Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00644 018834 17036035 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie cywilne - ebook/pdf
Postępowanie cywilne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 492
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2742-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

• Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu z postępowania cywilnego?

• Nie masz czasu na tworzenie własnych notatek, a z długich opisów podręcznikowych niczego nie możesz zapamiętać?

• Nie wiesz, jakie pytania mogą pojawić się na egzaminie?

Jeżeli tak, to znalazłeś wreszcie rozwiązanie swojego problemu! Postępowanie cywilne 2. wydanie to publikacja, dzięki, której błyskawicznie przyswoisz, ugruntujesz i sprawdzisz swoją wiedzę!

Zawarty w opracowaniu materiał ujęty jest w sposób przejrzysty i hasłowy. Tekst składa się ze zwięzłych opisów, czytelnych wykresów i tabel. Szczególna uwagę zwrócono na kwestie najczęściej poruszane na egzaminach. Pod każdym zagadnieniem znajdują się autentyczne pytania z egzaminów testowych, ustnych i pisemnych opisowych.

Oto Twój klucz do sukcesu na egzaminie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

A PLIKACJE RAWNICZE P K. Czajkowska-Matosiuk Postępowanie cywilne 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck APLIKACJE PRAWNICZE Postêpowanie cywilne Katarzyna Czajkowska-Matosiuk Redakcja: Joanna Ablewicz © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Informacje Wydawcy Opracowanie stanowi jedynie pomoc dla kandydatów przy przygotowaniach do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za zmiany wynikaj¹ce z nowelizacji powo³ywanych w ksi¹¿ce przepisów. Bêdziemy wdziêczni za wszelkie uwagi i sugestie skierowane na adres: redakcja@beck.pl Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTPArt Druk i oprawa: Centrum Poligrafii M.M. Jakubiccy ISBN 978-83-255-2741-9 ISBN e-book 978-83-255-2742-6 Spis treści Wykaz skrótów.............................................................................................................................. . II Bibliograia..................................................................................................................................... . XI Wstęp................................................................................................................................................. . XIII DZIAŁ I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE........................................................................................ . 1 Zagadnienie.1..Pojęcie,.rodzaje.i.źródła.prawa.cywilnego.procesowego.......... . 1 Zagadnienie.2..Zasady.i.przesłanki.postępowania.cywilnego............................... . 11 DZIAŁ II. SĄD.................................................................................................................................. . 17 Zagadnienie.1..Organizacja.i.skład.sądu......................................................................... . 17 Zagadnienie.2..Właściwość.sądu....................................................................................... . 27 Zagadnienie.3..Wartość.przedmiotu.sporu.................................................................... . 38 Zagadnienie.4..Wyłączenie.osób.wchodzących.w.skład.organów.sądowych.... . 41 DZIAŁ III. PODMIOTY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO.................................................. . 45 Zagadnienie.1..Prokurator,.Rzecznik.Praw.Obywatelskich,. organizacje.społeczne,.inspektor.pracy,.powiatowy.(miejski). rzecznik.konsumentów........................................................................... . 45 Zagadnienie.2..Pojęcie.strony.procesowej..Zdolność.sądowa.i.procesowa....... . 51 Zagadnienie.3..Współuczestnictwo.w.sporze............................................................... . 61 Zagadnienie.4..Interwencja.procesowa.i.przypozwanie........................................... . 65 Zagadnienie.5..Reprezentacja.stron.w.procesie.......................................................... . 70 DZIAŁ IV. PRZEDMIOT PROCESU........................................................................................... . 79 DZIAŁ V. KOSZTY PROCESU..................................................................................................... . 83 Zagadnienie.1..Pojęcie.i.podział.kosztów.procesu...................................................... . 83 Zagadnienie.2..Zasady.ponoszenia.kosztów.procesu................................................ . 89 Zagadnienie.3..Zwolnienie.od.kosztów.sądowych.i.pomoc.prawna.z.urzędu...... 94 Zagadnienie.4..Zabezpieczenie.kosztów.procesu....................................................... . 104 DZIAŁ VI. CZYNNOŚCI PROCESOWE.................................................................................... . 107 Zagadnienie.1..Pojęcie.i.rodzaje.czynności.procesowych........................................ . 107 Zagadnienie.2..Pisma.procesowe...................................................................................... . 110 Zagadnienie.3..Doręczenia.................................................................................................. . 116 Zagadnienie.4..Posiedzenia.sądowe................................................................................ . 122 Zagadnienie.5..Terminy......................................................................................................... . 128 DZIAŁ VII. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI I INSTANCJI.......................................... . 135 Zagadnienie.1..Wszczęcie.postępowania....................................................................... . 135 Zagadnienie.2..Postępowanie.pojednawcze..Ugoda.sądowa................................. . 138 Zagadnienie.3..Mediacja....................................................................................................... . 142 Zagadnienie.4..Pozew............................................................................................................ . 149 Zagadnienie.5..Obrona.pozwanego.w.procesie.......................................................... . 155 Zagadnienie.6..Rozprawa..................................................................................................... . 161 DZIAŁ VIII. DOWODY.................................................................................................................. . 173 Zagadnienie.1..Przedmiot.i.ocena.dowodów............................................................... . 173  Spis treści Zagadnienie.2..Postępowanie.dowodowe..................................................................... . 178 Zagadnienie.3..Zabezpieczenie.dowodów.................................................................... . 192 DZIAŁ IX. ORZECZENIA.............................................................................................................. . 195 Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne............................................................................................. . 195 Zagadnienie.2..Wyroki........................................................................................................... . 201 Zagadnienie.3..Postanowienia.sądu................................................................................. . 212 Zagadnienie.4..Prawomocność,.wykonalność.i.skuteczność.orzeczeń............... . 214 DZIAŁ X. ŚRODKI ODWOŁAWCZE......................................................................................... . 221 Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne............................................................................................. . 221 Zagadnienie.2..Apelacja........................................................................................................ . 223 Zagadnienie.3..Zażalenie...................................................................................................... . 235 Zagadnienie.4..Skarga.kasacyjna....................................................................................... . 240 Zagadnienie.5..Skarga.na.orzeczenie.referendarza.sądowego.............................. . 251 Zagadnienie.6..Wznowienie.postępowania................................................................... . 254 Zagadnienie.7..Skarga.o.stwierdzenie.niezgodności.z.prawem. prawomocnego.orzeczenia.................................................................. . 259 DZIAŁ XI. POSTĘPOWANIA ODRĘBNE................................................................................ . 265 DZIAŁ XII. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE.................................................................. . 311 Zagadnienie.1..Zasady.i.przesłanki.postępowania.nieprocesowego................... . 311 Zagadnienie.2..Podmioty.i.przedmiot.postępowania.nieprocesowego............. . 314 Zagadnienie.3..Czynności.procesowe............................................................................. . 322 Zagadnienie.4..Przebieg.postępowania.przed.sądem.I.instancji........................... . 326 Zagadnienie.5..Orzeczenia.w.postępowaniu.nieprocesowym............................... . 328 Zagadnienie.6..Postępowanie.nieprocesowe.w.poszczególnych. rodzajach.spraw........................................................................................ . 333 DZIAŁ XIII. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT...... . 359 DZIAŁ XIV. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE........................................................... . 363 DZIAŁ XV. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE...................................................................... . 369 Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne............................................................................................. . 369 Zagadnienie.2..Podstawy.egzekucji.–.tytuły.egzekucyjne.i.klauzule. wykonalności............................................................................................. . 375 Zagadnienie.3..Wszczęcie.i.prowadzenie.egzekucji................................................... . 381 Zagadnienie.4..Zawieszenie.i.umorzenie.postępowania.egzekucyjnego.......... . 386 Zagadnienie.5..Ograniczenia.egzekucji.......................................................................... . 390 Zagadnienie.6..Środki.zaskarżenia.w.postępowaniu.egzekucyjnym................... . 393 Zagadnienie.7..Powództwa.przeciwegzekucyjne....................................................... . 396 Zagadnienie.8..Rodzaje.i.sposoby.egzekucji................................................................. . 400 DZIAŁ XVI. MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE CYWILNE....... 415 Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne............................................................................................. . 415 Zagadnienie.2..Jurysdykcja.krajowa.oraz.zwolnienia.od.tej.jurysdykcji............. . 418 Zagadnienie.3..Postępowanie............................................................................................ . 429 Zagadnienie.4..Uznanie.i.stwierdzenie.wykonalności............................................... . 433 DZIAŁ XVII. SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY).......................................................... . 437 INDEKS RZECZOWY................................................................................................................... . 459 I Wykaz skrótów Akty prawne KC .............................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KKW ........................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KolejU ........................ ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) Konstytucja RP .......... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) KP ............................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC ............................ ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO ........................... ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSCU .......................... ustawa z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. Nr 80, poz. 594 ze zm.) KSH ............................ ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) OchrKonkU ............... ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) PrBank ....................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 71, poz. 665 ze zm.) PrEnerg ...................... ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) PrSpół ........................ ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUpNapr .................. ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PrUSP ........................ ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. PrTelekom .................. ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, Nr 90, poz. 1070 ze zm.) poz.1800 ze zm.) RPOU ........................ ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) RPDO ......................... ustawa z 6.2.1000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, poz. 69 ze zm.) SNU ............................ ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 zm.) SwobGospU ............... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) II Wykaz skrótów Czasopisma MoP ............................ Monitor Prawniczy OSA ............................ Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN ............................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC ......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCK ...................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i Izby Karnej OSNCP ...................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i Pracy OSP ............................ Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ..................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych PiP .............................. Państwo i Prawo Rej. ............................. Rejent RPEiS ......................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Inne skróty art. ............................... artykuł Dz.U. ........................... Dziennik Ustaw dot. .............................. dotyczy inny (-e) in. ................................ itp. ............................... i tym podobne KRS ............................. Krajowy Rejestr Sądowy m.in. ........................... między innymi nast. ............................ następny niepubl. ...................... niepublikowane np. ............................... na przykład nr ................................. numer NSA ............................ Naczelny Sąd Administracyjny odp. ............................. odpowiedź ONZ ........................... Organizacja Narodów Zjednoczonych orz. .............................. orzeczenie post. ............................ postanowienie poz. ............................. pozycja r. ................................... rok RP ................................ Rzeczpospolita Polska RPO ............................ Rzecznik Praw Obywatelskich SN ............................... Sąd Najwyższy sprost. ......................... sprostowanie tj. ................................. to jest t.j. ................................ tekst jednolity uchw. .......................... uchwała UKE ............................ Urząd Komunikacji Elektronicznej URE ............................ Urząd Regulacji Energetyki ust. .............................. ustęp UTK ............................ Urząd Transportu Kolejowego III Wykaz skrótów ww. .............................. wyżej wymienione wyr. ............................. wyrok w zw. ........................... w związku zd. ................................ zdanie ze zm. .......................... ze zmianami zł .................................. złote IX Bibliograia K. Czajkowska-Matosiuk, Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1, Warszawa 2011. K. Czajkowska-Matosiuk, Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 2, Warszawa 2011. K. Czajkowska-Matosiuk, Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 3, Warszawa 2011. P. Cioch, J. Nowińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2007. K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne. Pytania, testy, kazusy, tablice, Warszawa 2010. U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 2007. K. Knopek, Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2008. E. Marszałkowska-Krześ, Postępowanie cywilne, Warszawa 2008. K. Witza, Postępowanie cywilne, Kazusy, orzecznictwo, literatura, Warszawa 2008. A. Zieliński, Postępowanie cywilne, Warszawa 2008. XI Wstęp Drogi Czytelniku! Książka, którą przekazuję do Twoich rąk jest efektem moich osobistych przygotowań do egzaminów. Powstała na podstawie setek zaktualizowanych notatek, aktów prawnych i wy- kładów. W sposób systematyczny omówione zostały węzłowe zagadnienia postępowania cywilnego. Ponadto opracowanie zawiera pytania testowe, ustne i pisemne opisowe, które najczęściej pojawiają się na egzaminach z tej dziedziny prawa, a także egzaminach kon- kursowych na aplikacje. Całość pomyślana została jako materiał służący do przyswojenia, usystematyzowania i samodzielnego sprawdzenia zdobytej wiedzy. Prezentowana publikacja adresowana jest do wszystkich studentów i aplikantów, którzy przystępują do egzaminów z postępowania cywilnego, a także dla kandydatów na aplikacje prawnicze. W opracowaniu uwzględniony został stan prawny na maj 2011 roku. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej książki, a w szcze- gólności mojej rodzinie oraz Pani redaktor Joannie Ablewicz. Katarzyna Czajkowska-Matosiuk XIII DZIAŁ I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Zagadnienie 1. Pojęcie, rodzaje i (cid:283)ródła prawa cywilnego procesowego PODSTAWOWE POJĘCIA Postępowanie cywilne Postępowanie cywilne jest to zespół norm prawnych regulujących postępowanie sądo­ we w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego kodeksu stosuje się z mocy ustaw szcze­ gólnych (sprawy cywilne). Najistotniejszym zadaniem postępowania cywilnego jest realizacja norm prawa material- nego w zakresie spraw cywilnych na drodze ich przymusowego wykonania. Funkcje postępowania cywilnego koncentrują się na następujących zagadnieniach: 1) konkretyzowaniu i realizowaniu norm prawnych i z zakresu prawa cywilnego, rodzin- nego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 2) wydawaniu zarządzeń, zwolnień i zezwoleń mających znaczenie prawne, 3) dokonywaniu czynności dokumentacyjno-rejestrowych, 4) dokonywaniu innych czynności przekazanych sądom na drodze ustawy. Pojęcie sprawy cywilnej Zgodnie z art. 1 KPC, sprawy cywilne to sprawy z zakresu: 1) prawa cywilnego, 2) prawa rodzinnego i opiekuńczego, 3) prawa pracy, 4) ubezpieczeń społecznych oraz 5) inne sprawy, do których przepisy KPC stosuje się z mocy ustaw szczególnych. Sprawy cywilne określane są za pomocą kryteriów materialnych lub formalnych1. 1 A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2008, s. 3. 1 Postępowanie cywilne SPRAWY CYWILNE KRYTERIA MATERIALNE KRYTERIA FORMALNE Są to sprawy normowane przepisami prawa cywilnego. Do tej grupy należą sprawy z zakresu: • prawa cywilnego, • prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz • prawa pracy. Sprawy należące do tej grupy pozostają zawsze sprawami cywilnym, bez względu na organ właściwy do ich rozpoznawania. Są to sprawy poddane właściwości sądów powszechnych. Do tej grupy należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz „inne sprawy”, do których przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się z mocy ustaw szczególnych, np.: zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni (art. 4 § 3 PrSpół) czy sprawy rejestrowe. Źródło: A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2008, s. 3. Rodzaje postępowania cywilnego Postępowanie cywilne obejmuje różne rodzaje postępowań sądowych. RODZAJE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE PROCES POSTĘPOWANIE POZASĄDOWE Proces Proces stanowi zasadniczy tryb postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych. Zgodnie z art. 13 § 1 KPC, sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. W wypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpatruje sprawy według przepisów o postępowaniach odrębnych2. Przepis ten wprowadza domniemanie rozpoznawania spraw cywilnych w procesie. Proces to postępowanie, w którym sąd rozpoznaje istniejący między stronami proce­ sowymi spór prawny w drodze rozstrzygnięcia o będącym przedmiotem tego sporu stosunku prawnym i wynikających z niego prawach i obowiązkach. Procesem cywilnym nazywa się tylko taki spór prawny, który poddany został jurysdykcji sądownictwa cywilnego3. 2 A. Zieliński, Postępowanie cywilne…, s. 4. 3 Ibidem. 2 Dział I. Zagadnienia wstępne Proces cywilny stanowi postępowanie modelowe (postępowanie sporne – proces, Część I Księga I KPC), którego zasady, instytucje i formy stosuje się w dużej mierze także do in- nych rodzajów postępowań unormowanych w KPC. Pozostałe postępowania uregulowa- ne są tylko w zakresie niezbędnym do wprowadzenia odrębności tych postępowań, nato- miast w kwestiach nieunormowanych inaczej przez przepisy szczególne należy stosować przepisy o procesie, które mają znaczenie subsydiarne (por. art. 13 § 2 KPC). Do najistotniejszych zasad procesu cywilnego należą m.in.: 1) zasada kontradyktoryjności (tj. sporności) oraz 2) zasada dyspozytywności. Z zasadą dyspozytywności wiąże się ograniczony w procesie cywilnym zakres ingeren­ cji sądu w czynności dyspozytywne stron procesowych (np. cofnięcie pozwu, ugoda sądowa). Należy podkreślić, że proces cywilny nie może być wszczęty z inicjatywy sądu, a jedy­ nie na wniosek strony. Postępowanie nieprocesowe Postępowanie nieprocesowe to drugi obok procesu, równorzędny tryb postępowania roz- poznawczego w sprawach cywilnych. O tym, w którym trybie rozpoznawana powinna być dana sprawa, decyduje charakter spraw, jakie są w nich rozpoznawane, tj. ich procesowy lub nieprocesowy charakter. W trybie procesu rozpoznawane są sprawy, w których istnieją dwa podmioty o przeciwstawnych interesach i stanowiskach prawnych. Natomiast w trybie postępowania nieprocesowego (tzw. postępowania niespornego) rozpoznawane są sprawy, z którymi wiąże się współ­ działanie sądu przy nawiązywaniu, zmianie lub zniesieniu stosunków prawnych, a tak­ że sprawy, w których brak jest strony przeciwnej. Postępowanie nieprocesowe opiera się na zasadzie uczestnictwa. Uczestnicy postępowa- nia zajmują stanowiska samodzielne i niezależne a ich liczba może być różna w zależności od tego ile podmiotów prawnych zainteresowanych jest wynikiem tego postępowania. W przeciwieństwie do procesu, w postępowaniu nieprocesowym brak przeciwstawności stanowisk i interesów prawnych między poszczególnymi uczestnikami. W postępowaniu nieprocesowym rozpoznawane mogą być tylko te sprawy, które zosta­ ły do tego trybu wyraźnie przekazane przez ustawodawcę. Są to sprawy z zakresu: 1) prawa osobowego obejmujące postępowanie w sprawach o: a) uznanie za zmarłego, b) stwierdzenie zgonu, c) ubezwłasnowolnienie; 2) prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli, obejmujące postępowania w sprawach: a) małżeńskich, b) z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi, c) o przysposobienie oraz 3 Postępowanie cywilne d) z zakresu opieki i kurateli, e) o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką; 3) prawa rzeczowego dotyczące: a) spraw o stwierdzenie zasiedzenia, b) spraw zarządu związanego ze współwłasnością i użytkowaniem, c) zniesienia współwłasności, d) ustanowienia drogi koniecznej, e) przepadku rzeczy, f) postępowania wieczystoksięgowego; 4) prawa spadkowego dotyczące przede wszystkim: a) zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza, b) przyjęcia lub odrzucenia spadku, c) zarządu spadkiem nieobjętym, d) stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku; 5) przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsię­ biorstwa państwowego; 6) o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego; 7) postępowania rejestrowego. W postępowaniu nieprocesowym zasadą jest, że sąd wszczyna postępowanie na wnio­ sek, jednak możliwe jest także – w wypadkach wskazanych w ustawie – wszczęcie postępo- wania z urzędu. Postępowania pozasądowe Postępowania pozasądowe toczą się poza sądami powszechnymi. Zalicza się tu: 1) postępowanie przed sądami polubownymi; 2) postępowanie pojednawcze przed komisjami pojednawczymi w sprawach ze stosun- ku pracy4. 4 A. Zieliński, Postępowanie cywilne…, s. 5. 4 Dział I. Zagadnienia wstępne POSTĘPOWANIA POZASĄDOWE POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE POLUBOWNYMI Postępowanie polubowne unormowane jest w art. 4–7 KPC. Toczy się ono przed są­ dem polubownym, powołanym przez strony. Zgodnie z art. 8 §  KPC, w Polsce mogą dzia- łać zarówno sądy polubowne stałe, jak i sądy po- lubowne powoływane ad hoc. Sądy polubowne powoływane są przez strony poprzez tzw. zapis na sąd polubowny. Po roz- strzygnięciu konkretnej sprawy tego rodzaju sądy polubowne ulegają rozwiązaniu. Postępo- wanie przed sądem polubownym ma charakter rozpoznawczy. Wykonanie orzeczeń sądu polu- bownego oraz ugód zawartych przed tym sądem następuje według przepisów KPC o postępowaniu egzekucyjnym. PRZED KOMISJAMI POJEDNAWCZYMI W SPRAWACH ZE STOSUNKU PRACY W.celu.polubownego załatwiania sporów o roszczenia pracownika ze stosunku pracy mogą być powoływane komisje pojednawcze (art. 44 KP). Komisje te wszczynają postępowa- nia na wniosek pracownika zgłoszony na piś- mie lub ustnie do protokołu. Komisję pojed- nawczą powołują wspólnie pracodawca i zakładowa organizacja związkowa, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa or- ganizacja związkowa – pracodawca, po uzyska- niu pozytywnej opinii pracowników. Przed ko- misjami toczy się wyłącznie postępowanie rozpoznawcze. W razie niewykonania ugody przez zakład pracy, podlega ona wykonaniu według przepisów Ko- deksu postępowania cywilnego, po stwierdze- niu przez sąd jej wykonalności. Źródło: A. Zieliński, Postępowanie…, s. 5. Udział prokuratora Prokurator może: 1) żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również 2) wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub in- teresu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie (art. 7 KPC). Udział organizacji społecznych Organizacje społeczne, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalno- ści gospodarczej, mogą w wypadkach przewidzianych w ustawie dla ochrony praw oby­ wateli: 1) spowodować wszczęcie postępowania, jak również 2) brać udział w toczącym się postępowaniu (art. 8 KPC). 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie cywilne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: