Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00082 009734 11018451 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie w sprawach cywilnych - ebook/pdf
Postępowanie w sprawach cywilnych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 298
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6966-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: czerwiec 2015 r.

Postępowanie w sprawach cywilnych to jedyny na rynku przewodnik po procedurze cywilnej, który w prosty, przystępny i przejrzysty sposób pokazuje jak młodzi adwokaci, radcowie prawni czy aplikanci mogą rozwiązywać problemy jakie napotykają w trakcie swojej pracy.

Przedstawione w publikacji zagadnienia obejmują charakterystykę najważniejszych instytucji stosowanych w postępowaniu cywilnym. Pozycja ukazuje law in action. Pozbawiona jest długich opisów teoretycznych. Istotnym wzbogaceniem opracowania jest zaprezentowana treść bieżącego orzecznictwa odnoszącego się do każdego z omawianych zagadnień. Zawiera przykłady 'z życia wzięte', praktyczne porady i wskazówki.

W pozycji szczególną uwagę zwrócono na najczęściej popełniane przez młodych prawników błędy, wskazano jak ich unikać oraz co zrobić, gdy błąd już się popełniło.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AplikAcje prAwnicze Cywilne Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas Postępowanie w sprawach cywilnych i : i n A c t i o n c z y l L a w • P r o c e d u r a w p r a k t y c e • P r z y d a t n e p o r a d y • O r z e c z n i c t w o C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Postępowanie w sprawach cywilnych W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: S. Jaworski, J. Ablewicz, T. Sadurski, A. Szoplińska EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. TOM 1. AKTA CYWILNE I KARNE, wyd. 5 D. Kupryjańczyk, M. Rojewski, E. Stawicka, G. Witczak EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. TOM 2. AKTA GOSPODARCZE I ADMINISTRACYJNE, wyd. 5 K. Gorzelnik EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. TOM 3. KAZUSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ADWOKACKIEGO I RADCOWSKIEGO, wyd. 2 A. Matuszewska, B. Morawska, K. Prusak-Górniak, A. Szymańska EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. TOM 4. WZORY PISM Z KOMENTARZAMI, wyd. 5 S. Jaworski APELACJE CYWILNE I KARNE. 69 WZORÓW PISM, wyd. 3 Z. Kapiński APELACJE KARNE. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE, AKTA I KAZUSY, wyd. 2 www.ksiegarnia.beck.pl Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas Postępowanie w sprawach cywilnych Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2015 Postępowanie w sprawach cywilnych Stan prawny: czerwiec 2015 r. Wydawca: Joanna Ablewicz Redakcja: Justyna Davis Korekta: Kinga Janas Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autora. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6965-5 ISBN e-book 978-83-255-6966-2 Spis treści Wstęp ................................................................................................................................. XI Wykaz skrótów ............................................................................................................... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej ...... 1 1 1. Wiadomości wprowadzające ..................................................................................... 3 2. Rodzaje postępowania cywilnego – przykładowe podziały ............................... Zagadnienie 2. Podmioty w postępowaniu cywilnym ........................................ 6 6 1. Sąd w postępowaniu cywilnym ................................................................................ 6 1.1. Rodzaje sądów ...................................................................................................... 7 1.2. Właściwość sądu .................................................................................................. 7 1.2.1. Rodzaje właściwości ................................................................................. 1.2.2. Właściwość rzeczowa ............................................................................... 8 10 1.2.3. Właściwość miejscowa ............................................................................. 12 1.2.4. Właściwość umowna ................................................................................ 13 1.2.5. Wartość przedmiotu sporu ..................................................................... 1.3. Skład sądu .............................................................................................................. 15 18 1.4. Wyłączenia osób wchodzących w skład organów sądowych ...................... 2. Prokurator, rzecznik praw obywatelskich, organizacje pozarządowe, państwowa inspekcja pracy, rzecznik konsumentów ........................................... 2.1. Prokurator ............................................................................................................. 2.2. Rzecznik Praw Obywatelskich ........................................................................... 2.3. Organizacje pozarządowe .................................................................................. 2.4. Państwowa Inspekcja Pracy ............................................................................... 2.5. Rzecznik konsumentów ...................................................................................... 3. Strony w postępowaniu cywilnym ........................................................................... 3.1. Zdolność sądowa i procesowa ........................................................................... 3.2. Skutki braku zdolności sądowej i procesowej ................................................ 3.3. Współuczestnictwo w sporze ............................................................................ 4. Interwencja główna i uboczna .................................................................................. 5. Przypozwanie ............................................................................................................... 6. Pełnomocnicy procesowi ........................................................................................... 21 21 22 24 25 26 27 27 28 29 31 33 35 V Spis treści Zagadnienie 3. Koszty procesu .................................................................................. 1. Wiadomości wprowadzające ..................................................................................... 2. Koszty procesu ............................................................................................................. Zagadnienie 4. Pomoc prawna z urzędu ................................................................. 1. Wiadomości wprowadzające ..................................................................................... 2. Wyznaczanie adwokata lub radcy prawnego przez sąd ....................................... Zagadnienie 5. Postępowanie – ogólne wiadomości o czynnościach procesowych .................................................................................................................... 1. Wiadomości wprowadzające ..................................................................................... 2. Pisma procesowe ......................................................................................................... 3. Skutki niezachowania wymogów ustawowych dotyczących pism procesowych ................................................................................................................. 40 40 42 45 45 46 50 50 51 53 4. Skutki braków w pismach procesowych wnoszonych przez 54 profesjonalistów ........................................................................................................... 56 5. Doręczenia .................................................................................................................... 58 5.1. Odbieranie pism sądowych ................................................................................ 58 5.2. Skutki niemożności doręczenia pisma sądowego .......................................... 60 6. Posiedzenia sądowe ..................................................................................................... 63 7. Terminy ......................................................................................................................... 66 8. Zawieszenie postępowania ........................................................................................ Zagadnienie 6. Postępowanie przed sądami I instancji ..................................... 73 73 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze ................................................................... 74 1.1. Mediator w sprawach cywilnych ....................................................................... 74 1.2. Wszczęcie mediacji .............................................................................................. 75 1.3. Przebieg i finał mediacji ...................................................................................... 76 1.4. Postępowanie pojednawcze ............................................................................... 77 2. Pozew ............................................................................................................................. 78 2.1. Skutki doręczenia pozwu oraz zmiana powództwa ...................................... 79 2.2. Przyczyny odrzucenia i cofnięcia pozwu ........................................................ 82 3. Rozprawa ....................................................................................................................... 84 3.1. Przebieg rozprawy ................................................................................................ 87 4. Dowody ......................................................................................................................... 89 4.1. Rodzaje środków dowodowych ......................................................................... 92 4.2. Postępowanie dowodowe ................................................................................... 94 4.3. Zabezpieczenie dowodów .................................................................................. Zagadnienie 7. Orzeczenia ......................................................................................... 97 97 1. Wiadomości wprowadzające ..................................................................................... 98 2. Wyroki ........................................................................................................................... 2.1. Przykładowe rodzaje wyroków .......................................................................... 98 2.2. Sentencja, ogłoszenie oraz uzasadnienie wyroku .......................................... 101 2.3. Natychmiastowa wykonalność wyroków ........................................................ 103 2.4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków ....................................... 104 VI Spis treści 3. Nakazy zapłaty ............................................................................................................. 105 4. Postanowienia .............................................................................................................. 107 5. Prawomocność orzeczeń ........................................................................................... 110 Zagadnienie 8. Środki odwoławcze .......................................................................... 113 1. Apelacja ......................................................................................................................... 113 1.1. Wymogi apelacji ................................................................................................... 116 1.2. Nieważność postępowania ................................................................................. 117 1.3. Granice rozpoznawania apelacji, uwzględnienie oraz uzasadnienie ......... 117 1.4. Pytanie prawne powstałe przy rozpoznawaniu apelacji ............................... 120 2. Zażalenie ....................................................................................................................... 121 3. Skarga kasacyjna .......................................................................................................... 125 3.1. Podstawy, elementy oraz wniesienie skargi kasacyjnej ................................ 127 3.2. Rozpoznawanie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy .............................. 129 4. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego ....................................................... 131 5. Wznowienie postępowania ....................................................................................... 133 6. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ...... 137 Zagadnienie 9. Postępowania odrębne ................................................................... 144 1. Postępowanie w sprawach małżeńskich ................................................................. 145 1.1. Sprawy o rozwód i separację .............................................................................. 146 1.2. Inne sprawy ........................................................................................................... 148 2. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi ........... 150 3. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – zagadnienia ogólne ........................................................................... 152 3.1. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy ........................................ 155 3.2. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych ................ 156 4. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania ............................................ 158 5. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji ................................ 159 6. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone .......................................................................................................... 162 7. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki .................................. 164 8. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty ......... 166 9. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego ............ 167 Zagadnienie 10. Postępowanie nakazowe i upominawcze ................................ 171 1. Postępowanie nakazowe ............................................................................................ 172 2. Postępowanie upominawcze ..................................................................................... 176 Zagadnienie 11. Postępowanie uproszczone ........................................................ 181 Zagadnienie 12. Postępowanie elektroniczne ...................................................... 187 1. Definicja ........................................................................................................................ 187 2. Pisma procesowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym ............... 188 3. Skutki elektronicznego postępowania upominawczego ...................................... 189 VII Spis treści Zagadnienie 13. Postępowanie nieprocesowe ...................................................... 192 1. Zasady ogólne .............................................................................................................. 192 2. Wniosek o wszczęcie postępowania, istota posiedzeń sądowych, odwołania ...................................................................................................................... 196 3. Sprawy z zakresu prawa osobowego ........................................................................ 199 3.1. Postępowanie o uznanie za zmarłego .............................................................. 199 3.2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu ................................................................ 201 3.3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu ....................................................................................... 202 3.4. Ubezwłasnowolnienie ......................................................................................... 203 3.4.1. Rola doradcy tymczasowego oraz postępowanie o ubezwłasnowolnienie ........................................................................... 204 4. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli ........................... 207 4.1. Sprawy małżeńskie ............................................................................................... 207 4.2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze ............................................. 209 5. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi ................................ 211 5.1. Sprawy o przysposobienie .................................................................................. 213 5.2. Sprawy z zakresu opieki ...................................................................................... 214 5.3. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką ............................................................................... 215 5.4. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem ............................ 217 6. Sprawy z zakresu kurateli .......................................................................................... 218 7. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego ....................................................................... 219 7.1. Rodzaje spraw z zakresu prawa rzeczowego .................................................. 219 7.2. Stwierdzenie zasiedzenia .................................................................................... 220 7.3. Przepadek rzeczy .................................................................................................. 221 7.4. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem ................................ 222 7.5. Zniesienie współwłasności ................................................................................. 223 7.6. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu ................................ 225 8. Postępowanie wieczystoksięgowe ............................................................................ 226 9. Sprawy z zakresu prawa spadkowego ...................................................................... 228 9.1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza ........................................................ 229 9.2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku ...................................................................... 230 9.3. Ogłoszenie testamentu ....................................................................................... 232 9.4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych ........................................................... 233 9.5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego ................................................ 235 9.6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu ..................................................... 235 9.7. Zarząd spadku nieobjętego ................................................................................ 236 9.8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego ......... 237 9.9. Dział spadku .......................................................................................................... 240 9.10. Inne sprawy spadkowe ...................................................................................... 242 VIII Spis treści Zagadnienie 14. Postępowanie rejestrowe, postępowanie zabezpieczające oraz postępowanie egzekucyjne – ogólna charakterystyka ............................. 245 1. Postępowanie rejestrowe ........................................................................................... 245 2. Postępowanie zabezpieczające ................................................................................. 248 2.1. Właściwość sądu, przebieg postępowania zabezpieczającego .................... 250 2.2. Podział zabezpieczenia ....................................................................................... 251 2.3. Ustanie zabezpieczenia ....................................................................................... 252 3. Postępowanie egzekucyjne ........................................................................................ 253 3.1. Skarga na czynności komornika ....................................................................... 255 3.2. Tytuł wykonawczy, egzekucyjny oraz klauzula wykonalności .................... 257 3.3. Wszczęcie i prowadzenie egzekucji .................................................................. 260 3.4. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego .............................. 263 3.5. Rodzaje egzekucji, powództw przeciwegzekucyjnych oraz środków zaskarżenia ............................................................................................................ 265 Zagadnienie 15. Sądownictwo polubowne (arbitrażowe) ................................. 270 1. Wiadomości wprowadzające ..................................................................................... 270 2. Zapis na sąd polubowny, skład sądu polubownego .............................................. 272 3. Postępowanie przed sądem polubownym, wyrok sądu polubownego oraz zakończenie postępowania ........................................................................................ 274 Literatura ......................................................................................................................... 281 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie w sprawach cywilnych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: