTO,.to.jednak.mogłyby.być.inicjatywą.rządu.polskiego. Niezależnie.od.tego.autorzy.podręcznika.postulują,.by.podjąć.próby.cle- nia.towarów.w.kraju.jego.przeznaczenia,.bez.względu.na.to,.kto.jest.importe- rem..Do.tej.pory.bowiem.towary.mogą.być.clone.w.dowolnym.kraju.wspól- notowym..Ten.stan.rzeczy.rodzi.negatywne.skutki,.jeżeli.chodzi.o.zaniżanie. wartości. celnej.. Z. obserwacji. autorów. wynika,. że. bardzo. często. towary. im- portowane.przez.polskie.podmioty.z.przeznaczeniem.na.rynek.krajowy.clo- ne.są.w.miejscach.nieleżących.nawet.na.trasie.standardowego.przewozu.tych. towarów,.np..towar.przeznaczony.dla.importera.krajowego,.kierowany.zgod- nie.z.dokumentami.do.Warszawy,.a.dostarczony.drogą.morską.do.Hamburga,. przewożony.jest.do.oclenia.w.Wiedniu,.w.Pradze.lub.w.Bratysławie..Jest.tak. niezwykle.często,.a.dzieje.się.to.nieprzypadkowo. Z.dokonanych.analiz.wynika,.że.w.tych.„egzotycznych”.miejscach.cle- nie.następuje.bez.jakiejkolwiek.weryfikacji.wartości.celnej..Znane.są.przy- padki.zgłaszania.w.takich.urzędach.celnych.spodni.o.wartości.0,03.USD.za. parę,.butów.w.cenie.0,08.USD.za.parę.itp.,.i.ta.wartość.stanowi.w.zgłosze- 23 Wprowadzenie niach.celnych.podstawę.wartości.celnej.i.nigdy.potem.nie.jest.przedmiotem. weryfikacji. Niezależnie.od.tego,.autorzy.podręcznika.postulują,.by.na.etapie.zgłasza- nia.towaru.w.krajowym.urzędzie.celnym.rola.funkcjonariusza.celnego.ograni- czona.została.do.weryfikacji.formalnej,.tzn..do.sprawdzenia,.czy.prawidłowo. wypełniony.został.dokument.SAD,.czy.dołączone.zostały.wszystkie.wymaga- ne.załączniki.i.ewentualnie.na.tym.etapie.postępowania.funkcjonariusz.cel- ny. powinien. pobrać. i. prawidłowo. zabezpieczyć. próby. towaru.. Weryfikacja. prowadzona.w.czasie.i.miejscu.zgłaszania.towaru.powinna.być.incydentalna.. Cały.proces.weryfikacyjny.powinien.się.odbywać.poza.urzędem.celnym.przyj- mującym.zgłoszenie.celne,.ale.powinien.to.być.proces.skuteczny,.przeprowa- dzony.szybko.i.powinien.mieć.miejsce.w.każdym.przypadku,.gdy.zachodzi. uzasadnione. podejrzenie,. że. wartość. celna. została. zaniżona.. W. przypadku. zaś.uzasadnionego.podejrzenia.zaniżenia.wartości.celnej.towaru.już.na.etapie. wszczynania.postępowania.celnego.organ.celny.powinien.mieć.rozeznanie.co. do.majątku.podmiotu.i.już.na.tym.etapie.powinien.zabezpieczyć.przyszły.dług. celny.oraz.zobowiązanie.podatkowe. Uprawnienia. do. takiego. realizowania. wspólnotowego. prawa. celnego. wypływają.zarówno.z.WKC,.jak.i.z.polskiego.prawa.celnego.oraz.ordynacji. podatkowej. Jerzy Chuderski,.Krzysztof Chuderski Wprowadzenie. Stwierdzenie nieważności decyzji 24 1.1. Charakterystyka krajowego prawa celnego 25 Rozdział 1 Prawo celne 1.1. Charakterystyka krajowego prawa celnego Ustawa. z. dnia. 19.marca. 2004.r.. –. Prawo. celne. (Dz..U.. Nr. 68,. poz.. 622. z.późn..zm.).reguluje.w.zakresie.uzupełniającym.przepisy.prawa.wspólnoto- wego.(art..1),.jeżeli.przepisy.prawa,.w.tym.umowy.międzynarodowe,.nie.sta- nowią.inaczej.(art..2)..Postanowienia.te.powodują,.że.przepisy.prawa.celnego. wypełniają.lukę.wynikającą.z.braku.niektórych.unormowań.w.WKC,.czasami. regulują.niektóre.kwestie.odmiennie.niż.prawo.europejskie,.ale.nie.są.sprzecz- ne. z. normami. prawa. wspólnotowego,. w. szczególności. zaś. regulują. te. dzie- dziny,.które.świadomie.prawodawca.unijny.pozostawił.do.dyspozycji.prawa. krajowego. Przepisy.krajowego.prawa.celnego.określają.zasady.przywozu.towarów. na.obszar.celny.Wspólnoty.Europejskiej.i.wywozu.towarów.z.tego.obszaru,. a.ponadto.regulują.zasady.postępowania.z.towarami.objętymi.wspólną.polity- ką.rolną.oraz.określają.sposób.przekazywania.informacji.do.celów.ewidencji. i.statystyki.dotyczącej.obrotu.towarowego.z.państwami.członkowskimi.Wspól- noty,.jak.również.związane.z.tym.prawa.i.obowiązki.osób.oraz.uprawnienia. i.obowiązki.organów.celnych. Równocześnie. i. niezależnie. od. prawa. celnego. obowiązującego. od. dnia. 1.maja.2004.r..w.obrocie.prawnym.pozostawała.ustawa.z.dnia.24.lipca.1999.r.. o.Służbie.Celnej.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2004.r..Nr.156,.poz..1641.z.późn..zm.),.jed- nak.utraciła.ona.obowiązującą.moc.prawną,.bowiem.z.dniem.31.października. 2009.r..weszła.w.życie.ustawa.z.dnia.27.sierpnia.2009.r..o.Służbie.Celnej.(Dz..U.. Nr.168,.poz..1323.z.późn..zm.)..Wraz.z.ustawą.z.dniem.31.października.2009.r.. weszło.w.życie.wiele.rozporządzeń.ministra.finansów. Ustawa.o.Służbie.Celnej.reguluje.zadania.i.organizację.Służby.Celnej.jako. jednolitej.umundurowanej.formacji,.utworzonej.w.celu.zapewnienia.ochrony. i.bezpieczeństwa.obszaru.celnego.Wspólnot.Europejskich..Niezależnie.od.tego. do.zadań.Służby.Celnej.należy.zapewnienie.zgodności.z.prawem.przywozu. towarów.na.obszar.Wspólnoty.oraz.wywozu.towarów.z.tego.obszaru..Ponadto. z.u.s.c..wynika.wykonywanie.obowiązków.wynikających.z.innych.przepisów,. w. szczególności. dotyczy. to. obowiązków. dotyczących. podatku. akcyzowego. oraz.podatku.od.gier. Rozdział 1. Prawo celne 26 Ustawa.o.Służbie.Celnej.określa.w.art..2.zadania.Służby.Celnej,.stanowiąc,. że.na.organach.celnych.ciąży.obowiazek.realizacji.polityki.celnej.w.części.do- tyczącej.przywozu.i.wywozu.towarów.oraz.wykonywanie.innych.zadań.wy- nikających.z.przepisów.odrębnych..Z.mocy.tej.ustawy.do.szczególnych.zadań. Służby.Celnej.należy: . 1).wykonywanie.czynności.związanych.z.nadawaniem.towarom.prze- znaczenia.celnego; . . . . . . . . 2).wymiar.i.pobór.należności.celnych.i.innych.opłat.związanych.z.przy- wozem.i.wywozem.towarów,.podatku.od.towarów.i.usług.(VAT).z.ty- tułu. importu. towarów,. podatku. akcyzowego,. podatku. od. gier. oraz. opłat.i.dopłat,.o.których.mowa.odpowiednio.w.art..17.ust..2.i.47a.usta- wy.z.dnia.29.lipca.1992.r..o.grach.i.zakładach.wzajemnych.(tekst.jedn.:. Dz..U..z.2004.r..Nr.4,.poz..27.z.późn..zm.).oraz.wymiar.i.pobór.opłaty. paliwowej; 3).wykonywanie.zadań.wynikających.z.przepisów.wspólnotowych.re- gulujących.statystykę.dotyczącą.obrotu.towarowego.pomiędzy.pań- stwami. członkowskimi. Wspólnoty. Europejskiej. (INTRASTAT). oraz. obrotu. towarowego. państw. członkowskich. Wspólnoty. Europejskiej. z.pozostałymi.państwami.(EXTRASTAT);
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie celne. Prawo celne krajowe i wspólnotowe z komentarzem
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: