Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00295 007023 9767992 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie cywilne - ebook/pdf
Postępowanie cywilne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 217
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1277-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ustawa Kodeks postępowania cywilnego jest jednym z najobszerniejszych aktów prawnych obowiązujących w naszym systemie prawnym, co utrudnia jej przyswojenie przez adeptów prawa na satysfakcjonującym poziomie. Dodatkową trudnością w tym przypadku są również wielokrotne nowelizacje dotyczące różnych aspektów stosowania przepisów prawa cywilnego procesowego.

Zestawienie testów obejmuje nie tylko klucz z rozwiązaniami, ale także zwięzłe omówienie każdego rozwiązania, co pozwala Czytelnikowi na bieżące korygowanie trafności swoich poglądów, co przy tak szczegółowych regulacjach wydaje się szczególnie użyteczne. Podstawą do opanowania wiedzy niezbędnej do prawidłowego rozwiązania przygotowanych testów jest zarówno tekst ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, jak i podręczniki z zakresu postępowania cywilnego, przybliżające podstawowe pojęcia, niezbędne w tej materii.

Zbiór testów z zakresu postępowania cywilnego został przygotowany przede wszystkim z myślą o studentach, absolwentach przygotowujących się do aplikacji zawodowej oraz aplikantach, którzy chcą sprawdzić swój stan wiedzy z tej dziedziny.


Zbiór został przygotowany z uwzględnieniem tych zmian, które były znane w sierpniu 2009 r. (także wchodzących w życie od 1 stycznia roku następnego).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TESTY BECKA E N L I W Y C E I N A W O P Ę T S O P TESTY BECKA Kinga Flaga-Gieruszyńska POSTĘPOWANIE CYWILNE a k s ń y z s u r e G - a g a F . i l Seria Testy Becka adresowana jest do studentów oraz kandydatów na aplikacje praw- nicze. Książki z tej serii są pomocne w utrwaleniu i sprawdzeniu wiedzy z danej dziedziny prawa. Książka „Postępowanie cywilne” to zbiór testów z tematyki postę- powania cywilnego. Publikacja podzielona jest na 15 testów ze szcze- gółowo omówionymi odpowiedziami. W testach uwzględniono całokształt zagadnień z zakresu postępowa- nia cywilnego, począwszy od problematyki podmiotów postępowa- nia, poprzez postępowanie przed sądem I instancji ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czynności procesowych i środków dowodowych, aż po środki zaskarżenia. Uzupełnieniem testów są pytania z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, a także postępowania przed sądem polubownym. Dr Kinga Flaga-Gieruszyńska – adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szcze- cińskiego; starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawo- dowej w Gorzowie Wielkopolskim. Autorka publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego i prawa upadłościowego. Polecamy: KAZUSY BECKA Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE Problemy: 1. Jakie powinno być rozsztrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C. H. BECK K K C E B . H C . ISBN 978-83-255-1277-4 www.sklep.beck.pl, http://www.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 Cena 39 zł Wydawnictwo C. H. BECK TESTY BECKA Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE Podręczniki Prawnicze A. Zieliński POSTĘPOWANIE CYWILNE. KOMPENDIUM, wyd. 11 Skrypty Becka P. Cioch, J. Nowińska POSTĘPOWANIE CYWILNE Wykłady i Ćwiczenia E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE. PYTANIA. TABLICE Ćwiczenia Becka T. Ereciński (wprow.) POSTĘPOWANIE CYWILNE. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka G. Jędrejek KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. EDYCJA PIERWSZA KodeksSystem A. Zieliński KODEKS CYWILNY. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY. KOSZTY SĄDOWE CYWILNE, wyd. 12 Teksty Ustaw Becka www.sklep.beck.pl Kinga Flaga-Gieruszyńska POSTĘPOWANIE CYWILNE Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2010 Redakcja: Ksenia Rzepka Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Poznańskie Zakłady Grafi czne ISBN 978-83-255-1277-4 Przedmowa Ustawa Kodeks postępowania cywilnego jest jednym z najobszerniejszych ak- tów prawnych obowiązujących w naszym systemie prawnym, co utrudnia jej przy- swojenie przez adeptów prawa na satysfakcjonującym poziomie. Dodatkową trud- nością w tym przypadku są również wielokrotne nowelizacje dotyczące różnych aspektów stosowania przepisów prawa cywilnego procesowego. Zestawienie testów obejmuje nie tylko klucz z rozwiązaniami, ale także zwięzłe omówienie każdego rozwiązania, co pozwala Czytelnikowi na bieżące korygowa- nie trafności swoich poglądów, co przy tak szczegółowych regulacjach wydaje się szczególnie użyteczne. Podstawą do opanowania wiedzy niezbędnej do prawidło- wego rozwiązania przygotowanych testów jest zarówno tekst ustawy – Kodeks po- stępowania cywilnego, jak i podręczniki z zakresu postępowania cywilnego, przy- bliżające podstawowe pojęcia, niezbędne w tej materii. Zbiór testów z zakresu postępowania cywilnego został przygotowany przede wszystkim z myślą o studentach, absolwentach przygotowujących się do aplikacji za- wodowej oraz aplikantach, którzy chcą sprawdzić swój stan wiedzy z tej dziedziny. Zbiór został przygotowany z uwzględnieniem tych zmian, które były znane w sierpniu 2009 r. (także wchodzących w życie od 1 stycznia 2010 r.). Szczecin, listopad 2009 r. dr Kinga Flaga-Gieruszyńska K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne  Spis treści Przedmowa________________________________________________________ V Wykaz skrótów_ ___________________________________________________ IX Wykaz podstawowej literatury_______________________________________ XI 1 Odpowiedzi do testu 1 _ ______ _ Test 1. _ ________________________ _ 7 Test 2. _ ________________________ _ 13 Odpowiedzi do testu 2 _ ______ _ 19 Test 3. _ ________________________ _ 27 Odpowiedzi do testu 3 _ ______ _ 33 Test 4. _ ________________________ _ 39 Odpowiedzi do testu 4 _ ______ _ 44 Test 5. _ ________________________ _ 51 Odpowiedzi do testu 5 _ ______ _ 56 Test 6. _ ________________________ _ 65 Odpowiedzi do testu 6 _ ______ _ 70 Test 7. _ ________________________ _ 79 Odpowiedzi do testu 7 _ ______ _ 84 Test 8. _ ________________________ _ 93 Odpowiedzi do testu 8 _ ______ _ 98 Test 9. _ ________________________ _ 107 Odpowiedzi do testu 9 _ ______ _ 112 Test 10. _ ________________________ _ 119 Odpowiedzi do testu 10_______ _ 124 Test 11. _ ________________________ _ 131 Odpowiedzi do testu 11_______ _ 136 Test 12. _ ________________________ _ 143 Odpowiedzi do testu 12_______ _ 148 Test 13. _ ________________________ _ 155 Odpowiedzi do testu 13_______ _ 160 Test 14. _ ________________________ _ 167 Odpowiedzi do testu 14_______ _ 172 Test 15. _ ________________________ _ 181 Odpowiedzi do testu 15_______ _ 186 Indeks rzeczowy___________________________________________________ _ 193 K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne VII Wykaz skrótów 1. Akty prawne KC ___________Kodeks cywilny KPC_ _________Kodeks postępowania cywilnego KSCU_________ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywil- nych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) KSH __________Kodeks spółek handlowych 2. Inne skróty art. ___________artykuł Dz.U. _________Dziennik Ustaw Nr____________numer pkt ___________punkt tekst jedn. _____tekst jednolity UKE __________Urząd Komunikacji Elektronicznej UOKiK _ ______Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zw. _________w związku s._____________strona ze zm._________ze zmianami niepubl._______niepublikowane t._ ____________tom NSA (7)________Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne IX Wykaz podstawowej literatury W. Berutowicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1984 W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008 S. Dalka, Sądowe postępowanie cywilne. Założenia ogólne i proces cywilny, Gdańsk H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu,Warszawa 2007 J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, Warszawa 1987 J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, 1984 Warszawa 2007 E. Marszałkowska-Krześ (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2008 W. Siedlecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1987 A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2009 K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne XI Test I 1. Sprawami cywilnymi są: a) sprawy z zakresu udzielania ulg w zapłacie podatku, b) sprawy o przyznanie renty powypadkowej, c) sprawy o wydanie pozwolenia na budowę, d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 2. Powództwo przeciwko osobie prawnej wytacza się: a) według miejsca zamieszkania powoda, b) według miejsca, w którym znajdują się organy reprezentujące osobę prawną, c) według miejsca siedziby osoby prawnej, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 3. Termin do zaskarżenia orzeczeń sądowych ustanowiony dla prokuratora wynosi: a) 2 tygodnie od wydania orzeczenia, b) miesiąc od wydania orzeczenia, c) tyle, ile ustanowiony dla strony, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 4. Za stronę, która nie może podpisać pełnomocnictwa podpisuje się: a) notariusz, b) upoważniony przedstawiciel organu gminy, c) osoba przez nią upoważniona, d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 5. Sąd w razie cofnięcia ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu może obciążyć stronę wynagrodzeniem pełnomocnika dla niej ustanowionego: a) tylko w pełnej wysokości, b) w całości lub w części w zależności od okoliczności stanowiących podstawę cofnięcia, c) tylko w części adekwatnej do zaistniałych zmian, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne 1 Test 1 6. W wezwaniu na posiedzenie oznacza się: a) strony i przedmiot sprawy, b) cel posiedzenia, c) skutki niestawiennictwa, d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 7. Sąd postanowi podjąć zawieszone postępowanie z urzędu, w szczególności: a) w razie śmierci strony – z chwilą zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego, prawnego, b) w razie utraty zdolności sądowej – z chwilą ustalenia ogólnego następcy c) w razie braku przedstawiciela ustawowego – z chwilą jego ustanowienia, d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 8. Sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość w sprawie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło: a) przekaże sprawę sądowi właściwemu, b) odrzuci pozew, c) wyda postanowienie o zawieszeniu postępowania, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 9. Po wywołaniu sprawy: a) najpierw powód składa ustnie swe żądania i wnioski, b) najpierw pozwany składa ustnie swe żądania i wnioski, c) przewodniczący wskazuje stronę, która pierwsza składa ustnie swe żądania i wnioski, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 10. Co do postanowień dowodowych: a) przysługuje stronom zażalenie, b) przysługuje zażalenie tylko na postanowienia niedopuszczające dowodu, c) sąd może w każdej chwili je zmienić, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 11. Niemi i głusi jako świadkowie: a) nie składają przyrzeczenia, b) składają przyrzeczenie poprzez skinienie głową, c) składają przyrzeczenie przez podpisanie jego tekstu lub przy pomocy biegłe- go, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 2 K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne Test 1 12. Za osobę prawną sąd przesłuchuje: a) osobę upoważnioną przez organ, b) osoby wchodzące w skład organu, c) tylko jedną osobę będącą organem osoby prawnej, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 13. Uzasadnienie wyroku w sprawie rozpoznawanej z udziałem ławników pod- pisuje: a) cały skład orzekający, b) tylko przewodniczący, c) tylko przewodniczący, chyba że złożono zdanie odrębne, d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 14. Postanowienia stają się skuteczne: a) zawsze z chwilą ich podpisania, b) z chwilą ich ogłoszenia, chyba że ogłoszenia nie było, c) zawsze z chwilą ich doręczenia, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 15. Jeżeli przy rozpoznawaniu apelacji powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, to sąd: a) może przekazać sprawę do rozpoznania przez poszerzony skład, b) może przekazać sprawę Sądowi Najwyższemu, c) może przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 16. Skarga kasacyjna przysługuje od: a) prawomocnych wyroków sądu II instancji, b) postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu, kończącego postępowanie c) postanowienia o umorzeniu postępowania, kończącego postępowanie w sprawie, w sprawie, d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 17. Sąd odrzuca skargę o wznowienie postępowania: a) wniesioną po upływie przepisanego terminu, b) niedopuszczalną, c) nieopartą na ustawowej podstawie, d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne 3 Test 1 18. Jeżeli sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego: a) umarza postępowanie, b) może skierować strony do mediacji, c) odracza sprawę na 3 miesiące, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 19. W postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy w razie podjęcia czynno- ści wyjaśniających: a) strona pozwana musi stawić się osobiście, b) strona pozwana nie ma dodatkowych uprawnień lub obowiązków, c) strona pozwana powinna być reprezentowana przez osobę obeznaną ze sta- nem faktycznym sprawy i uprawnioną do zawarcia umowy, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 20. Pełnomocnikiem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej może być: a) tylko adwokat lub radca prawny, b) tylko pracownik Urzędu, c) adwokat, radca prawny, pracownik Urzędu, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 21. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym doręcza się wraz z: a) pozwem, b) pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu, c) pouczeniem o skutkach niezaskarżenia nakazu, d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 22. Jeżeli istnieją przesłanki w treści wniosku do uznania zaginionego za zmarłe- go, sąd: a) zarządzi ogłoszenie o wszczęciu postępowania, b) podejmie czynności wyjaśniające, c) ustanowi kuratora dla zaginionego, d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 23. Ubezwłasnowolniony: a) nie może zaskarżać postanowień wydanych w postępowaniu o ubezwłasno- wolnienie, b) może zaskarżać tylko postanowienia kończące postępowanie w sprawie, c) może zaskarżać wszystkie zaskarżalne postanowienia w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 4 K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne 24. Opiekun ustanowiony w toku postępowania w sprawach z zakresu opieki: Test 1 a) składa przyrzeczenie, b) składa przyrzeczenie na żądanie organu jednostki samorządu terytorialnego właściwego dla opieki społecznej, c) składa przyrzeczenie, jeżeli sąd tak postanowi, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 25. Podział gospodarstwa rolnego w naturze nastąpi: a) zawsze, gdy jest to możliwe, b) za zgodą organu samorządu terytorialnego właściwego dla położenia nieru- chomości, c) po zasięgnięciu opinii biegłych co do sposobu podziału, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 26. Gdy złożono kilka testamentów jednego spadkodawcy: a) otwiera się i ogłasza ostatni, b) otwiera się i ogłasza wszystkie, c) otwiera się i ogłasza tylko niebudzące wątpliwości, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 27. We wniosku o dział spadku należy wskazać: a) postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, b) jakie testamenty spadkodawca sporządził, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują, c) spis inwentarza lub majątek będący przedmiotem podziału, d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 28. Odtworzeniu ulegają: a) akta zaginione w całości, b) akta zniszczone w całości, c) akta częściowo zaginione lub zniszczone, d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 29. Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia wydane na posiedzeniu nie- jawnym, a podlegające wykonaniu przez organ egzekucyjny, sąd doręcza: a) zawsze tylko uprawnionemu, b) tylko uprawnionemu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, c) uprawnionemu i zobowiązanemu, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne 5 Test 1 30. Dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty: a) niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, b) tylko ustalone postanowieniem komornika, c) tylko ustalone postanowieniem sądu, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 6 K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne Odpowiedzi do testu 1 1. b Z uwagi na postanowienia art. 1 KPC sprawami cywilnymi w sensie materialnym są sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, natomiast w sensie formalnym (z racji ich przekazania przez ustawodawcę do kompetencji sądów cy- wilnych) – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz inne prze- kazane do postępowania cywilnego na mocy przepisów szczególnych. Do spraw cy- wilnych nie należą sprawy podatkowe oraz inne, co do których właściwe są sądy administracyjne. Należy jednak pamiętać, że z dniem 17.7.2000 r. art. 1 KPC, rozu- miany w ten sposób, iż w zakresie pojęcia „sprawy cywilnej” nie mogą się mieś- cić roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, których źródło stanowi decyzja administracyjna, został uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, wyrokiem TK z 10.7.2000 r. (SK 12/99, Dz.U. Nr 55, poz. 665), co w znaczący sposób wpływa na rozgraniczenie właściwości sądów cywilnych i ad- ministracyjnych. 2. c Zgodnie z art. 30 KPC powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmio- towi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby. 3. c Zgodnie z art. 60 § 2 zd. 2 KPC zaskarżenia orzeczeń sądowych ustanowione dla stron wiążą również prokuratora. 4. c W myśl art. 90 KPC za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pełnomocni- ctwo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała. 5. b Zgodnie z art. 120 KPC sąd cofnie ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, je- żeli okaże się, że okoliczności, na których podstawie je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć. W tych wypadkach strona obowiązana jest uiścić wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego dla niej ustanowionego. Jednak gdy okoliczności, na podstawie których przyznano ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, prze- K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie cywilne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: