Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00146 010452 11038673 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty - ebook/pdf
Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 442
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4558-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W prezentowanej monografii zawarto omówienie zagadnień ogólnych dotyczących postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, następnie omówienie instytucji pozwu, w dalszej kolejności procedury wydawania, doręczania oraz zaskarżenia europejskiego nakazu zapłaty, a także dopuszczalności stosowania elektronicznych form komunikacji w postępowaniu w sprawie jego wydania. Monografia obejmuje również zagadnienia dotyczące postępowania wykonawczego prowadzonego w państwie wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nadawania klauzuli wykonalności oraz środków obrony przed egzekucją, przewidzianych w rozporządzeniu lub w prawie państw członkowskich wykonania.

„Rozprawa pt. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty stanowi oryginalne opracowanie zagadnienia związanego z europejskim postępowaniem cywilnym. Rozporządzenie unijne Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1896/2006 z 12.12.2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty okazało się niezwykle popularne w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym także i w Polsce. Stanowi przykład wkraczania prawa unijnego do postępowań rozpoznawczych, podobnie jak przypadku postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Nie bez znaczenia dla oceny trafności doboru tematu rozważań jest i to, że tematyka ta stała się już przedmiotem pewnej analizy doktrynalnej, co uwidoczniło liczne problemy. Brak jest jednak w polskiej literaturze monograficznego opracowania na powyższy temat. Stąd też zarówno waga zagadnienia, jak i aspekt praktyczny oraz potrzeba pogłębionej analizy jurydycznej problematyki europejskiego nakazu zapłaty przemawia jednoznacznie za tym, że temat jest aktualny”.

prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego

„Warto podkreślić, że Autorka nie ograniczyła się do przedstawienia obowiązującego stanu prawnego, lecz zgłosiła szereg postulatów de lege ferenda, wskazując pożądane sposoby modyfikacji omawianej regulacji w przyszłości. (…) Na szczególne podkreślenie zasługuje zakres i sposób wykorzystania literatury zagranicznej oraz przedstawienia rozwiązań prawnych występujących w innych państwach UE”.

prof. dr hab. Sławomira Cieślaka

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY AGATA  HARAST Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE AGATA HARAST • POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY Polecamy nasze publikacje z tej serii: Lavinia Brâncuşi WZÓR WSPÓLNOTOWY I JEGO ZAKRES OCHRONY Rafał Sikorski FUNKCJONOWANIE ZASOBÓW PATENTOWYCH W PRAWIE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ Berenika Kaczmarek-Templin DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM Marek Zalisko INSTRUMENTY PRAWNE W OBSZARZE WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ Arkadiusz Michalak INTERES PUBLICZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POWSTANIE, TREŚĆ I WYKONYWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ www.ksiegarnia.beck.pl POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY AGATA HARAST WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Łódzki z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4557-4 ISBN e-book 978-83-255-4558-1 Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................................... . Bibliografia ............................................................................................................. . Wstęp ........................................................................................................................... . Dział I. Zagadnienia ogólne .......................................................................... . Rozdział I. Wprowadzenie .............................................................................. . §.1.. Rys.historyczny......................................................................................... . §.2.. Rozporządzenie.jako.forma.regulacji.postępowania.. .. w.sprawie.europejskiego.nakazu.zapłaty........................................ . I.. Pojęcie.rozporządzenia.................................................................... . II.. Stosowanie.rozporządzenia.(zasady.dotyczące.. stosowania.rozporządzenia).......................................................... . 20 III.. Zgodność.rozporządzenia.Nr.1896/2006.z.polskim.. prawem.w.kontekście.zasady.pierwszeństwa........................ . IV.. Wykładnia.rozporządzenia............................................................. . IX XI 1 5 7 7 19 19 33 37 43 . . . . Rozdział II. Charakterystyka ogólna postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ...................................... . §.1.. Rodzaje.postępowania.w.sprawie.europejskiego.nakazu.. .. zapłaty........................................................................................................... . 43 §.2.. Charakter.postępowania.w.sprawie.europejskiego.nakazu.. .. zapłaty........................................................................................................... . 44 §.3.. Model.dowodzenia.w.postępowaniu.w.sprawie.. .. europejskiego.nakazu.zapłaty............................................................. . §.4.. Uchylenie.exequatur.............................................................................. . Rozdział III. Rozporządzenie Nr 1896/2006 a prawo krajowe ....... §.1.. Sposób.implementacji.rozporządzenia.Nr.1896/2006.. .. w.polskim.postępowaniu.cywilnym................................................ . §.2.. Charakter.postępowania.w.sprawie.wydania.europejskiego.. .. nakazu.zapłaty.w.polskim.postępowaniu.cywilnym................. . 55 61 71 71 79 Rozdział IV. Przesłanki stosowania rozporządzenia Nr 1896/2006 .................................................................................................... . 85 V Spis treści 85 §.1.. Zakres.zastosowania.rozporządzenia.Nr.1896/2006.................. . 85 I.. Zakres.przedmiotowy...................................................................... . II.. Zakres.podmiotowy.......................................................................... . 102 III.. Zakres.terytorialny............................................................................ . 102 IV.. Zakres.czasowy................................................................................... . 103 §.2.. Pojęcia.szczególne.................................................................................... . 103 I.. Spór.transgraniczny.......................................................................... . 103 II.. Roszczenia.objęte.zakresem.zastosowania.. rozporządzenia..Roszczenie.bezsporne.................................... . 112 §.3.. Jurysdykcja.krajowa.i.właściwość.sądu............................................ . 116 I.. Jurysdykcja.krajowa.......................................................................... . 116 II.. Jurysdykcja.w.sprawach.konsumenckich................................. . 125 III.. Właściwość.sądu................................................................................ . 130 . . . . . . . . . Dział II. Postępowanie w sprawie wydania europejskiego nakazu zapłaty ................................................................................................ . 141 Rozdział I. Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty .... . 143 §.1.. Warunki.formalne.pozwu.o.wydanie.europejskiego.. .. nakazu.zapłaty........................................................................................... . 143 . . I.. Warunki.(składniki).obligatoryjne.pozwu.o.wydanie. europejskiego.nakazu.zapłaty....................................................... . 144 II.. Warunki.(składniki).fakultatywne.pozwu.o.wydanie. europejskiego.nakazu.zapłaty....................................................... . 165 §.2.. Badanie.pozwu.o.wydanie.europejskiego.nakazu.zapłaty....... . 172 §.3.. Uzupełnienie.i.poprawienie.pozwu.o.wydanie.. .. europejskiego.nakazu.zapłaty............................................................. . 178 §.4.. Zmiana.pozwu.o.wydanie.europejskiego.nakazu.zapłaty........ . 186 §.5.. Odrzucenie.pozwu.o.wydanie.europejskiego.nakazu.. .. zapłaty........................................................................................................... . 196 Rozdział II. Europejski nakaz zapłaty ..................................................... . 209 §.1.. Wydanie.europejskiego.nakazu.zapłaty........................................... . 209 §.2.. Minimalne.standardy.doręczeń.europejskiego.nakazu.. .. zapłaty........................................................................................................... . 223 §.3.. Sposoby.doręczeń.europejskiego.nakazu.zapłaty........................ . 236 I.. Doręczenia.za.potwierdzeniem.odbioru.przez.. pozwanego........................................................................................... . 236 II.. Doręczenia.bez.potwierdzenia.odbioru.przez.. pozwanego........................................................................................... . 253 §.4.. Stwierdzenie.wykonalności.europejskiego.nakazu.zapłaty.... . 271 . . VI Spis treści Rozdział III. Środki prawne przysługujące w postępowaniu w sprawie wydania europejskiego nakazu zapłaty na gruncie rozporządzenia Nr 1896/2006 ...................................... . 285 §.1.. Uwagi.ogólne............................................................................................. . 285 §.2.. Sprzeciw.od.europejskiego.nakazu.zapłaty.................................... . 286 §.3.. Ponowne.badanie.europejskiego.nakazu.zapłaty........................ . 301 Rozdział IV. Dopuszczalność elektronicznych form komunikacji w postępowaniu w sprawie wydania europejskiego nakazu zapłaty .............................................................. . 325 Dział III. Postępowanie w sprawie wykonania europejskiego nakazu zapłaty .............................................................. . 335 Rozdział I. Wykonalność europejskiego nakazu zapłaty ............. . 337 §.1.. Wykonanie.europejskiego.nakazu.zapłaty...................................... . 337 §.2.. Problematyka.nadawania.europejskiemu.nakazowi.zapłaty.. .. klauzuli.wykonalności............................................................................ . 349 Rozdział II. Pozbawienie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty ................................................................................................ . 361 §.1.. Odmowa.wykonania.europejskiego.nakazu.zapłaty.................. . 361 §.2.. Dopuszczalność.stosowania.powództw.przeciwegzeku-. .. cyjnych.wobec.europejskiego.nakazu.zapłaty.............................. . 379 I.. Uwagi.ogólne....................................................................................... . 379 II.. Powództwo.opozycyjne.................................................................. . 380 III.. Powództwo.interwencyjne............................................................ . 392 . . . Rozdział III. Zawieszenie lub ograniczenie wykonania europejskiego nakazu zapłaty .............................................................. . 395 Podsumowanie ...................................................................................................... . 403 Indeks rzeczowy .................................................................................................. . 411 VII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EFTA.................................. European Free Trade Association EKPCz............................... Europejska.Konwencja.Praw.Człowieka.i.Podstawo- wych.Wolności KC...................................... ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,. poz..93.ze.zm.) KPC.................................... ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilne- go.(Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.) TFUE.................................. Traktat.o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej.z.30.3.2010.r.. (Dz.Urz..EU.C.83,.s..47) TUE.................................... Traktat.o.Unii.Europejskiej.z.7.2.1992.r..(Dz.U..z.2004.r.. Nr.90,.poz..864/30;.Dz.Urz..UE.C.83.z.30.3.2010.r.) TWE................................... Traktat.ustanawiający.Wspólnotę.Europejską.z.25.3.1957.r.. (Dz.U..z.2004.r..Nr.90,.poz..854/2) ZPO.................................... Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntma- chung.vom.12..September.1950.(BGBl..I.S.533) 2. Publikacje i czasopisma BRAK–Mitt...................... Mitteilungen der Bundesrechtsanwaltskammer CBKE................................. Centrum.Badań.Problemów.Prawnych.i.Ekonomicz- nych.Komunikacji.Elektronicznej CML.Review.................... Common Market Law Review CRI..................................... Computer und Recht International Dz.U................................... Dziennik.Ustaw Dz.Urz..UE....................... Dziennik.Urzędowy.Unii.Europejskiej.(od.1.2.2003.r.) Dz.Urz..WE...................... Dziennik.Urzędowy.Wspólnot.Europejskich EPS..................................... Europejski.Przegląd.Sądowy ERA.Forum...................... ERA–Forum:.scripta iuris europaei EuZW................................ Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht GPR.................................... Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht IPRax................................. Praxis des Internationalen Privat- und Verfahren- KPP.................................... Kwartalnik.Prawa.Prywatnego srechts IX Wykaz skrótów MMR.................................. Multimedia und Recht MoP................................... Monitor.Prawniczy NJW................................... Neue Juristische Wochenzeitschrift OJEC.................................. The.Official.Journal.of.the.European.Union OSNC................................ Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna OSNCP.............................. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna.i.Pracy ÖJZ..................................... Österreichische Juristenzeitung Pal....................................... Palestra P.As.................................... Prawo.Asekuracyjne PiP.UE............................... Prawo.i.Podatki.Unii.Europejskiej PiP...................................... Państwo.i.Prawo PPC.................................... Polski.Proces.Cywilny PPE..................................... Przegląd.Prawa.Egzekucyjnego PPH.................................... Przegląd.Prawa.Handlowego Pr.Sp.................................. Prawo.Spółek PS........................................ Przegląd.Sądowy R.Pr.................................... Radca.Prawny RIW.................................... Recht der Internationalen Wirtschaft/Aussenwirtscha- ftsdienst des Betriebs–Beraters Rpfleger........................... Der Deutsche Rechtspfleger SP........................................ Studia.Prawnicze ZEuP.................................. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 3. Inne skróty ENZ.................................... europejski.nakaz.zapłaty ETS..................................... Trybunał.Sprawiedliwości.Wspólnot.Europejskich. (zwany.Europejskim.Trybunałem.Sprawiedliwości) EWG................................... Europejska.Wspólnota.Gospodarcza RP....................................... Rzeczpospolita.Polska SN....................................... Sąd.Najwyższy TK...................................... Trybunał.Konstytucyjny TSUE.................................. Trybunał.Sprawiedliwości.Unii.Europejskiej UE....................................... Unia.Europejska WE...................................... Wspólnoty.Europejskie X Bibliografia A. Adamek, A. Frań,.Komentarz.do.rozporządzenia.2001,.Nr.44,.LEX/el. J. Adolphsen,.[w:].Münchener.Kommentar.zur.Zivilprozessordnung.mit.Ge- richtsverfassungsgesetz.und.Nebengesetzen,.pod.red..Th. Rauschera, P. Waxa, J. Wenzla,.Band.3,.§.946–1088,.Internatinales.Zivilprozessrecht,. München.2008 M. Arciszewski,.Europejski.Nakaz.Zapłaty,.MoP.2008,.Nr.1 tenże,.Europejski.Tytuł.Egzekucyjny.w.teorii.i.praktyce,.Warszawa.2007 P. Arens, W. Lüke,.Zivilprozessrecht,.Erkentnissverfahren,.Zwangvollstreckung,. München.2006 A. M. Arkuszewska,.Europejski.tytuł.egzekucyjny.dla.roszczeń.bezspornych.–. nowelizacja.kodeksu.postępowania.cywilnego,.PPH.2006,.Nr.6 I. Bach,.Grenzüberschreitende.Vollstreckung.in.Europa,.Tübingen.2004 B. Banaszkiewicz,.Prawo.polskie.a.prawo.Unii.Europejskiej.w.orzecznictwie. Trybunału.Konstytucyjnego,.EPS.2005,.Nr.3 J. Barcz,.Konstytucyjne.uwarunkowania.członkowstwa.Polski.w.Unii.Euro- pejskiej,.[w:].Ustrój.Unii.Europejskiej,.pod.red..J. Barcza,.Warszawa.2010 tenże,.Przewodnik.po.Traktacie.z.Lizbony,.Warszawa.2008,.www.nipmie.pl/ /pliki/Traktat_z_Lizbony_Barcz.pdf A. Baumbach, W. Lauterbach, J. Albers, P. Hartmann,.Zivilprozessordnung,. München.2009 P. Bertoli,.Verso.un.diritto.precessuale.civile.comunitario.uniforme:.l’ingiun- zione.europea.di.pagamento.e.le.controversie.di.modesta.entita,.Rivista.di. diritto.internazionale.privato.e.processuale,.Padova.2008,.Nr.2 W. Berutowicz,.Postępowanie.cywilne.w.zarysie,.Warszawa.1974 A. Bieliński,.Charakter.podpisu.w.polskim.prawie.cywilnym.materialnym.i.pro- cesowym,.Warszawa.2007 S. Biernat,.Współpraca.sądów.państw.członkowskich.z.ETS.w.ramach.proce- dury.pytań.prawnych,.[w:].Prawo.Unii.Europejskiej,.Zagadnienia.systemo- we,.pod.red..J. Barcza,.Warszawa.2006 tenże,.Źródła.prawa.Unii.Europejskiej,.[w:].Prawo.Unii.Europejskiej,.Zagad- nienia.systemowe,.pod.red..J. Barcza,.Warszawa.2006 M. Bina,.Il.procedimento.europeo.per.le.controversie.di.Modesta.entita.(Reg.. CE.N..2007,.Nr.861),.Rivista.di.diritto.processuale.2008,.Nr.11–12 A. K. Bitter,.Vollstreckbarerklärung.und.Zwangvollstreckung.ausländischer. Titel.in.der.Europäischen.Union,.włoskie.wyd..EDAM.2009 D.-Ch. Bittmann,.Die.Voraussetzungen.der.Zwangvollstreckung.eines.Euro- päischen.Vollstreckungstitel,.IPRax.2008,.Nr.5 XI Bibliografia tenże,.Vom.Exequatur.zum.qualifizierten.Klauselerteilungsverfahren,.Baden- -Baden.2008 B. Bladowski,.Zażalenie.w.postępowaniu.cywilnym,.Kraków.1998 F. Blobe,.P. Spath,.The.Tale.of.Multilateral.Trust.and.the.European.Law.of.Civil. Procedure,.E.L.Rev..2005,.Nr.30 Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Ząbczyk,.Dowody.w.postępowa- niu.cywilnym,.Warszawa.2010 M. Braczkowska,.Zarys.systemu.prawa.Unii.Europejskiej,.Studium.Prawa.Eu- ropejskiego.2004,.skrypt.Nr.3 A. Brokamp,.Das.Europäische.Verfahren.fur.geringfügige.Forderungen,.Tübin- gen.2008 W. Broniewicz,.Postępowanie.cywilne.w.zarysie,.Warszawa.2008 tenże,.Pozew.i.powództwo.(analiza.pojęć),.PiP.1976,.z..1–2 P. Brzeziński,.Unijny.obowiązek.odmowy.zastosowania.przez.sąd.krajowy.usta- wy.niezgodnej.z.dyrektywą.Unii.Europejskiej,.Warszawa.2010 tenże,.Zasada.pierwszeństwa.w.orzecznictwie.wybranych.sądów.konstytucyj- nych.państw.członkowskich.UE,.IUS.NOVUM.2010,.Nr.1 D. Buchhold,.Die.Vollstreckung.deutscher.Titel.In.Gossbritanien,.NJW.2007,. Nr.38 G. Campeis-Arrigo de Pauli,.La.disciplina.europea.del.processo.civile.italia- no,.Cedam.2005 A. Carratta,.Il.nuovo.procedimento.ingiuntivo.europeo.fra.Luci.ed.ombre,. [w:].A. Carratta,.Verso.il.procedimento.ingiuntivo.europeo,.Milano.2007 tenże,.Il.procedimento.ingiuntivo.europeo.e.la.„comunitarizzazione”.del.dirit- to.processuale.civile,.Rivista.di.diritto.processuale.2007,.Nr.6 T. Chilarski,.Upadłość.transgraniczna.w.prawie.Unii.Europejskiej,.Warszawa. 2008 H. Ciepła,.[w:].Kodeks.postępowania.cywilnego,.t..I,.pod.red..K. Piaseckiego,. Komentarz.do.artykułów.1–50514,.Warszawa.2006 S. Cieślak,.[w:].Kodeks.postępowania.cywilnego..Postępowanie.egzekucyjne,. pod.red..J. Jankowskiego,.Komentarz.do.artykułów.758–1088,.Warszawa. 2011 tenże,.Formalizm.postępowania.cywilnego,.Warszawa.2008 tenże,.Postępowania.przyspieszone.w.procesie.cywilnym..Zarys.postępowania. nakazowego,.upominawczego.i.uproszczonego,.Warszawa.2004 J. Ciszewski,.[w:].Kodeks.postępowania.cywilnego,.Komentarz,.pod.red. J. Ci- szewskiego,.T. Erecińskiego,.Część.czwarta.i.piąta,.Warszawa.2006 tenże, Dochodzenie.roszczeń.alimentacyjnych.za.granicą.na.podstawie.Kon- wencji.lugańskiej.i.Konwencji.haskiej,.MoP.2000,.Nr.8 tenże, Doręczanie.dokumentów.sądowych.i.pozasądowych.w.sprawach.cywil- nych.i.handlowych.w.państwach.UE..Komentarz,.Warszawa.2005 tenże, Konwencja.z.Lugano..Komentarz,.Warszawa.2001 tenże, Przeprowadzanie.dowodów.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych.w.pań- stwach.UE..Komentarz,.Warszawa.2005 D. Coester-Waltjen,.Der.Europäische.Vollstreckungstitel–Bestandsaufnahme. und.kritische.Würdigung,.[w:].Festschrift.für.T. Ansay,.The.Hague.2006 XII Bibliografia taż,.Und.noch.einmal:.Der.Europäische.Vollstreckungstitel,.[w:].Stufia.in.Ho- norem.Pelayia.Yessiou–Faltsi,.Athens,.Thessaloniki.2007 J. P. Cortes Dieguez,.Does.the.Proposed.European.Procedure.Enhance.the.Re- solution.of.Small.Claims?,.Civil.Justice.Quarterly.2008,.Nr.1 W. Czapliński,.[w:].Traktat.ustanawiający.Wspólnotę.Europejską..Komentarz,. pod.red..A. Wróbla,.t..I.(art..1–60),.Warszawa.2008 S. Dalka,.[w:].Kodeks.postępowania.cywilnego,.t..I,.pod.red..K. Piaseckiego,. Komentarz.do.artykułów.1–50514,.Warszawa.2006 tenże,.Postępowanie.nakazowe.i.upominawcze.w.świetle.nowelizacji.k.p.c.,. Rej..1997,.Nr.7–8 S. Dalka, J. Rodziewicz,.Postępowanie.zabezpieczające.i.egzekucyjne..Komen- tarz,.Gdańsk.1994 T. Darkowski,.Zniesienie.sądowego.stwierdzenia.wykonalności.sądowych.orze- czeń.zagranicznych.we.wspólnym.obszarze.sądowym.–.porównanie.istnie- jących.instrumentów,.[w:].W. Czapliński, A. Wróbel,.Współpraca.sądowa. w.sprawach.cywilnych.i.karnych,.Warszawa.2007 T. Demendecki,.Europejski.proces.cywilny.–.jednolity.czy.różnorodny?,.Rej..2009,. Nr.10 tenże,.Kierunki.zmian.regulacji.doręczeń.międzynarodowych.w.stosunkach. między.państwami.członkowskimi.UE.–.wybrane.problemy,.EPS.2007,.Nr.10 A. G. Diana,.Il.procedimento.monitorio,.Cedam.2008 S. Dmowski,.[w:].Kodeks.postępowania.cywilnego,.t..I,.pod.red..K. Piaseckie- go,.Komentarz.do.artykułów.1–50514,.Warszawa.2006 A. Drzazga,.Inicjowanie.postępowania.cywilnego.za.pomocą.Internetu,.CBKE. 2007,.Nr.4 W. Eichele,.Aktuelle.Entwicklungen.im.Europäischen.Zivilprozessrecht,.BRAK– Mitt..2003,.Nr.2 D. Einhaus,.Europäisches.Mahnverfahren:.Grenzüberschreitende.Verweisung. bei.Unzuständigkeit?.–.Stellungnahme.zu.Sujecki,.EuZW.2005,.45,.EuZW. 2005,.Nr.6. tenże,.Qual.der.Wahl:.Europäisches.oder.internationales.deutsches.Mahnver- fahren?,.IPRax.2008,.Nr.4 T. Ereciński,.[w:].J. Ciszewski,.T. Ereciński,.Kodeks.postępowania.cywilnego..Ko- mentarz..Część.czwarta.–.Przepisy.z.zakresu.międzynarodowego.postępowa- nia.cywilnego,.Część.piąta.–.Sąd.polubowny.(arbitrażowy),.Warszawa.2006 tenże,.[w:].Kodeks.postępowania.cywilnego,.pod.red..J. Ciszewskiego,.T. Ere- cińskiego,.Komentarz..Część.czwarta.i.piąta,.Warszawa.2006 tenże,.[w:].Międzynarodowe.postępowanie.cywilne,.pod.red..T. Erecińskiego,. J. Ciszewskiego,.Warszawa.2000 tenże, O.uwarunkowaniach,.potrzebie.oraz.zakresie.nowego.kodeksu.postę- powania.cywilnego,.PPC.2010,.Nr.1 tenże, Postępowania.odrębne.de.lege.lata.i.de.lege.ferenda,.[w:].Ewolucja.pol- skiego.postępowania.cywilnego.wobec.przemian.politycznych,.społecznych. i.gospodarczych,.pod.red..H. Doleckiego,.K. Flagi-Gieruszyńskiej,.materiały. konferencyjne.Ogólnopolskiego.Zjazdu.Katedr.Postępowania.Cywilnego. Szczecin–Niechorze.28–30.9.2007.r.,.Warszawa.2009 XIII Bibliografia U. Ernst,.Rozporządzenie.o.europejskim.tytule.egzekucyjnym.na.tle.systemu. postępowania.cywilnego,.EPS.2008,.Nr.5 A. K. Fabian,.Die.Europäische.Mahnverfahrensverordnung.im.Kontent.der. Europäisierung.des.Prozessrechts,.Jena.2010 K. Flaga-Gieruszyńska,.Jurysdykcja.krajowa.i.uznawanie.orzeczeń.sądów.za- granicznych..Polska.a.standardy.europejskie,.Kraków.1999 taż,.Konwencja.o.jurysdykcji.krajowej.i.wykonalności.orzeczeń.w.sprawach. cywilnych.i.handlowych.–.wybrane.zagadnienia,.Rej..2000,.Nr.1 F. Frattini,.European.Area.of.Civil.Justice.–.Has.the.Community.Reached.the. Limits?,.ZEuP.2006,.Nr.2 R. Freitag,.Anerkennung.und.Rechtskraft.europaischer.Titel.nach.EuVTVO,. EuMahnVO.und.EuBagatellVO,.[w:].Festschrift.für.J. Kropholler,.Die.rich- tige.Ordnung,.Tübingen.2008 tenże,.Rechtsschtz.des.Schuldners.gegen.den.Europaischen.Zahlungsbefehl. nach.der.EuMahnVO,.IPRax.2007,.Nr.6 R. Frey,.Europejskie.postępowanie.w.sprawie.drobnych.roszczeń,.PiP.UE.2008,. Nr.4 tenże,.Zasady.ustalania.jurysdykcji.krajowej.w.prawach.pracowniczych.w.kon- wencji.z.Lugano,.R.Pr..2000,.Nr.3 A. Fuchs,.Aktuelles.zur.Justiziellen.Zusammenarbeit.in.Zivilsachen,.ERA.Fo- rum.2007,.Nr.3 M. M. Gąsiorowska,.Skuteczność.skargi.na.przewlekłość.postępowania.w.świe- tle.Europejskiej.Konwencji.Praw.Człowieka,.Pal..2005,.Nr.5–6 K. Gebauer,.Der.Europäische.Vollstreckungstitel.für.unbestrittene.Forderun- gen,.NJ.2006,.Nr.3 R. Geimer,.Internationales.Zivilprozessrecht,.Köln.2005 tenże,.Verbesserung.der.Rechtsverfolgung.über.die.Grenze.in.der.Europäi- schen.Union,.[w:].Festgabe.für.M. Vollkommer,.Neue.Wege.zum.Recht,. Köln.2006 R. Geimer, E. Geimer, G. Geimer,.Internationales.Zivilprozessrecht,.Köln.2009 S. Gerling,.Die.Gleichstellung.ausländischer.mit.inländischen.Vollstreckung- stiteln.durch.die.Verordnung.zur.Einführung.eines.Europäischen.Vollstrec- kungstiteln.für.unbestrittene.Forderungen..Im.Vergleich.zum.bisherigen. Recht.und.zur.Rechtslage.in.den.USA,.Frankfurt.am.Main.2006 W. Gierl,.[w:].Zivilprozessordnung,.Handkommentar,.pod.red..I. Saenger,.Mün- ster.2009. I. Gil, P. Gil,.Postępowanie.klauzulowe,.Warszawa.2007 K..Golinowska,.[w:].Kodeks.postępowania.cywilnego..Postępowanie.egze- kucyjne,.pod.red..J. Jankowskiego,.Komentarz.do.artykułów.758–1088,. Warszawa.2011 J. Gołaczyński, Elektroniczne.czynności.procesowe,.[w:].Prawo.Mediów.elek- tronicznych.–.dodatek,.MoP.2004,.Nr.4 tenże, Informatyzacja.postępowania.w.sprawie.europejskiego.nakazu.zapłaty. i.w.sprawie.drobnych.roszczeń.w.prawie.polskim..Wnioski.de.lege.feren- da,.[w:].Informatyzacja.postępowania.sądowego.i.administracji.publicznej,. pod.red..J. Gołaczyńskiego,.Warszawa.2010 XIV Bibliografia tenże, Współpraca.sądowa.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych.w.Unii.Euro- pejskiej,.Warszawa.2007 tenże.(red.),.Elektroniczne.postępowanie.upominawcze..Komentarz,.Warsza- wa.2010 K. Gonera,.Pomoc.prawna.w.sporach.transgranicznych,.[w:].A. Wróbel,.Stoso- wanie.prawa.Unii.Europejskiej.przez.sądy,.Kraków.2005 Ł. Goździaszek,.Europejskie.postępowanie.w.sprawie.drobnych.roszczeń,. MoP.2009,.Nr.9 tenże,.Informatyczny.przełom.w.postępowaniu.cywilnym?.Rozważania.nad. elektronicznym.postępowaniem.upominawczym,.Pal..2009,.Nr.9–10 tenże,.Opłaty.w.postępowaniu.nakazowym,.upominawczym.i.uproszczonym. w.orzecznictwie.Sądu.Najwyższego,.MoP.2009,.Nr.2 tenże,.Pozew.i.sprzeciw.w.postępowaniu.w.sprawie.europejskiego.nakazu. zapłaty,.R.Pr..2008,.Nr.3 A. Góra-Błaszczykowska,.Europejskie.postępowania.w.sprawach.transgra- nicznych.–.zagadnienia.wybrane,.[w:].„Europejskie.postępowanie.cywil- ne.–.zagadnienia.wybrane”.–.sprawozdanie.z.seminarium,.MoP.2010,.Nr.3 P. Górecki, S. Stachowiak, P. Wiliński,.Skarga.na.przewlekłość.postępowania. przygotowawczego.i.sądowego..Komentarz,.Warszawa.2010 M. Gutowski,.Potrącenie.w.postępowaniu.nakazowym.–.relacja.między.pra- wem.materialnym.a.procesowym,.PPH.2004,.Nr.9 G. Haibach,.Zur.Einführung.des.ersten.europäischen.Zivilprozessverfahrens:. Verordnung.(EG).2007,.Nr.861,.EuZW.2008,.Nr.5 A. Halfmeier,.Die.Vollstreckungsgegenklage.im.Recht.der.internationalen.Zu- standigkeit,.IPRax.2007,.Nr.5 A. Harast,.Elektroniczne.postępowanie.upominawcze.(sądowe).w.wybranych. państwach.Unii.Europejskiej,.MoP.2009,.Nr.20 taż,.Europejski.Nakaz.Zapłaty,.cz..I.i.II,.MoP.2008,.Nr.16.i.17 taż,.Europejski.Tytuł.Egzekucyjny.–.postępowanie.w.państwie.wykonania,. cz..I.i.II,.MoP.2007,.Nr.19.i.20 taż,.Nadawanie.zaświadczenia.Europejskiego.Tytułu.Egzekucyjnego,.MoP. 2009,.Nr.2 taż,.Współpraca.Państw.Członkowskich.Unii.Europejskiej.w.zakresie.przepro- wadzania.dowodów.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych,.[w:].Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Ząbczyk, Dowody.w.postępowaniu.cywil- nym,.Warszawa.2010 W. Hau,.Zur.Entwicklung.des.Internationalen.Zivilverfahrensrechts.in.der.Eu- ropäischen.Union.in.den.Jahren.2005.und.2006,.GPR.2/07 tenże,.Zur.Entwicklung.des.Internationalen.Zivilverfahrensrechts.in.Europäi- schen.Union.seit.2004,.GPR.3/05 B. Heiderhoff,.Keine.Rangordnung.der.Zustellungsarten,.IPRax.2007,.Nr.4 J. Helios,.Wykładnia.autonomiczna.europejskiego.prawa.procesowego.cywil- nego.w.orzeczeniach.prejudycjalnych.Trybunału.Sprawiedliwości.Wspól- not.Europejskich,.[w:].Wokół.problematyki.orzeczeń,.pod.red..Ł. Błasz- czaka,.Toruń.2007 XV Bibliografia A. Heringer,.Der.Europäische.Vollstreckungstitel.für.unbestrittene.Forderun- gen,.Baden-Baden.2007 B. Hess,.Die.integrationsfunktion.des.Europäischen.Zivilverfahrensrechts,. IPRax.2001,.Nr.5 tenże,.Europäischer.Vollstreckungstitel.und.nationale.Vollstreckunggegenkla- ge,.IPRax.2004,.Nr.6 tenże,.Neue.deutsches.und.europaisches.Zustellungsrecht,.NJW.2002 tenże,.Überstezungerfordernisse.im.europäischen.Zivilverfahrensrecht,.IPRax. 2008,.Nr.5 B. Hess, D. Bittmann,.Die.Effektuierung.des.Exequaturferfahrens.nach.der.Eu- ropäischen.Gerichtsstands.–.und.Vollstreckungsverordnung,.IPRax.2007,. Nr.4 ciż,.Die.Verordnungen.zur.Einführung.eines.Europäischen.Mahnverfahrens. und.eines.Europäischen.Verfahrens.fur.geringfügige.Forderungen.–.ein. substantieller.Integrationsschritt.im.Europäischen.Zivilprozessrecht,.IPRax. 2008,.Nr.4 G. Hohloch,.Zur.Bedeutung.des.Ordre.public.–.Arguments.im.Vollstreckbarer- klärungsverfahren,.[w:].Festschrift.fur.J. Kropholler,.Die.richtige.Ordnung,. Tübingen.2008 R. Husstege,.[w:].Kommentar..Zivilprozessordnung,.pod.red..H. Thomasa, H. Putza,.München.2002 tenże,.Der.europäische.Vollstreckungstitel,.[w:].Perspektiven.der.Justiziellen. Zusammenarbeit.in.Zivilsachen.in.der.Europaischne.Union,.pod.red..P. Gott- walda,.Bielefeld.2004 tenże,.Der.Europäische.Vollstreckungstitel.In.der.Praxis,.IPRax.2009,.Nr.4. J. Jagieła,.[w:].Kodeks.postępowania.cywilnego,.t..II,.pod.red..K. Piaseckiego,. Komentarz.do.artykułów.506–1088,.Warszawa.2006 I. Jahn,.Das.Europäische.Verfahren.fur.geringfügige.Fornderungen,.NJW.2007,. Nr.40. A. Jakubecki,.[w:].J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Te- lenga,.M. P. Wójcik, Kodeks.postępowania.cywilnego..Komentarz,.Warsza- wa.2008 A. Jakubecki, P. Telenga,.[w:].J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Mar- cewicz, P. Telenga, M. P. Wójcik, Kodeks.postępowania.cywilnego..Komen- tarz,.Warszawa.2008 J. Jankowski.(red.).Kodeks.postępowania.cywilnego..Postępowanie.egzeku- cyjne,.Komentarz.do.artykułów.758–1088,.Warszawa.2011 tenże,.[w:].Kodeks.postępowania.cywilnego,.t..II,.pod.red..K. Piaseckiego,.Ko- mentarz.do.artykułów.506–1088,.Warszawa.2006 tenże,.Postępowanie.uproszczone.w.procesie.cywilnym,.MoP.2000,.Nr.10 tenże,.Przebieg.postępowania.egzekucyjnego,.upadłościowego.i.układowego,. Struktura.postępowań.w.ujęciu.dynamicznym,.Kraków.1999 tenże,.Uczestnicy.sądowego.postępowania.egzekucyjnego,.Łódź.1992 tenże,.Zmiana.podmiotowego.zakresu.egzekucji,.Problemy.Egzekucji.2001,. Nr.17 XVI Bibliografia T. Jaroszyński,.Rozporządzenie.wspólnotowe.jako.przedmiot.skargi.konsty- tucyjnej,.EPS.2007,.Nr.4 K. Jasińska, A. Lejko,.Komentarz.do.KPC,.LEX/el.,.komentarz.do.art..50515–50520. k.p.c. W. Jaskuła,.Nadrzędność.prawa.wspólnotowego.nad.prawem.krajowym,. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4833 E. Jayme, Ch. Kohler,.Europäisches.Kollisionsrecht.2005:.Hegemonialgesten. auf.dem.Weg.zu.einer.Gesamtvereinheitlihung,.IPRax.2005,.Nr.6 ciż,.Europäisches.Kollisionsrecht.2007:.Windstille.im.Erntefeld.der.Integra- tion,.IPRax.2007,.Nr.6 M. Jędrzejewska,.Modele.postępowania.w.cywilnych.sprawach.„drobnych. i.prostych”.(model.sądowy,.arbitrażowy,.administracyjny),.Pal..1997,.Nr.7 J. Jodłowski, Z. Resich,.Postępowanie.cywilne,.Warszawa.1979 K. Jończyk-Piskorska, M. Stańko,.Uwarunkowania.prawno-organizacyjne.sto- sowania.rozporządzenia.Rady.(WE).2000.Nr.1348.w.sprawie.doręczania. dokumentów.sądowych.i.pozasądowych,.EPS.2006,.Nr.5 A. Juryk,.Sprawy.alimentacyjne..Wprowadzenie,.KPP.2006,.Nr.4 B. Kaczmarek,.Europejski.Tytuł.Egzekucyjny.–.przewrót.kopernikański.w.pro- cesie.cywilnym?,.EP.2006,.Nr.11 taż,.Zaświadczenie.Europejskiego.Tytułu.Egzekucyjnego.dla.dokumentu.urzę- dowego.w.postaci.aktu.notarialnego,.Rej..2008,.Nr.11 B. Kaczmarek-Templin, Ł. Goździaszek,.Mechanizm.rozpoznawania.sprawy. w.elektronicznym.postępowaniu.upominawczym.–.polemika,.MoP.2010,. Nr.16 A. Kalisz,.Wykładnia.i.stosowanie.prawa.wspólnotowego,.Warszawa.2007 M. Kamiński,.Sygnowanie.pism.procesowych.podpisem.elektronicznym. w.świetle.orzecznictwa.sądów.polskich,.[w:].Informatyzacja.postępowa- nia.sądowego.i.administracji.publicznej,.pod.red..J. Gołaczyńskiego,.War- szawa.2010 K. Kazimierczak,.Koszty.tłumaczenia.europejskiego.nakazu.zapłaty,.PPE.2011,. Nr.4 A. Klauser, G. E. Kodek, F. Horn,.Jurisdiktionsnorm.und.Zivilprozessordnung,. Wien.2006 P. Klecha,.Nadanie.nakazowi.zapłaty.klauzuli.wykonalności.z.urzędu.(art..782. KPC),.MoP.2008,.Nr.3 C. Klumpp,.Die.Zustellungsformen.der.Verordnung.(EG).2004,.Nr.805.zur.Ein- führung.eines.Europäischen.Vollstreckungstitels,.Frankfurt.am.Mein.2009 C. Kohler,.Systemwechsel.im.Europäischen.Anerkennungsrecht:.Von.der.Eu- GVVO.zur.Abschaffung.des.Exequaturs,.[w:].J. Baur, H.-P. Mansel,.System- wechsel.im.Europäischen.Kollisionsrecht,.München.2002 K. Kołakowski,.[w:].Kodeks.postępowania.cywilnego,.t..I,.pod.red..K. Piasec- kiego,.Komentarz.do.artykułów.1–50514,.Warszawa.2006 T. T. Koncewicz,.Zasada.pierwszeństwa.prawa.wspólnotowego.przed.prawem. krajowym.w.orzecznictwie.Trybunału.Sprawiedliwości.Wspólnot.Europej- skich,.[w:].Biuro.Trybunału.Konstytucyjnego,.Zespół.Orzecznictwa.i.Stu- diów..Węzłowe.problemy.w.orzecznictwie.Trybunał.Sprawiedliwości.Wspól- XVII Bibliografia not.Europejskich,.2003,.http://www.trybunal.gov.pl/epublikacje/download/ Trybunal_sprawiedliwosci.pdf B. König, P. G. Mayr,.Europäisches.Zivilverfahrensrecht.in.Österreich.II,.Wien. 2009 J. M. Kormann,.Das.neue.Europaische.Mahnverfahren.im.Vergleich.zu.den. Mahnverfahren.in.Deutschland.und.Österreich,.Jena.2007 D. Kotłowski,.O. M. Piaskowska,.K. Sadowski,.Skierowanie.sprawy.z.postę- powania.nakazowego.do.postępowania.upominawczego,.PPH.2010,.Nr.2 K. Kowalik-Bańczyk,.Pojęcie.sporu.transgranicznego,.[w:].W. Czapliński, A. Wróbel,.Współpraca.sądowa.w.sprawach.cywilnych.i.karnych,.Warsza- wa.2007 taż,.Prowspólnotowa.wykładnia.prawa.polskiego,.EPS.2005,.Nr.3 M. Krakowiak,.Charakter.prawny.skargi.o.stwierdzenie.przewlekłości.postę- powania.cywilnego,.MoP.2007,.Nr.15 J. Kropholler,.Europäisches.Zivilprozessrecht..Kommentar,.Frankfurt.am.Main. 2005 F. Kruis,.Anerkennung.und.Vollstreckung.eines.italienischen.Mahnbescheids. (decreto.ingiuntivo).in.Deutschland,.IPRax.2001,.Nr.1 R. Kulski,.[w:].Kodeks.postępowania.cywilnego,.t..III,.pod.red..K. Piaseckiego,. Komentarz.do.artykułów.1096–1217,.Warszawa.2010 A. Kustra,.Kolizje.norm.konstytucyjnych.i.wspólnotowych.w.ujęciu.teoretycz- noprawnym,.EPS.2007,.Nr.5 R. Kwiecień,.Zgodność.traktatu.akcesyjnego.z.Konstytucją,.EPS.2005,.Nr.1 R. Lakmann,.[w:].Kommentar.zur.Zivilprozessordnung.mit.Gerichtsverfas- sungsgesetz,.pod.red..H.-J. Musielak,.München.2009 G. Lang,.Kilka.uwag.na.temat.wzajemnych.relacji.Konstytucji.RP.i.prawa.Unii. Europejskiej,.Studia.Europejskie.2004,.Nr.2 A. Laskowska,.Europejskie.postępowanie.nakazowe,.PPE.2010,.Nr.4 taż,.Europejskie.postępowanie.w.sprawie.drobnych.roszczeń,.PPE.2010,.Nr.5 taż,.Wykonalność.orzeczeń.sądów.państw.obcych.w.sprawach.cywilnych,. PPE.2009,.Nr.6 S. Leible, R. Freitag,.Forderungsbeitragung.in.der.EU,.München.2008 M. Lemkowski,.Odsetki.cywilnoprawne,.Kraków.2007 G. Lüke, P. Wax,.Münchener.Kommentar.zur.Zivilprozeßordnung,.München. 2001 M. A. Lupoi,.Di.crediti.non.contestati.e.procedimenti.di.ingiunzione:.le.ultime. tappe.dell’.armonizzazione.processuale.in.Europa,.Rivivista.trimestrale.di. diritto.e.procedura.civile.2008,.Nr.3 M. Ławrynowicz,.Skutki.utraty.mocy.nakazu.zapłaty.w.postępowaniu.upomi- nawczym.dla.postępowania.egzekucyjnego,.MoP.2007,.Nr.21 A. Łazowski,.Rozporządzenie.jako.źródło.prawa.Wspólnot.Europejskich,. EPS.2007,.Nr.3 tenże,.Zasada.lojalności,.[w:].J. Barcz,.Zasady.ustrojowe.UE,.Warszawa.2009 J. Łopuski,.Konwencja.lugańska.i.jej.znaczenie.dla.praktyki.ubezpieczenio- wej,.P.As..2001,.Nr.2 XVIII Bibliografia tenże,.Konwencja.lugańska.o.jurysdykcji.i.wykonywaniu.orzeczeń.sądowych. w.sprawach.cywilnych.i.handlowych,.Bydgoszcz.2001 J. Maliszewska-Nienartowicz,.Doręczanie.dokumentów.sądowych.na.terenie.UE,. MoP.2006,.Nr.9 taż,.Reguły.dotyczące.jurysdykcji.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych.w.pra- wie.wspólnotowym.–.rozporządzenie.Rady.44/2001/WE.–.Cz..I,.MoP.2004,. Nr.9 taż,.Skutki.braku.tłumaczenia.dokumentów.doręczanych.na.terenie.UE,.glo- sa.do.orzeczenia.ETS.z.8.5.2008.r..w.sprawie.C–14/07,.Ingenierburo.Mi- chael.Weiss.und.Partner.GbR.vs..Industrie–.und.Handelskammer.Berlin,. MoP.2008,.Nr.18 taż,.Uznawanie.orzeczeń.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych.w.prawie.wspól- notowym,.MoP.2005,.Nr.1 taż,.Wymiar.Sprawiedliwości.w.sprawach.cywilnych,.Unia.Europejska.2000,. Nr.12 M. Manowska,.Postępowania.odrębne.w.procesie.cywilnym,.Warszawa.2010 taż,.Postępowanie.nakazowe.i.upominawcze,.Warszawa.2001 taż,.Postępowanie.uproszczone.w.procesie.cywilnym,.Warszawa.2001 taż,.Europejskie.postępowania.w.sprawach.transgranicznych.w.systemie.po- stępowań.odrębnych.w.polskim.procesie.cywilnym..Ksiega.pamiątkowa. ku.czci.Profesora.Tadeusza.Erecińskiego,.pod.red..J. Gudowskiego, K. Weitza,. Warszawa.2011 taż,.[w:].Kodeks.postępowania.cywilnego,.Komentarz,.t..I,.pod.red..M. Ma- nowskiej,.Warszawa.2011 A..Marciniak, [w:].Kodeks.postępowania.cywilnego,.t..II,.pod.red..K. Piasec- kiego,.Komentarz.do.artykułów.367–50537,.Warszawa.2010 tenże,.[w:].Kodeks.postępowania.cywilnego,.t..II,.pod.red..K. Piaseckiego,.Ko- mentarz.do.artykułów.506–1088,.Warszawa.2006 tenże,.Podstawa.egzekucji.sądowej:.tytuł.wykonawczy,.Łódź.1991 tenże,.Postępowanie.egzekucyjne.w.sprawach.cywilnych,.Warszawa.2008 M. Marucha-Jaworska,.Podpis.elektroniczny,.Warszawa.2002 M. Mataczyński,.Współpraca.sądowa.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych,. [w:].Unia.Europejska,.Prawo.Instytucjonalne.i.Gospodarcze.2005/2006,. Warszawa.2006 H.-P. Mayer, J. Lindemann,.G. Haibach, Small.Claims.Verordnung,.Klage,.Ver- fahren,.Urteil.und.Vollstreckung.geringfügiger.Forderungen.in.Europa,. München.2009 H. Mądrzak,.Postępowanie.nakazowe.i.upominawcze.po.noweli.z.24.5.2000.r.. (wybrane.zagadnienia),.MoP.2000,.Nr.12 M. Mellone, A. Pancaldi,.Il.nuovo.regolamento.communitario.sulle.controver- sie.di.modesta.entita,.[w:].A. Tizzano,.Il.Diritto.dell’Unione.Europea,.Rivi- sta.Trimestrale.2/08 M. Meyer-Berger,.Mahnverfahren.und.Vollstreckung,.Hamburg.2007 D. Miąsik,.Zasada.efektywności.prawa.wspólnotowego,.[w:].Stosowanie.prawa. Unii.Europejskiej.przez.sądy,.pod.red..A. Wróbla,.Kraków.2005 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: