Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00187 016507 17796388 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie ustawodawcze w Polsce - prawo, zwyczaje i praktyka - ebook/pdf
Postępowanie ustawodawcze w Polsce - prawo, zwyczaje i praktyka - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 243
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Humanitas" Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64788-75-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Każde państwo, które przejawia demokratyczne aspiracje, wykrystalizowało szeroki zakres reguł dotyczących tworzenia prawa. Wśród nich szczególna rola przypada tym, które odnoszą się do procesów stanowienia przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym. Niejako w sposób naturalny uwaga zostaje więc skupiona na ustawach jako tych aktach prawnych, które zarówno pod względem ilościowym, jak również miejsca w hierarchii źródeł prawa oraz wynikającej z tego istotności dla regulowania wielu obszarów aktywności współczesnych społeczeństw, zajmują miejsce wyjątkowo ważne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Maciej Borski – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Specjalista z zakresu prawa konsty-tucyjnego. Autor monografii „Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej” oraz licznych artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Redaktor naczelny punktowane-go czasopisma „Roczniki Administracji i Prawa”.Rafał Glajcar – politolog, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikar-stwa Uniwersytetu Śląskiego. Autor monografii „Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989-2000. Analiza porównawcza” oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, współautor podręcznika dla studentów pt. „Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie”, współredaktor czterech prac zbiorowych. Sekretarz Redakcji wydawnictwa ciągłego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, umieszczonego w wykazie B listy czasopism MNiSW.Bogusław Przywora – konstytucjonalista, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Administracji w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, radca prawny. Współautor kilkunastu opracowań naukowych dotyczących prawa konstytucyjnego oraz admini-stracyjnego.„Autorzy recenzowanej publikacji potrafili dostrzec walor łączenia perspektyw poznawczych, gromadzenia i analizy danych badawczych, wypracowania w ten sposób własnych poglądów na efektywność rozwiązań prawnych. Książkę czyta się z dużą satysfakcją, gdyż autorzy potrafili przedstawić swoje poglądy nie tylko profesjonalnie, ale i interesująco. Podstawowym walorem pracy jest podjęcie trudnego, stawiającego duże wymagania tematu i dokonanie udanej próby zajęcia jednolitego stanowiska wobec złożonych problemów, dotyczących procesu ustawodawczego. Ogólnie biorąc, recenzowana publikacja stanowi dzieło bardzo wartościowe”.z recenzji prof. dr. hab. Pawła Chmielnickiego„Interdyscyplinarne ujęcie zagadnienia postępowania ustawodawczego po części zostało wyrażone już w tytule książki. Podkreślenie, że analiza obejmuje nie tylko przepisy prawa, ale także zwyczaje i praktykę, ma ściśle określony cel. Nie chodzi przy tym o to, by rozdzielać te trzy kwestie, „prawo” rezerwując prawnikom, a „zwyczaje” i „praktykę” przypisując politologom. Oznaczałoby to, że pierwsi nie odwołują się do praktycznego wymiaru funkcjonowania prawa, a drudzy są obojętni wobec prawnych ram zjawisk i procesów politycznych. Wydaje się, że założeniem badań, których efek-tem jest recenzowana monografia, było to, aby ukazując specyfikę postępowania usta-wodawczego, nie przejść zupełnie obojętnie wobec wpływu rywalizacji politycznej na jego przebieg (...)”z recenzji prof. dr. hab. Bogumiła Szmulikaproces ustawodawczyinicjatywa ustawodawczapostępowanie ustawodawczewetoMaciej Borski Rafał GlajcarBogusław Przyworaprojekt ustawyprojekt pilnykodekslegislacja pierwszeczytaniedrugieczytanietrzecie czytanieSenattworzenie prawaustawaPostępowanie ustawodawcze w Polsce – prawo, zwyczaje i praktykastanowienie prawakomisja sejmowaSejmwysłuchanie publiczneźródło prawaPostępowanie ustawodawcze w Polsce – prawo, zwyczaje i praktyka Maciej Borski Rafał Glajcar Bogusław Przywora Postępowanie ustawodawcze w Polsce – prawo, zwyczaje i praktyka Maciej Borski Rafał Glajcar Bogusław Przywora Postępowanie ustawodawcze w Polsce – prawo, zwyczaje i praktyka A N Y C I F O “ H U M IA N Y DW A W N I C Z A ” S A T W Y Ż S Z A S Z K O Ł A H U M A N I TA S Sosnowiec – Katowice – Częstochowa 2015 Recenzenci: dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. WSIiZ dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW Redaktor Oficyny Wydawniczej „Humanitas”: Danuta Dziewięcka Projekt okładki: Bartłomiej Dudek Copyright by Oficyna Wydawnicza „Humanitas” ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec tel.: 32 363 12 25 e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pl dystrybucja@humanitas.edu.pl ISBN: 978-83-64788-75-8 Sosnowiec – Katowice – Częstochowa 2015 Publikacja sfinansowana została   ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy- znanych na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 217908/E-713/S/2014 z dnia 25 lutego 2014.  Spis treści Wstęp .............................................................................................................................7 Rozdział I  Ustawa jako źródło prawa powszechnie obowiązującego .......................................... 13 1.1. Demokratyczne państwo prawne .....................................................................................13 1.2. Hierarchiczna struktura źródeł prawa .............................................................................17 1.3. Parlament i funkcja ustawodawcza ..................................................................................20 1.4. Kto uchwala ustawy? ..........................................................................................................23 1.5. Ustawa jako akt normatywny o nieograniczonym zakresie przedmiotowym ...........28 Rozdział II Projekt ustawy ............................................................................................................. 31 2.1. Podstawowe wymogi dotyczące projektu ustawy ..........................................................31 2.1.1. Uzasadnienie projektu ustawy ................................................................................33 2.1.2. Wewnętrzna spójność projektu ustawy .................................................................38 2.2. Rządowy system tworzenia prawa ...................................................................................40 Rozdział III Wykonanie inicjatywy ustawodawczej ........................................................................ 47 3.1. Pojęcie inicjatywy ustawodawczej ....................................................................................47 3.2. Podmioty dysponujące inicjatywą ustawodawczą .........................................................50 3.2.1. Organy państwowe ..................................................................................................52 3.2.2. Podmioty zbiorowe .................................................................................................64 3.3. Wycofanie inicjatywy ustawodawczej .............................................................................75 Rozdział IV Rozpatrywanie projektu ustawy przez Sejm ............................................................... 80 4.1. Koncepcja trzech czytań i procedura wszczęcia postępowania ...................................80 4.2. Pierwsze czytanie projektu ustawy ..................................................................................84 4.3. Etap prac w komisjach .......................................................................................................90 4.4. Komisja Ustawodawcza w postępowaniu ustawodawczym ..........................................98 4.5. Wysłuchanie publiczne ....................................................................................................101 4.6. Drugie czytanie projektu ustawy ....................................................................................106 4.7. Trzecie czytanie projektu ustawy ...................................................................................111 Rozdział V  Dalsze etapy postępowania w sprawie uchwalonej przez Sejm ustawy ....................117 5.1. Udział Senatu w procesie ustawodawczym w świetle Konstytucji RP ......................117 5.2. Prace nad ustawą właściwych komisji senackich .........................................................121 5.3. Zakres dopuszczalnych poprawek Senatu do ustawy uchwalonej przez Sejm .........124 5.4. Postępowanie w Sejmie w sprawie rozpatrzenia propozycji Senatu ..........................129 Rozdział VI Odrębności postępowania z określonymi rodzajami projektów ustaw ....................134 6.1. Postępowanie z projektem pilnym .................................................................................134 6.2. Postępowanie z projektem ustawy budżetowej ............................................................139 6.3. Postępowanie z projektami kodeksów ...........................................................................141 6.4. Postępowanie z projektem ustawy o zmianie Konstytucji ..........................................144 6.5. Postępowanie z projektami ustaw wykonujących prawo UE .....................................151 6.6. Postępowanie z obywatelskim projektem ustawy ........................................................154 Rozdział VII Udział Prezydenta RP w końcowej fazie postępowania ustawodawczego ................159 7.1. …rzecz o uprawnieniach reaktywnych .........................................................................159 7.2. Podpisywanie ustaw .........................................................................................................159 7.3. Prewencyjna kontrola konstytucyjności ustaw ............................................................161 7.3.1. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ...........................................................162 7.3.2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki ........................................166 7.4. Weto ustawodawcze ........................................................................................................171 7.4.1. Uzasadnienie wniosku o ponowne rozpatrzenie ustawy przez Sejm .............172 7.4.2. Uzupełnienie postępowania legislacyjnego .......................................................179 7.5. Prewencyjna kontrola konstytucyjności ustaw i weto ustawodawcze w praktyce ...182 Rozdział VIII Analiza danych o prawno-społeczno-gospodarczych przesłankach stanowienia wybranych ustaw z lat 2013-2014 ..........................................................189 8.1. Przedmiot i cel badań ......................................................................................................189 8.2. Zakres analizowanych ustaw ..........................................................................................189 8.3. Wnioski ..............................................................................................................................221 Zakończenie ................................................................................................................225 Wykaz rysunków i tabel .............................................................................................227 Bibliografia .................................................................................................................228
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie ustawodawcze w Polsce - prawo, zwyczaje i praktyka
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: