Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00627 010659 7970667 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie cywilne. Pytania - ebook/pdf
Postępowanie cywilne. Pytania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 422
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7448-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Repetytorium ,,Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne' zawiera kompleksowo opracowane pytania wraz z odpowiedziami z zakresu m.in.: postępowania przed sądem I instancji; postępowania dowodowego i środków dowodowych; środków zaskarżenia; postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego; międzynarodowego postępowania cywilnego.

Siódme wydanie obejmuje zarówno już wprowadzone zmiany, jak i projekty odnoszące się do informatyzacji postępowania rozpoznawczego i postępowania egzekucyjnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C·H·BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE Kazusy Becka K. Flaga-Gieruszyńska POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 6 Testy Becka K. Flaga-Gieruszyńska PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 4 Skrypty Becka A. Zieliński (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 7 Komentarze Kodeksowe KODEKS CYWILNY. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY, KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH, wyd. 26 Edycja Sądowa www.ksiegarnia.beck.pl Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie poprawione i zaktualizowane dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US Uniwersytet Szczeciński WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7447-5 ISBN e-book 978-83-255-7448-2 Spis treści Wykaz skrótów ______________________________________________________ VII Literatura __________________________________________________________ XI Przedmowa _________________________________________________________ XIII Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego ________ Pytanie 1–15 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego ______ Pytanie 16–29 Rozdział III. Podmioty postępowania ___________________________________ Pytanie 30–72 Rozdział IV. Koszty procesu ___________________________________________ Pytanie 73–80 Rozdział V. Przedmiot procesu cywilnego _______________________________ Pytanie 81–84 Rozdział VI. Czynności procesowe _____________________________________ Pytanie 85–99 Rozdział VII. Przebieg postępowania przed sądem I instancji ______________ Pytanie 100–120 Rozdział VIII. Dowody w postępowaniu cywilnym ________________________ Pytanie 121–134 Rozdział IX. Orzeczenia ______________________________________________ Pytanie 135–149 Rozdział X. Środki zaskarżenia ________________________________________ Pytanie 150–167 Rozdział XI. Postępowania odrębne ____________________________________ Pytanie 168–187 1 10 17 48 60 62 79 97 108 120 139 VI Spis treści Rozdział XII. Postępowanie nieprocesowe – zagadnienia ogólne ___________ Pytanie 188–219 Rozdział XIII. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa osobowego _____ Pytanie 220–240 Rozdział XIV. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli ____________________________________________ Pytanie 241–268 Rozdział XV. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego ______ Pytanie 269–286 Rozdział XVI. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa spadkowego ____ Pytanie 287–306 Rozdział XVII. Inne postępowania w trybie postępowania nieprocesowego _ Pytanie 307–317 Rozdział XVIII. Postępowanie zabezpieczające __________________________ Pytanie 318–332 Rozdział XIX. Postępowanie egzekucyjne – zagadnienia ogólne ___________ Pytanie 333–375 Rozdział XX. Poszczególne rodzaje egzekucji ___________________________ Pytanie 376–417 Rozdział XXI. Postępowanie przed sądem polubownym __________________ Pytanie 418–424 Rozdział XXII. Międzynarodowe postępowanie cywilne – zagadnienia ogólne ______________________________________________ Pytanie 425–431 Rozdział XXIII. Jurysdykcja krajowa ___________________________________ Pytanie 432–453 Rozdział XXIV. Inne zagadnienia procesowe w międzynarodowym postępowaniu cywilnym ___________________________________________ Pytanie 454–460 Rozdział XXV. Uznanie i wykonanie orzeczeń sądów państw obcych _______ Pytanie 461–467 168 186 200 224 239 252 260 270 306 356 366 368 384 390 Indeks rzeczowy _____________________________________________________ 399 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AlkU ___________ ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu KomSEgzU _____ ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) KC ____________ Kodeks cywilny KK ____________ Kodeks karny KP _____________ Kodeks pracy KPC ___________ Kodeks postępowania cywilnego KPK ___________ Kodeks postępowania karnego KRO ___________ Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSCU __________ ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.) KSH ___________ Kodeks spółek handlowych KWU __________ ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 382) NielU __________ ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst ObrInFinU ______ ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst ObywPolU ______ ustawa z 2.4.2009 r. o obywatelstwie polskim (tekst jedn. Dz.U. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.) OchrKonkU _____ ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst PodpElU ________ ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 161 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 184) z 2013 r. poz. 262 ze zm.) PostEgzAdmU ___ ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) PostZabSpadkR __ rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1.10.1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i spo- rządzaniu spisu inwentarza (Dz.U. Nr 92, poz. 411) PrASC _________ ustawa z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) VIII Wykaz skrótów PrCel __________ ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 727 ze zm.) PrPostSAdm _____ ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini- PrRDrog ________ ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. stracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) z 2014 r. poz. 243 ze zm.) PrTel ___________ ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. rozp. Nr 805/2004 _ rozporządzenie (WE) Nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyj- nego dla roszczeń bezspornych (Dz.Urz. UE L Nr 143, s. 15) rozp Nr 1896/2006 rozporządzenie (WE) Nr 1896/2006 z 12.12.2006 r. Parlamentu Euro- pejskiego i Rady ustanawiające postępowanie w sprawie europejskie- go nakazu zapłaty (Dz.Urz. UE L Nr 399, s. 1) rozp. Nr 861/2007 _ rozporządzenie (WE) Nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz.Urz. UE L Nr 199, s. 1) rozp. Nr 4/2009 ___ rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009 z 18.12.2008 r. w sprawie ju- rysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz. UE L Nr 7 z 2009 r., s. 1) rozp. Nr 1215/1012 _ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012 z 12.12.2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L Nr 351, s. 1) rozp. Nr 606/2013 _ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 606/2013 z 12.6.2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych (Dz.Urz. UE L Nr 181, s. 4) RPOU __________ ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1648) 2. Czasopisma, publikatory OSN ___________ Orzecznictwo Sądu Najwyższego (poprzednio: Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego, orzeczenia Izby Cywilnej – do 1952 r., od 1953 r. do 1961 r. – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, w 1962 r. – Izby Cywilnej, od 1963 r. do 1981 r. – Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, od 1982 r. do 1989 r. – Izby Cywilnej i Administracyj- nej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, od 1990 r. do 1994 r. Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Spo- łecznych, od 1994 r. – Izby Cywilnej) OSPiKA ________ Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Wykaz skrótów IX 3. Inne skróty art. ____________ artykuł CEIDG _________ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej cz. _____________ część Dz.U. __________ Dziennik Ustaw Dz.Urz. _________ Dziennik Urzędowy in. _____________ inne KRS ___________ Krajowy Rejestr Sądowy lit. _____________ litera m.in. ___________ między innymi n. ______________ następne (-a, -e) niepubl. _________ niepublikowane (-a, -y) Nr _____________ numer orz. ____________ orzeczenie pkt ____________ punkt por. ____________ porównaj post. ___________ postanowienie rozdz. __________ rozdział s. ______________ strona SN ____________ Sąd Najwyższy SN (7) __________ Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów t. ______________ tom tekst jedn. _______ tekst jednolity TK ____________ Trybunał Konstytucyjny uchw. __________ uchwała UOKiK _________ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ust. ____________ ustęp wyr. ____________ wyrok zd. _____________ zdanie ze zm. __________ ze zmianami zob. ____________ zobacz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie cywilne. Pytania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: