Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00401 006866 20582901 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie cywilne Pytania egzaminacyjne. Tablice - ebook/pdf
Postępowanie cywilne Pytania egzaminacyjne. Tablice - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 484
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2666-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ćwiczenia Becka – to seria stworzona dla studentów prawa, którzy pilnie przygotowują się do zajęć i zaliczeń oraz egzaminów. Podanie wiedzy w sposób prosty i przystępny stanowi podstawę do łatwego opanowania wiedzy. Zanim to nastąpi, student uzyska podstawy do zrozumienia trudniejszych zagadnień i polubi przedmiot.

Ćwiczenia Becka „Postępowanie cywilne. Wydanie drugie” podzielone są na dwie części:

część pierwsza – PYTANIA EGZAMINACYJNE omawia zagadnienia dotyczące:

część druga – TABLICE przedstawiające m.in.:

Wydanie drugie zostało poszerzone o nowe zagadnienia i instytucje procesowe wprowadzone do postępowania cywilnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ćwiczenia Becka Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) Postępowanie cywilne pytania egzaminacyjne • tablice 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Ćwiczenia Becka Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Nieznański LOGIKA, wyd. 3 Podręczniki Prawnicze T. Widła, D. Zienkiewicz LOGIKA, wyd. 3 Wykłady Becka W. Gromski, M. Błahut, J. Kaczor TECHNIKA PRAWODAWCZA Podręczniki Prawnicze J. Oniszczuk FILOZOFIA I TEORIA PRAWA Studia Prawnicze T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek WSTĘP DO PRAWOZNAWSTAWA, wyd. 5 Skrypty Becka www.sklep.beck.pl Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) Postępowanie cywilne pytania egzaminacyjne • tablice 2. wydanie Autorzy: Natalia Banaś, Łukasz Błaszczak, Aleksandra Budniak, Izabella Gil, Piotr Gil, Justyna Kindrat-Nongiesser, Berenika Kaczmarek-Templin, Magdalena Mazur, Ewa Rudkowska-Ząbczyk, Magdalena Skibińska, Oliwia Żurawińska Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2011 Redakcja: Aneta Flisek Poszczególne pytania opracowali: prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ – redakcja mgr Natalia Banaś: dr Łukasz Błaszczak: mgr Aleksandra Budniak: dr Izabella Gil: dr Piotr Gil: mgr Justyna Kindrat-Nongiesser: mgr Berenika Kaczmarek-Templin: mgr Magdalena Mazur: dr Ewa Rudkowska-Ząbczyk: mgr Magdalena Skibińska: mgr Oliwia Żurawińska: 432–472; 484–495; 512–516; 520–533 57–64; 71–75; 83–86; 96; 386–393; 473–483; 496–499; 651–663 4–6; 19–27; 87–95; 500–511; 517–519; 534–549 553–572 606–650 395–431 1–3; 7–16; 28–56; 100–154; 375–385 17–18; 65–70; 76–82; 550–552; 573–605 97–99; 205–231 184–204; 232–299 155–183; 300–374 © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-1138-8 ISBN e-book 978-83-255-2666-5 Spis tre(cid:258)ci Spis tre(cid:258)ci Wykaz skrótów ______________________________________________________ IX Przedmowa _________________________________________________________ XIII Podstawowe pojęcia i Część A. Pytania Rozdział I. zagadnienia wstępne __________________ 1.1. Pojęcie postępowania cywilnego ___________________________________ 1.2. Stosunek postępowania cywilnego do innych postępowań ____________ Rozdział II. _______________________________ 2.1. Znaczenie przesłanek procesowych i materialnych w dochodzeniu Przesłanki ochrony prawnej Rodzaje sądowego postępowania cywilnego Organ procesowy roszczenia ______________________________________________________ 2.2. Przesłanki materialnoprawne _____________________________________ 2.3. Przesłanki procesowe ____________________________________________ Rozdział III. ________________ Rozdział IV. ________________________________________ 4.1. Właściwość sądu ________________________________________________ 4.2. Wyłączenie sędziego _____________________________________________ 4.3. Skład sądu ______________________________________________________ 4.4. Referendarze sądowi _____________________________________________ Rozdział V. __________________________________ 5.1. Strony w procesie cywilnym ______________________________________ 5.2. Podmiotowe kwalifi kacje strony ___________________________________ 5.3. Legitymacja procesowa ___________________________________________ 5.4. Współuczestnictwo w procesie ____________________________________ 5.5. Udział w postępowaniu podmiotów występujących w procesie Uczestnicy postępowania na prawach stron ________________________________________________ 5.6. Interwencja główna i uboczna w procesie ___________________________ 5.7. Zastępstwo procesowe ___________________________________________ 5.8. Następstwo procesowe ___________________________________________ Rozdział VI. _______________________ 6.1. Powództwo jako procesowy środek ochrony praw ___________________ 6.2. Rodzaje powództw ______________________________________________ 6.3. Kumulacja roszczeń ______________________________________________ 6.4. Zmiana powództwa ______________________________________________ 6.5. Cofnięcie powództwa ____________________________________________ Przedmiot postępowania cywilnego 3 3 7 13 13 14 15 21 23 23 32 34 36 39 39 41 46 50 53 58 61 67 71 71 72 74 75 76 V Spis tre(cid:258)ci Koszty w Doręczenia i Dowodzenie faktów i inne sposoby dokonywania ustaleń Postępowanie przed sądem I instancji Rozdział VII. faktycznych _________________________________________________________ 79 7.1. Przedmiot dowodu ______________________________________________ 79 7.2. Cię(cid:268)ar dowodu __________________________________________________ 81 7.3. Rodzaje faktów __________________________________________________ 82 7.4. Domniemania w postępowaniu cywilnym __________________________ 83 7.5. Pozadowodowe sposoby dokonywania ustaleń faktycznych ___________ 85 7.6. Postępowanie dowodowe _________________________________________ 88 7.7. Środki dowodowe _______________________________________________ 92 7.8. Uprawdopodobnienie ____________________________________________ 105 postępowaniu cywilnym _______________________ 107 Rozdział VIII. 8.1. Zagadnienia ogólne ______________________________________________ 107 8.2. Koszty sądowe __________________________________________________ 113 8.3. Zwolnienie od kosztów sądowych _________________________________ 119 8.4. Koszty postępowania w postępowaniu nieprocesowym ______________ 125 8.5. Koszty w postępowaniu zabezpieczającym __________________________ 125 8.6. Koszty w postępowaniu egzekucyjnym _____________________________ 126 Rozdział IX. terminy _____________________________________ 127 9.1. Doręczenia _____________________________________________________ 127 9.2. Terminy procesowe ______________________________________________ 135 Rozdział X. _______________________ 141 10.1. Czynności procesowe ___________________________________________ 141 10.2. Wszczęcie postępowania ________________________________________ 146 10.3. Posiedzenia sądowe _____________________________________________ 152 10.4. Obrona pozwanego _____________________________________________ 156 10.5. Zawieszenie postępowania ______________________________________ 161 10.6. Zasady orzekania _______________________________________________ 168 10.7. Merytoryczne zakończenie procesu _______________________________ 174 10.8. Formalne zakończenie postępowania cywilnego ____________________ 191 Rozdział XI. ___________________________________ 195 11.1. Ogólna charakterystyka postępowań odrębnych ____________________ 195 11.2. Postępowania w poszczególnych rodzajach spraw __________________ 197 Rozdział XII. __________________________________ 243 Rozdział XIII. _____________________________ 249 13.1. Zagadnienia ogólne _____________________________________________ 249 13.2. Wszczęcie postępowania ________________________________________ 252 13.3. Uczestnicy postępowania ________________________________________ 256 13.4. Właściwość i skład sądu _________________________________________ 259 13.5. Przebieg postępowania __________________________________________ 262 13.6. Zaskar(cid:268)anie orzeczeń wydanych w postępowaniu nieprocesowym ____ 274 13.7. Postępowanie w poszczególnych rodzajach spraw __________________ 280 Rozdział XIV. postępowaniu cywilnym ________________ 293 14.1. Podział środków zaskar(cid:268)enia ____________________________________ 293 14.2. Apelacja _______________________________________________________ 295 14.3. Za(cid:268)alenie ______________________________________________________ 307 14.4. Skarga kasacyjna _______________________________________________ 311 Postępowanie grupowe Postępowanie nieprocesowe Postępowania odrębne Środki kontroli w VI 14.5. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego Spis tre(cid:258)ci Postępowanie zabezpieczające Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów orzeczenia _____________________________________________________ 315 14.6. Skarga o wznowienie postępowania ______________________________ 317 14.7. Skarga na referendarza __________________________________________ 322 14.8. Skarga na przewlekłość postępowania _____________________________ 324 Rozdział XV. _______________ 325 15.1. Sąd polubowny ________________________________________________ 325 15.2. Postępowanie mediacyjne _______________________________________ 340 15.3. Postępowanie pojednawcze ______________________________________ 347 Rozdział XVI. ___________________________ 351 16.1. Pojęcie i funkcja ________________________________________________ 351 16.2. Podstawy zabezpieczenia ________________________________________ 351 16.3. Środki i rodzaje zabezpieczenia ___________________________________ 355 Rozdział XVII. ______________________________ 361 Rozdział XVIII. ____________________________ 369 18.1. Zagadnienia wstępne ___________________________________________ 369 18.2. Podmioty postępowania egzekucyjnego ___________________________ 372 18.3. Przebieg postępowania egzekucyjnego ____________________________ 374 18.4. Powództwa przeciwegzekucyjne _________________________________ 379 18.5. Środki zaskar(cid:268)enia w postępowaniu egzekucyjnym _________________ 383 18.6. Egzekucja – część szczególna _____________________________________ 385 Rozdział XIX. __________________________ 413 Postępowanie klauzulowe Postępowanie egzekucyjne Postępowanie międzynarodowe Część B. Tablice Tabl. 1. Postępowanie rozpoznawcze _________________________________ 427 Tabl. 2. Przesłanki postępowania cywilnego ___________________________ 427 Tabl. 3. Rodzaje przesłanek procesowych ______________________________ 428 Tabl. 4. Jurysdykcja krajowa _________________________________________ 429 Tabl. 5. Rodzaje legitymacji procesowej _______________________________ 430 Skutki zdolności sądowej _____________________________________ 431 Tabl. 6. Tabl. 7. Skutki braku strony procesowej _______________________________ 431 Tabl. 8. Rodzaje interwencji __________________________________________ 431 Tabl. 9. Rodzaje pełnomocnictwa _____________________________________ 432 Tabl. 10. Koszty procesu _____________________________________________ 432 Tabl. 11. Koszty sądowe ______________________________________________ 433 Tabl. 12. Koszty pełnomocnika ________________________________________ 433 Tabl. 13. Koszty działania strony ______________________________________ 434 Tabl. 14. Zwolnienie od kosztów sądowych _____________________________ 434 Tabl. 15. Rodzaje (cid:268)ądań ______________________________________________ 434 Tabl. 16. Rodzaje orzeczeń ____________________________________________ 435 Tabl. 17. Rodzaje orzeczeń sądu II instancji _____________________________ 436 Tabl. 18. Rodzaje wyroków ___________________________________________ 436 Tabl. 19. Środki zaskar(cid:268)enia __________________________________________ 437 Tabl. 20. Środki prawne ______________________________________________ 437 Tabl. 21. Przesłanki odrzucenia apelacji ________________________________ 438 VII Spis tre(cid:258)ci Tabl. 22. Podstawy skargi kasacyjnej ___________________________________ 438 Tabl. 23. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi kasacyjnej ___________ 438 Tabl. 24. Rodzaje rozstrzygnięć SN w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi kasacyjnej ________________________________ 439 Tabl. 25. Wymogi formalne skargi o wznowienie ________________________ 439 Tabl. 26. Rodzaje rozstrzygnięć sądu w wyniku rozpoznania skargi o wznowienie _______________________________________________ 440 Tabl. 27. Rodzaje postępowań odrębnych _______________________________ 441 Tabl. 28. Rodzaje spraw rozpoznawanych w postępowaniu w sprawach mał(cid:268)eńskich ________________________________________________ 442 Tabl. 29. Stosunki między rodzicami a dziećmi __________________________ 442 Tabl. 30. Środki zaskar(cid:268)enia przysługujące od nakazu zapłaty ____________ 442 Tabl. 31. Postępowanie uproszczone – wyłączenie _______________________ 443 Tabl. 32. Powództwo wzajemne w postępowaniu uproszczonym __________ 443 Tabl. 33. Rodzaje spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym _ 444 Tabl. 34. Podstawy wydania nakazu ___________________________________ 444 Tabl. 35. Przesłanki wydania nakazu w postępowaniu upominawczym ____ 445 Tabl. 36. Wszczęcie postępowania nieprocesowego ______________________ 445 Tabl. 37. Sprawy przekazane do postępowania nieprocesowego przez KPC _ 446 Tabl. 38. Tabl. 46. Środki zaskar(cid:268)enia przysługujące w postępowaniu nieprocesowym _____________________________________________ 447 Tabl. 39. Rodzaje egzekucji ___________________________________________ 447 Tabl. 40. Rodzaje powództw przeciwegzekucyjnych _____________________ 448 Tabl. 41. Rodzaje egzekucji świadczeń pienię(cid:268)nych ______________________ 448 Tabl. 42. Rodzaje i sposoby przeprowadzenia egzekucji świadczeń niepienię(cid:268)nych _____________________________________________ 449 Tabl. 43. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego _____________________ 450 Tabl. 44. Rodzaje zabezpieczeń ________________________________________ 450 Tabl. 45. Przesłanki zabezpieczenia roszczenia wymagające uprawdopodobnienia ________________________________________ 450 Podmioty uprawnione do wszczęcia postępowania zabezpieczającego ___________________________________________ 451 Tabl. 47. Sposoby zakończenia postępowania zabezpieczającego __________ 451 Tabl. 48. Pojęcie zapisu na sąd polubowny ______________________________ 451 Tabl. 49. Rodzaje sądów polubownych _________________________________ 452 Tabl. 50. Rodzaje sądów polubownych _________________________________ 452 Tabl. 51. Forma zapisu na sąd polubowny ______________________________ 453 Tabl. 52. Treść i forma umowy o mediację ______________________________ 453 Tabl. 53. Czas prowadzenia mediacji ___________________________________ 454 Tabl. 54. Podstawy prowadzenia mediacji ______________________________ 454 Tabl. 55. Rodzaje mediatorów _________________________________________ 454 Tabl. 56. Zasady postępowania mediacyjnego ___________________________ 455 Tabl. 57. Immunitet __________________________________________________ 455 Indeks rzeczowy _____________________________________________________ 457 VIII Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC _____________ Kodeks cywilny KomSEgzU _____ ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) KP _____________ Kodeks pracy KPA ____________ Kodeks postępowania administracyjnego KPC ___________ Kodeks postępowania cywilnego KPK ___________ Kodeks postępowania karnego KRO ___________ Kodeks rodzinny i opiekuńczy KRSU __________ ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. KSCU __________ ustawa z 25.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSCU z 1967 r. __ ustawa z 13.6.1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.) KSH ___________ Kodeks spółek handlowych PostGU _________ ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) PrNot __________ ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. PrUSP __________ ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych Nr 189, poz. 1158 ze zm.) (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Rozporządzenie (WE) Nr 44/2001 Rozporządzenie (WE) Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurys- dykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. WE L z 2001 r. Nr 12, s. 1) Rozporządzenie (WE) Nr 861/2007 Rozporządzenie (WE) Nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń (Dz.Urz. UE L z 2007 r. Nr 199, s. 1) IX Wykaz skrótów Rozporządzenie (WE) Nr 1896/2006 Rozporządzenie (WE) Nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.Urz. UE L z 2006 r. Nr 399, s. 1 ze zm.) RPOU __________ ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) SNarU _________ ustawa z 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowa- dzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) TFUE __________ Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 83 z 30.3.2010 r.) TWE ___________ Traktat o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 115 z 9.5.2008 r.) ZastRejU _______ ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) 2. Czasopisma AUW __________ Acta Universitatis Wratislaviensis Przegląd Prawa i Administracji Biul. SN ________ Biuletyn Sądu Najwy(cid:268)szego Dz.U. __________ Dziennik Ustaw GP _____________ Gazeta Prawna KPP ____________ Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ___________ Monitor Prawniczy NP _____________ Nowe Prawo ONSA __________ Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódz- kich Sądów Administracyjnych OSA ___________ Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN ___________ Orzecznictwo Sądu Najwy(cid:268)szego – Zbiór Orzeczeń Sądu Najwy(cid:268)- szego. Orzeczenia Izby Pierwszej (1918–1932); Zbiór Orzeczeń Sądu Najwy(cid:268)szego. Orzecznictwo Izby Cywilnej (1933–1952); Orzecznictwo Sądu Najwy(cid:268)szego. Izba Cywilna i Izba Karna (1953–1961); Orzecznictwo Sądu Najwy(cid:268)szego. Izba Cywilna (1962); Orzecznictwo Sądu Najwy(cid:268)szego. Izba Cywilna i Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1962–1981); Orzecznictwo Sądu Najwy(cid:268)szego. Izba Cywilna i Administracyjna i Izba Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych (1982–1989); Orzecznictwo Sądu Najwy(cid:268)- szego. Izba Cywilna i Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1990–1994); Orzecznictwo Sądu Najwy(cid:268)szego. Izba Cywilna (od 1995) OSNC __________ Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwy(cid:268)szego X OSNC-ZD ______ Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwy(cid:268)szego Zeszyty Dodat- Wykaz skrótów OSNP __________ Orzecznictwo Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Pub- kowe licznych Sądu Najwy(cid:268)szego OSP ____________ Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitra(cid:268)owych (1957–1989); Orzecznictwo Sądów Pol- skich (od 1990) Pal. ____________ Palestra PiP _____________ Państwo i Prawo POSAG _________ Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Pr. Sp. __________ Prawo Spółek Prok. i Pr. _______ Prokuratura i Prawo PS _____________ Przegląd Sądowy PUG ___________ Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS __________ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SP _____________ Studia Prawnicze Wok. ___________ Wokanda ZNUŁ __________ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 3. Organy orzekające ETPC __________ Europejski Trybunał Praw Człowieka NSA ___________ Naczelny Sąd Administracyjny SA _____________ Sąd Apelacyjny SN _____________ Sąd Najwy(cid:268)szy SN(7) __________ Sąd Najwy(cid:268)szy w składzie siedmiu sędziów TK _____________ Trybunał Konstytucyjny 4. Inne skróty § ______________ paragraf art. _____________ artykuł nast. ___________ następne niepubl. ________ niepublikowany/-a,-e Nr _____________ numer orz. ____________ orzeczenie pkt(cid:569) ____________ punkt por. ____________ porównaj post. ___________ postanowienie poz. ___________ pozycja s. ______________ strona t. ______________ tom tekst jedn. ______ tekst jednolity uchw. __________ uchwała XI Wykaz skrótów ust. ____________ ustęp w zw. __________ w związku wyr. ____________ wyrok z. ______________ zeszyt zd. _____________ zdanie ze zm. __________ ze zmianami XII Przedmowa Rozdział Opracowanie niniejsze stanowi uzupełnienie materiału omawianego w podręcz- niku z postępowania cywilnego. Poprzez syntetyczne przedstawienie zagadnień z zakresu postępowania cywilnego w formie pytań i odpowiedzi mo(cid:268)liwe jest zapo- znanie się z instytucjami uregulowanymi w poszczególnych częściach Kodeksu po- stępowania cywilnego oraz zawartymi w innych aktach prawnych. Ksią(cid:268)ka stanowi doskonałe repetytorium zarówno dla studentów, jaki i dla aplikantów wszystkich rodzajów aplikacji. Przedstawienie przy poszczególnych pytaniach najwa(cid:268)niejsze- go orzecznictwa pozwala na zapoznanie się nie tylko ze stanowiskiem wyra(cid:268)anym w doktrynie, ale tak(cid:268)e w judykaturze. Opracowanie zawiera ponadto omówienie alternatywnych form rozwiązywania sporów, takie jak mediacja, postępowanie po- jednawcze, czy arbitra(cid:268). Obecne – znowelizowane i rozszerzone o nowe instytucje (takie jak postępowanie grupowe) oraz postępowania (elektroniczne postępowanie upominawcze, czy europejskie postępowanie transgraniczne) wydanie „Pytań i od- powiedzi” uwzględnia stan prawny na 20.02.2011 r. Maj, 2011 r. XIII Przedmowa XIV Czę(cid:258)ć A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe pojęcia i zagadnienia wstępne 1.1. Pojęcie postępowania cywilnego Pytanie 1. Co to jest postępowanie cywilne? Postępowanie cywilne to czynności właściwych organów oraz występujących przed nimi stron i innych osób zainteresowanych zmierzające do wydania meryto- rycznego rozstrzygnięcia, a w razie gdy nie będzie ono dobrowolnie zrealizowane – zastosowanie środków przymusu państwowego. Wydane rozstrzygnięcie (orzecze- nie) ma urzeczywistniać normy prawa materialnego. Sprawa, będąca przedmiotem rozstrzygnięcia, mo(cid:268)e być ponownie rozpoznana przez organ wy(cid:268)szego rzędu, o ile taka będzie wola stron. W niektórych kategoriach spraw mo(cid:268)liwe jest równie(cid:268) zbadanie sprawy przez Sąd Najwy(cid:268)szy. Dostęp do skargi kasacyjnej jest ograniczony ze względu na rodzaj spraw (ratione materiae) oraz wartość przedmiotu sporu (ratione valoris). Z tego względu często mówi się, (cid:268)e postępowanie cywilne ma charakter etapowy1. Pytanie 2. Co to jest sprawa cywilna? W art. 1 KPC zdefiniowana jest sprawa cywilna w oparciu o kryterium materialno- -formalne. W ujęciu materialnym sprawy cywilne obejmują sprawy z zakresu prawa cywil- nego, rodzinnego i opiekuńczego, oraz prawa pracy (prawo cywilne sensu largo). Formalnie za sprawy cywilne uznaje się sprawy przekazane przez ustawodawcę do rozstrzygnięcia sądom powszechnym, w tym sprawy z zakresu ubezpieczeń społecz- nych oraz sprawy, o których mowa w ustawach szczególnych. Skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10.7.2000 r. (SK 12/99, Dz.U. Nr 55, poz. 665) jest to, i(cid:268) obecnie w postępowaniu cywilnym mogą być dochodzone zarówno majątkowe i niemajątkowe roszczenia, których (cid:266)ródło stanowi decyzja administracyjna. Rozszerzeniu uległ zakres spraw cywilnych w ujęciu formalnym, 1(cid:562)Zob. K. Piasecki, Postępowanie sporne rozpoznawcze, Warszawa 2004, s. 11–12. E. Marszałkowska-Krze(cid:258) (red.), Postępowanie cywilne, Ćwiczenia Becka 3 Pyt. 3 Czę(cid:258)ć A. Pytania egzaminacyjne które mogą być rozpatrywane w postępowaniu cywilnym zamiast w postępowaniu administracyjnym1. Wśród spraw zaliczonych do cywilnych przez ustawy szczególne znajdują się między innymi sprawy dotyczące: państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych2, udzielenia prawa pomocy w sprawach cywilnych prowadzonych w państwach członkowskich UE, rejestracji związków zawodowych3, skargi w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego4. Sąd Najwy(cid:268)szy i Naczelny Sąd Administracyjny wpływają na zakres pojęciowy sprawy cywilnej. W wyniku ich orzecznictwa do tej kategorii zalicza się równie(cid:268)5 sprawy o odszkodowanie za pobór prądu bez reje stracji6, sprawy dotyczące wzru- szenia ugody zawartej w postępowaniu administracyjnym o rozgraniczenie nieru- chomości7. Orzecznictwo: Wyr. WSA w Warszawie z 8.5.2009 r. (IV SA/Wa 134/09, niepubl.): Aby organ mógł zastosować art. 66 § 3 KPA i na jego podstawie zwrócić podanie wniosko- dawcy, zobowiązany jest stwierdzić, (cid:268)e sprawa objęta podaniem jest sprawą w rozumieniu art. 1 KPC, a zatem sprawą z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych, bąd(cid:266) sprawą do której przepisy powy(cid:268)szej ustawy stosuje się z mocy ustaw szczególnych8. Pytanie 3. Jakie sądy rozpoznają sprawy cywilne? Do rozpoznawania spraw cywilnych właściwe są sądy powszechne (sądy rejo- nowe, okręgowe, apelacyjne) i Sąd Najwy(cid:268)szy. Zgodnie z ustawową regulacją sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości w zakresie nienale(cid:268)ącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz SN (art. 1 § 2 ustawy z 27.7.2001 r. – Pra- wo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). 1(cid:562)Zmiana weszła w (cid:268)ycie 17.7.2000 r. 2(cid:562)Art. 8 ustawy z 7.7.2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz.U. Nr 169, poz. 1415 ze zm.). 3(cid:562)Art. 18 ust. 1 ustawy z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.). 4(cid:562)Art. 40 ustawy z 23.1.2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 ze zm.). 5(cid:562)Szeroki katalog spraw uznanych przez praktykę za sprawy cywilne przedstawił A. Zie- liński, [w:] A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. 1. Komentarz do artykułów 1–50514, Warszawa 2005, s. 8–11. 6(cid:562)Post. SN z 11.8.1978 r. (III CRN 144/78, niepubl.), zob. A. Zieliński, [w:] A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego, s. 9. 7(cid:562)Wyr. NSA z 16.6.1987 r. (IV SAB 24/86, ONSA 1987, Nr 1, poz. 39). 8(cid:562)Zob. A. Zieliński, [w:] A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego, s. 8. 4 E. Marszałkowska-Krze(cid:258) (red.), Postępowanie cywilne, Ćwiczenia Becka Rozdział I. Podstawowe pojęcia i zagadnienia wstępne Pyt. 4–5 W niektórych przypadkach mocą przepisów szczególnych sprawy cywilne mogą być przekazane do rozpoznania innym organom. Na podstawie art. 161 § 3 KPA właściwy organ (minister lub wojewoda) w drodze decyzji orzeka o odszkodowaniu za szkodę, jaką strona postępowania poniosła na skutek uchylenia lub zmiany decyzji przez ten(cid:268)e organ, wykonujący swoje szczególne uprawnienia. Podobnie w przypadku orzekania o odszkodowaniu nale(cid:268)nym z ty- tułu wywłaszczenia lub zajęcia nie ruchomości na pod stawie uprzednio wydanego zezwolenia właściwy jest organ admi nistracji publicznej1. Innym przykładem jest przepis art. 62 KPK, który przyznaje pokrzywdzonemu uprawnienie do wytoczenia powództwa cywilnego (powództwo adhezyjne) w celu dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia prze- stępstwa. Pytanie 4. Jak nale(cid:285)y rozumieć pojęcie drogi sądowej? Zgodnie z treścią art. 2 KPC, do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie nale(cid:268)ą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwy(cid:268)szy. Sprawy cywilne nie są natomiast rozpoznawane w postępowaniu sądowym, je(cid:268)eli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów. Pojęcie sprawy cywilnej formułuje art. 1 KPC, zgodnie z którym kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy (sprawy cywilne w zna- czeniu materialnym, inaczej sprawy cywilne sensu stricto), jak równie(cid:268) w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne w znaczeniu formalnym, inaczej sprawy cywilne sensu largo). Biorąc pod uwagę powy(cid:268)sze, mo(cid:268)na przyjąć, (cid:268)e pojęcie drogi sądowej (dopusz- czalności drogi sądowej) oznacza kompetencje sądów powszechnych do rozpozna- wania spraw o charakterze cywilnym. W związku z tym nale(cid:268)y uznać, (cid:268)e zakres przedmiotowy i podmiotowy dopuszczalności drogi sądowej determinowany jest przez pojęcie sprawy cywilnej2. Pytanie 5. Jakie są rodzaje niedopuszczalno(cid:258)ci drogi sądowej? Mo(cid:268)na wyró(cid:268)nić niedopuszczalność drogi sądowej o charakterze pierwotnym i następczym oraz o charakterze bezwzględnym i względnym. 1(cid:562)Art. 112 ust. 4, art. 124 i 128 ust. 4 w zw. z art. 240 ust. 1 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nie ruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Zob. tak(cid:268)e post. Kolegium Kompetencyjnego przy SN z 10.7.2002 r. (III KKO 7/02, OSNP 2003, Nr 19, poz. 476). 2(cid:562)E. Marszałkowska-Krześ, [w:] E. Marszałkowka-Krześ (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2008, s. 27. E. Marszałkowska-Krze(cid:258) (red.), Postępowanie cywilne, Ćwiczenia Becka 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie cywilne Pytania egzaminacyjne. Tablice
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: