Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00553 013942 8797709 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie cywilne w pigułce. Wydanie 4 - ebook/pdf
Postępowanie cywilne w pigułce. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 350
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8600-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: wrzesień 2016 r.

Wydanie czwarte uwzględnia zmiany wchodzące w życie 8.9.2016 r.!


W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

Wydanie czwarte zostało wzbogacone o pytania otwarte, wraz z odpowiedziami, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu lub kolokwium.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce 4. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 8.9.2016 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Prawo cywilne w pigułce Prawo karne w pigułce Postępowanie karne w pigułce Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne w pigułce Prawo fi nansowe w pigułce Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce Prawo konstytucyjne w pigułce Prawo rzymskie w pigułce Logika w pigułce Historia ustroju i prawa Polski w pigułce Powszechna historia państwa i prawa w pigułce Prawo Unii Europejskiej w pigułce Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce Polecamy inne nasze publikacje: J. Ablewicz, A. Gacka-Asiewicz TERMINY USTAWOWE CYWILNE i KARNE Terminy Becka A. Zieliński POSTĘPOWANIE CYWILNE. KOMPENDIUM, wyd. 14 Skrypty Becka www.ksiegarnia.beck.pl POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce 4. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Stan prawny: wrzesień 2016 r. Bezpłatne aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl! Redaktor prowadzący: Aneta Gacka-Asiewicz © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: ORTHDRUK, Białystok ISBN 978-83-255-8530-3 ISBN e-book 978-83-255-8600-3 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................. Wykaz skrótów ......................................................................................................................... DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE CYWILNE ............................................................ Część I. Postępowanie cywilne – uwagi ogólne ........................................................ Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... Rozdział 2. Podstawowe zasady postępowania cywilnego ............................... Rozdział 3. Przesłanki postępowania cywilnego ................................................... Część II. Sąd ................................................................................................................................ Rozdział 1. Właściwość sądu – zagadnienia ogólne ............................................. Rozdział 2. Organizacja i skład sądu ........................................................................... Rozdział 3. Właściwość rzeczowa ............................................................................... Rozdział 4. Właściwość miejscowa ............................................................................. Rozdział 5. Właściwość ogólna ..................................................................................... Rozdział 6. Właściwość szczególna ............................................................................ Rozdział 7. Zagadnienia szczegółowe ....................................................................... Rozdział 8. Wartość przedmiotu sporu ..................................................................... Rozdział 9. Wyłączenie sędziego ................................................................................. Część III. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacje pozarządowe, Inspektor Pracy, rzecznik konsumentów ...................................... Rozdział 1. Prokurator ..................................................................................................... Rozdział 2. Rzecznik Praw Obywatelskich ................................................................ Rozdział 3. Organizacje pozarządowe ....................................................................... Rozdział 4. Inspektor pracy ........................................................................................... Rozdział 5. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów ................................... Rozdział 6. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów .................................................................... Część IV. Strony ........................................................................................................................ Rozdział 1. Zdolność sądowa ........................................................................................ Rozdział 2. Zdolność procesowa ................................................................................. IX XI 1 3 3 7 11 14 14 17 22 23 24 25 27 28 29 32 32 33 34 35 36 36 37 37 38 VI Rozdział 3. Współuczestnictwo w sporze ................................................................. Rozdział 4. Interwencja procesowa ............................................................................ Część V. Pełnomocnicy procesowi ................................................................................... Część VI. Koszty procesu ...................................................................................................... Rozdział 1. Koszty procesu – pojęcie i podział ....................................................... Rozdział 2. Zasady ponoszenia kosztów procesu ................................................. Rozdział 3. Zwolnienie od kosztów sądowych ....................................................... Rozdział 4. Pomoc prawna z urzędu .......................................................................... Część VII. Postępowanie ....................................................................................................... Rozdział 1. Pisma procesowe ........................................................................................ Rozdział 2. Doręczenia .................................................................................................... Rozdział 3. Posiedzenia sądowe .................................................................................. Rozdział 4. Terminy w postępowaniu cywilnym .................................................... Rozdział 5. Zawieszenie postępowania .................................................................... 40 43 46 49 49 54 59 66 71 71 76 80 85 87 Część VIII. Postępowanie przed sądami I instancji .................................................. 91 91 Rozdział 1. Mediacja ........................................................................................................ 95 Rozdział 2. Postępowanie pojednawcze .................................................................. 97 Rozdział 3. Ugoda sądowa ............................................................................................. Rozdział 4. Pozew .............................................................................................................. 98 Rozdział 5. Rozprawa ....................................................................................................... 105 Część IX. Dowody ..................................................................................................................... 111 Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów ................................................................ 111 Rozdział 2. Postępowanie dowodowe ...................................................................... 116 Rozdział 3. Dowód z dokumentu ................................................................................ 117 Rozdział 4. Dowód z zeznań świadków .................................................................... 122 Rozdział 5. Dowód z opinii biegłych .......................................................................... 126 Rozdział 6. Dowód z oględzin ...................................................................................... 127 Rozdział 7. Dowód z przesłuchania stron ................................................................ 128 Rozdział 8. Inne środki dowodowe ............................................................................. 130 Rozdział 9. Zabezpieczenie dowodów ...................................................................... 131 Część X. Orzeczenia ................................................................................................................ 133 Rozdział 1. Wyroki ............................................................................................................. 133 Rozdział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków .......................................... 138 Rozdział 3. Wyrok zaoczny ............................................................................................. 141 Rozdział 4. Rektyfikacja wyroków ............................................................................... 143 Rozdział 5. Nakaz zapłaty ............................................................................................... 145 Spis treści VII Rozdział 6. Postanowienia ............................................................................................. 145 Rozdział 7. Prawomocność orzeczeń ......................................................................... 146 Część XI. Środki odwoławcze ............................................................................................. 148 Rozdział 1. Apelacja – zagadnienia ogólne ............................................................. 148 Rozdział 2. Podstawy wniesienia apelacji ................................................................ 149 Rozdział 3. Postępowanie apelacyjne ....................................................................... 155 Rozdział 4. Wyrokowanie przez sąd II instancji ...................................................... 158 Rozdział 5. Nieważność postępowania ..................................................................... 162 Rozdział 6. Zażalenie ....................................................................................................... 162 Rozdział 7. Skarga kasacyjna ........................................................................................ 166 Rozdział 8. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego ................................ 171 Rozdział 9. Wznowienie postępowania .................................................................... 172 Rozdział 10. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ..................................................................................... 177 Część XII. Postępowania odrębne ................................................................................... 181 Rozdział 1. Postępowanie w sprawach małżeńskich – uwagi ogólne ........... 181 Rozdział 2. Sprawy o rozwód i separację .................................................................. 183 Rozdział 3. Inne sprawy .................................................................................................. 186 Rozdział 4. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi ........................................................................................................................ 187 Rozdział 5. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – uwagi wprowadzające ..................................... 190 Rozdział 6. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy ........................ 191 Rozdział 7. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych ................................................................................................................... 192 Rozdział 8. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów ............................................................................................................ 194 Rozdział 9. Postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca umo wy za niedozwolone ......................................................................................... 195 Rozdział 10. Postępowanie uproszczone ................................................................. 196 Rozdział 11. Postępowanie nakazowe ...................................................................... 197 Rozdział 12. Postępowanie upominawcze .............................................................. 200 Rozdział 13. Elektroniczne postępowanie upominawcze .................................. 201 Część XIII. Postępowanie nieprocesowe ...................................................................... 204 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 204 Rozdział 2. Sprawy z zakresu prawa osobowego .................................................. 211 Rozdział 3. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli .... 215 Rozdział 4. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego .................................................. 221 Rozdział 5. Sprawy z zakresu prawa spadkowego ................................................ 226 Rozdział 6. Postępowanie rejestrowe ........................................................................ 234 Spis treści VIII Część XIV. Postępowanie zabezpieczające ................................................................. 236 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 236 Rozdział 2. Przedmiot i warunki zabezpieczenia ................................................... 237 Rozdział 3. Właściwość sądu i przebieg postępowania zabezpieczającego ..................................................................................................... 238 Rozdział 4. Rodzaje zabezpieczeń .............................................................................. 240 Rozdział 5. Ustanie zabezpieczenia ............................................................................ 242 Część XV. Postępowanie egzekucyjne .......................................................................... 243 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 243 Rozdział 2. Tytuł egzekucyjny ....................................................................................... 249 Rozdział 3. Klauzula wykonalności ............................................................................. 251 Rozdział 4. Wszczęcie egzekucji ................................................................................... 254 Rozdział 5. Prowadzenie egzekucji ............................................................................. 255 Rozdział 6. Umorzenie postępowania egzekucyjnego ....................................... 259 Rozdział 7. Ograniczenia egzekucji ............................................................................ 260 Rozdział 8. Powództwa przeciwegzekucyjne ......................................................... 262 Rozdział 9. Środki zaskarżenia ...................................................................................... 265 Rozdział 10. Rodzaje i sposoby egzekucji ................................................................ 267 Część XVI. Sąd polubowny .................................................................................................. 283 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 283 Rozdział 2. Zapis na sąd polubowny .......................................................................... 286 Rozdział 3. Skład sądu polubownego ....................................................................... 289 Rozdział 4. Właściwość sądu polubownego ............................................................ 292 Rozdział 5. Postępowanie przed sądem polubownym ....................................... 293 Rozdział 6. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania ............ 297 Rozdział 7. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego ............................ 299 Rozdział 8. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej .................................................. 302 DZIAŁ DRUGI. PYTANIA KONTROLNE ............................................................................ 307 Spis treści Wstęp Zapewne czujesz presję przed zbliżającym się egzaminem i  zastana­ wiasz się jak przebrnąć przez setki stron tekstu tak, aby wiadomości zosta­ ły w Twojej głowie. Konieczne są notatki, zakreślacze itp., których zadaniem jest pomóc Ci w uporządkowaniu informacji. Co jednak jeśli czasu jest co­ raz mniej, a po przeczytaniu tych setek stron nie starczyło go już na notatki i rysowanie tabel? Rozwiązaniem jest właśnie ta publikacja. To kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość po­ może w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłemu ujęciu tema­ tu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz po­ trzebne zagadnienia, a podejście do egzaminu stanie się mniej stresującym przeżyciem. Korzystaj także z testów, do których odeśle Cię QR Code z okładki. Wydanie czwarte zostało wzbogacone o pytania kontrolne, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu. Powodzenia! Redakcja Wykaz skrótów 1. Akty prawne EgzAdmU ................ ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad- ministracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) KC ............................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. KK ............................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 Konstytucja RP ....... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. poz. 380) ze zm.) KP ............................. ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. KPC .......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) poz. 1502 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) KPK .......................... ustawa z  6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego KRO ......................... ustawa z  25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i  opiekuńczy KSCU ....................... ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cy- wilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.) KSH .......................... ustawa z  15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) PrBank ..................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. PrSpółdz .................. ustawa z  16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. PrUpad .................... ustawa z  28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. poz. 128 ze zm.) z 2016 r. poz. 21 ze zm.) z 2015 r. poz. 233 ze zm.) PrUSP ...................... ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech- nych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) RPOU ...................... ustawa z  15.7.1987 r. o  Rzeczniku Praw Obywatelskich SNU ......................... ustawa z  23.11.2002 r. o Są dzie Najwyższym (t.j. Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.) z 2013 r. poz. 499 ze zm.) XII 2. Publikatory Wykaz skrótów OSNC ....................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCPiUS .............. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubez­ pieczeń Społecznych 3. Inne skróty Dz.U. . ....................... Dziennik Ustaw KRS .......................... Krajowy Rejestr Sądowy n. ............................... następny (­a, ­e) post. .......................... postanowienie SN ............................. Sąd Najwyższy SN (7) ....................... Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów t.j. .............................. tekst jednolity tj. ............................... to jest TK ............................ Trybunał Konstytucyjny tzn. ........................... to znaczy tzw. ........................... tak zwany (­a, ­e) uchw. ........................ uchwała wyr. .......................... wyrok DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE CYWILNE Część I. Postępowanie cywilne – uwagi ogólne Rozdział 1. Uwagi ogólne 1. Definicja postępowania cywilnego. Postępowanie cywilne jest to ze- spół norm prawnych regulujących postępowanie sądowe w  sprawach ze  stosunków z  zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i  opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecz- nych oraz w innych sprawach, do których przepisy KPC stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). 2. Zadania postępowania cywilnego. Najistotniejszym zadaniem postę- powania cywilnego jest realizacja norm prawa materialnego w zakresie spraw cywilnych na drodze ich przymusowego wykonania. Funkcje postępowania cywilnego koncentrują się na  następujących za- gadnieniach: • konkretyzowaniu i realizowaniu norm prawnych z zakresu prawa cywil- nego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecz- nych, • wydawaniu zarządzeń, zwolnień i zezwoleń mających znaczenie prawne, • dokonywaniu czynności dokumentacyjno-rejestrowych, • dokonywaniu innych czynności przekazanych sądom na drodze ustawy. 3. Pojęcie sprawy cywilnej. Zgodnie z art. 1 KPC sprawy cywilne to spra- wy z zakresu: • prawa cywilnego, • prawa rodzinnego i opiekuńczego, • prawa pracy, • ubezpieczeń społecznych oraz • inne sprawy, do których przepisy KPC stosuje się z mocy ustaw szczegól- nych. Sprawy cywilne określane są za pomocą kryteriów materialnych lub for- malnych. 4 Część I. Postępowanie cywilne – uwagi ogólne SPRAWY CYWILNE KRYTERIA MATERIALNE Są to sprawy normowane przepisami prawa cywilnego. Do tej grupy należą sprawy z zakresu: • prawa cywilnego, • prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz • prawa pracy. Sprawy należące do tej grupy pozostają zawsze sprawami cywilnym, bez względu na organ właściwy do ich rozpoznawania. KRYTERIA FORMALNE Są to sprawy poddane właściwości sądów powszechnych. Do tej grupy należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz „inne sprawy”, do których przepisy KPC stosuje się z mocy ustaw szczególnych, np. zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni (art. 42 § 3 PrSpółdz), czy sprawy rejestrowe. 4. Rodzaje postępowania cywilnego. Postępowanie cywilne swoim za- kresem obejmuje różne rodzaje postępowań sądowych, których celem i za- daniem jest rozpoznawanie spraw cywilnych. RODZAJE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO PROCES POSTĘPOWANIE POZASĄDOWE POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE 5. Proces. Proces stanowi zasadniczy tryb postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych. Kodeks postępowania cywilnego w art. 13 § 1 stwier- dza, że sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi ina- czej. W wypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpatruje sprawy według przepisów o postępowaniach odrębnych. Oznacza to, że ustawodawca wpro- wadza jako zasadę rozpoznawanie spraw cywilnych w procesie, ustanawia- jąc swoiste domniemanie w tym zakresie. Proces to postępowanie, w którym sąd rozpoznaje istniejący między stronami procesowymi spór prawny w drodze rozstrzygnięcia o będącym przedmiotem tego sporu stosunku prawnym i wynikających z niego prawach i obowiązkach. Proces cywilny stanowi postępowanie modelowe, którego zasady, instytu- cje i formy stosuje się w dużej mierze także do innych rodzajów postępowań unormowanych w KPC. Ustawodawca określając dla pozostałych rodzajów postępowań odrębne zasady, instytucje i formy, czyni to tylko w zakresie nie- zbędnym do wprowadzenia odrębności tych postępowań, natomiast w kwe- stiach nieunormowanych inaczej przez przepisy szczególne nakazuje stoso- wać wprost, ewentualnie odpowiednio, przepisy o procesie (zob. art. 13 § 2 KPC). Rozdział 1. Uwagi ogólne 5 6. Postępowanie nieprocesowe. Postępowanie nieprocesowe to  drugi obok procesu równorzędny tryb postępowania rozpoznawczego w  spra- wach cywilnych. Rozgraniczenie spraw rozpoznawanych i  rozstrzyganych w  tych dwóch głównych trybach postępowania rozpoznawczego oparte jest na kryterium charakteru spraw jakie są w nich rozpoznawane, a mianowicie na ich pro- cesowym lub nieprocesowym charakterze. W trybie procesu rozpoznawane są sprawy, w których wyraźnie wyodrębnić można dwa podmioty o przeciw- stawnych interesach i stanowiskach prawnych, do postępowania nieproceso- wego (zwanego także postępowaniem niespornym) przekazane zostały na- tomiast przez ustawodawcę przede wszystkim te sprawy, w których chodzi raczej o współdziałanie sądu przy nawiązywaniu, zmianie lub zniesieniu stosunków prawnych oraz sprawy, w których brak jest strony przeciwnej. Postępowanie nieprocesowe – odmiennie niż proces – oparte jest na za- sadzie uczestnictwa, co oznacza, że liczba uczestników tego postępowania, z których każdy zajmuje stanowisko samodzielnie i niezależnie, może być różna w zależności od tego, ile podmiotów prawnych zainteresowanych jest wynikiem tego postępowania. Zasadniczo nie występuje tu przeciwstawność stanowisk i interesów praw- nych między poszczególnymi uczestnikami (w praktyce nie wyłącza to moż- liwości wystąpienia takich sprzeczności, jak również zaistnienia sporu, który będzie musiał zostać rozstrzygnięty, jednak spór ten nie należy do istoty da- nej sprawy). W  postępowaniu nieprocesowym rozpoznawane mogą być tylko te  sprawy, które zostały do tego trybu wyraźnie przekazane przez ustawodawcę. Decy- dują w tym zakresie przede wszystkim przepisy KPC (postępowanie nieproce- sowe, Część I, Księga II KPC), jak również liczne przepisy szczególne przewidu- jące dla różnego rodzaju spraw tryb postępowania nieprocesowego. a. Sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym. Zgodnie z KPC (zob. Część I, Księga II Tytuł II) w postępowaniu nieprocesowym roz- poznawane są sprawy z zakresu: • prawa osobowego obejmujące postępowanie w sprawach o: – uznanie za zmarłego, – stwierdzenie zgonu, – ubezwłasnowolnienie; • prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli, obejmujące postępowania w sprawach: – małżeńskich, – z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi, 6 Część I. Postępowanie cywilne – uwagi ogólne – o przysposobienie, – z zakresu opieki i kurateli, – o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, – sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem; • prawa rzeczowego dotyczące: – spraw o stwierdzenie zasiedzenia, – zarządu związanego ze współwłasnością i użytkowaniem, – zniesienia współwłasności, – ustanowienia drogi koniecznej i służebności przesyłu, – przepadku rzeczy, – postępowania wieczystoksięgowego; • prawa spadkowego dotyczące przede wszystkim: – zabezpieczenia spadku, wykazu inwentarza i spisu inwentarza, – przyjęcia lub odrzucenia spadku, – zarządu spadkiem nieobjętym, – stwierdzenia nabycia spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego i działu spadku; • przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego; • złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego; • postępowania rejestrowego. b. Zasada postępowania nieprocesowego. W  postępowaniu niepro- cesowym zasadą jest, że sąd wszczyna postępowanie na wniosek, jednak, odmiennie niż ma to miejsce w procesie, możliwe jest także w wypadkach wskazanych w ustawie wszczęcie postępowania z urzędu. 7. Postępowania pozasądowe. Do postępowań pozasądowych, czyli to- czących się poza sądami powszechnymi, należy zaliczyć: • postępowanie przed sądami polubownymi, • postępowanie pojednawcze przed komisjami pojednawczymi w sprawach ze stosunku pracy. Rozdział 2. Podstawowe zasady postępowania cywilnego 7 POSTĘPOWANIA POZASĄDOWE POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI POLUBOWNYMI Mimo tego że postępowanie polubowne unormowane jest w przepisach KPC (art. 1154–1217), nie toczy się ono przed sądem powszechnym, ale przed sądem polubownym, powołanym przez strony. W myśl art. 1158 § 2 KPC, w Polsce mogą działać zarówno sądy polubowne stałe (np. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej), jak i sądy polubowne powoływane ad hoc. Te ostatnie powoływane są przez strony (osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność sądową) w drodze umowy (zapis na sąd polubowny). Po rozstrzygnięciu konkretnej sprawy tego rodzaju sądy polubowne ulegają rozwiązaniu. Postępowanie przed sądem polubownym ma charakter rozpoznawczy. Wynika on z tego, że wykonanie orzeczeń sądu polubownego oraz ugód zawartych przed tym sądem następuje według przepisów KPC o postępowaniu egzekucyjnym. POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE PRZED KOMISJAMI POJEDNAWCZYMI W SPRAWACH ZE STOSUNKU PRACY W celu polubownego załatwiania sporów o roszczenia pracownika ze stosunku pracy mogą być powoływane komisje pojednawcze (art. 244 KP). Komisje te wszczynają postępowania na wniosek pracownika zgłoszony na piśmie lub ustnie do protokołu. Komisję pojednawczą powołują wspólnie pracodawca i zakładowa organizacja związkowa, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – pracodawca, po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników. Przed komisjami toczy się wyłącznie postępowanie rozpoznawcze. W razie niewykonania ugody przez zakład pracy, podlega ona wykonaniu według przepisów KPC, po stwierdzeniu przez sąd jej wykonalności. 8. Droga sądowa. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są: • sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szcze- gólnych oraz • Sąd Najwyższy. Rozdział 2. Podstawowe zasady postępowania cywilnego 1. Uwagi ogólne. Zasady procesowe uznawane są za centralne i przewodnie idee systemu prawa procesowego o ogólnym charakterze, kształtujące treść i formę postępowania cywilnego. Można określać je także mianem dyrektyw sprawności postępowania cywilnego (W. Broniewicz, Postępowanie cywil- ne w zarysie, Warszawa 1978, s. 229 i n.). Katalog zasad postępowania jest otwarty, a wśród nich możemy wyróżnić te najważniejsze, opisane poniżej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie cywilne w pigułce. Wydanie 4
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: