Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00324 006737 20585496 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich - ebook/pdf
Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1774-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem niniejszej publikacji jest pomoc praktyczna – zarówno sędziom, jak i adwokatom oraz radcom prawnym – we właściwym stosowaniu przepisów regulujących postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich.
Przepisy o postępowaniu odrębnym w sprawach małżeńskich w Kodeksie postępowania cywilnego obejmują sprawy o:

Książkę wzbogacono o najnowszą literaturę oraz orzecznictwo w przedmiotowym zakresie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Seria Prawo S¹dowe to zbiór poradników profe- sjonalnie, a jednoczeœnie w przystêpny sposób objaœniaj¹cych stosowanie prawa materialnego i funkcjonowanie procedur s¹dowych. Ksi¹¿ki z tej serii przekazuj¹ najwa¿niejsze wiadomoœci zwi¹za- ne z danym zagadnieniem prawnym oraz zawieraj¹ szereg praktycznych wskazówek umo¿liwiaj¹cych orientacjê w zmieniaj¹cych siê przepisach. Celem niniejszej publikacji jest pomoc praktyczna – zarówno sêdziom, jak i adwokatom oraz radcom prawnym – we w³aœciwym stosowaniu przepisów reguluj¹cych postêpowanie odrêbne w sprawach ma³¿eñskich. Przepisy o postêpowaniu odrêbnym w sprawach ma³¿eñskich w Kodeksie postêpowania cywilnego obejmuj¹ sprawy o: – rozwód i o separacjê, – uniewa¿nienie ma³¿eñstwa, – ustalenie istnienia i nieistnienia ma³¿eñstwa oraz (fragmentarycznie) – ustanowienie rozdzielnoœci maj¹tkowej. Ksi¹¿kê wzbogacono o najnowsz¹ literaturê oraz orzecznictwo w przedmiotowym zakresie. Prof. dr hab. Andrzej Zieliñski – profesor Uni- wersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Wy¿- szej Szko³y Mened¿erskiej w Warszawie, wybitny znawca problematyki procedury cywilnej, adwokat praktyk. ISBN 978-83-255-1774-8 www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel.: 22 31 12 222 fax: 22 33 77 601 9 7 8 8 3 2 5 5 1 7 7 4 8 Cena 59,00 z³ h c i k s ñ e ¿ ³ a m h c a w a r p s w e n b ê r d o e i n a w o p ê t s o P i k s ñ i l e i Z Prawo Sądowe Postêpowanie Postêpowanie odrêbne odrêbne w sprawach w sprawach ma³¿eñskich ma³¿eñskich Andrzej Zieliñski C.H.BECK Prawo Sądowe Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³¿eñskich Polecamy nasze publikacje z serii Prawo S¹dowe: K. Sadowski, O. M. Piaskowska, D. Kot³owski ASYSTENT SÊDZIEGO W S¥DZIE POWSZECHNYM Lidia Bagiñska SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŒCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA Andrzej Zieliñski SPORZ¥DZANIE ŒRODKÓW ZASKAR¯ENIA W POSTÊPOWANIU CYWILNYM Andrzej Stempniak (red.) POSTÊPOWANIE O DZIA£ SPADKU, wyd. 2 Andrzej Koch (red.) AKTUALNE PROBLEMY UBEZPIECZEÑ KOMUNIKACYJNYCH Jan Olszewski (red.) S¥DY POLUBOWNE I MEDIACJE www.sklep.beck.pl Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³¿eñskich Andrzej Zieliñski Redakcja: Iwona Duda © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1774-8 Spis treœci Przedmowa ........................................................................................ VII Wykaz skrótów .................................................................................. IX Literatura ........................................................................................... XIII Czêœæ I. Przepisy wspólne .................................................................. Rozdzia³ 1. Przedmiot postêpowania odrêbnego w sprawach ma³¿eñskich .................................................................. Rozdzia³ 2. Reprezentacja stron ............................................................ Rozdzia³ 3. Posiedzenia s¹dowe i ich przebieg ...................................... Rozdzia³ 4. Specyfika postêpowania dowodowego ............................... Rozdzia³ 5. Skutecznoœæ wyroku w sprawach ma³¿eñskich ................... 1 3 9 12 19 27 Czêœæ II. Sprawy o rozwód i separacjê ............................................. 29 Rozdzia³ 1. Uwagi wstêpne ................................................................... Rozdzia³ 2. Podmioty postêpowania...................................................... 2.1. S¹d ............................................................................................ 2.2. Strony ........................................................................................ 2.3. Inne podmioty ............................................................................ Rozdzia³ 3. Mediacja w sprawach o rozwód i separacjê ........................ Rozdzia³ 4. Zawieszenie postêpowania i jego umorzenie ...................... Rozdzia³ 5. Zakaz powództwa wzajemnego .......................................... Rozdzia³ 6. Postêpowanie dowodowe ................................................... Rozdzia³ 7. Roszczenia dodatkowe oraz zakaz wszczynania postêpowañ odrêbnych ..................................................................... Rozdzia³ 8. Zabezpieczenie roszczeñ dodatkowych .............................. 8.1. Uwagi ogólne ............................................................................ 8.2. Uwagi szczegó³owe ................................................................... 8.2.1. Zabezpieczenie roszczeñ alimentacyjnych ..................... 8.2.2. Zabezpieczenie roszczenia w przedmiocie roztoczenia pieczy nad ma³oletnimi dzieæmi ...................................... 8.2.3. Zabezpieczenie kontaktów z dzieæmi ............................. 8.2.4. Zabezpieczenie sposobu korzystania z mieszkania ........ 8.2.5. Zabezpieczenie roszczeñ zwi¹zanych z podzia³em 31 33 33 37 40 43 50 63 67 74 84 84 88 88 89 90 91 maj¹tku wspólnego .......................................................... 91 VI Spis treœci 8.2.6. Wydanie ma³¿onkowi opuszczaj¹cemu wspólne mieszkanie potrzebnych mu przedmiotów ................................ 8.2.7. Upadek zabezpieczenia........................................................... 92 93 Czêœæ III. Postêpowanie w sprawach o uniewa¿nienie ma³¿eñstwa ..................................................................................... 97 Rozdzia³ 1. Uwagi wstêpne ................................................................... 99 Rozdzia³ 2. Legitymacja procesowa w sprawach o uniewa¿nienie ma³¿eñstwa ....................................................................................... 102 Rozdzia³ 3. Podmioty postêpowania...................................................... 107 3.1. S¹d ............................................................................................. 107 3.2. Strony ........................................................................................ 108 3.3. Inne podmioty ........................................................................... 109 Rozdzia³ 4. Roszczenia dodatkowe ....................................................... 112 Rozdzia³ 5. Wszczêcie i przebieg postêpowania .................................... 114 Rozdzia³ 6. Wyroki i ich skutecznoœæ .................................................... 118 Czêœæ IV. Postêpowanie w sprawach o ustalenie nieistnienia i istnienia ma³¿eñstwa ................................................................... 121 Rozdzia³ 1. Uwagi wstêpne ................................................................... 123 Rozdzia³ 2. Podmioty postêpowania...................................................... 126 Rozdzia³ 3. Postêpowanie, wyroki, ich charakter i skutki ...................... 128 Rozdzia³ 4. Postêpowanie w sprawie istnienia ma³¿eñstwa .................. 132 Czêœæ V. Postêpowanie w sprawach o ustanowienie rozdzielnoœci maj¹tkowej.............................................................. 135 Rozdzia³ 1. Uwagi wstêpne ................................................................... 137 Rozdzia³ 2. Podmioty postêpowania, jego przebieg i charakter wyroków .............................................................................. 140 Indeks rzeczowy ................................................................................ 145 Przedmowa Przedmowa Przedmowa Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³¿eñskich, które dotyczy spraw in- tegralnie zwi¹zanych z rodzin¹, jej egzystencj¹ i jej bytem, ma niezmiernie istotn¹ wagê spo³eczn¹. Ochrona ma³¿eñstwa, rodziny, macierzyñstwa i ro- dzicielstwa jest dobrem o szczególnej wadze, która stanowi zasadê konstytu- cyjn¹ okreœlon¹ w art. 18 Konstytucji RP. Realizacjê tej zasady rozwijaj¹ art. 71 i 72 Konstytucji RP. Przepisy o postêpowaniu odrêbnym w sprawach ma³¿eñskich w Kodek- sie postêpowania cywilnego obejmuj¹: sprawy o rozwód i o separacjê, o uniewa¿nienie ma³¿eñstwa, o ustalenie istnienia i nieistnienia ma³¿eñstwa oraz fragmentarycznie sprawy o ustanowienie rozdzielnoœci maj¹tkowej. W³aœciwe stosowanie przepisów reguluj¹cych powy¿sze postêpowania ma istot- ne znaczenie dla ukszta³towania siê bytu rodziny i ma³¿eñstwa oraz wszelkich zwi¹zanych z nimi skutków zarówno w sferze prawnej, jak i w ¿yciu codzien- nym. Dlatego sêdziowskie stosowanie omawianych przepisów ma tak istotne znaczenie. Rodzina oraz dobro dzieci s¹ najwa¿niejszymi dobrami w prawie rodzin- nym. Z tego wzglêdu w praktyce s¹downiczej winno po³o¿yæ siê szczególny nacisk na doprowadzanie do porozumienia stron w istotnych kwestiach ro- dziny, zw³aszcza dzieci. W konsekwencji nale¿y w wiêkszym ni¿ dotychczas stopniu wykorzystywaæ instytucjê mediacji, która jest aktualnie niedocenia- na. Wobec zasady dobrowolnoœci mediacji wiele zale¿y od umiejêtnoœci przewodnicz¹cego (s¹du) nak³onienia stron (ma³¿onków) do podjêcia postê- powania mediacyjnego. Chodzi tu o umiejêtne wykorzystanie (i chêæ wyko- rzystania) dyrektywy zawartej w art. 10 KPC, wed³ug którego s¹d powinien w ka¿dym stanie postêpowania d¹¿yæ do ugodowego za³atwienia sprawy. Niniejsza publikacja ma na celu pomoc praktyczn¹: sêdziom, adwokatom i radcom prawnym we w³aœciwym stosowaniu przepisów reguluj¹cych po- stêpowanie odrêbne w sprawach ma³¿eñskich. Andrzej Zieliñski Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. ród³a prawa CzynKomorR . . . . rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 9.3.1968 r. w sprawie czynnoœci komorników (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KPC . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywil- nego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KRSU. . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594) PrASC . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.) PrawZagrPomocU ustawa z 5.7.2002 r. o œwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 126, poz. 1069 ze zm.) PrUpNapr . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i napraw- cze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) RegS¹dR . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 23.2.2007 r. – Regulamin urzêdowania s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) RPOU . . . . . . . . . ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatel- skich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) TKU . . . . . . . . . . . ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) X Wykaz skrótów 2. Organy orzekaj¹ce SA . . . . . . . . . . . . S¹d Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy SN . . . . . . . . . . . . (PSIC) S¹d Najwy¿szy w pe³nym sk³adzie Izby Cywil- nej (w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administra- SN(7) . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy w sk³adzie siedmiu sêdziów cyjnej) 3. Czasopisma, publikatory BPK . . . . . . . . . . . . Biuletyn Prawa Karnego BSN . . . . . . . . . . . . Biuletyn S¹du Najwy¿szego DPP . . . . . . . . . . . . Demokratyczny Przegl¹d Prawniczy Dz.U. . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz.. . . . . . . . . . Dziennik Urzêdowy Gl. . . . . . . . . . . . . . Glosa M.P. . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MoP. . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoSp.. . . . . . . . . . . Monitor Spó³dzielczy MoPr . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy NP . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Apelacyjnego OSN . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Zbiór Orzeczeñ S¹du Najwy¿szego. Orzeczenie Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w 1962 r.: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpie- czeñ Spo³ecznych, w 1995 r.: Izby Cywilnej) OSNAPiUS . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSNC . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna OSNCK . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna i Karna OSNCP . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna i Pracy OSNKW . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Karna i Woj- skowa OSNP . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Pracy OSNPG . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego wydane przez Proku- raturê Generaln¹ Wykaz skrótów XI OSP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich – Orzecznictwo S¹dów Polskich (1921–1939), Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿owych (1957–1989), Orzecznictwo S¹dów Polskich (od 1990 r.) OSPiKA . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra- OTK-A . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego seria A ¿owych (lata: 1957–1989) Pal. . . . . . . . . . . . . Palestra PB . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiP . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo PPE . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Egzekucyjnego PPH . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Handlowego PPiA . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa i Administracji Prok. i Pr. . . . . . . . Prokuratura i Prawo PS . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy PUG . . . . . . . . . . . Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. . . . . . . . . . . . Radca Prawny Rej. . . . . . . . . . . . . Rejent RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. . . . . . . . . . Rzeczpospolita SC . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SP . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze Wok. . . . . . . . . . . . Wokanda 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . artyku³ cz. . . . . . . . . . . . . . czêœæ ETS . . . . . . . . . . . . Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci itd. . . . . . . . . . . . . . i tak dalej itp. . . . . . . . . . . . . . i temu podobne lit. . . . . . . . . . . . . . literatura m.in. . . . . . . . . . . . miêdzy innymi n. . . . . . . . . . . . . . . nastêpny (-a, -e) niepubl. . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) np. . . . . . . . . . . . . . na przyk³ad Nr . . . . . . . . . . . . . numer orz. . . . . . . . . . . . . . orzeczenie pkt . . . . . . . . . . . . . punkt red. . . . . . . . . . . . . . redakcja por. . . . . . . . . . . . . . porównaj post. . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . rok XII Wykaz skrótów RPO . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich s. . . . . . . . . . . . . . . strona (-y) t. . . . . . . . . . . . . . . tom t.j. . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . . . . . . to jest tzn. . . . . . . . . . . . . to znaczy tzw. . . . . . . . . . . . . tak zwane (-a, -y) uchw. . . . . . . . . . . uchwa³a ust. . . . . . . . . . . . . ustêp w zw. . . . . . . . . . . . w zwi¹zku wyd. . . . . . . . . . . . wydanie wyr. . . . . . . . . . . . . wyrok ze zm. . . . . . . . . . . ze zmianami zd. . . . . . . . . . . . . . zdanie zob. . . . . . . . . . . . . zobacz § . . . . . . . . . . . . . . paragraf Literatura Literatura Literatura A. Antkiewicz, Koszty postêpowania mediacyjnego w procesie cywilnym, R. Pr. 2007, z. 3 B. Bladowski, Glosa do wyr. SN z 25.7.1978 r., III CZP 43/78, OSPiKA 1980, Nr 5, poz. 83 W. Broniewicz, Glosa do post. SN z 3.7.1967 r., I CZ 144/66, OSPiKA 1968, Nr 10, poz. 207 W. Broniewicz, Jawnoœæ jako konstytucyjna zasada procesu cywilnego Pol- ski Ludowej, NP 1954, Nr 5–6 W. Broniewicz, Uznanie powództwa w polskim prawie cywilnym w œwietle art. 218 § 2 KPC, NP 1957, Nr 7–8 A. Czech, w:K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 2009 S. Dalka, Glosa do uchw. SN z 27.2.1979 r., III CZP 5/79, OSPiKA 1980, Nr 7–8, poz. 139 B. Dobrzañski, w: Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. 1, War- szawa 1975 T. Ereciñski, w:T. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Ko- mentarz, t. 2, Warszawa 2009 T. Ereciñski, w:T. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Ko- mentarz, t. 2, Warszawa 2007 J. Gajda, w:T. Smyczyñski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuñcze, Warszawa 2009 J. Górecki, Uniewa¿nienie ma³¿eñstwa, Kraków 1958 Glosa do uchw. SN z 14.4.1960 r., IV CO 3/60, PiP 1961, z. 2, poz. 348 J. Gudowski, Kodeks postêpowania cywilnego. Tekst. Orzecznictwo. Piœ- miennictwo, t. 1, Warszawa 2005 J. Gudowski, Przegl¹d orzecznictwa, PS 2001, Nr 4 J. Gwiazdomorski, w:J. St. Pi¹towski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opiekuñczego, cz. 1, Ossolineum 1985 A. Góra-B³aszczykowska, Postanowienia s¹du pierwszej instancji niezaskar- ¿alne za¿aleniem, Pal. 2001, Nr 9–10 A. Horoch, Próba sformalizowania wywiadu œrodowiskowego w sprawach rozwodowych, NP 1987, Nr 6 XIV Literatura J. Ignatowicz, Interwencja uboczna w sprawach o prawa stanu, NP 1959, Nr 1 J. Ignatowicz, w:J. St. Pi¹tkowski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opie - kuñczego, cz. 1, Ossolineum 1985 J. Jagie³a, S¹dowe postêpowanie zabezpieczaj¹ce w praktyce komorniczej po zmianach w przepisach Kodeksu postêpowania cywilnego, PPE 2004, Nr 7–9 J. Jod³owski, Glosa do wyr. SN z 18.4.1975 r., III CRN 404/74, PiP 1975, z. 10 J. Klimkowicz, Interwencja uboczna wed³ug Kodeksu postêpowania cywil- nego, Warszawa 1972 S. Koper, w:T. Wiœniewski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego, t. II, Warszawa 2009 K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne w postêpowaniu cywilnym, Warsza- wa 1972 K. Korzan, Kurator w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1966 K. Korzan, Charakter i skutki wyroków wydanych w sprawach ma³¿eñskich, SC 1975, Nr 25–26 J. Kozak, Niedopuszczalnoœæ powództwa wzajemnego, NP 1991, Nr 4–6 Z. Krzemiñski, W. ¯ywicki, Zbieg procesu rozwodowego z procesem o ali- menty, Pal. 1967, Nr 4 Z. Krzemiñski, Separacja, Komentarz do przepisów. Orzecznictwo. Piœmien- nictwo. Wzory pism, Kraków 2000 Z. Krzemiñski, Przes³uchanie stron w procesie rozwodowym, Pal. 1960, Nr 5 Z. Krzemiñski, Orzeczenie S¹du Najwy¿szego z 21.8.1950 r., C 147/50, NP 1951, Nr 6 Z. Krzemiñski, Rozwód, Kraków 1997 Z. Krzemiñski, Glosa do uchw. SN z 27.2.1979 r., III CZP 5/79, Pal. 1980, Nr 6 Z. Krzemiñski, Wyrok w sprawach ma³¿eñskich, Pal. 1973, Nr 3 Z. Krzemiñski, Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³¿eñskich, Warszawa 1973 Z. Krzemiñski, Glosa do uchw. SN z 25.7.1978 r., III CZP 43/78, NP 1980, Nr 5 Z. Krzemiñski, £¹czenie sprawy rozwodowej z pozwem o zniesienie wspól- noœci maj¹tkowej, MoP 1994, Nr 2 R. £yczywek, Luka w przepisie art. 428 KPC, Pal. 1970, Nr 6 M. Manowska, Postêpowania odrêbne w procesie cywilnym, Warszawa 2003 S. Pa³ka, Ustalenie sposobu kontaktowania siê z dzieckiem w toku postêpo- wania o rozwód, PS 2006, Nr 2 K. Piasecki, w:K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komen- tarz, Warszawa 2009 J. St. Pi¹towski, Przegl¹d orzecznictwa, NP 1977, Nr 5 Literatura XV J. St. Pi¹towski, w:J. St. Pi¹towski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opie- kuñczego, Ossolineum 1985 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warsza- wa 2003 J. Rajski, Gwarancje procesowe prawid³owego rozpatrywania i rozstrzyga- nia spraw rozwodowych, NP 1959, Nr 7–8 Z. Resich, W. Siedlecki, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, War- szawa 1975, t. 1 T. Rowiñski, Powództwo o ustalenie i zaprzeczenie macierzyñstwu, NP 1964, Nr 12 W. Siedlecki, OdpowiedŸ na pytanie prawne, PiP 1947, z. 1 W. Siedlecki, Orzeczenia konstytutywne w postêpowaniu cywilnym, w: Ksiêga Pami¹tkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa–Wroc³aw 1967 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa, PiP 1959, z. 7 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy¿szego, PiP 1972, z. 2 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy¿szego, PiP 1975, z. 4 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy¿szego. Prawo procesowe cywilne za rok 1976, PiP 1977, z. 12 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy¿szego (za II pó³rocze 1979 r.), PiP 1981, z. 1 W. Siedlecki, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy¿szego. Prawo procesowe cywilne, PiP 1982, z. 12 W. Siedlecki, Zasady wyrokowania w procesie cywilnym, Warszawa 1956 E. Skibiñska, w: Prawo Unii Europejskiej. Zbiór aktów prawnych, Warszawa 2009 T. Smyczyñski, Prawo rodzinne i opiekuñcze. Analiza i wyk³adnia, Warszawa 2001 J. Sobkowski, E.Wengerek, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy¿szego z za- kresu procesu cywilnego, NP 1972, Nr 6 P. Sobolewski, Skutki prawne umowy o mediacjê, PPH 2007, Nr 8 W. Stojanowska, Glosa do uchw. SN z 27.2.1979 r., III CZP 5/79, NP 1981, Nr 1 W. Stojanowska, w:T. Smyczyñski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuñcze, Warszawa 2009 W. Stojanowska, Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979 W. Stojanowska, Zawieszenie postêpowania w procesie o rozwód (art. 440 § 1 KPC) a ochrona dobra dziecka, SP 1997, Nr 3–4 W. Stojanowska, Fakultatywna mediacja w procesie o rozwód wed³ug zno- welizowanego Kodeksu postêpowania cywilnego, Zeszyty Prawnicze UKSW 2006, Nr 6.2 J. Sztombka, Wywiad œrodowiskowy w sprawach rozwodowych, NP 1978, Nr 5 XVI Literatura M. Sychowicz, Glosa do uchw. SN z 27.2.1979 r., III CZP 5/79, OSPiKA 1980, Nr 7–8, poz. 139 A. Walaszek, Ustalenie ojcostwa ma³¿eñskiego w polskim prawie rodzin- nym, w polskim prawie miêdzynarodowym prywatnym i procesowym, Kraków 1962 E. Wengerek, Glosa do orz. SN z 25.11.1959 r., II CR 44/49, PiP 1961, z. 7 E. Wengerek, Postêpowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1961 E. Wengerek, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy¿szego z zakresu procesu cywilnego, NP 1963, Nr 6 E. Wengerek, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy¿szego z zakresu procesu cywilnego, PiP 1964, z. 5–6 E. Wengerek, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy¿szego z zakresu procesu cywilnego, NP 1975, Nr 6 J. Winiarz, w:J. St. Pi¹towski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opiekuñ- czego, Ossolineum 1985 J. Winiarz, w:J. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy z ko- mentarzem, Warszawa 1993 J. Wiszniewski, w:B. Dobrzañski, J. Ignatowicz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 1975 T. Wiœniewski, Kontrola dyskrecjonalizmu sêdziowskiego przez s¹dy wy¿- szego rzêdu, w: Ewolucja polskiego postêpowania cywilnego wobec przemian politycznych, spo³ecznych i gospodarczych. Materia³y Ogól- nopolskiego Zjazdu Katedr Postêpowania Cywilnego, Szczecin–Niecho- rze, 28–30.9.2007 r. K. Weitz, w:T. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komen- tarz, cz. 1, Postêpowanie rozpoznawcze, Warszawa 2009 A. Zieliñski, Prawo rodzinne i opiekuñcze w zarysie, Warszawa 2000 A. Zieliñski, Postêpowanie o podzia³ maj¹tku wspólnego po ustaniu wspól- noœci maj¹tkowej ma³¿eñskiej, Warszawa 1992 A. Zieliñski, w:A. Zieliñski (red.), K. Flaga-Gieruszyñska, Kodeks postêpo- wania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2009 A. Zieliñski, w:A. Zieliñski (red.), K. Flaga-Gieruszyñska, Kodeks postêpo- wania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008 A. Zieliñski, Postêpowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2009 Czêœæ I. Przepisy wspólne Rozdzia³ 1. Przedmiot postêpowania odrêbnego w sprawach ma³¿eñskich Czêœæ I. Przepisy wspólne Rozdzia³ 1. Przedmiot postêpowania odrêbnego w sprawach... Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³¿eñskich uregulowane jest w Czêœci pierwszej, Ksiêdze pierwszej, Tytule VII, Dziale I KPC obejmuj¹cym przepisy art. 425–452. Przedmiot postêpowania w sprawach ma³¿eñskich okreœla przepis art. 425 KPC, wed³ug którego przepisy w postêpowaniu odrêbnym w tych sprawach stosuje siê obligatoryjnie do spraw: 1) o uniewa¿nienie ma³¿eñstwa; 2) o ustalenie istnienia ma³¿eñstwa; 3) o ustalenie nieistnienia ma³¿eñstwa; 4) o rozwód; 5) o separacjê na ¿¹danie jednego z ma³¿onków. Przepisy Dzia³u I z mocy art. 452 KPC stosuje siê odpowiednio do spraw o ustanowienie rozdzielnoœci maj¹tkowej (a mianowicie art. 426, 431, 432, 435 § 1, 441 i 446). Ad. 1. Wed³ug przepisu art. 17 KRO ma³¿eñstwo mo¿e byæ uniewa¿nione tylko z przyczyn przewidzianych w art. 10–16 KRO, a zatem w wypadku: 1) braku przes³anki przepisanego wieku, tj. ukoñczonych osiem- nastu lat (art. 10 KRO); 2) zawarcia ma³¿eñstwa przez osobê ca³kowicie ubezw³asnowol- nion¹ (art. 11 KRO); 3) zawarcia ma³¿eñstwa przez osobê dotkniêt¹ chorob¹ psy- chiczn¹ albo niedorozwojem umys³owym (art. 12 KRO); 4) zawarcia ma³¿eñstwa przez osobê pozostaj¹c¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim (art. 13 KRO); 5) zawarcia ma³¿eñstwa przez krewnych w linii prostej, rodzeñ- stwo lub powinowatych w linii prostej (art. 14 KRO);
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: