Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00363 005425 13859789 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie cywilne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 2 - ebook/pdf
Postępowanie cywilne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 554
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8067-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. do Dz.U. z 2017 r. poz. 2180

Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!

Pytania

Kazusy

Tablice

Testy

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

REPETYTORIA BECKA Postępowanie cywilne 2. wydanie pytania kazusy tablice testy REPETYTORIA BECKA Postępowanie cywilne Polecamy w tej serii: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, wyd. 2 POSTĘPOWANIE KARNE, wyd. 2 PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 6 PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE, wyd. 2 PRAWO KARNE, wyd. 2 PRAWO KONSTYTUCYJNE PRAWO PRACY, wyd. 2 PRAWO RZECZOWE, wyd. 6 SPADKI I PRAWO RODZINNE, wyd. 2 ZOBOWIĄZANIA, wyd. 2 Postępowanie cywilne pytania • kazusy • tablice • testy 2. wydanie prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska Adam Ablewicz Emilia Rucińska-Sech WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2018 Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. (do Dz.U. z 2017 r. poz. 2180) Wydawca: Wioletta Żelazowska Poszczególne części opracowali: Pytania egzaminacyjne: prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńka Kazusy: Adam Ablewicz Tablice: Emilia Rucińska-Sech Testy: www.testy-prawnicze.pl © Wydawnictwo C.H.Beck 2018 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-812-8066-2 ISBN e-book 978-83-812-8067-9 Spis treści Wykaz skrótów ______________________________________________________ XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego_ ________ Pytania 1–7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego ______ Pytania 8–18 Rozdział III. Podmioty postępowania _ __________________________________ Pytania 19–52 Rozdział IV. Koszty procesu _ __________________________________________ Pytania 53–58 Rozdział V. Przedmiot procesu cywilnego _______________________________ Pytania 59–61 Rozdział VI. Czynności procesowe______________________________________ Pytania 62–72 Rozdział VII. Przebieg postępowania przed sądem I instancji ______________ Pytania 73–91 Rozdział VIII. Dowody w postępowaniu cywilnym ________________________ Pytania 92–104 Rozdział IX. Orzeczenia _ _____________________________________________ Pytania 105–118 Rozdział X. Środki zaskarżenia ________________________________________ Pytania 119–132 Rozdział XI. Postępowania odrębne ____________________________________ Pytania 133–140 Rozdział XII. Postępowanie nieprocesowe – zagadnienia ogólne _ __________ Pytania 141–159 1 5 10 34 40 41 53 68 77 87 101 114 VI Spis treści Rozdział XIII. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa osobowego_ _____ Pytania 160–164 Rozdział XIV. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli ____________________________________________ Pytania 165–173 Rozdział XV. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego ______ Pytania 174–177 Rozdział XVI. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa spadkowego_____ Pytania 178–186 Rozdział XVII. Inne postępowania w trybie postępowania nieprocesowego___ Pytania 187–188 Rozdział XVIII. Postępowanie zabezpieczające _ _________________________ Pytania 189–197 Rozdział XIX. Postępowanie egzekucyjne – zagadnienia ogólne____________ Pytania 198–225 Rozdział XX. Postępowanie przed sądem polubownym_ __________________ Pytania 226–230 Rozdział XXI. Międzynarodowe postępowanie cywilne – zagadnienia ogólne ___________________________________________________________ Pytania 231–232 Rozdział XXII. Jurysdykcja krajowa _ ___________________________________ Pytania 233–237 Rozdział XXIII. Uznanie i wykonanie orzeczeń sądów państw obcych _ _____ Pytania 238–240 Część B. Kazusy Kazus 1. Sprawa cywilna _ ______________________________________________ Kazus 2. Zasada jawności _______________________________________________ Kazus 3. Związanie sądu ustaleniami wyroku karnego _ _______________________ Kazus 4. Doliczanie odsetek do wartości przedmiotu zaskarżenia_ ______________ Kazus 5. Wartość przedmiotu sporu ______________________________________ Kazus 6. Wartość przedmiotu zaskarżenia (I) _______________________________ Kazus 7. Wartość przedmiotu zaskarżenia (II)_______________________________ Kazus 8. Zasada ciągłości właściwości sądu_ ________________________________ Kazus 9. Właściwość rzeczowa sądu ______________________________________ Kazus 10. Właściwość miejscowa wyłączna _ ________________________________ Kazus 11. Właściwość miejscowa przemienna _ ______________________________ Kazus 12. Zmiana właściwości miejscowej __________________________________ 125 129 137 140 145 147 153 176 182 183 186 189 191 193 195 198 199 200 201 203 205 208 210 Spis treści Kazus 13. Właściwość miejscowa sądu _____________________________________ Kazus 14. Właściwość umowna_ __________________________________________ Kazus 15. Właściwość sądu ______________________________________________ Kazus 16. Skład sądu _ __________________________________________________ Kazus 17. Wyłączenie sędziego – nieważność postępowania ____________________ Kazus 18. Zdolność sądowa______________________________________________ Kazus 19. Zdolność sądowa. Dopuszczalność drogi sądowej_ ___________________ Kazus 20. Zdolność procesowa_ __________________________________________ Kazus 21. Współuczestnictwo formalne w sporze_____________________________ Kazus 22. Współuczestnictwo konieczne _ __________________________________ Kazus 23. Interwencja _ _________________________________________________ Kazus 24. Udział gminy w sprawie o eksmisję________________________________ Kazus 25. Zdolność sądowa jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa ___________ Kazus 26. Pełnomocnictwo procesowe_____________________________________ Kazus 27. Pełnomocnictwo ______________________________________________ Kazus 28. Działanie bez umocowania ______________________________________ Kazus 29. Umocowanie do działania, udokumentowanie_ ______________________ Kazus 30. Odwołanie czynności pełnomocnika_______________________________ Kazus 31. Wygaśnięcie pełnomocnictwa ____________________________________ Kazus 32. Przywrócenie terminu a środek zaskarżenia_________________________ Kazus 33. Śmierć pełnomocnika _ _________________________________________ Kazus 34. Braki pism _ __________________________________________________ Kazus 35. Nieuiszczenie zaliczki na opinię___________________________________ Kazus 36. Doręczanie pism ______________________________________________ Kazus 37. Doręczanie pism sądowych______________________________________ Kazus 38. Dni ustawowo wolne od pracy ___________________________________ Kazus 39. Przywrócenie terminu_ _________________________________________ Kazus 40. Res iudicata___________________________________________________ Kazus 41. Kumulacja roszczeń (I)__________________________________________ Kazus 42. Kumulacja roszczeń (II) _________________________________________ Kazus 43. Śmierć powoda przed wszczęciem postępowania ____________________ Kazus 44. Odwołanie cofnięcia pozwu _ ____________________________________ Kazus 45. Ugoda sądowa_ _______________________________________________ Kazus 46. Wyrok zaoczny________________________________________________ Kazus 47. Cofnięcie sprzeciwu od wyroku zaocznego _________________________ Kazus 48. Uzupełnienie wyroku (I) ________________________________________ Kazus 49. Uzupełnienie wyroku (II)________________________________________ Kazus 50. Zagadnienie prawne _ __________________________________________ Kazus 51. Zwolnienie od kosztów a oczywista bezzasadność środka odwoławczego_ _______________________________________________ Kazus 52. Zasądzenie kosztów procesu _ ___________________________________ Kazus 53. Koszty procesu przy współuczestnictwie ___________________________ Kazus 54. Zażalenie na koszty ____________________________________________ Kazus 55. Postępowanie nieprocesowe – zainteresowany_ _____________________ Kazus 56. Ponowny tytuł wykonawczy _____________________________________ VII 212 214 216 217 219 222 224 225 227 229 230 233 236 238 241 245 247 249 252 254 256 258 260 261 263 266 267 269 270 272 274 275 277 278 280 281 282 284 285 287 290 291 293 297 VIII Spis treści Część C. Tablice Rozdział I. Uwagi ogólne_ _____________________________________________ Tablica 1. Definicja sprawy cywilnej_______________________________________ Tablica 2. Rodzaje i tryby postępowania cywilnego___________________________ Tablica 3. Jawność postępowania cywilnego ________________________________ Rozdział II. Sąd ______________________________________________________ Tablica 4. Właściwość sądu w zależności od źródła przekazania sprawy do rozpoznania_______________________________________________ Tablica 5. Rodzaje właściwości sądu _ _____________________________________ Tablica 6. Niewłaściwość sądu_ __________________________________________ Tablica 7. Właściwość rzeczowa _________________________________________ Tablica 8. Właściwość miejscowa_________________________________________ Tablica 9. Właściwość miejscowa ogólna___________________________________ Tablica 10. Właściwość miejscowa przemienna i wyłączna______________________ Tablica 11. Skład sądu___________________________________________________ Tablica 12. Podstawy wyłączenia sędziego _ _________________________________ Tablica 13. Referendarz sądowy___________________________________________ Tablica 14. Prokurator __________________________________________________ Tablica 15. Wartość przedmiotu sporu (I)_ __________________________________ Tablica 16. Wartość przedmiotu sporu (II)___________________________________ Rozdział III. Strony_ __________________________________________________ Tablica 17. Zdolność sądowa a zdolność procesowa___________________________ Tablica 18. Skutki braku zdolności sądowej_ _________________________________ Tablica 19. Skutki braku zdolności procesowej_ ______________________________ Tablica 20. Współuczestnictwo w sporze _ __________________________________ Tablica 21. Interwencja procesowa ________________________________________ Tablica 22. Interwenient uboczny _ ________________________________________ Tablica 23. Przypozwanie a dopozwanie_ ___________________________________ Tablica 24. Pełnomocnictwo procesowe_ ___________________________________ Tablica 25. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez mocodawcę_________________ Tablica 26. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez pełnomocnika _______________ Tablica 27. Wygaśnięcie pełnomocnictwa ___________________________________ Rozdział IV. Koszty procesu _ __________________________________________ Tablica 28. Koszty – podział______________________________________________ Tablica 29. Opłaty – podział______________________________________________ Tablica 30. Zwrot opłaty_________________________________________________ Tablica 31. Zasada ponoszenia kosztów procesu______________________________ Tablica 32. Formy uiszczania opłat sądowych ________________________________ 299 299 300 301 302 302 303 303 304 306 307 308 309 310 311 314 317 318 319 319 320 321 322 324 325 326 327 328 328 328 329 329 330 331 332 333 Spis treści Rozdział V. Czynności procesowe – wiadomości ogólne _ __________________ Tablica 33. Pisma procesowe_____________________________________________ Tablica 34. Elementy pisma procesowego___________________________________ Tablica 35. Pismo z brakami formalnymi lub bez opłaty ________________________ Tablica 36. Doręczenia__________________________________________________ Tablica 37. Posiedzenia sądowe_ __________________________________________ Tablica 38. Terminy ustawowe a sądowe____________________________________ Tablica 39. Przykładowe terminy ustawowe, sądowe, umowne i instrukcyjne_______ Tablica 40. Przywrócenie terminu_ ________________________________________ Tablica 41. Zawieszenie postępowania _____________________________________ Rozdział VI. I instancja________________________________________________ Tablica 42. Mediacja a postępowanie pojednawcze____________________________ Tablica 43. Pozew – kwalifikowane pismo procesowe _________________________ Tablica 44. Przykład pozwu ______________________________________________ Tablica 45. Przekształcenia podmiotowe powództwa__________________________ Tablica 46. Powództwo wzajemne _ _______________________________________ Tablica 47. Niedopuszczalność powództwa wzajemnego w postępowaniach odrębnych___________________________________________________ Tablica 48. Przyczyny odrzucenia pozwu____________________________________ Tablica 49. Przebieg rozprawy____________________________________________ Rozdział VII. Dowody_________________________________________________ Tablica 50. Środki dowodowe ____________________________________________ Tablica 51. Fakty niewymagające dowodu___________________________________ Tablica 52. Domniemania________________________________________________ Rozdział VIII. Orzeczenia _____________________________________________ Tablica 53. Podział wyroków (I)___________________________________________ Tablica 54. Podział wyroków (II) __________________________________________ Tablica 55. Sentencja, ogłoszenie, uzasadnienie i doręczenie wyroku _ ____________ Tablica 56. Rygor natychmiastowej wykonalności_ ____________________________ Tablica 57. Wyrok zaoczny_______________________________________________ Tablica 58. Rektyfikacja wyroku_ __________________________________________ Tablica 59. Postanowienia _ ______________________________________________ Tablica 60. Prawomocność orzeczeń_______________________________________ Rozdział IX. Środki odwoławcze _______________________________________ Tablica 61. Środki odwoławcze w procesie cywilnym__________________________ Tablica 62. Cechy środków odwoławczych__________________________________ Tablica 63. Apelacja – zasady ogólne _______________________________________ Tablica 64. Apelacja pełna i niepełna _______________________________________ Tablica 65. Przykład apelacji cywilnej_______________________________________ Tablica 66. Postępowanie apelacyjne_ ______________________________________ Tablica 67. Wyrok sądu II instancji_ ________________________________________ Tablica 68. Nieważność postępowania _ ____________________________________ IX 334 334 335 336 337 339 341 342 343 344 345 345 346 347 348 349 350 350 352 354 354 355 356 357 357 358 359 360 362 363 364 365 366 366 366 367 368 369 373 374 375 X Spis treści Tablica 69. Zażalenie _ _________________________________________________ Tablica 70. Zażalenie – dopuszczalność____________________________________ Tablica 71. Skarga kasacyjna_____________________________________________ Tablica 72. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego______________________ Tablica 73. Wznowienie postępowania ____________________________________ Tablica 74. Wznowienie postępowania – podstawy _ _________________________ Tablica 75. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia _ ________________________________________________ Tablica 76. Środki odwoławcze/zaskarżenia – zestawienie_ ____________________ Rozdział X. Postępowanie odrębne_____________________________________ Tablica 77. Rodzaje postępowań odrębnych ________________________________ Tablica 78. Sprawy małżeńskie___________________________________________ Tablica 79. Inicjatywa prokuratora w sprawach między rodzicami a dziećmi_ ______ Tablica 80. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych____________ Tablica 81. Postępowanie nakazowe i upominawcze _ ________________________ Tablica 82. Postępowanie uproszczone_ ___________________________________ Tablica 83. EPU _ _____________________________________________________ Rozdział XI. Postępowanie nieprocesowe _______________________________ Tablica 84. Postępowanie nieprocesowe (art. 506–6948 KPC) – zasady ogólne ____ Tablica 85. Poszczególne rodzaje spraw rozpatrywane w postępowaniu nieprocesowym _____________________________________________ Tablica 86. Wszczęcie postępowania nieprocesowego_ _______________________ Rozdział XII. Postępowanie zabezpieczające _ ___________________________ Tablica 87. Postępowanie zabezpieczające _ ________________________________ Tablica 88. Strony postępowania zabezpieczającego__________________________ Tablica 89. Warunki zabezpieczenia_______________________________________ Tablica 90. Rodzaje zabezpieczenia _______________________________________ Tablica 91. Sposoby zabezpieczenia_______________________________________ Tablica 92. Ustanie zabezpieczenia _______________________________________ Rozdział XIII. Postępowanie egzekucyjne _______________________________ Tablica 93. Podstawa egzekucji _ _________________________________________ Tablica 94. Tytuły egzekucyjne_ __________________________________________ Tablica 95. Klauzula wykonalności_ _______________________________________ Tablica 96. Etapy postępowania egzekucyjnego______________________________ Tablica 97. Przesłanki postępowania egzekucyjnego_ _________________________ Tablica 98. Podmioty postępowania egzekucyjnego __________________________ Tablica 99. Wszczęcie i prowadzenie egzekucji______________________________ Tablica 100. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego_ _______________________ Tablica 101. Umorzenie postępowania egzekucyjnego_ ________________________ Tablica 102. Ograniczenia egzekucji________________________________________ Tablica 103. Powództwa przeciwegzekucyjne________________________________ Tablica 104. Sposoby egzekucji _ __________________________________________ Tablica 105. Środki zaskarżenia ___________________________________________ 376 377 378 379 380 382 383 384 385 385 386 387 388 389 390 391 393 393 394 395 397 397 398 399 399 400 401 402 402 402 402 404 404 405 406 407 408 409 410 411 411 Spis treści Rozdział XIV. Sąd polubowny (arbitrażowy)_ ____________________________ Tablica 106. Zakres przedmiotowy kompetencji sądu polubownego_ _____________ Tablica 107. Sąd polubowny______________________________________________ Tablica 108. Zapis na sąd polubowny_______________________________________ Tablica 109. Elementy zapisu na sąd polubowny_ _____________________________ Tablica 110. Podstawy rozstrzygania sporów _ _______________________________ Tablica 111. Przebieg postępowania przed sądem polubownym _________________ Tablica 112. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej __________________________________ Tablica 113. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego_____________________ XI 412 412 412 413 414 414 415 416 417 Część D. Testy Test______________________________________ ___419_ _Odpowiedzi_do_testu_______ 523 Wykaz skrótów 1. Akty normatywne KC ___________ Kodeks cywilny KK ___________ Kodeks karny KomSEgzU _ ___ ustawa z 29.8.1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277 ze zm.) KP ____________ Kodeks pracy KPC __________ Kodeks postępowania cywilnego KPK __________ Kodeks postępowania karnego KRO __________ Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSCU _________ ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst KSH __________ ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 623 ze zm.) KWU _________ ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. NielU _________ ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. z 2017 r. poz. 1577) z 2017 r. poz. 1007 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 1654 ze zm.) OKiKU ������� ustawa z 16.2.2007 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) PodpElU _______ ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, PrAut _________ ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst PrBank ________ ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) PrNot _________ ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. PrPoczt ________ ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. PrSpółdz _______ ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. PrStow ________ ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. PrUpad ________ ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1450) poz. 1876) poz. 1796 ze zm.) poz. 1481) poz. 1560 ze zm.) z 2017 r. poz. 210) poz. 791) XIV Wykaz skrótów PrUSP _________ ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. PWKC ________ ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. RPOU _________ ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.) Nr 16, poz. 94 ze zm.) Dz.U. z 2017 r. poz. 958) Dz.U. z 2017 r. poz. 2168) poz. 1254 ze zm.) SDGU �������� ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. SNU __________ ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. SpółdzMieszkU__ ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. WłLokU _______ ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) poz. 1892 ze zm.) ZNKU _ _______ ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Czasopisma Biul. SN _______ Biuletyn Sądu Najwyższego KPP _ _________ Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP __________ Monitor Prawniczy NP ____________ Nowe Prawo OSAB _________ Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSN __________ Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNCP ________ Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Pracy OSP _ _________ Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA _______ Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK-A ________ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A Pal. ___________ Palestra PiP _ __________ Państwo i Prawo PN _ __________ Przegląd Notarialny Pr. Sp._________ Prawo Spółek Prok. i Pr. ______ Prokuratura i Prawo PS ____________ Przegląd Sądowy Rej. ___________ Rejent RPEiS _________ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. ________ Rzeczpospolita SC ____________ Studia Cywilistyczne Wok. __________ Wokanda ZNUJ _________ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Wykaz skrótów XV 3. Inne skróty art. _ __________ artykuł CEIDG ________ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej cyt. ___________ cytowana (-y, -e) EPU __________ Elektroniczne Postępowanie Upominawcze franc. _ ________ francuski KRS __________ Krajowy Rejestr Sądowy m.in. __________ między innymi m.st. __________ miasto stołeczne n. ____________ następna (-y, -e) NFZ __________ Narodowy Fundusz Zdrowia niepubl. ________ niepublikowana (-y, -e) np. ___________ na przykład Nr ____________ numer orz. ___________ orzeczenie PGRP _________ Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej post. __________ postanowienie poz. ___________ pozycja pr. zbior. _______ praca zbiorowa pyt. ___________ pytanie r. _____________ rok RPD __________ Rzecznik Praw Dziecka RPO __________ Rzecznik Praw Obywatelskich rozdz. _________ rozdział s. _____________ strona tj. _ ___________ to jest tabl. ___________ tablica tekst jedn. ______ tekst jednolity TK _ __________ Trybunał Konstytucyjny tzn. ___________ to znaczy tzw. ___________ tak zwany (-a, -e) ust. ___________ ustęp uzas. __________ uzasadnienie w zw. _ ________ w związku wyr. __________ wyrok z. _____________ zeszyt zd. ____________ zdanie zob. ___________ zobacz Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego Pytanie 1. Co to jest sprawa cywilna? Sprawami cywilnymi są sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opie- kuńczego oraz prawa pracy, i sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także inne sprawy, do których, na mocy przepisów szczególnych, stosuje się przepisy KPC (art. 1 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm., dalej: KPC). Oznacza to, że sprawami cywilnymi w znaczeniu materialnym są te sprawy, które ze swej istoty mają charakter cywilny, gdyż są normowane przepisami prawa cywilnego. Do tej grupy należą sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego i prawa pracy. Z kolei sprawami cywilnym w znaczeniu formalnym są te sprawy, które – co prawda – nie są cywilnymi ze swej natury, ale na mocy przepisów prawa zosta- ły poddane właściwości cywilnych sądów powszechnych. W tym zakresie można wskazać m.in. sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych czy też sprawy z zakresu postępowania rejestrowego. Pytanie 2. Co to jest postępowanie cywilne? Jakie są jego zadania i funkcje? Według J. Jodłowskiego postępowanie cywilne jest prowadzoną w określonych prawem formach działalnością sądów i innych właściwych organów oraz występu- jących przed tymi organami stron i innych zainteresowanych osób, zmierzającą do Postępowanie cywilne, wyd. 2, Repetytoria Becka Pytania 1–2 2 Część A. Pytania egzaminacyjne realizacji stosunków prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy oraz do ochrony wynikających z tych stosunków praw podmiotowych. Działalność ta polega na roz- patrywaniu i rozstrzyganiu spraw z zakresu tych stosunków oraz na przymusowym wykonywaniu orzeczeń sądów i innych właściwych organów stwierdzających prawa i obowiązki stron1. Według W. Broniewcza funkcje postępowania cywilnego koncentrują się na następujących zagadnieniach: 1) konkretyzowaniu i realizowaniu norm prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 2) wydawaniu zarządzeń, zwolnień i zezwoleń mających znaczenie prawne; 3) dokonywaniu czynności dokumentacyjno-rejestrowych; 4) dokonywaniu innych czynności przekazanych sądom na drodze ustawy2. Pytanie 3. Jakie są źródła prawa procesowego cywilnego? Podstawowym źródłem prawa procesowego cywilnego jest wielokrotnie noweli- zowany Kodeks postępowania cywilnego. Bardzo istotne znaczenie mają inne akty prawne zawierające przepisy z zakresu prawa procesowego cywilnego, wśród których warto wskazać: 1) ustawę z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.); ze zm.); 2) ustawę z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 3) ustawę z 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania spra- wy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1259 ze zm.); 4) ustawę z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 623 ze zm.); 5) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015 r. – Regulamin urzędo- wania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316). 1 J. Jodłowski, [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Postępowanie cywil- ne, Warszawa 1996, s. 10. 2 W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1995, s. 17. Pytanie 3 Postępowanie cywilne, wyd. 2, Repetytoria Becka Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 3 Pytanie 4. Jaki jest wpływ postępowania karnego na postępowanie cywilne? Jeśli postępowanie karne i postępowanie cywilne toczą się równolegle, sąd cywilny może zawiesić z urzędu postępowanie, zgodnie z art. 177 § 1 pkt 4 KPC, jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogło- by wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej. Ponadto, zgodnie z art. 177 § 2 KPC, jeżeli postępowanie karne nie jest jeszcze rozpoczęte, a jego rozpoczęcie zależy od wniosku strony, sąd wyznaczy termin do wszczęcia postępowania, w in- nych wypadkach może zwrócić się do właściwego organu. Jeśli chodzi o wpływ postępowania karnego na postępowanie cywilne, jeśli to- czy się ono po zakończeniu postępowania karnego, to w tym zakresie decydujące znaczenie ma art. 11 KPC, zgodnie z którym ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego, co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może po- woływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną. Oznacza to, że sąd cywilny nie może dokonywać ustaleń objętych owym związaniem. Jeżeli mamy do czynienia z wyrokiem uniewinniającym, to nie ma on znaczenia dla przebiegu postępowania cywilnego z uwagi na to, że niestwierdzenie przestęp- stwa nie wyklucza odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego materialnego, np. w ramach odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynu niedozwolonego. W przypadku postępowania cywilnego toczącego się przed postępowaniem kar- nym, wpływ tego ostatniego jest ograniczony i sprowadza się do ewentualnej pod- stawy wznowienia postępowania na mocy następujących przepisów KPC: 1) art. 403 § 1 pkt 1, zgodnie z którym można żądać wznowienia postępowania, gdy wyrok został oparty na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym; 2) art. 403 § 2, który stanowi, że można również żądać wznowienia w razie póź- niejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodo- wych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu; w tym ostatnim przypadku okoliczności lub środki dowodowe mogą być wykryte też w toku późniejszego postępowania karnego. Pytanie 5. Jaki jest zasięg terytorialny norm prawa procesowego cywilnego? Podstawową zasadą jest ta, że sąd zawsze stosuje prawo procesowe państwa jego siedziby (lex fori processualis), bez względu na to, według jakiego prawa material- nego będzie oceniane roszczenie stanowiące przedmiot postępowania. Od powyż- szej zasady mogą istnieć wyjątki wynikające z przepisów prawa międzynarodowe- Postępowanie cywilne, wyd. 2, Repetytoria Becka Pytania 4–5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie cywilne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: