Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00037 007965 12016176 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 5 - ebook/pdf
Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 5 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 354
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9244-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: czerwiec 2017 r.

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

Postępowania karnego:

Postępowania w sprawach o wykroczenia:

Postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Na egzamin! Na egzamin! Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację? Jeżeli na jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu postępowania karnego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu. Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online. Postępowanie karne w pigułce to: • zwięzłe ujęcie tematu, • tabele, wykresy i wyróżnienia, • istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów, dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę. Wydanie piąte zawiera również pytania otwarte, wraz z odpowiedziami, które padały na egzaminach i kolokwiach. Beck Akademia testy prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-9243-1 Cena 29,90 zł . d y w . 5 e c ł u g i p w E N R A K E I N A W O P Ę T S O P K C E B H C . . POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 5. wydanie szybko zwięźle i na temat POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Prawo cywilne w pigułce Postępowanie cywilne w pigułce Prawo karne w pigułce Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne w pigułce Prawo fi nansowe w pigułce Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce Prawo konstytucyjne w pigułce Prawo rzymskie w pigułce Logika w pigułce Historia ustroju i prawa Polski w pigułce Powszechna historia państwa i prawa w pigułce Prawo Unii Europejskiej w pigułce Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce Prawo medyczne w pigułce Polecamy inne nasze publikacje: J. Ablewicz, A. Gacka-Asiewicz TERMINY USTAWOWE CYWILNE i KARNE Terminy Becka Ł. Chojniak, K.T. Boratyńska, W. Jasiński POSTĘPOWANIE KARNE Studia Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 5. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Stan prawny: czerwiec 2017 r. Bezpłatne aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl! Redaktor prowadzący: Aneta Gacka-Asiewicz © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: ORTHDRUK, Białystok ISBN 978-83-255-9243-1 ISBN e-book 978-83-255-9244-8 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................. XI Wykaz skrótów ......................................................................................................................... XIII DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE ................................................................. Część I. Uwagi ogólne ............................................................................................................ Rozdział 1. Uwagi wprowadzające ............................................................................. Rozdział 2. Zasady postępowania karnego ............................................................. Część II. Sąd ................................................................................................................................ Rozdział 1. Właściwość i skład sądu ........................................................................... Rozdział 2. Wyłączenie sędziego ................................................................................. Część III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy .................................................................... Rozdział 1. Oskarżyciel publiczny ............................................................................... Rozdział 2. Pokrzywdzony ............................................................................................. Rozdział 3. Oskarżyciel posiłkowy .............................................................................. Rozdział 4. Oskarżyciel prywatny ................................................................................ Rozdział 5. Oskarżony ..................................................................................................... Rozdział 6. Obrońca ......................................................................................................... Rozdział 7. Pełnomocnik ................................................................................................ Rozdział 8. Przedstawiciel społeczny ......................................................................... Część IV. Czynności procesowe ......................................................................................... Rozdział 1. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia .................................................... Rozdział 2. Narada i głosowanie .................................................................................. Rozdział 3. Porządek czynności procesowych ....................................................... Rozdział 4. Terminy ........................................................................................................... Rozdział 5. Doręczenia .................................................................................................... Rozdział 6. Protokoły ....................................................................................................... Rozdział 7. Przeglądanie akt i sporządzenie odpisów ......................................... Rozdział 8. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt ............................. 1 3 3 12 15 15 19 23 23 24 27 29 30 35 37 38 40 40 47 49 52 57 61 66 67 VI Część V. Dowody ...................................................................................................................... 69 69 Rozdział 1. Uwagi wprowadzające ............................................................................. 74 Rozdział 2. Przesłuchanie ............................................................................................... 76 Rozdział 3. Wyjaśnienia oskarżonego ........................................................................ 76 Rozdział 4. Świadkowie i pokrzywdzony .................................................................. 83 Rozdział 5. Świadek koronny ........................................................................................ 86 Rozdział 6. Biegli, tłumacze, specjaliści ..................................................................... 89 Rozdział 7. Oględziny, otwarcie zwłok i eksperyment procesowy .................. 91 Rozdział 8. Wywiad środowiskowy i badanie oskarżonego .............................. Rozdział 9. Zatrzymanie rzeczy i przeszukanie ...................................................... 93 Rozdział 10. Kontrola i utrwalanie rozmów ............................................................. 100 Część VI. Środki przymusu .................................................................................................. 104 Rozdział 1. Podział środków przymusu ..................................................................... 104 Rozdział 2. Zatrzymanie ................................................................................................. 104 Rozdział 3. Środki zapobiegawcze – uwagi ogólne .............................................. 108 Rozdział 4. Tymczasowe aresztowanie ...................................................................... 110 Rozdział 5. Poręczenie majątkowe ............................................................................. 117 Rozdział 6. Dozór Policji .................................................................................................. 120 Rozdział 7. Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego .......................................... 121 Rozdział 8. Zawieszenie w czynnościach lub wykonywaniu zawodu ............ 122 Rozdział 9. Zakaz opuszczania kraju .......................................................................... 122 Rozdział 10. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy ......................................... 123 Rozdział 11. List żelazny ................................................................................................. 124 Rozdział 12. Kary porządkowe ..................................................................................... 126 Rozdział 13. Zabezpieczenie majątkowe ................................................................. 127 Część VII. Postępowanie przygotowawcze ................................................................. 130 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 130 Rozdział 2. Wszczęcie śledztwa .................................................................................... 136 Rozdział 3. Przebieg śledztwa ...................................................................................... 140 Rozdział 4. Zamknięcie śledztwa ................................................................................ 145 Rozdział 5. Dochodzenie ................................................................................................ 147 Rozdział 6. Zakończenie i umorzenie postępowania przygotowawczego ..... 152 Rozdział 7. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym .... 154 Rozdział 8. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym ............ 156 Rozdział 9. Akt oskarżenia ............................................................................................. 158 Część VIII. Postępowanie przed sądem I instancji ................................................... 164 Rozdział 1. Wstępna kontrola oskarżenia ................................................................. 164 Rozdział 2. Jawność rozprawy głównej .................................................................... 171 Rozdział 3. Rozprawa główna – przepisy ogólne .................................................. 174 Spis treści VII Rozdział 4. Rozpoczęcie rozprawy głównej ............................................................. 176 Rozdział 5. Przewód sądowy ......................................................................................... 177 Rozdział 6. Wyrokowanie ............................................................................................... 184 Część IX. Postępowanie odwoławcze ............................................................................. 189 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 189 Rozdział 2. Apelacja ......................................................................................................... 197 Rozdział 3. Zażalenie ....................................................................................................... 202 Część X. Postępowania szczególne ................................................................................. 205 Rozdział 1. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego .................. 205 Rozdział 2. Postępowanie nakazowe ......................................................................... 207 Rozdział 3. Postępowanie przyspieszone ................................................................ 209 Część XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia .............................................................. 214 Rozdział 1. Kasacja ............................................................................................................ 214 Rozdział 2. Skarga na wyrok sądu odwoławczego ............................................... 219 Rozdział 3. Wznowienie postępowania .................................................................... 221 Część XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia ......................... 226 Rozdział 1. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego ........................ 226 Rozdział 2. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie ................................................................................ 226 Rozdział 3. Ułaskawienie ................................................................................................ 229 Rozdział 4. Wyrok łączny ................................................................................................ 231 Część XIII. Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych .................. 234 Rozdział 1. Ekstradycja – uwagi ogólne .................................................................... 234 Rozdział 2. Ekstradycja czynna ..................................................................................... 235 Rozdział 3. Ekstradycja bierna ...................................................................................... 237 Rozdział 4. Europejski nakaz aresztowania – zagadnienia ogólne ................. 239 Rozdział 5. Wystąpienie do państwa członkowskiego UE o przekazanie osoby ściganej na podstawie ENA ........................................................................ 241 Rozdział 6. Wystąpienie państwa członkowskiego UE o przekazanie osoby ściganej na podstawie ENA ........................................................................ 244 Rozdział 7. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego .......................................... 250 Rozdział 8. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych .............. 252 Rozdział 9. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania ............................. 254 Rozdział 10. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym ............ 257 Część XIV. Koszty procesu ................................................................................................... 259 Rozdział 1. Przepisy ogólne ........................................................................................... 259 Rozdział 2. Zwolnienie od kosztów sądowych ....................................................... 261 Rozdział 3. Zasądzenie kosztów procesu ................................................................. 261 Spis treści VIII DZIAŁ DRUGI. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA .................... 263 Część I. Zasady ogólne .......................................................................................................... 265 Rozdział 1. Przesłanki negatywne ............................................................................... 265 Rozdział 2. Rodzaje postępowań ................................................................................ 266 Część II. Właściwość i skład sądu oraz rozstrzygnięcia sądu .............................. 267 Rozdział 1. Właściwość sądu ......................................................................................... 267 Rozdział 2. Skład sądu ..................................................................................................... 268 Rozdział 3. Rozstrzygnięcia sądu ................................................................................. 269 Część III. Oskarżyciel publiczny, obrońca, obwiniony i pokrzywdzony ........ 270 Rozdział 1. Oskarżyciel publiczny ............................................................................... 270 Rozdział 2. Obwiniony i jego obrońca ....................................................................... 270 Rozdział 3. Pokrzywdzony ............................................................................................. 271 Część IV. Postępowanie zwyczajne, nakazowe, przyspieszone i mandatowe .............................................................................................................................. 273 Rozdział 1. Rozprawa ....................................................................................................... 273 Rozdział 2. Postępowanie nakazowe ......................................................................... 274 Rozdział 3. Postępowanie przyspieszone ................................................................ 275 Rozdział 4. Postępowanie mandatowe ..................................................................... 276 Część V. Nadzwyczajne środki zaskarżenia ................................................................ 281 Rozdział 1. Kasacja ............................................................................................................ 281 Rozdział 2. Wznowienie postępowania .................................................................... 282 DZIAŁ TRZECI. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA SKARBOWE ............................................................................................. 283 Część I. Uwagi ogólne ............................................................................................................ 285 Rozdział 1. Przepisy wprowadzające ......................................................................... 285 Rozdział 2. Właściwość sądu i organów postępowania przygotowawczego .................................................................................................... 286 Część II. Strony i ich przedstawiciele procesowi ....................................................... 288 Rozdział 1. Strony postępowania ................................................................................ 288 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny ............................................................................... 288 Rozdział 3. Obrońca i pełnomocnik ........................................................................... 289 Część III. Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy ..................... 290 Rozdział 1. Postępowanie mandatowe ..................................................................... 290 Rozdział 2. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności ..... 293 Spis treści IX Część IV. Postępowanie przygotowawcze i przed sądem .................................... 296 Rozdział 1. Postępowanie przygotowawcze ........................................................... 296 Rozdział 2. Postępowanie przed sądem I instancji ............................................... 300 Rozdział 3. Postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia .................................................................................................................... 302 Część V. Postępowanie nakazowe i w stosunku do nieobecnych .................... 304 Rozdział 1. Postępowanie nakazowe ......................................................................... 304 Rozdział 2. Postępowanie w stosunku do nieobecnych ..................................... 305 DZIAŁ CZWARTY. PYTANIA KONTROLNE ...................................................................... 307 Spis treści Wstęp Zapewne czujesz presję przed zbliżającym się egzaminem i zastanawiasz się jak przebrnąć przez setki stron tekstu tak, aby wiadomości zostały w Twojej głowie. Konieczne są notatki, zakreślacze itp., których zadaniem jest pomóc Ci w uporządkowaniu wiedzy. Co jednak jeśli czasu jest coraz mniej, a po przeczytaniu tych setek stron nie starczyło go już na notatki i rysowanie tabel? Rozwiązanie stanowi właśnie ta publikacja. To kompak- towe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajo- mość pomoże w  zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i  do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłe- mu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę, a podejście do egzaminu stanie się mniej stresującym przeżyciem. Korzystaj także z testów, do których odeśle Cię QR Code z okładki. Wydanie piąte zostało wzbogacone o pytania kontrolne, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu. Powodzenia! Redakcja Wykaz skrótów 1. Akty prawne AlkU ......................... ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw- działaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) KK ............................ ustawa z  6.6.1997  r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z  2016  r. KKS .......................... ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. KKW ........................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Konstytucja RP ....... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. KP ............................. ustawa 26.6.1974  r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z  2016  r. poz. 1137 ze zm.) z 2016 r. poz. 2137 ze zm.) Nr 90, poz. 557 ze zm.) Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) poz. 1666 ze zm.) KPC .......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego KPK .......................... ustawa z  6.6.1997  r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm.) KPW ........................ ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zm.) KRO ......................... ustawa z  25.2.1964  r. – Kodeks rodzinny i  opiekuńczy KW ........................... ustawa z  20.5.1971  r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) NarkU ...................... ustawa z  29.7.2005  r. o  przeciwdziałaniu narkomanii NielU ....................... ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nielet- z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) nich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1654) ze zm.) PolU .......................... ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1782 PrUSP ....................... ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech- nych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.) RPrU ........................ ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. SNU .......................... ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. poz. 233 ze zm.) z 2016 r. poz. 1254 ze zm.) XIV Wykaz skrótów ŚwKoronU ............... ustawa z  25.6.1997  r. o  świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1197 ze zm.) 2. Inne skróty Dz.U. ........................ Dziennik Ustaw ENA ......................... Europejski Nakaz Aresztowania KZS ........................... Krakowskie Zeszyty Sądowe OSNKW ................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSNwSK .................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSPiKA .................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych post. .......................... postanowienie Prok. i Pr. ................ Prokuratura i Prawo s. ................................ strona SN ............................. Sąd Najwyższy t.j. .............................. tekst jednolity TK ............................ Trybunał Konstytucyjny uchw. ........................ uchwała UE ............................ Unia Europejska wyr. ........................... wyrok zob. ........................... zobacz DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE Część I. Uwagi ogólne Rozdział 1. Uwagi wprowadzające 1. Sądowe postępowanie karne. Postępowanie karne w sprawach należących do  właściwości sądów toczy się według przepisów KPK (art. 1 KPK). 2. Cele postępowania karnego. Postępowanie karne uregulowane przepisami KPK ma na celu, aby: • sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzial- ności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności, • przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalcza- niu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego, • uwzględnione zostały prawnie chronione interesy pokrzywdzonego, • rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustale- nia faktyczne. 3. Udział czynnika społecznego w postępowaniu. Postępowanie karne w granicach określonych w ustawie odbywa się z udziałem czyn- nika społecznego (art. 3 KPK). 4. Bezstronność organów prowadzących postępowanie. Organy prowadzące postępowanie karne są  obowiązane badać oraz uwzględ- niać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na nieko- rzyść oskarżonego (art. 4 KPK). 4 Część I. Uwagi ogólne 5. Domniemanie niewinności oskarżonego. Jedną z  podstawo- wych zasad postępowania karnego jest zasada domniemania niewin- ności oskarżonego, wyrażona w art. 5 KPK. Zgodnie z tym przepisem oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Niedające się usunąć wątpliwości, rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. 6. Prawo do obrony. Podejrzany lub oskarżony (tj. osoba, wobec któ- rej wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub osoba, wobec której skierowano do sądu akt oskarżenia) ma prawo do obrony, które obejmuje prawo do korzystania z pomocy obrońcy. O tym uprawnie- niu należy podejrzanego i oskarżonego pouczyć. Prawo do obrony można rozumieć m.in. jako: • prawo do posiadania obrońcy oraz obowiązek działania obrońcy na korzyść oskarżonego (art. 86 § 1 KPK), • prawo do informacji o treści zarzutów i ich zmianach (art. 300 § 1 KPK), • prawo do odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania (art. 175 § 1 KPK), • prawo dostępu do akt (art. 156 KPK), • aktywne formy obrony (np. prawo do przeprowadzania dowodów – art. 167 KPK, prawo do zadawania pytań podmiotom przesłuchiwa- nym – art. 370 § 1 KPK, prawo do zaskarżania orzeczeń). 7. Zasada swobodnej oceny dowodów. Zasada swobodnej oceny dowodów wyrażona została w art. 7 KPK. Polega ona na tym, że orga- ny postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z  uwzględnie- niem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i do- świadczenia życiowego. 8. Niezależność sądu. Sąd karny jest niezależny w swoich rozstrzy- gnięciach. Rozstrzyga on samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu. Jed- nak prawomocne rozstrzygnięcia sądu kształtujące prawo lub stosunek prawny są wiążące (np. unieważnienie małżeństwa, orzeczenie o ubez- własnowolnieniu jest dla sądu karnego wiążące). Rozdział 1. Uwagi wprowadzające 5 Należy jednak pamiętać, że sąd karny związany jest orzeczenia- mi Trybunału Konstytucyjnego (wynika to z art. 190 ust. 1 Konstytu- cji RP). Ponadto sąd karny związany jest wykładnią prawa dokonaną przez inne sądy w następujących przypadkach: • art. 442 § 3 KPK – stanowisko sądu odwoławczego jest wiążące dla sądu, któremu przekazano sprawę do ponownego rozpoznania (wskazania te nie mogą dotyczyć jednak oceny określonych faktów, jeśli narusza to zasadę swobodnej oceny dowodów), • art. 441 § 3 KPK – uchwała Sądu Najwyższego zapadła w wyniku rozpoznania zagadnienia prawnego przekazanego przez sąd odwo- ławczy jest wiążąca także dla sądu I instancji, gdyby wyrok został uchylony i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania, • Sąd Najwyższy związany jest uchwałą wydaną przez ten sąd, gdy ma ona rangę zasady prawnej – art. 62 SNU. 9. Zasada oficjalności. Zgodnie z zasadą oficjalności, jeżeli ustawa nie wymaga w danej sprawie wniosku określonej osoby, instytucji lub orga- nu albo zezwolenia władzy, organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z urzędu (art. 9 § 1 KPK). Strony i  inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o  dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu. 10. Zasada legalizmu. Zasada legalizmu wyrażona została w art. 10 § 1 KPK. W myśl tego przepisu organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przy- gotowawczego. Natomiast oskarżyciel publiczny ma  także obowiązek wnieść i popierać oskarżenie o czyn ścigany z urzędu. Instrumentem kontrolnym służącym stronom do wymuszenia na or- ganach procesowych przestrzegania zasady legalizmu są np. środki za- skarżenia (postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub umo- rzenia śledztwa można zaskarżyć. W razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu po- stępowania istnieje możliwość wniesienia prywatnego aktu oskarżenia – art. 55 § 1 KPK).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 5
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: