Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00672 010515 10724816 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie w sprawach nieletnich - ebook/pdf
Postępowanie w sprawach nieletnich - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 201
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2413-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę.

Skrypt „Postępowanie w sprawach nieletnich” w sposób syntetyczny ujmuje zagadnienia z zakresu prawa nieletnich. W publikacji tej omówiono m.in.:

• rys historyczny postępowania z nieletnimi,

• podstawowe założenia obowiązującej ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,

• środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich,

• zagadnienia procesowe oraz z zakresu prawa wykonawczego dotyczące nieletnich.

Książka zawiera zmiany wprowadzone ustawą z 27.8.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, które weszły w życie 1.1.2011 r.

W skrypcie zawarto ponadto tablice oraz pytania kontrolne ułatwiające sprawne nauczenie sie i zapamiętanie materiału.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Skrypty Becka Aneta Wilkowska-Płóciennik Postępowanie w sprawach nieletnich SKRYPTY BECKA Postêpowanie w sprawach nieletnich W sprzeda¿y: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 9 Studia Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 16 Podrêczniki Prawnicze J. Grajewski (red.) PRAWO KARNE PROCESOWE – CZÊŒÆ OGÓLNA, wyd. 2 Podrêczniki Prawnicze J. Grajewski PRZEBIEG PROCESU KARNEGO, wyd. 4 Podrêczniki Prawnicze S. Steinborn (red.) PRAWO KARNE PROCESOWE. PYTANIA. KAZUSY. TABLICE Repetytoria C. H. Beck J. Brylak, M. Mitera POSTÊPOWANIE KARNE Kazusy Becka KODEKS KARNY, wyd. 33 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Postêpowanie w sprawach nieletnich dr Aneta Wilkowska-P³óciennik WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2011 Redakcja: Ksenia Rzepka © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Marta Œwierk Druk i oprawa: Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-2037-3 ISBN e-book 978-83-255-2413-5 PRZEDMOWA Przedmowa Przedmowa Postêpowanie dotycz¹ce nieletnich uregulowane zosta³o ustaw¹ z 26.10.1982 r. o postê- powaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.). Nie jest to ustawa kompleksowa, gdy¿ w kwestiach w niej nieunormowanych odsy³a do przepisów pro- cedury cywilnej oraz karnej, niemniej reguluje ona zasady i tryb oddzia³ywania na nieletnich, którzy popadli w konflikt z prawem lub wykazuj¹ objawy demoralizacji. Ustawa by³a wielo- krotnie nowelizowana, zaœ w ostatnich latach sporz¹dzono kilka projektów ustaw do- tycz¹cych problematyki postêpowania z nieletnimi, które jednak nie doczeka³y siê realizacji. Tym samym, ustawa o postêpowaniu w sprawach nieletnich de lege lata jest podstawowym aktem prawnym normuj¹cym powy¿sze zagadnienia. Kwestie zwi¹zane z postêpowaniem w sprawach nieletnich s¹ niezwykle wa¿nym proble- mem nie tylko natury prawnej, ale przede wszystkim o charakterze spo³ecznym. Ju¿ w XVI w. kanclerz Jan Zamojski stwierdzi³: „Takie bêd¹ Rzeczypospolite jakie m³odzie¿y chowanie”. W³aœciwa reakcja na antyspo³eczne zachowanie siê m³odego cz³owieka mo¿e spowodowaæ daleko id¹ce skutki dla jego zachowania siê w przysz³oœci. Z jednej strony, niezastosowanie ¿adnej sankcji lub zbyt ³agodne potraktowanie nieletniego spowoduje u niego poczucie bez- karnoœci i przyzwolenia na dalsze zachowanie siê w sposób sprzeczny z prawem lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, z drugiej zaœ strony, zbyt surowe karanie zamiast resocjalizacji nie- letniego mo¿e spowodowaæ wrêcz odwrotny skutek w postaci pog³êbienia siê demoralizacji. Od w³aœciwego zastosowania œrodków przewidzianych w ustawie o postêpowaniu w spra- wach nieletnich zale¿y wiêc w du¿ej mierze – choæ oczywiœcie nie wy³¹cznie – to, czy nieletni stanie siê w swoim doros³ym ¿yciu praworz¹dnym obywatelem, czy te¿ powiêkszy grono oskar¿onych wed³ug Kodeksu karnego. Niniejszy podrêcznik w sposób ogólny prezentuje problematykê postêpowania w spra- wach nieletnich. Uwzglêdniono w nim nie tylko zagadnienia uregulowane w ustawie o postê- powaniu w sprawach nieletnich, ale tak¿e rys historyczny postêpowania z nieletnimi w Polsce oraz zagadnienia z prawa miêdzynarodowego dotycz¹ce praw dziecka, ze szczególnym uwzglêdnieniem uprawnieñ procesowych nieletnich. Pewne kwestie zwi¹zane z problema- tyk¹ nieletnich potraktowano pobie¿nie, niektóre zaœ w ogóle pominiêto (np. prawnoporów- nawcze ujêcie postêpowania dotycz¹cego nieletnich) uznaj¹c, ¿e zagadnienia te wykraczaj¹ poza ramy wyk³adu. Z uwagi na charakter skryptu, a tak¿e na prowadzon¹ w doktrynie dysku- sjê na temat wa¿nych dla niniejszej dziedziny zagadnieñ, autorka nie przedstawia wszystkich pogl¹dów wyra¿anych w literaturze, przytaczaj¹c jedynie te, które jej zdaniem wskazuj¹ na kierunki okreœlonych rozwi¹zañ o charakterze praktycznym. Nie by³o zamierzeniem autorki wskazywanie rozwi¹zañ kwestii nierozstrzygniêtych w doktrynie czy orzecznictwie. VI Przedmowa Niniejszy podrêcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa, aplikan- tów oraz innych osób pragn¹cych zapoznaæ siê wstêpnie z problematyk¹ nieletnich. U³atwie- niem w zrozumieniu przepisów postêpowania w sprawach nieletnich powinny byæ umiesz- czone na koñcu ka¿dego rozdzia³u tablice oraz pytania kontrolne. Autorka niniejszej publikacji ma nadziejê, ¿e lektura tego podrêcznika zachêci czytelni- ków do dalszego pog³êbiania wiedzy na temat prawa nieletnich. Treœæ publikacji zawiera zmiany wprowadzone ustaw¹ z 27.8.2009 r. – Przepisy wprowa- dzaj¹ce ustawê o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), które wchodz¹ w ¿ycie od 1.1.2011 r. Warszawa, styczeñ 2011 r. dr Aneta Wilkowska-P³óciennik SPIS TREŒCI Przedmowa ................................................................................................................... V Wykaz skrótów ............................................................................................................ XI Wykaz aktów wykonawczych .................................................................................... XV Wykaz wybranej literatury ........................................................................................ XVII Rozdzia³ I. Ogólna charakterystyka postêpowania w sprawach nieletnich ........... § 1. Rys historyczny postêpowania z nieletnimi w Polsce ..................................... § 2. Podstawowe cele i za³o¿enia ustawy z 26.10.1982 r. o postêpowaniu w sprawach nieletnich ....................................................................................... I. Preambu³a ..................................................................................................... II. Podstawowe pojêcia ustawy ........................................................................ 1. Nieletni .................................................................................................... 2. Czyn karalny ........................................................................................... 3. Demoralizacja.......................................................................................... III. Zasady postêpowania w sprawach nieletnich ............................................. 1. Zasada dobra nieletniego........................................................................ 2. Zasada indywidualizacji ......................................................................... 3. Zasada elastycznoœci............................................................................... 4. Zasada wspó³udzia³u rodziców lub opiekunów w postêpowaniu ........ 5. Postêpowanie w sprawach nieletnich a inne zasady procesowe.......... 5.1. Zasada prawdy obiektywnej ........................................................... 5.2. Zasada domniemania niewinnoœci .................................................. 5.3. Zasada koncentracji materia³u procesowego.................................. 5.4. Zasada jawnoœci postêpowania....................................................... 5.5. Zasada legalizmu............................................................................. 5.6. Zasada kontradyktoryjnoœci ............................................................ 5.7. Zasada prawa do obrony ................................................................ Pytania ........................................................................................................................ Rozdzia³ II. Œrodki zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestêpczoœci nieletnich ................................................................................................................. § 3. Zagadnienia wstêpne.......................................................................................... § 4. Œrodki wychowawcze ........................................................................................ I. Uwagi ogólne ............................................................................................... 1 2 16 18 19 19 22 24 31 31 33 34 35 36 36 36 37 38 40 40 41 44 45 46 46 46 VIII Spis treœci II. Upomnienie................................................................................................... III. Zobowi¹zanie do okreœlonego postêpowania.............................................. IV. Nadzór odpowiedzialny rodziców ............................................................... V. Nadzór organizacji........................................................................................ VI. Nadzór kuratora ............................................................................................ VII. Œrodki o charakterze izolacyjnym ............................................................... VIII. Zakaz prowadzenia pojazdów...................................................................... IX. Przepadek...................................................................................................... X. Inne œrodki wychowawcze........................................................................... § 5. Œrodek poprawczy............................................................................................ § 6. Obowi¹zki rodziców ........................................................................................ § 7. Œrodki o charakterze leczniczo-wychowawczym ........................................... Pytania ........................................................................................................................ Rozdzia³ III. Postêpowanie przed s¹dem ................................................................... § 8. Zagadnienia ogólne .......................................................................................... § 9. Udzia³ Policji.................................................................................................... § 10. W³aœciwoœæ i sk³ad s¹du ................................................................................. § 11. Tryb postêpowania ........................................................................................... § 12. Strony postêpowania ........................................................................................ § 13. Wszczêcie postêpowania.................................................................................. § 14. Postêpowanie wyjaœniaj¹ce.............................................................................. § 15. Tymczasowe œrodki zapobiegawcze................................................................ § 16. Postêpowanie rozpoznawcze............................................................................ I. Postêpowanie opiekuñczo-wychowawcze.................................................... II. Postêpowanie poprawcze.............................................................................. § 17. Postêpowanie odwo³awcze .............................................................................. Pytania ........................................................................................................................ Rozdzia³ IV. Postêpowanie wykonawcze.................................................................... § 18. Zagadnienia ogólne .......................................................................................... § 19. W³aœciwoœæ i sk³ad s¹du ................................................................................. I. W³aœciwoœæ miejscowa................................................................................. II. W³aœciwoœæ rzeczowa................................................................................... III. Sk³ad s¹du..................................................................................................... § 20. Przerwa i odroczenie wykonania orzeczonych œrodków ............................... § 21. Wykonywanie œrodków wychowawczych i leczniczych................................ § 22. Wykonywanie œrodka poprawczego ................................................................ § 23. Stosowanie œrodków przymusu ....................................................................... Pytania ........................................................................................................................ Rozdzia³ V. Prawa nieletnich na tle standardów miêdzynarodowych..................... § 24. Zagadnienia ogólne .......................................................................................... § 25. Podstawowe za³o¿enia dotycz¹ce praw nieletnich w dokumentach miêdzynarodowych........................................................................................... I. Granice wiekowe odpowiedzialnoœci nieletniego ....................................... 48 49 52 53 54 54 58 58 59 59 64 66 73 75 76 76 81 85 86 90 93 101 104 104 106 108 115 117 118 123 123 123 125 125 126 129 135 138 139 140 149 149 Spis treœci II. Zasada kierowania siê dobrem dziecka....................................................... III. Zasada rozpoznawania spraw nieletnich przez uprawnione do tego, kompetentne organy ..................................................................................... IV. Prawo do rzetelnego procesu....................................................................... Pytania ........................................................................................................................ Rozdzia³ VI. Orzekanie kary wobec nieletnich na podstawie ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich oraz Kodeksu karnego......................... § 26. Zagadnienia ogólne .......................................................................................... § 27. Stosowanie kary na podstawie art. 13 NielU................................................. § 28. Stosowanie kary na podstawie art. 94 NielU................................................. § 29. Stosowanie kary na podstawie art. 10 § 2 KK.............................................. Pytania ........................................................................................................................ Indeks rzeczowy........................................................................................................... IX 151 152 153 155 157 158 161 164 167 175 177 WYKAZ SKRÓTÓW 1. Akty normatywne* Wykaz skrótów Wykaz skrótów KC.................................. Kodeks cywilny KK ................................. Kodeks karny KKS ............................... Kodeks karny skarbowy KKW.............................. Kodeks karny wykonawczy Konstytucja RP .............. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KP .................................. Kodeks pracy KPA ............................... Kodeks postêpowania administracyjnego KPC ............................... Kodeks postêpowania cywilnego KPK ............................... Kodeks postêpowania karnego KPW .............................. Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia KRO............................... Kodeks rodzinny i opiekuñczy KW................................. Kodeks wykroczeñ NarkU ............................ ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) NielU ............................. ustawa z 26.10.1982 r. o postêpowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178) PrUSP ............................ ustawa 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce NSA ............................... Naczelny S¹d Administracyjny SA .................................. S¹d Apelacyjny SN .................................. S¹d Najwy¿szy TK.................................. Trybuna³ Konstytucyjny 3. Czasopisma AK ................................. Archiwum Kryminologii Apel.-W-wa ................... Apelacja Warszawa * Artyku³y cytowane bez oznaczenia s¹ artyku³ami obowi¹zuj¹cej ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich XII Wykaz skrótów Biul. PK ......................... Biuletyn Prawa Karnego Cz.PKiNP ...................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych KZS................................ Krakowskie Zeszyty S¹dowe NP .................................. Nowe Prawo OSA ............................... Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSAB............................. Orzecznictwo S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku OSN ............................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego OSNC............................. Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Cywilna (od 1995 r.) OSNCP .......................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Cywilna oraz Izba Admi- nistracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych (od 1963 r. do 1994 r.) OSNKW......................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Karna i Wojskowa OSNPG .......................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – zbiór Prokuratury Generalnej OSNwSK ....................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego w Sprawach Karnych OSP................................ Orzecznictwo S¹dów Polskich OSPiKA ......................... Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿owych Pal. ................................ Palestra PiP.................................. Pañstwo i Prawo PPK................................ Przegl¹d Prawa Karnego PPiK Probl. Praw. .................. Problemy Praworz¹dnoœci Prok. i Pr. ...................... Prokuratura i Prawo PS................................... Przegl¹d S¹dowy PWP ............................... Przegl¹d Wiêziennictwa Polskiego PWS ............................... Problemy Wymiaru Sprawiedliwoœci RPEiS............................. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SI.................................... Studia Iuridica SP................................... Studia Prawnicze ZN.................................. Zeszyty Naukowe ZNUJ ............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego Przegl¹d Penitencjarny i Kryminologiczny 4. Inne skróty litera art. ................................. artyku³ Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw lit. .................................. nast. ............................... nastêpne (-y, -a) niepubl. ......................... niepublikowane (-y, -a) pkt .................................. punkt por. ................................ porównaj post. ............................... postanowienie poz. ............................... pozycja orz. ................................ orzeczenie r. .................................... rok Wykaz skrótów XIII redakcja rozdzia³ rozporz¹dzenie strona tom tekst jednolity to jest tytu³ red. ................................ RODK............................ Rodzinny Oœrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny rozdz. ............................ rozp. .............................. s. .................................... t. .................................... tekst jedn. ...................... tj. ................................... tyt. ................................. uchw. ............................. uchwa³a uchw. (7)........................ uchwa³a siedmiu sêdziów UE.................................. Unia Europejska ust. ................................. ustêp w zw. ............................. w zwi¹zku wyr. ............................... wyrok z. ................................... zeszyt zd. ................................. zdanie zob. ............................... zobacz WYKAZ AKTÓW WYKONAWCZYCH Wykaz aktów wykonawczych Wykaz aktów wykonawczych Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 7.5.1983 r. w sprawie zasad i trybu postêpowa- nia w przedmiocie leczenia odwykowego osób uzale¿nionych od alkoholu, umieszczonych w zak³adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (Dz.U. Nr 25, poz. 112). Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 17.11.1997 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeñstwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywaj¹ce w zak³adach karnych lub w zak³adach poprawczych (Dz.U. Nr 154, poz. 1012). Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 27.3.2001 r. w sprawie szczegó³owych za- sad i trybu przejêcia danych osobowych przez Krajowy Rejestr Karny lub likwidacji danych osobowych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych i Centralnym Rejestrze Nie- letnich (Dz.U. Nr 32, poz. 383). Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 18.5.2001 r. w sprawie postêpowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591 ze zm.). Zarz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 18.5.2001 r. w sprawie utworzenia rodzinnych oœrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz.Urz. MS Nr 1, poz. 6). Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 3.8.2001 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania rodzinnych oœrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz.U. Nr 97, poz. 1063). Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 14.8.2001 r. w sprawie wysokoœci i szcze- gó³owych zasad ustalania kosztów postêpowania w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 90, poz. 1010). Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 16.8.2001 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów œrodowiskowych o nieletnich (Dz.U. Nr 90, poz. 1009). Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 14.9.2001 r. w sprawie szczegó³owych za- sad uczestniczenia w lekcjach religii i praktykach religijnych, korzystania z pos³ug religij- nych i organizacji pracy duszpasterskiej w zak³adach poprawczych i schroniskach dla nielet- nich (Dz.U. Nr 106, poz. 1157). Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 18.9.2001 r. w sprawie zakresu i trybu wspó³dzia³ania zak³adów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policj¹ w wypadku za- gro¿enia bezpieczeñstwa tych placówek (Dz.U. Nr 112, poz. 1205). Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 5.10.2001 r. w sprawie oœrodków kuratorskich (Dz.U. Nr 120, poz. 1294). Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 17.10.2001 r. w sprawie zak³adów popraw- czych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. Nr 124, poz. 1359 ze zm.). XVI Wykaz aktów wykonawczych Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 21.1.2002 r. w sprawie szczegó³owych za- sad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka (Dz.U. Nr 10, poz. 104). Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 12.6.2003 r. w sprawie szczegó³owego sposobu wykonywania uprawnieñ i obowi¹zków kuratorów s¹dowych (Dz.U. Nr 112, poz. 1064). Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26.7.2004 r. w sprawie szcze- gó³owych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w m³odzie¿owym oœrodku wychowawczym oraz m³odzie¿owym oœrodku socjoterapii (Dz.U. Nr 178, poz. 1833). Zarz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 25.8.2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zak³adów poprawczych oraz okreœlenie ich rodzajów i limitów miejsc (Dz.Urz. MS Nr 6, poz. 20). Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 26.8.2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szko³ach w zak³adach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich (Dz.U. Nr 188, poz. 1947). Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 30.12.2004 r. w sprawie szczegó³owych zadañ i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 6, poz. 41). Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.3.2005 r. w sprawie rodzajów i szczegó³owych zasad dzia³ania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych placówkach oraz wysokoœci i zasad odp³atnoœci wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. Nr 52, poz. 467 ze zm.). Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.4.2005 r. w sprawie szczegó³owych zasad kiero- wania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zak³adach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 79, poz. 692). Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 17.5.2007 r. w sprawie szczegó³owych warun- ków i trybu postêpowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzale¿nionych umieszczonych w zak³adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (Dz.U. Nr 93, poz. 627). Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 16.6.2009 r. w sprawie szczegó³owego spo- sobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeñ w sprawach nielet- nich (Dz.U. Nr 107, poz. 894). WYKAZ WYBRANEJ LITERATURY 1. Komentarze i podrêczniki Wykaz wybranej literatury Wykaz wybranej literatury E. Bieñkowska, A. Walczak-¯ochowska, Postêpowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2003 T. Bojarski, E. Skrêtowicz, Ustawa o postêpowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem, Lublin 2002 M. Æwi¹kalska, M. Korcyl-Wolska, J. Kuc, M. Ostrowska-Zakrzewska, Ustawa o postêpowa- niu w sprawach nieletnich z orzecznictwem S¹du Najwy¿szego, Gdañsk 2001 A. Gaberle, M. Korcyl-Wolska, Komentarz do ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich, Gdañsk 2002 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2009 P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o postêpowaniu w sprawach nieletnich – komentarz, War- szawa 2007 K. Gromek, Komentarz do ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich, Warszawa 2001 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postêpowanie karne, Warszawa 1998 A. Grzeœkowiak, Postêpowanie w sprawach nieletnich (polskie prawo nieletnich), Toruñ 1986 K. Grzeœkowiak, A. Krukowski (red.), W. Patulski, E. Warzocha, Ustawa o postêpowaniu w sprawach nieletnich – komentarz, Warszawa 1991 J. Ignatowicz, K. Piasecki, J. Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks rodzinny i opiekuñczy z ko- mentarzem, Warszawa 1993 M. Korcyl-Wolska, Postêpowanie w sprawach nieletnich, Warszawa 2008 G. Rejman, Kodeks karny. Czêœæ ogólna – komentarz, Warszawa 1999 G. Rejman, Zasady odpowiedzialnoœci karnej. Art. 8–31 KK. Komentarz, Warszawa 2009 A. Sochacki, Postêpowanie w sprawach nieletnich, S³upsk 2008 J. Szumski, Postêpowanie w sprawach nieletnich, Gdañsk 1996 A. Walczak-¯ochowska, [w:] M. Królikowski, R. Zaw³ocki (red.), Komentarz KK, Warszawa 2010 2. Wa¿niejsze monografie M. Andrzejewski, Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999 M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (dziecko, rodzina, pañ- stwo), Kraków 2003 M. Balcerek, Miêdzynarodowa ochrona dziecka, Warszawa 1988 E. Bieñkowska, Mediacja w sprawach nieletnich, Warszawa 2009 L. Bogunia, Warunkowe zawieszenie umieszczenia w zak³adzie poprawczym, Wroc³aw 1995 XVIII Wykaz wybranej literatury T. Bojarski (red.), Postêpowanie z nieletnimi. Orzekanie i wykonywanie œrodków wycho- wawczych i poprawczych, Lublin 1988 B. Czarnecka-Dzialuk, Nieletni sprawcy czynów karalnych przed s¹dem rodzinnym. Zagad- nienia procesowe, Warszawa 1993 B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik, Mediacja w sprawach nieletnich w œwietle teorii i badañ, Warszawa 2001 T. Cielicki, Efektywnoœæ wychowawcza zak³adów dla nieletnich, Opole 1985 P. Górecki, Œrodki przymusu stosowane wobec nieletnich, Legionowo 1994 T. Grzegorczyk, Udzia³ obroñcy w postêpowaniu w sprawach nieletnich, Warszawa 1986 R. Ha³as, Odpowiedzialnoœæ karna nieletniego na tle kodeksu karnego z 1997 r., Lublin 2006 H. Ko³akowska-Prze³omiec, Przestêpczoœæ i nieprzystosowanie spo³eczne nieletnich w gene- zie przestêpczoœci doros³ych, Warszawa 1977 V. Konarska-Wrzosek, Ochrona dziecka w polskim prawie karnym, Toruñ 1999 O. Lipkowski, Dziecko spo³ecznie niedostosowane i jego resocjalizacja, Warszawa 1971 Z. Majchrzyk, Nieletni, m³odociani, doroœli zabójcy i mordercy: gdzie koñczy siê norma a za- czyna patologia, Warszawa 2004 A. Mudrecki, Prawo nieletniego do rzetelnego procesu przed s¹dem rodzinnym, Opole 2008 Z. Sienkiewicz, System s¹dowych œrodków wobec nieletnich w prawie polskim, Wroc³aw 1989 B. Stañdo-Kawecka, Prawne podstawy resocjalizacji, Kraków 2000 B. Stañdo-Kawecka, Prawo karne nieletnich od opieki do odpowiedzialnoœci, Warszawa 2007 Z. Strzembosz, System s¹dowych œrodków ochrony dzieci i m³odzie¿y przed niedostosowa- niem spo³ecznym, Lublin 1985 A. Walczak-¯ochowska, Systemy postêpowania z nieletnimi w pañstwach europejskich. Stu- dium prawno-porównawcze, Warszawa 1988 J. W³odarek, System wychowawczy zak³adu poprawczego, Warszawa 1977 D. Wójcik, Nieprzystosowanie spo³eczne m³odzie¿y, Warszawa 1984 H. i M. Veillard-Cybulscy, Nieletni przestêpcy w œwiecie, Warszawa 1968 F. Zedler, S¹dy rodzinne, wybrane zagadnienia organizacyjne i procesowe, Warszawa 1984 F. Zedler, Postêpowanie opiekuñczo-wychowawcze, Warszawa 1986 A. Zieliñski, S¹downictwo opiekuñcze w sprawach ma³oletnich, Warszawa 1975 3. Wybrane artyku³y T. Bojarski, Podstawowe za³o¿enia traktowania nieletnich w œwietle ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich oraz aktualnych potrzeb, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy sto- sowania ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich, T. Bojarski, E. Skrêtowicz (red.), Lublin 2001 T. Bojarski, Postêpowanie z nieletnimi w œwietle ustawy z 26 paŸdziernika 1982 r., Annales UMCS 1987, sectio G, vol. XXXIV T. Bojarski, Przestêpstwo ci¹g³e, PiP 1995, z. 3 T. Bojarski, Zasady odpowiedzialnoœci nieletnich, [w:] Postêpowanie z nieletnimi. Orzekanie i wykonywanie œrodków wychowawczych i poprawczych, T. Bojarski (red.), Lublin 1988 T. Bojarski, M. Mozgawa, Prawo i jego instytucje wobec demoralizacji i przestêpczoœci nie- letnich, [w:] Dewiacje spo³eczne i ich kontrola w Polsce, Warszawa 1992 Wykaz wybranej literatury XIX T. Bojarski, E. Skrêtowicz, Problemy traktowania nieletnich sprawców czynów karalnych i nieletnich wykazuj¹cych przejawy demoralizacji, [w:] Ksiêga jubileuszowa Profesora Wies³awa Skrzyd³o, Lublin 2000 M. Cieœlak, Od represji do opieki (rzut oka na ewolucjê zasad odpowiedzialnoœci nieletnich), Pal. 1973, Nr 1 B. Czarnecka-Dzialuk, Z. Ostrihanska, D. Wójcik, Zasady odpowiedzialnoœci nieletnich wo- bec kodyfikacji karnej, PiP 1998, Nr 9–10 A. Gaberle, Reakcja na niepo¿¹dane zachowania ma³oletnich (zagadnienia podstawowe), AK 2007/2008, Nr 29–30, s. 297–311 L. Gardocki, Czy karaæ nieletnich?, Pal. 1994, Nr 11 P. Górecki, Udzia³ prokuratora w postêpowaniu w sprawach nieletnich, Prok. i Pr. 1997, Nr 2 P. Górecki, Ustawa o postêpowaniu w sprawach nieletnich po nowelizacji, Prok. i Pr. 2001, Nr 5 P. Górecki, Wybrane problemy na tle stosowania ustawy o postêpowaniu w sprawach nielet- nich, Rodzina i Prawo 2006, Nr 3 Z. Gostyñski, Naprawienie szkody w postêpowaniu w sprawach nieletnich, NP 1984, Nr 2 T. Grzegorczyk, Pokrzywdzony w postêpowaniu w sprawach nieletnich, NP 1986, Nr 3 T. Grzegorczyk, Sytuacja prawna rodziców nieletniego na gruncie ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich, NP 1987, Nr 2 T. Grzegorczyk, Sytuacja nieletniego w postêpowaniu w sprawach nieletnich, NP 1988, Nr 1 G. Harasimiak, Mediacja w polskim modelu postêpowania z nieletnimi, PPK 2004, Nr 23 G. Harasimiak, Nieletni sprawcy czynów zabronionych – winni czy ofiary w polskim modelu postêpowania z nieletnimi, [w:] L. Gardocki, M. Królikowskie, A. Walczak-¯ochowska (red.), Gaudium in litteris est. Ksiêga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesi¹tych urodzin, Warszawa 2005 H. Ko³akowska-Prze³omiec, D. Wójcik, Idee Konwencji Praw Dziecka a ustawa o postêpowa- niu w sprawach nieletnich, [w:] Prawa Dziecka. Deklaracje i rzeczywistoœæ, J. Binczycka (red.), Kraków 1993 V. Konarska-Wrzosek, Ochrona nieletnich przed demoralizacj¹ i przestêpczoœci¹ w ujêciu ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich, PiP 1999, z. 5 V. Konarska-Wrzosek, Rozwa¿ania de lege ferenda w kwestii wieku odpowiedzialnoœci kar- nej i systemu postêpowania z nieletnimi, [w:] L. Gardocki, M. Królikowski, A. Wal- czak-¯ochowska (red.), Gaudium in litteris est. Ksiêga jubileuszowa ofiarowana Pani Profe- sor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesi¹tych urodzin, Warszawa 2005 M. Korcyl-Wolska, Uwagi na temat sytuacji prawnej pokrzywdzonego w postêpowaniu pod- porz¹dkowanym przepisom ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o postêpowaniu w spra- wach nieletnich (Wybór zagadnieñ do dyskusji), CzPKiNP 2002, Nr 2 R. Kmiecik, Naczelne zasady karnoprocesowe w postêpowaniu w sprawach nieletnich, [w:] T. Bojarski (red.), Postêpowanie z nieletnimi. Orzekanie i wykonywanie œrodków wy- chowawczych i poprawczych, Lublin 1998 E. Kruk, Umieszczenie w schronisku dla nieletnich jako tymczasowy œrodek zapobiegawczy stosowany wobec nieletnich, Prok. i Pr. 1997, Nr 1 Z. Lorek, Zasady postêpowania z nieletnimi (próba systematyzacji), PiP 1988, z. 11 M. Lubelski, Zagadnienia stykowe k.k. i ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy stosowania ustawy o postêpowaniu w sprawach nie- letnich, Lublin 2001 A. £opatka, Konwencja Praw Dziecka, PiP 1990, z. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie w sprawach nieletnich
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: