Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00419 008134 11003648 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE - ebook/pdf
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 362
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1126-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana publikacja ma na celu porównanie wspólnotowej i polskiej regulacji w zakresie ocen przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Monografia składa się z dwóch części. Część I stanowi praktyczny komentarz do poszczególnych etapów procedury OOS). Część II obejmuje dwa studia przypadków: 1) Obwodnica Augustowa; 2) Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz.

Liczne schematy graficzne (wykresy postępowań) oraz obszerne wywody służyć powinny jako doskonały przewodnik po nowym systemie OOS. Publikacja skierowana jest do urzędników organów administracji publicznej właściwych w sprawach postępowań OOS, podmiotów, które realizują przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko , konsultantów ds. ochrony środowiska i procesu inwestycyjnego oraz doradców prawnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PRAWIE POLSKIM I UE MARCIN PCHAŁEK MICHAŁ BEHNKE Ł Ę Ś Ł ł Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARCIN PCHA£EK, MICHA£ BEHNKE · POSTÊPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIA£YWANIA NA ŒRODOWISKO W PRAWIE POLSKIM i UE Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Szydło JURYSDYKCJA KRAJOWA W TRANSGRANICZNYCH SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ Marek Świątkowski NARUSZENIE PRZEZ PAŃSTWO UMOWY Z INWESTOREM ZAGRANICZNYM W ŚWIETLE TRAKTATÓW INWESTYCYJNYCH Klaudia Klecha WOLNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KONSTYTUCJI RP Paweł Wajda ROLA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ W NADZORZE NAD POLSKIM SYSTEMEM FINANSOWYM Bartosz Draniewicz OPŁATA PRODUKTOWA www.sklep.beck.pl POSTÊPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIA£YWANIA NA ŒRODOWISKO W PRAWIE POLSKIM I UE MARCIN PCHA£EK MICHA£ BEHNKE Redakcja: Monika Pawłowska ã Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-1126-5 Spis treści Wstęp............................................................................................................................ XI Wykaz skrótów....................................................................................................... XV Wykaz źródeł .......................................................................................................... XXI Bibliografia ................................................................................................................ XXXIII Część I. Struktura postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające................................................ §.1.. Zasady.prawa.ochrony.środowiska.a.oceny.oddziaływania. na.środowisko............................................................................................ . §.2.. Geneza.i.charakter.postępowania.w.sprawie.oceny. 3 3 oddziaływania.na.środowisko............................................................. . 12 §.3.. Konstytucyjne.podstawy.ochrony.środowiska. a.postępowanie.w.sprawie.oceny.oddziaływania. na.środowisko............................................................................................ . 19 §.4.. Implementacja.wspólnotowego.prawa.o.ocenach. oddziaływania.na.środowisko............................................................. . 27 §.5.. Procedura.strategicznych.ocen.planów.i.programów. a.oceny.oddziaływania.na.środowisko.przedsięwzięć. w.prawie.Unii.Europejskiej.................................................................. . . I..Wymogi.dyrektywy.w.sprawie.ocen.strategicznych. w.kontekście.przepisów.dyrektywy.w.sprawie.ocen. niektórych.publicznych.i.prywatnych.przedsięwzięć...... . . II..Zbieg.zakresów.dyrektywy.w.sprawie.ocen. strategicznych.oraz.dyrektywy.w.sprawie.ocen. niektórych.publicznych.i.prywatnych.przedsięwzięć...... . Rozdział II. Obowiązek oceny oddziaływania na środowisko. Wstępne procedury OOŚ............................................................................ . §.1.. Obowiązek.i.wstępne.procedury.oceny.oddziaływania. 33 33 38 43 na.środowisko.w.prawie.Unii.Europejskiej...................................... . 43 VV Spis treści . . I..Obowiązek.oceny.oddziaływania.na.środowisko............. . II..Charakter.prawny.i.metodyka.screeningu........................... . 1.. Charakter.prawny.screeningu............................................ . 2.. Metodyka.screeningu............................................................. . . III..Charakter.prawny.i.metodyka.scopingu............................... . 1.. Charakter.prawny.scopingu................................................ . 2.. Metodyka.scopingu................................................................. . §.2.. Obowiązek.i.wstępne.procedury.oceny.oddziaływania. na.środowisko.w.prawie.polskim....................................................... . . I..Obowiązek.oceny.oddziaływania.na.środowisko............. . 43 46 46 49 53 53 55 57 57 1.. Geneza.polskiego.systemu.postępowania. w.sprawie.oceny.oddziaływania.na.środowisko......... . 57 2.. Dwuetapowość.oceny.oddziaływania. na.środowisko........................................................................... . 62 . 3.. Pojęcie.przedsięwzięcia.oraz.organy.kompetentne. w.sprawach.OOŚ...................................................................... . II..Screening.......................................................................................... . 1.. System.screeningu................................................................... . 2.. Ocena.efektywności.regulacji.i.praktyki. screeningu................................................................................. . . III..Scoping............................................................................................... . 1.. System.scopingu....................................................................... . §.3.. Wnioski.końcowe..................................................................................... . Rozdział III. Właściwe postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko............................................................... . §.1.. Właściwe.postępowanie.w.sprawie.oceny.oddziaływania. 67 78 78 83 87 87 90 95 95 na.środowisko.w.prawie.Unii.Europejskiej.................................... . 95 I..Zakres.oceny.oraz.analiza.wariantów.alternatywnych....... . . . 99 II..Ochrona.ludzi.i.bioróżnorodności.......................................... . . III..Ocena.istotności.i.zarządzanie.oddziaływaniem.............. . 102 . IV..Dokumentacja.i.korzyści.z.postępowania.w.sprawie. oceny.oddziaływania.na.środowisko..................................... . 106 . V..Związek.postępowania.w.sprawie.oceny. oddziaływania.na.środowisko.z.innymi.procedurami. regulowanymi.prawem.Unii.Europejskiej........................... . 109 §.2.. Właściwe.postępowanie.w.sprawie.oceny.oddziaływania. na.środowisko.w.prawie.polskim....................................................... . 111 I..Zakres.raportu.o.oddziaływaniu.na.środowisko............... . 111 . . II..Decyzja.o.środowiskowych.uwarunkowaniach................ . 118 VI Spis treści 1.. Złożenie.wniosku.................................................................... . 118 2.. Tryb.opinii.i.uzgodnień......................................................... . 121 3.. Wydanie.decyzji.końcowej................................................... . 125 . III..Ponowna.ocena.oddziaływania.na.środowisko................. . 133 §.3.. Wnioski.końcowe..................................................................................... . 139 Rozdział IV. Szczególne procedury oceny oddziaływania na środowisko.................................................................................................. . 141 §.1.. Szczególne.procedury.oceny.oddziaływania.na.środowisko. w.prawie.Unii.Europejskiej.................................................................. . 141 . I..Oceny.oddziaływania.na.obszary.Natura.2000................. . 141 1.. Wyznaczanie.obszarów.Natura.2000............................... . 141 2.. Implementacja.art..6.dyrektywy.w.sprawie. ochrony.siedlisk.przyrodniczych.oraz.dzikiej. fauny.i.flory............................................................................... . 145 3.. Metodologia.art..6.ust..3–4.dyrektywy.w.sprawie. ochrony.siedlisk.przyrodniczych.oraz.dzikiej. fauny.i.flory............................................................................... . 152 . II..Postępowanie.w.sprawie.transgranicznego. oddziaływania.na.środowisko.................................................. . 157 1.. Charakter.prawny.postępowania.w.sprawie. transgranicznego.oddziaływania.na.środowisko....... . 157 2.. Identyfikacja.oddziaływań.transgranicznych.............. . 162 §.2.. Szczególne.procedury.oceny.oddziaływania.na.środowisko. w.prawie.polskim..................................................................................... . 164 I..Oceny.oddziaływania.na.obszary.Natura.2000................. . 164 . 1.. Wyznaczanie.obszarów.Natura.2000............................... . 164 2.. Implementacja.art..6.ust..3.i.4.dyrektywy.w.sprawie. ochrony..siedlisk.przyrodniczych.oraz.dzikiej. fauny.i.flory............................................................................... . 166 . II..Postępowanie.w.sprawie.transgranicznego. oddziaływania.na.środowisko.................................................. . 174 1.. Postępowanie.w.przypadku.oddziaływania. pochodzącego.z.terytorium.Rzeczypospolitej. Polskiej........................................................................................ . 174 2.. Postępowanie.w.przypadku.oddziaływania. pochodzącego.z.zagranicy.................................................. . 179 §.3.. Wnioski.końcowe..................................................................................... . 180 Rozdział V. Udział społeczny oraz dostęp zainteresowanej społeczności do wymiaru sprawiedliwości................................... . 183 VII Spis treści §.1.. Udział.społeczny.oraz.dostęp.zainteresowanej. społeczności.do.wymiaru.sprawiedliwości.w.prawie. Unii.Europejskiej...................................................................................... . 183 . I..Geneza,.cele.i.podstawowe.zasady.udziału.społecznego. w.postępowaniu.w.sprawie.oceny.oddziaływania. na.środowisko.................................................................................. . 183 . II...Elementy.udziału.społecznego.w.postępowaniu. w.sprawie.oceny.oddziaływania.na.środowisko............... . 186 . III..Dostęp.zainteresowanej.społeczności.do.wymiaru. sprawiedliwości............................................................................. . 191 §.2.. Udział.społeczny.oraz.dostęp.zainteresowanej.społeczności. do.wymiaru.sprawiedliwości.w.prawie.polskim......................... . 197 I..Prawo.składania.uwag.i.wniosków......................................... . 197 . . II..Udział.organizacji.ekologicznych.na.prawach. strony.w.postępowaniu.wymagającym.udziału. społeczeństwa................................................................................. . 202 . III..Strona.postępowania.w.sprawach,.w.których.jest. przeprowadzana.ocena.oddziaływania. na.środowisko................................................................................. . 212 . IV..Dostęp.zainteresowanej.społeczności.do.wymiaru. sprawiedliwości............................................................................. . 218 §.3.. Wnioski.końcowe..................................................................................... . 223 Rozdział VI. Procedury kontrolne oceny oddziaływania na środowisko.................................................................................................. . 227 §.1.. Procedury.kontrolne.oceny.oddziaływania.na.środowisko. w.prawie.Unii.Europejskiej.................................................................. . 227 . I..Kontrola.jakości.dokumentacji.oceny.oddziaływania. na.środowisko................................................................................. . 227 1.. Zagadnienia.proceduralne.i.instytucjonalne................ . 227 2.. Metodyka.przeglądu.i.faktyczna.jakość.dokumentacji. . oceny.oddziaływania.na.środowisko................................ . 229 II..Monitoring/analiza.porealizacyjna......................................... . 232 1.. Charakter.prawny.i.metodyka.monitoringu................. . 232 §.2.. Procedury.kontrolne.oceny.oddziaływania.na.środowisko. w.prawie.polskim..................................................................................... . 236 . I...Kontrola.jakości.dokumentacji.oceny.oddziaływania. na.środowisko................................................................................. . 236 1.. Zagadnienia.proceduralne.i.instytucjonalne................ . 236 2.. Faktyczna.jakość.dokumentacji.oceny.oddziaływania. na.środowisko........................................................................... . 242 VIII Spis treści 3.. Zasada.prawdy.obiektywnej.a.kontrola.jakości. dokumentacji.oceny.oddziaływania. na.środowisko.......................................................................... . 244 II..Monitoring.i.analiza.porealizacyjna....................................... . 247 . 1.. Charakter.prawny.monitoringu.i.analizy. porealizacyjnej......................................................................... . 247 §.3.. Wnioski.końcowe..................................................................................... . 251 Część II. Oceny oddziaływania na środowisko na przykładzie Zbiornika Racibórz oraz obwodnicy miasta Augustów Rozdział I. Studium przypadku – „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze”........... . 257 §.1.. Komentarz.procesu.decyzyjnego....................................................... . 257 . . I..Wprowadzenie.do.problematyki.lokalizacji.i.oceny.. oddziaływania.na.środowisko.Zbiornika.Racibórz.......... . 257 II..Decyzja.Wojewody.Śląskiego.z.31.8.2005.r..ustalająca. warunki.prowadzenia.robót...................................................... . 259 . III..Decyzja.Wojewody.Śląskiego.z.27.9.2005.r.. zezwalająca.na.realizację.przedsięwzięcia. na.obszarach.Natura.2000.......................................................... . 263 . IV..Decyzja.Ministra.Środowiska.z.24.3.2006.r.. w.przedmiocie.odwołania.od.pozwolenia. wodnoprawnego............................................................................ . 267 §.2.. Implikacje.oceny.habitatowej.dla.postępowania. administracyjnego..................................................................................... . 269 I..Screening.......................................................................................... . 269 . 1.. Opis.przedsięwzięcia............................................................. . 269 2.. Specjalny.Obszar.Ochrony.Siedlisk.„Las.koło. Tworkowa”................................................................................. . 271 3.. Rozpoznanie.wpływu.inwestycji.na.pozostałe. potencjalne.i.istniejące.obszary.Natura.2000.............. . 276 . II..Ocena.rozwiązań.alternatywnych.oraz.planowanie. środków.kompensujących.......................................................... . 278 §.3.. Wnioski.końcowe..................................................................................... . 280 Rozdział II. Studium przypadku „Obwodnica miasta Augustów”.......................................................................................................... . 283 §.1.. Komentarz.procesu.decyzyjnego....................................................... . 283 . I..Wprowadzenie.do.problematyki.lokalizacji.i.oceny. oddziaływania.na.środowisko.obwodnicy.miasta. Augustów.......................................................................................... . 283 IX Spis treści . II..Decyzja.Wojewody.Podlaskiego.z.12.9.2005.r.. zezwalająca.na.realizację.przedsięwzięcia.mogącego. znacząco.oddziaływać.na.obszar.Natura.2000................... . 288 . III..Decyzja.Wojewody.Podlaskiego.z.18.10.2006.r.. o.środowiskowych.uwarunkowaniach.zgody. na.realizację.przedsięwzięcia................................................... . 293 . IV..Obwodnica.miasta.Augustów.a.I.Transeuropejski. Korytarz.Transportowy............................................................... . 297 §.2.. Uwarunkowania.zgody.na.realizację.obwodnicy. Augustowa.w.świetle.orzecznictwa.Europejskiego.Trybunału. Sprawiedliwości........................................................................................ . 299 . I..Charakter.prawny.miejscowego.planu.zagospodaro‑. wania.przestrzennego.oraz.decyzji.o.warunkach. zabudowy.i.zagospodarowania.terenu.................................. . 299 . II..Środki.zaradcze.i.ich.skutek.w.świetle.orzecznictwa. Europejskiego.Trybunału.Sprawiedliwości......................... . 302 §.3.. Wnioski.końcowe..................................................................................... . 305 Załącznik................................................................................................................... . 309 Indeks rzeczowy................................................................................................... . 314 X Wstęp W.dniu.2.4.1997.r..Zgromadzenie.Narodowe.uchwaliło.Konstytu‑ cję.Rzeczypospolitej.Polskiej.(Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm.),.stanowiąc. prawa.podstawowe.dla.państwa.i.obywateli,.oparte.na.poszanowaniu. wolności.i.sprawiedliwości,.współdziałaniu.władz,.dialogu.społecznym. oraz.na.zasadzie.pomocniczości.umacniającej.uprawnienia.obywateli. i.ich.wspólnot..W.świetle.wiodących.zasad.ustrojowych.Konstytucji. RP.Polska,.będąca.demokratycznym.państwem.prawnym.urzeczywist‑ niającym.zasady.sprawiedliwości.społecznej,.zapewnia.ochronę.śro‑ dowiska.kierując.się.zasadą.zrównoważonego.rozwoju. Rolę.zasadniczego.instrumentu.realizacji.zasady.zrównoważonego. rozwoju.pełni.obecnie.instytucja.oceny.oddziaływania.na.środowisko. (OOŚ).planów.i.programów.oraz.przedsięwzięć..Można.wręcz.uznać,. że.jest.to.instytucja.kluczowa.we.współczesnym.systemie.prawa.ochro‑ ny.środowiska,.mająca.z.założenia.przyczyniać.się.do.ekologizacji.pro‑ cesów.gospodarczych.i.inwestycyjnych..To.właśnie.instytucja.oceny. oddziaływania.na.środowisko.weryfikować.ma.zasadność.obranych. kierunków.rozwoju,.ocenianych.w.świetle.konieczności.zapewnienia. środowiska.naturalnego.o.dobrej.jakości.oraz.gwarantującego.zacho‑ wanie.różnorodności.biologicznej. Zagadnienie.zrównoważonego.rozwoju.postrzegane.w.kontekście. zasad.sprawiedliwości.społecznej,.humanizmu.oraz.dialogu.społecz‑ nego.stało.się.w.Polsce.ostatnio.jednym.z.zagadnień.węzłowych.dla. dyskursu.publicznego,.skupiającym.uwagę.władzy.publicznej,.środo‑ wiska.inwestorów,.doktryny.prawa,.organizacji.pozarządowych,.me‑ diów.i.obywateli. Stało.się.tak.m.in..za.sprawą.kontrowersyjnego.przedsięwzięcia.po‑ legającego.na.budowie.obwodnicy.miasta.Augustów,.zlokalizowanego. na.terenie.unikatowych.w.skali.światowej.torfowisk.doliny.Rospudy.. Casus Rospuda.objawił.jądro.sporu.o.charakterze.stricte.aksjologicz‑ nym,.aktualnego.nie.tylko.w.Polsce:.sporu.o.rzeczywistą.treść.i.znacze‑ nie.zasady.zrównoważonego.rozwoju.–.ogniskującego.się.wokół.tego,. jakim.wartościom.chronionym.tą.zasadą.dać.prymat,.jeśli.znajdą.się. one.w.konkretnym.przypadku.w.jaskrawej.wobec.siebie.opozycji.. XI Wstęp Wbrew.wrażeniu,.jakie.można.odnieść.na.podstawie.relacji.me‑ dialnych.dotyczących.konfliktu.wokół.obwodnicy.Augustowa,.spór. nie.dotyczy.odpowiedzi.na.zwulgaryzowane.pytanie.–.„co.ważniejsze. –.żaby,.czy.ludzie?”,.a.kwestii.o.wiele.bardziej.złożonych.i.fundamen‑ talnych.dla.przyszłości.kraju.–.czy.Polska.w.procesie.przezwyciężania. zapóźnień.cywilizacyjnych.powinna.sięgać.po.metody.i.środki.loku‑ jące.ją.poza.marginesem.państw.uznających.fundament.wartości.de‑ mokratycznych,.jak.również.tego,.czym.takie.próby,.związane.z.ogra‑ niczaniem.gwarancji.prawnych.tej.zasady.ustanowionych.na.szczeblu. krajowym.i.wspólnotowym,.się.skończą. Analiza.sprawy.doliny.Rospudy.pozwala.na.sformułowanie.wniosku,. iż.do.konfliktu.wokół.lokalizacji.obwodnicy.Augustowa.w.znacznym. stopniu.przyczyniła.się.niska.efektywność.krajowego.systemu.OOŚ.. Należy.zaznaczyć,.iż.od.1.5.2004.r..problem.efektywności.systemu. OOŚ.nie.pozostaje.już.w.zakresie.wyłącznych.kompetencji.Rzeczypo‑ spolitej.Polskiej..Przystąpienie.do.struktur.Unii.Europejskiej.pociągnę‑ ło.bowiem.za.sobą.obowiązek.osiągania.celów.ustanowionych.prawem. wspólnotowym,.m.in..właśnie.w.zakresie.ochrony.środowiska.w.pro‑ cesie.inwestycyjnym.. Przyjęto,.że.pierwszorzędnym.celem.publikacji.będzie.przeprowadze‑ nie.analizy.porównawczej.regulacji.ocen.oddziaływania.na.środowisko. obowiązujących.na.gruncie.prawa.wspólnotowego.i.polskiego.oraz.do‑ starczenie.praktycznych.interpretacji.obowiązujących.przepisów..Szcze‑ gólne.miejsce.poświęcono.tematyce.ocen.oddziaływania.na.środowisko. przedsięwzięć,.w.tym.ocen.oddziaływania.przedsięwzięć.na.obszary.Na‑ tura.2000.(ocen.habitatowych),.ponieważ.to.właśnie.tym.kategoriom. ocen.towarzyszą.najbardziej.jaskrawe.problemy.natury.implementacyj‑ nej,.w.tym.aplikacyjnej..Zawężenie.zakresu.rozważań.do.OOŚ.przedsię‑ wzięć.podyktowane.jest.także.krótkim.okresem.obowiązywania.przepi‑ sów.o.ocenach.strategicznych.planów.i.programów.(SOOŚ),.a.co.za.tym. idzie.brakiem.orzecznictwa.Europejskiego.Trybunału.Sprawiedliwości. oraz.szerszej.praktyki.stosowania.przedmiotowych.przepisów1..Tema‑ tyka.ocen.strategicznych.zostanie.jednak.zarysowana.z.uwagi.na.potrze‑ bę.ustalenia.prawnej.i.metodologicznej.relacji.pomiędzy.tym.rodzajem. ocen.a.OOŚ.indywidualnych.przedsięwzięć.. Ponieważ.część.druga.pracy.obejmuje.studia.przypadków,.koniecz‑ ne.stało.się.badanie.materiału.dowodowego.zebranego.w.ramach. 1. Państwa. członkowskie. zostały. zobowiązane. do. wprowadzenia. niezbędnych. środków.do.21.7.2004.r. XII Wstęp konkretnych.postępowań.w.sprawie.oceny.oddziaływania.na.środo‑ wisko.oraz.analiza.praktyki.kompetentnych.organów.w.ich.toku.. Szczególny.przedmiot.prac.badawczych.zawartych.w.studium. „Zbiornik.Racibórz”.stanowić.będą.implikacje.dla.postępowania.ad‑ ministracyjnego,.wynikające.z.oceny,.o.której.mowa.w.art..6.ust..3.i.4. dyrektywy.Rady.92/43/EWG.z.21.5.1992.r..w.sprawie.ochrony.siedlisk. przyrodniczych.oraz.dzikiej.fauny.i.flory.(Dz..Urz..UE.Nr.L.206,.s..7.ze. zm.),.czyli.oceny.oddziaływania.na.obszar..Natura.2000. W.studium.„Obwodnica.Augustowa”.podjęto.natomiast.rozważa‑ nia.dotyczące.problematyki.natychmiastowego.skutku.prawa.wspól‑ notowego,.ze.względu.na.istotę.tego.problemu.z.punktu.widzenia. procesów.inwestycyjnych.wszczętych.przed.akcesją.Polski.do.Unii. Europejskiej. Ukierunkowane.w.powyższy.sposób.analizy.konfrontują.wspólno‑ tową.zasadę.lojalności.z.praktyką.prawodawcy.krajowego,.organów. stosujących.prawo.oraz.jednostek.będących.adresatami.komentowa‑ nych.norm. Proponowane.ujęcie.tematyki.zostało.ograniczone.do.dziedziny. prawnych.aspektów.ocen.oddziaływania.na.środowisko,.przy.czym. konieczne.staje.się.podkreślenie,.iż.fundamentalne.obszary.praw‑ ne.postępowań.OOŚ.mają.bardzo.silny.związek.z.innymi.dyscyplina‑ mi.naukowymi..Oceny.oddziaływania.opierają.się.bowiem.na.różno‑ rodnych.badaniach.i.analizach.przyrodniczych..Wyniki.takich.badań. i.analiz.stanowią.z.kolei.materiał.dowodowy.w.postępowaniach.ad‑ ministracyjnych,.reglamentujących.proces.inwestycyjny..W.należy‑ cie.funkcjonującym.systemie.OOŚ.podejmowane.decyzje.administra‑ cyjne.stanowią.produkt.finalny.dyskusji,.prowadzonej.na.styku.nauk. prawnych.i.przyrodniczych..Praca.ta.ma.również.na.celu.zilustrowanie. z.prawniczego.punktu.widzenia.zjawiska.synergii.tych.nauk.–.zjawi‑ ska.niezmiernie.istotnego.dla.właściwego.wdrażania.omawianej.gałę‑ zi.acquis communautaire. Autorzy XIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne Dyrektywa 97/11/WE................................ dyrektywa.97/11/WE.z.3.3.1997.r..zmieniająca. dyrektywę.85/337/EWG.w.sprawie.oceny.wpływu. wywieranego.przez.niektóre.publiczne.i.prywat‑ ne.przedsięwzięcia.na.środowisko.(Dz..Urz..UE. Nr.L.73,.s..5) Dyrektywa 2003/35/WE.......................... dyrektywa.2003/35/WE.z.26.5.2003.r..przewidująca. udział.społeczeństwa.w.odniesieniu.do.spo.rzą‑ dzania.niektórych.planów.i.programów.w.zakre‑ sie.środowiska.oraz.zmieniająca.w.odniesieniu. do.udziału.społeczeństwa.i.dostępu.do.wymiaru. sprawiedliwości.dyrektywy.Rady.85/337/EWG. i.96/61/WE.(Dz..Urz..UE.Nr.L.156,.s..17) rozporządzenie.Parlamentu.Europejskiego.i.Rady. 761/2001//WE.z.19.3.2001.r..dopuszczającego.do‑ browolny.udział.organizacji.w.systemie.zarządzania. środowiskiem. i. audytu. środowiskowego. we. Wspólnocie.(EMAS).(Dz..Urz..UE.z.2001.r..Nr.L.114,. s..1.ze.zm.) EMASRO.................................. FundU...................................... ustawa.z.6.4.1984.r..o.fundacjach.(Dz.U..Nr.21,. poz..97.ze.zm.) InfŚrodOcenyŚrodU........... ustawa. z. 3.10.2008. r.. o. udostępnianiu. infor‑ macji. o. śro.dowisku. i. jego. ochronie,. udziale. społeczeństwa.w.ochronie.środowiska.oraz.o.oce‑ nach.oddziaływania.na.środowisko.(Dz.U..Nr.199,. poz..1227.ze.zm.) IPPCD...................................... dyrektywa. Parlamentu. Europejskiego. i. Rady. 2008/1/WE.z.15.1.2008.r..dotycząca.zintegrowa‑ nego.zapobiegania.zanieczyszczeniom.i.ich.kon‑ troli.(Dz..Urz..UE.z.2008.r..Nr.L.24,.s..8) Jednolity.Akt.Europejski.z.17.2.1986.r. JAE............................................. KC.............................................. ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,. poz..93.ze.zm.) XVXV Wykaz skrótów KK............................................. ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,. poz..553.ze.zm.) Konstytucja.RP..................... Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r.. (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm.) Konwencja.z.Aarhus........... Konwencja.z.25.6.1998.r..o.dostępie.do.informacji,. udziale.społeczeństwa.w.podejmowaniu.decyzji. oraz.dostępie.do.sprawiedliwości.w.sprawach. dotyczących.środowiska.(Dz.U..z.2003.r..Nr.78,. poz..706) Konwencja Berneńska.............................. Konwencja.o.ochronie.gatunków.dzikiej.flory. i.fauny.europejskiej.oraz.ich.siedlisk.naturalnych,. sporządzona.w.Bernie.19.9.1979.r..(Dz.U..z.1996.r.. Nr.58,.poz..264.ze.zm.) Konwencja o.Bioróżnorodności............ Konwencja. o. różnorodności. biologicznej,. sporządzona.w.Rio.de.Janeiro.5.6.1992.r..(Dz.U.. z.2002.r..Nr.184,.poz..1532) Konwencja z.Espoo.................................... Konwencja.z.25.2.1991.r..o.ocenach.oddziaływania. na.środowisko.w.kontekście.transgranicznym. (Decyzja.Rady.w.sprawie.zawarcia.umowy.przez. Wspólnotę.z.15.10.1996.r.,.niepubl.) KPA........................................... ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.admi‑ nistracyjnego.(t.j..Dz.U..z.2000.r..Nr.98,.poz..1071. ze.zm.) LasU.......................................... ustawa.z.28.9.1991.r..o.lasach.(t.j..Dz.U..z.2005.r.. Nr.45,.poz..435.ze.zm.) ŁowU........................................ ustawa.z.13.10.1995.r..–.Prawo.łowieckie.(t.j..Dz.U.. z.2005.r..Nr.127,.poz..1066.ze.zm.) OcenyŚrodD.......................... dyrektywa. Rady. 85/337/EWG. z. 27.6.1985. r.. w.sprawie.oceny.skutków.wywieranych.przez. niektóre.przedsięwzięcia.publiczne.i.prywatne. na.środowisko.naturalne.(Dz..Urz..UE.Nr.L.175,. s..40.ze.zm.). OchrGrU................................. ustawa.z.3.2.1995.r..o.ochronie.gruntów.rolnych. i.leśnych.(t.j..Dz.U..z.2004.r..Nr.121,.poz..1266.ze. zm.) OchrPrzyrU............................ ustawa.z.16.4.2004.r..o.ochronie.przyrody.(Dz.U.. Nr.92,.poz..880.ze.zm.) PtasiaD..................................... Dyrektywa.Rady.79/409/EWG.z..2.4.1979.r..w..spra‑ wie. . ochro.ny. dzikiego. ptactwa. (Dz.. Urz.. UE. z.1979.r..Nr.L.103,.s..1) XVI Wykaz skrótów PrBud....................................... ustawa.z.7.7.1994.r..–.Prawo.budowlane.(t.j..Dz.U.. z.2006.r..Nr.156,.poz..1118.ze.zm.) PrGeolGórn........................... ustawa.z.4.2.1994.r..–.Prawo.geologiczne.i.górni‑ cze.(t.j..Dz.U..z.2005.r..Nr.228,.poz..1947.ze.zm.) PrOchrŚrod............................ ustawa.z.27.4.2001.r..–.Prawo.ochrony.środowiska. (t.j..Dz.U..z.2008.r..Nr.25,.poz..150.ze.zm.) PrWod...................................... ustawa.z.18.7.2001.r..–.Prawo.wodne.(t.j..Dz.U.. RodzPrzedsOcenR............... z.2005.r..Nr.239,.poz..2019.ze.zm.) rozporządzenie.Rady.Ministrów.z.9.11.2004.r.. w.sprawie.określenia.rodzajów.przedsięwzięć. mogących.znacząco.oddziaływać.na.środowisko. oraz.szczegółowych.kryteriów.związanych.z.kwa‑ lifikowaniem.przedsięwzięć.do.sporządzenia.ra‑ portu. o. oddziaływaniu. na. środowisko. (Dz.U.. Nr.257,.poz..2573) SAPPr........................................ ustawa.z.30.8.2002.r..–.Prawo.o.postępowaniu. przed.sądami.administracyjnymi.(Dz.U..Nr.153,. poz..1270.ze.zm.) SevesoD................................... dyrektywa.Rady.96/82/WE.z.9.12.1996.r..w.sprawie. kontroli.niebezpieczeństwa.poważnych.wypad‑ ków.związanych.z.substancjami.niebezpiecznymi. (Dz..Urz..UE.z.1997.r..Nr.L.010,.s..13.ze.zm.) SiedliskD................................. dyrektywa.Rady.92/43/EWG.z.21.5.1992.r..w.sprawie. ochrony.siedlisk.przyrodniczych.oraz.dzikiej.fau‑ ny.i.flory.(Dz..Urz..UE.z.1992.r..Nr.L.206/7.ze.zm.) Specustawa drogowa.................................. ustawa.z.10.4.2003.r..o.szczególnych.zasadach.przy‑ gotowania.i.realizacji.inwestycji.w.zakresie.dróg. publicznych.(t.j..Dz.U..z.2008.r..Nr.193,.poz..1194. ze.zm.) StrategOcenyŚrodD............ dyrektywa.2001/42/WE.Parlamentu.Europejskiego. i.Rady.z.27.6.2001.r..w.sprawie.oceny.wpływu. niektórych.planów.i.programów.na.środowisko. (Dz..Urz..UE.Nr.L.197,.s..30) TWE.......................................... Traktat.z.7.2.1997.r..ustanawiający.Wspólnotę. Europejską.(wersja.skonsolidowana.Dz..Urz..UE. Nr.C.321E,.s..37) ZagospPrzestrzU.................. ustawa.z.27.3.2003.r..o.planowaniu.i.zagospodaro‑ waniu.przestrzennym.(Dz.U..Nr.80,.poz..717.ze.zm.) ZmPrOchrŚrod z.18.5.2005.r.......................... ustawa.z.18.5.2005.r..o.zmianie.ustawy.–.Prawo. ochrony.środowiska.oraz.niektórych.innych.ustaw. (Dz.U..Nr.113,.poz..954.ze.zm.) XVII Wykaz skrótów ZmPrOchrŚrod z.24.2.2006.r.......................... ustawa.z.24.2.2006.r..o.zmianie.ustawy.–.Prawo. ochrony.środowiska.oraz.niektórych.innych.ustaw. (Dz.U..Nr.50,.poz..360) ZmPrOchrŚrod z.26.4.2007.r.......................... ustawa.z.26.4.2007.r..o.zmianie.ustawy.–.Prawo. ochrony.środowiska.oraz.niektórych.innych.ustaw. (Dz.U..Nr.88,.poz..587) 2. Czasopisma Biul..SN.................................... Biuletyn.Sądu.Najwyższego Dz.U.......................................... Dziennik.Ustaw.Rzeczypospolitej.Polskiej Dz..Urz..................................... Dziennik.Urzędowy Dz..Urz..UE............................. Dziennik.Urzędowy.Unii.Europejskiej ECR........................................... European Court Reports OSN.......................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.–.Zbiór.Orzeczeń. Sądu.Najwyższego OSNAPiUS.............................. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego..Zbiór.Urzędowy.. Izba. Administracyjna,. Pracy. i. Ubezpieczeń. Społecznych OSP........................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich OTK.......................................... Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego OwSS........................................ Orzecznictwo.w.Sprawach.Samorządowych. PiP............................................. Państwo.i.Prawo EPS............................................ Europejski.Przegląd.Sądowy KPP........................................... Kwartalnik.Prawa.Publicznego PiŚ............................................. Prawo.i.Środowisko POŚ........................................... Problemy.Ocen.Środowiskowych MoP........................................... Monitor.Prawniczy 3. Organy orzekające i instytucje ETS............................................ Europejski.Trybunał.Sprawiedliwości GDDP....................................... Generalna.Dyrekcja.Dróg.Publicznych. GDDKiA.................................. Generalna.Dyrekcja.Dróg.Krajowych.i.Autostrad GDOŚ....................................... Generalny.Dyrektor.Ochrony.Środowiska IEMA......................................... Institute of Environmental Management and Assessment IMPEL....................................... The European Union Network for the Implemen­ tation and Enforcement of Environmental Law XVIII Wykaz skrótów NSA........................................... Naczelny.Sąd.Administracyjny NSA(7)..................................... Naczelny.Sąd.Administracyjny.w.składzie.7.sędziów OECD....................................... Organization for Economic Co­operation and Development OTOP....................................... Ogólnopolskie.Towarzystwo.Ochrony.Ptaków PAN........................................... Polska.Akademia.Nauk. PGL.LP..................................... Państwowe.Gospodarstwo.Leśne.Lasy.Państwowe PTOP.„Salamandra”............. Polskie.Towarzystwo.Ochrony.Przyrody.„Sala‑ mandra” RDOŚ........................................ Regionalny.Dyrektor.Ochrony.Środowiska RZGW...................................... Regionalny.Zarząd.Gospodarki.Wodnej. SDF............................................ SKO........................................... SN.............................................. TK.............................................. Trybunał.Konstytucyjny UE.............................................. Unia.Europejska WE............................................. Wspólnoty.Europejskie WSA.......................................... Wojewódzki.Sąd.Administracyjny Standardowy.Formularz.Danych Samorządowe.Kolegium.Odwoławcze Sąd.Najwyższy 4. Inne skróty artykuł Important Bird Areas litera art.............................................. COM......................................... Communication of the Commission. dec............................................ decyzja DŚU........................................... decyzja.o.środowiskowych.uwarunkowaniach DTM.......................................... Numeryczny.model.terenu IBA............................................ lit............................................... m.in........................................... między.innymi m.p.z.p..................................... miejscowy.plan.zagospodarowania.przestrzennego niepubl.................................... niepublikowany np.............................................. na.przykład NPR........................................... Narodowy.Plan.Rozwoju Nr.............................................. numer OOŚ.......................................... ocena.oddziaływania.na.środowisko OSO.......................................... obszar.specjalnej.ochrony.ptaków pkt............................................. punkt por............................................. porównaj post........................................... postanowienie XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: