Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00098 009976 10705374 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych - ebook/pdf
Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 462
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8376-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zagadnienie dochodzenia przez pacjentów roszczeń związanych ze szkodą wyrządzoną w procesie leczenia oraz istota błędu medycznego (lekarskiego) były i nadał pozostają istotnymi problemami rozważań zarówno doktryny, jak i orzecznictwa.

Negatywnie oceniane przez doktrynę postępowanie cywilne z uwagi na problemy dowodowe oraz długotrwałość i wysokie koszty procesu doczekało się alternatywy. Wzorem państw takich jak Szwecja czy Francja w Polsce począwszy od dnia 1.1.2012 r. poszkodowani pacjenci i ich spadkobiercy mają możliwość skierowania wniosku do nowopowołanych organów, jakimi są wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Możliwość ta zagwarantowała ustawa z 28.4.2011 r. nowelizująca ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, której przepisy Rozdziału 13a kreują nową procedurę dochodzenia roszczeń, z założenia wolną od obowiązku wykazania winy sprawcy szkody i związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a jego negatywnymi następstwami. System, którego istota uniezależniona jest od obowiązku wykazania winy sprawcy, oparty na ubezpieczeniowej kompensacji szkody, nazywany jest w doktrynie zachodnioeuropejskiej systemem no fault compensation, i takim też, miał się stać system polski.

Niniejsza książka jest m.in. próbą odpowiedzi na pytanie, czy polskie postępowanie w sprawie ustalenia zdarzenia medycznego uznać można za model no fault compensation, zaś konkluzja prowadzi do wniosku, że znowelizowana ustawa niestety nie realizuje założeń ustawodawcy.

Wprowadzona nowelą procedura jest nowym, nieznanym dotąd na gruncie roszczeń cywilnych związanych z błędami medycznymi rozwiązaniem wymagającym przeanalizowania pod kątem celowości i zgodności z prawem. Dotychczasowe opracowania związane z kompensacją szkód medycznych analizują tradycyjny model odpowiedzialności cywilnej i postępowania przed sądem powszechnym regulowanego przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Znowelizowana ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta powołała do życia organy – wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – których zadaniem jest ocena, czy przedstawione przez wnioskodawcę zdarzenie wywołujące szkodę jest zdarzeniem medycznym w rozumieniu ustawy czy też nim nie jest. Ustawodawca wprowadził również pojęcie samego „zdarzenia medycznego”, które z założenia jest odmienne od znanych prawu cywilnemu błędów medycznych czy błędów lekarskich, w zasadzie wiele się od nich różni.

Istotą badań podjętych w niniejszej monografii jest fakt, że ustawodawca wprowadzając postępowanie przed wojewódzkimi komisjami w dużej mierze zobligował te organy oraz uczestników postępowania przed nimi do korzystania z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego regulującego postępowanie przed sądami powszechnymi. Taki zabieg legislacyjny wywołał falę krytyki z uwagi na problemy i kontrowersje natury prawno-medycznej, cywilnej oraz ubezpieczeniowej. Jednocześnie nieprzemyślany do końca sposób procedowania powoduje, iż postępowanie przed wojewódzkimi komisjami, które z założenia miało na celu uproszczenie i przyspieszenie uzyskiwania przez poszkodowanych należnej im kompensacji, a także stworzenie realnej gwarancji, że szkody te zostaną efektywnie i w miarę szybko skompensowane z funduszu ubezpieczeniowego, stało się w zasadzie bliskie postępowaniu cywilnemu ze wszelkimi jego problemami.

Wszystko to sprawiło, że zasygnalizowana problematyka zasługuje na temat poważnego dyskursu naukowego, a niniejsza praca jest pierwszą  w polskiej literaturze tak kompleksową próbą omówienia istotnych kwestii i problemów związanych z procedurą dochodzenia roszczeń.

Poza przedstawieniem szczegółowych i aktualnych informacji o postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych praca ocenia zmiany, jakie przeszła omawiana w niej procedura, a także sugestie związane z dalszym jej usprawnianiem.

Przede wszystkim wskazane i szczegółowo omówione zostały poszczególne przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, które w odpowiedni sposób, a niekiedy nawet wprost, należy stosować do postępowania przed wojewódzkimi komisjami. Pozostawienie składom orzekającym komisji zupełnej dowolności w interpretowaniu owej odpowiedniości stosowania z uwagi na brak jakiegokolwiek organu nadrzędnego, którego działania mogłyby wytyczać standardy indywidualnych postępowań, prowadzą do wielu problemów natury praktycznej, z jakimi borykają się poszczególne wojewódzkie komisje. Wykazane problemy i niejednolitość orzeczeń wojewódzkich komisji potęguje jeszcze nałożony na wojewódzkie komisje przez ustawodawcę obowiązek skonstruowania regulaminów funkcjonowania komisji, obecnie różnych dla każdej z 16 komisji.

W książce została więc podjęta ocena niejasnych i budzących wątpliwości przepisów prawa związanych z omawianą tematyką i wskazane zostały – często niełatwe do sformułowania – rozwiązania mogące służyć za pomoc w przyszłej nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W opracowaniu/monografii podkreślono istnienie potrzeby wyeliminowania odwołań do Kodeksu postępowania cywilnego celem skonstruowania procedury autonomicznej, uproszczonej i wolnej od wad procesu cywilnego, często podważając sens obecnych regulacji składających się na nowy model kompensacji szkód medycznych.

W opracowaniu liczącym 8 rozdziałów wskazano genezę powstania nowego systemu kompensacji szkód medycznych w oparciu o dorobek prawny innych państw europejskich (przede wszystkim będących wzorem dla polskich rozwiązań przepisów szwedzkich i francuskich). Przedstawione zostało również całe postępowanie, a analizie poddano poszczególne jego elementy i etapy, począwszy od wszczęcia postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych a zatem wymogów wniosku, podmiotów uczestniczących w postępowaniu i ich obowiązków, poprzez postępowanie rozpoznawcze w tym szczegółowo omówione postępowanie dowodowe, etap wydania orzeczenia oraz sposoby i procedurę ich zaskarżania.

Dogłębną analizę przepisów, propozycji zmian oraz orzecznictwa ze wskazaniem wniosków de lege lata nielicznych jeszcze opracowań doktryny, kończą wnioski de lege ferenda, których istotą jest konieczność podjęcia dalszych prac nad polskim systemem dochodzenia odszkodowań wynikłych ze zdarzeń medycznych.

Publikacja została podzielona na 8 rozdziałów, które dotyczą:

Monografia adresowana jest do profesjonalnych pełnomocników, w szczególności do tych którzy świadczą usługi na rzecz podmiotów leczniczych oraz do wszystkich udzielających porad i pomocy prawnej indywidualnym klientom poszkodowanym w procesie świadczenia usług medycznych przez szpitale. Publikacja będzie pomocna również dla członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych z uwagi na skomplikowaną, niejasną i często niejednolitą wykładnię przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Opracowanie będzie pomocne także dla lekarzy, którzy coraz częściej uczestniczą w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami jako świadkowie bądź jako biegli nie znając swoich uprawnień ani obowiązków wynikających z roli jaka im przypada w postępowaniu oraz pacjentów, którzy wykazują zainteresowanie alternatywnym do sądowego postępowaniem, w ramach którego mogą otrzymać należne im odszkodowanie bądź zadośćuczynienie z tytułu zdarzenia medycznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PostęPowanie Przed wojewódzką komisją do sPraw orzekania o zdarzeniach medycznych Hanna M. FrąCkoWiak Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE HANNA M. FRĄCKOWIAK • POSTĘPOWANIE PRZED WOJEWÓDZKĄ KOMISJĄ DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska (red.) OCHRONA PRAWNA KONSUMENTA NA RYNKU MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. TEORIA I PRAKTYKA Beata Stępień-Załucka SPRAWOWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY W POLSCE Sabina Kubsik PRZEDKONTRAKTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Z TYTUŁU NIEUCZCIWYCH NEGOCJACJI Marcin Zięba PODMIOTOWOŚĆ PRAWNA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Aneta Giedrewicz-Niewińska UCZESTNICTWO PRACOWNIKÓW W SPÓŁCE EUROPEJSKIEJ Marcin Marszałek SWOBODA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYTWÓRCY – SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ www.ksiegarnia.beck.pl POSTĘPOWANIE PRZED WOJEWÓDZKĄ KOMISJĄ DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH HANNA M. FRĄCKOWIAK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Wioleta Beczek Recenzja: prof. SWPS dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: KJS, Katarzyna Słomka Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8375-0 ISBN e-book 978-83-255-8376-7 Wszystkim, dzięki którym ta książka powstała, Dziękuję Spis treści Przedmowa ................................................................................................................. Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Rozdział I. Przyczyny wyodrębnienia, źródła i istota dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za zdarzenia medyczne .............................. § 1. Geneza i cel utworzenia wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ...................................................................... § 2. Szwedzki i francuski system no fault compensation jako pierwowzory polskich rozwiązań ........................................................... I. Szwedzki model ubezpieczenia na rzecz pacjentów (NFPI) ...... II. Francuski system kompensacji szkód wyrządzonych przy leczeniu .............................................................................................. § 3. Polski model dochodzenia roszczeń z tytułu zdarzeń medycznych .. I. Cel i przedmiot postępowania przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ..... 1. Pojęcie zdarzenia medycznego ............................................... A. Czynności będące przyczyną powstania szkody .......... a. Diagnoza i leczenie .................................................... b. Zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego ................................................................. B. Skutki podjętych czynności leczniczych ........................ a. Zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym ...................................................... b. Uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia ........................ c. Śmierć pacjenta .......................................................... 2. Pojęcie błędu medycznego ...................................................... § 4. Przesłanki odpowiedzialności za zdarzenie medyczne ........................ I. Zdarzenie ........................................................................................... II. Szkoda ................................................................................................ III. Niezgodność z aktualną wiedzą medyczną a wina w prawie cywilnym ............................................................................................ IV. Związek przyczynowy ..................................................................... § 5. Zakres i postaci naprawienia szkody za zdarzenie medyczne ............ I. Odszkodowanie ................................................................................ XIII XV XXI 1 1 9 10 15 22 24 24 27 27 27 29 29 30 31 32 37 37 38 40 43 46 48 VII Spis treści II. Zadośćuczynienie ............................................................................. III. Renta ................................................................................................... § 6. Przebieg postępowania w przedmiocie kompensacji szkody za zdarzenie medyczne .................................................................................. § 7. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział II. Podmioty postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych .............................................. § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ................................................................................................ I. Status komisji i charakter prawny postępowania kompensacyjnego z tytułu zdarzeń medycznych ........................ II. Właściwość wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ............................................................. III. Organy wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ............................................................. 1. Przewodniczący wojewódzkiej komisji .................................. 2. Zastępca Przewodniczącego wojewódzkiej komisji ............. 3. Składy orzekające ...................................................................... A. Wyłączenie członków wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ................ B. Odwołanie członków składu orzekającego wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych .............................................. C. Wynagradzanie członków komisji ................................. § 3. Uczestnicy postępowania ......................................................................... I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Konieczne przymioty strony .......................................................... 1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych ......... 2. Legitymacja do bycia stroną w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ................................................................................ III. Pacjent ................................................................................................ IV. Przedstawiciel ustawowy ................................................................ V. Spadkobiercy pacjenta ..................................................................... VI. Podmiot leczniczy prowadzący szpital ......................................... VII. Ubezpieczyciel .................................................................................. VIII. Pełnomocnik ..................................................................................... § 4. Wnioski ....................................................................................................... 50 53 53 57 63 63 63 64 76 82 86 89 90 92 96 99 100 100 102 102 105 107 109 116 121 125 130 137 VIII Spis treści Rozdział III. Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – zagadnienia wstępne ................ § 1. Źródła prawa regulujące postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych .................................. I. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ............ II. Kodeks postępowania cywilnego ................................................... III. Regulaminy funkcjonowania wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych .......................................... § 2. Zasady postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych .................................................... I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Zasada kontradyktoryjności ........................................................... III. Zasada równości stron .................................................................... IV. Zasada jawności postępowania ...................................................... V. Zasada ustności i pisemności ......................................................... VI. Zasada dyspozycyjności (rozporządzalności) .............................. § 3. Zawieszenie i umorzenie postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych .................................. I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Zawieszenie postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych .............................. 1. Zawieszenie postępowania na podstawie PrPacjU .............. 2. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 173 KPC ...... 3. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 174 KPC ...... III. Umorzenie postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych .............................. 1. Umorzenie postępowania na podstawie art. 67b ust. 2 pkt 2 PrPacjU ............................................................................. 2. Umorzenie postępowania na podstawie art. 67l ust. 2 PrPacjU ............................................................................. 3. Podjęcie zawieszonego postępowania i jego umorzenie na podstawie przepisów KPC ....................................................... § 4. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział IV. Czynności postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ......................................... § 1. Pojęcie, rodzaj i ogólna charakterystyka czynności postępowania .... § 2. Wniosek i inne pisma składane w toku postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ................................................................................................ I. Wniosek o wszczęcie postępowania ............................................. 1. Uwagi ogólne ............................................................................. 141 141 141 142 145 145 145 147 148 152 154 156 158 158 159 159 163 165 172 172 175 177 181 183 183 185 185 185 IX Spis treści 2. Wymogi formalne ..................................................................... A. Dane stron .......................................................................... B. Dane spadkobierców i wskazanie reprezentanta ......... C. Uprawdopodobnienie zdarzenia .................................... D. Wskazanie skutków zdarzenia medycznego ................. E. Propozycja rekompensaty ................................................ F. Załączniki ........................................................................... 3. Zwrot wniosku ........................................................................... 4. Stanowisko podmiotu prowadzącego szpital oraz ubezpieczyciela ........................................................................... 5. Wnioski ....................................................................................... II. Inne pisma w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych .............................. § 3. Doręczenia .................................................................................................. I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Doręczenia w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ......................... III. Kurator procesowy .......................................................................... § 4. Posiedzenia przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych i ich przebieg ............................................. I. Rozpoczęcie posiedzenia ................................................................. II. Postępowanie dowodowe ............................................................... III. Roztrząsanie wyników postępowania dowodowego .................. IV. Zamknięcie posiedzenia .................................................................. § 5. Terminy ....................................................................................................... I. Postanowienia ogólne ..................................................................... II. Uchybienie i przywrócenie terminu ............................................. III. Termin dochodzenia roszczeń ....................................................... § 6. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział V. Dowody i postępowanie dowodowe .............................................. § 1. Zagadnienia wstępne ................................................................................ § 2. Przedmiot dowodu .................................................................................... § 3. Zasady postępowania dowodowego przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych .................................. I. Zasada bezpośredniości w postępowaniu dowodowym ............ II. Zasada koncentracji materiału procesowego .............................. III. Zasada swobodnej oceny dowodów ............................................. § 4. Środki dowodowe ...................................................................................... I. Podział środków dowodowych ...................................................... II. Dokumenty ........................................................................................ III. Zeznania świadków ......................................................................... X 186 186 188 189 193 193 194 197 204 212 218 219 219 220 224 230 235 236 237 238 241 241 243 250 255 257 257 261 266 267 269 273 276 276 279 283 Spis treści IV. Opinia biegłych ................................................................................ V. Przesłuchanie stron ......................................................................... VI. Środki dowodowe charakterystyczne dla postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ....................................................................................... 1. Żądanie dokumentacji .............................................................. 2. Wizytacja pomieszczeń i urządzeń szpitala .......................... 3. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w szpitalu .................................................................................... § 5. Uprawdopodobnienie a udowodnienie zdarzenia medycznego ........ § 6. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział VI. Orzeczenia i inne czynności decyzyjne wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ........................................ § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Orzeczenie w przedmiocie ustalenia zdarzenia medycznego ............. I. Sprostowanie orzeczenia wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych .......................................... II. Skutki prawne orzeczeń wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych .......................................... § 3. Zaświadczenia ............................................................................................. § 4. Inne orzeczenia wydawane przez wojewódzką komisję do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych .................................................... § 5. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział VII. Postępowanie odwoławcze ........................................................... § 1. Zagadnienia ogólne ................................................................................... § 2. Pojęcie, system i charakterystyka środków zaskarżenia ...................... § 3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ............................................ I. Warunki dopuszczalności ............................................................... 1. Istnienie zaskarżonego orzeczenia ......................................... 2. Właściwy dla danego orzeczenia środek zaskarżenia .......... 3. Legitymacja do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ......................................................................................... 4. Gravamen (interes we wniesieniu środka zaskarżenia) ....... 5. Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ......................................................................................... 6. Wymagania formalne wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ......................................................................................... II. Postępowanie wywołane wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy ................................................................................................ III. Orzeczenia komisji wydane na skutek rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ................................................... 291 299 304 304 306 310 313 314 319 319 320 326 329 335 344 347 351 351 352 355 355 355 357 358 359 361 363 364 370 XI Spis treści § 4. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ................................................................................................ I. Warunki dopuszczalności skargi ................................................... 1. Właściwy dla danego orzeczenia środek zaskarżenia .......... 2. Termin na wniesienie skargi ................................................... 3. Niezgodność z prawem zaskarżonego orzeczenia ................ 4. Wymagania formalne skargi ................................................... II. Postępowanie wywołane wniesieniem skargi .............................. III. Orzeczenia komisji wydane na skutek rozpoznania skargi ....... § 5. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział VIII. Koszty postępowania ................................................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Wysokość kosztów postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych .................................. I. Opłata od wniosku .......................................................................... II. Koszty podróży i noclegu ............................................................... III. Utracone zarobki lub dochody ...................................................... IV. Wynagrodzenie za sporządzenie opinii ....................................... § 3. Zasady zwrotu kosztów ............................................................................ § 4. Zasada słuszności w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych .................................. § 5. Wnioski ....................................................................................................... Podsumowanie .......................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 371 374 375 375 376 377 386 388 391 397 397 397 398 401 402 403 405 407 409 413 419 XII Przedmowa Od połowy XX wieku pojawiają się postulaty dotyczące zapewnienia pacjentom należytej ochrony w zakresie szeroko pojętej kompensacji szkód powstałych w wy- niku udzielanych świadczeń medycznych. Tradycyjny model odpowiedzialności cywil- nej okazał się być niewystarczającym by zadośćuczynić roszczeniom poszkodowanym, stąd konieczne stało się wprowadzanie systemów odpowiedzialności, które odchodzą od obowiązku wykazania winy, skłaniając się ku rozwiązaniom opartym na ubezpie- czeniu. W Polsce na konieczność wprowadzenia zmian w zakresie dochodzenia przez pa- cjentów odszkodowań za szkody spowodowane błędami medycznymi wskazywał już w 2003 r. VII Krajowy Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy, zgodnie ze stanowiskiem którego „wzorem innych państw (zwł. skandynawskich) uznaje się za konieczne wprowadze- nie systemu odpowiedzialności placówek opieki zdrowotnej, dającego prawo uzyski- wania przez pacjentów rekompensaty za szkody zdrowotne poniesione w związku z le- czeniem na drodze pozasądowej bez konieczności udowodnienia winy pracowników opieki zdrowotnej”1. Dopiero jednak z dniem 1.1.2012 r. do polskiego porządku prawnego wprowadzono nowy, alternatywny do sądowego, model postępowania w sprawie dochodzenia rosz- czeń z tytułu zdarzeń medycznych. Znowelizowana ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta2, do której wprowadzono Rozdział 13a pt. „Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych”, powołała do życia specyficzne organy orzecznicze jakimi są wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie systemu, który miałby przyspieszyć, uprościć i odformalizować tradycyjny sądowy proces dochodzenia roszczeń przez po- szkodowanych pacjentów bez konieczności wykazywania winy sprawcy szkody oraz związku przyczynowego. Wprowadzony nowelizacją model kompensacji jest zupełnie nowym rozwiązaniem na gruncie dochodzenia szkód medycznych, nieznanym dotąd prawu polskiemu i choć zasadność jego wprowadzenia oceniana jest przez wszystkie zainteresowane środowiska (pacjentów, lekarzy, praktyków i teoretyków prawa medycznego) pozytywnie, to sama 1 Stanowisko Nr 1 Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy z 20.9.2003 r. w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia, dostęp on-line z: 2.4.2014 r., http://www.oil.org.pl/xml/nil/wladze/str zl/zjazd7/st?rok=2003. 2 T.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 159 ze zm. XIII Przedmowa procedura budzi wiele zastrzeżeń i krytyki. Powyższe dało asumpt do podjęcia rozwa- żań nad wprowadzonym do porządku prawnego systemem dochodzenia roszczeń z ty- tułu szkód związanych z procesem leczenia, tym bardziej iż pomimo z pozoru odmien- nego kształtu, w rzeczywistości okazuje się, że wprowadzone ustawą z 28.4.2011 r. do ustawy o prawach pacjenta postępowanie, nie różni się znacznie – w wielu jego aspek- tach i etapach – od tradycyjnego postępowania cywilnego. Pomimo trzech lat funkcjonowania wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nadal niejasne jest, w jaki sposób organy te mają orzekać, by z jednej strony czynić zadość przesłankom ich powołania takim jak szybkość, nie- skomplikowanie i łatwość dochodzenia roszczeń (przy konieczności posługiwania się przepisami ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego3), z drugiej zaś strony by postępowanie przeprowadzone było z zachowaniem standardów sprawiedli- wości i rzetelności, a orzeczenia poszczególnych komisji były spójne, logiczne i prowa- dziły w perspektywie do wypracowania jednolitego standardu i podstaw orzekania. Wojewódzkie komisje i ich członkowie borykają się z wieloma problemami natury praktycznej, których ustawodawca nie przewidział, a niespójność, niejasność, niejed- nolita wykładnia oraz luki w przepisach nowego postępowania w przedmiocie orzeka- nia o zdarzeniach medycznych, tylko te problemy potęgują. Zasadniczym celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie i ocena rozwiązań prawnych przyjętych w polskim systemie normatywnym, które umożliwiają poszko- dowanym pacjentom dochodzenie roszczeń na drodze alternatywnej do sądowego wy- miaru sprawiedliwości. Ich ustalenie umożliwia udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytanie, czy wprowadzony z dniem 1.1.2012 r. model w rzeczywistości realizuje zgła- szane już od wielu lat postulaty środowisk pacjentów, czy jest szybszy, mniej sforma- lizowany i bardziej przystępny dla wnioskodawcy; czy prawidłowo ukształtowana jest jego procedura, wykorzystująca w przeważającej części przepisy Kodeksu postępowa- nia cywilnego. W niniejszym opracowaniu autorka dokonała analizy sposobu postępowania w sprawie orzekania o zdarzeniach medycznych z uwzględnieniem odwołań do insty- tucji postępowania cywilnego. Szczegółowo omówiony został każdy z przepisów Ko- deksu postępowania cywilnego, do których ustawa o prawach pacjenta odsyła i poczy- niono próbę odpowiedzi na pytanie, czy dany przepis komisje mogą stosować, jeżeli tak, to w jakim zakresie, czy też nie powinny stosować go w ogóle. Zaprezentowane zostały również aktualne założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. W związku z powyższym niniejsza monografia poza walorem naukowym ma rów- nież charakter praktyczny. Olsztyn, marzec 2016 r. 3 T.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm. XIV H. Frąckowiak Wykaz skrótów 1. Akty prawne DziałLeczU ..................................... ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) EKPCz ............................................. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podsta- wowych Wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) IzbyLekU ........................................ ustawa z 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 651 ze zm.) z 2014 r. poz. 121 ze zm.) KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. − Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. KEL .................................................. Kodeksu Etyki Lekarskiej (dostęp on-line: http:// www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekar skiej) KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, KomSądEgzU ................................. ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i eg- KonsOchrZdrowU ........................ ustawa z 6.11.2008 r. o konsultantach w ochronie zekucji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.) poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.2.1997 r. zdrowia (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 126) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KoszSądCywU ................................ ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1969 r. − Kodeks postępowania admi- KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. − Kodeks postępowania cy- KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. − Kodeks postępowania kar- wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW ................................................ ustawa z 24.8.2001 r. − Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) KRO ................................................. ustawa z 25.2.1964 r. − Kodeks rodzinny i opiekuń- czy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082) XV Wykaz skrótów NależPracBudżR ............................ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecz- nej z 29.1.2013 r. w sprawie należności przysługują- cych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z ty- tułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) PodDochFizU ................................ ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) PostAdmU ...................................... ustawa z 30.8.2002 r. − Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PostEgzAdmU ............................... ustawa 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym PrBank ............................................ ustawa z 29.7.1997 r. − Prawo bankowe (t.j. Dz.U. w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. 1619 ze zm.) z 2015 r. poz. 128 ze zm.) z 2014 r. poz. 164 ze zm.) PrNot ............................................... ustawa z 14.2.1991 r. − Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. PrPacjU ........................................... ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzecz- niku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.) PrPoczt ............................................ ustawa z 23.11.2012 r. − Prawo pocztowe (Dz.U. PrRestr ............................................ ustawa z 15.5.2015 r. − Prawo restrukturyzacyjne z 2012 r. poz. 1529 ze zm.) (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) PrUpad ............................................ ustawa z 28.2.2003 r. − Prawo upadłościowe RegSądR .......................................... SystKodR ........................................ Ministra (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 23.12.2015 r. − Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316) rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.5.2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfika- cyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawa- nia (Dz.U. z 2012 r. poz. 594) UbObowU ...................................... ustawa z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiąz- kowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj- nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika- cyjnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 392 ze zm.) ZakrWysSzkR ................................. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27.6.2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zda- rzenia medycznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 750) Założenia 2013 r. ........................... Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz XVI Wykaz skrótów niektórych innych ustaw, Warszawa, październik 2013 Założenia 2014 r. ........................... Założenia do projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw z 5.11.2014 r. (dostęp on-line: https://le- gislacja.rcl.gov.pl/docs/ /1/185992/186024/186025/ dokument140900.pdf) ZapChorZakU ................................ ustawa z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalcza- niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.) ZawLekU ........................................ ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.) ZmDziałLeczU ............................... ustawa z 14.6.2012 r. o zmianie ustawy o działalno- ści leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 742) ZmKC z 17.6.2004 r. ..................... ustawy z 17.6.2004 r. o zmianie ustawy − Kodeks cy- wilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 162, poz. 1692 ze zm.) ZmKPC z 16.9.2011 r. ................... ustawa z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy − Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) ZmPrPacjU ..................................... ustawa z 28.4.2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiecze- niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 113, poz. 660) ZOZU .............................................. ustawa z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ZryczKoszR .................................... (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23.12.2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz.U. Nr 294, poz. 1740) 2. Publikatory i czasopisma Biul. SN ........................................... Biuletyn Sądu Najwyższego EP ..................................................... Edukacja Prawnicza KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego Kwartalnik ADR ............................ Kwartalnik ADR. Arbitraż i mediacja MoP ................................................. Monitor Prawniczy XVII Wykaz skrótów NP .................................................... Nowe Prawo NPC ................................................. Nowy Proces Cywilny OSA ................................................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN ................................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OSNCK ........................................... Orzecznictwo Sądu najwyższego – Izba Cywilna (w latach 1944–1962) OSNC-ZD ....................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – OSNKW .......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Izba Karna Zbiór Dodatkowy i Wojskowa i Ubezpieczeń Społecznych Prokuraturę Generalną wych OSNP ............................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Prawy OSNPG ........................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego wydawane przez OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, seria A PiM .................................................. Prawo i Medycyna PiP ................................................... Państwo i Prawo PPE .................................................. Przegląd Prawa Egzekucyjnego Pr. Gosp. ......................................... Prawo Gospodarcze Pr. Spółek ....................................... Prawo Spółek Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo Prz. Pod. ......................................... Przegląd Podatkowy PS ..................................................... Przegląd Sądowy Sam. Teryt. ..................................... Samorząd Terytorialny 3. Organy i instytucje NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy SO .................................................... Sąd Okręgowy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny XVIII Wykaz skrótów 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł CBOSA ............................................ Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj- nych orz. ................................................... orzeczenie por. .................................................. porównaj post. ................................................. postanowienie s. ....................................................... uchw. ............................................... uchwała ust. ................................................... ustęp wyr. .................................................. wyrok ze zm. .............................................. ze zmianami zob. .................................................. zobacz strona XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: