Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00643 008521 11012217 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie cywilne - ebook/pdf
Postępowanie cywilne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 844
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5109-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja ,,Postępowanie cywilne' zawiera kompleksowe omówienie przepisów regulujących przebieg postępowania cywilnego, z uzględnieniem ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Książka w pogłębiony sposób przedstawia całość problematyki z zakresu postępowania cywilnego z uzględnieniem dotychczasowego stanowiska doktryny i orzecznictwa. Opracowanie może być nie tylko wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna w nauce postępowania cywilnego, lecz także tanowi kompendium zawierające wiedzę użyteczną dla aplikantów oraz osób zajmujących się praktycznymi aspektami związanymi z dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podręczniki Prawnicze Postępowanie cywilne Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) 2. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Elwira Marszałkowska-Krze(cid:286) (red.) • Post(cid:266)powanie cywilne W sprzeda(cid:298)y: A. Zieli(cid:276)ski (red.) KODEKS POST(cid:265)POWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Kodeksowe M. Uliasz KODEKS POST(cid:265)POWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka J. Nowi(cid:276)ska, P. Cioch POST(cid:265)POWANIE CYWILNE Wykłady i Ćwiczenia E. Marszałkowska-Krze(cid:286) (red.) POST(cid:265)POWANIE CYWILNE. PYTANIA. TABLICE Ćwiczenia Becka T. Ereci(cid:276)ski (wprow.) POST(cid:265)POWANIE CYWILNE. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka G. J(cid:266)drejek KODEKS POST(cid:265)POWANIA CYWILNEGO. EDYCJA PIERWSZA KodeksSystem KODEKS POST(cid:265)POWANIA CYWILNEGO Z WPROWADZENIEM, wyd. 28 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Post(cid:266)powanie cywilne Redaktor prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krze(cid:286) Autorzy prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krze(cid:286) profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego dr Łukasz Błaszczak Adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego Zakład Post(cid:266)powania Cywilnego dr Izabella Gil Adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego Zakład Post(cid:266)powania Cywilnego dr Ewa Rudkowska-Z(cid:261)bczyk Adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego Zakład Post(cid:266)powania Cywilnego wydanie 2. WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2011 Poszczególne rozdziały opracowali: Elwira Marszałkowska-Krze(cid:286): II; V; X; XII § 59–65; XIII § 66–68, 70; XV Łukasz Błaszczak: I; IV; VI § 24–27, 29–34 pkt I–III; XII § 58; XIV; XVII; XXI § 120–124 Izabella Gil: III; VI § 28, 34 pkt V, 35; IX; XIII § 69, 71–75; XVIII; XIX; XX; XXI § 125 Ewa Rudkowska-Z(cid:261)bczyk: VII; VIII; XI; XVI Redakcja: Ksenia Rzepka, Magdalena Newecka © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-255-2100-4 ISBN e-book 978-83-255-2361-9 Spis tre(cid:286)ci Wykaz skrótów ................................................................................................... XXVII Wykaz literatury ................................................................................................. XXXI Przedmowa ......................................................................................................... XXXV Str. Nb. Rozdział I. Wiadomo(cid:286)ci wst(cid:266)pne i wprowadzenie do nauki post(cid:266)powania cywilnego ................................................................................................... § 1. Wprowadzenie historyczne. Poj(cid:266)cie i funkcja post(cid:266)powania cywilnego ... I. Rys historyczny ................................................................................. II. Poj(cid:266)cie post(cid:266)powania cywilnego ...................................................... § 2. Główne przeobra(cid:298)enia prawa procesowego cywilnego w Polsce 1 2 2 3 po 2000 r. ................................................................................................... 5 § 3. (cid:295)ródła prawa procesowego cywilnego ..................................................... 7 I. Akty prawne ...................................................................................... 7 II. Judykatura .......................................................................................... 10 § 4. Prawo procesowe cywilne a prawo materialne cywilne .......................... 10 § 5. Stosunek s(cid:261)dowego post(cid:266)powania cywilnego do post(cid:266)powania administracyjnego i s(cid:261)dowoadministracyjnego ......................................... 13 I. S(cid:261)dowe post(cid:266)powanie cywilne a post(cid:266)powanie administracyjne .... 13 II. S(cid:261)dowe post(cid:266)powanie cywilne a post(cid:266)powanie s(cid:261)dowoadministracyjne ..................................................................... 16 § 6. Stosunek post(cid:266)powania cywilnego do post(cid:266)powania karnego ................. 17 § 7. Post(cid:266)powanie cywilne a orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ........... 20 § 8. Post(cid:266)powanie cywilne a orzeczenia wst(cid:266)pne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo(cid:286)ci (ETS) .............................................................................. 23 § 9. Poj(cid:266)cie i kryteria wyodr(cid:266)bnienia sprawy cywilnej (materialne i formalne) .. 25 § 10. Droga s(cid:261)dowa ............................................................................................ 26 I. Poj(cid:266)cie drogi s(cid:261)dowej ....................................................................... 26 II. Niedopuszczalno(cid:286)ć drogi s(cid:261)dowej .................................................... 26 III. Rodzaje niedopuszczalno(cid:286)ci drogi s(cid:261)dowej ..................................... 27 § 11. Przedmiot ochrony w post(cid:266)powaniu cywilnym ........................................ 28 I. Teorie dotycz(cid:261)ce przedmiotu ochrony .............................................. 28 1. Koncepcja roszcze(cid:276) materialnych ................................................ 28 2. Koncepcja roszcze(cid:276) procesowych ................................................ 28 II. (cid:297)(cid:261)danie zawarte w powództwie a przedmiot ochrony prawnej ...... 29 1. Uwagi ogólne ................................................................................ 29 2. (cid:297)(cid:261)danie o spełnienie (cid:286)wiadczenia ................................................ 29 3. (cid:297)(cid:261)danie ustalenia prawa lub stosunku prawnego ........................ 30 4. (cid:297)(cid:261)danie ukształtowania prawa lub stosunku prawnego .............. 30 1 1 2 4 5 5 9 10 12 12 15 18 21 25 26 29 29 30 31 34 34 34 35 36 36 37 38 39 VI Spis tre(cid:286)ci Rozdział II. Przesłanki wymiaru sprawiedliwo(cid:286)ci .............................................. 31 § 12. Przesłanki procesowe ............................................................................... 33 I. Poj(cid:266)cie przesłanek procesowych ..................................................... 33 II. Rodzaje przesłanek procesowych ..................................................... 36 1. Przesłanki dotycz(cid:261)ce s(cid:261)du ............................................................ 36 2. Przesłanki dotycz(cid:261)ce stron .......................................................... 37 3. Przesłanki dotycz(cid:261)ce przedmiotu sprawy .................................... 38 4. Przesłanki procesowe bezwzgl(cid:266)dne i wzgl(cid:266)dne .......................... 38 5. Przesłanki pozytywne i negatywne .............................................. 38 III. Sanowanie przesłanek procesowych ................................................. 39 1. Sanowanie przesłanek dotycz(cid:261)cych s(cid:261)du ................................... 39 2. Sanowanie przesłanek dotycz(cid:261)cych stron .................................... 39 3. Sanowanie przesłanek dotycz(cid:261)cych przedmiotu sprawy ............. 40 IV. Skutki braku przesłanek procesowych ............................................ 40 1. Skutki braku przesłanek procesowych bezwzgl(cid:266)dnych ............. 40 2. Skutki braku przesłanek procesowych wzgl(cid:266)dnych ................... 41 § 13. Przesłanki materialnoprawne ..................................................................... 41 Str. Nb. 40 43 43 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Rozdział III. Rodzaje s(cid:261)dowego post(cid:266)powania cywilnego ................................ 43 § 14. Rozpoznawanie spraw cywilnych ............................................................. 43 § 15. Rodzaje post(cid:266)powa(cid:276) .................................................................................. 45 I. Tryby post(cid:266)powania rozpoznawczego .............................................. 46 1. Proces ............................................................................................ 46 2. Post(cid:266)powanie nieprocesowe ......................................................... 47 Rozdział IV. Zasady procesowe w post(cid:266)powaniu cywilnym ............................. 50 § 16. Poj(cid:266)cie zasad procesowych i ich rodzaje w systemie prawa procesowego ... 50 § 17. Zasady procesowe a konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwo(cid:286)ci .... 55 I. Zasada s(cid:261)dowego wymiaru sprawiedliwo(cid:286)ci .................................. 56 II. Zasada prawa do s(cid:261)du ....................................................................... 57 III. Zasada niezawisło(cid:286)ci s(cid:266)dziowskiej ................................................... 58 IV. Zasada jednolito(cid:286)ci s(cid:261)dów ................................................................ 59 V. Zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwo(cid:286)ci ................................................................................. 60 VI. Zasada nadzoru judykacyjnego S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego ....................... 60 VII. Zasada jawno(cid:286)ci ................................................................................ 60 VIII. Zasada instancyjno(cid:286)ci ........................................................................ 62 § 18. Ogólna charakterystyka poszczególnych zasad procesowych .................. 63 I. Zasada równo(cid:286)ci (równouprawnienia) stron i uczestników post(cid:266)powania ..................................................................................... 63 II. Zasada dyspozycyjno(cid:286)ci .................................................................... 66 III. Zasada kontradyktoryjno(cid:286)ci .............................................................. 68 IV. Zasada swobodnej oceny dowodów ................................................. 71 V. Zasada formalizmu procesowego ..................................................... 72 VI. Zasada koncentracji (skupienia) materiału procesowego ................ 74 VII. Zasada kierownictwa s(cid:266)dziowskiego ................................................ 77 VIII. Zasada bezpo(cid:286)rednio(cid:286)ci ..................................................................... 78 61 61 63 64 65 66 68 68 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 88 90 91 93 94 95 97 98 Spis tre(cid:286)ci VII Str. Nb. 99 IX. Zasada ustno(cid:286)ci ................................................................................. 79 Rozdział V. Organ procesowy ............................................................................... 82 100 § 19. S(cid:261)d .............................................................................................................. 82 100 I. Organizacja s(cid:261)dów w sprawach cywilnych ..................................... 82 100 II. Skład s(cid:261)du ......................................................................................... 85 109 1. Skład s(cid:261)du I instancji ................................................................... 85 110 2. Skład s(cid:261)du II instancji .................................................................. 87 117 3. Skład S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego ............................................................. 88 120 § 20. Referendarze s(cid:261)dowi .................................................................................. 89 122 § 21. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć s(cid:261)du ........................................................................................ 91 128 I. Uwagi ogólne .................................................................................... 91 128 II. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć rzeczowa ....................................................................... 91 129 1. Zasada ogólna ............................................................................... 91 129 2. S(cid:261)d okr(cid:266)gowy jako s(cid:261)d I instancji ............................................... 92 130 III. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć miejscowa ..................................................................... 93 131 1. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć ogólna ....................................................................... 94 132 2. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć przemienna ............................................................... 94 134 3. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć wył(cid:261)czna ................................................................... 95 135 IV. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć funkcjonalna .................................................................. 96 136 1. Funkcje s(cid:261)du rejonowego ............................................................. 96 137 2. Funkcje s(cid:261)du okr(cid:266)gowego ............................................................ 97 138 3. Funkcje s(cid:261)du apelacyjnego ........................................................... 98 139 4. Funkcje S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego .......................................................... 98 140 V. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć umowna ......................................................................... 98 141 § 22. Warto(cid:286)ć przedmiotu sporu ......................................................................... 99 142 I. Uwagi ogólne .................................................................................... 99 142 II. Sposób obliczania warto(cid:286)ci przedmiotu sporu ................................. 100 143 III. Kontrola warto(cid:286)ci przedmiotu sporu ................................................ 101 145 § 23. Wył(cid:261)czenie s(cid:266)dziego .................................................................................. 102 146 I. Uwagi ogólne .................................................................................... 102 146 II. Iudex inhabilis ................................................................................... 102 147 III. Iudex suspectus .................................................................................. 103 148 1. Podstawy wniosku ........................................................................ 103 148 2. Podmioty uprawnione ................................................................... 103 149 3. Rozstrzygni(cid:266)cie wniosku .............................................................. 104 150 IV. Wył(cid:261)czenie innych podmiotów ......................................................... 104 151 Rozdział VI. Uczestnicy post(cid:266)powania ................................................................. 106 153 § 24. Poj(cid:266)cie strony procesowej ......................................................................... 107 153 § 25. Zdolno(cid:286)ć s(cid:261)dowa ........................................................................................ 109 155 § 26. Zdolno(cid:286)ć procesowa .................................................................................. 113 158 § 27. Zdolno(cid:286)ć postulacyjna ............................................................................... 116 161 § 28. Legitymacja procesowa ............................................................................. 117 162 I. Poj(cid:266)cie legitymacji procesowej ........................................................ 117 162 II. Rodzaje legitymacji procesowej ....................................................... 121 164 1. Legitymacja bezpo(cid:286)rednia i po(cid:286)rednia ......................................... 121 164 VIII Spis tre(cid:286)ci Str. Nb. 2. Legitymacja zwykła i nadzwyczajna ........................................... 121 165 3. Legitymacja czynna i bierna ........................................................ 122 166 4. Legitymacja indywidualna i grupowa .......................................... 123 167 5. Legitymacja publiczna i prywatna ............................................... 124 168 III. (cid:295)ródła legitymacji procesowej .......................................................... 124 169 IV. Skutki braku legitymacji procesowej ............................................... 125 170 V. Sposoby konwalidacji braku legitymacji procesowej ...................... 126 171 § 29. Współuczestnictwo procesowe .................................................................. 126 172 I. Poj(cid:266)cie i rodzaje współuczestnictwa w sporze ............................... 126 172 II. Charakterystyka poszczególnych rodzajów współuczestnictwa ...... 128 173 1. Współuczestnictwo czynne i bierne ............................................. 128 173 2. Współuczestnictwo formalne ........................................................ 128 174 3. Współuczestnictwo materialne ..................................................... 128 175 4. Współuczestnictwo jednolite ........................................................ 130 176 5. Współuczestnictwo konieczne ...................................................... 131 177 6. Współuczestnictwo „nienazwane” .............................................. 133 178 III. Działania współuczestników w procesie .......................................... 133 179 § 30. Udział podmiotów na prawach strony w post(cid:266)powaniu cywilnym ......... 135 180 I. Udział prokuratora w post(cid:266)powaniu cywilnym ............................... 135 180 1. Wszcz(cid:266)cie post(cid:266)powania przez prokuratora ............................... 135 181 2. Udział prokuratora w tocz(cid:261)cym si(cid:266) ju(cid:298) post(cid:266)powaniu ............... 138 182 II. Udział organizacji społecznych w post(cid:266)powaniu cywilnym ........... 139 183 III. Udział inspektorów pracy w post(cid:266)powaniu cywilnym .................... 140 184 IV. Udział powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów w post(cid:266)powaniu cywilnym ............................................................... 141 185 V. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w post(cid:266)powaniu cywilnym ... 141 186 § 31. Interwencja główna .................................................................................... 142 187 § 32. Interwencja uboczna .................................................................................. 143 188 § 33. Przypozwanie ............................................................................................. 145 190 § 34. Reprezentacja stron i uczestników ............................................................ 146 191 I. Poj(cid:266)cie reprezentacji ......................................................................... 146 191 II. Przedstawicielstwo ustawowe ........................................................... 147 193 III. Pełnomocnictwo procesowe .............................................................. 149 194 IV. Działanie za stron(cid:266) nieb(cid:266)d(cid:261)c(cid:261) osob(cid:261) izyczn(cid:261) jej organu ............... 153 199 V. Zast(cid:266)pca po(cid:286)redni ............................................................................ 153 200 1. Teoria urz(cid:266)dowa ............................................................................ 154 201 2. Teoria zast(cid:266)pstwa .......................................................................... 155 202 VI. Zast(cid:266)pstwo s(cid:261)dowe Skarbu Pa(cid:276)stwa ................................................ 155 203 § 35. Nast(cid:266)pstwo procesowe ............................................................................... 157 204 I. Rodzaje przekształce(cid:276) podmiotowych .............................................. 157 204 II. Sukcesja ogólna ............................................................................... 157 205 III. Sukcesja szczególna .......................................................................... 158 206 1. Nabywca przedmiotu lub prawa obj(cid:266)tego sporem ...................... 158 207 2. Interwenient uboczny .................................................................... 159 208 3. Zst(cid:266)pni mał(cid:298)onka .......................................................................... 159 209 4. Kurator .......................................................................................... 159 210 Rozdział VII. Przedmiot post(cid:266)powania cywilnego ............................................. 161 211 Spis tre(cid:286)ci IX Str. Nb. § 36. Poj(cid:266)cie powództwa .................................................................................... 161 211 § 37. Rodzaje powództw ..................................................................................... 165 216 I. Powództwo o (cid:286)wiadczenie ................................................................ 165 217 1. (cid:297)(cid:261)danie alternatywne .................................................................... 166 218 2. Facultas alternativa ...................................................................... 167 219 3. (cid:297)(cid:261)danie ewentualne ...................................................................... 168 220 II. Powództwo o ustalenie ..................................................................... 168 221 III. Powództwo o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego ......... 171 225 § 38. Kumulacja i rozdrobnienie roszcze(cid:276) ......................................................... 171 226 I. Kumulacja roszcze(cid:276) .......................................................................... 171 227 II. Rozdrobnienie roszcze(cid:276) .................................................................... 173 230 § 39. Zmiana powództwa .................................................................................... 174 231 § 40. Cofni(cid:266)cie pozwu ........................................................................................ 176 233 Rozdział VIII. Dowodzenie faktów i inne sposoby dokonywania ustale(cid:276) faktycznych w post(cid:266)powaniu cywilnym ................................................ 179 235 § 41. Wst(cid:266)pna kwaliikacja stanu faktycznego sprawy ..................................... 179 235 § 42. Przedmiot dowodu ..................................................................................... 181 237 I. Fakty jako przedmiot dowodu .......................................................... 181 237 II. Normy prawne jako przedmiot dowodu ........................................... 183 239 § 43. Ci(cid:266)(cid:298)ar dowodu ........................................................................................... 184 240 I. Poj(cid:266)cie ci(cid:266)(cid:298)aru dowodu .................................................................... 184 240 II. Ci(cid:266)(cid:298)ar dowodu w znaczeniu formalnym .......................................... 184 241 III. Ci(cid:266)(cid:298)ar dowodu w znaczeniu materialnym ....................................... 185 243 § 44. Pozadowodowe sposoby dokonywania ustale(cid:276) faktycznych ................... 186 244 I. Fakty notoryjne ................................................................................. 186 245 II. Fakty znane s(cid:261)dowi urz(cid:266)dowo ......................................................... 187 246 III. Fakty przyznane ................................................................................ 187 247 IV. Domniemania prawne ....................................................................... 189 248 V. Domniemania faktyczne .................................................................... 190 249 VI. Dowód prima facie ........................................................................... 191 250 § 45. Post(cid:266)powanie dowodowe ........................................................................... 192 251 I. Ogólne reguły post(cid:266)powania dowodowego ..................................... 192 251 II. Postanowienie dowodowe ................................................................. 194 253 III. Zabezpieczenie dowodu .................................................................... 194 254 § 46. (cid:285)rodki dowodowe ...................................................................................... 196 255 I. Klasyikacja (cid:286)rodków dowodowych ................................................. 196 256 II. Zasada równorz(cid:266)dno(cid:286)ci (cid:286)rodków dowodowych ............................... 198 257 III. Dowód z dokumentu ......................................................................... 199 258 1. Poj(cid:266)cie dokumentu ........................................................................ 199 258 2. Dokumenty urz(cid:266)dowe i prywatne ................................................ 200 259 3. Moc dowodowa dokumentów ...................................................... 204 264 4. Zakazy dowodowe ........................................................................ 207 266 5. Przedstawianie dokumentów ........................................................ 209 268 IV. Dowód z zezna(cid:276) (cid:286)wiadków .............................................................. 210 269 1. Poj(cid:266)cie dowodu z zezna(cid:276) (cid:286)wiadka ............................................... 210 269 2. Niemo(cid:298)no(cid:286)ć bycia (cid:286)wiadkiem ...................................................... 211 270 3. Prawo odmowy zezna(cid:276) ................................................................. 213 271 X Spis tre(cid:286)ci Str. Nb. 4. Prawo odmowy odpowiedzi na pytania ....................................... 213 272 5. Przeprowadzenie dowodu ze (cid:286)wiadka .......................................... 214 273 6. (cid:285)rodki przymusu ........................................................................... 215 274 V. Dowód z biegłego ............................................................................. 216 275 1. Poj(cid:266)cie dowodu z biegłego .......................................................... 216 275 2. Przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego ................................ 218 276 3. Opinia instytutu naukowego lub naukowo-badawczego ............. 219 277 VI. Dowód z ogl(cid:266)dzin ............................................................................. 220 278 VII. Dowód ze stron ................................................................................. 221 279 1. Charakter dowodu ze stron .......................................................... 221 279 2. Podmioty przesłuchiwane w charakterze strony ......................... 223 280 3. Przeprowadzenie dowodu ze stron ............................................... 224 281 VIII. Inne (cid:286)rodki dowodowe ...................................................................... 224 282 1. Dowód z grupowego badania krwi .............................................. 225 283 2. Dowód ze (cid:286)rodków wizualnych i audialnych .............................. 226 284 § 47. Uprawdopodobnienie ................................................................................. 226 285 Rozdział IX. Koszty w post(cid:266)powaniu cywilnym ................................................. 228 286 § 48. Poj(cid:266)cie kosztów post(cid:266)powania cywilnego ................................................ 228 286 I. Deinicja kosztów procesu ................................................................ 228 286 II. Zasady orzekania o kosztach procesu .............................................. 229 287 1. Zasada odpowiedzialno(cid:286)ci za wynik procesu .............................. 229 288 2. Zasada kosztów celowych ............................................................ 230 289 3. Zasada zawinienia ......................................................................... 231 290 4. Zasada słuszno(cid:286)ci .......................................................................... 231 291 5. Zasada kompensaty ....................................................................... 232 292 § 49. (cid:295)ródła prawa reguluj(cid:261)ce koszty post(cid:266)powania ......................................... 233 293 § 50. Koszty s(cid:261)dowe ........................................................................................... 234 294 I. Deinicja kosztów s(cid:261)dowych ............................................................ 234 295 II. Rodzaje opłat s(cid:261)dowych ................................................................... 235 296 1. Opłata stała ................................................................................... 235 297 2. Opłata stosunkowa ........................................................................ 235 298 3. Opłata podstawowa ....................................................................... 236 299 4. Opłata tymczasowa ....................................................................... 237 300 III. Rodzaje wydatków ............................................................................ 237 301 IV. Podmioty obowi(cid:261)zane do uiszczenia kosztów s(cid:261)dowych ................ 238 302 V. Sposoby uiszczania opłat s(cid:261)dowych ................................................. 238 303 § 51. Konsekwencje nieuiszczenia nale(cid:298)nej opłaty s(cid:261)dowej ............................. 239 304 I. Brak opłaty s(cid:261)dowej .......................................................................... 239 304 1. Brak opłaty w przypadku pisma procesowego wniesionego przez stron(cid:266) niereprezentowan(cid:261) przez adwokata, radc(cid:266) prawnego lub rzecznika patentowego .......................................... 239 304 2. Brak opłaty s(cid:261)dowej od pisma procesowego wniesionego przez stron(cid:266) reprezentowan(cid:261) przez adwokata, radc(cid:266) prawnego lub rzecznika patentowego ........................................................... 240 304 II. Brak zaliczki na wydatki .................................................................. 240 305 1. Zasady ponoszenia przez strony wydatków ................................ 240 305 2. Skutki nieuiszczenia zaliczki na wydatki .................................... 241 306 Spis tre(cid:286)ci XI Str. Nb. III. Tryb zwi(cid:261)zany z orzekaniem o kosztach w procesie ...................... 241 307 1. Orzekanie o kosztach .................................................................... 241 307 2. Termin na zgłoszenie wniosku o przyznanie kosztów ................ 242 308 § 52. Zwolnienie od kosztów s(cid:261)dowych ............................................................ 242 309 I. Zwolnienie od kosztów z mocy ustawy ........................................... 243 310 1. Całkowite zwolnienie od kosztów s(cid:261)dowych .............................. 244 311 2. Cz(cid:266)(cid:286)ciowe zwolnienie od kosztów s(cid:261)dowych ............................. 245 312 2.1. Cz(cid:266)(cid:286)ciowe zwolnienie o charakterze podmiotowym .......... 245 312 2.2. Cz(cid:266)(cid:286)ciowe zwolnienie o charakterze przedmiotowym ....... 246 313 II. Zwolnienie od kosztów s(cid:261)dowych na wniosek ................................ 247 314 1. Podmioty uprawnione do wyst(cid:261)pienia z wnioskiem o zwolnienie od kosztów s(cid:261)dowych ............................................ 248 315 2. Termin, w jakim nale(cid:298)y wyst(cid:261)pić z wnioskiem o zwolnienie od kosztów .................................................................................... 249 316 3. Wymogi formalne wniosku o zwolnienie od kosztów ................ 249 317 4. Rozpoznanie wniosku o zwolnienie od kosztów s(cid:261)dowych ....... 250 318 5. Cofni(cid:266)cie zwolnienia od kosztów s(cid:261)dowych ............................... 250 319 § 53. Szczególne przepisy dotycz(cid:261)ce kosztów post(cid:266)powania ........................... 251 320 I. Koszty post(cid:266)powania nieprocesowego ............................................. 251 320 II. Koszty post(cid:266)powania zabezpieczaj(cid:261)cego ......................................... 252 321 1. Zasady orzekania o kosztach w post(cid:266)powaniu zabezpieczaj(cid:261)cym ......................................................................... 252 322 2. Koszty nale(cid:298)ne obowi(cid:261)zanemu .................................................... 253 323 III. Koszty w post(cid:266)powaniu egzekucyjnym ........................................... 254 324 1. Zasady orzekania o kosztach w post(cid:266)powaniu egzekucyjnym ... 254 325 2. Forma rozstrzygni(cid:266)cia o kosztach post(cid:266)powania egzekucyjnego ............................................................................... 255 326 IV. Zagadnienie kosztów w post(cid:266)powaniu grupowym .......................... 255 326 Rozdział X. Dor(cid:266)czenia i terminy ........................................................................ 256 327 § 54. Dor(cid:266)czenia .................................................................................................. 256 327 I. Zasady dokonywania dor(cid:266)cze(cid:276) ......................................................... 256 327 II. Rodzaje dor(cid:266)cze(cid:276) .............................................................................. 258 328 § 55. Terminy ...................................................................................................... 260 329 I. Rodzaje terminów ............................................................................. 260 329 II. Skutki uchybienia terminu ................................................................ 260 330 III. Przywrócenie terminu ....................................................................... 261 331 1. Warunki przywrócenia terminu .................................................... 261 331 2. Decyzja s(cid:261)du ................................................................................. 261 332 Rozdział XI. Czynno(cid:286)ci procesowe ....................................................................... 263 333 § 56. Poj(cid:266)cie czynno(cid:286)ci procesowej ................................................................... 263 333 I. Uwagi wst(cid:266)pne .................................................................................. 263 333 II. Wymagania czynno(cid:286)ci procesowych ................................................ 264 334 1. Wymagania wewn(cid:266)trzne czynno(cid:286)ci procesowych ....................... 264 335 A. Tre(cid:286)ć czynno(cid:286)ci procesowej ................................................... 264 335 B. Forma czynno(cid:286)ci procesowej ................................................. 266 336 C. Wymagania podmiotowe ........................................................ 267 337 XII Spis tre(cid:286)ci Str. Nb. 2. Wymagania zewn(cid:266)trzne czynno(cid:286)ci procesowych ........................ 268 338 A. Ogólne zewn(cid:266)trzne warunki czynno(cid:286)ci procesowych ........... 268 339 B. Szczególne zewn(cid:266)trzne warunki czynno(cid:286)ci procesowych ... 269 340 § 57. Wadliwo(cid:286)ci czynno(cid:286)ci procesowych ......................................................... 270 341 I. Uwagi wst(cid:266)pne .................................................................................. 270 341 II. Czynno(cid:286)ci procesowe nieistniej(cid:261)ce .................................................. 270 342 III. Czynno(cid:286)ci procesowe niewa(cid:298)ne ....................................................... 272 343 IV. Czynno(cid:286)ci procesowe bezskuteczne ................................................. 274 344 1. Wzgl(cid:266)dna bezskuteczno(cid:286)ć czynno(cid:286)ci procesowych ................... 274 345 2. Bezwzgl(cid:266)dna bezskuteczno(cid:286)ć czynno(cid:286)ci procesowych ............... 276 346 Rozdział XII. Post(cid:266)powanie przed s(cid:261)dem I instancji ........................................ 278 347 § 58. Post(cid:266)powanie pojednawcze. Ugoda .......................................................... 278 347 I. Post(cid:266)powanie pojednawcze ............................................................... 278 348 II. Ugoda ................................................................................................. 279 349 § 59. Wszcz(cid:266)cie post(cid:266)powania ........................................................................... 282 351 I. Formy wszcz(cid:266)cia post(cid:266)powania ........................................................ 282 351 1. Wymogi pozwu ............................................................................. 283 352 2. Sposoby sporz(cid:261)dzania i wnoszenia pozwu .................................. 284 353 3. Ustne zgłoszenie powództwa ....................................................... 285 354 II. Skutki prawne wytoczenia powództwa ............................................ 286 355 1. Uwagi ogólne ................................................................................ 286 355 2. Materialnoprawne skutki wytoczenia powództwa ....................... 286 356 3. Procesowe skutki wytoczenia powództwa ................................... 287 357 III. Dekretacja pozwu .............................................................................. 287 358 IV. Skutki dor(cid:266)czenia pozwu .................................................................. 290 364 § 60. Rozprawa .................................................................................................... 290 365 I. Posiedzenia s(cid:261)dowe ........................................................................... 290 365 1. Rodzaje posiedze(cid:276) ........................................................................ 291 366 2. Organizacja posiedzenia ............................................................... 292 367 II. Przygotowanie rozprawy ................................................................... 292 368 III. Etapy rozprawy ................................................................................. 293 369 § 61. Obrona pozwanego .................................................................................... 295 374 I. Niepodj(cid:266)cie obrony ........................................................................... 295 375 II. Formy obrony pozwanego ................................................................ 296 376 1. Zaprzeczenia ................................................................................. 296 376 2. Zarzuty .......................................................................................... 296 378 3. Powództwo wzajemne .................................................................. 299 387 III. Uznanie powództwa .......................................................................... 301 393 § 62. Zawieszenie post(cid:266)powania ........................................................................ 303 397 I. Podstawy zawieszenia post(cid:266)powania ................................................ 303 397 1. Uwagi ogólne ................................................................................ 303 397 2. Obligatoryjne zawieszenie post(cid:266)powania .................................... 304 398 3. Fakultatywne zawieszenie post(cid:266)powania ..................................... 305 401 4. Zawieszenie post(cid:266)powania na wniosek ........................................ 307 403 II. Podj(cid:266)cie zawieszonego post(cid:266)powania .............................................. 307 404 § 63. Zasady orzekania w post(cid:266)powaniu cywilnym .......................................... 308 406 I. Wiadomo(cid:286)ci ogólne ........................................................................... 308 406 Spis tre(cid:286)ci XIII Str. Nb. II. Zwi(cid:261)zanie s(cid:261)du granicami dochodzonej ochrony prawnej .............. 308 407 1. Zakaz orzekania ponad (cid:298)(cid:261)danie ................................................... 308 407 2. Odst(cid:266)pstwa od zasady .................................................................. 309 408 III. Zastrze(cid:298)enie na rzecz pozwanego prawa do powołania si(cid:266) w toku egzekucji na ograniczenie odpowiedzialno(cid:286)ci ..................... 310 410 IV. Rozło(cid:298)enie zas(cid:261)dzonego (cid:286)wiadczenia na raty i wyznaczenie terminu wykonania eksmisji ............................................................. 311 412 V. Zas(cid:261)dzenie odpowiedniej sumy według oceny s(cid:261)du ....................... 312 413 § 64. Merytoryczne zako(cid:276)czenie post(cid:266)powania cywilnego. Rodzaje wyroków ... 313 414 I. Zagadnienia ogólne ........................................................................... 313 414 II. Wyrok ................................................................................................ 313 415 1. Istota wyroku ................................................................................ 313 415 2. Podstawa faktyczna i prawna wyroku ......................................... 314 416 3. Rodzaje wyroków ......................................................................... 315 418 4. Wyroki ze wzgl(cid:266)du na zakres rozstrzygni(cid:266)cia ............................ 315 422 5. Wyroki ze wzgl(cid:266)du na zachowanie si(cid:266) pozwanego .................... 317 428 III. Wydanie wyroku ............................................................................... 321 439 IV. Budowa wyroku ............................................................................... 322 442 V. Skutki prawne orzecze(cid:276) .................................................................... 323 447 1. Prawomocno(cid:286)ć .............................................................................. 324 448 1.1. Formalna ............................................................................... 324 448 1.2. Materialna ............................................................................. 324 449 2. Wykonalno(cid:286)ć ................................................................................. 326 453 2.1. Z mocy ustawy ..................................................................... 326 454 2.2. Z mocy orzeczenia s(cid:261)dowego .............................................. 327 455 3. Skuteczno(cid:286)ć ................................................................................... 328 458 VI. Rektyikacja orzecze(cid:276) ....................................................................... 328 459 1. Poj(cid:266)cie ........................................................................................... 328 459 2. Sprostowanie ................................................................................. 329 460 3. Uzupełnienie ................................................................................. 330 461 4. Wykładnia ...................................................................................... 331 464 § 65. Formalne zako(cid:276)czenie post(cid:266)powania cywilnego ...................................... 332 465 I. Sposoby zako(cid:276)czenia procesu .......................................................... 332 465 II. Odrzucenie pozwu ............................................................................. 332 466 III. Umorzenie post(cid:266)powania .................................................................. 333 469 Rozdział XIII. Post(cid:266)powania odr(cid:266)bne ................................................................. 335 472 § 66. Zagadnienia ogólne .................................................................................... 335 472 § 67. Post(cid:266)powanie w sprawach mał(cid:298)e(cid:276)skich ................................................... 338 473 I. Zakres przedmiotowy ........................................................................ 338 473 II. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć s(cid:261)du ............................................................................... 339 474 III. Przepisy wspólne ............................................................................... 339 475 IV. Post(cid:266)powanie w sprawach o rozwód i o separacj(cid:266) ......................... 341 482 1. Mediacja ....................................................................................... 341 483 2. Legitymacja procesowa ................................................................ 342 484 3. Zawieszenie post(cid:266)powania ........................................................... 342 485 4. Post(cid:266)powanie dowodowe .............................................................. 342 486 5. Umorzenie post(cid:266)powania .............................................................. 343 487 XIV Spis tre(cid:286)ci Str. Nb. V. Inne sprawy ....................................................................................... 343 488 1. Uniewa(cid:298)nienie mał(cid:298)e(cid:276)stwa ........................................................... 343 488 2. Ustalenie istnienia albo nieistnienia mał(cid:298)e(cid:276)stwa ........................ 344 489 3. Ustanowienie rozdzielno(cid:286)ci maj(cid:261)tkowej mi(cid:266)dzy mał(cid:298)onkami .... 344 490 § 68. Post(cid:266)powanie w sprawach ze stosunków mi(cid:266)dzy rodzicami a dziećmi ... 344 491 I. Zakres przedmiotowy ........................................................................ 344 491 II. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć s(cid:261)du ............................................................................... 344 492 III. Legitymacja procesowa ..................................................................... 345 493 IV. Tok post(cid:266)powania .............................................................................. 347 500 1. Zwolnienie od kosztów s(cid:261)dowych ............................................... 347 500 2. Niestawiennictwo stron ................................................................. 347 501 3. Udział prokuratora ........................................................................ 348 502 4. Reprezentowanie strony ................................................................ 348 503 5. Post(cid:266)powanie dowodowe .............................................................. 348 504 6. Zawieszenie i umorzenie post(cid:266)powania ....................................... 348 505 7. Orzeczenia ..................................................................................... 349 506 § 69. Post(cid:266)powanie z zakresu prawa pracy i ubezpiecze(cid:276) społecznych ........... 349 507 I. Zagadnienia wspólne ......................................................................... 349 507 1. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć s(cid:261)du ......................................................................... 350 508 1.1. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć s(cid:261)du w sprawach z zakresu prawa pracy ....... 351 509 1.2. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć s(cid:261)du w sprawach z zakresu ubezpiecze(cid:276) społecznych ........................................................................... 351 510 2. Podmioty uprawnione do wszcz(cid:266)cia post(cid:266)powania ................... 352 511 3. Przebieg post(cid:266)powania ................................................................ 352 512 3.1. Wszcz(cid:266)cie post(cid:266)powania ...................................................... 352 512 3.2. Odrzucenie pozwu ................................................................ 353 513 4. Badanie wst(cid:266)pne .......................................................................... 354 514 5. Czynno(cid:286)ci wyja(cid:286)niaj(cid:261)ce ................................................................ 354 515 6. Czynno(cid:286)ci dyspozytywne stron .................................................... 355 516 7. Termin wyznaczenia rozprawy ................................................... 355 517 8. Dor(cid:266)czenia ..................................................................................... 356 518 9. Sygnalizacja i dyscyplinowanie stron .......................................... 356 519 9.1. Sygnalizacja nieprawidłowo(cid:286)ci ........................................... 356 519 9.2. Dyscyplinowanie stron ......................................................... 356 520 10. Odr(cid:266)bno(cid:286)ci post(cid:266)powania dowodowego ................................... 357 521 II. Post(cid:266)powanie w sprawach z zakresu prawa pracy .......................... 357 522 1. Zakres przedmiotowy ................................................................... 357 522 2. Zakres podmiotowy ...................................................................... 357 523 3. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć miejscowa s(cid:261)du ........................................................ 358 524 4. Orzeczenia ................................................................................... 358 525 4.1. Zakres zwi(cid:261)zania s(cid:261)du zgłoszonym roszczeniem .............. 358 525 4.2. Rygor natychmiastowej wykonalno(cid:286)ci ............................... 358 526 4.3. Dopuszczalno(cid:286)ć weryikacji orzeczenia w drodze skargi kasacyjnej ............................................................................ 359 527 III. Post(cid:266)powanie w sprawach z zakresu ubezpiecze(cid:276) społecznych ..... 359 528 1. Zakres przedmiotowy ................................................................... 359 528 2. Zakres podmiotowy ...................................................................... 360 529 3. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć s(cid:261)du ........................................................................... 360 530 3.1. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć miejscowa s(cid:261)du ................................................ 360 530 Spis tre(cid:286)ci XV Str. Nb. 3.2. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć rzeczowa ........................................................... 360 531 3.2.1. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć s(cid:261)du rejonowego ........................................... 361 532 4. Przebieg post(cid:266)powania ................................................................. 361 533 4.1. Wniesienie odwołania ......................................................... 361 533 4.2. Czynno(cid:286)ci organu rentowego ............................................... 362 534 4.2.1. Uchylenie przez organ zaskar(cid:298)onej decyzji ..................... 362 535 4.2.2. Przekazanie akt s(cid:261)dowi ..................................................... 362 536 5. Orzeczenia s(cid:261)du ........................................................................... 362 537 5.1. Odrzucenie odwołania ......................................................... 362 537 5.2. Umorzenie post(cid:266)powania ..................................................... 363 538 5.3. Oddalenie odwołania ............................................................ 363 539 5.4. Uwzgl(cid:266)dnienie odwołania .................................................... 363 540 5.5. Rozstrzygni(cid:266)cia s(cid:261)du II instancji ........................................ 364 541 5.6. Dopuszczalno(cid:286)ć weryikacji orzeczenia w drodze skargi kasacyjnej ............................................................................ 364 542 § 70. Post(cid:266)powanie w sprawach o naruszenie posiadania ................................ 364 543 I. Zakres przedmiotowy ........................................................................ 364 543 II. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć s(cid:261)du ............................................................................... 365 544 III. Legitymacja procesowa ..................................................................... 365 545 § 71. Post(cid:266)powanie w sprawach gospodarczych ............................................... 365 546 I. Sprawy gospodarcze .......................................................................... 365 546 1. S(cid:261)dy gospodarcze ........................................................................ 365 546 2. Deinicja sprawy gospodarczej ..................................................... 367 547 II. Post(cid:266)powanie w sprawach gospodarczych ..................................... 369 550 1. Przesłanki podmiotowe decyduj(cid:261)ce o rozpoznaniu sprawy w post(cid:266)powaniu gospodarczym ................................................... 370 551 1.1. Utrata przez podmiot statusu przedsi(cid:266)biorcy i jej skutki dla post(cid:266)powania .................................................................. 371 552 1.2. Podmioty zagraniczne prowadz(cid:261)ce działalno(cid:286)ć gospodarcz(cid:261) ... 373 553 2. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć s(cid:261)du ........................................................................... 374 554 3. Przebieg post(cid:266)powania ................................................................ 374 555 3.1. Wymogi formalne pozwu ..................................................... 374 555 3.2. Dor(cid:266)czenia ............................................................................ 375 556 3.3. Posiedzenia s(cid:261)du ................................................................... 376 557 3.4. Zawieszenie i umorzenie post(cid:266)powania .............................. 377 558 3.5. Ograniczenie czynno(cid:286)ci dyspozytywnych stron .................. 377 559 3.6. Obowi(cid:261)zki pozwanego ......................................................... 378 560 4. Orzeczenia ..................................................................................... 378 561 § 72. Post(cid:266)powanie nakazowe ............................................................................ 379 562 I. Charakter prawny post(cid:266)powania nakazowego ................................. 379 562 II. Podstawy do wydania nakazu zapłaty .............................................. 380 563 III. Charakter prawny nakazu zapłaty .................................................... 382 564 IV. Tryb zaskar(cid:298)ania nakazu zapłaty ...................................................... 383 566 V. Przebieg post(cid:266)powania po wniesieniu zarzutów .............................. 384 567 VI. Rodzaje rozstrzygni(cid:266)ć wydawanych w post(cid:266)powaniu nakazowym ... 385 568 § 73. Post(cid:266)powanie upominawcze ...................................................................... 386 569 I. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć s(cid:261)du w post(cid:266)powaniu upominawczym ........................ 386 569 II. Podstawy do wydania nakazu zapłaty .............................................. 386 570 III. Charakter prawny nakazu zapłaty .................................................... 387 571 XVI Spis tre(cid:286)ci Str. Nb. IV. Forma i tryb zaskar(cid:298)ania nakazu zapłaty ......................................... 387 572 V. Przebieg post(cid:266)powania po wniesieniu sprzeciwu ............................ 388 573 VI. Rodzaje rozstrzygni(cid:266)ć wydawanych w post(cid:266)powaniu upominawczym .................................................................................. 388 574 § 74. Post(cid:266)powanie uproszczone ........................................................................ 390 575 I. Rodzaj spraw rozpoznawanych w post(cid:266)powaniu uproszczonym .... 390 575 II. Odmienno(cid:286)ci post(cid:266)powania uproszczonego ..................................... 391 576 1. Post(cid:266)powanie przed s(cid:261)dem I instancji ......................................... 391 576 2. Post(cid:266)powanie przed s(cid:261)dem II instancji ........................................ 392 577 A. Zarzuty apelacyjne .................................................................. 392 577 B. Rodzaje rozstrzygni(cid:266)ć s(cid:261)du II instancji ................................. 392 578 III. Relacje post(cid:266)powania uproszczonego do innych post(cid:266)powa(cid:276) odr(cid:266)bnych .......................................................................................... 393 579 § 75. Europejskie post(cid:266)powania w sprawach transgranicznych ........................ 394 580 I. Rodzaj spraw rozpoznawanych w europejskich post(cid:266)powaniach w sprawach transgranicznych .......................................................... 394 580 II. Europejskie post(cid:266)powanie nakazowe ............................................... 394 581 1. Podstawy zastosowania przez s(cid:261)d przepisów o europejskim post(cid:266)powaniu nakazowym ............................................................ 395 582 1.1. Warunki uprawniaj(cid:261)ce do zastosowania rozporz(cid:261)dzenia Nr 1896/2006 ........................................................................ 395 582 2. Wymogi formalne pozwu w europejskim post(cid:266)powaniu nakazowym ................................................................................... 395 583 2.1. Wymogi pozwu ..................................................................... 396 583 2.2. Forma wniesienia pozwu ..................................................... 396 583 2.3. Badanie i uzupełnianie wymogów formalnych pozwu ....... 396 583 3. Organy wła(cid:286)ciwe do wydania europejskiego nakazu zapłaty ..... 397 584 4. Rozpoznawanie spraw w europejskim post(cid:266)powaniu nakazowym ................................................................................... 397 585 4.1. Przekazanie sprawy do rozpoznania w innym post(cid:266)powaniu ........................................................................ 397 585 4.1.1. Skierowanie sprawy do rozpoznania w post(cid:266)powaniu gospodarczym ....................................................................... 398 585 5. Wniesienie sprzeciwu od europejskiego nakazu zapłaty ............ 398 586 6. Uchylenie europejskiego nakazu zapłaty ..................................... 399 587 III. Europejskie post(cid:266)powanie w sprawie drobnych roszcze(cid:276) ............... 399 588 1. Podstawy do zastosowania europejskiego post(cid:266)powania w sprawie drobnych roszcze(cid:276) ...................................................... 400 589 2. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć s(cid:261)dów w sprawach drobnych roszcze(cid:276) .................. 400 590 3. Sposób rozpoznawania spraw ..................................................... 401 591 4. Zwrot pozwu w europejskim post(cid:266)powaniu w sprawach drobnych roszcze(cid:276) ........................................................................ 401 592 5. Przeprowadzanie (cid:286)rodków dowodowych .................................... 401 593 6. Rodzaje rozstrzygni(cid:266)ć ................................................................... 401 594 7. (cid:285)rodki zaskar(cid:298)enia ........................................................................ 402 595 7.1. Apelacja od wyroku wydawanego w europejskim post(cid:266)powaniu w sprawach drobnych roszcze(cid:276) .................... 402 595 § 76. Elektroniczne post(cid:266)powanie upominawcze ............................................... 403 596 I. Charakter elektronicznego post(cid:266)powania upominawczego ............. 403 596 Spis tre(cid:286)ci XVII Str. Nb. II. Pozew i inne pisma w elektronicznym post(cid:266)powaniu upominawczym ................................................................................ 404 598 Rozdział XIV. Post(cid:266)powanie grupowe ................................................................. 406 599 § 77. Charakter i miejsce post(cid:266)powania grupowego w systemie post(cid:266)powania cywilnego ............................................................................ 406 599 § 78. Zakres podmiotowy post(cid:266)powania grupowego ......................................... 408 600 § 79. Zakres przedmiotowy post(cid:266)powania grupowego ...................................... 409 601 § 80. Przebieg post(cid:266)powania grupowego w uj(cid:266)ciu dynamicznym .................. 411 602 Rozdział XV. Post(cid:266)powanie nieprocesowe ........................................................... 414 603 § 81. Zagadnienia ogólne .................................................................................... 414 603 § 82. Wszcz(cid:266)cie post(cid:266)powania ........................................................................... 415 604 I. Wniosek o wszcz(cid:266)cie post(cid:266)powania ................................................. 415 605 II. Wszcz(cid:266)cie post(cid:266)powania z urz(cid:266)du ................................................... 417 606 § 83. Uczestnicy post(cid:266)powania ........................................................................... 418 607 I. Poj(cid:266)cie uczestnika post(cid:266)powania ...................................................... 418 607 II. Zdolno(cid:286)ć s(cid:261)dowa i procesowa uczestnika ........................................ 419 608 § 84. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć i skład s(cid:261)du ........................................................................... 419 609 I. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć miejscowa i rzeczowa .................................................. 419 609 II. Skład s(cid:261)du ......................................................................................... 420 610 § 85. Przebieg post(cid:266)powania .............................................................................. 421 611 I. Rozprawa ........................................................................................... 421 611 II. Wysłuchanie ....................................................................................... 421 612 III. Post(cid:266)powanie dowodowe .................................................................. 422 613 IV. Zawieszenie i umorzenie post(cid:266)powania ........................................... 422 614 § 86. Orzeczenia .................................................................................................. 422 615 I. Rodzaje orzecze(cid:276) .............................................................................. 422 615 II. Skutki orzecze(cid:276) ................................................................................. 423 617 1. Prawomocno(cid:286)ć .............................................................................. 423 617 2. Wykonalno(cid:286)ć ................................................................................. 424 618 3. Skuteczno(cid:286)ć ................................................................................... 425 619 III. Zaskar(cid:298)anie orzecze(cid:276) ........................................................................ 425 620 1. Apelacja ................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie cywilne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: