Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00341 015295 13844322 na godz. na dobę w sumie
PostgreSQL. Leksykon kieszonkowy - książka
PostgreSQL. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0869-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> postgresql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozpocznij pracę z bazami danych

PostgreSQL to jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS) rozwijany na zasadzie wolnego oprogramowania. Zdaniem twórców jest to również najbardziej zaawansowany tego typu produkt na świecie. PostgreSQL umożliwia efektywne zarządzanie bazami danych w różnych systemach operacyjnych, w tym w licznych dystrybucjach Linuksa, systemach z rodziny Unix, Mac OS czy Windows. Jeśli chodzi o możliwości, wydajność i stabilność, PostgreSQL nie ustępuje komercyjnemu oprogramowaniu, a pod niektórymi względami nawet je przewyższa.

'PostgreSQL. Leksykon kieszonkowy' to zwięzły zbiór praktycznych informacji o jednym z najlepszych systemów RDBMS. Dzięki tej książce szybko zainstalujesz PostgreSQL oraz rozpoczniesz administrowanie tym systemem. Poznasz używane w nim typy danych, popularne instrukcje, funkcje i operatory. Nauczysz się obsługiwać tabele i tworzyć indeksy. Dowiesz się, jak stosować agregacje, złączenia i unie. Przeczytasz o technikach tworzenia widoków oraz używania transakcji, a także o złożonych instrukcjach PostgreSQL. Poznasz też metody obsługi znaków narodowych.

Jeśli szukasz nowoczesnego i darmowego systemu RDBMS,
PostgreSQL to doskonały wybór.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PostgreSQL. Leksykon kieszonkowy Autor: Marcin Lis ISBN: 83-246-0869-9 Format: B6, stron: 160 Rozpocznij pracê z bazami danych PostgreSQL to jeden z najpopularniejszych systemów zarz¹dzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS) rozwijany na zasadzie wolnego oprogramowania. Zdaniem twórców jest to równie¿ najbardziej zaawansowany tego typu produkt na œwiecie. PostgreSQL umo¿liwia efektywne zarz¹dzanie bazami danych w ró¿nych systemach operacyjnych, w tym w licznych dystrybucjach Linuksa, systemach z rodziny Unix, Mac OS czy Windows. Jeœli chodzi o mo¿liwoœci, wydajnoœæ i stabilnoœæ, PostgreSQL nie ustêpuje komercyjnemu oprogramowaniu, a pod niektórymi wzglêdami nawet je przewy¿sza. „PostgreSQL. Leksykon kieszonkowy” to zwiêz³y zbiór praktycznych informacji o jednym z najlepszych systemów RDBMS. Dziêki tej ksi¹¿ce szybko zainstalujesz PostgreSQL oraz rozpoczniesz administrowanie tym systemem. Poznasz u¿ywane w nim typy danych, popularne instrukcje, funkcje i operatory. Nauczysz siê obs³ugiwaæ tabele i tworzyæ indeksy. Dowiesz siê, jak stosowaæ agregacje, z³¹czenia i unie. Przeczytasz o technikach tworzenia widoków oraz u¿ywania transakcji, a tak¿e o z³o¿onych instrukcjach PostgreSQL. Poznasz te¿ metody obs³ugi znaków narodowych. (cid:129) Instalowanie PostgreSQL (cid:129) Administrowanie PostgreSQL (cid:129) Typy danych (cid:129) Instrukcje, funkcje i operatory (cid:129) Tworzenie i u¿ywanie indeksów (cid:129) Stosowanie z³¹czeñ, unii i widoków (cid:129) Agregowanie i grupowanie danych (cid:129) Stosowanie transakcji (cid:129) Korzystanie ze znaków narodowych Jeœli szukasz nowoczesnego i darmowego systemu RDBMS, PostgreSQL to doskona³y wybór Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp .............................................................................................7 1. Instalacja ....................................................................................... 8 8 W systemie Linux W systemie Windows 9 2. Administracja.................................................................................11 11 12 19 20 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera Obsługa kont użytkowników Zakładanie i usuwanie baz danych Uruchamianie klienta PostgreSQL 3. Typy danych .................................................................................22 22 23 26 26 26 28 28 29 Typy znakowe Typy numeryczne Typy monetarne Typy binarne Typy daty i czasu Typy logiczne Typy bitowe Typy specjalne 3 4. Obsługa tabel .............................................................................. 32 32 41 46 Tworzenie tabel Modyfikacja tabel Usuwanie tabel 5. Podstawowe instrukcje SQL ........................................................47 47 49 54 55 Wstawianie danych Pobieranie danych Modyfikacja danych Usuwanie danych 6. Indeksy .........................................................................................57 57 Typy indeksów 58 Tworzenie indeksów 59 Indeksy częściowe Usuwanie indeksów 59 7. Funkcje i operatory ..................................................................... 60 60 85 Funkcje Operatory 8. Agregacja i grupowanie danych ................................................ 98 98 100 102 Przykłady użycia funkcji agregujących Grupowanie danych Klauzula HAVING 9. Złączenia, unie, widoki .............................................................103 103 105 111 Łączenie wyników zapytań Złączenia tabel Widoki 4 | Spis treści 10. Złożone instrukcje SQL .............................................................. 114 114 115 116 117 119 120 Podzapytania Podzapytania w klauzuli FROM Podzapytania w klauzuli WHERE Podzapytania skorelowane Złożona instrukcja INSERT Złożona instrukcja DELETE 11. Transakcje .................................................................................. 121 121 122 122 123 123 123 Ogólnie o transakcjach Rozpoczynanie transakcji Zatwierdzanie transakcji Wycofywanie transakcji Transakcje domyślne Poziomy izolacji 12. Obsługa znaków narodowych .................................................. 126 126 129 Standardy kodowania Konwersje automatyczne 13. Kody błędów .............................................................................. 132 14. Słowa kluczowe .........................................................................140 Skorowidz ..................................................................................153 Spis treści | 5 Rozdział 5. Podstawowe instrukcje SQL Wstawianie danych Instrukcja INSERT Do umieszczania danych w tabelach służy instrukcja INSERT INTO. Jej podstawowa forma ma ogólną postać: INSERT [INTO] nazwa_tabeli [(kolumna1, kolumna2, ..., kolumnaN)] VALUES (wartość1, wartość2, ..., wartośćN) Powoduje ona wprowadzenie do tabeli nowego wiersza, w którym w polu kolumna1 została zapisana wartość wartość1, w polu kolumna2 — wartość wartość2 itd. Elementy instrukcji ujęte w nawias klamrowy są opcjonalne. Przy założeniu, że w bazie została umieszczona tabela osoby o kolumnach: · id — przechowuje identyfikator, · imie — przechowuje imię, · nazwisko — przechowuje nazwisko, utworzona za pomocą instrukcji: CREATE TABLE osoby ( id INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL, imie VARCHAR(20), nazwisko VARCHAR(30), ) wstawienie wiersza przechowującego dane Jana Kowalskiego, któremu został nadany identyfikator 1, zostanie wykonane przez instrukcję: Rozdział 5. Podstawowe instrukcje SQL | 47 INSERT INTO osoby (id, imie, nazwisko) VALUES (1, Jan , Kowalski ); Taka instrukcja może być również rozbita na kilka wierszy, co w przypadku dużej ilości danych może zwiększyć jej czytel- ność, np.: INSERT INTO osoby (id, imie, nazwisko) VALUES (1, Jan , Kowalski ); W sytuacji gdy wstawiane są dane do wszystkich kolumn, a ich kolejność jest zgodna z kolejnością kolumn, nazwy kolumn można pominąć, np.: INSERT INTO osoby VALUES (1, Jan , Kowalski ); Nie ma również konieczności wprowadzania danych zgodnie z kolejnością kolumn, kolejność ta może być dowolna, np.: INSERT INTO osoby (nazwisko, id, imie) VALUES ( Kowalski , 1, Jan ); Możliwe jest także pominięcie niektórych kolumn, pod warun- kiem że nie mają atrybutu NOT NULL, np.: INSERT INTO osoby (id, nazwisko) VALUES (1, Kowalski ); Wartości kolumn o typie danych SERIAL mogą być generowane automatycznie. Zakładając, że pole id tabeli osoby jest tego typu, to aby wprowadzony wiersz miał automatycznie wygenerowaną wartość dla tego pola, w instrukcji wprowadzającej wiersz trzeba pominąć kolumnę id, np.: INSERT INTO osoby (imie, nazwisko) VALUES ( Marceli , Przybysz ); lub też zastosować w niej wartość DEFAULT: INSERT INTO osoby (id, imie, nazwisko) VALUES (DEFAULT, Marceli , Przybysz ); 48 | PostgreSQL. Leksykon kieszonkowy Pobieranie danych Instrukcja SELECT Dane zapisane w tabelach bazy danych można pobierać za po- mocą instrukcji SELECT. Schemat jej podstawowej postaci wy- gląda następująco: SELECT kolumna1, kolumna2, ..., kolumnaN FROM tabela [WHERE warunek] [ORDER BY kolumna1, kolumna2, ..., kolumnaN [ASC | DEC]] Taka konstrukcja oznacza: pobierz wartości wymienionych kolumn z tabeli tabela, spełniających warunek warunek, a wyniki posor- tuj względem kolumn wymienionych w klauzuli ORDER BY, rosnąco (ASC) lub malejąco (DESC). Elementy ujęte w nawiasach kwadrato- wych są opcjonalne. Przy założeniu, że w bazie istnieje tabela o nazwie pracownicy, o następujących kolumnach: · id — typu INTEGER, będąca kluczem głównym i zawierająca identyfikator każdego wiersza, · imie — typu VARCHAR(20), z atrybutem NOT NULL, zawiera- jąca imię pracownika, · nazwisko — typu VARCHAR(30), z atrybutem NOT NULL, zawie- rająca nazwisko pracownika, · placa — typu DECIMAL(7, 2), z atrybutem NOT NULL, zawie- rająca miesięczne wynagrodzenie pracownika, · stanowisko — typu VARCHAR(20), z atrybutem NOT NULL, zawierająca stanowisko pracownika, · pesel — typu CHAR(11), zawierająca PESEL pracownika, Rozdział 5. Podstawowe instrukcje SQL | 49 do pobrania całej jej zawartości posłuży instrukcja: SELECT * FROM pracownicy; Symbol * oznacza tu, że w wyniku zapytania mają być uwzględ- nione wszystkie kolumny. Jeżeli mają zostać wyświetlone tylko niektóry kolumny, nazwy tych kolumn należy umieścić za słowem SELECT, oddzielając poszczególne nazwy znakami przecinka, np.: SELECT imie, nazwisko, stanowisko FROM pracownicy; Istnieje również możliwość zmiany nazw kolumn w wynikach zapytania. Wystarczy, jeśli występujące w zapytaniu SELECT na- zwy zostaną zastąpione sekwencjami o schematycznej postaci: nazwa_kolumny AS alias gdzie nazwa_kolumny to nazwa oryginalnej kolumny, a alias to nazwa, jaka ma się pojawić w wynikach zapytania, np.: SELECT imie, nazwisko, placa AS wynagrodzenie FROM pracownicy; Sortowanie danych Wyniki zapytania typu SELECT mogą być sortowane. Umożliwia to klauzula ORDER BY. Sortowanie może odbywać się w porząd- ku rosnącym bądź malejącym, względem jednej bądź kilku ko- lumn. Porządkiem domyślnym jest porządek rosnący. Gdyby zatem istniała potrzeba wyświetlenia wszystkich wierszy tabeli pracownicy posortowanych względem nazwiska w porządku al- fabetycznym rosnącym, należy zastosować konstrukcję: SELECT * FROM pracownicy ORDER BY nazwisko ASC; lub prościej: SELECT * FROM pracownicy ORDER BY nazwisko; 50 | PostgreSQL. Leksykon kieszonkowy Gdyby zaś sortowanie miało się odbywać w porządku malejącym — instrukcję: SELECT * FROM pracownicy ORDER BY nazwisko DESC; Sortowanie może się odbywać względem większej liczby kolumn. Przykładowo, tabela pracownicy może zostać posortowana najpierw względem nazwiska, a następnie względem płacy. Przy czym kierunek sortowania jest niezależny dla każdej kolumny, czyli można jednocześnie sortować względem nazwiska w porządku rosnącym i płacy w porządku malejącym, np.: SELECT * FROM pracownicy ORDER BY nazwisko ASC, placa DESC; Kryteria pobierania danych Otrzymanie określonego zestawu wierszy zapewnia klauzula WHERE instrukcji SELECT. Za klauzulą WHERE należy umieścić wa- runek, jaki muszą spełniać wiersze, aby znalazły się w wynikach zapytania. Warunek w klauzuli WHERE może zawierać różnego rodzaju operatory, które są przedstawione w rozdziale 7., „Funkcje i operatory”. Najczęściej stosuje się wszelkiego rodzaju operatory porównywania i logiczne. Poniżej zaprezentowanych zostało kilka przykładów zastosowania klauzuli WHERE, pobierających różne dane z tabeli pracownicy o strukturze takiej, jak przedsta- wiona w punkcie „Instrukcja SELECT”. Jeśli pobrane mają zostać wiersze tabeli, które w kolumnie nazwi- sko zawierają wartość Kowalski, należy zastosować warunek na- zwisko= Kowalski , więc pełne zapytanie przyjmie postać: SELECT * FROM pracownicy WHERE Nazwisko= Kowalski ; Jeśli pobrane mają zostać dane pracowników o płacy niższej niż 1600 zł, zapytanie będzie miało postać: SELECT * FROM pracownicy WHERE placa 1600; Rozdział 5. Podstawowe instrukcje SQL | 51 Aby uzyskać w wyniku zapytania wiersze o identyfikatorach z przedziału 3 – 6, trzeba użyć dwóch warunków: id = 3 i id = 6 połączonych operatorem AND: SELECT * FROM pracownicy WHERE id = 3 AND id = 6; lub operatora BETWEEN: SELECT * FROM pracownicy WHERE id BETWEEN 3 AND 6; Jeśli konieczne jest uzyskanie wierszy o identyfikatorach ze zbioru 3, 5 i 7, można zastosować trzy instrukcje warunkowe: id = 3, id = 5 i id = 7 połączone za pomocą operatora OR (czyli sumy logicznej): SELECT * FROM pracownicy WHERE id=3 OR id=5 OR id=7; lub operator IN: SELECT * FROM pracownicy WHERE id IN(3, 5, 7); Usuwanie powtórzonych wierszy Instrukcja SELECT może być również uzupełniona klauzulą DI- STINCT, która gwarantuje niepowtarzalność wierszy wynikowych, innymi słowy, eliminuje duplikaty z wyników zapytania. Klau- zulę DISTINCT należy umieścić za słowem SELECT, ogólnie: SELECT DISTINCT kolumna1, kolumna2, ..., kolumnaN FROM tabela [WHERE warunek] [ORDER BY kolumna1, kolumna2, ..., kolumnaN [ASC | DEC]] np.: SELECT DISTINCT nazwisko FROM pracownicy ORDER BY nazwisko; Etykiety kolumn W wynikach zapytania można zmieniać nazwy kolumn przez na- danie im etykiet. Odbywa się to za pomocą słowa kluczowego AS. Ogólnie nazwę takiej kolumny należy zastąpić sekwencją: 52 | PostgreSQL. Leksykon kieszonkowy nazwa_kolumny AS etykieta np.: SELECT id AS identyfikator, imie, nazwisko FROM pracownicy; Ograniczanie wyników zapytań Do uzyskiwania ograniczonego podzbioru wierszy wynikowych zapytania służą klauzule LIMIT i OFFSET. Zapytanie je zawiera- jące ma ogólną postać: SELECT kolumna1, kolumna2, ..., kolumnaN FROM tabela [WHERE warunek] [ORDER BY kolumna1, kolumna2, ..., kolumnaN [ASC | DEC]] LIMIT [ile1 | ALL][OFFSET ile2] gdzie ile1 oznacza liczbę wierszy, które mają zostać uwzględ- nione w wynikach, natomiast ile2 — liczbę wierszy, które mają być pominięte, zanim zaczną być prezentowane wyniki zapytania. Wystąpienie zamiast ile1 słowa ALL będzie oznaczało, że mają być uwzględniane wszystkie wiersze (zatem zapytanie zachowa się tak, jakby klauzula LIMIT została pominięta), jeśli natomiast ile2 będzie miało wartość 0, będzie to oznaczało, że żadne wiersze nie mają być pomijane (więc zapytanie zachowa się tak, jakby klauzula OFFSET została pominięta). Podczas stosowania klauzul LIMIT i OFFSET zwykle powinno się również stosować klauzulę sortującą ORDER BY. Przykładowo, aby uzyskać 5 pierwszych wierszy z tabeli pra- cownicy sortowanej względem kolumny id, należy zastosować zapytanie: SELECT * FROM pracownicy ORDER BY id LIMIT 5; Natomiast w celu uzyskania 3 wierszy począwszy od 8. (czyli pomijając pierwsze 7) — instrukcję: Rozdział 5. Podstawowe instrukcje SQL | 53 SELECT * FROM pracownicy ORDER BY id LIMIT 3 OFFSET 7; Modyfikacja danych Instrukcja UPDATE Do modyfikacji danych zawartych w tabelach służy instrukcja UPDATE. Ma ona ogólną postać: UPDATE nazwa_tabeli SET kolumna1=wartość1, kolumna2=wartość2, ..., kolumnaN=wartośćN [WHERE warunek] Oznacza ona: zmień w tabeli nazwa_tabeli, w kolumnach speł- niających warunek warunek, wartość kolumny kolumna1 na war- tość1, kolumny kolumna2 na wartość2 itd. Warunek występujący po klauzuli WHERE jest tutaj opcjonalny, a jego pominięcie oznacza, że zmiany będą dokonane we wszystkich wierszach. Jeśli zatem w bazie istnieje tabela osoby zawierająca następujące kolumny: · id, · imie, · nazwisko, · rok_urodzenia, to zamianę wszystkich wartości w kolumnie rok_urodzenia na wartość 1982 umożliwi instrukcja: UPDATE osoby SET rok_urodzenia=1982; 54 | PostgreSQL. Leksykon kieszonkowy Aby zmiana dotyczyła konkretnych wierszy, stosuje się warunek sekcji WHERE, np. zmianę roku urodzenia dla pracownika o identy- fikatorze 8 można uzyskać za pomocą polecenia: UPDATE osoby SET rok_urodzenia=1982 WHERE id=8; Można oczywiście jednocześnie zmodyfikować kilka pól w danym wierszu, np.: UPDATE osob1y SET rok_urodzenia=1982, imie= Jan , nazwisko= Kowalski WHERE id=1; Usuwanie danych Instrukcja DELETE Do usuwania danych służy instrukcja DELETE o schematycznej postaci: DELETE FROM tabela [WHERE warunek] Oznacza ona: usuń z tabeli tabela wszystkie wiersze spełniają- ce warunek warunek. Jeśli pominie się warunek, zostaną usunięte wszystkie dane (podobnie jak w przypadku instrukcji UPDATE, gdzie pominięcie warunku powodowało modyfikację wszystkich wierszy tabeli). Aby usunąć wszystkie dane z tabeli pracownicy, należy wykonać instrukcję: DELETE FROM pracownicy; Po jej wykonaniu tabela pracownicy nie będzie zawierała żad- nych danych. Taką konstrukcję trzeba zatem stosować z rozwagą, ponieważ serwer nie wygeneruje żadnego ostrzeżenia ani dodat- kowego pytania. Rozdział 5. Podstawowe instrukcje SQL | 55 Selektywne usuwanie danych jest możliwe dzięki użyciu klauzuli WHERE z odpowiednim wyrażeniem warunkowym, które kon- struuje się na takich samych zasadach, jak w przypadku instrukcji SELECT czy UPDATE. Przykładowo, usunięcie z tabeli pracownicy wiersza, który w kolumnie id ma wartość 5, nastąpi po wykona- niu instrukcji: DELETE FROM pracownicy WHERE id=5; 56 | PostgreSQL. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PostgreSQL. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: