Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00788 017388 9214835 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 15 - ebook/pdf
Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 15 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 495
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8516-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę.

Skrypt Postępowanie cywilne. Kompendium zawiera całościowe omówienie polskiego postępowania cywilnego.

Dzięki niemu poznasz i zrozumiesz:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Skrypty Becka Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne Kompendium 15. wydanie SKRYPTY BECKA Postępowanie cywilne. Kompendium W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE Studia Prawnicze K. Flaga-Gieruszyńska POSTĘPOWANIE CYWILNE. PYTANIA EGZAMINACYJNE. TESTY. KAZUSY. TABLICE, wyd. 7 Repetytoria C.H.Beck KC, KPC, KRO, KSCU, wyd. 30 Edycja Sądowa KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Z WPROWADZENIEM, wyd. 44 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Postępowanie cywilne Kompendium Andrzej Zieliński profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 15. wydanie uaktualnione i uzupełnione WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8515-0 ISBN 978-83-255-8516-7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów .......................................................................................................... XV Wykaz ważniejszej literatury .................................................................................. XXI Przedmowa ................................................................................................................ XXVII Przedmowa do wydania piętnastego ....................................................................... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne ............................................................................... 1 § 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego ...................................... 3 § 2. Rodzaje postępowania cywilnego ................................................................... 4 I. Proces ......................................................................................................... 4 II. Postępowanie nieprocesowe ...................................................................... 4 III. Postępowania pozasądowe ........................................................................ 5 § 3. Stosunek prawa procesowego cywilnego do prawa cywilnego materialnego 6 § 4. Źródła prawa procesowego cywilnego ............................................................ 7 I. Kodeks postępowania cywilnego .............................................................. 7 II. Inne źródła prawa procesowego cywilnego .............................................. 8 III. Judykatura i literatura ................................................................................ § 5. Stosowanie przepisów prawa procesowego .................................................... I. Zasięg terytorialny przepisów prawa procesowego .................................. II. Stosowanie przepisów prawa procesowego w czasie ................................ Rozdział II. Postępowanie cywilne a inne postępowania ..................................... § 6. Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych. Tryb postępowania § 7. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego 9 11 11 13 14 15 i administracyjnego ......................................................................................... I. Jurysdykcja cywilna i karna ...................................................................... II. Jurysdykcja cywilna i administracyjna ..................................................... Rozdział III. Zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki ......................... § 8. Zasady postępowania cywilnego .................................................................... I. Zasada prawa obywateli do sądu ............................................................... II. Zasada prawdy ........................................................................................... III. Zasada równości stron ............................................................................... IV. Zasada dyspozytywności (rozporządzalności) ......................................... V. Zasada kontradyktoryjności ...................................................................... 16 16 18 20 21 22 23 24 25 26 VI Spis treści VI. Zasada jawności ......................................................................................... VII. Zasada bezpośredniości ............................................................................. VIII. Zasada ustności .......................................................................................... IX. Zasada koncentracji materiału dowodowego ............................................ X. Zasada formalizmu procesowego .............................................................. § 9. Przesłanki postępowania cywilnego ............................................................... I. Przesłanki bezwzględne ............................................................................ 1. Przesłanki bezwzględne pozytywne ................................................... 2. Przesłanki bezwzględne negatywne .................................................... II. Przesłanki względne .................................................................................. Rozdział IV. Podmioty postępowania cywilnego ................................................... § 10. Sąd ................................................................................................................... I. Jurysdykcja krajowa .................................................................................. II. Właściwość sądów w sprawach cywilnych ............................................... 1. Pojęcie, rodzaje i badania właściwości ................................................ 2. Właściwość rzeczowa sądu. Wartość przedmiotu sporu .................... 3. Właściwość miejscowa sądu ................................................................ 4. Właściwość funkcjonalna (funkcyjna) ................................................ 5. Skład sądu ............................................................................................ 6. Wyłączenie osób wchodzących w skład organów sądowych .............. III. Referendarz sądowy .................................................................................. § 11. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacje pozarządowe, inspektor pracy, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów ...................... I. Prokurator .................................................................................................. II. Rzecznik Praw Obywatelskich .................................................................. III. Organizacje pozarządowe ......................................................................... IV. Inspektor pracy .......................................................................................... V. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów ............................................ § 12. Strony .............................................................................................................. I. Pojęcie strony procesowej. Zdolność sądowa i procesowa ....................... 1. Zasada dwustronności .......................................................................... 2. Zdolność sądowa .................................................................................. 3. Zdolność procesowa ............................................................................. 4. Zdolność postulacyjna .......................................................................... 5. Legitymacja procesowa ........................................................................ II. Współuczestnictwo w sporze .................................................................... 1. Współuczestnictwo materialne ............................................................. 2. Współuczestnictwo formalne ............................................................... 3. Współuczestnictwo konieczne ............................................................. 4. Współuczestnictwo jednolite ................................................................ 5. Współuczestnictwo nienazwane ........................................................... III. Interwencja główna i uboczna. Przypozwanie ......................................... 1. Interwencja główna ............................................................................... 2. Interwencja uboczna ............................................................................. 26 28 28 29 30 32 32 32 33 33 35 38 38 39 39 43 47 49 52 54 56 58 58 60 61 62 62 62 62 62 63 64 67 68 69 70 70 71 71 72 72 72 73 Spis treści 3. Przypozwanie ....................................................................................... IV. Reprezentacja stron w procesie ................................................................. 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 2. Pełnomocnictwo ................................................................................... Rozdział V. Koszty procesu ..................................................................................... § 13. Zwrot kosztów procesu ................................................................................... I. Koszty sądowe ........................................................................................... II. Koszty związane z działaniem pełnomocnika .......................................... III. Koszty związane z działaniem uczestnika ................................................ IV. Koszty mediacji ......................................................................................... V. Zasady ponoszenia kosztów ...................................................................... § 14. Zwolnienie od kosztów sądowych ................................................................... I. Zwolnienie od kosztów z mocy ustawy ..................................................... II. Zwolnienie od kosztów sądowych z mocy orzeczenia sądu ..................... III. Cofnięcie zwolnienia ................................................................................. IV. Wygaśnięcie zwolnienia ............................................................................ V. Zwolnienie od kosztów sądowych a egzekucja ......................................... § 15. Zabezpieczenie kosztów procesu .................................................................... Rozdział VI. Przedmiot procesu cywilnego ........................................................... § 16. Powództwa o świadczenie ............................................................................... § 17. Powództwa o ustalenie prawa lub stosunku prawnego .................................. § 18. Powództwa o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego ........................ Rozdział VII. Czynności procesowe ........................................................................ § 19. Pojęcie, charakterystyka i rodzaje czynności procesowych ........................... I. Czynności procesowe sądu ........................................................................ II. Czynności procesowe stron ....................................................................... III. Czynności procesowe prokuratora i organizacji pozarządowych, inspektora pracy oraz powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów ............................................................................................. § 20. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych ............................................... I. Pisma procesowe ........................................................................................ II. Doręczenia ................................................................................................. III. Posiedzenie sądowe ................................................................................... IV. Terminy ...................................................................................................... V. Uchybienia i przywrócenie terminu .......................................................... Rozdział VIII. Postępowanie przed sądami I instancji ........................................ § 21. Wszczęcie postępowania ................................................................................. § 22. Postępowanie pojednawcze. Ugoda sądowa ................................................... I. Postępowanie pojednawcze ....................................................................... II. Ugoda sądowa ............................................................................................ § 23. Mediacja .......................................................................................................... VII 76 77 77 77 84 86 86 87 87 88 88 91 91 93 96 96 96 96 98 100 101 102 103 105 106 107 107 108 108 113 117 120 122 124 128 129 129 130 131 VIII Spis treści § 24. Pozew ............................................................................................................... I. Definicja ..................................................................................................... II. Kumulacja roszczeń ................................................................................... III. Rozdrabnianie roszczeń ............................................................................. IV. Przedmiotowa zmiana powództwa ............................................................ V. Zmiany podmiotowe .................................................................................. VI. Odrzucenie pozwu ..................................................................................... VII. Cofnięcie pozwu ........................................................................................ VIII. Pozew w postępowaniu grupowym ........................................................... § 25. Skutki wniesienia i skutki doręczenia pozwu ................................................ I. Wniesienie pozwu ...................................................................................... II. Doręczenie pozwu ..................................................................................... § 26. Obrona pozwanego w procesie ....................................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................. II. Uznanie powództwa .................................................................................. III. Zaprzeczenie i inne zarzuty ...................................................................... IV. Powództwo wzajemne ............................................................................... V. Bierność pozwanego .................................................................................. § 27. Rozprawa ......................................................................................................... I. Przygotowanie rozprawy ........................................................................... II. Przebieg rozprawy ..................................................................................... III. Zawieszenie postępowania i jego umorzenie ............................................ Rozdział IX. Dowody ................................................................................................ § 28. Zagadnienia ogólne ......................................................................................... I. Dowody – definicja .................................................................................... II. Fakty niewymagające dowodu .................................................................. III. Domniemania ............................................................................................ IV. Uprawdopodobnienie ................................................................................. § 29. Postępowanie dowodowe ................................................................................. I. Zagadnienia ogólne ................................................................................... II. Dokumenty ................................................................................................ III. Zeznania świadków ................................................................................... IV. Opinia biegłych .......................................................................................... V. Oględziny ................................................................................................... VI. Przesłuchanie stron .................................................................................... VII. Inne środki dowodowe ............................................................................... § 30. Zabezpieczenie dowodów ............................................................................... Rozdział X. Orzeczenia ............................................................................................ § 31. Zagadnienia ogólne ......................................................................................... I. Uwagi wstępne ........................................................................................... II. Rodzaje orzeczeń sądowych ...................................................................... § 32. Podstawowe zasady orzekania ........................................................................ I. Przedmiot orzekania .................................................................................. 135 135 137 138 138 139 141 142 143 145 145 145 147 147 147 148 149 151 151 151 153 156 161 165 165 167 168 168 169 169 170 174 177 178 178 180 180 183 186 186 187 188 188 Spis treści II. Podstawy orzekania ................................................................................... III. Czas orzekania ........................................................................................... § 33. Rodzaje wyroków ............................................................................................ I. Uwagi ogólne ............................................................................................. II. Wyrok wstępny, częściowy i końcowy ...................................................... III. Wyrok zaoczny .......................................................................................... § 34. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków ........................................ I. Sprostowanie wyroku ................................................................................ II. Uzupełnienie wyroku ................................................................................ III. Wykładnia wyroku .................................................................................... IV. Nakazy zapłaty .......................................................................................... § 35. Postanowienia sądu ......................................................................................... I. Postanowienia kończące postępowanie w sprawie ................................... II. Postanowienia niekończące postępowania w sprawie .............................. § 36. Prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń ................................... I. Prawomocność orzeczeń ............................................................................ II. Wykonalność i skuteczność orzeczeń ....................................................... Rozdział XI. Środki odwoławcze ............................................................................. § 37. Uwagi ogólne o środkach odwoławczych ....................................................... § 38. Apelacja ........................................................................................................... I. Zagadnienia wstępne ................................................................................. II. Postępowanie apelacyjne ........................................................................... § 39. Zażalenie ......................................................................................................... I. Zażalenie od orzeczeń sądu I instancji ...................................................... II. Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji (zażalenie poziome) .. III. Zażalenie do Sądu Najwyższego ............................................................... § 40. Skarga kasacyjna ............................................................................................. I. Zagadnienia wstępne ................................................................................. II. Postępowanie kasacyjne ............................................................................ § 41. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego ................................................. § 42. Wznowienie postępowania .............................................................................. I. Przyczyny nieważności ............................................................................. II. Właściwe podstawy restytucyjne .............................................................. III. Termin ........................................................................................................ IV. Tryb postępowania .................................................................................... § 43. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia .. Rozdział XII. Postępowania odrębne ..................................................................... § 44. Postępowanie w sprawach małżeńskich ......................................................... § 45. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi ......... § 46. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ..................................................................................................... § 47. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania ....................................... § 48. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji ............................ IX 191 191 192 192 193 195 197 197 197 198 199 199 199 200 201 201 204 209 214 215 215 222 227 227 230 231 231 231 235 243 244 245 246 246 247 248 252 252 259 260 267 269 X Spis treści § 49. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone .............................................................................................. § 50. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki ............................. § 51. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty ...... § 52. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego .......... § 53. Postępowanie nakazowe i upominawcze ........................................................ I. Postępowanie nakazowe ............................................................................ II. Postępowanie upominawcze ...................................................................... § 54. Postępowanie uproszczone .............................................................................. Rozdział XIIA. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym ................... Rozdział XIII. Europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych ........ § 55. Europejskie postępowanie nakazowe ............................................................. § 56. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń .............................. Rozdział XIV. Elektroniczne postępowanie upominawcze .................................. Rozdział XV. Postępowanie nieprocesowe .............................................................. § 57. Pojęcie i funkcja postępowania nieprocesowego ............................................ § 58. Stosunek postępowania nieprocesowego do procesu cywilnego ................... § 59. Zasady i przesłanki ......................................................................................... I. Zasady ........................................................................................................ II. Przesłanki .................................................................................................. § 60. Podmioty postępowania nieprocesowego ....................................................... I. Sąd ............................................................................................................. II. Referendarz sądowy .................................................................................. III. Uczestnicy postępowania .......................................................................... IV. Prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich ............................................. V. Organizacje pozarządowe i organy administracji państwowej ................. § 61. Przedmiot postępowania nieprocesowego ...................................................... I. Uwagi wstępne ........................................................................................... II. Rodzaje spraw ............................................................................................ § 62. Czynności procesowe ...................................................................................... I. Rodzaje czynności ..................................................................................... II. Pisma, doręczenia, posiedzenia sądu i terminy ........................................ III. Koszty postępowania nieprocesowego ...................................................... § 63. Przebieg postępowania przed sądem I instancji ............................................. I. Wszczęcie postępowania ........................................................................... II. Przebieg rozprawy i orzekanie .................................................................. § 64. Prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń sądowych w postępowaniu nieprocesowym .................................................................... I. Prawomocność ........................................................................................... II. Wykonalność ............................................................................................. III. Skuteczność ............................................................................................... 272 273 275 277 279 280 284 286 292 297 298 301 304 308 315 315 317 317 318 318 318 321 321 323 323 324 324 324 325 325 327 328 329 329 330 331 331 332 333 Spis treści § 65. Zaskarżanie orzeczeń wydawanych w postępowaniu nieprocesowym .......... I. Apelacja ..................................................................................................... II. Zażalenie .................................................................................................... III. Skarga kasacyjna ....................................................................................... IV. Skarga o stwierdzenie niezgodności z pawem prawomocnego postanowienia ............................................................................................ V. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego ........................................... VI. Wznowienie postępowania ........................................................................ § 66. Postępowanie nieprocesowe w poszczególnych rodzajach spraw .................. I. Sprawy z zakresu prawa osobowego ......................................................... II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli ................. III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego ........................................................ IV. Postępowanie wieczystoksięgowe ............................................................. V. Sprawy z zakresu prawa spadkowego ....................................................... VI. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego ............................ VII. Sprawy depozytowe ................................................................................... VIII. Postępowanie rejestrowe ........................................................................... Rozdział XVI. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt .................. Rozdział XVII. Postępowanie zabezpieczające ..................................................... Rozdział XVIII. Postępowanie egzekucyjne .......................................................... § 67. Zagadnienia ogólne ......................................................................................... § 68. Organy egzekucyjne i ich właściwość. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego ................................................................................................. I. Organy egzekucyjne .................................................................................. II. Właściwość organów egzekucyjnych ........................................................ III. Uczestnicy postępowania .......................................................................... § 69. Tytuły egzekucyjne i klauzule wykonalności ................................................. I. Rodzaje tytułów egzekucyjnych ................................................................ II. Klauzula wykonalności ............................................................................. § 70. Wszczęcie, prowadzenie, zawieszenie i umorzenie egzekucji ....................... I. Wszczęcie egzekucji .................................................................................. II. Prowadzenie egzekucji .............................................................................. III. Zawieszenie ............................................................................................... IV. Umorzenie .................................................................................................. V. Wysłuchanie .............................................................................................. § 71. Ograniczenia egzekucji ................................................................................... I. Ograniczenia podmiotowe ......................................................................... II. Ograniczenia przedmiotowe ...................................................................... § 72. Powództwa przeciwegzekucyjne .................................................................... I. Powództwo opozycyjne ............................................................................. II. Powództwo ekscydencyjne ........................................................................ XI 333 333 334 334 335 335 336 337 337 340 346 346 347 349 349 350 351 353 358 366 367 367 368 369 369 369 371 373 373 374 375 376 376 376 376 377 377 378 379 XII Spis treści III. Przepisy wspólne ....................................................................................... § 73. Środki zaskarżenia .......................................................................................... § 74. Sposoby egzekucji ........................................................................................... I. Egzekucja z ruchomości ............................................................................ II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę ....................................................... III. Egzekucja z rachunków bankowych ......................................................... IV. Egzekucja z innych wierzytelności ........................................................... V. Egzekucja z innych praw majątkowych .................................................... VI. Egzekucja z nieruchomości oraz ze statków morskich ............................. VII. Egzekucja świadczeń niepieniężnych ....................................................... VIII. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców ................. IX. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze Rozdział XIX. Międzynarodowe postępowanie cywilne ...................................... § 76. Zagadnienia ogólne ......................................................................................... § 77. Jurysdykcja krajowa oraz zwolnienia od tej jurysdykcji ................................ § 78. Uznanie i wykonanie orzeczeń sądów zagranicznych .................................... I. Skuteczność ............................................................................................... II. Wykonanie ................................................................................................. Rozdział XX. Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych ...................................................................................... Rozdział XXI. Sąd polubowny (arbitrażowy) ........................................................ § 79. Uwagi wstępne ................................................................................................ § 80. Przepisy ogólne ............................................................................................... § 81. Zapis na sąd polubowny .................................................................................. § 82. Skład sądu polubownego ................................................................................. § 83. Właściwość sądu polubownego ...................................................................... § 84. Postępowanie przed sądem polubownym ....................................................... § 85. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania ................................ § 86. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego .............................................. § 87. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej .......................................................................................... Rozdział XXII. Postępowanie upadłościowe .......................................................... § 88. Zagadnienia wstępne ....................................................................................... § 89. Przedmiot postępowania ................................................................................. sprzedaży publicznej ................................................................................. X. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych ..................................................... XI. Egzekucja przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego ................................................................................ XII. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego .. § 75. Wyjawienie majątku ........................................................................................ 380 380 382 382 384 385 386 386 387 389 391 392 393 394 394 394 396 400 403 405 405 407 409 411 415 417 418 420 422 423 425 427 429 432 437 440 Spis treści § 90. Przebieg postępowania upadłościowego ......................................................... I. Uwagi wstępne .......................................................................................... II. Wszczęcie postępowania ........................................................................... III. Rozpoznanie .............................................................................................. IV. Syndyk ....................................................................................................... V. Organy prowadzące postępowanie ........................................................... VI. Uczestnicy postępowania ......................................................................... VII. Orzeczenia i środki zaskarżenia ................................................................ VIII. Środki zaskarżenia .................................................................................... IX. Zgłoszenie wierzytelności. Układ ............................................................. § 91. Odrębne postępowania upadłościowe ............................................................. § 92. Międzynarodowe postępowanie upadłościowe .............................................. Indeks rzeczowy ......................................................................................................... XIII 440 440 441 442 443 444 446 449 449 450 451 452 455 WYKAZ SKRÓTÓW 1. Akty prawne EKPC ............................ Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wol- ności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KC ................................. Kodeks cywilny KKW ............................. Kodeks karny wykonawczy KolejU ........................... ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1297 ze zm.) i ze sprost.) Konstytucja RP ............. Konstytucja RP z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. KP ................................. Kodeks pracy KPA ............................... Kodeks postępowania administracyjnego KPC ............................... Kodeks postępowania cywilnego KPK .............................. Kodeks postępowania karnego KRO .............................. Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSCU ............................ ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywil- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 623) KSH ............................... Kodeks spółek handlowych OchrKonkU ................... ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst PostGrupU .................... ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) PrASC ........................... ustawa z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. PrAtom .......................... ustawa z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe (tekst jedn. Dz.U. PrEnerg ......................... ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. PrGeol ........................... ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) z 2014 r. poz. 1512 ze zm.) z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) Dz.U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.) poz. 177) ProkU ............................ ustawa z 28.1.2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. XVI Wykaz skrótów PrSpółdz ........................ ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 21) Dz.U. z 2014 r. poz. 243) PrTelekom ..................... ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. PrUkł ����������������������������� rozporządzenie Prezydenta RP z 24.10.1934 r. – Prawo o postę- powaniu układowem (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) PrUp .............................. ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) PrUSP ............................ ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych PrWłPrzem ................... ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) PWKPC ......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postę- powania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) Regulamin ..................... rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015 r. – Re- gulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316) RPOU ............................ ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst SNU .............................. ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.) z 2013 r. poz. 499 ze zm.) SwobGospU .................. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) ZNKonkU ..................... ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy, organizacje i instytucje RM ................................ Rada Ministrów RP ................................. Rzeczypospolita Polska RPO ............................... Rzecznik Praw Obywatelskich UJ .................................. Uniwersytet Jagielloński UKE .............................. Urząd Komunikacji Elektronicznej URE .............................. Urząd Regulacji Energetyki UTK .............................. Urząd Transportu Kolejowego ZPP ................................ Zrzeszenie Prawników Polskich ZSRR ............................ Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 3. Czasopisma i publikatory Arch. Med. Sąd. ............ Archiwum Medycyny Sądowej AUL .............................. Acta Universitatis Lodziensis AUMCS ........................ Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska AUNC ........................... Acta Universitetis Nicolai Copernici AUWr ............................ Acta Universitatis Wratislaviensis BiK ................................ Bank i Kredyt Biul. Arbitrażowy ......... Biuletyn Arbitrażowy Biul. Bank. .................... Biuletyn Bankowy Wykaz skrótów XVII Biul. EiOP ..................... Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne Biul. MS ........................ Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości Biul. RPO-Mat. ............. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich – Materiały DPP ............................... Demokratyczny Przegląd Prawniczy Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. .......................... Dziennik Urzędowy EP .................................. Edukacja Prawnicza Europ. Prz. Sąd. ............ Europejski Przegląd Sądowy FI ................................... Folia Iuridica Fin. ................................ Finanse Fin. Kom. ...................... Finanse Komunalne GB ................................. Gazeta Bankowa Gd. SP ........................... Gdańskie Studia Prawnicze GP ................................. Gazeta Prawna GS ................................. Gazeta Sądowa Jur. ................................. Jurysta Kontr. Państw. ............... Kontrola Państwowa KPP ............................... Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP ............................... Krakowskie Studia Prawnicze MoP ............................... Monitor Prawniczy MoPod ........................... Monitor Podatkowy MoPr ............................. Monitor Prawa Pracy M.P. ............................... Monitor Polski Nauki Humanist.-Społ. . Nauki Humanistyczno-Społeczne Nowe Życie Gosp. ......... Nowe Życie Gospodarcze NP ................................. Nowe Prawo NPN .............................. Nowy Przegląd Notarialny OMT .............................. Organizacja. Metody. Technika OSA ............................... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSP ............................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................ Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Pal. ................................ Palestra PES ................................ Problemy Egzekucji Sądowej PiP ................................. Państwo i Prawo PiZS .............................. Praca i Zabezpieczenie Społeczne PiŻ ................................. Prawo i Życie PL .................................. Przegląd Legislacyjny PN ................................. Przegląd Notarialny PNUŚ ............................ Przegląd Naukowy Uniwersytetu Śląskiego Polit. Społ. ..................... Polityka Społeczna POS ............................... Praca i Opieka Społeczna PPE ................................ Przegląd Prawa Egzekucyjnego PPH ............................... Przegląd Prawa Handlowego Prawn. Górn. ................. Problemy Prawne Górnictwa Prawn. Handl. Zagr. ...... Problemy Prawne Handlu Zagranicznego Pr. Bank. ....................... Prawo Bankowe Pr. Gosp. ........................ Prawo Gospodarcze XVIII Wykaz skrótów Pr. i Adm. ...................... Prawo i Administracja Prob. WPMEiP ............. Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europej- skiego i Porównawczego Pr. Pracy ........................ Prawo Pracy Pr. Prawn. ...................... Prace Prawnicze Pr. Sp. ............................ Prawo Spółek Pr. Spółdz. ..................... Prawo Spółdzielcze Prob. Egz. ...................... Problemy Egzekucji Prob. Praw. .................... Problemy Prawne Prok. i Pr. ...................... Prokuratura i Prawo Pr. UE ............................ Prawo Unii Europejskiej Pr. Wynal. ..................... Prace Wynalazcze Prz. Bank. ..................... Przegląd Bankowy Prz. Podatk. ................... Przegląd Podatkowy Prz. Pr. i Adm. .............. Przegląd Prawa i Administracji Prz. Sejm. ...................... Przegląd Sejmowy PS .................................. Przegląd Sądowy PUG ............................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PPH ............................... Przegląd Prawa Handlowego PWS .............................. Problemy Wymiaru Sprawiedliwości Rej. ................................ Rejent RPEiS ............................ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. Pr. ............................. Radca Prawany Rocz. Nauk. Prawn. ...... Roczniki Nauk Prawnych Rzeczp. .......................... Rzeczpospolita RzZN ............................ Rzeszowskie Zeszyty Naukowe SC .................................. Studia Cywilistyczne SI ................................... Studia Iuridica SP .................................. Studia Prawnicze SPEUŁ .......................... Studia Prawno-Ekonomiczne Uniwersytetu Łódzkiego SPP ................................ Studia Prawa Prywatnego SPPiPS ........................... Studia Prawa Pracy i Polityki Społecznej ST .................................. Samorząd Terytorialny Stos. Międzyn. .............. Stosunki Międzynarodowe TPP ................................ Transformacje Prawa Prywatnego Wiad. Ubezp. ................ Wiadomości Ubezpieczeniowe WPP .............................. Wojskowy Przegląd Prawniczy Zeszyty Historyczno- Polityczne SD ................ Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego ZNAE ............................ Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie ZNASW ........................ Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych ZNIBPS ......................... Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego ZNUG ........................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego ZNUJ ............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŁ ........................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZNUMCS ...................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ZNUMK ....................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wykaz skrótów XIX ZNUSz .......................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ZNUŚ ............................ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ZNUW .......................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego ZNUWr ......................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego ZNWSZiP ..................... Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. He- ZPAMS ......................... Zeszyty Problemowo-Analityczne Ministerstwa Sprawiedliwo- leny Chodkowskiej w Warszawie ZPUKSW ...................... Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń- ści skiego 4. Inne skróty cyt. ................................ cytowana (-e, ej) godz. .............................. godzina (-y) in. .................................. inny (-a, -e) lit. .................................. litera (-y) nast. ............................... następna (-e) s. .................................... strona (-y) tekst jedn. ...................... tekst jednolity zd. .................................. zdanie (-a) ze sprost. ....................... ze sprostowaniem ze zm. ............................ ze zmianami zł .................................... złoty (-ych) Uwaga: powołane w książce artykuły bez ich bliższego określenia odnoszą się do artykułów Kodeksu postępowania cywilnego.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 15
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: