Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00307 003574 19002656 na godz. na dobę w sumie
Poszukiwanie oszczędności w kadrach - ebook/pdf
Poszukiwanie oszczędności w kadrach - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 35
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7677-091-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Oszczędzanie kosztów jest ważne zawsze i wszędzie. Jednak obecnie, w czasach globalnego kryzysu finansowego, staje się priorytetem numer jeden!

Firmy planują ograniczanie produkcji, wielu pracodawców myśli o zwalnianiu pracowników…

Niektórym wydaje się, że cięcie zatrudnienia to przykry, ale jedyny sposób na znalezienie oszczędności w kadrach. Nie zawsze tak musi być!

Okazuje się, że można znaleźć naprawdę wiele bezpośrednich lub pośrednich możliwości zaoszczędzenia dzięki odpowiedniemu zastosowaniu prawa pracy lub dzięki umiejętnemu zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Są pracodawcy ambitniejsi, którzy zamiast zwalniać pracowników próbują np. motywować ich do wydajniejszej pracy. Ale i ich działania nie zawsze są skuteczne! Na przykład dla jednego pracownika prezentacja projektu na posiedzeniu zarządu będzie wyróżnieniem, ale dla innego… będzie oznaczać dodatkowy stres.

Jak więc oszczędzać koszty kadrowe, ale „z głową”?

Dowiesz się tego z e-booka pt. „Poszukiwanie oszczędności w kadrach”

Dowiesz się m.in.:

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

Możesz w pełni ufać wskazówkom zawartym w publikacji „Poszukiwanie oszczędności w kadrach” i stosować je bez obaw. Zostały one przygotowane przez specjalistów z dziedziny prawa pracy i zarządzania personelem. Autorkami publikacji są panie: Anna Martuszewicz prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, Magdalena Rapacka-Wojdat konsultant HRK PARTNERS S.A. Tower Perrin Alliance Partner oraz Edyta Marońska wieloletni specjalista HR. Publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia.

Nie zwlekaj!

Wykaż się kreatywnością! Tnij koszty samodzielnie lub pokaż ten e-book przełożonym! Niech docenią Twoje starania o oszczędności!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO PRACY W PRAKTYCE Poszukiwanie oszczędności w kadrach – czyli 43 ProPozycje na trudniejsze czasy www.KadryOnline.pl Poszukiwanie oszczędności w kadrach – czyli 43 propozycje na trudniejsze czasy Autorzy: Anna Martuszewicz Magdalena Rapacka-Wojdat Edyta Marońska Konsultacja: Monika Frączek prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy konsultant HRK PARTNERS S.A. Tower Perrin Alliance Partner wieloletni specjalista HR główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej S P I S T R E Ś C I Wydawca: Aleksandra Krupińska-Kaczmarek Kierownik Centrum Wydawniczego Personel Beata Rudnicka Redaktor Szymon Sokolik Korekta Zespół ISBN 978-83-7677-091-8 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2008 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a, www.wip.pl tel. 0 22 518 29 29, faks 0 22 617 60 10 Skład i łamanie Raster studio 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46, tel. 0 603 59 59 71 POSZUKIWANIE OSZCZĘDNOŚCI W KADRACH – CZYLI 37 PROPOZYCJI NA TRUDNIEJSZE CZASY SPIS TREŚCI Część I. Poszukiwanie oszczędności w prawie pracy Odpowiednia umowa o pracę – tańsza przy zwalnianiu Dostosowanie systemu czasu pracy do potrzeb Dotacje, refundacje itp. związane z zatrudnieniem niektórych osób Inne uprawnienia wynikające z przepisów Działania o charakterze organizacyjnym Część II. Poszukiwanie oszczędności poprzez umiejętne zarządzanie zasobami kadrowymi Spróbuj zmniejszyć koszty rekrutacji Usprawnij organizację firmy Motywuj pracownika (finansowo i pozafinansowo) 2 3 5 13 17 21 23 23 26 31 Oszczędzanie wydatków zawsze było ważne, ale teraz, w dobie światowego kryzysu, staje się priorytetem. Czy można oszczędzić na kadrach? Tak! Proponujemy Ci 37 sposobów na oszczędzenie, ze wskazaniem zalet i wad każdego z nich. Dowiesz się więc:  jakie możliwości oszczędzania stwarzają przepisy prawa pracy (str. 2),  jak można oszczędzić dzięki umiejętnemu zarządzaniu zaso- bami ludzkimi – czyli elementy tzw. miękkiego HR (str. 23). Nie wszystkie proponowane możliwości dadzą się zastosować w każ- dym zakładzie. Musisz sam ocenić, które będą przydatne w Twojej sytuacji. Tnij koszty samodzielnie lub pokaż te wskazówki przeło- żonym! Niech docenią Twoje starania o oszczędność. 1 www.KadryOnline.pl S P I S T R E Ś C I POSZUKIWANIE OSZCZĘDNOŚCI W KADRACH – CZYLI 37 PROPOZYCJI NA TRUDNIEJSZE CZASY CzęŚć I. PoSzukIwanIE oSzCzędnoŚCI w PRawIE PRaCy SPOSÓB 1. Zawieranie umów cywilnoprawnych Umowy zlecenia i o dzieło pozwalają zaoszczędzić na składkach ubezpieczeniowych. Ale uwaga: jeśli zawierasz je z własnym pracownikiem, są oskładkowane (czyli tego typu umowy nie przyniosą oszczędności). Jeżeli zaś umowę zlecenia zawierasz z osobą, która nie jest ubezpieczona z innego tytułu, to odprowadzanie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest obowiązkowe, natomiast na ubezpieczenie chorobowe – dobrowolne. Ubezpieczeniu wypadkowemu podlega dana osoba obowiązkowo, jeśli świadczenie wykonywane jest w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe bez względu na miejsce wykonywania pracy. Najtańsza forma zatrudnienia w ramach umowy zlecenia to zawieranie umów z osobami uczącymi się do 26. roku życia. Osoby te nie podlegają u Ciebie ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu. Nie ma znaczenia, czy studiują w systemie dziennym, wieczorowym, czy zaocznym. Od umowy o dzieło – poza umową z własnym pracownikiem – nie płacisz składek. ZALETY: z Mniej obowiązków związanych z realizacją umów. Nie dotyczą ich ograniczenia wynikające z Kodeksu pracy. Nie musisz np. płacić za nadgodziny, ewidencjonować czasu pracy, udzielać urlopów i świadczeń ochrony socjalnej. Nie trzeba prowadzić akt osobowych i kart ewidencji czasu pracy (oszczędność czasu). z Możliwość zaoszczędzenia na składkach ZUS. WADY I OGRANICZENIA: z W zakresie bhp musisz zleceniobiorcom i wykonawcom dzieła zapewnić takie same warunki jak pracownikom. z Nie możesz zawierać umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna zostać podpisana umowa o pracę. Narazisz się bowiem na proces o ustalenie ist- nienia stosunku pracy (może go wytoczyć pracownik lub inspektor pracy) oraz od- powiedzialność za wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1.000 do 30.000 zł. W przypadku przegranej będziesz też musiał odprowadzić wszystkie zaległe składki. 2 www.KadryOnline.pl C z ę Ś ć I . P o S z u k I w a n I E o S z C z ę d n o Ś C I w P R a w I E P R a C y POSZUKIWANIE OSZCZĘDNOŚCI W KADRACH – CZYLI 37 PROPOZYCJI NA TRUDNIEJSZE CZASY § Podstawa prawna:    ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. art. 22 kp, art. 627–646, 734–751 Kodeksu cywilnego, nr 11, poz. 74 ze zm.),  ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ- ków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.). SPOSÓB 2: Umowa o praktykę absolwencką . Z absolwentem, czyli osobą, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 lat, możesz zawrzeć umowę o praktykę absolwencką, mająca na celu ułatwienie zdobywania doświadczenia i nabywanie umiejętności praktycznych. Zawierając taka umowę masz mniej obowiązków niż wobec pracownika i możesz mu zapłacić znacznie mniej (maksymalnie dwukrotność minimalnego wynagrodzenia), o ile w ogóle zde- cydujesz się płacić. Praktyka może bowiem być również nieodpłatna lub opłacana minimalnie, np. 300 zł za miesiąc praktyki. ZALETY: z Umowa może być nieodpłatna lub minimalnie płatna z Nie płacisz składek na ZUS z Do umowy mają zastosowanie tylko niektóre przepisy prawa pracy (art. 183a – 183e, 129 § 1, 131 § 1, 132 § 1, 133 § 1, 134, 1517 Kp) WADY I OGRANICZENIA: z Umowa może być zawarta najwyżej na 3 miesiące, z Absolwent nie będzie posiadał doświadczenia niezbędnego do efektywnego wykony- wania niektórych prac. § Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. nr 127, poz. 1052). Odpowiednia umowa o pracę – tańsza przy zwalnianiu Są umowy o pracę, które pozwalają niekiedy na ograniczenie kosztów, w sytuacji gdy trzeba pracownika zwolnić. 3 www.KadryOnline.pl POSZUKIWANIE OSZCZĘDNOŚCI W KADRACH – CZYLI 37 PROPOZYCJI NA TRUDNIEJSZE CZASY SPOSÓB 3. Umowa na czas wykonania określonej pracy Zawierana jest na czas wykonania danej pracy, np. do czasu zakończenia budowy obiektu X. ZALETY: z Rozwiązuje się z mocy prawa z chwilą ukończenia zadania, na którego wykonywanie została zawarta. Nie musisz więc z góry przewidywać, kiedy skończy się to zadanie. z Nie jest wliczana do umów na czas określony, których kolejne zawarcie powoduje, że trzecia umowa powinna być umową na czas nieokreślony. WADY I OGRANICZENIA: z Umowę można wypowiedzieć tylko w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy, a jeżeli zatrudniasz powyżej 20 pracowników, także w przypadku rozwiązania umo- wy z przyczyn niedotyczących pracownika (zwolnienia grupowe i indywidualne). W innych przypadkach możesz ją rozwiązać tylko za porozumieniem stron lub dyscy- plinarnie. § Podstawa prawna:  art. 25 § 1 kp. SPOSÓB 4. Umowa na zastępstwo Zawierana jest na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy konkretnego pracownika (który powinien być wymieniony z nazwiska), np. z powodu zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego, wychowawczego lub bezpłatnego innego pracownika. ZALETY: z Jest to najbardziej elastyczna umowa o pracę. Rozwiązuje się bowiem automatycznie, z mocy prawa, w dniu powrotu zastępowanego pracownika do pracy, a także wówczas gdy umowa zastępowanego pracownika rozwiąże się (np. z powodu długiej choroby na podstawie art. 53 kp) albo jego nieobecność stanie się nieusprawiedliwiona. z Umowa nie przedłuża się do dnia porodu, niezależnie od tego, w którym miesiącu ciąży jest pracownica zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo. z Jeśli zastępca się nie sprawdza, możesz wypowiedzieć umowę, stosując krótki okres wypowiedzenia – 3 dni robocze, niezależnie od czasu trwania umowy. Nie musisz podawać przyczyny wypowiedzenia ani konsultować jego zamiaru ze związkami zawodowymi. z Umowa na zastępstwo nie jest wliczana do umów na czas określony, których kolejne zawarcie powoduje, że trzecia umowa powinna być umową na czas nieokreślony. 4 www.KadryOnline.pl POSZUKIWANIE OSZCZĘDNOŚCI W KADRACH – CZYLI 37 PROPOZYCJI NA TRUDNIEJSZE CZASY WADY I OGRANICZENIA: z Krótki okres wypowiedzenia dotyczy również pracownika, który w ciągu 3 dni robo- czych może odejść z pracy. § Podstawa prawna:  art. 25 § 1 kp. SPOSÓB 5: zawieranie wielu umów na czas określony (w okresie do 31 grudnia 2011 r.) Do końca 2011 roku możesz zawierać z tym samym pracownikiem umowy o pracę na czas okre- ślony bez ograniczeń, pod warunkiem, że ich łączny okres nie będzie przekraczał 24 miesięcy. ZALETY: z Masz możliwość takiego ustalania częstotliwości i okresu umów, które pozwolą na dynamiczne dostosowanie liczby zatrudnionych do aktualnych potrzeb, bez koniecz- ności wypowiadania umów. z Żadna z umów zawartych w tym okresie nie przekształci się w umowę na czas nie- określony. WADY I OGRANICZENIA: z Poza ww. zaletami, umowa ta podlega wszelkim rygorom normalnej umowy o pracę. z Z takich warunków zawierania umów na czas określony mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy. z Łączny czas trwania umów na czas określony zawieranych do 31 grudnia 2011 r. nie może przekraczać 24 miesięcy licząc już od 22 sierpnia 2009 r. (chyba, że między umowami na czas określony wystąpi 3-miesięczna przerwa). § Podstawa prawna:  art. 13, 34, 35 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. nr 125 poz. 1035). Dostosowanie systemu czasu pracy do potrzeb Czasami modyfikacja systemu czasu pracy niekiedy sprawi, że nie będzie konieczne zlecanie pracownikom nadgodzin. W niektórych przypadkach (rzadziej) może też umożliwić zreduko- wanie zatrudnienia. 5 www.KadryOnline.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Poszukiwanie oszczędności w kadrach
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: