Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00083 009973 10705375 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie cywilne. Orzecznictwo - ebook/pdf
Postępowanie cywilne. Orzecznictwo - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Liczba stron: 824
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-554-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejszy Zbiór ma być w założeniu przede wszystkim uniwersyteckiego wykładu postępowania cywilnego. Tworzony był zwłaszcza z myślą o studentach prawa IV roku studiów, chcących poszerzyć swoją wiedzę poza program realizowany w trakcie wykładów, ćwiczeń i konserwatoriów z tego dla osób przygotowujących się do egzaminów magisterskich i korporacyjnych, aplikantów oraz praktyków prawa poszukujących omówienia najważniejszych orzeczeń dotyczących podstawowych zagadnień polskiego prawa cywilnego procesowego.

Autorzy - młodzi prawnicy: doktoranci, aplikanci - pracujący pod kierunkiem dr. hab. Karola Weitza, pracownika Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dołożyli wszelkich starań, aby ten przegląd ponad pięciuset najważniejszych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych był jak najlepszym kompendium służącym wyjaśnieniu kluczowych zagadnień polskiego postępowania cywilnego.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXV Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXI CZĘŚĆ PIERWSZA. Postępowanie rozpoznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Sprawy cywilne i droga sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Konstytucyjny zakres pojęcia „sprawy sądowej” . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Definicja sprawy cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Niedopuszczalność sądowego dochodzenia obietnic wyborczych . . . . 4 . Warunki dopuszczalności drogi sądowej (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Warunki dopuszczalności drogi sądowej (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . Warunki dopuszczalności drogi sądowej (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . Charakter sporów dotyczących uprawnień kombatanckich . . . . . . . . . 8 . Kryteria kwalifikacji „sprawy cywilnej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . Brak właściwości sądu administracyjnego w sprawach cywilnych . . . 10 . Kwalifikacja roszczenia odszkodowawczego za zajęcie gruntu 1 3 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 22 22 22 23 24 25 26 27 28 VII na cele publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . Kwalifikacja roszczenia z art. 222 § 2 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . Kwalifikacja roszczeń o ochronę członkostwa w stowarzyszeniu . . . . 13 . Dopuszczalność drogi sądowej do ustalenia nieważności umowy restrukturyzującej zobowiązania pieniężne w górnictwie . . . . . . . . . . . 14 . Dopuszczalność drogi sądowej dla ochrony wierzytelności ZUS . . . . . 15 . Charakter żądania komornika zasądzenia od wierzyciela opłaty egzekucyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . Artykuł 5 jako podstawa skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . Artykuł 5 – udzielanie stronom pouczeń przez sąd . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . Zasada prawdy materialnej, zasada kontradyktoryjności . . . . . . . . . . . 19 . Artykuł 9 – zasada jawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . Moc wiążąca wyroków karnych w postępowaniu cywilnym (I) . . . . . . 21 . Moc wiążąca wyroków karnych w postępowaniu cywilnym (II) . . . . . 22 . Roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa (I) . . . . . . . . . . . . . 23 . Roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa (II) . . . . . . . . . . . . Spis treści 32 . 30 . Rozdział III. Właściwość rzeczowa. Wartość przedmiotu sporu . . . . . . . . . 24 . Zmiana właściwości rzeczowej sądu a zasada perpetuationis fori . . . . 25 . Właściwość do wznowienia postępowania a zmiana właściwości rzeczowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . Zmiana powództwa a wyłączenie zasady perpetuationis fori . . . . . . . . 27 . Uchylenia wyroku sądu karnego w części dotyczącej powództwa cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . Sprawa o ustalenie uprawnienia do dysponowania grobem . . . . . . . . . 29 . Zasądzenie odszkodowania z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charakter sprawy z odwołania pracownika od wypowiedzenia warunków pracy i płacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . Stabilizacja wartości przedmiotu sporu. Procedura sprawdzająca . . . . Rozdział IV. Właściwość miejscowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powództwo o przeniesienie własności nieruchomości na podstawie art. 231 § 1 KC a właściwość miejscowa . . . . . . . . . . . . 33 . Żądanie zmiany wysokości świadczeń alimentacyjnych . . . . . . . . . . . 34 . Roszczenia z rękojmi za wady a właściwość przemienna sądu . . . . . . 35 . Zwrot mienia na podstawie „ustawy rehabilitacyjnej” . . . . . . . . . . . . . 36 . Miejsce wykonania umowy określa się według założeń prawa materialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . Artykuł 45 KPC a droga sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . Artykuł 45 KPC a jurysdykcja krajowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . Artykuł 45 KPC a jurysdykcja krajowa i droga sądowa . . . . . . . . . . . . 40 . Umowy prorogacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . Umowa prorogacyjna a nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umowa prorogacyjna a nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Skład sądu i wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . 46 . 43 . Wyłączenie sędziego w wypadku pokrewieństwa z członkiem organu osoby prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . Wyłączenie sędziego, który brał udział w wydaniu ugody sądowej . . . 45 . Niekonstytucyjność art. 48 § 1 pkt 5 w zakresie w jakim ogranicza on wyłączenie sędziego jedynie do sędziego, który orzekał w instancji bezpośrednio niższej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyłączenie sędziego przy rozpoznawaniu sprzeciwu od nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyłączenie sędziego w sprawach, w których brał udział w wydaniu wyroku zaocznego zaskarżonego sprzeciwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . Konstytucyjność art. 48 § 1 pkt 5 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . Kontakty urzędowe a stosunki osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . Zażalenie na oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego w II instancji . 51 . Zażalenie na oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego wydane w II instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 . Postępowanie w sprawie wyłączenia sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . Ocena wyłączenia sędziego przez sędziów innego wydziału . . . . . . . . 42 . VIII 30 30 31 32 33 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 49 50 50 52 53 55 57 59 61 63 64 65 68 Spis treści 58 . 55 . 54 . Niekonstytucyjność art. 53 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Prokurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niezawiadomienie prokuratora o sprawie, do której przystąpił, pozbawienie prawa do obrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . Zrzeczenie się roszczenia w sprawie wytoczonej przez prokuratora . . 57 . Powództwo prokuratora o unieważnienie uznania dziecka, akty dyspozycyjności prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prokurator w sprawach rodzinnych, wstąpienie przez prokuratora do sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 . Fakultatywność zawiadomienia prokuratora o sprawie . . . . . . . . . . . . 60 . Powództwo adhezyjne wniesione przez prokuratora . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VII. Organizacje społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 . Sprawy o ochronę konsumentów, najem lokali mieszkalnych . . . . . . . 62 . Uprawnienia związku zawodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 . Pozycja prawna inspektora pracy, niezawiadomienie inspektora o rozprawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . Wstąpienie do sprawy wytoczonej przez inspektora pracy . . . . . . . . . . Rozdział VIII. Zdolność sądowa i procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 . Zdolność sądowa komitetu rodzicielskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 . Zdolność sądowa partii politycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 . Zdolność sądowa samorządu mieszkańców wsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . Zdolność sądowa samorządu studenckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 . Organ administracji jako strona procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 . Zdolność sądowa sejmiku samorządowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 . Ogłoszenie upadłości, a zdolność sądowa upadłego . . . . . . . . . . . . . . . 72 . Wskazanie Skarbu Państwa jako strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 . Choroba psychiczna a zdolność do czynności procesowych . . . . . . . . 74 . Starosta powiatu jako statio fisci Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IX. Współuczestnictwo w sporze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 . Współuczestnictwo materialne po stronie członków spółdzielni . . . . . 76 . Łączność wewnętrzna między współuczestnikami przy współuczestnictwie materialnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 . Dopuszczalność pozwania jednym pozwem kilku podmiotów . . . . . . . 78 . Powództwo dożywotników o rozwiązanie umowy dożywocia a współuczestnictwo konieczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 . Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością . . 80 . Świadczenie z tytułu zobowiązań spółki cywilnej a współuczestnictwo konieczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 . Powaga rzeczy osądzonej przy współuczestnictwie jednolitym . . . . . . Rozdział X. Interwencja główna i uboczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 . Niedopuszczenie interwencji ubocznej z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 . Skarga kasacyjna wniesiona przez interwenienta ubocznego . . . . . . . . 84 . Niedopuszczenie interwencji ubocznej z urzędu, interes prawny w procesie o zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka . . . . . . . . . . . . . Sprzeczność czynności interwenienta ubocznego z działaniami strony, uprawnienia interwenienta ubocznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 . 69 71 71 72 74 76 77 78 80 80 82 84 86 87 87 88 89 90 92 93 94 95 97 97 99 99 100 101 103 104 105 107 108 108 110 111 112 IX Spis treści 86 . Skarga kasacyjna wniesiona przez interwenienta ubocznego wbrew oświadczeniom strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 . Śmierć interwenienta ubocznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 . Niemożność dorozumianej zgody na wstąpienie interwenienta w miejsce strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XI. Przypozwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 . Przypozwanie a przerwanie biegu przedawnienia (I) . . . . . . . . . . . . . . 90 . Przypozwanie a przerwanie biegu przedawnienia (II) . . . . . . . . . . . . . 91 . Nierozpoznanie wniosku o przypozwanie jako zarzut kasacyjny . . . . . Rozdział XII. Pełnomocnicy procesowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 . Zgodność art. 87 § 1 KPC z Konstytucją RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 . Przymus adwokacki w postępowaniu przed TK w trybie skargi konstytucyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 . Zakres umowy o zastępstwo procesowe. Zaniechanie przez adwokata zażądania odsetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 . Uprawnienie do uwierzytelniania pełnomocnictwa . . . . . . . . . . . . . . . 96 . Udzielenie substytucji radcy prawnemu przez adwokata . . . . . . . . . . . 97 . Osiągnięcie przez małoletniego pełnoletniości a wygaśnięcie pełnomocnictwa procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 . Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 . Możliwość potwierdzenia przez stronę czynności dokonanych przez nienależycie umocowanego pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . Nienależyte umocowanie pełnomocnika procesowego nie prowadzi do odrzucenia pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 . Niemożność występowania w charakterze pełnomocnika powoduje nieważność postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 . Zatwierdzenie przez stronę czynności nienależycie umocowanego pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIII. Zwrot kosztów procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 . Zakres pojęcia wynagrodzenia i wydatków jednego adwokata, zaliczanych do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 . Zwrot kosztów zastępstwa procesowego stronie niereprezentowanej przez adwokata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 . Wzajemne zniesienie kosztów procesu a rozdział nieuiszczonych opłat sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 . Zwrot kosztów procesu w procesie rozwodowym . . . . . . . . . . . . . . . . 107 . Rozliczenie kosztów w sytuacji częściowego uwzględnienia powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 . Okoliczności uprawniające pozwanego do zwrotu kosztów, pomimo uwzględnienia powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . Niezasądzanie kosztów procesowych od strony przegrywającej . . . . . 110 . Niedopuszczalność waloryzacji kosztów procesowych . . . . . . . . . . . . 111 . Udokumentowanie kosztów procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 . Niedopuszczalność skargi kasacyjnej od postanowienia o kosztach procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 . Opłata skarbowa od dokumentu pełnomocnictwa jako koszt procesu . X 114 115 117 118 118 120 121 122 122 124 125 127 128 129 130 131 132 133 134 135 135 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 Rozdział XIV. Pomoc prawna z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 . Wypowiedzenie pełnomocnictwa adwokatowi ustanowionemu z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 . Okres obowiązywania statusu strony zwolnionej od kosztów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 . Wygaśnięcie pełnomocnictwa dla adwokata wyznaczonego z urzędu . 117 . Odmowa uwzględnienia wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 . Ustanowienie adwokata z urzędu a bieg terminu do złożenia kasacji . 119 . Odmowa sporządzenia kasacji przez pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XV. Pisma procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 . Termin wniesienia pisma procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 . Odpisy pisma procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 . Pocztowy dowód doręczenia przesyłki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 . Doręczenie pisma procesowego osobie prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 . Skutek nieprawidłowego doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 . Niewskazanie adresu pozwanego niestanowiące braku formalnego pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 . Niewskazanie adresu pozwanego a zawieszenie postępowania . . . . . . 127 . Doręczenie zastępcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 . Bezpodstawne zarządzenie ponownego doręczenia pisma . . . . . . . . . . 129 . Doręczenie zastępcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 . Kserokopia niepoświadczona za zgodność podpisem strony . . . . . . . . 131 . Ocena należytego umocowania pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVI. Posiedzenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 . Ponowne doręczenie zawiadomienia o posiedzeniu pełnomocnikowi wyznaczonemu z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 . Zawiadomienie o posiedzeniu i wydanie wyroku zaocznego . . . . . . . . 134 . Treść wezwania na posiedzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 . Śmierć pełnomocnika jako ważna przyczyna odroczenia posiedzenia sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 . Sporządzenie protokołu za pomocą aparatury dźwiękowej bez udziału protokolanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVII. Terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 . Sobota nie jest dniem wolnym od pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 . Artykułu 165 § 2 KPC nie można stosować wobec przedsiębiorstw przewozowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści 148 148 149 150 151 152 153 154 154 155 156 157 158 159 160 161 162 164 165 167 169 169 170 171 172 173 174 174 176 177 177 178 179 180 181 XI 139 . Postanowienie o oddaleniu wniosku o przywrócenie terminu może być wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy . . . . . . . . . . . . 140 . Środki zaskarżenia na dotyczące postanowienia o odmowie przywrócenia terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 . Okoliczność uzasadniająca przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . 142 . Przeprowadzenie rozprawy celem oddalenia wniosku o przywrócenie terminu a postępowanie w sprawach gospodarczych . 143 . Spóźniony wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu a termin do wniesienia kasacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 . Nieznajomość prawa nie uzasadnia wniosku o przywrócenie terminu . Spis treści 145 . Uchybienie terminu dokonania czynności procesowej z winy pracownika biura pełnomocnika strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 . Omyłkowe wpisanie numeru konta nie może być uznane za okoliczność zawinioną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 . Wniosek o przywrócenie terminu złożony po upływie roku od jego uchybienia podlega oddaleniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 . Charakter terminu prawa materialnego z art. 256 i 264 KP a termin z art. 167 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 . Kontrola formalna środka odwoławczego a kontrola zasadności przywrócenia terminu do jego wniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 . Okoliczności uzasadniające wniosek o przywrócenie terminu. Odmowa sporządzenia kasacji przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVIII. Zawieszenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 . Zawieszenie postępowania w razie śmierci interwenienta ubocznego . 152 . Przesłanki zawieszenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 . Śmierć pełnomocnika procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 . Niewykonanie przez powoda zarządzeń jako przesłanka zawieszenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 . Zakres kognicji sądu umarzającego postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . 156 . Postępowanie przed TK jako przesłanka zawieszenia postępowania . . 157 . Podjęcie zawieszonego postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIX. Postępowanie pojednawcze. Ugoda. Mediacja . . . . . . . . . . . 158 . Skutki procesowe ugody pozasądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 . Skutki niewykonania ugody w zakresie odsetek za opóźnienie . . . . . . 160 . Wzruszenie ugody zawartej w postępowaniu administracyjnym . . . . . 161 . Wpływ ugody na objęty nią stosunek prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XX. Pozew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 . Podstawa prawna powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 . Podstawa prawna powództwa wskazana przez powoda . . . . . . . . . . . . 164 . Rozwód i ustalenie wstecznej daty ustania wspólności majątkowej w jednym pozwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 . Oznaczenie przedmiotu żądania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 . Zbycie przedmiotu sporu w trakcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . 167 . Zmiana powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 . Lis pendens w postępowaniu nieprocesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 . Zbycie udziału w trakcie postępowania o zniesienie współwłasności . 170 . Zbycie przedsiębiorstwa przez stronę powodową w trakcie procesu . . 171 . Rozszerzenie powództwa przez pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 . Rozszerzenie powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 . Rozszerzenie powództwa przez pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 . Sprecyzowanie żądania pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXI. Powództwo o ustalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 . Powództwo o ustalenie szkód mogących powstać w przyszłości . . . . . 176 . Ustalenie odpowiedzialności za skutki czynu niedozwolonego mogącego nastąpić w przyszłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 . Pojęcie interesu prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII 182 183 184 185 187 188 189 189 190 191 192 193 195 196 197 197 198 199 200 201 201 203 205 207 209 210 211 213 214 215 216 217 219 221 221 223 224 Spis treści 178 . Powództwo o ustalenie własności samochodu (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 . Powództwo o ustalenie własności samochodu (II) . . . . . . . . . . . . . . . . 180 . Wykonanie roszczenia z zapisu a powództwo o ustalenie . . . . . . . . . . 181 . Powództwo o ustalenie a dowodzenie faktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 . Niedopuszczalność powództwa o ustalenie wysokości świadczenia . . 183 . Powództwo o ustalenie a uzyskanie dowodów w innych postępowaniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 . Powództwo o ustalenie nieważności aktu notarialnego . . . . . . . . . . . . 185 . Interes prawny pracodawcy w ustaleniu istnienia stosunku pracy kwestionowanego przez organ podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 . Powództwo o ustalenie wystąpienia wypadku przy pracy . . . . . . . . . . Rozdział XXII. Przekształcenia procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 . Wezwanie do udziału osoby trzeciej w sprawie o ustalenie ojcostwa . . 188 . Podmiotowe przekształcenie procesu nie ma mocy wstecznej . . . . . . . 189 . Próba sprostowania oznaczenia stron warunkiem przekształcenia podmiotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 . Cofnięcie pozwu a art. 194 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 . Uprawnienia do wniesienia apelacji przez osobę, która nie stała się formalnie stroną procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 . Zgłoszenie inicjatywy przystąpienia osoby trzeciej do procesu . . . . . . Rozdział XXIII. Odrzucenie i cofniecie pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 . Przesłanki tożsamości roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 . Obowiązki sądu przy odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 . Ograniczenia zakresu badania właściwości sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 . Ograniczenia zakresu badania właściwości sądu w przypadku przekazania sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 . Przekazanie sprawy pomiędzy wydziałem cywilnym a sądem gospodarczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 . Czy komornik jest sądem w rozumieniu art. 200 KPC . . . . . . . . . . . . . 199 . Rozpoznanie sprawy przez niewłaściwy wydział . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 . Uprawnienie prokuratora do cofnięcia powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . 201 . Cofnięcie pozwu w sprawach o rozwód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 . Właściwość miejscowa sądu przy wniesieniu powództwa wzajemnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXIV. Rozprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 . Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 . Zasada bezstronności sądu a pouczanie co do roszczeń . . . . . . . . . . . . 205 . Niedopuszczalność oparcia wyroku na warunkowym uznaniu . . . . . . . 206 . Uznanie roszczenia; podniesienie zarzutu przedawnienia . . . . . . . . . . 207 . Artykuł 217 KPC – dowody powoływane dla zwłoki . . . . . . . . . . . . . . 208 . Przyczyny pominięcia dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 . Przeprowadzenie dowodów po zamknięciu rozprawy . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXV. Przedmiot i ocena dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 . Zgłaszanie dowodu niemającego istotnego znaczenia dla sprawy . . . . 211 . Odmowa przesłuchania biegłego narusza zasadę kontradyktoryjności postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 227 229 230 231 232 233 235 237 239 239 241 242 243 245 248 250 250 251 252 254 255 256 257 258 259 261 262 262 263 264 266 267 268 269 270 270 271 XIII Spis treści 212 . Przesłanki naruszenia art. 227 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 . Kryteria oceny notoryjności danego faktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 . Ocena faktu mającego znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy . . . . . . . . 215 . Pojęcie faktu powszechnie znanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 . Przyznany fakt musi być jasno określony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 . Domniemanie faktyczne wchodzi w rachubę w braku bezpośrednich środków dowodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 . Domniemanie faktyczne a domniemanie prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 . Podstawą konstruowania domniemania faktycznego są też zasady doświadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXVI. Postępowanie dowodowe ogólne. Środki dowodowe . . . . 220 . Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nie jest dokumentem urzędowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 . Dokument urzędowy sporządzony przez organizacje wymienione w art. 244 § 2 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 . Moc dowodowa dokumentu prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 . Ciężar obalenia dokumentu prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 . Możliwość żądania zapłaty za informacje udzielone sądowi . . . . . . . . 225 . Bank ma prawo do wynagrodzenia za udzielenie informacji . . . . . . . . 226 . Dopuszczalność dowodu ze świadków i dowodu z przesłuchania stron w świetle art. 74 § 2 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 . Granice zakazu prowadzenia dowodu w art. 247 KPC . . . . . . . . . . . . . 228 . Dowód z zeznań świadków a osnowa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . 229 . Świadkowi przysługuje zażalenie na postanowienie sądu odmawiające przyznania należności związanych ze stawiennictwem na wezwanie sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 . Odmowa składania zeznań przez świadka wobec strony nie uniemożliwia składania wniosku o dopuszczenie dowodu z ich zeznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 . Dopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w zakresie radiestezji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 . Biegłym powinna być osoba, która się wcześniej z faktami istotnymi dla rozstrzygnięcia sprawy nie zetknęła . . . . . . . . . . . . . . . . 233 . Opinia biegłego ma na celu należytą ocenę zebranego w sprawie materiału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 . Kryteria oceny opinii biegłego w postępowaniu cywilnym . . . . . . . . . 235 . Moc dowodowa badania DNA w postępowaniu o ustalenie ojcostwa . Rozdział XXVII. Wydanie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 . Wyrok wstępny i postanowienie wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 . Dopuszczalność wydania wyroku wstępnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 . Rozłożenie świadczenia pieniężnego na raty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 . Orzeczenie ponad żądanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 . Sporządzenie uzasadnienia wyroku przez ławników . . . . . . . . . . . . . . 241 . Brak podpisu sentencji wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 . Wyrok wstępny a wyrok zaoczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 272 273 274 275 276 277 278 279 279 280 281 282 282 284 285 287 289 290 291 292 293 294 295 296 297 297 298 299 300 302 303 304 XIV Spis treści Rozdział XXVIII. Natychmiastowa wykonalność wyroków . . . . . . . . . . . . 243 . Egzekucja świadczenia zasądzonego nieprawomocnym wyrokiem zaopatrzonym w rygor natychmiastowej wykonalności . . . . . . . . . . . . 244 . Roszczenia odszkodowawcze związane z wykonaniem wyroku o nadanym rygorze natychmiastowej wykonalności . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXIX. Wyroki zaoczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 . Przesłanki wydania wyroku zaocznego. Niezłożenie wyjaśnień 306 306 307 309 309 310 311 312 313 314 315 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 325 327 329 329 330 331 333 334 337 339 339 340 342 343 XV przez pozwanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 . Przesłanki wydania wyroku zaocznego. Termin doręczenia wezwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 . Dopuszczalność rozszerzenia powództwa po wydaniu wyroku zaocznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 . Dopuszczalność cofnięcia sprzeciwu od wyroku zaocznego . . . . . . . . 249 . Orzeczenie o wyroku zaocznym po zmianie powództwa . . . . . . . . . . . 250 . Wzruszenie wyroku zaocznego. Zakres kontroli sądu odwoławczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXX. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków . . . . . . . 251 . Sprostowanie wyroku a środek odwoławczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 . Sprostowanie uzasadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 . Sprostowanie zagranicznych wyroków przez sąd polski . . . . . . . . . . . 254 . Sprostowanie uzasadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 . Błąd pisarski w odpisie orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 . Skutki niewniesienia w terminie wniosku o uzupełnienie wyroku . . . . 257 . Forma uzupełnienia wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 . Wykładnia orzeczenia z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 . Wykładnia ugody sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 . Wniosek o wykładnię uzasadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXI. Postanowienia sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 . Wymogi formalne ważności postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 . Orzeczenie dotyczące toku postępowania zapada w formie postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXII. Prawomocność orzeczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 . Data uprawomocnienia się orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 . Zażalenie na postanowienie o stwierdzeniu prawomocności orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 . Skutki wątpliwości dotyczące powagi rzeczy osądzonej . . . . . . . . . . . 266 . Kryteria oceny powagi rzeczy osądzonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 . Nieusuwalna następcza utrata zdolności sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . CZĘŚĆ DRUGA. Środki odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Apelacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Wspólność obowiązków jako przesłanka rozpoznania apelacji na rzecz współuczestników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Badanie przez sąd odwoławczy naruszeń prawa materialnego w I instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Wniesienie rewizji wprost do sądu rewizyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Forma pytania przedstawianego SN w ramach zagadnienia prawnego Spis treści 6 . 7 . 5 . Charakter i granice możliwości modyfikacji zarzutów apelacji oraz oparcia jej na nowych faktach lub dowodach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakaz reformationis in peius w postępowaniu spowodowanym apelacją od wyroku rozwodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odrzucenie rewizji wniesionej po bezpodstawnym przywróceniu terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . Odrzucenie apelacji w związku z datą pełnomocnictwa . . . . . . . . . . . . 9 . Badanie nieważności postępowania pierwszoinstancyjnego w postępowaniu kasacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . Pominięcie dowodów zgłoszonych przez stronę . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . Prekluzja procesowa a nowe fakty i dowody dotyczące nieważności czynności prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . Nowe fakty w apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . Zażalenie oznaczone jako rewizja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . Błędne określenie środka odwoławczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . Zażalenie na postanowienie w sentencji wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . Zażalenie na postanowienie w sprawie niedopuszczalności ugody . . . 18 . Oczywiście uzasadnione zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . Badanie zasadności zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . Dopuszczalność zażaleń do SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . Dopuszczalność skargi kasacyjnej na oddalenie zażalenia . . . . . . . . . . 22 . Zażalenie na postanowienie w sprawie trybu postępowania . . . . . . . . . 23 . Zażalenie na postanowienie o wstrzymaniu wykonania nakazu . . . . . . Rozdział III. Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . Cel postępowania kasacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . Ustanowienie pełnomocnika z urzędu a termin do wniesienia kasacji . 26 . Dopuszczalność kasacji na postanowienie odwoławczej Izby Morskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . Kasacja w sprawie o unieważnienie uchwały wspólników . . . . . . . . . . 28 . Zaskarżenie wysokości renty a dopuszczalność skargi kasacyjnej . . . . 29 . Oznaczanie wartości przedmiotu zaskarżenia w skardze kasacyjnej . . 30 Stosowanie art. 19–23 KPC w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . Sprawdzanie wartości przedmiotu zaskarżenia przy kasacji . . . . . . . . . 32 . Wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawie o dział spadku . . . . . . . . . 33 . Zastosowanie przedsądu do pisma niebędącego skargą kasacyjną . . . . 34 . Uzasadnienie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania . 35 . Przedsąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania i jego uzasadnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . Oznaczenia zakresu żądanego uchylenia wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . Niedopuszczalność skargi kasacyjnej opartej wyłącznie na zarzutach 38 . dotyczących ustalenia faktów lub oceny dowodów . . . . . . . . . . . . . . . 39 . Odrzucenie pozwu a zarzuty kasacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 . Naruszenie umowy między stronami jako podstawa skargi kasacyjnej XVI 344 346 347 348 349 350 351 352 354 354 356 357 359 360 362 363 364 365 369 371 373 373 375 376 378 379 380 381 382 383 384 386 388 391 393 394 395 396 Spis treści 47 . 41 . Przytoczenie podstaw skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . Podstawy skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 . Naruszenie prawa materialnego jako podstawa skargi kasacyjnej . . . . 44 . Brak w skardze kasacyjnej wniosku o przyjęcie jej do rozpoznania . . . 45 . Odrzucenie skargi kasacyjnej przez sąd II instancji . . . . . . . . . . . . . . . 46 . Forma orzekania przy rozpoznaniu kasacji na posiedzeniu niejawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyłączenie sędziego od badania formalnej dopuszczalności skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . Cofnięcie skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . Wznowienie postępowania po wyroku Trybunału Konstytucyjnego . . 50 . Oparcie skargi na podstawie wznowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 . Niedziałanie w procesie pełnomocnika z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 . Nienależyte wykonywanie czynności procesowych przez adwokata jako przesłanka wznowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . Pozbawienie strony możności działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 . Sąd właściwy do wznowienia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . Sąd właściwy do wznowienia postępowania na podstawie art. 403 § 2 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . Orzeczenie co do istoty sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 . Uzyskanie wyroku za pomocą przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 . Początek biegu terminu dla skargi o wznowienie postępowania . . . . . 59 . Rozpoznanie zasadności skargi o wznowienie postępowania na rozprawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . Wykładnia art. 413 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 . Wyrok oparty na podrobionym dokumencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 . Powstanie środka dowodowego po uprawomocnieniu się wyroku . . . . 63 . Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem 66 . 65 . prawomocnego orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . Termin od którego istnieje możliwość podnoszenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Dziedziczenie legitymacji do wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skarb Państwa w postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . Nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu a skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . . . Skarga na brak rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki a skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . Pojęcie „niezgodności z prawem orzeczenia” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 . Wyjątkowy wypadek w rozumieniu art. 4241 § 2 KPC . . . . . . . . . . . . . 70 . Możliwość ponownego wniesienia odrzuconej skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . 71 . Uprawdopodobnienie wystąpienia szkody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 . 397 398 399 401 402 404 406 407 408 408 410 411 413 414 415 417 418 419 421 422 423 424 425 427 428 428 431 434 435 437 439 440 442 XVII Spis treści 72 . Wykazanie, że wzruszenie zaskarżonego orzeczenia nie było i nie jest możliwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 . Wyjątkowy przypadek w rozumieniu art. 4245 § 1 pkt 5 KPC . . . . . . . 74 . Odrzucenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przez sąd I instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZĘŚĆ TRZECIA. Postępowania odrębne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich oraz w sprawach 2 . ze stosunków między rodzicami a dziećmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron w postępowaniu 1 . w sprawach małżeńskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwód i ustalenie wstecznej daty ustania wspólności majątkowej w jednym pozwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Pełnomocnictwo w sprawie o rozwód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Żądanie rozwodu przez stronę pozwaną a umorzenie postępowania na skutek cofnięcia pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obowiązek sądu przeprowadzania postępowania dowodowego w świetle art. 441 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozstrzygnięcie o obowiązku alimentacyjnym między małżonkami w wyroku rozwodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 6 . Rozdział II. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy 14 . i ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . Zakład pracy w rozumieniu art. 461 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . Właściwość przemienna sądu w sprawie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . Dopuszczalność zawarcia ugody w sprawie z zakresu prawa pracy . . . 10 . Przekazanie sprawy w trybie art. 464 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . Forma apelacji z art. 466 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . Kryterium dopuszczalności zawarcia ugody w sprawie z zakresu prawa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . Ocena dopuszczalności ugody sądowej według art. 469 KPC . . . . . . . Rozdział III. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania . . . . . . . Kwalifikacja sprawy jako przynależnej do kategorii spraw o naruszenie posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . Niedopuszczalność powództwa wzajemnego o naruszenie posiadania Rozdział IV. Postępowanie w sprawach gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . 16 . Przykład sprawy gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . Pojęcie sprawy gospodarczej a stosunki spółdzielcze . . . . . . . . . . . . . . 18 . Zakres pojęcia sprawy gospodarczej. Działalność adwokata . . . . . . . . 19 . Sprawy gospodarcze z udziałem podmiotów prawa publicznego . . . . . 20 . Zdolność sądowa w postępowaniu gospodarczym . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . Prawo powoływania zarzutów, twierdzeń w postępowaniu gospodarczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . Powództwo wzajemne w postępowaniu gospodarczym . . . . . . . . . . . . 23 . Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu gospodarczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Postępowanie nakazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . Zakres orzekania sądu rozpoznającego zarzuty od nakazu zapłaty . . . . XVIII 443 444 446 449 451 451 452 454 455 456 457 458 458 459 460 461 462 463 465 466 466 467 468 468 470 472 473 474 476 478 480 482 482 Spis treści 32 . 33 . 34 . 25 . Skutki wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty po upływie terminu . . . 26 . Zaskarżalność postanowień w przedmiocie wstrzymania wykonania nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Postępowanie upominawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relacja między postępowaniem w sprawach gospodarczych a postępowaniem upominawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VII. Postępowanie uproszczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . 28 . Dopuszczalność równoczesnego stosowania przepisów o postępowaniu uproszczonym oraz przepisów o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . Sprawy gospodarcze a postępowanie uproszczone . . . . . . . . . . . . . . . 30 . Zakres przedmiotowy postępowania uproszczonego . . . . . . . . . . . . . . 31 . Zgodność art. 5059 § 1, art. 5052 oraz art . 5055 § 1 i 2 KPC z Konstytucją RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zgodność ograniczenia zarzutu potrącenia (art. 5054 § 2 KPC) z Konstytucją RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dopuszczalność rozpoznawania w postępowaniu uproszczonym oraz gospodarczym sprawy z powództwa cesjonariusza przeciwko dłużnikowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Możliwość rozpoznawania spraw o tzw. roszczenia rozdrobnione w postępowaniu uproszczonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZĘŚĆ CZWARTA. Postępowanie nieprocesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Postępowanie nieprocesowe. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . 1 . Właściwość rzeczowa w postępowaniu nieprocesowym . . . . . . . . . . . 2 . Uczestnik postępowania nieprocesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Wznowienie postępowania nieprocesowego (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Wznowienie postępowania nieprocesowego (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Skład orzekający w postępowaniu nieprocesowym . . . . . . . . . . . . . . . 6 . Sposób zawiadomienia o odroczeniu terminu publikacyjnego w postępowaniu nieprocesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . Dopuszczalność kasacji w postępowaniu wieczystoksięgowym . . . . . 8 . Postanowienie częściowe w postępowaniu nieprocesowym o zniesienie współwłasności nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . Postanowienie częściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . Postanowienie częściowe w postępowaniu nieprocesowym . . . . . . . . . 11 . Prawomocność postanowienia wstępnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . Stwierdzenie zgonu na podstawie domniemań faktycznych . . . . . . . . . 13 . Wznowienie postępowania w sprawie o uznanie za zmarłego (I) . . . . . 14 . Wznowienie postępowania w sprawie o uznanie za zmarłego (II) . . . . Rozdział III. Ubezwłasnowolnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . Uczestnicy postępowania o ubezwłasnowolnienie . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . Uczestnicy postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . Wszczęcie postępowania przez ubezwłasnowolnionego . . . . . . . . . . . . 18 . Udział prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . Zażalenie na odmowę oddania pod obserwację . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . Udzielenie pełnomocnictwa przez ubezwłasnowolnionego . . . . . . . . . 483 483 485 485 486 486 488 489 491 492 494 496 499 501 501 502 503 505 506 508 509 510 511 513 514 516 516 517 518 520 520 521 522 524 525 526 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: