Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00656 013064 17014037 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie karne a inne postępowania represyjne - ebook/pdf
Postępowanie karne a inne postępowania represyjne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 321
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7969-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie tylko z uwagi na skomplikowany charakter omawianej materii, ale przede wszystkim ze względu na jakże lapidarny rozmiar niniejszego opracowania. Komplikacje wynikają z dwóch zasadniczych powodów.

Po pierwsze, analizując problemy postępowania karnego, należy również uwzględnić szereg istotnych instytucji karnomaterialnych, ponieważ przedmiotem postępowania karnego jest właśnie realizacja przepisów prawa karnego materialnego.

Po drugie postępowanie karne sensu largissimo występuje w wielu rodzajach i odmianach, a zatem postępowania karne szczególne (tryby szczególne) cechuje z góry założona przez ustawodawcę odmienność, od postępowania zwyczajnego (zwykłego, modelowego, normalnego, zasadniczego). Tym samym rozważania o dużym stopniu ogólności spowodują wypaczenie i rozmycie różnic między różnymi rodzajami postępowań karnych, a z kolei szczegółowa analiza każdego z tych postępowań z całą pewnością zaburzy tok wywodu.

Niniejsze opracowanie, stanowi finalny efekt realizacji kierowanego przeze mnie grantu naukowego pt; „Współzależność postępowania karnego i innych rodzajów postępowań represyjnych”  (numer projektu: K/DSC/002561). Wskazany projekt badawczy został przyznany przez Dziekana WPiA na Uniwersytecie Jagiellońskim, a sfinansowano go ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie „Młodzi Naukowcy 2014”. Pierwotnym celem badań miały być objęte cztery wzajemnie przenikające się obszary zagadnień, tj.: problematyka tożsamości czynu, problem podwójnej karalności, zakres samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego oraz wpływ rozstrzygnięć wydanych w procesie karnym na postępowania represyjne (wykroczeniowe, karnoskarbowe, wobec nieletnich, dyscyplinarne, lustracyjne, przed Trybunałem Stanu czy przed sejmową komisją śledczą). W początkowej formule jako kierownik grantu przygotowałem obszerną kwerendę badawczą obejmującą wykaz piśmiennictwa oraz orzecznictwa SN, TK oraz judykatów sądów apelacyjnych z zakresu objętego przedmiotem, tak aby przygotować również badania ankietowe wśród osób na co dzień stosujących przepisy. Mając na względzie uchwalenie Wielkiej Nowelizacji KPK z 27 września 2013 r. (Dz.U. poz. 1247), a także zmieniony stan prawny w wyniku ustawę z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), która weszła w życie 1 lipca 2015 r. zdecydowano się w publikacji uwzględnić szereg rozwiązań prawnych jakie w badanych obszarach wprowadziła wskazana ustawa.”. (tak Redaktor opracowania Paweł Czarnecki)

W publikacji znajdują się m.in. teksty dotyczące: Konstytucyjnych wyznaczników postępowania represyjnego;  Odpowiedniego stosowania przepisów prawa karnego w postępowaniach represyjnych; Problematyki przedawnienia i zatarcia skazania w postępowaniach represyjnych; Proceduralnych aspektów tzw. umorzenia kompensacyjnego z art. 59a Kodeksu karnego; Warunkowego umorzenia postępowania karnego po 1 lipca 2015 r.; Zasady tożsamości czynu a reguły ne bis in idem; Zasady ne bis in idem w postępowaniu karnym i innych postępowaniach represyjnych; Zasady ne bis in idem w postępowaniu karnym i  postępowaniach nierepresyjnych; Samodzielności jurysdykcyjnej sądów karnych i cywilnych; Dowodu nielegalnego w postępowaniu karnym - wykładnia i aspekt procesowy art. 168a KP; Konsensualizmu w postępowaniach represyjnych; Modelu postępowania przyspieszonego w procedurze karnej i wykroczeniowej; Postępowania w przedmiocie wyroku łącznego na tle innych postępowań represyjnych; Specyfiki postępowania w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych; Modelu postępowania lustracyjnego w polskim systemie prawnym; Modelu postępowania przed Trybunałem Stanu i Sejmową komisją śledczą; Modelu postępowania dyscyplinarnego w polskim systemie prawa.

Z recenzji Profesora Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Sławomira Steinborna z Katedry Prawa Karnego Procesowego i  Kryminalistyki: „Przedstawione do recenzji wydawniczej opracowanie obejmuje zagadnienia, które być może nie wszystkie mieszczą się w „mainstreamie” zainteresowań doktryny prawa karnego, jednak bez wątpienia nie są pozbawione teoretycznej i praktycznej doniosłości. Jako słuszny należy ocenić dokonany przez redaktora i autorów recenzowanej książki wybór, aby wyprawić się na rubieże procedury karnej, do miejsc, gdzie styka się ona z innymi postępowaniami o represyjnym, a niekiedy nawet o nierepresyjnym charakterze. Problemy, jakie na tym styku powstają, są często bardziej skomplikowane, niż kwestie w obrębie ściśle rozumianego postępowania karnego. Tematyka podjęta w książce wymaga zatem zainteresowania nauki prawa karnego i każdą publikację jej dotyczącą należy powitać z dużym zadowoleniem. (…) W poszczególnych opracowaniach szczególnie wartościowe są te fragmenty, w których Autorzy analizują problemy leżące na styku postępowania karnego i danego postępowania represyjnego. Doskonałym przykładem jest tu problematyka zakazu ne bis in idem, w przypadku której prawdziwie ciekawe i niełatwe do rozwiązania problemy znajdujemy właśnie na styku dwóch odrębnych reżimów odpowiedzialności za jeden i ten sam czyn, a w konsekwencji także dwóch odrębnych postępowań represyjnych. Problemy te mają wymiar zarówno konstytucyjny, jak i konwencyjny, co zostało odpowiednio dostrzeżone w poszczególnych opracowaniach.”.

Z recenzji prof. dr. hab. Pawła Wilińskiego: „Jest to praca multidyscyplinarna, w której nie pominięto wątków konstytucyjnych, ani międzynarodowych. Uzyskujemy w ten sposób bardzo bogaty materiał. Opracowania zawarte w książce stanowią wynik prac wielu autorów. Wysiłkiem redaktora naukowego udało się jednak nadać im postać pewnego zamkniętego zbioru, oczywiście niewyczerpującego – i takie zapewne nie było założenie – ale przecież spójnego tematycznie. (…)

Podsumowując przedstawione uwagi recenzowaną pracę należy ocenić pozytywnie. Jest to dzieło interesujące i inspirujące, zawierające analizę wielu istotnych instytucji i problemów – głównie praktycznych – prawa karnego sensu largo. Praca jest ciekawym głosem w dyskusji nad przeobrażeniami prawa karnego. Pracę można polecić nie tylko osobom zajmującym się nauką prawa karnego w szerokim tego słowa znaczeniu, ale w równym stopniu wszystkim osobom zainteresowanym rozwojem tego prawa, w tym także praktykom”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PostęPowanie karne a inne PostęPowania rePresyjne PaWeł CzarneCki (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PAWEŁ CZARNECKI (red.) • POSTĘPOWANIE KARNE A INNE POSTĘPOWANIA REPRESYJNE Polecamy nasze publikacje w serii Monografie Prawnicze: M. Czerwińska, P. Czarnecki (red.) KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM H. Paluszkiewicz SYUDIA Z ZAKRESU PROBLEMATYKI INTERTEMPORALNEJ W PRAWIE KARNYM PROCESOWYM J. Sepioło OPTYMALNY MODEL ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA CZYNY KARNE SKARBOWE M. Bocheński PRAWNOKARNA REAKCJA WOBEC SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW Z ART. 197 KK I ART. 200 KK W ŚWIETLE TEORII I BADAŃ EMPIRYCZNYCH M. Czerwińska, P. Czarnecki (red.) KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM J. Skorupka, A. Drozd (red.) NOWE SPOJRZENIE NA MODEL ZAKAZÓW DOWODOWYCH W PROCESIE KARNYM Ł. Cora ZATRZYMANIE OSOBY W POLSKIM PROCESIE KARNYM E. Hryniewicz-Lach KARA KRYMINALNA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP J. Konikowska-Kuczyńska WYKONYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W SYSTEMIE TERAPEUTYCZNYM WOBEC SKAZANYCH UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH www.ksiegarnia.beck.pl POSTĘPOWANIE KARNE A INNE POSTĘPOWANIA REPRESYJNE Redaktor Dr Paweł Czarnecki Autorzy: Marzena Andrzejewska, Maciej Andrzejewski, Patrycja Balcer, Tomasz Bergel, Dariusz Bojarski, dr Paweł Czar necki, r. pr. Paweł Dębowski, Adrian Duda, Milena Garwol, Sonia Głogowska, Karo- lina Gorczyca, Marcin Klonowski, Tomasz Krasoń, Kamil Mamak, Hubert Mazur, Karol Olszewski, Mateusz Popiel, adw. Mariusz Ratajczak, Anna Skalak, Piotr Szczepanek, Magdalena Tokarska, Michał Wantoła, Agnieszka Wróbel WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. UG dr hab. Sławomir Steinborn, prof. dr hab. Paweł Wiliński Publikacja wydana w ramach grantu naukowego pt: „Współzależność postępowania karnego i innych rodzajów postępowań represyjnych” (numer projektu: K/DSC/002561), sfinansowano go ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie „Młodzi Naukowcy 2014”. © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TimPrint Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7968-5 ISBN e-book 978-83-255-7969-2 Spis treści Przedmowa ................................................................................................................. Wykaz skrótów ........................................................................................................... Autorzy ........................................................................................................................ Bibliografia ................................................................................................................. VII XI XV XIX Część I. W stronę prawa karnego materialnego Rozdział 1. Konstytucyjne wyznaczniki postępowania represyjnego (Kamil Mamak) ....................................................................................................... Rozdział 2. Odpowiednie stosowanie przepisów prawa karnego w postępowaniach represyjnych (Paweł Czarnecki) ......................................... Rozdział 3. Problematyka przedawnienia i zatarcia skazania w postępowaniach represyjnych (Paweł Dębowski) .......................................... Rozdział 4. Proceduralne aspekty tzw. umorzenia kompensacyjnego z art. 59a Kodeksu karnego (Milena Garwol) .................................................... Rozdział 5. Warunkowe umorzenie postępowania karnego (Marcin Klonowski) ................................................................................................ Część II. Przez zasadę ne bis in idem i nie tylko Rozdział 1. Zasada tożsamości czynu a reguła ne bis in idem (Patrycja Balcer) ...................................................................................................... Rozdział 2. Zasada ne bis in idem w postępowaniu karnym i innych postępowaniach represyjnych (Piotr Szczepanek) ............................................ Rozdział 3. Zasada ne bis in idem w postępowaniu karnym i postępowaniach nierepresyjnych (Karolina Gorczyca) .................................................................. Rozdział 4. Samodzielność jurysdykcyjna sądów karnych i cywilnych (Magdalena Tokarska) ........................................................................................... Rozdział 5. Dowód nielegalny w postępowaniu karnym – wykładnia i aspekt procesowy art. 168a KPK (Agnieszka Wróbel) .................................................. Rozdział 6. Konsensualizm w postępowaniach represyjnych (Sonia Głogowska) .................................................................................................. Rozdział 7. Odmienności postępowania prywatnoskargowego (Tomasz Bergel) ....................................................................................................... 3 13 25 37 49 61 71 81 93 105 119 131 V Spis treści Rozdział 8. Model postępowania przyspieszonego w procedurze karnej i wykroczeniowej (Anna Skalak, Karol Olszewski) ........................................... Rozdział 9. Charakter prawny kontroli kasacyjnej w KPK i w innych postępowaniach represyjnych (Marzena Andrzejewska) ................................. Rozdział 10. Postępowanie w przedmiocie wyroku łącznego na tle innych postępowań represyjnych (Maciej Ireneusz Andrzejewski) ............................. Część III. Do granic Kodeksu postępowania karnego Rozdział 1. Specyfika postępowania w sprawach nieletnich (Adrian Duda, Tomasz Krasoń) ........................................................................... Rozdział 2. Specyfika postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (Mariusz Ratajczak) ................................................... Rozdział 3. Specyfika postępowania wykroczeniowego (Hubert Mazur) ........ Rozdział 4. Model postępowania lustracyjnego w polskim systemie prawnym (Dariusz Bojarski) ................................................................................................... Rozdział 5. Model postępowania przed Trybunałem Stanu i sejmową komisją śledczą (Mateusz Popiel) ........................................................................................ Rozdział 6. Specyfika postępowania w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Michał Wantoła) .................................................................................................... Rozdział 7. Model postępowania dyscyplinarnego w polskim systemie prawa (Paweł Czarnecki) ................................................................................................... Rozdział 8. Wielka Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego – rekapitulacja wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych (Marzena Andrzejewska, Maciej Ireneusz Andrzejewski, Paweł Czarnecki) Indeks rzeczowy .......................................................................................................... 143 155 167 181 193 205 217 229 243 253 265 291 VI Przedmowa Zgodnie z tytułem tej publikacji jej celem jest przedstawienie wzajemnych interak- cji między postępowaniem karnym a  innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie tylko z uwagi na skomplikowany charakter omawianej ma- terii, ale przede wszystkim ze względu na jakże lapidarny rozmiar niniejszego opraco- wania. Komplikacje wynikają z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, analizując problemy postępowania karnego, należy również uwzględnić szereg istotnych instytucji karnomaterialnych, ponieważ przedmiotem postępowania karnego jest właśnie realiza- cja przepisów prawa karnego materialnego. Po drugie postępowanie karne sensu largo (a nawet sensu largissimo) występuje w wielu rodzajach i odmianach, a zatem postępo- wania karne szczególne (tryby szczególne) cechuje z góry założona przez ustawodaw- cę odmienność od postępowania zwyczajnego (zwykłego, modelowego, normalnego, za- sadniczego). Tym samym rozważania o dużym stopniu ogólności spowodują wypaczenie i rozmycie różnic między różnymi rodzajami postępowań karnych, a z kolei szczegółowa analiza każdego z tych postępowań z całą pewnością zaburzy tok wywodu. Niniejsze opracowanie stanowi finalny efekt realizacji kierowanego przeze mnie grantu naukowego pt. „Współzależność postępowania karnego i innych rodzajów postę- powań represyjnych” (Nr projektu: K/DSC/002561). Wskazany projekt badawczy został przyznany przez Dziekana WPiA na Uniwersytecie Jagiellońskim, a sfinansowano go ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie „Młodzi Naukowcy 2014”. Pierwotnym celem badań miały być objęte cztery wzajemnie przenikające się ob- szary zagadnień, tj.: problematyka tożsamości czynu, problem podwójnej karalności, za- kres samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego oraz wpływ rozstrzygnięć wydanych w procesie karnym na postępowania represyjne (wykroczeniowe, karnoskarbowe, wobec nieletnich, dyscyplinarne, lustracyjne, przed Trybunałem Stanu czy przed sejmową ko- misją śledczą). W początkowej formule jako kierownik grantu przygotowałem obszer- ną kwerendę badawczą, obejmującą wykaz piśmiennictwa oraz orzecznictwa SN, TK oraz judykatów sądów apelacyjnych z zakresu objętego przedmiotem, tak aby przygo- tować również badania ankietowe wśród osób na co dzień stosujących przepisy. Mając na względzie uchwalenie tzw. wielkiej nowelizacji KPK z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247 ze zm.), a także zmieniony stan prawny w wyniku ustawy z 20.2.2015 r. o zmia- nie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), która weszła w życie 1.7.2015 r., oraz ustawy z 11.3.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępo- wania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 437), zdecydowano się w publikacji uwzględnić szereg rozwiązań prawnych, jakie w badanych obszarach wpro- wadziły wskazane akty prawne. Konieczne było zatem rozszerzenie zakresu prac także na nowe obszary. Co więcej, pierwotnie książka miała się ukazać we wrześniu 2015 r., przy VII Przedmowa czym mając na względzie wzmożoną (nad)aktywność legislacyjną ustawodawcy, koniecz- ne było zaktualizowanie treści zamieszczonych w poszczególnych artykułach. Z uwagi na mechanizmy intertemporalne we wskazanych ustawach niecelowe jest przedstawienie w tym opracowaniu fragmentarycznych wyników wywiadów ankietowych, aczkolwiek niektóre wnioski z tych badań zostały wykorzystane w poszczególnych opracowaniach. Publikacja stanowi pewnego rodzaju quasi-dantejską wędrówkę po trzech kręgach badawczych, zatytułowanych kolejno: „W stronę prawa karnego materialnego”, „Przez zasadę ne bis in idem i nie tylko”, „Do granic Kodeksu postępowania karnego”. Po tych obszarach oprowadza nas 23 Autorów. W części karnomaterialnej omawiane są: poję- cie i konstytucyjne podstawy postępowań represyjnych, odpowiednie stosowanie prze- pisów prawa karnego w postępowaniach represyjnych, przedawnienie i zatarcie skazania, umorzenie restytucyjne oraz warunkowe umorzenie postępowania karnego. W drugim obszarze omawiane są: zasada tożsamości czynu, zasada ne bis in idem w postępowaniu karnym, cywilnym i  administracyjnym, zasada samodzielności jurysdykcyjnej w  tych postępowaniach, konsensualizm postępowań represyjnych i  procesowe (choć nie tyl- ko) aspekty dowodów nielegalnych. W tej samej części przedstawiono także odmienno- ści postępowań w przedmiocie wyroku łącznego, prywatnoskargowego, przyspieszonego i kasacyjnego. Trzecia sfera dotyczy postępowań pozakodeksowych (nieletnich, karno- skarbowych, dyscyplinarnych, wykroczeniowego, lustracyjnego, przed trybunałem stanu i komisją śledczą, wobec podmiotów zbiorowych oraz postępowania dyscyplinarnego). Struktura tego opracowania czy też kolejność tematów może oczywiście budzić kontro- wersje, ale redaktor postanowił w tej mierze wybrać jeden z kilku możliwych sposobów zaprezentowania zagadnienia. Zresztą treść książki jest na tyle atrakcyjna, że pozwala, niczym w kultowej powieści Julio Cortázara, rozpocząć lekturę od dowolnego artykułu i poskakać po lekturze w dowolnym kierunku. Do czego Czytelnika zresztą zachęcam! Wszystkie powyższe opracowania mają cztery wspólne cechy: dotyczą sfery odpo- wiedzialności represyjnej, ujęte zostały w formę eseju naukowego, wykazują powiązanie z tzw. wielką nowelizacją KPK, która weszła w ostatniej części w życie 1.7.2015 r. (po części również z Nowelizacją 2016 obowiązującą od 15.4.2016 r.) oraz żadne z nich nie przekracza 30 tys. znaków. Autorami tych opracowań są młodzi, utalentowani fascyna- ci procedury karnej, dla których proces karny jest prawdziwą pasją. Nie można przy tym zapominać, że ponad połowa z tych osób wykonuje zawód prawniczy lub też przygoto- wuje się do niego na aplikacji, co pozwala wzbogacić rozważania o szereg obserwacji wy- nikających ze swojej praktyki. Żaden z tych tekstów z oczywistych powodów nie aspiruje do wyczerpującej analizy materii – nie takie było założenie, lecz w tekstach miały zostać przekazane własne przemyślenia na omawiany temat w sferze, która jest bliska każdemu z tych Autorów. Zresztą sam pomysł przydziału tekstów Autorom per se mógłby stano- wić ciekawy wątek do swoistego metaartykułu. Rolą redaktora nie było w żadnej mierze ingerencja w treść poglądów, co byłoby zresztą niewybaczalnym przewinieniem w sferze naukowej. Mogę zapewnić, że jako redaktor zachęcałem do jak największej kreatywno- ści w tym zakresie, nalegając, aby zamiast tekstów obudowanych literaturą przedmiotu (co jest niestety bolączką współczesnego piśmiennictwa), ograniczyć się jedynie do spoj- rzenia na problem z lotu ptaka i wyrazić osobiste spostrzeżenia. Każdy z tych tematów VIII Przedmowa mógłby przecież stanowić temat odrębnego doktoratu, zatem tym bardziej należy doce- nić umiejętność lapidarnego pisania o trudnych zagadnieniach. Zresztą jako kierownik grantu zaprosiłem do niego osoby, z którymi miałem okazję współpracować wcześniej przy różnych projektach i także w tym przypadku się nie zawiodłem. Moją rolą na tym etapie prac był jedynie wybór wszystkich tematów zagadnień i przedstawienie ogólnego zarysu tekstu, który chciałbym otrzymać do książki. Każdy z członków zespołu granto- wego wybierał sobie przy pomocy ankiety zagadnienie z zamkniętego katalogu tematów dostarczonych przez redaktora, a jak to się stało, że każdy otrzymał dokładnie to, co so- bie zażyczył – niech pozostanie tajemnicą. Zresztą Autorzy tak naprawdę pracowali nad książką w wakacyjne upały w trybie on-line, w razie potrzeby wymieniając się z redakto- rem spostrzeżeniami. Przedmowę wypada zakończyć podziękowaniami, co też uczynię, ale bynajmniej nie dlatego, że tak wypada, ale dlatego że naprawdę jestem wdzięczny kilku osobom, bez których ta książka nie ukazałaby się. Dziękuję moim Mentorom: prof. dr. hab. Piotrowi Hofmańskiemu, który gdzieś tam w Hadze sądzi zbrodniarzy całego świata, i tu na miej- scu dziękuję prof. UJ dr. hab. Andrzejowi Światłowskiemu, pilnującemu tu w  Polsce porządku w  zespole naukowym, którego jestem członkiem. Dziękuję obu recenzen- tom: prof.  dr.  hab. Pawłowi Wilińskiemu z UAM oraz prof. UG dr. hab. Sławomirowi Steinbornowi, za czas, jaki poświęcili na przeczytanie tej lektury, szereg arcyciekawych spostrzeżeń i miłą recenzję, którą jakże sprawnie sporządzili. Podziękowania należą się uroczym Paniom z Wydawnictwa (Wioletcie Beczek oraz Natalii Adamczyk), które spraw- nie opiekowały się tym projektem, w związku z czym na ręce Pani Agnieszki Sypniewskiej- -Kozak ślę wyrazy wdzięczności. Z kolei Pani Dziekan prof. dr hab. Krystynie Chojnickiej, za pomoc we wsparciu ze strony uniwersytetu w wydaniu tej książki. Mojej Żonie – Agnieszce dziękuję, że była w tej karnoprocesowej wędrówce moją Beatrycze i okazywała mi mentalne wsparcie przy tym projekcie, wyręczając mnie także z wypełniania domo- wych obowiązków i wykazywała nadzwyczajną wyrozumiałość, gdy noce (na szczęście nie wszystkie) spędzałem nad monitorem. Wreszcie na koniec podziękowania należą się tym, którzy arcycierpliwie znosili moje uwagi, sugestie i prośby o poprawki do tek- stów, tym, którzy napisali ze mną prawie 15 tys. maili w sprawie tej książki – dzięku- ję Autorom! Naprawdę Wam dziękuję – wszystkim i każdemu z osobna. Było dla mnie prawdziwym zaszczytem pracować z Wami. Czy efekt tej współpracy będzie udany, oceni już Czytelnik. Jako redaktor usuwam się zatem w cień i oddaję głos Autorom publikacji. Kraków, 30.8.2016 r. Paweł Czarnecki IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne AlkU .................................... ustawa o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) EKPC ................................... Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) IPNU ................................... ustawa z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 152 ze zm.) KC ........................................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) KK ........................................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) KKS ...................................... ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) KKW ................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja RP .................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KPA ..................................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) KPC ..................................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KPK ...................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW .................................... ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) KW ...................................... ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) MPPOiP .............................. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167, zał.) NielU ................................... ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nielet- nich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 382 ze zm.) XI Wykaz skrótów Nowelizacja 2015 ............... ustawa z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postę- powania karnego  oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) Nowelizacja 2016 ............... ustawa z 11.3.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postę- powania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 437 ze zm.) Nowelizacja KK .................. ustawa z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 396) OdpZbiorU ......................... ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmio- tów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.) PolicjaU ............................... ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.) PPSA .................................... ustawa z 30.3.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sąda- mi administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) PrAdw ................................. ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. PrNot ................................... ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. ProkU .................................. ustawa z 28.1.2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. PrPras .................................. ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 z 2015 r. poz. 615 ze zm.) z 2014 r. poz. 164 ze zm.) z 2016 r. poz. 177) ze zm.) PrUSP .................................. ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech- nych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) PrUSW ................................ ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych PrzeciwNarkU .................... ustawa z  29.7.2005 r. o  przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 358 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) RadPrU ............................... ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. SejmKomU ......................... ustawa z 21.1.1999 r. o sejmowej komisji śledczej (t.j. Dz.U. ŚwKorU ............................... ustawa z 25.6.1997 r. o świadku koronnym (t.j. Dz.U. TKU ..................................... ustawa z 22.7.2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 233 ze zm.) z 2016 r. poz. 1024 ze zm.) z 2016 r. poz. 1197) z 2016 r. poz. 1157) Nr 101, poz. 925 ze zm.) TSU ...................................... ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (t.j. Dz.U. z 2002 r. UjawInfU ............................ ustawa z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o doku- mentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1388 ze zm.) XII Wykaz skrótów Uzasadnienie Nowelizacji 2015 ................. Uzasadnienie projektu ustawy z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego  oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) Uzasadnienie Nowelizacji KK ................... Uzasadnienie projektu ustawy z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 396) VATU .................................. ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług ZTP ....................................... (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) rozporządzenie Prezesa RM z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 283 ze zm.) Instytut Pamięci Narodowej 2. Organy, organizacje, instytucje ETPC ................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu IPN ...................................... KKPK .................................. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego KOK ..................................... Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej KRRiT ................................. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji KS ......................................... sejmowa komisja śledcza MS ........................................ Minister Sprawiedliwości MTK .................................... Międzynarodowy Trybunał Karny NIK ...................................... Najwyższa Izba Kontroli NSA ..................................... Naczelny Sąd Administracyjny ORA ..................................... Okręgowa Rada Adwokacka RM ....................................... Rada Ministrów RPO ..................................... Rzecznik Praw Obywatelskich SA ........................................ SN ........................................ SN (7) .................................. TK ........................................ Trybunał Konstytucyjny TS ......................................... Trybunał Stanu WSA .................................... Wojewódzki Sąd Administracyjny WPiA ................................... Wydział Prawa i Administracji ZN ........................................ Zgromadzenie Narodowe Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów 3. Czasopisma i inne promulgatory CzPKiNP ............................. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. .................................... Dziennik Ustaw KZS ...................................... Legalis ................................. LEX ...................................... LexPolonica ........................ Krakowskie Zeszyty Sądowe system informacji prawnej Wydawnictwa C.H. BECK system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer system informacji prawnej Wydawnictwa LexisNexis XIII Wykaz skrótów MoP ..................................... Monitor Prawniczy NP ........................................ OSN(K) ............................... OSNKW .............................. OSNwSK ............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP ...................................... Orzecznictwo Sądów Polskich OTK ..................................... OTK-A ................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędo- Nowe Prawo Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Izba Karna) Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego wy, Seria A Pal. ....................................... Palestra Prok. i Pr. ............................ Prokuratura i Prawo PiP ....................................... Państwo i Prawo PS ......................................... Przegląd Sądowy RPEiS ................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Zb. Orz. ............................... Zbiór Orzeczeń porównaj 4. Inne skróty § ........................................... paragraf art. ........................................ artykuł k.ś. ........................................ komisja śledcza m.in. .................................... między innymi n. .......................................... następny (–a, –e) niepubl. ............................... niepublikowany np. ........................................ na przykład Nr ......................................... numer por. ....................................... post. ..................................... postanowienie poz. ...................................... pozycja red. ....................................... redakcja strona s. ........................................... t. ........................................... tom TBSP .................................... Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa t.j. ......................................... tzw. ....................................... uchw. ................................... uchwała ust. ....................................... ustęp w zw. .................................... w związku wyr. ...................................... wyrok zeszyt z. ........................................... zdanie zd. ........................................ ze zmianami ze zm. .................................. zob. ...................................... zobacz tekst jednolity tak zwany (–a, –e) XIV Autorzy Andrzejewska Marzena – magister prawa, doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ. Aplikantka adwokacka przy ORA w Krakowie. Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W procesie karnym szczególnie zain- teresowana modelem nadzwyczajnych środków zaskarżenia i kontrolą odwoławczą. Pod opieką prof. dr. hab. Piotra Hofmańskiego przygotowuje dysertację doktorską pt. „Granice orzekania sądu kasacyjnego w polskim procesie karnym”. Andrzejewski Maciej – magister prawa, licencjat prawa kanonicznego, doktorant w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ. Aplikant adwokacki przy ORA w Krakowie. Przewodniczący Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Członek Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania UJ. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Wyrok łączny jako sui generis wyrok w polskim procesie karnym”. Do jego zainteresowań należą także ewolucja instytucji sędziego śledczego na tle prawnoporównawczym oraz model postę- powania przygotowawczego. Balcer Patrycja – magister prawa WPiA UJ, master en droit priveé na Uniwersytecie w Orleanie, adwokat w Izbie Adwokackiej w Krakowie. Obecnie pod opieką dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej przygotowuje rozprawę doktorską na temat roli zarzu- tów w postępowaniu odwoławczym. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół za- kresu zaskarżenia orzeczeń i ustalania faktów sprawy przez sąd odwoławczy, prawomoc- ności horyzontalnej wyroku oraz dostępu do akt postępowania karnego. Bergel Tomasz – magister prawa WPiA UJ. Od 2014 r. aplikant radcowski w OIRP w Krakowie. Pracę doktorską dotyczącą dysponowania przedmiotem procesu przygoto- wuje pod opieką prof. UJ dr. hab. A. Światłowskiego. W kręgach zainteresowań karno- procesowych Autora znajdują się rola oraz udział stron i ich reprezentantów w procesie, a także zagadnienie przedmiotu procesu. Bojarski Dariusz – magister prawa, doktorant w Katedrze Historii Doktryn Po li- tycznych i Prawnych WPiA UJ, w 2014 r. zdał egzamin adwokacki, aktualnie asystent sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół amerykańskiej myśli politycznej XIX w., ochrony praw człowieka oraz interakcji prawa cywilnego z procesem karnym. Czarnecki Paweł – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Kar- nego WPiAUJ, w latach 2010–2015 asystent w KKPK działającej przy Ministrze XV Autorzy Sprawiedliwości, społeczny kurator sądowy w Sądzie Rejonowym w Krakowie, opiekun naukowy Koła Postępowania Karnego TBSP UJ. Przedmiotem jego zainteresowań nauko- wych jest odpowiedzialność dyscyplinarna i postępowanie dyscyplinarne w polskim sys- temie prawa, prawo karne materialne i procesowe oraz stosowanie przepisów KPK poza procesem karnym. Dębowski Paweł – radca prawny, doktorant w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na postępo- waniu ponownym po uchyleniu wyroku I instancji, postępowaniu karnym dotyczącym przestępstw gospodarczych, kontradyktoryjności w postępowaniu karnym, niemieckim postępowaniu karnym oraz problematyce ryzyka gospodarczego w perspektywie ewentu- alnej odpowiedzialności karnej. Duda Adrian – magister prawa, absolwent prawa WPiA UJ, były seminarzysta w Katedrze Prawa Karnego UJ, aktywny członek Koła Naukowego Postępowania Karnego TBSP UJ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa karnego material- nego i procesowego. Garwol Milena – magister prawa, doktorantka w Katedrze Prawa Karnego WPiA UJ. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych są zagadnienia dotyczące odpowiedzialności uczestników postępowania karnego za niezgodne z prawem i etyką wykonywanie upraw- nień procesowych, konstytucyjnych aspektów odpowiedzialności karnej, a także środków zabezpieczających. Głogowska Sonia – magister prawa, absolwentka WPiA UJ, pracę magisterską pt. „Wpływ trybów konsensualnych na postępowanie przed sądem II instancji” obroniła w Katedrze Postępowania Karnego. Od 2016 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich. Przedmiot jej zainteresowań stanowią w szczególności rozwój porozumień w procesie karnym oraz praktyczne aspekty pracy organów ścigania. Gorczyca Karolina – adwokat, absolwentka prawa WPiA UJ oraz ekonomii w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności startupami. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest prawo pracy, ochrona własności intelek- tualnej oraz prawnokarne aspekty przestępczości gospodarczej. Klonowski Marcin – magister prawa WPiA UJ, doktorant w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ. Aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Katowicach. W zakresie jego zainteresowań naukowych leży problematyka granic postępowania odwoławczego, dowodów prywatnych, ochrony tajemnic zawodowych oraz konstytucyjnych aspektów procesu karnego. Krasoń Tomasz – student V roku prawa WPiA UJ, czynny działacz Koła Postępowania Karnego TBSP UJ, seminarzysta w Katedrze Postępowania Karnego UJ. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest proces karny i prawo karne materialne. XVI Autorzy Mamak Kamil – absolwent prawa i filozofii. Doktorant w Katedrze Prawa Karnego WPiA UJ oraz w Katedrze Filozofii Przyrody Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pracownik Studenckiej Poradni Prawnej UJ. Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich na WPiA UJ. Członek Zarządu w Krakowskim Instytucie Prawa Karnego. Redaktor naczelny Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ. Autor bloga o prawie karnym, filozofii i technologiach: criminalfuture.com. Mazur Hubert – absolwent prawa WPiA UJ, autor pracy magisterskiej pt. „Dozór elektroniczny w procesie karnym i możliwość jego recepcji w prawie polskim”. Opra- cowuje rozprawę doktorską pt. „Kontradyktoryjność jako środek dochodzenia do praw- dy w procesie”. W zakresie jego zainteresowań naukowych znajdują się także obszar sty- ku procesu karnego i prawa administracyjnego oraz stosowanie nowoczesnych narzędzi technicznych w postępowaniu karnym. Olszewski Karol – student V roku prawa WPiA UJ, seminarzysta w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień doty- czących prawa cywilnego materialnego. Popiel Mateusz – magister prawa, doktorant w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ. Jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół ewolucji zasad proceso- wych, przenikania się systemów prawa stanowionego i common law oraz sprawności po- stępowania karnego. Przygotowuje dysertację doktorską dotyczącą prawa intertemporal- nego pod opieką prof. UJ dr. hab. Andrzeja Światłowskiego. Ratajczak Mariusz – adwokat specjalizujący się w sprawach karno-gospodarczych, Sędzia Okręgowego Sądu Łowieckiego w Polskim Związku Łowieckim, z-ca członka ORA w Zielonej Górze latach 2013–2016. Zainteresowania naukowe koncentruje głów- nie na zagadnieniach dotyczących przesłanek stosowania środków przymusu i trybach konsensualnych w polskim procesie karnym. Skalak Anna – magister prawa UJ, aplikantka notarialna w Krakowskiej Izbie Notarialnej. Pracę magisterską pt. „Tajemnica obrończa – uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda” obroniła w Katedrze Postępowania Karnego. Jej zainteresowania nauko- we koncentrują się wokół problematyki dowodowej w procesie karnym. Ponadto do krę- gu jej zainteresowań należą zagadnienia cywilistyczne, w szczególności prawo rzeczowe. Szczepanek Piotr – magister prawa, doktorant w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ, aplikant adwokacki przy ORA w Krakowie. Jego zainteresowania nauko- we koncentrują się zwłaszcza wokół kwestii ochrony jednostki w procesie karnym oraz roli sądu w postępowaniu przygotowawczym. Pod opieką dr hab. Dobrosławy Szumiło- Kulczyckiej przygotowuje dysertację doktorską, dotyczącą relacji między prawem do pry- watności uczestników postępowania a prawem do informacji w procesie karnym. XVII Autorzy Tokarska Magdalena – magister prawa, doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ. Absolwentka aplikacji ogólnej, a od marca 2015 r. aplikantka aplika- cji prokuratorskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W kręgu jej zaintere- sowań naukowych znajdują się zagadnienia konstytucyjne i cywilistyczne w procesie kar- nym oraz problematyka konsensualnych sposobów zakończenia postępowania karnego. Pracę doktorską, dotyczącą prawa pokrzywdzonego do sądu, przygotowuje pod opieką dr. hab. Andrzeja Światłowskiego, prof. UJ. Wantoła Michał – magister prawa, doktorant w Katedrze Prawa Karnego WPiA UJ. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia z zakresu m.in. teorii prawa karnego, form stadialnych popełnienia przestępstwa, prawa karnego skarbowego i gospodarczego oraz pozostałych działów prawa represyjnego, zwłaszcza prawa dyscypli- narnego, a także związków prawa karnego materialnego i procesowego. Wróbel Agnieszka – magister prawa, doktorant w Katedrze Prawa Postępowania Karnego WPiA UJ. Absolwentka aplikacji ogólnej, a od kwietnia 2016 r. aplikantka apli- kacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Jej zainte- resowania związane są z postępowaniem dowodowym w procesie karnym przed sądem I i II instancji, w szczególności z zagadnieniem ciężaru dowodu. XVIII Bibliografia t. VII, z. 1 Andrzejewski M., Cios M., Hybrydalność orzekania sądu kasacyjnego, RWNPiE 2011, Artymiak G., Odrębności postępowania karnego w  sprawach o  przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego – zagadnienia wybrane, WPP 2008, Nr 3 Artymiak G., Rogalski M., Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2012 Balon A., Zmiana przepisów o przedawnieniu karalności a zakaz retroakcji (problemy aksjologiczne i interpretacyjne), PiP 2006, Nr 1 Banasik K., Zrzeczenie się przedawnienia przez oskarżonego, Prok. i Pr. 2012, Nr 3 Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015 Barańska M., Zasada państwa prawnego jako argument przetargowy w dyskursie poli- tycznym na temat lustracji, Studia Socjologiczne 2007, Nr 2 Barczak-Oplustil A., Sporne zagadnienia istoty winy w prawie karnym, CzPKiNP 2005, Barczak-Oplustil A., Raglewski J., Praktyczne aspekty przedawnienia karalności czynu, Nr 2 PiP 2011, Nr 4 Nr 46 Baszuk R., Kontrola sądowa nad postępowaniem dyscyplinarnym wobec adwokatów i aplikantów adwokackich, Pal. 2012, Nr 1–2 Bergel T., Jaka skargowość? Wpływ instytucji cofnięcia aktu oskarżenia na zasadę skargo- wości w znowelizowanej procedurze karnej, Pal. 2015, Nr 1–2 Bielski M., Przesłanki wymiaru kary łącznej orzekanej w  trybach wyroku skazującego i wyroku łącznego na tle nowego modelu kary łącznej, Pal. 2015, Nr 7–8 Błaszczyk M., Instytucja zatarcia skazania w polskim prawie karnym, Studia Iuridica 2006, Bojańczyk A., Jaki jest zakres nowego zakazu dowodowego obejmującego dowody uzy- skane za pomocą czynu zabronionego?, Pal. 2014, Nr 10 Bojarski T., Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2012 Bojarski M., Radecki W., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2011 Boratyńska K.T., „Skazanie bez rozprawy” (art. 335 KPK) w  ocenie prokuratorów, w: C. Kulesza (red.), Porozumienia karnoprocesowe w praktyce wymiaru sprawiedli- wości, Białystok 2010 Borucka-Arctowa M., Z zagadnień społecznego działania prawa, Kraków 1962 Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008 Brzezińska M., Kaczorkiewicz D., Tarnowska D., Niesprawcza odpowiedzialność kar- na o charakterze represyjnym (karnym) w świetle Konstytucji RP (art. 42 ust. 1), RPEiS 2013, Nr 4 Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984 Cieślak W., Woźniewski K. (red.), Leksykon prawa karnego procesowego. 100 podstawo- wych pojęć, Warszawa 2012 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie karne a inne postępowania represyjne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: