Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00532 008447 10741572 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy - ebook/pdf
Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 472
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3106-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Monografia ma charakter nowatorski i kompleksowy, bowiem uwzględnia wszystkie poziomy prawnej regulacji statusu uchodźcy i jego (proceduralnej) ochrony oraz opisuje formy i sposoby wpływu standardów uniwersalnych i regionalnych na poszczególne instytucje postępowania administracyjnego i postępowania sądowo-administracyjnego w Polsce, a zagadnienia proceduralne nadania statusu uchodźcy nie były przedmiotem opracowań o charakterze monograficznym (…).”

 

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel

'Recenzowana monografia jest pierwszą tak obszerną pracą w literaturze polskiej poświęconą postępowaniu administracyjnemu w sprawie o nadania statusu uchodźcy. Postępowanie administracyjne w tych sprawach cechuje szereg odrębności w stosunku do KPA wynikających tak z przepisów prawa unijnego, jak i zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Tego typu sprawy cechuje zawsze duży ładunek emocjonalny, ponieważ uzyskanie statusu uchodźcy zmienia w zasadniczy sposób sytuację cudzoziemca i jego najbliższych. W tej sytuacji można się spodziewać, że praca spotka się z zainteresowaniem prawników praktyków zajmujących się tego rodzaju sprawami, jak i środowisk akademickich”.

Prof. dr hab. Marek Wierzbowski

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PostęPowanie W SPRAWIE O NADANIE statusu uchodźcy JACEK CHLEBNY Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JACEK CHLEBNY · POSTÊPOWANIE W SPRAWIE O NADANIE STATUSU UCHODCY Polecamy nasze publikacje z tej serii: M. Adamczyk ŚWIADEK KORONNY. ANALIZA PRAWNO- -KRYMINALISTYCZNA J. Lachowski WARUNKOWE ZWOLNIENIE Z RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI D. Adamski PRAWO DO INFORMACJI O DZIAŁANIACH WŁADZ PUBLICZNYCH M. Krakowiak EGZEKUCJA PRZEZ ZARZĄD PRZYMUSOWY K. Błeszyńska REDAKCJA UTWORU W PRASIE DRUKOWANEJ A OGRANICZENIE PRAW AUTORSKICH U. Ernst ZABEZPIECZENIA NA RZECZACH RUCHOMYCH W POLSCE I NIEMCZECH www.sklep.beck.pl POSTÊPOWANIE W SPRAWIE O NADANIE STATUSU UCHODCY JACEK CHLEBNY Redaktor prowadzący: Natalia Adamczyk Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Biuro Regionalne Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców na Europę Środkową (UNHCR). Opinie i analizy wyrażone w niniejszej publikacji nie odzwierciedlają poglądów i oficjalnego stanowiska UNHCR, stanowiąc wyraz pracy badawczej jej autora. ã Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3105-8 ISBN e-book 978-83-255-3106-5 Spis treści Od autora .................................................................................................................. XIII Wykaz skrótów ...................................................................................................... XV Bibliografia ............................................................................................................. XIX Część I. Zagadnienia wstępne ...................................................................... Rozdział I. Rozwój polskiego prawa uchodźczego .......................... 1. Etapy rozwoju polskiego prawa uchodźczego .................................... 2. Zasada jednolitej procedury w sprawie o nadanie statusu uchodźcy ............................................................................................................ 3. Kodeks postępowania administracyjnego a postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy ...................................................... Rozdział II. Kwestie terminologiczne ..................................................... 1. Uchodźca, emigrant, uchodźca sur place, uchodźcy wewnętrzni .... 2. Azyl, status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, zgoda na pobyt 1 3 3 9 10 13 13 tolerowany, ochrona czasowa .................................................................... 17 3. Postępowanie o udzielenie ochrony a postępowanie o nadanie statusu uchodźcy ....................................................................... 23 4. Wydalenie, zobowiązanie do opuszczenia terytorium Polski, ekstradycja (wydanie), deportacja, ekskluzja ...................................... 24 Część II. Uniwersalne i regionalne standardy postępowania w sprawach o nadanie statusu uchodźcy . ............................................. Uwagi wstępne ..................................................................................................... Rozdział III. Uniwersalne standardy postępowania w sprawach o nadanie statusu uchodźcy .............................................. 1. Standardy UNHCR .......................................................................................... 1.1. Rola UNHCR ............................................................................................. 1.2. Handbook ................................................................................................. 1.3. Inne dokumenty UNHCR dotyczące standardów procedury 1.4. Wytyczne UNHCR dotyczące materialnoprawnych przesłanek nadania statusu uchodźcy uwzględniające problematykę procesową .................................................................... 31 33 37 37 37 38 39 44 VV Spis treści 2. Standardy formułowane przez środowiska sędziowskie i akademickie .................................................................................................... 47 Rozdział IV. Unijne standardy postępowania w sprawach uchodźców ............................................................................................................... 1. Etapy rozwoju polityki azylowej ............................................................... 1.1. Rezolucje londyńskie ............................................................................ 1.2. Traktat z Maastricht ............................................................................... 1.3. Traktat z Amsterdamu ........................................................................... 1.4. Traktat z Lizbony ..................................................................................... 2. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej .................................... 3. Postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcom ochrony w świetle dyrektyw unijnych .................................................................... 3.1. Postępowanie dowodowe ................................................................... 3.2. Prawo do informacji i dostępu do akt sprawy ............................. 3.3. Prawo do pomocy prawnej i reprezentacji ................................... 3.4. Obowiązek uzasadnienia decyzji i pouczenia o środkach odwoławczych ......................................................................................... 3.5. Obowiązek udzielenia ochrony tymczasowej ............................. 3.6. Prawo do skutecznego środka odwoławczego 49 49 51 55 58 61 63 72 72 74 75 76 76 przed sądem lub trybunałem ............................................................. 77 4. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach uchodźców ........................................... Rozdział V. Standardy postępowania w sprawach uchodźców w świetle orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka i dorobku Rady Europy .................................................................................... 1. Ogólne standardy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego ........................................................................ 2. Standard konwencyjny ochrony uchodźców ....................................... 3. Rezolucje i rekomendacje Rady Europy odnoszące się 78 89 89 92 do uchodźców .................................................................................................. 101 3.1. Rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy .................... 102 3.2. Rekomendacje Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ............................................................................................. 109 Część III. Dostęp do procedury ................................................................... 111 Uwagi wstępne ..................................................................................................... 113 Rozdział VI. Zasada non refoulement ....................................................... 115 1. Podstawy prawne stosowania zasady non refoulement .................. 115 2. Treść ochrony .................................................................................................. 118 3. Zakres ochrony ................................................................................................ 122 VI Spis treści 4. Znaczenie zasady non refoulement dla procedury o nadanie statusu uchodźcy ............................................................................................ 125 Rozdział VII. Decyzja o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej ....................................... 129 1. Zagadnienia wstępne .................................................................................... 129 1.1. Podstawy prawne funkcjonowania mechanizmu dublińskiego ............................................................................................. 129 1.2. Non refoulement a mechanizm dubliński .................................... 131 1.3. Zakres i sposób funkcjonowania mechanizmu dublińskiego ... 134 1.4. Kwestie terminologiczne .................................................................... 137 2. Kryteria ustalenia państwa odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku .............................................................................................................. 139 2.1. Zasada jedności rodziny ....................................................................... 140 2.2. Posiadanie ważnego dokumentu stałego pobytu i wizy ......... 142 2.3. Nielegalne przekroczenie granicy ................................................... 143 2.4. Wjazd w ramach ruchu bezwizowego ........................................... 143 2.5. Wniosek złożony w międzynarodowym obszarze tranzytowym lotniska ........................................................................... 143 2.6. Zasada pierwszeństwa państwa, w którym złożono wniosek ...................................................................................................... 143 3. Etapy postępowania ...................................................................................... 144 4. Warunki wydania decyzji o przekazaniu cudzoziemca i umorzeniu postępowania ......................................................................... 147 4.1. Uznanie przez państwo swojej odpowiedzialności .................. 147 4.2. Spełnienie kryteriów przewidzianych w rozporządzeniu dla określenia państwa odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku ...................................................................................................... 147 4.3. Zachowanie terminu do przekazania cudzoziemca .................. 148 4.4. Wszczęcie postępowania o nadanie statusu uchodźcy a bieg terminu do złożenia wniosku o przejęcie ..................................... 152 5. Właściwość organu do wydania decyzji o przekazaniu ................... 153 6. Skutki i charakter decyzji o przekazaniu .............................................. 158 7. Zakres podmiotowy decyzji o przekazaniu .......................................... 160 8. Postępowanie dowodowe w związku z przekazaniem cudzoziemca ..................................................................................................... 161 8.1. Zagadnienia wstępne ............................................................................ 161 8.2. Gwarancje procesowe wynikające z rozporządzenia dublińskiego ............................................................................................. 163 8.3. Korzystanie z dowodów formalnych i poszlakowych w postępowaniu dublińskim ............................................................. 164 VII Spis treści Część IV. Rozpoznanie wniosku o nadanie statusu uchodźcy .... 169 Uwagi wstępne ..................................................................................................... 171 Rozdział VIII. Wszczęcie postępowania o nadanie statusu uchodźcy ................................................................................................................... 175 1. Zasada skargowości i oficjalności ............................................................ 175 2. Treść, forma i sposób złożenia wniosku ................................................ 179 3. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania ............................................. 180 4. Ustalenie daty wszczęcia postępowania i jej znaczenie dla dalszego toku postępowania ............................................................... 183 5. Zadania organu przyjmującego wniosek ............................................... 189 6. Skutki wszczęcia postępowania ............................................................... 193 Rozdział IX. Zakres podmiotowy postępowania o nadanie statusu uchodźcy ................................................................................................. 199 1. Strony postępowania ..................................................................................... 199 1.1. Ogólne uwagi na temat pojęcia strony postępowania administracyjnego ................................................................................. 199 1.2. Zasada jedności rodziny. Strona w sprawie o nadanie statusu uchodźcy ..................................................................................... 202 1.3. Współuczestnictwo ............................................................................... 206 1.3.1. Współuczestnictwo formalnoprawne ................................. 207 1.3.2. Współuczestnictwo materialnoprawne .............................. 210 1.3.3. Współuczestnictwo w sprawie o nadanie statusu uchodźcy ........................................................................................ 211 1.4. Sytuacja procesowa stron w postępowaniu administracyjnym o nadanie statusu uchodźcy ............................................................... 213 1.5. Skutki procesowe zmiany okoliczności dotyczących wnioskodawcy i osób objętych postępowaniem ....................... 219 2. Organy prowadzące postępowanie i inne podmioty biorące w nim udział ..................................................................................................... 222 2.1. Organy prowadzące postępowanie ................................................. 222 2.2. Inne organy biorące udział w postępowaniu ............................. 224 2.3. Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców ........................................................................... 227 3. Podmioty biorące udział w postępowaniu na prawach strony: prokurator, organizacja społeczna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka ................................................................................ 228 3.1. Prokurator ................................................................................................. 228 3.2. Organizacja społeczna .......................................................................... 231 3.3. Rzecznik Praw Obywatelskich .......................................................... 234 3.4. Rzecznik Praw Dziecka ........................................................................ 235 VIII Spis treści Rozdział X. Ustalenie stanu faktycznego .............................................. 237 1. Ogólne zasady ustalania stanu faktycznego ......................................... 237 2. Trudności w ustalaniu stanu faktycznego ............................................ 240 3. Dowód z przesłuchania wnioskodawcy ................................................ 244 3.1. Ogólne zasady przesłuchania strony ............................................... 244 3.2. Przesłuchanie strony w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy .................................................................................................... 245 3.3. Ocena wiarygodności zeznań wnioskodawcy ............................ 248 4. Ustalenie sytuacji w kraju pochodzenia ............................................... 252 5. Ocena ryzyka zagrożeń naruszenia praw cudzoziemca w razie powrotu do kraju pochodzenia ................................................................ 255 6. Podstawowe kwestie procesowe związane z ustalaniem stanu faktycznego ....................................................................................................... 260 6.1. Ciężar dowodzenia i ciężar dowodu w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy ............................................................... 260 6.2. Znaczenie wcześniejszego prześladowania wnioskodawcy dla postępowania dowodowego ....................................................... 264 6.3. Obowiązek tłumaczenia dokumentów .......................................... 265 6.4. Współpraca z innymi organami przy ustalaniu stanu faktycznego ............................................................................................... 266 Rozdział XI. Orzekanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy .................................................................................................................. 267 1. Ogólne zasady wydawania decyzji administracyjnej ....................... 267 2. Odzwierciedlenie modelu jednolitej procedury w decyzji w sprawie o nadanie statusu uchodźcy ................................................. 270 3. Znaczenie klauzul „włączających” i „wyłączających” dla treści decyzji ................................................................................................................. 272 4. Realizacja zasady jedności rodziny .......................................................... 278 5. Charakter prawny decyzji o nadaniu statusu uchodźcy .................. 281 6. Decyzja kończąca sprawę o nadanie statusu uchodźcy w inny sposób .................................................................................................. 284 7. Termin do wydania decyzji ......................................................................... 288 8. Pouczenie o wyniku postępowania i sposobie zaskarżenia .......... 290 Część V. Modyfikacje postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy ................................................................................................. 293 Uwagi wstępne ..................................................................................................... 295 Rozdział XII. Postępowanie wszczęte na skutek wniosku oczywiście bezzasadnego .............................................................................. 301 1. Przesłanki uznania wniosku za oczywiście bezzasadny ................. 301 2. Rozpoznanie wniosku oczywiście bezzasadnego ............................. 303 IX Spis treści Rozdział XIII. Postępowania wszczęte na skutek ponownego wniosku o nadanie statusu uchodźcy ..................................................... 307 1. Rozpoznanie kolejnego wniosku w świetle dyrektywy unijnej ... 307 2. Ustalenie treści ponownego wniosku .................................................... 309 3. Tożsamość spraw o nadanie statusu uchodźcy ................................... 312 4. Ponowne rozpoznanie wniosku a wznowienie postępowania .... 321 5. Rozpoznanie ponownego wniosku o nadanie statusu uchodźcy ... 325 6. Prawa wnioskodawcy w ponownym postępowaniu ........................ 329 7. Treść decyzji wydanej na skutek ponownego wniosku ................... 331 Rozdział XIV. Postępowanie z udziałem wnioskodawcy małoletniego i poddanego przemocy lub niepełnosprawnego ... 333 1. Postępowanie z udziałem małoletniego ................................................ 333 1.1. Ochrona małoletniego uchodźcy ..................................................... 333 1.2. Rozpoznanie wniosku małoletniego bez opieki w świetle dyrektywy proceduralnej ................................................................... 335 1.3. Definicja osoby małoletniej bez opieki .......................................... 336 1.4. Ogólne zasady udziału w postępowaniu administracyjnym osoby małoletniej ................................................................................... 337 1.4.1. Wybór prawa dla oceny zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych ............................................................ 337 1.4.2. Zdolność do czynności procesowych na gruncie KPA ... 338 1.5. Rozpoznanie wniosku złożonego przez małoletniego bez opieki .................................................................................................. 346 2. Postępowanie z udziałem wnioskodawcy poddanego przemocy lub niepełnosprawnego ............................................................................... 349 Część VI. Środki zaskarżenia ........................................................................ 351 Uwagi wstępne ..................................................................................................... 353 Rozdział XV. Weryfikacja decyzji w administracyjnym toku instancji .................................................................................................................... 355 1. Przedmiot postępowania odwoławczego ............................................. 355 2. Postępowanie dowodowe w postępowaniu odwoławczym .......... 357 3. Orzeczenia Rady do Spraw Uchodźców ................................................ 360 4. Skutki prawne zakończenia postępowania odwoławczego ........... 366 Rozdział XVI. Weryfikacja decyzji ostatecznych w postępowaniu administracyjnym i pozbawienie cudzoziemca ochrony ...................................................................................... 369 1. Weryfikacja decyzji ostatecznych ............................................................ 369 2. Decyzja o pozbawieniu cudzoziemca ochrony ................................... 371 X Spis treści Rozdział XVII. Sądowa kontrola decyzji w sprawie o nadanie statusu uchodźcy ................................................................................................. 377 1. Podstawy prawne sądowej kontroli decyzji administracyjnej ...... 377 2. Legitymacja do wniesienia skargi. Strony postępowania ................ 379 3. Wymogi formalne skargi .............................................................................. 382 4. Prawo do rzetelnej i skutecznej ochrony sądowej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy ....................................................................... 384 5. Zaskarżanie orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego .... 396 Rozdział XVIII. Podsumowanie .................................................................. 399 1. Autonomia proceduralna ............................................................................. 399 2. Realizacja podstawowych standardów rzetelnego postępowania administracyjnego ......................................................................................... 406 3. Realizacja podstawowych standardów w postępowaniu sądowoadministracyjnym ........................................................................... 412 3.1. Uwagi ogólne ........................................................................................... 412 3.2 Instytucjonalny wymiar ochrony sądowej ................................... 413 3.3. Udział tłumacza przed sądem ............................................................ 415 3.4. Ochrona tymczasowa ........................................................................... 416 3.5. Postępowanie dowodowe przed sądem ........................................ 417 4. Uwagi końcowe ............................................................................................... 420 Indeks rzeczowy .................................................................................................. 425 XI Od autora Zasadniczym celem pracy była analiza polskiej procedury w sprawie o nadanie statusu uchodźcy. Nie mogły jednak zostać pominięte regional- ne i uniwersalne standardy odnoszące się do postępowania uchodźczego. Postępowanie w sprawie nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy zostało bowiem ukształtowane nie tylko przez rozwiązania krajowe zawarte w Ko- deksie postępowania administracyjnego i przepisach regulujących postępo- wanie przed sądami administracyjnymi ale również przez przepisy prawa unijnego, które w istotnym stopniu wpłynęły na treść ustawy z 13.6.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472 ze zm.). W ramach budowy Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego przyjęte zostały dyrektywy unijne, któ- re miały na celu ujednolicenie procedury i zasad udzielania cudzoziemcom ochrony. W pracy uwzględniono także proceduralne standardy formułowa- ne na poziomie Rady Europy i wynikające z orzecznictwa trybunałów euro- pejskich. Uniwersalne standardy postępowania formułowane są natomiast przede wszystkim przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), którego mandat do podejmowania działań w sprawach uchodźców wynika z Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców. Postanowienia Konwencji nie regulują wprawdzie procedury ale odpowiadają na zasadnicze pytanie – kogo należy uważać za uchodźcę. W podsumowaniu dokonana została ocena polskiej procedury w sprawach o nadanie statusu uchodźcy na tle regionalnych i uniwersalnych standardów. Chciałbym serdecznie podziękować recenzentom wydawniczym prof. dr. hab. Markowi Wierzbowskiemu oraz prof. dr. hab. Andrzejowi Wróblowi za pierwszą ocenę pracy i niezwykle pomocne uwagi i wskazówki. Praca uwzględnia stan prawny na dzień 1.8.2011 r. Warszawa, sierpień 2011 r. Jacek Chlebny XIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CudzoziemcyU ......................... ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ze zm.) CudzoziemcyU z 1997 r. ....... ustawa z 25.6.1997 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400 ze zm.) dyrektywa kwalifikacyjna .... dyrektywa Rady Nr 2004/83/WE z 29.4.2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpań- stwowców jako uchodźców lub jako osoby, któ- re z innych względów potrzebują międzynaro- dowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony (Dz.Urz. UE L 2004 Nr 304, s. 12) dyrektywa proceduralna ..... dyrektywa Rady Nr 2005/85/WE z 1.12.2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkowskich (Dz.Urz. UE L 2005 Nr 326, s. 13) EKPCz ......................................... Europejska Konwencja Praw Człowieka JęzPolU ....................................... ustawa z 7.10.1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224) Konstytucja RP ........................ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Konwencja genewska ........... Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie 28.7.1951 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515) KC ................................................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KPA .............................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPK ............................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KRiO ............................................ ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) ObywatelU ................................ ustawa z 15.2.1962 r. o obywatelstwie polskim (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.) XV Wykaz skrótów OpłataSkarbU ........................... ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) OrdPodU .................................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PostNielU ................................... ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w spra- wach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) ProkuratU .................................. ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) PrPSA .......................................... ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrPrywM .................................... ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne mię- dzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrPrywM z 2011 r. .................. ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne między- narodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) RegProkuratR ........................... PrUSP .......................................... ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PrUSA .......................................... ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24.3.2010 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organi- zacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 49, poz. 296) rozporządzenie Rady (WE) Nr  343/2003 z 18.2.2003 r. ustanawiające kryteria i mecha- nizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrzenia wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkow- skich przez obywatela państwa trzeciego (Dz.Urz. UE L 2003 Nr 50, s. 1) rozporządzenie dublińskie ... RPDU .......................................... ustawa z 6.6.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, poz. 69 ze zm.) RPOU .......................................... ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Oby- watelskich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) StrażGranU ................................ ustawa z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 ze zm.) TFUE ........................................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) TUE ............................................. Traktat z 7.2.1992 r. o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 1992, Nr 191, s. 1) XVI Wykaz skrótów TWE ............................................. Traktat z 25.3.1957 r. ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. UE C 1992, Nr 224, s. 1) UdzOchrCudzU ....................... ustawa z 13.6.2003 r. o udzielaniu cudzoziem- com ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472 ze zm.) ZmUdzOchrCudzU ................ ustawa z 18.3.2008 r. o zmianie ustawy o udzie- laniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych in- nych ustaw (Dz.U. Nr 70, poz. 416 ze zm.) 2. Organy i instytucje ETPCz ......................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS ............................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości MSWiA ........................................ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji NSA .............................................. Naczelny Sąd Administracyjny TK ................................................ Trybunał Konstytucyjny TS ................................................. Trybunał Sprawiedliwości UNHCR ...................................... Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców UNRWA ..................................... Agencja Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie WSA ............................................. Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma i publikatory Dz.U. ........................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ........................................ Dziennik Urzędowy Dz.Urz. MSWiA ........................ Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wew- nętrznych i Administracji Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk EPS ............................................... Europejski Przegląd Sądowy Gl. ................................................ Glosa GSP............................................... Gdańskie Studia Prawnicze INP PAN ..................................... KPP .............................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP ............................................... Krakowskie Studia Prawnicze MoPod ........................................ Monitor Podatkowy M.P. .............................................. Monitor Prawniczy NP ................................................ Nowe Prawo ONSA .......................................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA ................................ Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyj- nego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych XVII Wykaz skrótów OSNAP ........................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Admini- stracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP .............................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OTK-A ......................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, seria A Pal. ................................................ Palestra PiP ................................................ Państwo i Prawo PL ................................................. Przegląd Legislacyjny PPiA ............................................. Przegląd Prawa i Administracji PPP ............................................... Przegląd Prawa Publicznego Prok. i Pr. .................................. Prokuratura i Prawo PS .................................................. Przegląd Sejmowy RPEiS ........................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC ................................................. SPUE ............................................ ST .................................................. UNHCR ...................................... United Nations High Commissioner for Refugees UKHL .......................................... United Kingdom House of Lords WLR Zb.Orz. ........................................ Zbiór Orzeczeń ZNSA............................................ Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyj- Studia Cywilistyczne Studia z Prawa Unii Europejskiej Samorząd Terytorialny nego artykuł strona 4. Inne skróty art. ............................................... niepubl. ...................................... niepublikowany(-e) Nr ................................................. Numer ONZ ............................................ Organizacja Narodów Zjednoczonych orz. ............................................... orzeczenie post. ............................................. postanowienie poz. .............................................. pozycja s. ................................................... uchw. .......................................... uchwała ust. ............................................... ustęp vol. ............................................... volumen wyr. .............................................. wyrok t.j. ................................................. z. ................................................... ze zm. .......................................... tekst jednolity zeszyt ze zmianiami XVIII Bibliografia Książki i artykuły Adamiak B., Czynności prawne jednostki a władztwo administracyjne, [w:] Współ- czesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Jackowi M. Langowi, Warszawa 2009 Adamiak B., Glosa do post. NSA z 28.9.2009 r., II GZ 55/09, OSP 2010, Nr 11, poz. 108 Adamiak B., Glosa do wyr. NSA z 7.9.1989 r., SA/Ka 441/89, OSP 1991, Nr 2, poz. 33 Adamiak B., Glosa do wyr. NSA z 23.1.1998 r., III SA 103/97, OSP 1999, Nr 1, poz. 19 Adamiak B., Glosa do wyr. NSA z 26.4.2000 r., III SA 1454/99, OSP 2001, Nr 2, poz. 21 Adamiak B., Od klasycznych do współczesnych koncepcji gwarancji prawa do szybkiego załatwienia sprawy administracyjnej, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa de- dykowana Profesorowi Janowi Bociowi, pod red. J. Supernata, Wrocław 2009 Adamiak B., Państwo prawa a koncepcja legitymacji procesowej strony w po- stępowaniu administracyjnym, [w:] Administracja publiczna w państwie prawa. Księga Jubileuszowa dla profesora Jana Jendrośki, pod red. B. Ada- miak, J. Bocia, M. Miemieca, K. Nowackiego, Acta Universitatis Wratisla- vensis Nr 2154, Prawo CCLXVI, Wrocław 1999 Adamiak B., Prawo do procesu na drodze administracyjnej jako gwarancja zasady demokratycznego państwa prawnego, [w:] Instytucje procesu ad- ministracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedyko- wana Ludwikowi Żukowskiemu, Przemyśl–Rzeszów 2009 Adamiak B., System środków dowodowych w ogólnym postępowaniu admi- nistracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 665, PPiA XVII, Wro- cław 1984 Adamiak B., Wadliwość decyzji administracyjnej, Wrocław 1986 Adamiak B., Zagadnienie decyzji nie istniejących w postępowaniu admini- stracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 1022, Prawo CLXVIII, Wrocław 1990 Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komen- tarz, Warszawa 2011 Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadmini- stracyjne, Warszawa 2009 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: