Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00700 010509 10724744 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców - ebook/pdf
Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 316
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-1950-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny na 1.06.2009 r.

Przedmiotem monografii jest próba rozstrzygnięcia kwestii charakteru postępowania o wpis do rejestru przedsiębiorców i udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy jest ono postępowaniem cywilnym, czy też administracyjnym, poddanym jedynie z woli ustawodawcy kompetencji sądów powszechnych.

W opracowaniu dokonano oceny obowiązujących w Polsce regulacji odnoszących się do omawianego postępowania, także pod kątem dostosowania ich do wymogów prawa unijnego. Ponadto przedstawiono przebieg postępowania rejestrowego, wskazując na najważniejsze problemy, jakie mogą powstać w związku ze stosowaniem przepisów regulujących dokonywanie wpisów w rejestrze przedsiębiorców, wraz z propozycjami ich rozwiązań.

Adresaci:

Książka adresowana jest zarówno do praktyków, jak i teoretyków prawa, a także do wszystkich innych osób podejmujących czynności związane z dokonywaniem wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców Agnieszka Michnik Warszawa 2009 Stan prawny na 1 czerwca 2009 r. Wydawca: Magdalena Górniewicz Redaktor prowadzący: Joanna Cybulska Opracowanie redakcyjne: Joanna Fitt Sk³ad, ³amanie: Anna Atanaziewicz © Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009 ISBN 978-83-7601-633-7 ISSN 1897-4392 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. (022) 535 80 00, (22) 535 82 00 31-156 Kraków, ul. Zacisze 7 tel. (012) 630 46 00 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl Księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści Wykaz skrótów..................................................................................................... .9 Wstęp.................................................................................................................... .11 Rozdział I Zagadnienia ogólne dotyczące rejestru przedsiębiorców........................ .13 1.. Definicja.rejestru.przedsiębiorców........................................................ .13 2.. Rejestr.handlowy.w.Polsce.po.wejściu.w.życie.ustawy. . z.dnia.20.sierpnia.1997.r..o.Krajowym.Rejestrze.Handlowym.......... .16 3.. Rejestr.przedsiębiorców.a.ewidencja.działalności.gospodarczej..........19 4.. Organizacja.rejestru.przedsiębiorców................................................... .23 .. Jawność.rejestru.przedsiębiorców.......................................................... .28 6.. Podmioty.podlegające.wpisowi.do.rejestru.przedsiębiorców. . Krajowego.Rejestru.Sądowego............................................................... .33 6.1..Spółki.prawa.handlowego............................................................................ 3 6.2..Europejskie.zgrupowanie.interesów.gospodarczych. . i.spółka.europejska......................................................................................... 37 6.3..Spółdzielnie..................................................................................................... 38 6.4..Spółdzielnie.europejskie................................................................................ 38 6...Przedsiębiorstwa.państwowe....................................................................... 38 6.6..Jednostki.badawczo-rozwojowe.................................................................. 39 6.7..Przedsiębiorcy.określeni.w.przepisach.o.zasadach.prowadzenia. na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej.działalności. . gospodarczej.w.zakresie.drobnej.wytwórczości. . . przez.zagraniczne.osoby.prawne.i.fizyczne............................................... 39 6.8..Towarzystwa.ubezpieczeń.wzajemnych..................................................... 40 6.9..Osoby.prawne.podlegające.obowiązkowi.wpisu.do.rejestru. . stowarzyszeń,.innych.organizacji.społecznych.i.zawodowych,.  Spis treści fundacji.oraz.publicznych.zakładów.opieki.zdrowotnej. Krajowego.Rejestru.Sądowego..................................................................... 41 . . 6.10..Oddziały.przedsiębiorców.zagranicznych.działających. . ..na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej..................................................... 42 6.11..Zagraniczne.zakłady.ubezpieczeń............................................................... 42 7.. Pojęcie.przedsiębiorcy.w.aspekcie.wpisu.do.rejestru. . przedsiębiorców........................................................................................ .43 Rozdział II Rejestracja przedsiębiorców na tle uregulowań prawa Unii Europejskiej.................................................................................. .4 rejestracyjnych.w.poszczególnych.państwach.członkowskich. członkowskich........................................................................................... .4 1.. Ogólne.zasady.rejestrowania.przedsiębiorców.w.państwach. . Unii.Europejskiej.i.problemy.związane.z.funkcjonującym. . zróżnicowaniem.tych.zasad.w.poszczególnych.państwach. . 2.. Uregulowania.unijne.dotyczące.wszystkich.systemów. . . oraz.stopień.ich.realizacji.w.polskim.systemie.prawnym.................. .8 3.. Podmioty.tworzone.i.podlegające.wpisowi.do.rejestru. . na.podstawie.przepisów.prawa.unijnego.oraz.implementacja. . 4.. Ocena.działań.legislacyjnych.dotyczących.rejestrowania. . przedsiębiorców.na.obszarze.Unii.Europejskiej. . podejmowanych.na.szczeblu.unijnym.................................................. .73 tych.przepisów.w.prawie.polskim......................................................... .68 Rozdział III Informacje ogólne dotyczące postępowania rejestrowego...................... .76 1.. Pojęcie.i.zakres.postępowania.rejestrowego......................................... .76 2.. Źródła.prawa.dla.postępowania.rejestrowego.................................... .81 3.. Zgłoszenie.do.rejestru.przedsiębiorców............................................... .8 3.1..Forma.zgłoszenia............................................................................................ 86 3.2..Obowiązek.zgłoszenia................................................................................... 90 4..Podmioty.postępowania.rejestrowego................................................. .113 4.1..Sąd.rejestrowy............................................................................................... 113 4.1.1.. Pojęcie.sądu.rejestrowego................................................................. 113 4.1.2.. Właściwość.sądu.rejestrowego........................................................ 114 4.1.3.. Skład.sądu.rejestrowego................................................................... 127 4.1.4.. Uprawnienia.sądu.rejestrowego.poza.prowadzeniem. . rejestru...........................................................................................................133 6 Spis treści 4.2. Referendarz sądowy w postępowaniu rejestrowym ............................. 135 4.3. Uczestnicy postępowania rejestrowego, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy ........................................................................... 139 5. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców ................................... 148 i skutki ich niedopełnienia ......................................................................... 148 5.1. Wymogi formalne wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców 5.2. Kontrola wniosku o wpis do rejestru dokonywana przez sąd rejestrowy ...................................................................................................... 19 Rozdział IV Przebieg postępowania rejestrowego ........................................................ 203 1. Wszczęcie postępowania ....................................................................... 203 2. Zawieszenie i umorzenie postępowania rejestrowego .................... 210 3. Posiedzenia sądu rejestrowego ............................................................ 218 4. Postępowanie dowodowe ..................................................................... 220 5. Orzeczenia zapadające w postępowaniu rejestrowym ................... 22 6. Skuteczność i wykonalność orzeczeń w postępowaniu . Koszty postępowania w sprawach o wpis do rejestru przedsiębiorców ..................................................................................... 248 rejestrowym ............................................................................................ 240 Rozdział V Środki zaskarżenia w postępowaniu o wpis do rejestru i wzruszalność prawomocnych orzeczeń .................................................. 258 1. Środki zaskarżenia w postępowaniu o wpis do rejestru i postępowanie wywołane ich wniesieniem ...................................... 258 1.1. Apelacja ......................................................................................................... 259 1.2. Zażalenie ....................................................................................................... 262 1.3. Skarga na orzeczenie referendarza ........................................................... 263 2. Wzruszalność prawomocnych orzeczeń wydanych w postępowaniu o wpis do rejestru .................................................... 268 2.1. Skarga kasacyjna .......................................................................................... 269 2.2. Wznowienie postępowania ........................................................................ 23 2.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia...................................................................................................... 24 Rozdział VI Postępowanie mające na celu usunięcie nieprawidłowości we wpisach w rejestrze przedsiębiorców ................................................. 25  Spis treści Rozdział VII Charakter prawny i skutki wpisu w rejestrze przedsiębiorców.......... .287 Rozdział VIII Charakter postępowania o wpis do rejestru przedsiębiorców............. .296 Wnioski końcowe............................................................................................ .30 Bibliografia....................................................................................................... .311 Wykaz skrótów EBR. k.c.. k.h.. k.p.c.. KPP. k.r.o.. KRS. k.s.h.. NP. OSN. OSNAP. OSNC. OSNCP. OSP. p.d.g.. PKD. PPH. Pr..Gosp.. –. European.Business.Register –. ustawa.z.dnia.23.kwietnia.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz..U.. Nr.16,.poz..93.z.późn..zm.) –. rozporządzenie.Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.dnia.27.czerw- ca.1934.r..–.Kodeks.handlowy.(Dz..U..Nr.7,.poz..02.z.późn.. zm.) –. ustawa.z.dnia.17.listopada.1964.r..–.Kodeks.postępowania. cywilnego.(Dz..U..Nr.43,.poz..296.z.późn..zm.) –. Kwartalnik.Prawa.Prywatnego –. ustawa.z.dnia.2.lutego.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opie- kuńczy.(Dz.U..Nr.9,.poz..9.z.późn..zm.) –. Krajowy.Rejestr.Sądowy –. ustawa.z.dnia.1.września.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlo- wych.(Dz..U..Nr.94,.poz..1037.z.późn..zm.) –. Nowe.Prawo –. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego –. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego..Izba.Pracy,.Ubezpieczeń. Społecznych.i.Spraw.Publicznych –. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego..Izba.Cywilna –. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego..Izba.Pracy.i.Ubezpieczeń. Społecznych –. Orzecznictwo.Sądów.Polskich –. ustawa.z.dnia.19.listopada.1999.r..–.Prawo.działalności.go- spodarczej.(Dz..U..Nr.101,.poz..1178.z.późn..zm.) –. Polska.Klasyfikacja.Działalności –. Przegląd.Prawa.Handlowego –. Prawo.Gospodarcze 9 Wykaz skrótów PUG. przep... wprow.. u..KRS. u.dz.u.. u.e.z.i.g. u..KRS. u.k.s.. u.s.d.g.. –. Przegląd.Ustawodawstwa.Gospodarczego –.ustawa.z.dnia.20.sierpnia.1997.r..–.Przepisy.wprowadzają- . ce.ustawę.o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym.(Dz..U..Nr.121,. . poz..770.z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.22.maja.2003.r..o.działalności.ubezpieczenio- wach.cywilnych.(Dz..U..Nr.167,.poz..1398.z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.2.lipca.2004.r..o.swobodzie.działalności.go- spodarczej.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2007.r..Nr.1,.poz..109.. z.późn..zm.) wej.(Dz..U..Nr.124,.poz..111.z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.4.marca.200.r..o.europejskim.zgrupowaniu. interesów.gospodarczych.i.spółce.europejskiej.(Dz..U..Nr.62,. poz..1) –. ustawa.z.dnia.20.sierpnia.1997.r..o.Krajowym.Rejestrze.Sądo- wym.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2007.r..Nr.168,.poz..1186.z.późn..zm.). –. ustawa.z.dnia.28.lipca.200.r..o.kosztach.sądowych.w.spra- Wstęp Ustawą.z.dnia.20.sierpnia.1997.r..–.Przepisy.wprowadzające.ustawę. o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym.(Dz..U..Nr.121,.poz..770.z.późn..zm.),. która.weszła.w.życie.w.dniu.1.stycznia.2001.r.,.został.wprowadzony.do.pol- skiego.systemu.prawnego.Krajowy.Rejestr.Sądowy,.składający.się.z.trzech. rejestrów: –. rejestru.przedsiębiorców, –. rejestru.stowarzyszeń,.innych.organizacji.społecznych.i.zawodowych,. fundacji.oraz.publicznych.zakładów.opieki.zdrowotnej, –. rejestru.dłużników.niewypłacalnych. Niniejsza.praca.jest.poświęcona.zagadnieniom.związanym.z.rejestrem. przedsiębiorców,.stanowiącym.kontynuację.istniejącego.do.tej.pory.rejestru. handlowego,.a.ściślej.–.zagadnieniom.związanym.z.postępowaniem.o.wpis. do.tego.rejestru..Poza.jej.zakresem.pozostają.zatem:.rejestr.stowarzyszeń,. innych.organizacji.społecznych.i.zawodowych,.fundacji,.publicznych.za- kładów.opieki.zdrowotnej.oraz.rejestr.dłużników.niewypłacalnych..Opra- cowanie.nie.obejmuje.również,.co.do.zasady,.zagadnień.materialnopraw- nych.dotyczących.rejestru.przedsiębiorców,.chociaż.omówienia.niektórych. z.nich,.z.uwagi.na.ich.związek.z.tematem.pracy,.nie.sposób.było.uniknąć. Ustawa.z.dnia.20.sierpnia.1997.r..o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym. (tekst.jedn.:.Dz..U..z.2007.r..Nr.168,.poz..1186.z.późn..zm.).wprowadziła. szereg.zmian.w.stosunku.do.poprzednio.obowiązującego.stanu.prawnego. w.zakresie.rejestracji.przedsiębiorców. Z.punktu.widzenia.procedury.cywilnej.najważniejszą.z.nich.była. nowelizacja.kodeksu.postępowania.cywilnego.w.ustawie.o.KRS.–.poprzez. dodanie.w.tytule.drugim.księgi.drugiej.części.pierwszej.tego.kodeksu. działu.VI,.zatytułowanego.„Postępowanie.rejestrowe”..Zostały.tam.zamiesz- czone.podstawowe.przepisy.obowiązujące.w.postępowaniu.rejestrowym.. 11 Wstęp Jednocześnie.w.art..7.tejże.ustawy.została.zawarta.reguła,.zgodnie.z.którą. do.postępowania.przed.sądami.rejestrowymi.stosuje.się.przepisy.kodeksu. postępowania.cywilnego.o.postępowaniu.nieprocesowym,.z.wyjątkiem. tych.wypadków,.w.których.ustawa.stanowi.inaczej. Taka.regulacja.jest.nowością.w.stosunku.do.poprzednio.obowiązują- cego.stanu.prawnego,.gdzie.wszystkie.przepisy.dotyczące.wprost.postępo- wania.rejestrowego.znajdowały.się.poza.kodeksem.postępowania.cywilne- go,.co.w.połączeniu.z.brzmieniem.przepisu.art..LIX.§.1.rozporządzenia. Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.dnia.27.czerwca.1934.r..–.Przepisy.wprowa- dzające.kodeks.handlowy.(Dz..U..Nr.7,.poz..03.z.późn..zm.),.zgodnie. z.którym.do.postępowania.w.sprawach.rejestrowych.należało.stosować. zasady.postępowania.niespornego,.wywoływało.kontrowersje.w.doktrynie. na.temat.tego,.które.przepisy.kodeksu.postępowania.cywilnego.znajdują. zastosowanie.do.postępowania.rejestrowego.oraz.w.jakiej.kolejności.po- winny.być.stosowane. W.związku.z.powyższym.zasadniczym.celem.niniejszej.pracy.jest. udzielenie.odpowiedzi.na.pytanie,.czy.dające.się.wyróżnić.na.gruncie. obowiązujących.obecnie.przepisów.cechy.szczególne.postępowania.o.wpis. do.rejestru.przedsiębiorców.pozwalają.na.zakwalifikowanie.tego.postępo- wania.jako.postępowania.cywilnego,.a.w.konsekwencji.czy.jego.poddanie. przez.ustawodawcę.kompetencji.sądów.powszechnych.było.celowe. Rozważana.będzie.także.kwestia,.czy.postępowanie.o.wpis.do.rejestru. przedsiębiorców.ma.charakter.jednolity,.czy.też.w.jego.ramach.można. wyróżnić.więcej.postępowań.podlegających.nieco.odmiennym.regułom,. w.zależności.od.tego,.jaka.okoliczność.ma.zostać.ujawniona.w.rejestrze. w.wyniku.ich.przeprowadzenia,.a.także.jakie.powinno.być.kryterium.do- konywania.tego.rodzaju.ewentualnych.odróżnień. Udzieleniu.odpowiedzi.na.powyższe.pytania.będzie.służyć.przedsta- wienie.przebiegu.postępowania.rejestrowego.wraz.ze.wskazaniem.na. najważniejsze.problemy,.jakie.mogą.powstać.w.związku.ze.stosowaniem. przepisów.regulujących.dokonywanie.wpisów.w.rejestrze.przedsiębiorców,. i.propozycją.rozwiązania.tych.problemów. W.pracy.podjęto.także.próbę.dokonania.oceny.stanu.prawnego.obo- wiązującego.obecnie.w.zakresie.postępowania.o.wpis.do.rejestru.przedsię- biorców.oraz.sformułowania.w.związku.z.tym.postulatów.dotyczących. dokonania.potrzebnych,.zdaniem.autorki,.zmian.legislacyjnych. Rozdział I Zagadnienia ogólne dotyczące rejestru przedsiębiorców 1. Definicja rejestru przedsiębiorców W.literaturze.przedmiotu.można.znaleźć.następujące.definicje.rejestru. handlowego: –. „Rejestr.handlowy.to.urzędowo.prowadzone.wykazy.zawierające. określone.fakty.(dane),.które.posiadają.dla.obrotu.handlowego.prawne. znaczenie.”1; –. „Rejestr.handlowy.jest.instytucją.charakteru.publicznego.służącą. wielkiej.zasadzie.bezpieczeństwa.obrotu;.dzięki.tej.instytucji.urze- czywistnia.się.jawność.w.handlu.i.przemyśle..Jest.wykazem.prawnie. ważnych.przez.ustawodawcę.wskazanych.danych.dotyczących.przed- siębiorstw.zarobkowych,.a.obchodzących.szerokie.kręgi.osób.będących. w.stosunkach.z.danym.przedsiębiorstwem.”2; –. „Rejestr.handlowy.jest.instytucją.prawa.handlowego.o.charakterze. publicznym.służącą.zasadzie.bezpieczeństwa.obrotu,.stanowi.wykaz. danych.wskazanych.przez.ustawodawcę.a.dotyczących.przedsiębiorstw. zarobkowych,.prowadzonych.w.sformalizowanym.trybie.postępowania. sądowego..Najważniejszą.funkcją.przepisów.o.rejestrze.handlowym.jest. realizacja.zasady.bezpieczeństwa.obrotu.gospodarczego.”3; –. „Rejestr.handlowy.jest.księgą.publiczną.służącą.do.ujawnienia.naj- ważniejszych.przez.prawo.przewidzianych.stosunków.handlowych,. 1.A..Chełmoński,.Rejestr handlowy na tle dekretu z dnia 7 lutego 1919 r.,.Wilno.1929,.s..3. 2.J..Namitkiewicz,.Kodeks handlowy. Komentarz,.t..I,.Warszawa.1934,.s..22. 3.J..Jacyszyn,.hasło.w.Encyklopedii prawa, pod.red..U..Kaliny-Prasznic,.Warszawa.1999,.s..61. 13 Rozdział I. Zagadnienia ogólne dotyczące rejestru przedsiębiorców mających.istotne.znaczenie.dla.zapewnienia.bezpieczeństwa.obrotu. handlowego..Ponadto.rejestr.handlowy.służy.jako.środek.kontroli. władz.państwowych.(w.szczególności.sądu.rejestrowego.nad.niektó- rymi.ważnymi.stosunkami.handlowymi).”4; –. „Rejestr.handlowy.jest.instytucją.o.charakterze.publicznym.zabezpiecza- jącą.bezpieczeństwo.obrotu..Dzięki.niej.zostaje.urzeczywistniona.jawność. obrotu.gospodarczego..Jest.wykazem.prawnie.ważnych.wskazanych. przez.ustawę.danych.dotyczących.podmiotów.prowadzących.działalność. w.formie.organizacyjnej.określonej.w.art..36.KRS,.które.są.przedmiotem. zainteresowania.szerokiego.kręgu.uczestników.obrotu.”; –.. „Rejestr.handlowy.jest.księgą.prowadzoną.w.sądach.każdemu.do- stępną.”6; –. „Rejestr.handlowy.jest.prowadzoną.przez.sąd.księgą.publiczną,.służącą. do.ujawniania.przewidzianych.przez.prawo.okoliczności.dotyczących. spółek.handlowych.”7; –. „Rejestr.handlowy.stanowi.oficjalny,.ogólnie.dostępny.wykaz.danych. dotyczących.stosunków.prawnych.osób.uczestniczących.w.formie. przedsiębiorstw.w.obrocie.handlowym..Jest.on.zatem.spisem.danych. o.znaczeniu.prawnym.dla.obrotu.handlowego.”8; –. „Rejestrem.handlowym.nazywamy.urzędowo.prowadzony.wykaz.osób. stanu.kupieckiego,.zawierający.dane.faktyczne,.których.wpisanie.do. rejestru.handlowego.jest.ustawą.nakazane.”9; –. „Rejestr.handlowy.zalicza.się.do.ksiąg.osobowych,.których.zadaniem. jest.udokumentowanie.istnienia.określonych.jednostek.organizacyj- nych,.występujących.w.obrocie.prawnym.”10; Analiza.powyższych.definicji.pozwala.wyróżnić.następujące.cechy. wspólne,.charakteryzujące.według.przedstawicieli.doktryny.rejestr.handlowy: –. jest.on.wykazem.zawierającym.dane.dotyczące.podmiotów.uczestni- czących.w.obrocie.gospodarczym, 4.Z..Żabiński,.Rejestr handlowy,.Kraków.1946,.s..10. .L..Ciulkin,.A..Jakubecki,.N..Kowal,.Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe,.Warszawa. 6.S..Wróblewski, Komentarz do kodeksu handlowego,.Kraków.1938,.s..2. 7.P..Suski,.Rejestry sądowe: spółek handlowych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych,.Warszawa. 8.A..Całus,.Prawo cywilne i handlowe państw obcych,.Warszawa.198,.s..132. 9.S..Janczewski,.Prawo handlowe, wekslowe i czekowe,.Warszawa.1946,.s..0.. 10.E..Norek,.Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe,.Warszawa.2001,.s..11. 2002,.s..98. 1994,.s..7.. 14 1. Definicja rejestru przedsiębiorców –. jest.prowadzony.urzędowo, –. posiada.publiczny.charakter, –. służy.zapewnieniu.bezpieczeństwa.obrotu, –. jest.ogólnie.dostępny. Obecnie.w.prawie.polskim.omawiane.powyżej.pojęcie.„rejestr.hand- lowy”.zastąpione.zostało.pojęciem.„rejestr.przedsiębiorców”..Obowiązu- jące.przepisy.prawa.nie.formułują.wprost.definicji.legalnej.rejestru.przed- siębiorców..Z.ich.zestawienia.można.jednak.wyprowadzić.twierdzenie,.że. rejestr.przedsiębiorców.jest,.obok.rejestru.stowarzyszeń,.innych.organiza- cji.społecznych.i.zawodowych,.fundacji.oraz.rejestru.publicznych.zakładów. opieki.zdrowotnej,.jednym.z.trzech.rejestrów.składających.się.na.Krajowy. Rejestr.Sądowy.(art..1.ust..2.u..KRS)..Wpisowi.do.tego.rejestru.podlegają. nie.tylko,.jak.na.gruncie.przepisów.dotychczasowych,.spółki.handlowe,. lecz.również.inne.podmioty.określone.w.art..36.u..KRS..Przy.tym.należy. zwrócić.uwagę.na.fakt,.że.wbrew.określeniu.„rejestr.przedsiębiorców”. wpisowi.do.niego.podlegają.również,.ze.względu.na.swoją.formę.organi- zacyjnoprawną,.podmioty,.których.–.z.punktu.widzenia.wykonywanej. przez.nie.działalności.–.nie.można.uznać.za.przedsiębiorców..Zgodnie.z.art..4. ust..1.ustawy.z.dnia.2.lipca.2004.r..o.swobodzie.działalności.gospodarczej. (tekst.jedn.:.Dz..U..z.2007.r..Nr.1,.poz..109.z.późn..zm.).przedsiębiorcą. jest.bowiem.osoba.fizyczna,.osoba.prawna.i.jednostka.organizacyjna.nie- będąca.osobą.prawną,.której.odrębna.ustawa.przyznaje.zdolność.prawną,. wykonująca.we.własnym.imieniu.działalność.gospodarczą..Podobna.defi- nicja.przedsiębiorcy.została.zawarta.w.art..431.k.c.,.o.czym.będzie.jeszcze. mowa.poniżej..Tymczasem,.na.przykład.spółka.z.ograniczoną.odpowie- dzialnością.zgodnie.z.art..11.k.s.h..może.zostać.utworzona.w.każdym.celu. prawnie.dopuszczalnym,.a.więc.w.przeciwieństwie.do.innych.spółek.hand- lowych,.jak.spółka.komandytowa.czy.też.spółka.jawna,.niekoniecznie.w.celu. prowadzenia.działalności.gospodarczej..Pomimo.tego.spółka.z.ograniczoną. odpowiedzialnością.podlega.obowiązkowi.wpisu.w.rejestrze.przedsiębior- ców,.co.więcej,.dokonanie.takiego.wpisu.ma.charakter.konstytutywny,.będąc. niezbędnym.do.jej.powstania.(art..163.pkt..k.s.h). Z.drugiej.strony.stowarzyszenia,.inne.organizacje.społeczne.i.zawo- dowe.oraz.fundacje,.do.wpisu.których.właściwy.jest.rejestr.stowarzyszeń,. innych.organizacji.społecznych.i.zawodowych,.fundacji.oraz.publicznych. zakładów.opieki.zdrowotnej.(art..1.ust..2.pkt.3.u..KRS),.pomimo.takiej. formy.organizacyjnoprawnej.podlegają.obowiązkowi.wpisu.również.do. 1 Rozdział I. Zagadnienia ogólne dotyczące rejestru przedsiębiorców rejestru.przedsiębiorców,.jeżeli.podejmują.działalność.gospodarczą.(art..0. u..KRS). Jak.z.tego.wynika,.przy.kwalifikacji.danego.podmiotu.do.wpisu.do. rejestru.przedsiębiorców.zostało.przewidziane.zarówno.kryterium.pod- miotowe,.jak.i.przedmiotowe. W.obrocie.prawnym.wytworzyły.się.dwa.zasadnicze.typy.rejestrów. handlowych:.rejestr.handlowy.typu.francuskiego.oraz.typu.niemieckiego.. Pierwszy.z.nich.stanowi.źródło.wiadomości.i.pewnego.rodzaju.repertorium. administracyjne..W.sposób.wyraźny,.bezpośredni.z.ujawnieniem.określo- nych.faktów.w.rejestrze.nie.są.związane.żadne.skutki..W.szczególności.nie. ma.ono.wpływu.na.uzyskanie.przymiotu.kupca..Drugi.z.wymienionych. typów.rejestru.handlowego.jest.również.źródłem.prawa,.ponieważ.wpisy. w.nim.dokonywane.mają.charakter.prawotwórczy,.konstytutywny..Jednak- że.zarówno.rejestr.handlowy.typu.niemieckiego,.jak.i.rejestr.handlowy.typu. francuskiego.służą.zapewnieniu.bezpieczeństwa.obrotu.i.zmuszają.kupca.do. złożenia.określonych.oświadczeń.przeznaczonych.dla.osób.trzecich11. W.Polsce.rejestr.handlowy,.a.obecnie.rejestr.przedsiębiorców,.został. ukształtowany.w.oparciu.o.koncepcję.rejestru.handlowego.typu.niemie- ckiego.i.pełni.funkcję.nie.tylko.informacyjną,.ale.również.legalizacyjną,. wiążąc.z.wpisem.do.rejestru.kształtowanie.nowych.sytuacji.prawnych. 2. Rejestr handlowy w Polsce po wejściu w życie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Handlowym Chociaż.historia.rozwoju.rejestru.handlowego.w.Polsce.jest.interesu- jącym.zagadnieniem,.nie.posiada.większego.praktycznego.znaczenia.dla. stosowania.aktualnie.obowiązującej.procedury.dotyczącej.wpisu.do.rejestru. przedsiębiorców..Poprzednio.obowiązujące.regulacje.tych.kwestii.nie.będą. zatem.osobno.omawiane.w.niniejszym.opracowaniu,.a.jedynie.zostaną. przywołane.w.określonym.zakresie.w.tych.fragmentach.opracowania,.gdzie. będzie.to.przydatne.do.interpretacji.obecnie.obowiązujących.przepisów.. W.tym.miejscu.należy.jedynie.wspomnieć,.że.w.ustawie.o.KRS.przewidzia- no.zasadnicze.zmiany.w.dziedzinie.rejestracji.przedsiębiorców.w.stosunku. 11.J..Namitkiewicz,.hasło.w.Encyklopedii podręcznej prawa prywatnego,.Warszawa.1931,.s..203;. A..Chełmoński,.Rejestr handlowy…,.s..3,.4.. 16 2. Rejestr handlowy w Polsce po wejściu w życie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.… do.poprzednio.obowiązujących.regulacji..Przede.wszystkim.przepisy.wska- zanej.ustawy.wprowadziły.–.funkcjonujący.w.ramach.Krajowego.Rejestru. Sądowego.–.rejestr.przedsiębiorców..Wpisowi.do.tego.rejestru.podlegają,. najogólniej.rzecz.biorąc,.podmioty.prowadzące.działalność.gospodarczą,. z.wyjątkiem.jednakże.osób.fizycznych.prowadzących.działalność.gospo- darczą,.o.czym.będzie.mowa.poniżej..Wpisowi.do.rejestru.przedsiębiorców. w.Krajowym.Rejestrze.Sądowym.podlegają.również.podmioty.zarejestro- wane.jeszcze.przed.wejściem.w.życie.ustawy.o.KRS.we.właściwych.dla.nich. na.podstawie.wówczas.obowiązujących.przepisów.rejestrach,.które.zgodnie. z.przepisami.ustawy.o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym,.z.uwagi.na.swoją. formę.organizacyjnoprawną,.są.obecnie.wpisywane.w.rejestrze.przedsię- biorców..Procedura.związana.z.dokonaniem.wpisów.takich.podmiotów.do. rejestru.przedsiębiorców.została.uregulowana.w.ustawie.–.Przepisy.wpro- wadzające.ustawę.o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym. Zgodnie.z.art...tej.ustawy.sprawy.o.dokonanie.pierwszego.wpisu.do. dotychczasowego.rejestru.sądowego,.wszczęte,.a.niezakończone.do.dnia. wejścia.w.życie.ustawy.o.KRS,.sąd.dotychczas.właściwy.przekazuje.sądowi. rejestrowemu,.który.rozpoznaje.sprawę.zgodnie.z.przepisami.ustawy.o.KRS. i.może.przy.tym.wezwać.wnioskodawcę.do.uzupełnienia.wniosku.zgodnie. z.przepisami.tej.ustawy. Jeżeli.chodzi.o.podmioty,.co.do.których.został.już.dokonany.pierwszy. wpis.do.dotychczas.właściwych.dla.nich.rejestrów,.a.które.obecnie.podle- gają.wpisowi.do.rejestru.przedsiębiorców,.to.do.dnia.30.czerwca.2001.r.,. zgodnie.z.art..6.przep..wprow..u..KRS,.sprawy.wszczęte,.a.niezakończone. do.dnia.wejścia.w.życie.ustawy.o.KRS.rozpoznawać.miał.sąd.dotychczas. właściwy.według.przepisów.dotychczasowych..Jeśli.jednak.po.dniu.wejścia. w.życie.ustawy.o.KRS.w.trakcie.rozpoznawania.sprawy.o.dokonanie.dal- szych.wpisów.do.dotychczasowych.rejestrów.sądowych.został.złożony. wniosek.o.kolejny.wpis,.sąd.dotychczas.właściwy.przekazywał.wszystkie. sprawy.dotyczące.tego.podmiotu.sądowi.rejestrowemu..Podobnie,.jeżeli. po.dniu.wejścia.w.życie.ustawy.o.KRS.postanowienie.w.przedmiocie.wpi- su.do.dotychczasowych.rejestrów.sądowych.zostało.uchylone.i.sprawa. została.przekazana.do.ponownego.rozpoznania.lub.też.zostało.podjęte. zawieszone.wcześniej.postępowanie,.podlegała.ona.rozpoznaniu.przez.sąd. rejestrowy.zgodnie.z.przepisami.ustawy.o.KRS. Z.przepisu.art..6.ust..1.przep..wprow..u..KRS.wynika.także.a contrario,. że.sprawy.o.dokonanie.dalszych.wpisów.do.rejestru.podmiotów.zarejestro- wanych.w.rejestrach.właściwych.dla.nich.przed.wejściem.w.życie.ustawy. 17 Rozdział I. Zagadnienia ogólne dotyczące rejestru przedsiębiorców o.KRS.podlegały.rozpoznaniu.przez.sąd.rejestrowy.według.przepisów. ustawy.o.KRS.nawet.przed.30.czerwca.2001.r.,.jeżeli.zostały.wszczęte.po. dniu.wejścia.w.życie.ustawy.o.KRS. Po.dniu.30.czerwca.2001.r.,.jak.wynika.również.a contrario.z.art..6.ust..1. przep..wprow..u..KRS,.wszystkie.sprawy.o.dokonanie.dalszych.wpisów. dotyczące.podmiotów.podlegających.wpisowi.do.rejestru.przedsiębiorców. zgodnie.z.przepisami.ustawy.o.KRS,.wszczęte.przed.wejściem.w.życie. przepisów.ustawy.o.KRS,.miały.zostać.przekazane.właściwym.sądom.reje- strowym.i.rozpoznane.przez.te.sądy.zgodnie.z.przepisami.tej.ustawy. W.razie.przekazania.sprawy.o.dalszy.wpis.dotyczący.podmiotu.pod- legającego.wpisowi.do.rejestru.przedsiębiorców.zgodnie.z.przepisami.. u..KRS,.który.przed.dniem.wejścia.w.życie.tej.ustawy.był.zarejestrowany. we.właściwym.dla.niego,.zgodnie.z.wówczas.obowiązującymi.przepisami,. rejestrze,.sąd.rejestrowy.dokonywał.z.urzędu.pierwszego.wpisu.do.rejestru. przedsiębiorców.zgodnie.z.przepisami.ustawy.o.KRS..Wpis.ten.był.wolny. od.opłaty.sądowej,.a.postanowienie.o.dokonaniu.wpisu,.pomimo.że.wy- dane.z.urzędu,.nie.wymagało.sporządzenia.uzasadnienia.(art..6.ust..4.i.6. przep..wprow..u..KRS). Do.dnia.31.grudnia.2003.r..podmioty.wpisane.do.rejestrów.właściwych. do.czasu.wejścia.w.życie.ustawy.o.KRS,.a.podlegające.zgodnie.z.przepisa- mi.tej.ustawy.wpisowi.do.rejestru.przedsiębiorców,.obowiązane.były.złożyć. wniosek.o.wpis.do.rejestru.przedsiębiorców,.sporządzony.na.urzędowym. formularzu,.o.którym.mowa.w.art..19.ust..2.u..KRS,.do.sądu.prowadzącego. dotychczasowy.rejestr.sądowy..Sąd.ten.przekazywał.wniosek.wraz.z.akta- mi.rejestrowymi.dotyczącymi.podmiotu.objętego.wnioskiem.właściwemu. sądowi.rejestrowemu,.który.prowadził.postępowanie.zgodnie.z.przepisami. ustawy.o.KRS.oraz.z.uwzględnieniem.art..6.przep..wprow..u..KRS.(art..7. ust..1.i.art..7a.ust..1,.3.i.4.przep..wprow..u..KRS)..Postępowanie.prowadzone. na.podstawie.tego.wniosku.było.wolne.od.opłat.sądowych.(art..7a.ust..6. przep..wprow..u..KRS). Przekroczenie.terminu.do.złożenia.wniosku.powodowało.powstanie. dwojakiego.rodzaju.konsekwencji: –. po.pierwsze.sąd.rejestrowy.stosował.wobec.podmiotu.wpisanego. do.rejestru.właściwego.według.przepisów.obowiązujących.przed. wejściem.w.życie.ustawy.o.KRS.tryb.postępowania.określony.w.art.. 24.u..KRS,.co.wynika.pośrednio.z.art..9a.przep..wprow..u..KRS,.który. stanowi,.że.w.stosunku.do.podmiotów.wpisanych.do.dotychczasowych. rejestrów,.które.nie.zostały.wpisane.do.Krajowego.Rejestru.Sądowego,. 18 3. Rejestr przedsiębiorców a ewidencja działalności gospodarczej stosowanie.trybu.określonego.w.art..24.u..KRS.nie.jest.obowiązkowe,. jeżeli.faktycznie.zaprzestały.działalności, –. po.drugie.wnioskodawca,.zgodnie.z.art..8.ust..2.przep..wprow..u..KRS,. ponosił.opłaty.sądowe.przewidziane.w.postępowaniu.rejestrowym. Do.czasu.rejestracji,.zgodnie.z.przepisami.ustawy.o.KRS,.zachowują. moc.dotychczasowe.wpisy.w.rejestrach.sądowych,.a.w.zakresie.odpisów,. wyciągów.i.zaświadczeń.oraz.skutków.prawnych.wpisów.stosuje.się.prze- pisy.obowiązujące.do.dnia.wejścia.w.życie.ustawy.(art..9.ust..2.i.3.przep.. wprow..u..KRS). Powyższą.regulację.ustawy.–.Przepisy.wprowadzające.ustawę.o.Kra- jowym.Rejestrze.Sądowym.należy.ocenić.pozytywnie,.jako.dążącą.do. ujednolicenia.stanu.prawnego.poprzez.objęcie.rejestrem.przedsiębiorców. i.poddanie.unormowaniom.zawartym.w.ustawie.o.KRS.również.podmiotów. wpisanych.do.właściwych.rejestrów.przed.wejściem.w.życie.przepisów. ustawy.o.KRS,.które.obecnie.ze.względu.na.swą.formę.organizacyjnoprawną. podlegają.zgodnie.z.przepisami.ustawy.o.KRS.wpisowi.do.rejestru.przedsię- biorców..Jednocześnie.znaczenie.tych.przepisów.z.uwagi.na.upływ.czasu. staje.się.coraz.mniejsze,.chociaż.wciąż.istnieje.jeszcze.możliwość.prowadze- nia.postępowań.o.wpis.do.rejestru.przedsiębiorców.na.ich.podstawie. Należy.zwrócić.uwagę,.że.na.gruncie.aktualnego.stanu.prawnego,. w.odróżnieniu.od.przepisów.obowiązujących.dotychczas,.rejestr.przedsię- biorców.funkcjonujący.w.ramach.Krajowego.Rejestru.Sądowego.jest.reje- strem.centralnym..Wprowadzenie.takiego.rejestru.zasługuje.ze.wszech.miar. na.aprobatę.jako.unormowanie.nowoczesne.i.dostosowane.do.wymogów. prawa.europejskiego,.determinowanych.potrzebami.obrotu.prawnego,.do. których.niewątpliwie.należy.łatwy.i.szybki.dostęp.do.danych.ujawnionych. w.centralnym.rejestrze.handlowym..Regulacja.ta.uwzględnia.także.aktu- alny.poziom.techniki,.zwłaszcza.w.dziedzinie.informatyki,.oraz.zapewnia. istnienie.instrumentów.służących.sprawnemu.prowadzeniu.rejestru.przed- siębiorców.o.charakterze.centralnym. 3. Rejestr przedsiębiorców a ewidencja działalności gospodarczej Zgodnie.z.pierwotnymi.założeniami.ustawy.o.KRS.oraz.art..7.ustawy. z.dnia.19.listopada.1999.r..–.Prawo.działalności.gospodarczej.(Dz..U..Nr.101,. 19 Rozdział I. Zagadnienia ogólne dotyczące rejestru przedsiębiorców poz..1178.z.późn..zm.).wpisowi.do.rejestru.sądowego.przedsiębiorców. działającego.w.ramach.Krajowego.Rejestru.Sądowego.miały.podlegać. również.osoby.fizyczne.prowadzące.działalność.gospodarczą..Wejście. w.życie.tej.regulacji.było.jednak.dwukrotnie.przesuwane.w.czasie.przez. ustawodawcę..Najpierw.z.dniem.1.stycznia.2001.r..do.ustawy.–.Przepisy. wprowadzające.ustawę.o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym.dodano.art..1a,. którego.ustęp.pierwszy.przewidywał,.że.do.dnia.31.grudnia.2001.r..podję- cie.działalności.gospodarczej.przez.osoby.fizyczne.wymaga.wpisu.do. ewidencji.działalności.gospodarczej,.wykonywanej.na.zasadach.określonych. w.art..88a–88g.ustawy.–.Prawo.działalności.gospodarczej12..Przepis.ten. został.zmieniony.z.dniem.23.stycznia.2002.r.13,.i.zgodnie.z.jego.treścią.obo- wiązującą.po.tej.zmianie,.do.dnia.31.grudnia.2003.r..podjęcie.działalności. gospodarczej.przez.osoby.fizyczne.wymagało.wpisu.do.ewidencji.działal- ności.gospodarczej,.wykonywanej.na.zasadach.określonych.w.art..88a–88g. ustawy.–.Prawo.działalności.gospodarczej..Do.zmian.tych.dostosowywano. również.brzmienie.innych.przepisów.cytowanej.ustawy,.dotyczących.obo- wiązku.wpisu.osób.fizycznych.wykonujących.działalność.gospodarczą.do. rejestru.przedsiębiorców.Krajowego.Rejestru.Sądowego..Stanowiły.one,.że. sprawy.wszczęte.z.wniosku.przedsiębiorcy.o.dokonanie.pierwszego.wpisu. do.ewidencji.działalności.gospodarczej,.a.niezakończone.do.dnia.31.grud- nia.2003.r.,.organ.ewidencyjny.przekazuje.z.dniem.1.stycznia.2004.r..właś- ciwemu.sądowi.rejestrowemu,.który.rozpoznaje.sprawę.zgodnie.z.przepi- sami.ustawy.o.KRS.(art..2.ust..1.i.2.przep..wprow..u..KRS)..Podobnie.sprawy. wszczęte.z.wniosku.przedsiębiorcy.o.dokonanie.dalszych.wpisów.do.ewi- dencji.działalności.gospodarczej,.a.niezakończone.do.dnia.31.grudnia.2003.r.,. organ.ewidencyjny.miał.przekazać.z.dniem.1.stycznia.2004.r..właściwemu. sądowi.rejestrowemu,.który.rozpoznaje.sprawę.zgodnie.z.przepisami.ustawy. o.KRS.(art..3.ust..1.przep..wprow..u..KRS)..Podmiot.podlegający.obowiązkowi. wpisu.do.rejestru.przedsiębiorców,.zgodnie.z.przepisami.ustawy.o.KRS,.wpi- sany.do.ewidencji.działalności.gospodarczej.na.podstawie.przepisów.obowią- zujących.do.dnia.31.grudnia.2003.r.,.miał.być.obowiązany.do.złożenia.wniosku. o.wpis.do.rejestru.przedsiębiorców.najpóźniej.do.dnia.31.grudnia.2003.r..(art..7. ust..2.i.art..8.ust..1.przep..wprow..u..KRS). 12.Zob..art..1.ustawy.z.dnia.30.listopada.2000.r..o.zmianie.ustawy.–.Przepisy.wprowadzające. ustawę.o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym.(Dz..U..Nr.114,.poz..1194).. 13.Zob..art..2.ustawy.z.dnia.14.grudnia.2001.r..o.zmianie.ustawy.o.Krajowym.Rejestrze.Sądo- wym,.ustawy.–.Przepisy.wprowadzające.ustawę.o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym.oraz.ustawy.–.Pra- wo.działalności.gospodarczej.(Dz..U..z.2002.r..Nr.1,.poz..2).. 20 3. Rejestr przedsiębiorców a ewidencja działalności gospodarczej Dotychczasowe.wpisy.w.ewidencji.działalności.gospodarczej.miały. zachować.moc.do.czasu.rejestracji.danego.podmiotu.w.rejestrze.przedsię- biorców.(art..9.ust..1.przep..wprow..u..KRS). Ostatecznie.prawodawca.zrezygnował.jednak.w.ogóle.z.wpisywania. osób.fizycznych.prowadzących.działalność.gospodarczą.w.rejestrze.przed- siębiorców.Krajowego.Rejestru.Sądowego..Takie.stanowisko.ustawodawcy. znalazło.definitywny.wyraz.w.przepisach.ustawy.z.dnia.2.lipca.2004.r.. o.swobodzie.działalności.gospodarczej,.której.art..14.ust..2.stanowi,.że. przedsiębiorcy.będący.osobami.fizycznymi.podlegają.wpisowi.do.ewiden- cji.działalności.gospodarczej. Zgodnie.z.art..23.ust..1.u.s.d.g..w.brzmieniu.obowiązujacym.do.dnia. 6.marca.2009.r..ewidencja.działalności.gospodarczej.była.prowadzona.przez. gminy.jako.zadanie.zlecone.z.zakresu.administracji.państwowej..W.dniu.. 7.marca.2009.r..weszła.w.życie.ustawa.z.dnia.19.grudnia.2008.r..o.zmianie. ustawy.o.swobodzie.działalności.gospodarczej.oraz.o.zmianie.niektórych. innych.ustaw..(Dz..U..Nr.18,.poz..97),.na.mocy.której.utworzono.Centralną. Ewidencję.i.Informację.o.Działalności.Gospodarczej,.zwaną.(CEIDG),.któ- rą.prowadzi.w.systemie.teleinformatycznym.minister.właściwy.do.spraw. gospodarki14. Szczegółowe.zasady.dotyczące.prowadzenia.ewidencji.działalności. gospodarczej.nie.będą.w.niniejszej.pracy.omawiane,.jako.że.koncentruje. się.ona.na.problematyce.postępowania.o.wpis.do.rejestru.przedsiębiorców. w.Krajowym.Rejestrze.Sądowym,.prowadzonego.przez.sądy.powszechne. w.ramach.postępowania.cywilnego..Wpisy.do.ewidencji.działalności.go- spodarczej.dokonywane.są.natomiast.na.podstawie.decyzji.administracyj- nych.wydawanych.aktualnie.przez.ministra.właściwego.do.spraw.gospo- darki..W.tym.miejscu.warto.jedynie.zwrócić.uwagę.na.zagadnienia.zwią- zane.z.rejestracją.przedsiębiorców.prowadzących.działalność.w.formie. spółek.cywilnych,.wywołały.one.bowiem.kontrowersje.w.literaturze. i.orzecznictwie. Na.gruncie.ustawy.z.dnia.23.grudnia.1988.r..o.działalności.gospodar- czej.(Dz..U..Nr.41,.poz..324.z.późn..zm.).ukształtował.się.pogląd,.że.spółka. cywilna.może.być.przedsiębiorcą.jako.jednostka.organizacyjna.niemająca. osobowości.prawnej,.utworzona.zgodnie.z.przepisami,.której.przedmiot. działania.obejmuje.prowadzenie.działalności.gospodarczej..Podstawą.tego. 14.Art..1.pkt..i.6.ustawy.z.dnia.19.grudnia.2008.r..o.zmianie.ustawy.o.swobodzie.działalności. gospodarczej.oraz.o.zmianie.niektórych.innych.ustaw. 21 Rozdział I. Zagadnienia ogólne dotyczące rejestru przedsiębiorców poglądu.była.treść.art..2.ust..2.powołanej.ustawy,.który.stanowił,.że.pod- miotem.prowadzącym.działalność.gospodarczą,.zwanym.dalej.„przedsię- biorcą”,.może.być.osoba.fizyczna,.osoba.prawna,.a.także.jednostka.organi- zacyjna.niemająca.osobowości.prawnej,.utworzona.zgodnie.z.przepisami. prawa,.jeżeli.jej.przedmiot.działania.obejmuje.prowadzenie.działalności. gospodarczej..W.konsekwencji.przyjmowano,.że.spółka.cywilna.będąca. przedsiębiorcą.posiada.zdolność.sądową.w.postępowaniu.odrębnym. w.sprawach.gospodarczych..Tezę.taką.postawił.m.in..Sąd.Najwyższy. w.orzeczeniu.z.dnia.26.stycznia.1996.r.,.III.CZP.111/9,.OSNC.1996,.nr.,. poz..311..Na.tle.orzecznictwa.Naczelnego.Sądu.Administracyjnego.i.Sądu. Najwyższego.spółki.cywilne.mogły.być.wpisywane.do.ewidencji.działal- ności.gospodarczej.jako.podmioty.prowadzące.działalność.gospodarczą16. Pojawiały.się.jednak.również.głosy.opowiadające.się.przeciwko.możli- wości.przyznania.spółce.cywilnej.zdolności.sądowej..Podkreślano.między. innymi,.że.nie.można.uzależniać.przyznania.zdolności.sądowej.spółce.cywil- nej.od.tego,.czy.drugą.stroną.stosunku.zobowiązaniowego.z.udziałem.spółki. cywilnej.są.konsumenci.czy.też.przedsiębiorcy17..Zdaniem.autorów.prezen- tujących.taki.pogląd,.wpisowi.do.ewidencji.działalności.gospodarczej.podle- gać.miała.nie.spółka.cywilna,.lecz.wspólnicy,.z.zaznaczeniem,.że.prowadzą. działalność.gospodarczą.wspólnie.w.oparciu.o.umowę.spółki.cywilnej..Prze- pisy.kodeksu.cywilnego,.regulujące.spółkę.prawa.cywilnego,.traktują.ją.bowiem. jako.stosunek.zobowiązaniowy,.a.nie.podmiot.odrębny.od.wspólników18. Problem.został.jednoznacznie.rozstrzygnięty.w.treści.art..2.ust..3. ustawy.–.Prawo.działalności.gospodarczej,.stanowiącego,.że.za.przedsię- biorców.uznaje.się.także.wspólników.spółki.cywilnej.w.zakresie.wykony- wanej.przez.nich.działalności.gospodarczej..Regulacja.ta.została.powtórzo- na.w.art..4.ust..2..u.s.d.g..Obecnie.nie.podlega.więc.dyskusji,.że.to.nie. spółka.cywilna,.lecz.jej.wspólnicy.są.przedsiębiorcami,.i.to.oni.podlegają. wpisowi.do.ewidencji.działalności.gospodarczej. 1.W.doktrynie.zwolennikami.takiego.poglądu.byli.m.in..A..Jędrzejewska,.Glosa.do.wyroku. SN.z.4.lutego.1993.r.,.I.CRN.2/93,.OSP.1993,.z..10,.s..194;.taż,.Podmiotowość prawna spółki cywilnej będą- cej podmiotem gospodarczym,.PPH.1993,.nr.7,.s..1;.K..Korzan,.Spółka cywilna w kontekście praktyki nota- rialnej,.Rejent.1999,.nr.10,.s..44. 16.Zob..m.in..wyrok.NSA.w.Warszawie.z.dnia.18.listopada.1997.r.,.II.SA.496/97,.Pr..Gosp..1998,. nr.6,.s..37;.wyrok.NSA.w.Katowicach.z.dnia.20.sierpnia.1996.r.,.SA/Ka.802/9,.Pr..Gosp..1996,.nr.11,.. s..36;.wyrok.SN.z.2.grudnia.1998.r.,.III.CRN.86/98,.OSNAP.1999,.nr.18,.poz..6. 17.D..Pawłyszcze,.Podmioty gospodarcze – zagadnienia procesowe,.PPH.1993,.nr.9,.s..1;.M..Mach- nij,.Szczególny przypadek współuczestnictwa,.Rzeczpospolita.1998,.nr.3,.s..24. 18.B..Burian,.Glosa.do.uchwały.SN.z.dnia.7.lipca.1993.r.,.III.CZP.87/93,.OSP.1994,.z..11,.s..204. 22 4. Organizacja rejestru przedsiębiorców W.obowiązującym.stanie.prawnym.istnieje.wobec.powyższego.dua- lizm.w.zakresie.rejestracji.przedsiębiorców,.polegający.na.tym,.że.przedsię- biorcy.będący.osobami.fizycznymi.podlegają.wpisowi.do.ewidencji.dzia- łalności.gospodarczej,.natomiast.pozostali.przedsiębiorcy.–.wpisowi.do. rejestru.przedsiębiorców.w.Krajowym.Rejestrze.Sądowym. W.doktrynie.pojawiały.się.głosy.krytyczne.pod.adresem.koncepcji. wpisywania.do.rejestru.przedsiębiorców.w.Krajowym.Rejestrze.Sądowym. także.osób.fizycznych.prowadzących.działalność.gospodarczą..Zwracano. uwagę,.że.postępowanie.sądowe.w.sprawach.o.wpis.do.rejestru.przedsię- biorców.jest.znacznie.bardziej.skomplikowane.niż.zgłoszenie.do.ewidencji.. Jest.ono.również.dłuższe,.a.często.odległość.od.miejsca.zamieszkania.przed- siębiorcy.do.siedziby.właściwego.sądu.rejestrowego.jest.dużo.większa.niż. do.organu.ewidencyjnego..Może.to.wywoływać.szczególnie.problemy.dla. drobnych.przedsiębiorców,.tamując.rozwój.przedsiębiorczości.i.stanowiąc. swojego.rodzaju.ograniczenie.wolności.gospodarczej19..Przedsiębiorcy. prowadzący.działalność.gospodarczą.w.mniejszym.rozmiarze.zostaliby. zobowiązani.do.ponoszenia.kosztów.związanych.z.wykonywaniem.obo- wiązku.wpisu.oraz.jego.wykreślenia..Zwracano.też.uwagę.na.zalew.sądów. rejestrowych.wnioskami.o.wpis.składanymi.przez.licznych.drobnych. przedsiębiorców20. 4. Organizacja rejestru przedsiębiorców Zgodnie.z.art..2.ust..1.u..KRS.rejestry.objęte.regulacją.tej.ustawy,.w.tym. rejestr.przedsiębiorców,.prowadzą.w.systemie.informatycznym.sądy.rejo- nowe.(sądy.gospodarcze),.obejmujące.swoją.właściwością.obszar.woje- wództwa.lub.jego.część,.zwane.dalej.„sądami.rejestrowymi”. Niektóre.obowiązki.związane.z.prowadzeniem.rejestru.zostały.nało- żone.na.gminy.jako.zadania.zlecone..Gminy.mają.mianowicie.umożliwić. zainteresowanym.wgląd.do.Polskiej.Klasyfikacji.Działalności.(PKD),.zapew- nić.dostęp.do.urzędowych.formularzy.wniosków.wymaganych.ustawą,. umożliwiających.rejestrację.spółek.jawnych,.oraz.do.informacji.o.wysoko- 19.Ł..Zamojski,.Działalność gospodarcza osób fizycznych: ewidencjonowanie czy rejestracja sądowa?,. 20.P..Bielski.Podstawy organizacji i funkcjonowania rejestru przedsiębiorców – zagadnienia wybrane,. PUG.2003,.nr.2,.s..20,.21.. s..36. 23 Rozdział I. Zagadnienia ogólne dotyczące rejestru przedsiębiorców ści.opłat,.sposobie.ich.uiszczania.oraz.o.właściwości.miejscowej.sądów.re- jestrowych.(art..2.ust..3.u..KRS). Dane.dotyczące.poszczególnych.podmiotów.wpisanych.do.rejestru. przedsiębiorców.umieszcza.się.pod.numerem.przeznaczonym.dla.danego. podmiotu.w.sześciu.działach.tego.rejestru.(art..37.u..KRS)..Artykuł.38.u..KRS. wymienia.dane,.które.zamieszcza.się.w.pierwszym.dziale.rejestru.przed- siębiorców..Systematyka.przepisu.pozwala.na.wyróżnienie.danych.ujaw- nianych.dla.każdego.podmiotu.wpisywanego.w.rejestrze.przedsiębiorców,. wymienionych.w.punkcie.pierwszym,.oraz.danych.ujawnianych.jedynie. w.odniesieniu.do.poszczególnych.rodzajów.podmiotów.wpisywanych.do. rejestru..Tak.więc.dla.każdego.podmiotu.w.dziale.pierwszym.rejestru. przedsiębiorców.zamieszcza.się.nazwę.lub.firmę,.pod.którą.działa,.ozna- czenie.jego.formy.prawnej;.jego.siedzibę.i.adres;.a.jeżeli.podmiot.wpisany. do.rejestru.przedsiębiorców.posiada.oddziały.–.także.ich.siedziby.i.adresy;. oznaczenie.jego.poprzedniego.numeru.rejestru.sądowego.lub.numeru. w.ewidencji.działalności.gospodarczej;.jeżeli.podmiot.wpisany.do.rejestru. przedsiębiorców.został.utworzony.w.wyniku.przekształcenia.lub.podziału. innego.podmiotu.albo.połączenia.innych.podmiotów,.zamieszcza.się.w.tym. rejestrze.wzmiankę.o.sposobie.powstania.podmiotu,.a.także.oznaczenia. poprzednich.numerów.rejestru;.jeżeli.podmiot.wpisany.do.rejestru.przed- siębiorców.został.utworzony.w.wyniku.koncentracji.innych.podmiotów,. zamieszcza.się.w.tym.rejestrze.także.oznaczenie.poprzednich.numerów. tego.rejestru.oraz.numer.i.datę.decyzji.Prezesa.Urzędu.Ochrony.Konku- rencji.i.Konsumentów.o.zgodzie.na.dokonanie.koncentracji,.wydanej. zgodnie.z.przepisami.o.ochronie.konkurencji.i.konsumentów;.wzmiankę. o.wykonywaniu.działalności.gospodarczej.z.innymi.podmiotami.na.pod- stawie.umowy.spółki.cywilnej.oraz.numer.NIP. Ogólny.charakter.mają.również.przepisy.art..38.pkt.2a.i.3.u..KRS,. stanowiące.kolejno,.że.w.przypadku.wspólników.spółki.jawnej,.członków. europejskiego.zgrupowania.interesów.gospodarczych,.wspólników.spółki. partnerskiej,.wspólników.spółki.komandytowej.oraz.komplementariuszy. spółki.komandytowo-akcyjnej.należy.zamieścić.w.dziale.pierwszym.rejestru. przedsiębiorców.informacje.o.pozostawaniu.w.związku.małżeńskim,.za- warciu.małżeńskiej.umowy.majątkowej,.powstaniu.rozdzielności.majątko- wej.między.małżonkami,.zaznaczenie.ograniczenia.zdolności.do.czynności. prawnych,.o.ile.takie.istnieje,.a.w.przypadku.podmiotu.niebędącego.osobą. fizyczną.–.informacje.o.statucie.lub.umowie,.wzmiankę.o.ich.zmianie,.okres,. na.który.podmiot.został.utworzony,.oraz.jego.numer.REGON..Pozostałe. 24 4. Organizacja rejestru przedsiębiorców punkty.art..38.wymieniają.dane,.które.należy.zamieścić.w.odniesieniu.do. poszczególnych.spółek.handlowych.oraz.pozostałych.podmiotów.podle- gających.wpisowi.do.rejestru.przedsiębiorców..Analiza.tych.przepisów. prowadzi.do.wniosku,.że.dane.w.nich.wymienione.służą.przede.wszystkim. temu,.aby.osoby.zapoznające.się.z.treścią.rejestru.mogły.dowiedzieć.się,. z.kim.w.istocie.wchodzą.w.stosunek.prawny.i.od.kogo.mogą.dochodzić. odpowiedzialności.za.zobowiązania.związane.z.tym.stosunkiem.oraz.jaki. jest.zakres.odpowiedzialności.poszczególnych.osób.tworzących.substrat. osobowy.przedsiębiorcy..I.tak.przykładowo.w.przypadku.spółki.komandy- towej.należy.zamieścić.w.rejestrze:. 1).oznaczenie.wspólników.spółki.komandytowej.(art..3.u..KRS),. 2).informacje.o.jej.wspólnikach.(art..38.pkt.2a.u..KRS),. 3). określenie,.który.ze.wspólników.jest.komplementariuszem,.a.który. komandytariuszem,.wysokość.sumy.komandytowej,.przedmiot.wkładu. każdego.komandytariusza,.z.zaznaczeniem,.w.jakiej.części.został.wnie- siony,.oraz.choćby.częściowe.zwroty.wkładów.(art..38.pkt.6.u..KRS).. .W.przypadku.jednostki.badawczo-rozwojowej.należy.zamieścić. nazwę.podmiotu.tworzącego.jednostkę.(art..38.pkt.11.u..KRS);.w.przypad- ku.przedsiębiorstwa.zagranicznego:. 1).nazwisko.i.imiona.osoby.fizycznej.lub.określenie.osoby.prawnej,. która.uzyskała.zezwolenie.na.prowadzenie.tego.przedsiębiorstwa.na. terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej,.wraz.z.miejscem.zamieszkania. (siedzibą).i.adresem.tej.osoby;. 2).oznaczenie.organu,.który.wydał.zezwolenie.na.prowadzenie.tego. przedsiębiorstwa.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej,.oraz.numer. i.datę.tego.zezwolenia.(art..38.pkt.12.u..KRS). W.dziale.drugim.rejestru.zamieszcza.się.informacje.dotyczące.repre- zentacji.i.nadzoru.podmiotu.wpisanego.do.rejestru.przedsiębiorców.. Ujawnia.się.tutaj.organy.działające.w.ramach.struktury.organizacyjnej. danego.przedsiębiorcy,.uprawnione.do.jego.reprezentacji.wraz.z.ich.skła- dem.osobowym.lub.–.w.wypadku.braku.takich.organów.w.spółkach.oso- bowych.–.wspólników.uprawnionych.do.reprezentacji,.a.także.oznaczenie. organów.nadzoru.wraz.z.ich.składem.osobowym.oraz.prokurentów,.jak. również.rodzaju.prokury,.dane.dotyczące.pełnomocników.spółdzielni,. przedsiębiorstw.państwowych.oraz.jednostek.badawczo-rozwojowych. i.zakresu.ich.pełnomocnictwa,.a.także.oznaczenie.osób.upoważnionych. 2 Rozdział I. Zagadnienia ogólne dotyczące rejestru przedsiębiorców przez.przedsiębiorców.zagranicznych.do.reprezentowania.ich.w.oddziale.. W.dziale.tym.zamieszcza.się.również.wzmianki.o.zawieszeniu.członków. organów.(art..39.u..KRS)..Informacje.zamieszczane.w.omawianym.dziale. mają.na.celu.zapewnienie.osobom.trzecim.wiedzy.o.tym,.czy.osoba,.która. dokonuje.czynności.w.imieniu.przedsiębiorcy,.jest.istotnie.jego.reprezen- tantem,.a.co.za.tym.idzie,.czy.czynność.ta.pociąga.za.sobą.skutki.prawne. dla.przedsiębiorcy..Z.reprezentacją.przedsiębiorcy.wiąże.się.również.wpis. w.dziale.piątym.rejestru.przedsiębiorców.dotyczący,.zgodnie.z.art..43.u..KRS,. powołania.i.odwołania.kuratora. W.dziale.trzecim.rejestru.przedsiębiorców.(art..40.u..KRS).zamieszcza. się.przedmiot.działalności.według.PKD,.z.tym.że.w.przypadku.oddziałów. przedsiębiorców.zagranicznych.oraz.głównych.oddziałów.zagranicznych. zakładów.ubezpieczeń.określa.się.przedmiot.działalności.oddziału..W.związ- ku.z.tym.w.literaturze.zwrócono.uwagę.na.problematykę.stopnia.szczegó- łowości.opisu.kodowego.oraz.zastosowania.właściwego.opisu.słownego.. Jeżeli.chodzi.o.opis.kodowy,.to.wydaje.się,.że.wystarczające.jest.posłużenie. się.kodem.ogólnego.układu.działu..Opis.słowny.nie.musi.natomiast.stano- wić.dokładnego.odzwierciedlenia.opisu.słownego.zawartego.w.PKD..Może. to.być.dowolny.opis,.jednakże.z.przypisaniem.mu.określonego.kodu.PKD21.. W.dziale.trzecim.zamieszcza.się.także.wzmiankę.o.złożeniu.rocznego.spra- wozdania.finansowego.i.rocznego.skonsolidowanego.sprawozdania.finan- sowego.grupy.kapitałowej,.z.oznaczeniem.daty.ich.złożenia,.oraz.o.złoże- niu.opinii.biegłego.rewidenta,.jeżeli.sprawozdanie.podlegało.obowiązkowi. badania.przez.biegłego.na.podstawie.przepisów.o.rachunkowości,.i.o.zło- żeniu.uchwały.bądź.postanowienia.o.zatwierdzeniu.sprawozdania.finan- sowego.i.podziale.zysku.lub.pokryciu.straty..Jeśli.wymagają.tego.przepisy. o.rachunkowości,.należy.również.zamieścić.wzmiankę.o.złożeniu.sprawo- zdania.z.działalności.spółek.z.ograniczoną.odpowiedzialnością,.towarzystw. ubezpieczeń.wzajemnych,.spółek.akcyjnych.oraz.spółdzielni..Informacje. te.pozwalają.na.zapoznanie.się.z.sytuacją.finansową.przedsiębiorców.wpi- sanych.do.rejestru,.co.ma.znaczący.wpływ.na.podjęcie.decyzji.dotyczących. dokonywania.z.tymi.przedsiębiorcami.czynności.prawnych. Z.sytuacją.finansową.przedsiębiorcy.wiążą.się.również.informacje. zamieszczane.w.dziale.czwartym.rejestru.przedsiębiorców.(art..41.u..KRS),. 21.M..Leśniak,.W.Łukowski,.Wybrane problemy związane ze stosowaniem ustawy o Krajowym Reje- strze Sądowym i kodeksu spółek handlowych,.PPH.2001,.nr.9,.s..13,.14;.A..Lesiak,.M..Leśniak,.W..Łukow- ski,.B..Pękalski,.Słowo i kod,.Rzeczpospolita.2001,.nr.10,.s..4.. 26 4. Organizacja rejestru przedsiębiorców który.zawiera.dane.dotyczące.objętych.egzekucją.zaległości.podatkowych. i.celnych.oraz.należności,.do.których.poboru.obowiązany.jest.zakład.ubez- pieczeń.społecznych..Znaczenie.tych.informacji.jest.bardzo.duże,.ponieważ. należności.te.korzystają.z.przywilejów.egzekucyjnych,.a.zatem.potencjalny. wierzyciel.przedsiębiorcy.zapoznający.się.z.treścią.rejestru.musi.liczyć.się. z.tym,.że.zostaną.one.zaspokojone.w.pierwszej.kolejności.przed.jego.wie- rzytelnością..W.dziale.tym.zamieszcza.się.również.oznaczenie.innych. wierzycieli.przedsiębiorcy.oraz.ich.wierzytelności,.jeżeli.posiadają.oni.tytuł. wykonawczy.wystawiony.przeciwko.przedsiębiorcy.i.nie.zostali.zaspoko- jeni.w.ciągu.30.dni.od.daty.wezwania.do.spełnienia.świadczenia..Tego.ro- dzaju.wpisy.mają.z.kolei.znaczenie.nie.tylko.dla.sprawdzenia.sytuacji.fi- nansowej.i.wiarygodności.danego.podmiotu,.ale,.moim.zdaniem,.przede. wszystkim.ułatwiają.wykazanie.świadomości.działania.w.celu.pokrzyw- dzenia.wierzycieli..Dla.zorientowania.się.w.sytuacji.finansowej.przedsię- biorcy.mają.natomiast.również.znaczenie.zamieszczane.w.dziale.czwartym. informacje.o.oddaleniu.wniosku.o.ogłoszenie.upadłości.z.uwagi.na.fakt,.że. majątek.dłużnika.nie.wystarcza.nawet.na.zaspokojenie.kosztów.postępo- wania.upadłościowego,.oraz.o.umorzeniu.egzekucji.sądowej.lub.admini- stracyjnej.prowadzonej.przeciwko.przedsiębiorcy.z.uwagi.na.fakt,.że.z.egze- kucji.nie.uzyska.się.sumy.wyższej.od.kosztów.egzekucyjnych. W.dziale.piątym.rejestru.przedsiębiorców,.zgodnie.z.art..43.u..KRS,. zamieszcza.się.wzmiankę.o.powołaniu.i.odwołaniu.kuratora. Dział.szósty.(art..44.u..KRS).rejestru.przedsiębiorców.obejmuje.dane. związane.z.przemianami.organizacyjnymi.przedsiębiorcy.oraz.związanymi. z.tym.zmianami.w.zakresie.sposobu.jego.reprezentacji.oraz.dysponentów. jego.majątku..Są.to.informacje.o.otwarciu.i.zakończeniu.likwidacji,.ustano- wieniu.zarządu.i.zarządu.komisarycznego;.dane.o.osobie.likwidatora.(wraz. ze.sposobem.reprezentacji),.zarządcy.oraz.zarządcy.komisarycznego;.in- formacje.o.rozwiązaniu.lub.unieważnieniu.spółki;.informacje.o.połączeniu. z.innymi.podmiotami,.podziale.lub.przekształceniu.podmiotu.w.inny.spo- sób;.informacje.o.wszczęciu.postępowania.naprawczego,.o.zawieszeniu. albo.wznowieniu.wykonywania.działalności.gospodarczej,.o.ogłoszeniu. upadłości,.o.zakończeniu.tych.postępowań.lub.uchyleniu.układu,.o.osobie. syndyka.masy.upadłości.oraz.osobach.powołanych.w.toku.postępowania. upadłościowego.do.reprezentowania.upadłego.(reprezentant.upadłego.lub. przedstawiciel.upadłego). W.dziale.tym.dla.spółki.europejskiej,.europejskiego.zgrupowania. interesów.gospodarczych.i.spółdzielni.europejskiej.zamieszcza.się.także. 27 Rozdział I. Zagadnienia ogólne dotyczące rejestru przedsiębiorców wzmiankę.o.złożeniu.planu.przeniesienia.siedziby,.a.w.przypadku.wykre- ślenia.z.uwagi.na.zmianę.siedziby.–.informację.o.państwie,.do.którego. przeniesiono.siedzibę,.i.rejestrze,.do.którego.wpisano.podmiot. Dla.każdego.podmiotu.wpisanego.do.rejestru.przedsiębiorców.pro- wadzi.się.odrębne.akta.rejestrowe..Obejmują.one.dokumenty.stanowiące. podstawę.wpisu.oraz.dokumenty.zawierające.dane,.które.nie.podlegają. według.przepisów.ustawy.wpisowi.do.określonego.działu.rejestru,.ale. przepis.szczególny.nakazuje.ich.zgłoszenie.sądowi.rejestrowemu.lub.wpi- sanie.do.rejestru,.a.także.dokumenty.wymienione.w.art..47a.ust..2.u..KRS. (art..9.ust..1.i.2.u..KRS)..Akta.rejestrowe.obejmują.wszystkie.dokumenty. i.pisma.przyjęte.do.tych.akt,.a.także.inne.dokumenty.dotyczące.podmiotu. wpisanego.do.rejestru.(§.13.ust..1.rozporządzenia.Ministra.Sprawiedliwo- ści.z.dnia.23.lutego.2007.r..–.Regulamin.urzędowania.sądów.powszechnych;. Dz..U..Nr.38,.poz..249)..Jeżeli.wnioski.i.dokumenty.zostały.złożone.drogą. elektroniczną,.w.aktach.rejestrowych.przechowuje.się.wydruk.tych.wnio- sków.i.dokumentów.wraz.ze.wskazaniem.osób,.które.je.podpisały.(art..9. ust...u..KRS). W.aktach.rejestrowych.podmiotu.wpisanego.do.Krajowego.Rejestru. Sądowego.zamieszcza.się.wzmiankę.o.dacie.i.godzinie.dokonania.wpisu. w.rejestrze.(§.161.Regulaminu)..Akta.rejestrowe.są.przechowywane.we.właś- ciwym.sądzie.rejestrowym.i.nie.mogą.być.wynoszone.poza.miejsce.ich.prze- chowywania.(§.13.ust..2.Regulaminu.urzędowania.sądów.powszechnych). 5. Jawność rejestru przedsiębiorców Jawność.rejestru.przedsiębiorców.wyraża.się.w.dwóch.aspektach:. materialnym.i.formalnym. Aspekt.materialny.wiąże.się.z.zagadnieniami.dotyczącymi.skutków. prawnych.wywoływanych.przez.wpis,.które.wkraczają.w.domenę.prawa. materialnego,.i.wobec.tego.nie.będzie.szerzej.omawiany.w.niniejszej.pracy. W.tym.miejscu.zostanie.omówiona.jedynie.zasada.formalnej.jawności. rejestru,.która.realizuje.się.przede.wszystkim.w.uregulowaniach.procedu- ralnych. Jawność.formalna.rejestru.przedsiębiorców.może.występować.jako: 1).jawność.formalna.zwykła,.która.polega.na.tym,.że.rejestr.przedsię- biorców.dostępny.jest.do.osobistego.przeglądania.dla.wszystkich.osób. zainteresowanych,.oraz 28 5. Jawność rejestru przedsiębiorców 2).jawność.formalna.rozszerzona,.przejawiająca.się.w.tym,.że.rejestr. przedsiębiorców,.oprócz.tego,.że.jest.dostępny.do.osobistego.przeglą- dania.dla.wszystkich.osób.zainteresowanych,.niesie.z.sobą.obowiązek. ogłaszania.dokonywanych.weń.wpisów22. Ustawa.o.KRS.przewiduje.formalną.jawność.rejestru.w.znaczeniu. rozszerzonym.w.stosunku.do.wszystkich.podmiotów.wpisywanych.do. rejestru.przedsiębiorców,.z.pewnymi.wyjątkami,.o.czym.będzie.mowa.niżej.. Zgodnie.z.art..8.u..KRS.rejestr.jest.jawny.i.każdy.ma.prawo.dostępu.do. danych.w.nim.zawartych.oraz.do.otrzymania,.również.drogą.elektroniczną,. poświadczonych.odpisów,.wyciągów.i.zaświadczeń.o.danych.zawartych. w.rejestrze..Dostęp.do.tych.danych.ma.zapewnić.Centralna.Informacja. Krajowego.Rejestru.Sądowego,.której.zadaniem.jest.prowadzenie.zbioru. informacji.rejestru.oraz.elektronicznego.katalogu.dokumentów.spółek,. udzielanie.informacji.z.rejestru.oraz.przechowywanie.i.udostępnianie.kopii. dokumentów.z.katalogu,.utworzenie.i.eksploatacja.połączeń.rejestru.i.ka- talogu.w.systemie.informatycznym..Centralna.Informacja.KRS.wydaje. odpisy,.wyciągi.i.zaświadczenia.z.rejestru.oraz.udziela.informacji.z.rejestru,. które.mają.moc.dokumentów.urzędowych,.jeżeli.zostały.wydane.w.formie. papierowej..Ponadto.Centralna.Informacja.wydaje.z.katalogu,.drogą.elek- troniczną,.kopie.dokumentów,.które.są.poświadczane.za.zgodność.z.doku- mentami.znajdującymi.się.w.aktach.rejestrowych.podmiotu,.a.także.bez- płatnie.udostępnia,.w.ogólnodostępnych.sieciach.informatycznych,.pod- stawowe.informacje.o.podmiotach.wpisanych.do.rejestru.przedsiębiorców. i.do.rejestru.stowarzyszeń,.innych.organizacji.społecznych.i.zawodowych,. fundacji.oraz.publicznych.zakładów.opieki.zdrowotnej,.w.tym.również. o.organizacjach.i.podmiotach,.które.uzyskały.status.organizacji.pożytku. publicznego.(art..4.u..KRS)..Zgodnie.z.§.1.rozporządzenia.Ministra.Spra- wiedliwości.z.dnia.19.grudnia.2006.r..w.sprawie.ustroju.i.organizacji.Cen- tralnej.Informacji.Krajowego.Rejestru.Sądowego.oraz.szczegółowych.zasad. udzielania.informacji.z.Rejestru.i.udostępniania.kopii.dokumentów.z.kata- logu.(Dz..U..Nr.247,.poz..1811),.wydanego.na.podstawie.art..6.pkt.1.u..KRS,. Centralna.Informacja.KRS.jest.komórką.organizacyjną.Ministerstwa.Spra- wiedliwości..Składa.się.z.centrali.Centralnej.Informacji.oraz.oddziałów. Centralna.Informacja.KRS.wydaje.odpisy,.wyciągi,.zaświadczenia. i.pozostałe.informacje.z.Krajowego.Rejestru.Sądowego..Odpis.z.rejestru. 22.Z..Żabiński,.Rejestr handlowy,.Warszawa.1946,.s..71. 29 Rozdział I. Zagadnienia ogólne dotyczące rejestru przedsiębiorców może.być.pełny.–.zawierający.treść.wszystkich.wpisów.w.rejestrze.pod. danym.numerem.KRS,.dokonanych.od.chwili.pierwszego.wpisu,.z.wyjąt- kiem.wpisów.niepodlegających.ujawnieniu,.lub.aktualny.–.zawierający. aktualną.treść.wpisów.w.rejestrze.pod.danym.numerem.KRS. Wyciąg.z.rejestru.zawiera.natomiast.aktualną.treść.wpisów.dotyczącą. podmiotu.wpisanego.do.rejestru.pod.określonym.numerem.KRS,.obejmu- jącą.wskazane.przez.wnioskodawcę.działy.rejestru. Centralna.Informacja.wydaje: 1).zaświadczenie,.że.dany.podmiot.jest.wpisany.do.rejestru.pod.określo- 2).zaświadczenie,.że.dany.podmiot.nie.jest.wpisany.do.rejestru, 3).zaświadczenie.o.wykreśleniu.danego.podmiotu.z.rejestru, 4).zaświadczenie.o.posiadaniu.przez.podmiot.statusu.organizacji.pożytku. nym.numerem, publicznego23. Zgodnie.z.art..10.ust..1.u..KRS.każdy.ma.prawo.przeglądania.akt.re- jestrowych.podmiotów.wpisanych.do.rejestru..Przepis.ten.ma.szerszy. charakter.niż.art..2.k.p.c.,.który.stanowi,.że.w.postępowaniu.nieproce- sowym.akta.sprawy.dostępne.są.jedynie.dla.uczestników.postępowania,. a.dla.innych.osób.wówczas,.gdy.usprawiedliwią.dostatecznie.potrzebę.ich. przejrzenia,.i.to.tylko.za.zezwoleniem.przewodniczącego..Należy.przyjąć,. że.art..10.ust..1.u..KRS.wyłącza.zastosowanie.art..2.k.p.c..jeżeli.chodzi. o.prawo.przeglądania.akt.rejestrowych.podmiotów.wpisywanych.do.re- jestru.przedsiębiorców..Za.taką.interpretacją.przemawiała.również.treść. uchylonego.już.art..10.ust..2.u..KRS,.który.stanowił,.że.do.przeglądania.akt. rejestrowych.innych.podmiotów.niż.określone.w.ust..1.–.czyli.podmiotów. innych.niż.podmioty.wpisane.do.rejestru.przedsiębiorców.–.stosuje.się. odpowiednio.przepis.art..2.k.p.c..A contrario.z.brzmienia.tego.przepisu. wynikało.więc,.że.do.przeglądania.akt.rejestrowych.podmiotów.określo- nych.w.ust..1,.a.więc.podmiotów.wpisanych.do.rejestru.przedsiębiorców,. art..2.k.p.c..się.nie.stosuje..Ustęp.2.art..10.u..KRS.został.co.prawda.uchy- lony,.jednakże.w.celu.określenia.stosunku.pomiędzy.art..10.ust..1.u..KRS. a.art..2.k.p.c..można.nadal.odwoływać.się.do.jego.treści,.ponieważ.jego. uchylenie.podyktowane.było.tym,.że.obecnie.każdy.ma.prawo.przegląda- nia.akt.rejestrowych.podmiotów.wpisanych.nie.tylko.do.rejestru.przed- 23.§.4–8.rozporządzenia.w.sprawie.ustroju.i.organizacji.Centralnej.Informacji.Krajowego. Rejestru.Sądowego.. 30 5. Jawność rejestru przedsiębiorców siębiorców,.ale.także.do.pozostałych.rejestrów.Krajowego.Rejestru.Sądo- wego..Akta.rejestrowe.są.udostępniane.zainteresowanym.pod.nadzorem. upoważnionego.pracownika.(§.13.pkt.3.Regulaminu.urzędowania.sądów. powszechnych). W.związku.z.tym,.że.prawo.przeglądania.akt.rejestrowych.podmiotów. wpisanych.do.rejestru.przedsiębiorców.przysługuje.każdemu,.z.akt.reje- strowych.przedsiębiorcy.należy.wyłączyć.dokumenty.będące.podstawą. wpisów.w.dziale.czwartym.rejestru.przedsiębiorców,.które.zostały.wykre- ślone.na.podstawie.art..46.u..KRS..Dokumenty.te.są.składane.w.oddzielnie. prowadzonym.zbiorze.dokumentów,.który.jest.dostępny.jedynie.dla.przed- siębiorcy.wpisanego.do.rejestru.oraz.wierzyciela,.na.którego.wniosek.na- stąpiło.wykreślenie.wpisu.(art..10.ust..4.u..KRS)..W.aktach.rejestrowych.nie. pozostawia.się.jakichkolwiek.zarządzeń.o.ich.usunięciu.(§.16.Regulaminu. urzędowania.sądów.powszechnych)..Przepis.art..10.ust..4.u..KRS.nie.naru- sza.jednak.uprawnień.do.dostępu.do.akt.sądowych.określonych.w.przepi- sach.szczególnych.(art..10.ust...u..KRS)..Zastosowanie.znajdzie.więc.art..2. k.p.c..i.dokumenty.te.będą.mogli.przeglądać.uczestnicy.postępowania.oraz. każdy,.kto.potrzebę.ich.przejrzenia.dostatecznie.usprawiedliwi.i.otrzyma. zezwolenie.przewodniczącego. W.literaturze.wyrażono.pogląd,.że.za.uczestników.postępowania. należy.uznać.również.wspólników.spółek.osobowych.prawa.handlowego. i.wobec.tego.można.udostępniać.im.akta.rejestrowe.bez.ograniczeń..Za. takim.rozwiązaniem.ma.przemawiać.fakt,.że.wspólnicy.spółek.osobowych. według.art..91.§.2.i.art..14.kodeksu.handlowego,.(obecnie.odpowiednio. art..38.§.2.i.art..120.k.s.h.).mają.wgląd.w.księgi.i.dokumenty.spółki.oraz.że. powinni.być.informowani.o.stanie.interesów.spółki..Udostępnienie.im. danych.zawartych.w.aktach.stanowiłoby.więc.konsekwencję.ich.uprawnień. wynikających.z.przepisów.kodeksu.handlowego.(obecnie.kodeksu.spółek. handlowych)24..Moim.zdaniem.należy.przyjąć,.że.uczestnikiem.postępo- wania.rejestrowego.jest.sama.osobowa.spółka.handlowa,.a.nie.jej.wspólni- cy..Spółka.ta.stanowi.odrębny.od.wspólników.po
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: