Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01242 014959 8839391 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 4 - ebook/pdf
Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 354
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8498-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: kwiecień 2016 r.

Wydanie czwarte uwzględnia zmiany wchodzące w życie 15.4.2016 r. wynikającego z cofnięcia reformy procesu karnego.

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

Postępowania karnego:

 • zasady postępowania,
 • właściwość i skład sądu,
 • wyłączenie sędziego,
 • strony, obrońcy, pełnomocnicy,
 • czynności procesowe – orzeczenia, zarządzenia, narada, głosowanie, porządek czynności procesowych, terminy, doręczenia, protokoły, dowody,
 • przesłuchanie i wyjaśnienia oskarżonego,
 • świadkowie, świadek koronny, pokrzywdzony,
 • biegli, tłumacze, specjaliści,
 • oględziny, otwarcie zwłok i eksperyment procesowy, wywiad środowiskowy
 • i badanie oskarżonego,
 • zatrzymanie rzeczy i przeszukanie oraz kontrola i utrwalanie rozmów,
 • środki przymusu,
 • postępowanie przygotowawcze – wszczęcie, przebieg, zamknięcie śledztwa
 • i dochodzenia, zakończenie i umorzenie oraz nadzór prokuratora i czynności sądowe,
 • akt oskarżenia,
 • postępowanie przed sądem I instancji – wstępna kontrola oskarżenia, rozprawa główna, przewód sądowy, wyrokowanie,
 • postępowanie odwoławcze – apelacja i zażalenie,
 • postępowania szczególne,
 • nadzwyczajne środki zaskarżenia – kasacja i wznowienie postępowania,
 • postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia,
 • postępowanie karne w sprawach międzynarodowych,
 • Europejski Nakaz Aresztowania,
 • Ekstradycja,
 • koszty procesu,

Postępowania w sprawach o wykroczenia:

 • zasady, przesłanki pozytywne i negatywne,
 • właściwość i skład sądu oraz rozstrzygnięcia sądu,
 • oskarżyciel publiczny, obrońca, obwiniony i pokrzywdzony,
 • postępowanie zwyczajne, nakazowe, przyspieszone i mandatowe,
 • nadzwyczajne środki zaskarżenia – kasacja i wznowienie postępowania

Postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe:

 • właściwość sądu i organów postępowania przygotowawczego,
 • strony i ich przedstawiciele procesowi,
 • pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy,
 • postępowanie mandatowe,
 • zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,
 • postępowanie przygotowawcze i przed sądem,
 • postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia,
 • postępowanie nakazowe i w stosunku do nieobecnych.

 

Wydanie czwarte zostało wzbogacone o pytania otwarte, wraz z odpowiedziami, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu lub kolokwium.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 4. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 15.4.2016 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Prawo cywilne w pigułce Postępowanie cywilne w pigułce Prawo karne w pigułce Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne w pigułce Prawo fi nansowe w pigułce Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce Prawo konstytucyjne w pigułce Prawo rzymskie w pigułce Logika w pigułce Historia ustroju i prawa Polski w pigułce Powszechna historia państwa i prawa w pigułce Prawo Unii Europejskiej w pigułce Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce Polecamy inne nasze publikacje: J. Ablewicz, A. Gacka-Asiewicz TERMINY USTAWOWE CYWILNE i KARNE Terminy Becka Ł. Chojniak, K.T. Boratyńska, W. Jasiński POSTĘPOWANIE KARNE Studia Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 4. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Stan prawny: kwiecień 2016 r. Bezpłatne aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl! Redaktor prowadzący: Aneta Gacka-Asiewicz © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: ORTHDRUK, Białystok ISBN 978-83-255-8497-9 ISBN e-book 978-83-255-8498-6 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................. XI Wykaz skrótów ......................................................................................................................... XIII DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE ................................................................. Część I. Uwagi ogólne ............................................................................................................ Rozdział 1. Uwagi wprowadzające ............................................................................. Rozdział 2. Zasady postępowania karnego ............................................................. Część II. Sąd ................................................................................................................................ Rozdział 1. Właściwość i skład sądu ........................................................................... Rozdział 2. Wyłączenie sędziego ................................................................................. Część III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy .................................................................... Rozdział 1. Oskarżyciel publiczny ............................................................................... Rozdział 2. Pokrzywdzony ............................................................................................. Rozdział 3. Oskarżyciel posiłkowy .............................................................................. Rozdział 4. Oskarżyciel prywatny ................................................................................ Rozdział 5. Oskarżony ..................................................................................................... Rozdział 6. Obrońca ......................................................................................................... Rozdział 7. Pełnomocnik ................................................................................................ Rozdział 8. Przedstawiciel społeczny ......................................................................... Część IV. Czynności procesowe ......................................................................................... Rozdział 1. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia .................................................... Rozdział 2. Narada i głosowanie .................................................................................. Rozdział 3. Porządek czynności procesowych ....................................................... Rozdział 4. Terminy ........................................................................................................... Rozdział 5. Doręczenia .................................................................................................... Rozdział 6. Protokoły ....................................................................................................... Rozdział 7. Przeglądanie akt i sporządzenie odpisów ......................................... Rozdział 8. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt ............................. 1 3 3 12 15 15 19 23 23 24 27 29 30 35 37 38 39 39 46 48 51 56 60 65 66 VI Część V. Dowody ...................................................................................................................... Rozdział 1. Uwagi wprowadzające ............................................................................. Rozdział 2. Przesłuchanie ............................................................................................... Rozdział 3. Wyjaśnienia oskarżonego ........................................................................ Rozdział 4. Świadkowie i pokrzywdzony .................................................................. Rozdział 5. Świadek koronny ........................................................................................ Rozdział 6. Biegli, tłumacze, specjaliści ..................................................................... Rozdział 7. Oględziny, otwarcie zwłok i eksperyment procesowy .................. Rozdział 8. Wywiad środowiskowy i badanie oskarżonego .............................. Rozdział 9. Zatrzymanie rzeczy i przeszukanie ...................................................... Rozdział 10. Kontrola i utrwalanie rozmów ............................................................. 68 68 73 75 75 82 84 88 90 92 99 Część VI. Środki przymusu .................................................................................................. 102 Rozdział 1. Podział środków przymusu ..................................................................... 102 Rozdział 2. Zatrzymanie ................................................................................................. 102 Rozdział 3. Środki zapobiegawcze – uwagi ogólne .............................................. 106 Rozdział 4. Tymczasowe aresztowanie ...................................................................... 108 Rozdział 5. Poręczenie majątkowe ............................................................................. 115 Rozdział 6. Dozór Policji .................................................................................................. 118 Rozdział 7. Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego .......................................... 119 Rozdział 8. Zawieszenie w czynnościach lub wykonywaniu zawodu ............ 120 Rozdział 9. Zakaz opuszczania kraju .......................................................................... 120 Rozdział 10. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy ......................................... 121 Rozdział 11. List żelazny ................................................................................................. 122 Rozdział 12. Kary porządkowe ..................................................................................... 124 Rozdział 13. Zabezpieczenie majątkowe ................................................................. 125 Część VII. Postępowanie przygotowawcze ................................................................. 128 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 128 Rozdział 2. Wszczęcie śledztwa .................................................................................... 134 Rozdział 3. Przebieg śledztwa ...................................................................................... 138 Rozdział 4. Zamknięcie śledztwa ................................................................................ 143 Rozdział 5. Dochodzenie ................................................................................................ 145 Rozdział 6. Zakończenie i umorzenie postępowania przygotowawczego ..... 150 Rozdział 7. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym .... 152 Rozdział 8. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym ............ 154 Rozdział 9. Akt oskarżenia ............................................................................................. 156 Część VIII. Postępowanie przed sądem I instancji ................................................... 162 Rozdział 1. Wstępna kontrola oskarżenia ................................................................. 162 Rozdział 2. Jawność rozprawy głównej .................................................................... 169 Rozdział 3. Rozprawa główna – przepisy ogólne .................................................. 171 Spis treści VII Rozdział 4. Rozpoczęcie rozprawy głównej ............................................................. 173 Rozdział 5. Przewód sądowy ......................................................................................... 174 Rozdział 6. Wyrokowanie ............................................................................................... 181 Część IX. Postępowanie odwoławcze ............................................................................. 186 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 186 Rozdział 2. Apelacja ......................................................................................................... 194 Rozdział 3. Zażalenie ....................................................................................................... 199 Część X. Postępowania szczególne ................................................................................. 202 Rozdział 1. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego .................. 202 Rozdział 2. Postępowanie nakazowe ......................................................................... 204 Rozdział 3. Postępowanie przyspieszone ................................................................ 206 Część XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia .............................................................. 211 Rozdział 1. Kasacja ............................................................................................................ 211 Rozdział 2. Skarga na wyrok sądu odwoławczego ............................................... 216 Rozdział 3. Wznowienie postępowania .................................................................... 218 Część XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia ......................... 223 Rozdział 1. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego ........................ 223 Rozdział 2. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie ................................................................................ 223 Rozdział 3. Ułaskawienie ................................................................................................ 226 Rozdział 4. Wyrok łączny ................................................................................................ 228 Część XIII. Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych .................. 231 Rozdział 1. Ekstradycja – uwagi ogólne .................................................................... 231 Rozdział 2. Ekstradycja czynna ..................................................................................... 232 Rozdział 3. Ekstradycja bierna ...................................................................................... 234 Rozdział 4. Europejski nakaz aresztowania – zagadnienia ogólne ................. 236 Rozdział 5. Wystąpienie do państwa członkowskiego UE o przekazanie osoby ściganej na podstawie ENA ........................................................................ 238 Rozdział 6. Wystąpienie państwa członkowskiego UE o przekazanie osoby ściganej na podstawie ENA ........................................................................ 241 Rozdział 7. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego .......................................... 247 Rozdział 8. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych .............. 249 Rozdział 9. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania ............................. 251 Rozdział 10. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym ............ 254 Część XIV. Koszty procesu ................................................................................................... 256 Rozdział 1. Przepisy ogólne ........................................................................................... 256 Rozdział 2. Zwolnienie od kosztów sądowych ....................................................... 258 Rozdział 3. Zasądzenie kosztów procesu ................................................................. 258 Spis treści VIII DZIAŁ DRUGI. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA .................... 261 Część I. Zasady ogólne .......................................................................................................... 263 Rozdział 1. Przesłanki negatywne ............................................................................... 263 Rozdział 2. Rodzaje postępowań ................................................................................ 264 Część II. Właściwość i skład sądu oraz rozstrzygnięcia sądu .............................. 265 Rozdział 1. Właściwość sądu ......................................................................................... 265 Rozdział 2. Skład sądu ..................................................................................................... 266 Rozdział 3. Rozstrzygnięcia sądu ................................................................................. 267 Część III. Oskarżyciel publiczny, obrońca, obwiniony i pokrzywdzony ........ 268 Rozdział 1. Oskarżyciel publiczny ............................................................................... 268 Rozdział 2. Obwiniony i jego obrońca ....................................................................... 268 Rozdział 3. Pokrzywdzony ............................................................................................. 269 Część IV. Postępowanie zwyczajne, nakazowe, przyspieszone i mandatowe .............................................................................................................................. 271 Rozdział 1. Rozprawa ....................................................................................................... 271 Rozdział 2. Postępowanie nakazowe ......................................................................... 272 Rozdział 3. Postępowanie przyspieszone ................................................................ 273 Rozdział 4. Postępowanie mandatowe ..................................................................... 274 Część V. Nadzwyczajne środki zaskarżenia ................................................................ 279 Rozdział 1. Kasacja ............................................................................................................ 279 Rozdział 2. Wznowienie postępowania .................................................................... 280 DZIAŁ TRZECI. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA SKARBOWE ............................................................................................. 281 Część I. Uwagi ogólne ............................................................................................................ 283 Rozdział 1. Przepisy wprowadzające ......................................................................... 283 Rozdział 2. Właściwość sądu i organów postępowania przygotowawczego .................................................................................................... 284 Część II. Strony i ich przedstawiciele procesowi ....................................................... 287 Rozdział 1. Strony postępowania ................................................................................ 287 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny ............................................................................... 287 Rozdział 3. Obrońca i pełnomocnik ........................................................................... 288 Część III. Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy ..................... 289 Rozdział 1. Postępowanie mandatowe ..................................................................... 289 Rozdział 2. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności ..... 292 Spis treści IX Część IV. Postępowanie przygotowawcze i przed sądem .................................... 295 Rozdział 1. Postępowanie przygotowawcze ........................................................... 295 Rozdział 2. Postępowanie przed sądem I instancji ............................................... 299 Rozdział 3. Postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia .................................................................................................................... 301 Część V. Postępowanie nakazowe i w stosunku do nieobecnych .................... 303 Rozdział 1. Postępowanie nakazowe ......................................................................... 303 Rozdział 2. Postępowanie w stosunku do nieobecnych ..................................... 304 DZIAŁ CZWARTY. PYTANIA KONTROLNE ...................................................................... 307 Spis treści Wstęp Zapewne czujesz presję przed zbliżającym się egzaminem i zastanawiasz się jak przebrnąć przez setki stron tekstu tak, aby wiadomości zostały w Twojej głowie. Konieczne są notatki, zakreślacze itp., których zadaniem jest pomóc Ci w uporządkowaniu wiedzy. Co jednak jeśli czasu jest coraz mniej, a po przeczytaniu tych setek stron nie starczyło go już na notatki i rysowanie tabel? Rozwiązanie stanowi właśnie ta publikacja. To kompak- towe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajo- mość pomoże w  zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i  do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłe- mu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę, a podejście do egzaminu stanie się mniej stresującym przeżyciem. Korzystaj także z testów, do których odeśle Cię QR Code z okładki. Wydanie czwarte zostało wzbogacone o pytania kontrolne, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu. Powodzenia! Redakcja Wykaz skrótów 1. Akty prawne AlkU ......................... ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw- działaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.) KK ............................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 KKS .......................... ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. KKW ........................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Konstytucja RP ....... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. KP ............................. ustawa 26.6.1974  r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z  2014  r. ze zm.) z 2013 r. poz. 186 ze zm.) Nr 90, poz. 557 ze zm.) Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) poz. 1502 ze zm.) KPC .......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego KPK .......................... ustawa z  6.6.1997  r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW ........................ ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) KRO ......................... ustawa z  25.2.1964  r. – Kodeks rodzinny i  opiekuńczy KW ........................... ustawa z  20.5.1971  r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082) z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) NarkU ...................... ustawa z  29.7.2005  r. o  przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) NielU ....................... ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nielet- nich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 382 ze zm.) PolU .......................... ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.) PrUSP ....................... ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech- nych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) RPrU ........................ ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. SNU .......................... ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. poz. 233 ze zm.) z 2013 r. poz. 499 ze zm.) XIV Wykaz skrótów ŚwKoronU ............... ustawa z  25.6.1997  r. o  świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1801 ze zm.) 2. Inne skróty Dz.U. ........................ Dziennik Ustaw ENA ......................... Europejski Nakaz Aresztowania KZS ........................... Krakowskie Zeszyty Sądowe OSNKW ................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSNwSK .................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSPiKA .................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych post. .......................... postanowienie Prok. i Pr. ................ Prokuratura i Prawo s. ................................ strona SN ............................. Sąd Najwyższy t.j. .............................. tekst jednolity TK ............................ Trybunał Konstytucyjny uchw. ........................ uchwała UE ............................ Unia Europejska wyr. ........................... wyrok zob. ........................... zobacz DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE Część I. Uwagi ogólne Rozdział 1. Uwagi wprowadzające 1. Sądowe postępowanie karne. Postępowanie karne w sprawach należących do  właściwości sądów toczy się według przepisów KPK (art. 1 KPK). 2. Cele postępowania karnego. Postępowanie karne uregulowane przepisami KPK ma na celu, aby: • sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzial- ności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności, • przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalcza- niu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego, • uwzględnione zostały prawnie chronione interesy pokrzywdzonego, • rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustale- nia faktyczne. 3. Udział czynnika społecznego w postępowaniu. Postępowanie karne w granicach określonych w ustawie odbywa się z udziałem czyn- nika społecznego (art. 3 KPK). 4. Bezstronność organów prowadzących postępowanie. Organy prowadzące postępowanie karne są  obowiązane badać oraz uwzględ- niać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na nieko- rzyść oskarżonego (art. 4 KPK). 4 Część I. Uwagi ogólne 5. Domniemanie niewinności oskarżonego. Jedną z  podstawo- wych zasad postępowania karnego jest zasada domniemania niewin- ności oskarżonego, wyrażona w art. 5 KPK. Zgodnie z tym przepisem oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Niedające się usunąć wątpliwości, rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. 6. Prawo do obrony. Podejrzany lub oskarżony (tj. osoba, wobec któ- rej wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub osoba, wobec której skierowano do sądu akt oskarżenia) ma prawo do obrony, które obejmuje prawo do korzystania z pomocy obrońcy. O tym uprawnie- niu należy podejrzanego i oskarżonego pouczyć. Prawo do obrony można rozumieć m.in. jako: • prawo do posiadania obrońcy oraz obowiązek działania obrońcy na korzyść oskarżonego (art. 86 § 1 KPK), • prawo do informacji o treści zarzutów i ich zmianach (art. 300 § 1 KPK), • prawo do odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania (art. 175 § 1 KPK), • prawo dostępu do akt (art. 156 KPK), • aktywne formy obrony (np. prawo do przeprowadzania dowodów – art. 167 KPK, prawo do zadawania pytań podmiotom przesłuchiwa- nym – art. 370 § 1 KPK, prawo do zaskarżania orzeczeń). 7. Zasada swobodnej oceny dowodów. Zasada swobodnej oceny dowodów wyrażona została w art. 7 KPK. Polega ona na tym, że orga- ny postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z  uwzględnie- niem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i do- świadczenia życiowego. 8. Niezależność sądu. Sąd karny jest niezależny w swoich rozstrzy- gnięciach. Rozstrzyga on samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu. Jed- nak prawomocne rozstrzygnięcia sądu kształtujące prawo lub stosunek prawny są wiążące (np. unieważnienie małżeństwa, orzeczenie o ubez- własnowolnieniu jest dla sądu karnego wiążące). Rozdział 1. Uwagi wprowadzające 5 Należy jednak pamiętać, że sąd karny związany jest orzeczenia- mi Trybunału Konstytucyjnego (wynika to z art. 190 ust. 1 Konstytu- cji RP). Ponadto sąd karny związany jest wykładnią prawa dokonaną przez inne sądy w następujących przypadkach: • art. 442 § 3 KPK – stanowisko sądu odwoławczego jest wiążące dla sądu, któremu przekazano sprawę do ponownego rozpoznania (wskazania te nie mogą dotyczyć jednak oceny określonych faktów, jeśli narusza to zasadę swobodnej oceny dowodów), • art. 441 § 3 KPK – uchwała Sądu Najwyższego zapadła w wyniku rozpoznania zagadnienia prawnego przekazanego przez sąd odwo- ławczy jest wiążąca także dla sądu I instancji, gdyby wyrok został uchylony i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania, • Sąd Najwyższy związany jest uchwałą wydaną przez ten sąd, gdy ma ona rangę zasady prawnej – art. 62 SNU. 9. Zasada oficjalności. Zgodnie z zasadą oficjalności, jeżeli ustawa nie wymaga w danej sprawie wniosku określonej osoby, instytucji lub orga- nu albo zezwolenia władzy, organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z urzędu (art. 9 § 1 KPK). Strony i  inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o  dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu. 10. Zasada legalizmu. Zasada legalizmu wyrażona została w art. 10 § 1 KPK. W myśl tego przepisu organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przy- gotowawczego. Natomiast oskarżyciel publiczny ma  także obowiązek wnieść i popierać oskarżenie o czyn ścigany z urzędu. Instrumentem kontrolnym służącym stronom do wymuszenia na or- ganach procesowych przestrzegania zasady legalizmu są np. środki za- skarżenia (postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub umo- rzenia śledztwa można zaskarżyć. W razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu po- stępowania istnieje możliwość wniesienia prywatnego aktu oskarżenia – art. 55 § 1 KPK).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 4
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: