Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00415 008166 11003573 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie zabezpieczające w polskim prawie karnym - ebook/pdf
Postępowanie zabezpieczające w polskim prawie karnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 448
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-566-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Postępowanie zabezpieczające w polskim procesie karnym jest pierwszym od lat kompleksowym opracowaniem poświęconym zabezpieczeniu majątkowemu w polskim procesie karnym. Przedstawiono tu zagadnienia związane z antycypacją egzekucji nie tylko w powszechnym procesie karnym, postępowaniu karnym skarbowym, czy też postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny zabronione pod groźbą kary, ale również w procesie karnym z udziałem świadka koronnego. Wiele miejsca poświęcono kompensacyjnej funkcji postępowania zabezpieczającego oraz domniemaniom prawnym, poddano również wnikliwej analizie wszystkie normy aktów prawnych dotyczących zabezpieczenia majątkowego, podkreślając jednocześnie ich praktyczne zastosowanie, formułując przy tym wnioski de lege lata i de lege ferenda.
Takie kompleksowe, interdyscyplinarne ujęcie zabezpieczenia majątkowego w połączeniu z poszukiwaniami optymalnych rozwiązań prawnych oraz wieloma praktycznymi wskazówkami sprawia, że monografia ta może być cenną lekturą dla przedstawicieli nauki jak i oddziaływać na praktykę organów odpowiedzialnych za prawidłowy i skuteczny przebieg postępowania zabezpieczającego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE POSTÊPOWANIE ZABEZPIECZAJ¥CE W POLSKIM PROCESIE KARNYM PIOTR STARZYÑSKI Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PIOTR STARZYÑSKI · POSTÊPOWANIE ZABEZPIECZAJ¥CE W POLSKIM PROCESIE KARNYM Magna est vis conscientiae, quam qui neglegunt, se ipsi iudicabunt Karolinie, Pawe³kowi oraz Rodzicom POSTÊPOWANIE ZABEZPIECZAJ¥CE W POLSKIM PROCESIE KARNYM PIOTR STARZYÑSKI Redakcja: Dagna Kordyasz ã Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: DTPArt Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-7483-566-4 Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... IX Bibliografia ...................................................................................................................XIII Wstęp ............................................................................................................................. XXXI Rozdział I. Ogólna charakterystyka postępowania 1 1 2 . . . . . . . . . . . . . .procesowego............................................................................................. 11 . I..Zabezpieczenie.majątkowe.jako.środek.przymusu . .II..Zabezpieczenie.roszczeń.zgłoszonych.w.pozwie. . zabezpieczającego ............................................................................................ §.1.. Uwagi.wstępne.............................................................................................. § 2. Charakter.prawny.postępowania.zabezpieczającego...................... .. .. .. .. .cywilnym.................................................................................................... 20 §.3..Mienie.podlegające.zabezpieczeniu........................................................ 24 .. .. .. §.4..Przesłanki.postępowania.zabezpieczającego.oraz.jego. uczestnicy......................................................................................................... 50 .. . I..Przesłanki.postępowania.zabezpieczającego................................. 51 .. .. .II..Uczestnicy.postępowania.zabezpieczającego............................... 57 §.5..Podsumowanie............................................................................................... 64 . I..Mienie.zabezpieczane.mocą.postanowienia.sądu.. . .i.prokuratora............................................................................................. 27 .II..Mienie.podlegające.tymczasowemu.zajęciu.................................. 43 cywilnym.w.procesie.karnym.................................................................... 72 Rozdział II. Kompensacyjna funkcja postępowania . . . . . . . . . zabezpieczającego ............................................................................................ 67 §.1..Uwagi.wstępne............................................................................................... 67 §.2..Zabezpieczenie.roszczeń.cywilnych.zgłoszonych.w.pozwie. .. §.3..Kompensacyjna.funkcja.zabezpieczenia.w.postaci.środka. przymusu.procesowego.............................................................................. 84 .. . I..Zabezpieczenie.obowiązku.naprawienia.szkody.lub. .. . .zadośćuczynienia.za.doznaną.krzywdę.oraz.nawiązki............... 84 .. .II..Zabezpieczenie.roszczeń.cywilnoprawnych................................. 90 .. §.4..Podsumowanie............................................................................................... 96 Rozdział III. Zabezpieczenie majątkowe w powszechnym procesie karnym ............................................................................................... 99 . §.1..Uwagi.wstępne............................................................................................... 99  Spis treści . . . . . . . . . . . . . §.2..Przedmiot.zabezpieczenia.......................................................................... 100 .. . I..Zabezpieczenie.wykonania.kary.grzywny...................................... 100 .II..Zabezpieczenie.przepadku.................................................................. 103 .. III..Zabezpieczenie.świadczenia.pieniężnego...................................... 112 .. .. I..Zabezpieczenie.nawiązki...................................................................... 113 §.3..Sposób.zabezpieczenia,.jego.wykonanie.oraz.upadek..................... 115 .. . I..Sposób.zabezpieczenia.......................................................................... 115 .II..Organy.uprawnione.do.wykonania.postanowienia. .. . .. III..Upadek.zabezpieczenia.w.postaci.środka.przymusu .. .. .procesowego............................................................................................. 140 . §.4..Zaskarżalność.zabezpieczenia.majątkowego........................................ 144 §.5..Podsumowanie............................................................................................... 153 .o.zabezpieczeniu.oraz.jego.wykonanie........................................... 125 .i.świadczenia.pieniężnego................................................................... 166 Rozdział IV. Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . karnym skarbowym......................................................................................... 157 §.1..Uwagi.wstępne............................................................................................... 157 §.2..Przedmiot.zabezpieczenia.......................................................................... 163 . I..Zabezpieczenie.wykonania.środka.karnego.................................. 163 .. .II..Zabezpieczenie.wykonalności.kary.grzywny .. .. . .III..Zabezpieczenie.uiszczenia.należności. .. .. .publicznoprawnej.uszczuplonej.czynem.zabronionym............ 169 . §.3..Sposób.zabezpieczenia,.jego.wykonanie.oraz.upadek..................... 171 . I..Sposób.zabezpieczenia.......................................................................... 171 .. .. .II..Organy.uprawnione.do.wykonania.postanowienia. . .. .o.zabezpieczeniu.oraz.jego.wykonanie........................................... 172 .. III..Upadek.zabezpieczenia......................................................................... 182 §.4..Zabezpieczenie.majątkowe.na.mieniu.podmiotu. .. §.5..Zabezpieczenie.majątkowe.w.związku.z.pociągnięciem .. do.odpowiedzialności.za.zgodą.sprawcy............................................... 187 §.6..Podsumowanie............................................................................................... 197 pociągniętego.do.odpowiedzialności.posiłkowej.............................. 184 Rozdział V. Zabezpieczenie majątkowe w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny . . . . . . . zabronione pod groźbą kary...................................................................... 199 §.1..Uwagi.wstępne............................................................................................... 199 §.2..Zabezpieczenie.majątkowe.w.trybie.art..26.PodmZbU.................... 202 §.3..Zabezpieczenia.mienia.podmiotu.zbiorowego.w.toku. .. postępowania.................................................................................................. 217 §.4..Przedmiot.zabezpieczenia.......................................................................... 220 . I..Zabezpieczenie.wykonania.kary.pieniężnej.................................. 221 .. .. .II..Zabezpieczenie.przepadku.................................................................. 227 I Spis treści . . . . . . §.5..Sposób.zabezpieczenia,.jego.wykonanie,.upadek.oraz. zaskarżalność................................................................................................... 228 .. . I..Sposób.zabezpieczenia.oraz.jego.wykonanie................................ 228 .. ..II..Upadek.zabezpieczenia.majątkowego.............................................. 231 .. .. III..Zaskarżalność.zabezpieczenia.majątkowego................................. 232 §.6..Podsumowanie............................................................................................... 234 Rozdział VI. Domniemania prawne w postępowaniu . . . . . . zabezpieczającym.............................................................................................. 239 §.1..Uwagi.wstępne............................................................................................... 239 §.2..Charakter.prawny.domniemań................................................................. 240 §.3..Przesłanki.domniemań.i.ich.zakres......................................................... 247 §.4..Domniemania.prawne.a.zasada.domniemania.niewinności,. .. ciężar.dowodu.oraz.zasada.prawdy.materialnej................................. 251 §.5..Podsumowanie............................................................................................... 262 Rozdział VII. Tymczasowe zajęcie mienia ruchomego........................ 265 §.1..Uwagi.wstępne............................................................................................... 265 . §.2..Charakter.prawny.tymczasowego.zajęcia.mienia.ruchomego...... 266 . §.3...Przesłanki.tymczasowego.zajęcia............................................................ 271 . . .. . I..Przesłanki.zajęcia.w.Kodeksie.postępowania.karnego.............. 271 .. . .II..Przesłanki.zajęcia.w.Kodeksie.karnym.skarbowym.................... 276 §.4..Organy.uprawnione.do.stosowania.tymczasowego. . .. . .. . . .. .. . .zajęcia.mienia.ruchomego.w.postępowaniu.karnym. .. . .. . .skarbowym................................................................................................. 283 §.5..Przebieg.tymczasowego.zajęcia.mienia.ruchomego......................... 286 . . I..Procedura.zajęcia.w.Kodeksie.postępowania.karnego.............. 286 .. . .. . .II..Przebieg.zajęcia.w.postępowaniu.karnym.skarbowym............. 294 . §.6..Podsumowanie............................................................................................... 298 zajęcia.mienia.ruchomego.......................................................................... 280 . I..Podmioty.legitymowane.do.stosowania.zajęcia. . .II..Organy.uprawnione.do.stosowania.tymczasowego . . .w.powszechnym.postępowaniu.karnym......................................... 280 Rozdział VIII. Wstrzymanie transakcji i blokada rachunku............ 301 §.1..Uwagi.wstępne............................................................................................... 301 . §.2..Charakter.prawny.wstrzymania.transakcji.i.blokady. . .. . rachunku.......................................................................................................... 306 §.3..Przesłanki.zastosowania.środka.przymusu.procesowego............... 309 . . §.4..Podmioty.uprawnione.do.wstrzymania.transakcji.i.blokady. .. . rachunku.......................................................................................................... 314 §.5..Przebieg.wstrzymania.transakcji.oraz.blokady.rachunku............... 316 . . §.6..Podsumowanie............................................................................................... 324 II Spis treści dowodu.z.zeznań.świadka.koronnego................................................... 328 Rozdział IX. Postępowanie zabezpieczające na tle ustawy o świadku koronnym............................................................................................. 327 §.1..Uwagi.wstępne............................................................................................... 327 . §.2..Ogólne.uwagi.na.temat.przesłanek.dopuszczenia. . .. . §.3..Realizacja.funkcji.kompensacyjnej. . postępowania.zabezpieczającego............................................................ 343 . .. §.4..Stosowanie.środka.przymusu.procesowego........................................ 354 . . I..Zabezpieczenie.wykonalności.grzywny.......................................... 354 .. . .. . .II..Zabezpieczenie.skutecznego.wykonania.przepadku................. 357 . §.5..Podsumowanie............................................................................................... 360 Rozdział X. Zabezpieczenie mienia na terytorium UE........................ 363 §.1..Uwagi.wstępne............................................................................................... 363 . §.2..Implementacja.decyzji.ramowej.w.sprawie.wykonywania . . .. w.Unii.Europejskiej.postanowień.o.zabezpieczeniu. .. mienia.i.środków.dowodowych................................................................ 364 . . §.3..Podsumowanie............................................................................................... 375 Zakończenie............................................................................................................ 379 Indeks rzeczowy....................................................................................................... 403 III Wykaz skrótów 1. Akty prawne EgzAdmU................................ KC............................................. KK............................................. KK.z.1969.r............................ KK.z.1932.r............................ KKS........................................... KKW......................................... KKW.z.1969.r........................ KKZm...................................... KM............................................ KomSądU................................ Konstytucja............................ KPK.......................................... KPK.z.1969.r.......................... KPK.z.1928.r.......................... KPCZm.................................... .ustawa. z. 17.6.1966. r.. o. postępowaniu. egzeku- cyjnym.w.administracji.(t.j..Dz..U..z.2005r..Nr.229,. poz..1954.ze.zm.. .ustawa.z.23.4.2004.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U... z.1964.r..Nr.16,.poz..93.ze.zm.) .ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,. poz..553.ze.zm.) .ustawa. z. 19.4.1969. r.. –. Kodeks. karny. (Dz.U... z.1969.r..Nr.13,.poz..94.ze.zm.) .rozporządzenie. Prezydenta. RP. z. 11.7.1932. r.. –. Kodeks.karny.(Dz.U..RP.Nr.60,.poz..571.ze.zm.) .ustawa.z.10.9.1999.r..–.Kodeks.karny.skarbowy. (Dz.U..Nr.83,.poz..930.ze.zm.) .ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.wykonawczy. (Dz.U..Nr.90,.poz..557.ze.zm.) .ustawa.z.19.4.1969.r..–.Kodeks.karny.wykonawczy. (Dz.U..Nr.13,.poz..98.ze.zm.) .ustawa.z.13.6.2003.r..o.zmianie.ustawy.–.Kodeks. karny. oraz. niektórych. innych. ustaw. (Dz.U... Nr.111,.poz..1061) .ustawa. z. 18.9.2001r.. –. Kodeks. morski. (Dz.U... Nr.138,.poz..1545.ze.zm.) .ustawa.z.29.8.1997.r..o.komornikach.sądowych.. i.egzekucji.(Dz.U..Nr.133,.poz..882.ze.zm. .Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z..2.4.1997.r.. (Dz.U..z.Nr.78,.poz..483.ze.sprost.) .ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.postępowania.kar- nego.(Dz.U..z.1997.r..Nr.89,.poz..555.ze.zm.) .ustawa.z.19.4.1969.r..–.Kodeks.postępowania.kar- nego.(Dz.U..Nr.13,.poz..96.ze.zm.) .rozporządzenie. Prezydenta. RP. z. 19.3.1928. r... (Dz.U..Nr.33,.poz..313.ze.zm.) .ustawa.z.2.7.2004.r..o.zmianie.ustawy.–.Kodeks. postępowania.cywilnego.oraz.niektórych.innych. ustaw.(Dz.U..Nr.172,.poz..1804) IX KRiO........................................ KSH........................................... KW............................................ OrdPodU................................. PodmZbU............................... PrzeciwNielU........................ RegR......................................... ProkU....................................... Protokół.Nr.1.do. Konwencji.............................. Wykaz skrótów .ustawa.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opie- kuńczy.(Dz.U..Nr.9,.poz..59.ze.zm.) .ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych.. .Dz.U..Nr.94,.poz..1037.ze.zm.) .ustawa.z.20.5.1971r..–.Kodeks.wykroczeń.(Dz.U.. Nr.12,.poz..114.ze.zm.) .ustawa.z.29.8.1997r..-–.Ordynacja.podatkowa.(t.j.. Dz.U..z.2005.r..Nr.8,.poz..60.ze.zm.) .ustawa.z.28.10.2002.r..o.odpowiedzialności.pod- miotów. zbiorowych. za. czyny. zabronione. pod. groźbą.kary.(Dz.U..Nr.197,.poz..1661.ze.zm.) .ustawa.z.16.11.2000.r..o.przeciwdziałaniu.wprowa- dzaniu.do.obrotu.wartości.majątkowych.pocho- dzących.z.nielegalnych.lub.nieujawnionych.źródeł. oraz.o.przeciwdziałaniu.finansowaniu.terroryzmu. (t.j..Dz.U..z.2003.r..Nr.153,.poz.1505.ze.zm.) .rozporządzenie. Ministra. Sprawiedliwości.. z.11.4.1992.r..–.Regulamin.wewnętrznego.urzędo- wania.powszechnych.jednostek.organizacyjnych. prokuratury.(Dz.U..Nr.38,.poz..163.ze.zm.) .ustawa.z.20.6.1985.r..o.prokuraturze.(t.j..Dz.U... z.2002.r..Nr.21,.poz..206.ze.zm.) .Protokół.Nr.1.do.Konwencji.o.ochronie.praw.czło- wieka.i.podstawowych.wolności.(Dz.U..z.1995.r.. Nr.36,.poz..175.ze.zm.) ŚwiadekU................................ .ustawa.z.25.6.1997r..o.świadku.koronnym.(Dz.U.. Nr.114,.poz..738.ze.zm.) artykuł. 2. Inne Apel..Gd.................................. Apelacja.Gdańska art.............................................. CzPKiNP................................. Czasopismo.Prawa.Karnego.i.Nauk.Penalnych Dz.U.......................................... Dziennik.Ustaw GIIF........................................... Generalny.Inspektor.Informacji.Finansowej. GPol.......................................... Gazeta.Policyjna GS.............................................. Gazeta.Sądowa GSąd......................................... Głos.Sądownictwa GSP........................................... Gdańskie.Studia.Prawnicze MoP.......................................... Monitor.Polski niepubl.................................... niepublikowane NP............................................. Nowe.Prawo Nr.............................................. numer X Wykaz skrótów NSA........................................... Naczelny.Sąd.Administracyjny OSA........................................... Orzecznictwo.Sądu.Apelacyjnego OSN.......................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego OSNCP..................................... OSNKW................................... OSNPG...................................... OSPiKA.................................... .Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izby.Cywilnej,. Izby.Pracy.i.Ubezpieczeń.Społecznych .Orzecznictwo. Sądu. Najwyższego. Izby. Karnej.. i.Izby.Wojskowej .Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.–.zbiór.wydany. przez..Prokuraturę.Generalną .Orzecznictwo.Sądów.Polskich.i.Komisji.Arbitra- żowych OSP........................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich OTK.......................................... Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego Pal.............................................. Palestra PiP............................................. Państwo.i.Prawo pkt............................................. punkt poz............................................ pozycja PPol........................................... Przegląd.Policyjny PPiA.......................................... Przegląd.Prawa.i.Administracji PPK........................................... Problemy.Prawa.Karnego Prob..Praw.............................. Problemy.praworządności Prok..i.Pr................................. Prokuratura.i.Prawo PS............................................... Przegląd.Sądowy P..Sejm....................................... Przegląd.Sejmowy PUG.......................................... r.................................................. Rz............................................... Rzeczpospolita s.................................................. SA.............................................. SI................................................ SN.............................................. t.................................................. t.j................................................ TK.............................................. Trybunał.Konstytucyjny UE.............................................. Unia.Europejska WPP.......................................... Wojskowy.Przegląd.Prawniczy z................................................. zd............................................... ze.zm........................................ strona Sąd.Apelacyjny Studia.Iuridica Sąd.Najwyższy tom tekst.jednolity .Przegląd.Ustawodawstwa.Gospodarczego rok zeszyt zdanie ze.zmianami XI Bibliografia Komentarze Andrejew I., Świda W., Wolter W.,.Kodeks.karny.z.komentarzem,.Warszawa. 1973. Angerman K. K., Nowotny J., Przeworski J.,.Komentarz.do.Kodeksu.postępo- wania.karnego.wraz.z.dotyczącemi.ustawami.i.rozporządzeniami,.Warszawa. 1930. Bafia J., Bednarzak J., Fleming M., Kalinowski S., Kempisty H., Siewierski M.,. Kodeks.postępowania.karnego..Komentarz,.Warszawa.1971. Bednarek M., Mienie..Komentarz.do.art..44–553.Kodeksu.cywilnego,.Kraków. 1997.. Czerlunczakiewicz S.,.Komentarz.do.ustawy.karnej.skarbowej,.pr..zbior..pod. red..P. Gajewskiego, M. Siewierskiego,.Warszawa.1961. Czerlunczakiewicz S.,.Ustawa.karna.skarbowa.z.komentarzem,.pr..zbior..pod. red..M. Siewierskiego,.Warszawa.1973. Czerwiński S., Postępowanie.karne.opracowane.do.użytku.policji.państwowej,. Warszawa.1928. Dalka S.,.Postępowanie.zabezpieczające.i.egzekucyjne..Komentarz.do.części. drugiej.Kodeksu.postępowania.cywilnego,.S. Dalka,. J. Rodziewicz,.Gdańsk. 1994. Doda Z., Gaberle A.,.Kontrola.odwoławcza.w.procesie.karnym..Orzecznictwo. Sądu.Najwyższego..Komentarz..Tom.II,.Warszawa.1997. Filar M.,.Komentarz.do.ustawy.o.odpowiedzialności.podmiotów.zbiorowych. za.czyny.zabronione.pod.groźbą.kary,.pod.red..M. Filara,.Toruń.2003.. Gostyński Z., Bratoszewski J.,.Kodeks.postępowania.karnego..Komentarz..Tom.I,. pr..zbior..pod.red..R. A. Stefańskiego i S. Zabłockiego,.Warszawa.2004. Gostyński Z.,.Komentarz.do.Kodeksu.karnego.skarbowego..Tytuł.II..Postępo- wanie.w.sprawach.o.przestępstwa.skarbowe.i.wykroczenia.skarbowe..Tytuł.II.. Postępowanie.wykonawcze,.Warszawa.2000. Gostyński Z.,.Komentarz.do.Kodeksu.karnego.skarbowego..Tytuł.II..Postępowanie. w.sprawach.o.przestępstwa.skarbowe.i.wykroczenia.skarbowe..Tytuł.III,. Postępowanie.wykonawcze,.Warszawa.2000.. Gostyński Z., Zabłocki S.,.Kodeks.postępowania.karnego..Komentarz..Tom.I,. pr..zbior..pod.red..Z. Gostyńskiego, R. A. Stefańskiego, S. Zabłockiego,. Warszawa.2003. XIII Bibliografia Gostyński Z., Stefański R. A.,.Kodeks.postępowania.karnego..Komentarz..Tom.I,. pod.red..R. A. Stefańskiego, S. Zabłockiego,.Warszawa.2003. Grzegorczyk T., Kodeks.karny.skarbowy..Komentarz,.Warszawa,.2001. Grzegorczyk T.,.Kodeks.postępowania.karnego..Komentarz, Kraków.1998.. Grzegorczyk T.,.Kodeks.postępowania.karnego..Komentarz, Kraków.2003. Grzegorczyk T.,.Kodeks.postępowania.karnego..Komentarz,.Kraków.2005. Hauser R.,.Postępowanie.egzekucyjne.w.administracji..Komentarz,.R. Hauser, Z. Leoński, A. Skoczylas,.Warszawa.2003.. Hofmański P..(red.),.Kodeks.postępowania.karnego..Komentarz.do.artykułów. 1–296..Tom.I,.Warszawa.2004.. Jagieła J.,.Kodeks.postępowania.cywilnego..Komentarz..Tom.II,.pod.red... K. Piaseckiego,.Warszawa.1997.. Jakubecki A.,.Kodeks.postępowania.cywilnego..Praktyczny.komentarz,.pod. red..A..Jakubeckiego,.Kraków.2005. Julke G.,.Kodeks.postępowania.cywilnego..Postępowanie.zabezpieczające.. i.egzekucyjne..Komentarz,.pr..zbior..pod.red..Z. Szczurka,.Sopot.2005. Kala D.,.Komentarz.do.ustawy.o.odpowiedzialności.podmiotów.zbiorowych. za.czyny.zabronione.pod.groźbą.kary,.pr..zbior..pod.red..M. Filara,.Toruń. 2003. Kisiel A.,.Odpowiedzialność.posiłkowa.na.gruncie.przepisów.kodeksu.kar- nego.skarbowego,.„Nowa.kodyfikacja.prawa.karnego”,.Tom.XI,.pod.red... L. Boguni,.Wrocław.2003. Knypyl Z.,.Kodeks.postępowania.cywilnego..Postępowanie.zabezpieczające.. i.egzekucyjne..Komentarz,.pod.red..Z. Szczurka,.Sopot.2005. Kotowski W.,.Kurzępa B.,.Komentarz.do.Kodeksu.karnego.skarbowego,.War- szawa.2000. Marek A.,.Kodeks.karny..Komentarz,.Warszawa.2005. Merchel Z.,.Kodeks.postępowania.cywilnego..Postępowanie.zabezpieczające.. i.egzekucyjne..Komentarz,.pr..zbior..pod.red..Z. Szczurka,.Sopot.2005.. Mochalski B.,.Przestępstwa.przeciwko.mieniu..Rozdział.XXX.Kodeksu.kar- nego..Komentarz,.Warszawa.1999.. Muras Z.,.Postępowanie.odwoławcze.w.procesie.karnym..Artykuły.425–267. KPK..Komentarz,.Warszawa.2004.. Namysłowska-Gabrysiak B.,.Ustawa.o.odpowiedzialności.podmiotów.zbioro- wych.za.czyny.zabronione.pod.groźbą.kary..Komentarz,.Kraków.2004.. Paprzycki L. K.,.Kodeks.postępowania.karnego..Tom.I..Komentarz.do.art..1–424. k.p.k.,.J. Grajewski, L. K. Płachta, M. Płachta,.Kraków.2003. Pawela S.,.Kodeks.karny.wykonawczy..Komentarz,.Białystok.1993.. Pawela S.,.Kodeks.karny.wykonawczy..Komentarz, Warszawa.1972.. Pawela S.,.Wykonanie.orzeczeń.w.sprawach.karnych..Komentarz,.Warszawa. 1965. Peiper L.,.Komentarz.do.Kodeksu.postępowania.karnego.i.przepisów.wpro- wadzających.tenże.kodeks.z.dodatkowemi.ustawami,.rozporządzeniami.. i.umowami.międzynarodowemi.w.przedmiocie.wydania.przestępców.przy. XI Bibliografia szczegółowem.uwzględnieniu.przepisów.Kodeksu.karnego.i.Ustawy.karnej. skarbowej,.Kraków.1933.. Peiper L.,.Komentarz.do.Prawa.karnego.skarbowego.z.dnia.3.listopada.1936.r.. (Dz.U..Nr.84,.poz..581).wraz.z.rozporządzeniami.wykonawczymi.oraz. wszelkimi.ustawami.monopolowymi.i.związkowymi,.Kraków.1938. Pietrzykowski K.,.Kodeks.cywilny..Komentarz..Tom.I,.pod.red..K. Pietrzykow- skiego,.Warszawa.1997.. Postulski K.,.Kodeks.karny.wykonawczy..Komentarz,.Z. Hołda, K. Postulski,. Gdańsk.1998. Postulski K.,.Kodeks.karny.wykonawczy..Komentarz,.Z. Hołda, K. Postulski,. Gdańsk.2005.. Potulski J., Warylewski J.,.Ustawa.o.odpowiedzialności.podmiotów.zbiorowych. za.czyny.zabronione.pod.groźbą.kary..Komentarz,.Warszawa. Prusak F.,.Komentarz.do.kodeksu.postępowania.karnego,.Warszawa.1999.. Prusak F.,.Ustawa.karna.skarbowa.z.komentarzem,.Warszawa.1995. Raglewski J.,.Kodeks.karny..Część.ogólna..Komentarz.do.art..1–116.k.k.,.pod. red..A. Zolla,.Kraków.2004. Rudnicki S.,.Komentarz.do.Kodeksu.cywilnego..Księga.pierwsza..Część.ogólna,.. S. Dmowski, S. Rudnicki,.Warszawa.1999.. Rudnicki S.,.Ustawa.o.księgach.wieczystych.i.hipotece..Komentarz. Warszawa. 2002. Sienkiewicz Z.,.Kodeks.karny..Komentarz,.Tom.I..Art..1–116,.O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek,.Gdańsk.2005. Sołtysiński S.,.Kodeks.spółek.handlowych..Komentarz.do.artykułów.1–150..Tom.I,. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja,.Warszawa.2001.. Stefański R. A.,.Kodeks.postępowania.karnego..Komentarz..Tom.I, pod.red.. R. A. Stefańskiego i S. Zabłockiego, Warszawa.2004. Stefański R. A.,.Kodeks.postępowania.karnego..Komentarz..Tom.II,.pod.red.. R. A. Stefańskiego, S. Zabłockiego,.Warszawa.2004.. Steinborn S.,.Kodeks.postępowania.karnego..Komentarz.do.art..425–673.k.p.k.. Tom.II,.pod.red..J. Grajewskiego,.Kraków.2006. Sychowicz M.,.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy..Komentarz,.pod.red..K. Piasec- kiego,.Warszawa.2006. Światłowski A. R.,.Kodeks.karny.skarbowy.z.komentarzem,.G. Bogdan, A. Nita,. Z. Radzikowska, A. R. Światłowski,.Gdańsk.2000.. Świeboda Z.,.Komentarz.do.Kodeksu.postępowania.cywilnego..Część.druga.. Postępowanie.zabezpieczające.i.egzekucyjne,.Warszawa.2004.. Telenga P.,.Kodeks.postępowania.cywilnego..Praktyczny.komentarz,.pod.red.. A. Jakubeckiego,.Kraków.2005. Treder J.,.Kodeks.postępowania.cywilnego..Postępowanie.zabezpieczające.. i.egzekucyjne..Komentarz,.pod.red..Z. Szczurka,.Sopot.2005. Wengerek E.,.Postępowanie.zabezpieczające.i.egzekucyjne..Tom.I,.Warszawa. 1994. X Bibliografia Wengerek E.,.Postępowanie.zabezpieczające.i.egzekucyjne..Tom.II,.Warszawa. 1994. Wirzman T. E.,.Kodeks.postępowania.karnego.z.orzecznictwem,.A. Kryże, P. Niedzielak, K..Petryna, T. E. Wirzman,.Warszawa.2001. A. Zoll,.Kodeks.karny..Część.ogólna..Komentarz.do.art..1–116.Kodeksu.karnego,. K. Buchała, A Zoll,.Kraków.2000. Zoll A.,.(red.),.Kodeks.karny..Część.szczególna..Komentarz.do.art..278–363. Kodeksu.karnego,.t..III,.Kraków.1999,.s..13,.A. Marek,.Prawo.karne,.War- szawa.2000. Monografie Andrejew I.,.Polskie.prawo.karne.w.zarysie,.Warszawa.1970.. Baniak S.,.Prawo.karne.skarbowe,.Kraków.2005. Broniewicz W.,.Postępowanie.cywilne.w.zarysie,.Warszawa.1999.. Bulsiewicz A.,.Zabezpieczenie.roszczeń.odszkodowawczych.i.kar.majątkowych, Warszawa.1975.. Cieślak M.,.Polska.procedura.karna,.Warszawa.1973. Cieślak M.,.Zagadnienia.dowodowe.w.procesie.karnym..Tom.I,.Warszawa. 1955.. Daszkiewicz W.,.Naprawienie.szkody.w.prawie.karnym,.Warszawa.1972.. Daszkiewicz W.,.Powództwo.cywilne.w.procesie.karnym,.Warszawa.1976.. Daszkiewicz W.,.Prawo.karne.procesowe..Zagadnienia.ogólne..Tom.I,.Poznań. 1999.. Daszkiewicz. W.,.Proces.adhezyjny.na.tle.prawa.polskiego,.Warszawa.1961.. Daszkiewicz W.,.Proces.karny..Część.ogólna,.Poznań.1996.. Falandysz L.,.Pokrzywdzony.w.prawie.karnym.i.wiktymologii,.Warszawa.1980... Falandysz L.,.Wiktymologia,.Warszawa.1979. Filipkowski W.,.Zwalczanie.przestępczości.zorganizowanej.w.aspekcie.finan- sowym,.Kraków.2004. Gardocki L.,.Prawo.karne,.Warszawa.2003.. Gilmore W. C.,.Brudne.pieniądze..Metody.przeciwdziałania.praniu.pieniędzy,. Warszawa.1999.. Gostyński Z.,.Obowiązek.naprawienia.szkody.w.nowym.ustawodawstwie. karnym,.Kraków.1999. Grzegorczyk T.,.Dowody.w.procesie.karnym,.Warszawa.1998. Grzegorczyk T.,.Strony,.ich.procesowi.przedstawiciele.i.inni.uczestnicy.postę- powania.karnego,.Warszawa.1998.. Hofmański P.,.Europejska.konwencja.praw.człowieka.i.jej.znaczenie.dla.prawa. karnego.materialnego,.procesowego.i.wykonawczego,.Białystok.1993.. Hofmański P.,.Konwencja.europejska.a.prawo.karne,.Toruń.1995.. Hofmański P.,.Prawa.Człowieka.przed.Trybunałem.w.Strasburgu,.Białystok. 1993. Ignatowicz I.,.Prawo.rzeczowe,.Warszawa.2000.. XI Bibliografia Jarosz-Żukowska S.,. Konstytucyjna. zasadna. ochrony. własności,. Kraków. 2003.. Jasiński W.,.Pranie.brudnych.pieniędzy,.Warszawa.1998.. Kafarski A.,.Akcja.cywilna.w.procesie.karnym,.Warszawa.1972. Kalinowski S.,.Polski.proces.karny.w.zarysie,.Warszawa.1979.. Korzan K.,.Kurator.w.postępowaniu.cywilnym, Warszawa.1966. Korzan J.,.Sądowe.postępowanie.zabezpieczające.i.egzekucyjne.w.sprawach. cywilnych,.Warszawa.1986. Kowalewska-Borys E.,.Świadek.koronny.w.ujęciu.dogmatycznym,.Kraków. 2004. Kruszyński P.,.Zasada.domniemania.niewinności.w.polskim.procesie.karnym,. Warszawa.1983.. Kulesza C.,.Prawo.krzywdzące.przedsiębiorców..Wybrane.aspekty.integracji. państwa.w.sferę.wolności.działalności.gospodarczej,.Białystok.2004. Kulesza C.,.Rola.pokrzywdzonego.w.procesie.karnym,.Białystok.1995.. Kwiatkowski Z.,.Zakazy.dowodowe.w.procesie.karnym,.Kraków.2005.. Leszczyński L.,.Stosowanie.generalnych.klauzul.odsyłających,.Kraków.2001.. Marciniak A.,.Postępowanie.egzekucyjne.w.sprawach.cywilnych,.Warszawa. 2005. Marek A.,.Prawo.karne, Warszawa.2000. Marszał K.,.Proces.karny,.Katowice.1998. Mik B.,.Nowela.antykorupcyjna.z.dnia.13.czerwca.2003.r..Rys.historyczny.. i.podstawowe.problemy.interpretacyjne..Wprowadzenie,.Kraków.2003. Morawski L.,.Wykładnia.w.orzecznictwie.sądów,.Toruń.2002. Muliński M.,.Postępowanie.o.nadanie.klauzuli.wykonalności.krajowemu.tytu- łowi.egzekucyjnemu,.Warszawa.2005. Murzynowski A.,.Areszt.tymczasowy.oraz.inne.środki.zapobiegające.uchylaniu. się.od.sądu,.Warszawa.1963.. Murzynowski A.,.Istota.i.zasady.procesu.karnego,.Warszawa.1984.. Namysłowska-Gabrysiak B.,.Odpowiedzialność.karna.osób.prawnych,.War- szawa.2003.. Pawela S.,.Prawo.karne.wykonawcze..Zarys.wykładu,.Kraków.2003. Pikulski S.,. Podstawowe. zagadnienia. taktyki. kryminalistycznej, Białystok. 1997. Prusak F.,.Prawo.i.postępowanie.karne.skarbowe,.Warszawa.2002.. Prusak F.,.Warunki.dopuszczalności.procesu.i.czynności.procesowe,.Warszawa. 2002.. Radwański Z.,.Prawo.cywilne.–.część.ogólna,.Warszawa.1999. Rau Z.,. Przestępczość. zorganizowana. w. Polsce. i. jej. zwalczanie,. Kraków. 2002, Redelbach A.,.Europejska.Konwencja.Praw.Człowieka.w.polskim.wymiarze. sprawiedliwości,.Poznań.1997.. Redelbach A.,.Prawa.naturalne..Prawa.człowieka..Wymiar.sprawiedliwości.. Polacy.wobec.Europejskiej.Konwencji.Praw.Człowieka,.Toruń.2000. XII Bibliografia Samborski E.,.Dochodzenie.roszczeń.cywilnych.w.procesie.karnym,.Warszawa. 2004. Skowronek G.,.Ewolucja.instytucji.procesowych.w.prawie.karnym.skarbowym,. Warszawa.2005. Starzyński P., Zabezpieczenie.majątkowe.w.polskim.postępowaniu.karnym. na.tle.regulacji.ustawy.o.świadku.koronnym,.Szczytno.2006. Śliwiński S.,.Polskie.prawo.karne.materialne,.Warszawa.1946. Tylman J.,.Polskie.postępowanie.karne,.T. Grzegorczyk, J. Tylman,.Warszawa. 1999. Uniszewski Z.,. Przeszukanie.. Problematyka. kryminalistyczna,. Warszawa. 2000. Waltoś S.,.Naczelne.zasady.procesu.karnego,.Warszawa.1999.. Waltoś S.,.Proces.karny..Zarys.systemu,.Warszawa.2003.. Wengerek E.,.Sądowe.postępowanie.egzekucyjne.w.sprawach.cywilnych,.War- szawa.1978. Wilke M.,.Nabycie.własności.rzeczy.ruchomej.na.podstawie.umowy.z.osobą. nieuprawnioną,.Warszawa–Poznań–Toruń.1980. Wójcik J. W.,.Pranie.pieniędzy..Kryminologiczna.i.kryminalistyczna.ocena. transakcji.podejrzanych,.Warszawa.2002.. Wójcik J. W.,.Pranie.pieniędzy..Studium.prawno-kryminologiczne.i.krymina- listyczne,.Toruń.1997. Wójcik J. W.,.Przeciwdziałanie.praniu.pieniędzy,.Kraków.2004. Zedler F.,.Powództwo.o.zwolnienie.od.egzekucji,.Warszawa.1973. Prace zbiorowe Banaszkiewicz B.,.Konstytucyjne.podstawy.systemu.prawa,.pr..zbior..pod.red... M. Wyrzykowskiego,.Warszawa.2001. Bratosiewicz A., Kubacki R.,.Zaniechanie.ukarania.sprawcy.przestępstwa.skar- bowego,.Warszawa.2003. Bieńkowska B.,.Przesłanki.procesu.karnego.[w:].Wykład.prawa.karnego.pro- cesowego,.pod.red..P. Kruszyńskiego,.Białystok.1998. Bieńkowska E., Kulesza C.,.Jak.postępować.z.ofiarami.przestępstw..Poradnik. dla.praktyków..Dokumenty.Rady.Europy.i.Narodów.Zjednoczonych,.Bia- łystok.1992.. Borkowski P., Trześniewski-Kwiecień J.,.Wpisy.do.ksiąg.wieczystych,.Dom. Wydawniczy.Warszawa.2002.. Czachurski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E.,.Zobowią- zania..Zarys.wykładu,.Warszawa.2002. Filipkowski W.,.System.przeciwdziałania.finansowaniu.terroryzmu.w.ujęciu. regulacji. międzynarodowych. [w:]. Aktualne. problemy. prawa. karnego.. i.procesu.karnego,.pod.red..E. W. Pływaczewskiego,.Białystok.2005.. Grzegorczyk T.,.Polskie.postępowanie.karne,.J. Tylman, T. Grzegorczyk,.War- szawa.1999.. XIII Bibliografia Ignaczewski J.,. Jerka R.,. Relacje. majątkowe. między. małżonkami,. Gdańsk. 2005. Illinicz R.,.Własność.państwowa.i.jej.ochrona.w.świetle.Konstytucji.RP.[w:]. Zasady.ustroju.społecznego.i.gospodarczego.w.procesie.stosowania.kon- stytucji,.pr..zbior..pod.red..C. Kosikowskiego,.Warszawa.2005. Karnicka-Kawczyńska A., Kawczyński J.,. Postępowanie. zabezpieczające.. i.egzekucyjne,.Warszawa.2002.. Konarska-Wrzosek.V.,.Prawo.karne.skarbowe..Zagadnienie.materialnoprawne. i.wykonawcze,.V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski,.Toruń.2005. Kremis J.,. Podstawy. prawa. cywilnego. i. handlowego,. pr.. zbior.. pod. red... E. Gniewka,.Warszawa.1998. Krzemińska P.,.Przepadek.korzyści.majątkowej.w.świetle.projektowanych.. i.wprowadzonych.zmian.w.kodeksie.karnym.[w:].Nowa.Kodyfikacja.Prawa. Karnego..Tom.XI,.pod.red..L. Boguni,.Wrocław.2003. Kudrelek J., Lisiecki M.,.Zabezpieczenie.majątkowe.w.postępowaniu.karnym,. Szczytno.2004. Kulesza C.,.Strony.procesowe.[w:].Wykład.prawa.karnego.procesowego,.pr.. zbior..pod.red..P. Kruszyńskiego,.Białystok.1998.. Lach A.,.Zabezpieczenie.dowodów.i.mienia.na.terytorium.UE.[w:].Zwalczanie. przestępczości.w.Unii.Europejskiej..Współpraca.policyjna.i.sądowa.w.spra- wach.karnych,.pr..zbior..pod.red..A. Górskiego i A. Sakowicza,.Warszawa. 2006,.s..261. Laskowska K.,.Pranie.brudnych.pieniędzy.–.możliwości.przeciwdziałania.. w.Polsce.[w:].Z.problematyki.prawa.karnego,.pod.red..P. Hofmańskiego,. Białystok.1994.. Pływaczewski E. W.,.Główne.problemy.przestępczości.w.Polsce.[w:].Aktualne. problemy.prawa.karnego.i.kryminologii,.pod.red..E. W. Pływaczewskiego,. Białystok.1998. Pływaczewski E. W.,.Pranie.brudnych.pieniędzy.nowym.wyzwaniem.dla.sys- temu.ekonomiczno-finansowego.w.Polsce.[w:].Proceder.prania.brudnych. pieniędzy..Studia.i.Materiały,.pod.red..E. W. Pływaczewskiego,.Toruń.1993. Postulski K., Siwek M.,.Przepadek.w.polskim.prawie.karnym,.Kraków.2004. Radwański Z., Panowicz-Lipska J.,.Zobowiązania.–.część.szczegółowa,.War- szawa.1998.. J. Tylman,.Polskie.postępowanie.karne,.J. Tylman, T. Grzegorczyk,.Warszawa. 1999. Tylman J.,.Postępowanie.karne.w.zarysie,.M. Siewierski, J. Tylman, M. Ol- szewski,.Warszawa.1971.. Wolter A., J. Ignatowicz, K. Stefaniuk,.Prawo.cywilne..Zarys.części.ogólnej,. Warszawa.2000. Zakrzewski R., W. Jasiński,.Instrumenty.przeciwdziałania.praniu.pieniędzy.. w.polskim.systemie.finansowania.i.ich.ocena.[w:].Proceder.prania.brud- nych.pieniędzy,.pod.red..E. W. Pływaczewskiego,.Toruń.1993. Ziembiński Z.,.Logika.praktyczna,.Warszawa.1992. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie zabezpieczające w polskim prawie karnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: